ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår"

Transkript

1 2012 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

2 Årsrapport Landkreditt konsern Landkreditt SA 2012

3 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Rapporten er trykket hos Flisa Trykkeri på Papyrus Multidesign papir, som er et svanenmerket papir. Flisa Trykkeri har avtale med Eidsiva Energi på at energien som brukes ved trykking garantert er fornybar, dvs at den ikke kommer fra bl.a. atomkraft og kullkraft. Trykksakene fraktes med trykkeriets eget selskap Miljøkraft AS og Flisa har samarbeid med miljøorganisasjonen ZERO for å hele tiden være i forkant av utviklingen innen miljøvennlig transport og holdninger.

4 INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Samfunnsansvar i Landkreditt Ansatte i Landkreditt Tillitsvalgte Landkreditt konsern...24 Styrets beretning (felles beretning for Landkreditt konsern og Landkreditt SA) Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Landkreditt SA...76 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling... 80

5 Hilsen fra Styreleder Da var nok ett driftsår i Landkreditt gått over i historien, det 97 ende. Et driftsår som er et av de beste i Landkreditt s historie. Det som er meget tilfredsstillende sett fra styrets side, er at det alt vesentlige av resultatet er generert ut fra den generelle drift og ikke et resultat av verdipapirer etc. Dette gir et signal om at Landkreditt har en rimelig og effektiv drift samt høy kvalitet i sin virksomhet. Det er viktig å understreke at det på ingen måte gir oss noen rom for hvileskjær. Landkreditt må fortsette å optimalisere sin virksomhet slik at vi ikke drar med unødig høye kostnader. Styret er opptatt av at Landkreditt fortsatt skal være landbrukets viktigste redskap for å sikre gode og konkurransedyktige betingelser på de bank og finanstjenestene landbrukets utøvere har behov for i sin virksomhet. At Landkreditt har økt sin markedsandel på driftskreditter til landbruket fra 23 % til 27 %, samtidig som antall driftenheter forsetter å falle i norsk landbruk, må vi ta som et signal om at Landkreditt er et tjenelig redskap for landbrukets utøvere. Det viser også at det fortsatt er et potensiale for mange utøvere til å kunne gjøre store besparelser i sin virksomhet med å bli medlem i Landkreditt. Skal Landkreditt fortsatt inneha denne rollen, må vi sikre tilstrekkelig egen inntjening som kan gjøre Landkreditt i stand til å finansiere egen vekst og samtidig sikre et egenkapitalnivå som først og fremst tilfredsstiller myndighetskrav, men også innlånsmarkedets forventninger til soliditet. Året 2012 har handlet mye om rammevilkår for vår virksomhet, alt fra høring og oppfølging av arbeidet med ny Finansvirksomhetslov, starten på prosesser som skal sikre Landkreditt et tilstrekkelig egenkapital nivå, Basel III, og prosesser for å sikre en fortsatt god likviditet i vår virksomhet. Disse forholdene føler styret seg sikre på også vil være viktige fokus områder i neste driftsår, og styret vil gjøre nødvendige tiltak for at Landkreditt skal lykkes. Av andre hyggelige ting som bør nevnes, er at 2012 var FN s Samvirkeår som satte samvirkeorganisert virksomhet på dagsorden, samt fokus på samvirkeorganiserte virksomheters betydning for produksjon, sysselsetting, bosetting, verdiskapning, fordeling av verdiskapningen og generell velstandsutvikling over hele verden. I dette bildet er det jo gledelig at vi omsider har fått en Samvirkelov. Det er nesten like skuffende i andre henseende at det ikke er allmenn aksept for å sikre en samvirkeorganisert finansvirksomhet gjennom norsk lov slik som det er gjort ellers i land rundt om i verden som det er naturlig for oss å sammenligne oss med. Landkreditt hadde forventet at et forslag til ny Finansvirksomhetslov tok høyde for denne organisasjonsformen. Avslutningsvis vil jeg trekke frem prosessene vi har hatt i Landkreditt for å sikre og øke den reelle eierstyringen. Det har resultert i at det fra og med 2013 vil bli gjennomført elektroniske valg ved valg av regionale årsmøte representanter. Dette mener vi vil være med på å gi flere medlemer en reel mulighet til å delta i valg av regionale tillitsvalgte. Samtidig som vi øker fleksibiliteten i å finne flere og bedre arenaer å møte medlemmene og landbrukets utøvere på, der de kanskje er tilstede i andre sammenhenger uansett. Jeg ønsker alle et godt valg og vil samtidig takke medlemmene, styrene, tillitsvalgte, ansatte og øvrige sammarbeidspartnere for godt og tillitsfullt samarbeide i Med vennlig hilsen Knut A. Nordmo 6 Landkreditt

6 nøkkeltall Konsern Forvaltningskapital (mill. kr.) Utlånsvekst (%) 3,01 5,58 Årsresultat (mill. kr.) 70,1 26,4 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 14,51 13,69 Landkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 3,4-14,1 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 91,95 90,02 Landkreditt Bank Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 46,5 40,2 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 12,97 12,73 Utlånsvekst (%) 2,30-3,40 Innskuddsvekst (%) 20,50 10,38 Innskuddsdekning (%) 95,78 81,42 Tapsprosent (%) 0,14 0,13 Misligholdsprosent (%) 1,44 2,26 Landkreditt Finans Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 15,4 8,7 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 17,72 18,63 Utlånsvekst (%) 15,86 30,11 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 2,04 1,08 Landkreditt Boligkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 11,8 3,7 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 19,38 14,01 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 0,00 0,00 Landkreditt Forvaltning Forvaltet volum (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) -2,1-1,2 Egenkapital (mill. kr.)

