ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår"

Transkript

1 2012 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

2 Årsrapport Landkreditt konsern Landkreditt SA 2012

3 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Rapporten er trykket hos Flisa Trykkeri på Papyrus Multidesign papir, som er et svanenmerket papir. Flisa Trykkeri har avtale med Eidsiva Energi på at energien som brukes ved trykking garantert er fornybar, dvs at den ikke kommer fra bl.a. atomkraft og kullkraft. Trykksakene fraktes med trykkeriets eget selskap Miljøkraft AS og Flisa har samarbeid med miljøorganisasjonen ZERO for å hele tiden være i forkant av utviklingen innen miljøvennlig transport og holdninger.

4 INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Samfunnsansvar i Landkreditt Ansatte i Landkreditt Tillitsvalgte Landkreditt konsern...24 Styrets beretning (felles beretning for Landkreditt konsern og Landkreditt SA) Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Landkreditt SA...76 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling... 80

5 Hilsen fra Styreleder Da var nok ett driftsår i Landkreditt gått over i historien, det 97 ende. Et driftsår som er et av de beste i Landkreditt s historie. Det som er meget tilfredsstillende sett fra styrets side, er at det alt vesentlige av resultatet er generert ut fra den generelle drift og ikke et resultat av verdipapirer etc. Dette gir et signal om at Landkreditt har en rimelig og effektiv drift samt høy kvalitet i sin virksomhet. Det er viktig å understreke at det på ingen måte gir oss noen rom for hvileskjær. Landkreditt må fortsette å optimalisere sin virksomhet slik at vi ikke drar med unødig høye kostnader. Styret er opptatt av at Landkreditt fortsatt skal være landbrukets viktigste redskap for å sikre gode og konkurransedyktige betingelser på de bank og finanstjenestene landbrukets utøvere har behov for i sin virksomhet. At Landkreditt har økt sin markedsandel på driftskreditter til landbruket fra 23 % til 27 %, samtidig som antall driftenheter forsetter å falle i norsk landbruk, må vi ta som et signal om at Landkreditt er et tjenelig redskap for landbrukets utøvere. Det viser også at det fortsatt er et potensiale for mange utøvere til å kunne gjøre store besparelser i sin virksomhet med å bli medlem i Landkreditt. Skal Landkreditt fortsatt inneha denne rollen, må vi sikre tilstrekkelig egen inntjening som kan gjøre Landkreditt i stand til å finansiere egen vekst og samtidig sikre et egenkapitalnivå som først og fremst tilfredsstiller myndighetskrav, men også innlånsmarkedets forventninger til soliditet. Året 2012 har handlet mye om rammevilkår for vår virksomhet, alt fra høring og oppfølging av arbeidet med ny Finansvirksomhetslov, starten på prosesser som skal sikre Landkreditt et tilstrekkelig egenkapital nivå, Basel III, og prosesser for å sikre en fortsatt god likviditet i vår virksomhet. Disse forholdene føler styret seg sikre på også vil være viktige fokus områder i neste driftsår, og styret vil gjøre nødvendige tiltak for at Landkreditt skal lykkes. Av andre hyggelige ting som bør nevnes, er at 2012 var FN s Samvirkeår som satte samvirkeorganisert virksomhet på dagsorden, samt fokus på samvirkeorganiserte virksomheters betydning for produksjon, sysselsetting, bosetting, verdiskapning, fordeling av verdiskapningen og generell velstandsutvikling over hele verden. I dette bildet er det jo gledelig at vi omsider har fått en Samvirkelov. Det er nesten like skuffende i andre henseende at det ikke er allmenn aksept for å sikre en samvirkeorganisert finansvirksomhet gjennom norsk lov slik som det er gjort ellers i land rundt om i verden som det er naturlig for oss å sammenligne oss med. Landkreditt hadde forventet at et forslag til ny Finansvirksomhetslov tok høyde for denne organisasjonsformen. Avslutningsvis vil jeg trekke frem prosessene vi har hatt i Landkreditt for å sikre og øke den reelle eierstyringen. Det har resultert i at det fra og med 2013 vil bli gjennomført elektroniske valg ved valg av regionale årsmøte representanter. Dette mener vi vil være med på å gi flere medlemer en reel mulighet til å delta i valg av regionale tillitsvalgte. Samtidig som vi øker fleksibiliteten i å finne flere og bedre arenaer å møte medlemmene og landbrukets utøvere på, der de kanskje er tilstede i andre sammenhenger uansett. Jeg ønsker alle et godt valg og vil samtidig takke medlemmene, styrene, tillitsvalgte, ansatte og øvrige sammarbeidspartnere for godt og tillitsfullt samarbeide i Med vennlig hilsen Knut A. Nordmo 6 Landkreditt

6 nøkkeltall Konsern Forvaltningskapital (mill. kr.) Utlånsvekst (%) 3,01 5,58 Årsresultat (mill. kr.) 70,1 26,4 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 14,51 13,69 Landkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 3,4-14,1 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 91,95 90,02 Landkreditt Bank Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 46,5 40,2 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 12,97 12,73 Utlånsvekst (%) 2,30-3,40 Innskuddsvekst (%) 20,50 10,38 Innskuddsdekning (%) 95,78 81,42 Tapsprosent (%) 0,14 0,13 Misligholdsprosent (%) 1,44 2,26 Landkreditt Finans Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 15,4 8,7 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 17,72 18,63 Utlånsvekst (%) 15,86 30,11 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 2,04 1,08 Landkreditt Boligkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 11,8 3,7 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 19,38 14,01 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 0,00 0,00 Landkreditt Forvaltning Forvaltet volum (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) -2,1-1,2 Egenkapital (mill. kr.)

7 Konsern og selskapsstruktur Konsernet Landkreditt omfatter Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Boligkreditt AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Invest AS og AS Landkredittgården. Landkreditt SA er også største eier i Landbruksforsikring AS. Landkreditt SA ble stiftet i 1915 som en kredittforening. Etter lovendring i 2007 er foreningen fra 1. januar 2008 omorganisert til morselskap i finanskonsern i samsvar med holdingmodellen. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirkeforetak av låntakere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med definerte produkter i datterselskapet Landkreditt Bank AS. Landkreditt SA har pr 31. desember medlemmer. Landkreditts formål er å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Det strategiske mandatet (misjon) formuleres slik: Bidra til å bedre økonomien for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester til landbruket. Vekst også innenfor andre kundegrupper muliggjøres ved at disse foretrekker Landkreditt på basis av våre verdier, sterke kunderelasjoner og konkurransedyktige betingelser. Landkreditt Bank AS ble åpnet 2. september Banken er et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Banken har særpreg som annerledes; den er ikke en av storbankene, den er heller ikke en lokalbank med geografisk begrenset tilhørighet. Den kombinerte landbruks- og bankkompetansen har skapt en sterk posisjon innenfor landbruket, både i næringsvirksomhetene og hos bøndene. Dette reflekteres i en solid utlånsportefølje med lav risiko. Landkreditt Bank har siden oppstarten av bankvirksomheten også opparbeidet en meget god kundeportefølje innen personmarkedet. Landkreditt Boligkreditt As ble stiftet 12. august 2010 som et heleid datterselskap av Landkreditt Bank AS. Selskapet er konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett knyttet til finansiering av boligeiendommer innen personmarkedet. Operativ virksomhet startet 17. desember Landkreditt Finans startet sin operative virksomhet i juni Selskapet eies av Landkreditt Bank AS i fellesskap med Felleskjøpet Agri BA og Arella AS. Landkreditt Finans AS bidrar til realisering av konsernets strategi gjennom å ha forretningsansvaret for produktene leasing og salgspantfinansiering. Selskapet har hovedkontor i Ålesund og salgskontorer i Gjøvik, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Landkreditt Forvaltning AS eies i hovedsak av Landkreditt AS. Selskapet fikk Finanstilsynets godkjennelse til å forvalte verdipapirfond 8. august Landkreditt SA overtok aksjemajoriteten i selskapet i oktober Landkreditt Forvaltning forvalter aksjefondene Landkreditt Norge, Landkreditt Kina og Landkreditt Aksje Global samt rentefondene Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra. Landkreditt Invest AS er et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Selskapet har som formål å forvalte eierinteresser i andre selskaper. Viktigste eierinteresse er 7,65 % av aksjene i Tun Media AS. AS Landkredittgården ble stiftet i 1984 som et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Formålet med selskapet er eiendomsdrift og annen forretningsvirksomhet. Selskapet eier eiendommen Karl Johans gate 45. Hele eiendommen er utleid til Landkreditt Bank og restaurantvirksomhet. 8 Landkreditt

8 Konsernet Landkreditt, pr. 31. desember 2012 Landkreditt SA AS Landkreditt- Gården Landkreditt Invest AS Landkreditt Bank AS Landkreditt Forvaltning AS Landbruksforsikring AS Landkreditt Finans AS Landkreditt Boligkreditt AS Organisasjonskart for Landkreditt Bank AS, pr. 31. desember 2012 Konsernsjef Adm. sekretær Controller OrG. sjef Økonomi Marked og IKT salg og kunde Service og kvalitet regnskap Finans Personal Eiendomsdrift FORRETNINGS- UTVIKLING PLATTFORM Marked Landbruk Kreditt/ spesialengasjement Personmarked Kundeservice Depot- og låneadm. Næring Nysalg 9