7 Konsern og selskapsstruktur Konsernet Landkreditt omfatter Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Boligkreditt AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Invest AS og AS Landkredittgården. Landkreditt SA er også største eier i Landbruksforsikring AS. Landkreditt SA ble stiftet i 1915 som en kredittforening. Etter lovendring i 2007 er foreningen fra 1. januar 2008 omorganisert til morselskap i finanskonsern i samsvar med holdingmodellen. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirkeforetak av låntakere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med definerte produkter i datterselskapet Landkreditt Bank AS. Landkreditt SA har pr 31. desember medlemmer. Landkreditts formål er å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Det strategiske mandatet (misjon) formuleres slik: Bidra til å bedre økonomien for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester til landbruket. Vekst også innenfor andre kundegrupper muliggjøres ved at disse foretrekker Landkreditt på basis av våre verdier, sterke kunderelasjoner og konkurransedyktige betingelser. Landkreditt Bank AS ble åpnet 2. september Banken er et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Banken har særpreg som annerledes; den er ikke en av storbankene, den er heller ikke en lokalbank med geografisk begrenset tilhørighet. Den kombinerte landbruks- og bankkompetansen har skapt en sterk posisjon innenfor landbruket, både i næringsvirksomhetene og hos bøndene. Dette reflekteres i en solid utlånsportefølje med lav risiko. Landkreditt Bank har siden oppstarten av bankvirksomheten også opparbeidet en meget god kundeportefølje innen personmarkedet. Landkreditt Boligkreditt As ble stiftet 12. august 2010 som et heleid datterselskap av Landkreditt Bank AS. Selskapet er konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett knyttet til finansiering av boligeiendommer innen personmarkedet. Operativ virksomhet startet 17. desember Landkreditt Finans startet sin operative virksomhet i juni Selskapet eies av Landkreditt Bank AS i fellesskap med Felleskjøpet Agri BA og Arella AS. Landkreditt Finans AS bidrar til realisering av konsernets strategi gjennom å ha forretningsansvaret for produktene leasing og salgspantfinansiering. Selskapet har hovedkontor i Ålesund og salgskontorer i Gjøvik, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Landkreditt Forvaltning AS eies i hovedsak av Landkreditt AS. Selskapet fikk Finanstilsynets godkjennelse til å forvalte verdipapirfond 8. august Landkreditt SA overtok aksjemajoriteten i selskapet i oktober Landkreditt Forvaltning forvalter aksjefondene Landkreditt Norge, Landkreditt Kina og Landkreditt Aksje Global samt rentefondene Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra. Landkreditt Invest AS er et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Selskapet har som formål å forvalte eierinteresser i andre selskaper. Viktigste eierinteresse er 7,65 % av aksjene i Tun Media AS. AS Landkredittgården ble stiftet i 1984 som et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Formålet med selskapet er eiendomsdrift og annen forretningsvirksomhet. Selskapet eier eiendommen Karl Johans gate 45. Hele eiendommen er utleid til Landkreditt Bank og restaurantvirksomhet. 8 Landkreditt

8 Konsernet Landkreditt, pr. 31. desember 2012 Landkreditt SA AS Landkreditt- Gården Landkreditt Invest AS Landkreditt Bank AS Landkreditt Forvaltning AS Landbruksforsikring AS Landkreditt Finans AS Landkreditt Boligkreditt AS Organisasjonskart for Landkreditt Bank AS, pr. 31. desember 2012 Konsernsjef Adm. sekretær Controller OrG. sjef Økonomi Marked og IKT salg og kunde Service og kvalitet regnskap Finans Personal Eiendomsdrift FORRETNINGS- UTVIKLING PLATTFORM Marked Landbruk Kreditt/ spesialengasjement Personmarked Kundeservice Depot- og låneadm. Næring Nysalg 9