9 VÅRT SAMFUNNSANSVAR Et samvirkeforetak med røttene i landbruket Landkreditt Bank er en bank med lange tradisjoner og røtter i landbruket. Samtidig er vi også en nettbasert bank for alle som ikke er bønder. Landkreditt SA er et samvirkeforetak av næringsdrivende bønder, etablert og drevet i samsvar med samvirkeprinsippene. Landkreditt har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. For å ivareta det strategiske oppdraget må vi både på kort og lang sikt ha god inntjening og soliditet. Landkreditt skal være, og bli oppfattet som, en langsiktig finansiell aktør. Vi skal ha en egenkapitalavkastning som gir muligheter for vekst i samsvar med ønskede strategier og planer. Organisasjonsformen fremmer langsiktig og bærekraftig økonomisk utvikling for alle våre kunder og medlemmer. Det er viktig for oss å møte kundenes krav til både kortsiktige resultater og langsiktig lønnsomhet. Landkreditt legger vekt på tilgjengelighet og tydelig kommunikasjon. Våre verdier Verdiene som danner fundamentet for Landkreditt sin virksomhet, er solid, oppriktig og langsiktig. Vi skal være en økonomisk god finanspartner, og oppleves som solide i vårt bankfaglige håndverk og i møte med våre kunder. Kundene skal oppleve at vi er ærlige og at vi sier alt som skal sies i dialogen med dem. Vi skal oppleves som forutsigbare og langsiktige i alt vi gjør, og gi kunden en ekte opplevelse av at vi ønsker et langsiktig kundeforhold. I 2012 tok vi i bruk signaturen SUNT BANKVETT. Det skal søkes å bruke signaturen aktivt i de sammenhenger der det kan bidra til å fremheve bankens landbrukstilknytning og styrke bankens unike posisjon, og til å presentere produkter, tjenester eller tilbud som er økonomisk lønnsomme for kunder og medlemmer. Det avgjørende for at signaturen Sunt bankvett skal oppleves som sann og dermed troverdig, er at innholdet i det som kommuniseres ikke kun er ensidig lønnsomt for banken, men også økonomisk fornuftig og lønnsomt for nye og eksisterende kunder og medlemmer. Litt mer om bankens signatur: - Signaturen Sunt bankvett henspeiler på det folkelige uttrykket sunt bondevett som er en omskriving av begrepet sunn fornuft. - Sunt bankvett synliggjør bankens røtter i og tilknytningen til norsk landbruk, og fremhever bankens bankfaglige fornuft på en ikke-belærende måte. - Sunt bankvett signaliserer at banken er både konkurransedyktig og offensiv, samtidig som den er jordnær og fornuftig. - Sunt bankvett fremhever det unike i bankens tilknytning til norsk landbruk. Signaturen skal bidra til å gjøre innholdet i bankens kommunikasjon både særpreget og konsistent over tid. - Sunt bankvett inneholder et tydelig produktløfte om økonomisk lønnsomhet. Medlemmer Landkreditt skal ha en markedsandel og en posisjon som kjennetegnes som nyskapende for de viktigste finansielle produktene og tjenestene til landbruket. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirkeforetak av låntakere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til definerte produkter i datterselskapene. Alle som har lån med pant i landbrukseiendom og/eller driftskreditt i Landkreditt Bank er medlemmer i Landkreditt SA. Ved utgangen av 2012 var det medlemmer spredt over hele landet. De sentrale landbruksområdene i Trøndelag og på Østlandet har flest medlemmer. 10 Samfunnsansvar i Landkreditt

10 Kunder Landkreditt Bank har de siste årene utviklet seg til å bli en mellomstor norsk bank. En av hovedårsakene til veksten er at banken etablerte et fotfeste ut over sitt historiske kjernesegment i land bruket da Landkreditt Bank ble etablert i I privatmarkedet skal Landkreditt Bank være en attraktiv bank for både by og land, og for kunder i alle aldre. Ansatte Landkreditt er en kundeorientert og effektiv organisasjon med fokus på service og lønnsomhet. Personalpolitikk og organisasjonsutvikling skal gjenspeile at medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Organisasjonsform og verdier skal være godt kjent og skape motivasjon og engasjement blant våre ansatte. Ved utgangen av 2012 var det 104 ansatte i konsernet Landkreditt. Ved forrige årsskifte var det 100 ansatte. Majoriteten er ansatt i Landkreditt Bank AS, hvor vi har 87 medarbeidere. Vi er en kompetansebedrift og den kompetansen og de erfaringene som våre ansatte har, er grunnlaget for videre vekst i konsernet. Det er viktig for oss å sikre fortsatt utvikling av medarbeidere og ledere. Formålet er å bygge opp en solid finansog landbrukskompetanse, en salgsorientert holdning og utvikle en god og sunn bedriftskultur slik at vår konkurransekraft styrkes og grunnlaget for resultatvekst forbedres. Likestilling og mangfold Landkreditt har fokus på å legge til rette for å gi begge kjønn like muligheter til kompetanseheving, betingelser, utviklings og avansementmuligheter. Vi praktiserer en personal- og rekrutteringspolitikk som ikke diskriminerer på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn, eller nedsatt funksjonsevne. Av de ansatte i Landkreditt Bank er det 50,6 prosent kvinner og 49,4 prosent menn. Det er i hovedtrekk en jevn fordeling mellom kjønnene i de ulike stillingskategoriene. Sykefravær I Landkreditt har det gjennom en årrekke vært et lavt sykefravær. Samlet sett for alle selskaper har fraværet variert mellom 3,1 til 6,2 prosent siden Sykefraværet i konsernet var på 3,1 prosent i Det totale sykefraværet i 2012 var på 3,6 prosent i konsernet (4 prosent i Landkreditt Bank). Landkreditt ble med i samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv i april Vi jobber kontinuerlig med å redusere og fortsatt sikre et lavt fravær. Det er ikke meldt om ulykker eller skader på ansatte i

11 Etikk og korrupsjon Vi har et etisk regelverk som gjennomgås årlig i avdelingene. Etikk og korrupsjon har også vært prioritert i sikkerhetsgruppen i løpet av året. Våre etiske retningslinjer skal være førende i alt arbeid vi gjør. Sikkerhet Vi har siden 2010 støttet NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) sitt arbeid for å bekjempe ID-tyveri. ID-tyveri kan være en stor belastning for de som rammes, både økonomisk og psykisk. Støtten videreføres i For oss som nettbank er det svært viktig å jobbe aktivt mot ID-tyveri. NorSIS har dokumenterte resultater. Videre jobber banken kontinuerlig med testing og kvalitetssikring av nye og eksisterende løsninger, for å sikre at banken leverer trygge systemer både internt og eksternt. Tilfredse kunder Landkreditt skal være en kundeorientert virksomhet. Kundetilfredshet er et mål på at vi lykkes med å ha attraktive betingelser og ikke minst leverer i vårt møte med kunden. I langtidsplanen for perioden er det et uttalt mål at vi skal ha Norges mest fornøyde bankkunder i De siste målingene viser at vi er i god posisjon for å nå denne mål setningen. Landkreditt Bank betjener tre hovedsegmenter: personmarked, landbrukskunder og SMB kunder. Kunder i alle disse seg mentene skal oppleve Landkreditt som en kompetent organisasjon, som er til å stole på. Vi gjennomfører en kundetilfredshetsundersøkelse i samarbeid med TNS gallup hvert år. Undersøkelsen benytter samme metodikk som Finansbarometeret. Sammenlikner vi tilfredsheten for kundene totalt sett i Landkreditt Bank med de største bankenes score i Finansbarometeret ser vi at Landkreditt har en svært høy grad av kundetilfredshet. I tillegg til tilfredshet og lojalitet måler vi hvordan våre kunder oppfatter kunderådgiveres kompetanse og personlige behandling. Vi benytter også jevnlig Agri Analyse (tidligere Landbrukets Utredningskontor) for ulike undersøkelser. Resultatene er viktige i det kontinuerlige arbeidet med å øke tilfredshet og lojalitet blant våre kunder og medlemmer. Markedsføring Landkreditt er opptatt av å utøve god markedsføringspraksis. Vi følger markedsføringslovens bestemmelser og andre retningslinjer ved alle former for markedskommunikasjon. Vi legger vekt på etterrettelighet og presisjon. Vi har en markedsføringspolicy som beskriver hvordan vi skal kommunisere med egne og potensielle kunder, enten det er via e -post og SMS, nettannonser eller papirannonser. Vi er medlem av Norsk Direkte Markedsførings Forening (NORDMA). NORDMA er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber med fokus på direktemarkedsføring i Norge. Gjennom medlemskapet har vi forpliktet oss til å følge bransjenormen som NORDMA har utarbeidet. 12 Samfunnsansvar i Landkreditt