9 VÅRT SAMFUNNSANSVAR Et samvirkeforetak med røttene i landbruket Landkreditt Bank er en bank med lange tradisjoner og røtter i landbruket. Samtidig er vi også en nettbasert bank for alle som ikke er bønder. Landkreditt SA er et samvirkeforetak av næringsdrivende bønder, etablert og drevet i samsvar med samvirkeprinsippene. Landkreditt har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. For å ivareta det strategiske oppdraget må vi både på kort og lang sikt ha god inntjening og soliditet. Landkreditt skal være, og bli oppfattet som, en langsiktig finansiell aktør. Vi skal ha en egenkapitalavkastning som gir muligheter for vekst i samsvar med ønskede strategier og planer. Organisasjonsformen fremmer langsiktig og bærekraftig økonomisk utvikling for alle våre kunder og medlemmer. Det er viktig for oss å møte kundenes krav til både kortsiktige resultater og langsiktig lønnsomhet. Landkreditt legger vekt på tilgjengelighet og tydelig kommunikasjon. Våre verdier Verdiene som danner fundamentet for Landkreditt sin virksomhet, er solid, oppriktig og langsiktig. Vi skal være en økonomisk god finanspartner, og oppleves som solide i vårt bankfaglige håndverk og i møte med våre kunder. Kundene skal oppleve at vi er ærlige og at vi sier alt som skal sies i dialogen med dem. Vi skal oppleves som forutsigbare og langsiktige i alt vi gjør, og gi kunden en ekte opplevelse av at vi ønsker et langsiktig kundeforhold. I 2012 tok vi i bruk signaturen SUNT BANKVETT. Det skal søkes å bruke signaturen aktivt i de sammenhenger der det kan bidra til å fremheve bankens landbrukstilknytning og styrke bankens unike posisjon, og til å presentere produkter, tjenester eller tilbud som er økonomisk lønnsomme for kunder og medlemmer. Det avgjørende for at signaturen Sunt bankvett skal oppleves som sann og dermed troverdig, er at innholdet i det som kommuniseres ikke kun er ensidig lønnsomt for banken, men også økonomisk fornuftig og lønnsomt for nye og eksisterende kunder og medlemmer. Litt mer om bankens signatur: - Signaturen Sunt bankvett henspeiler på det folkelige uttrykket sunt bondevett som er en omskriving av begrepet sunn fornuft. - Sunt bankvett synliggjør bankens røtter i og tilknytningen til norsk landbruk, og fremhever bankens bankfaglige fornuft på en ikke-belærende måte. - Sunt bankvett signaliserer at banken er både konkurransedyktig og offensiv, samtidig som den er jordnær og fornuftig. - Sunt bankvett fremhever det unike i bankens tilknytning til norsk landbruk. Signaturen skal bidra til å gjøre innholdet i bankens kommunikasjon både særpreget og konsistent over tid. - Sunt bankvett inneholder et tydelig produktløfte om økonomisk lønnsomhet. Medlemmer Landkreditt skal ha en markedsandel og en posisjon som kjennetegnes som nyskapende for de viktigste finansielle produktene og tjenestene til landbruket. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirkeforetak av låntakere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til definerte produkter i datterselskapene. Alle som har lån med pant i landbrukseiendom og/eller driftskreditt i Landkreditt Bank er medlemmer i Landkreditt SA. Ved utgangen av 2012 var det medlemmer spredt over hele landet. De sentrale landbruksområdene i Trøndelag og på Østlandet har flest medlemmer. 10 Samfunnsansvar i Landkreditt

10 Kunder Landkreditt Bank har de siste årene utviklet seg til å bli en mellomstor norsk bank. En av hovedårsakene til veksten er at banken etablerte et fotfeste ut over sitt historiske kjernesegment i land bruket da Landkreditt Bank ble etablert i I privatmarkedet skal Landkreditt Bank være en attraktiv bank for både by og land, og for kunder i alle aldre. Ansatte Landkreditt er en kundeorientert og effektiv organisasjon med fokus på service og lønnsomhet. Personalpolitikk og organisasjonsutvikling skal gjenspeile at medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Organisasjonsform og verdier skal være godt kjent og skape motivasjon og engasjement blant våre ansatte. Ved utgangen av 2012 var det 104 ansatte i konsernet Landkreditt. Ved forrige årsskifte var det 100 ansatte. Majoriteten er ansatt i Landkreditt Bank AS, hvor vi har 87 medarbeidere. Vi er en kompetansebedrift og den kompetansen og de erfaringene som våre ansatte har, er grunnlaget for videre vekst i konsernet. Det er viktig for oss å sikre fortsatt utvikling av medarbeidere og ledere. Formålet er å bygge opp en solid finansog landbrukskompetanse, en salgsorientert holdning og utvikle en god og sunn bedriftskultur slik at vår konkurransekraft styrkes og grunnlaget for resultatvekst forbedres. Likestilling og mangfold Landkreditt har fokus på å legge til rette for å gi begge kjønn like muligheter til kompetanseheving, betingelser, utviklings og avansementmuligheter. Vi praktiserer en personal- og rekrutteringspolitikk som ikke diskriminerer på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn, eller nedsatt funksjonsevne. Av de ansatte i Landkreditt Bank er det 50,6 prosent kvinner og 49,4 prosent menn. Det er i hovedtrekk en jevn fordeling mellom kjønnene i de ulike stillingskategoriene. Sykefravær I Landkreditt har det gjennom en årrekke vært et lavt sykefravær. Samlet sett for alle selskaper har fraværet variert mellom 3,1 til 6,2 prosent siden Sykefraværet i konsernet var på 3