12 I tillegg følger vi våre kjerneverdier solid, oppriktig og langsiktig i all type markedskommunikasjon. Vi skal være til å stole på, og det skal være enkelt for våre kunder å forholde seg til oss. Vi skal utøve sunt bankvett. Støtte til lokale idretts- og kulturtiltak for barn og unge Landkreditt har i mange år hatt et samarbeide med ungdomsorganisasjonene 4H og Norges Bygdeundomslag (NBU). Av konkrete aktiviteter kan vårt aktivitetsfond trekkes frem, der Landkreditt i samarbeid med Norges Bygdeungdomslag deler ut kroner i støtte til aktiviteter i lokale bygdeungdomslag. I 2012 delte vi ut midler til totalt 23 arrangementer. Ut over dette yter vi en betydelig støtte til begge organisasjonene sentralt, både direkte og gjennom Norsk Landbrukssamvirke. Landkreditt ønsker også å gi støtte til lokale idrett og kultur formål som ansatte i banken er engasjert i på fritiden. Hvert år settes det av kroner til dette i markedsbudsjettet, hvor hver aktivitet kan tildeles inntil kroner. Tiltaket må være en idrett eller kulturaktivitet rettet mot barn og ungdom i den ansattes lokalmiljø, hvor den ansatte selv er engasjert. Aktiviteten/tiltaket som sponses må være forenelig med verdiene i Landkreditt Bank solid, oppriktig og langsiktig. Dette gjør banken synlig i lokalmiljøer og gir samtidig ansatte muligheten til å være gode ambassadører. Samarbeid med organisasjoner med røtter i landbruket Vi samarbeider med en rekke organisasjoner som jobber for det norske landbruket og bygdelivet, som Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Bondens marked. Norges Bondelag Vår bakgrunn fra landbruket gjør det naturlig for oss å samarbeide med Norges Bondelag. Samarbeidsavtalen gir blant annet medlemsfordeler på våre produkter og tjenester. Norges Bygdekvinnelag Vi støtter Norges Bygdekvinnelag som i over 60 år har arbeidet for levende bygder og kvinnenes økonomiske og sosiale rettig heter. Bygdekvinnene har også fokus på matkultur og at bygda skal være en moderne møteplass. Bondens Marked Landkreditt Bank har alle banktjenestene på nett og mobil som gjør oss til en moderne kortreist bank. På samme måte ønsker vi at alle skal ha tilgang til norske kortreiste kvalitetsprodukter. Derfor støtter vi Bondens marked, slik at de gode og unike varene kan komme ut til forbruker via lokale markeder. Landkredittgården og miljøet Landkreditt er opptatt av å være en samfunnsaktør som tar vare på miljøet. Vi tror på at fokus på miljø også bidrar til at vi når våre forretningsmessige mål. Våre fotavtrykk innenfor miljødimensjonen er først og fremst knyttet til energi og papirforbruk. Vår viktigste distribusjonskanal er nettbanken, og vi har ingen filialer. 89 prosent av de ansatte i konsernet Landkreditt arbeider på hovedkontoret i Karl Johans gate 45. Disse tilhører selskapene Landkreditt Bank og Landkreditt Forvaltning. Energi Landkredittgården ble oppført i 1897 og vi har holdt til i bygget siden Bygningen har en historisk verdi vi er opptatt av å ta vare på. Samtidig skaper dette en utfordring i forhold til å møte dagens krav til energieffektivitet. Gårdens totale areal er på 6.183m2. Kjeller, første og andre etasje leies ut til restaurantdrift. De øvrige etasjene benyttes til kontor formål. Landkredittgården varmes primært opp av fjernvarme. I tillegg forbruker Landkreditt elektrisitet. Det har vært en betydelig reduksjon i energiforbruket de siste tre årene, men det er fortsatt potensiale for redusert forbruk. I 2012 har vi energimerket bygget. Bygget oppnådde en grønn C både på resturantdel og kontordel. I 2009 investerte Landkreditt i nytt ventilasjonsanlegg for kontor arealene. Det nye anlegget har roterende gjennvinning, noe som har en 40 prosent bedre effekt enn et konvensjonelt anlegg. Sentralstyringsanlegget for ventilasjon og energibærere har også blitt oppgradert i perioden. De ansatte har blitt oppfordret til å skru av datamaskiner når de ikke brukes, og det er innført automatisk slukking av lys etter arbeidstid. Landkreditt arbeider kon tinuerlig med tiltak for å redusere energiforbruket både for egne kontorlokaler og i samarbeid med leietaker slik at energiforbruket for bygården kan reduseres. Driftsavdelingen for Landkredittgården holder regelmessige møter og dialog med leietaker for å bevisstgjøre og redusere samlet energiforbruk. Papirbruk Å redusere forbruket av papir gir Landkreditt både en positiv økonomisk og miljømessig effekt. Vi har iverkssatt noen tiltak for å redusere papirforbruket og øke kilde sorteringsgraden: Tilrettelegge for dobbeltsidig trykking og kopiering på alle maskiner internt Oppfordrer medarbeidere til å tenke seg om før de skriver ut dokumenter og e post Alle styremedlemmer har i 2012 blitt utrustet med en ipad slik at det ikke lenger er behov for å skrive ut styrepapirene 13

13 Medarbeidere i landkreditt Administrasjon Ole Laurits Lønnum Konsernsjef Inger Neple Trond Solberg Controller Morten Fredrik Amundsen Rune Nordbye Anders Sigstad Organisasjonssjef Salg og kunde Emil Inversini Direktør Trond Ole Johnsrud Kredittsjef Ole A. Stubberud Lars K. Johannessen Banksjef Personmarked Sissel Skistad Pål Marcussen Maj-Britt Kelle Pernille H. Havaas Marianne Kirchoff Banksjef Landbruk Karianne Lundberg Pettersen Leif Kristian Sten Jacobsen Frøydis Sørby Myhrer Bente Liberg Elisabeth Aune Sundt Tone Anita Repseth Une Leirset Tysdal Linda Helgå Per Morten Lønn Banksjef Næring 14

14 Anne Marit Gjelten Øsmundset Anne Mette Løkken Kjetil Mauseth Odd Gunnar Mosen Per Kristian Wæhler Nils Henrik Westberg Torbjørn Skjeppe Hans Christian Holmsen Bente Irene Skaug Jørgen Sandberg Banksjef Nysalg Voung Lu Herman Eckbo Økonomi Martin Flaaten Sandra Gadell Hauge Jørgen Østby Jon Martin Østby Direktør Bent Egner Økonomisjef Hans Erik Hassel Lars Heggernes Trond Jonassen Helen Nordahl Per Bjarne Kvande Finanssjef Pål Svensson Siw H. Farstad Personalsjef 15

15 Service og kvalitet Lars Tore Myklatun Direktør Anita Hellerud Soussjef Kundeservice Lene Huus-Hansen Helen Solberg Line Maria Sandhaug Øystein Juliussen Ola Standish Charlotte Nguyen Nicolai W. Stensland Roy Reuterdal Hege Simonsen Henning Hansen Vivian O. Øverstad Eva Hopperstad Depotansvarlig Ellen Hellgren-Hansen Marianne N. Venåshagen Hege Enerud Christina Flikkeid Nedreberg Marked og IKT Camilla Gimse Petersen Fredrik Egner Einar Storsul Direktør Mariann Baugerud Leder Forretningsutvikling Petter Bakke Katrine Maria Lehrmann 16

16 Øyvind Hestnes Ole Henrik Holst Marianne Rudlang Linda de Grijs Fjellstad Hanne Rischmann Jeanette Eriksen Skogrand Stian Torp Leder Plattform Bjørn Anders Gislerud Arooj Imran Hanne S. Guttormsen Markedssjef Mina Sofie Homstvedt Eldrid Kjernli Skau Kristina Lindberg Anita Sohlman Lund 17

17 Tillitsvalgte 2012 Landkreditt SA Årsmøte valgt av medlemmene på medlemsmøtene Østfold Hanne Røed, Halden 2012/14 Bjørn Brustugun, Trøgstad 2011/13 Finn-Erik Blakstad, Rygge 2011/13 1. vara: Berit Ullestad, Rygge 2012/13 2. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Fredrikstad 2012/13 3. vara: Lars Agnalt, Skiptvet 2012/13 Oslo/Akershus Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Aksel Klever, Skedsmo 2011/13 Hans Ellef Wettre, Asker 2011/13 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby 2012/13 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal 2012/13 3. vara Olav Sæther, Nannestad 2012/13 Hedmark Steen Erik Høj, Løten 2012/14 Ivar Skramstad, Hamar 2011/13 Tormod Skramstad, Åmot 2012/13 1. vara: Torill Møystad, Elverum 2012/14 2. vara: Geir Lervang, Rendalen 2012/14 Oppland Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2012/14 Kjell Østen, Gran 2011/13 1. vara: Guri Ruste, Dovre 2012/14 2. vara: Arild Østvold, Gjøvik 2011/13 Buskerud Torleif Olav Terum, Modum 2012/14 Engebret Korvald, Nedre Eiker 2011/13 1. vara: Hans Terje Hamremoen, Krødsherad 2012/14 2. vara: Knut Espen Riis, Lier 2012/14 Vestfold Hans Harald Kirkevold, Re 2011/13 Anne-Kari Hedlund, Larvik 2012/14 1. vara: Steinar Aas, Horten 2012/13 2. vara: Marit Grytnes Omholt, Lardal 2012/13 Telemark Jan Phillips Olsen, Sauherad 2011/13 Vara: Per Ballestad, Skien 2011/13 Aust- og Vest- Agder Åge Gyland, Flekkefjord 2012/14 Vara: Kristine Valborgland, Marnardal 2012/14 Rogaland Ove Aanestad, Hå 2012/14 Torleif Stople, Vindafjord 2011/13 1. vara: Arna Høyland, Hå 2012/13 2. vara: Stein Pettersen, Bjerkreim 2012/13 Hordaland Heidi-Synnøve Hvidevold, Kvinnherad 2012/13 Vara: Jan Hauge, Bergen 2012/13 Sogn og Fjordane Ingebjørg Strand Heiberg, Sogndal 2011/13 Vara: Inge Brekke, Høyanger 2011/13 Møre og Romsdal Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal 2012/14 Othild Bakken Tjugen, Eide 2011/13 1. vara: Odd Einar Fjørtoft, Haram 2012/12 2. vara: Magnhild Vik, Rauma 2012/14 Sør-Trøndelag Anders Garberg, Skaun 2012/14 Heidi Jaksland Kvernmo, Orkdal 2011/13 1. vara: Martin Jensen, Trondheim 2012/13 2. vara: John Arve Langmo, Rissa 2012/13 Nord-Trøndelag Arne Holan, Verdal 2012/14 Jan Olav Tømmerås, Overhalla 2011/13 1. vara: Anne Bruem, Steinkjer 2012/13 2. vara: Anne Oldervik, Frosta 2012/13 Nordland Hilde Mari Bakken, Rana 2012/14 Vara: Egil Norheim, Sortland 2012/14 Troms og Finnmark Daniel Arne Hansen, Harstad 2011/13 Vara Mette Pedersen Anfeltmo, Målselv 2011/13 18 Landkreditt

18 Representantskap valgt på årsmøte 30. mars 2012 Ingebjørg Strand Heiberg, Sogndal 2012/14 Ove Aanestad, Hå 2012/14 Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Arne Holan, Verdal 2011/13 Anders Garberg, Skaun 2012/14 Hilde Mari Bakken, Rena 2011/13 Anne Kari Hedlund, Larvik 2012/14 Lars Ole Anderssen, Vågå 2012/13 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Einar Frogner, Hamar 2011/13 Vara: Knut Hoff, Sørum 2011/13 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2011/13 Vara: Olaf Godli, Oslo 2011/13 Styret Knut A. Nordmo, Andøy (styreleder) 2012/13 Brita Skallerud, Ullensaker (nestleder) 2012/13 Annikken Kjær Haraldsen, Levanger 2012/14 Kai Linnes, Oslo 2012/14 Anders Jarlsby, Degernes 2011/13 Maj-Britt Kelle (ansatt), Bærum 2012/14 Anders Sigstad (ansatt), Skedsmo 2011/13 Elisabeth Gjems, Åmot (vara) 2012/13 Hanne Rischmann (ansatt -vara), Nittedal 2011/13 Øyvind Hestnes (ansatt - vara), Oslo 2012/14 Revisor PricewaterhouseCoopers AS, Oslo Årsmøtet Årsmøte ble avholdt 29. og 30. mars 2012 på Hotel Bristol, Oslo. På møte ble regnskap pr , styrets beretning 2011 og forslag til årsoppgjørsdisposisjoner godkjent Norsk Landbrukssamvirke Sveinung Svebestad, Sandnes 2011/13 Vara: Ola Hedstein, Oslo 2012/13 Vara til representantskapet Engebret Korvald, Nedre Eiker 2012/14 Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherad 2012/14 Hans Harald Kirkevold, Re 2012/14 Valgt for de ansatte i konsernet Per Bjarne Kvande 2012/14 Helen Nordahl 2012/14 Torbjørn Skjeppe 2011/13 Inger Neple 2011/13 Vara for de ansatte i konsernet Marianne Rudlang 2011/13 Mina Sofie Homstvedt 2012/14 Kontrollkomité Daniel Arne Hansen, Harstad (leder) 2012/13 Jone Engh, Bærum 2012/14 Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Steen Erik Høj, Løten (vara) 2011/13 Følgende valg skjedde på dette møtet Styret: Som styreleder ble Knut A. Nordmo gjenvalgt for 1 år. Brita Skallerud ble valgt til nestleder for ett år. Anniken Kjær Haraldsen ble gjenvalgt som styremedlem i 2 år, og Kai Linnes ble valgt som nytt styremedlem for 2 år. Elisabeth Gjems ble gjenvalgt som varamedlem til styret for 1 år. De ansatte valgte i 2012 ved uravstemming Maj-Britt Kelle som nytt styremedlem for 2 år og Øyvind Hestnes som varamedlem for 2 år til styret. Som revisor ble gjenvalgt PricewaterhouseCoopers AS for 1 år. Det ble valgt et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 medlemsvalgte med 6 vara og 4 ansattevalgte, med 4 vara. Av de 11 medlemsvalgte er 3 av medlemmene oppnevnt av organisasjoner i landbruket Som valgkomité for 2013 ble valgt Anne-Kari Hedlund, Larvik 2010/13 Arne Holan, Verdal 2010/13 Engebret Korvald, Nedre Eiker 2011/14 Torleif Stople, Vinda fjord 2012/15 Vara: Kjell Østen, Gran 2012/13 19

19 Medlemsmøter 2012 Det har blitt avholdt medlemsmøter med valg i 16 distrikter. Østfold Representant: Hanne Røed. Halden (ny) Representant: Bjørn Brustugun, Trøgstad (ikke på valg) Representant: Finn Erik Blakstad, Rygge (ikke på valg) 1. vara: Berit Ullestad, Rygge (gjenvalg) 2. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Fredrikstad (gjenvalg) 3. vara: Lars Agnalt, Skiptvet (gjenvalg) Oslo/Akershus Representant: Anne Berit Haga, Nes (ikke på valg) Representant: Aksel Klever, Skedsmo (ikke på valg) Representant: Hans Ellef Wettre, Asker (ikke på valg) 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby (gjenvalg) 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal (gjenvalg) 3. vara: Olav Sæther, Nannestad (gjenvalg) Hedmark Representant: Steen Erik Høj, Elverum (gjenvalg) Representant: Ivar Skramstad, Hamar (ikke på valg) Representant: Tormod Skramstad, Åmot (1. vara, fungerende representant) 1. vara: Toril Møystad, Elverum (ikke på valg) 2. vara: Geir Lervang, Rendalen (ikke på valg) Oppland Representant: Lars Ole Anderssen, Vågåmo (gjenvalg) Representant: Kjell Østen, Gran (ikke på valg) 1. vara: Guri Ruste, Dovre (gjenvalg) 2. vara: Arild Østvold, Gjøvik (ikke på valg) Buskerud Representant: Torleif Olav Terum, Modum (ny) Representant: Engebret Korvald, Nedre Eiker (ikke på valg) 1. vara: Hans Terje Hamremoen, Krødsherad (ny) 2. vara: Knut Espen Riis, Lier (ny) Vestfold Representant: Hans Harald Kirkevold, Re (ikke på valg) Representant: Anne-Kari Hedlund, Larvik (gjenvalg) 1. vara: Steinar Aas, Horten (gjenvalg) 2. vara: Marit Grytnes Omholt, Lardal (ny) Agder Representant: Åge Gyland, Flekkefjord (ny) Vara: Kristine Valborgland, Marnardal (gjenvalg) Rogaland Representant: Ove Aanestad, Hå (gjenvalg) Representant: Torleif Stople, Vindafjord (ikke på valg) Vara: Arna Høyland, Hå (gjenvalg) Vara: Stein Pettersen, Bjerkreim (gjenvalg) Møre og Romsdal Representant: Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal (ny) Representant: Othild Tjugen Bakken, Eide (ikke på valg) 1. vara: Odd Einar Fjørtoft, Haram (ny) 2. vara: Magnhild Vik, Rauma (ny) Sør-Trøndelag Representant: Anders Garberg, Skaun (gjenvalg) Representant: Heidi Jaksland Kvernmo, Orkdal (ikke på valg) 1. vara: Martin Jensen, Trondheim (gjenvalg) 2. vara: John Arve Langmo, Rissa (gjenvalg) Nord-Trøndelag Representant: Arne Holan, Verdal (gjenvalg) Representant: Jan Olav Tømmerås, Overhalla (ikke på valg) 1. vara: Anne Bruem, Stenkjer (ny) 2. vara: Anne Oldervik, Frosta (ny) Nordland Representant: Hilde Mari Bakken, Rana (gjenvalg) Vara: Egil Norheim, Sortland (ny) Landkreditt Bank AS Representantskap valgt på generalforsamlingen Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Anders Garberg, Skaun 2012/14 Arne Holan, Verdal 2011/13 Hilde Mari Bakken, Rena 2011/13 Ingebjørg Strand Heiberg, Sogndal 2012/14 Anne Kari Hedlund, Larvik 2012/14 Ove Aanestad, Hå 2012/14 Lars Ole Anderssen, Vågå 2012/14 20 Landkreditt

20 Vararepresentanter Engebret Korvald, Nedre Eiker 2012/14 Hans Harald Kirkevold, Re 2012/14 Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherad 2012/14 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Einar Frogner, Hamar 2011/13 Vara: Knut Hoff, Sørum 2011/13 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2011/13 Vara: Olaf Godli, Oslo 2011/13 Norsk Landbrukssamvirke Sveinung Svebestad, Sandnes 2011/13 Vara: Ola Hedstein, Oslo 2012/13 Valgt for de ansatte Per Bjarne Kvande 2012/14 Helen Nordahl 2012/14 Torbjørn Skjeppe 2011/13 Inger Neple 2011/13 Kontrollkomitè Kontrollkomiteen er identisk med morselskapet Landkreditt. Styret Valgt i representantskapsmøte 22. februar 2012 Inge Støve (styreleder) 2012/13 Eli Reistad (nestleder) 2012/13 Knut A. Nordmo 2011/13 Elin Schanche 2012/14 Anders Sigstad (ansatt) 2011/13 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2012/14 Harald Lein (vara) 2012/13 Hanne Rischmann (ansatt - vara) 2011/13 Øyvind Hestnes (ansatt - vara) 2012/14 Valgkomité Ordfører i representantskapet, Anne Kari Hedlund og Torbjørn Skjeppe Revisor PricewaterhouseCoopers AS Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt 1. mars Vara for de ansatte Marianne Rudlang 2011/13 Mina Sofie Homstvedt 2012/14 Landkreditt Boligkreditt AS Representantskapet Anders Garberg, Skaug Ingebjørg Strand Heiberg, Sogndal Hilde Mari Bakken, Rena Lars Ole Anderssen, Vågå Ove Aanestad, Hå Anne-Kari Hedlund, Larvik Anne Berit Haga, Nes Arne Holan, Verdal Varamedlemmer Engebret Korvald, Nedre Eiker Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherad Valgt av ansatte: Inger Neple Per Bjarne Kvande Torbjørn Skjeppe Helen Nordahl Vara for ansatte Mina Sofie Homstvedt Marianne Rudlang Styret Ole Laurits Lønnum (styreleder) Kathrine K Karstensen Aase Lømo Lars Johannessen Kontrollkomité Kontrollkomité er identisk med morselskapet Landkreditt. Revisor PricewaterhouseCoopers AS 21

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

PILAR III 2013 August 2014

PILAR III 2013 August 2014 PILAR III 2013 August 2014 1 Innledning...3 2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)...4 3 Konsernstruktur...4 4 Nåværende kapitalsituasjon...5 5 Innfasing nye og økende formelle kapitalkrav...6

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-20 Eierstyring og selskapsledelse.. side 21-34 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 35 Resultatregnskap.

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Årsrapport Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 2 Engasjert i lokalsamfunnet i 125 år om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Innhold Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Egenkapitaloppstilling 21 noter til årsregnskap for 2011

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk

En alliansebank i. Gærbra bank fær vanli fælk Gærbra bank fær vanli fælk En alliansebank i Innledning Styrets årsberetning sammen med resultatregnskap, balanse, kontantstrømanalyse og noter til regnskapet har som formål å dekke kravene i Lov om årsregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2014 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall Nøkkeltall 2014 2013 2012 2011 2010 styrets ÅRSBERETNING 2014 Norsk økonomi 2014 Styret i Kvinesdal

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20

Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Innhold Innholdsfortegnelse 3 Adm. banksjefs kommentar 5 Innledning 6 Styrets beretning 8 Resultatregnskap 18 Balanse 19 Kontantstrømoppstilling 20 Egenkapitaloppstilling 21 noter til årsregnskap for 2011

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013

ÅRSBERETNING 2013 1 NORSK ØKONOMI 2013 Årsmelding 2013 1 2 Navnene på styremedlemmene er bakerst fra venstre; Ståle Karlsen, Banksjef Alf Inge Flokketvedt, Olav Munkejord og Torstein Østhus (ansatt rep.). I midten fra venstre; Nestleder Reidun

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 11

Å r s r a p p o r t 20 11 Årsrapport 20 11 Foto: Sten Dagslott Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank 2011 2010 1. Børskurs 31.12. (Pr. egenkapitalbevis) 72,75 89,00 2. Antall utstedte egenkapitalbevis 31.12. (Hele tusen)

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer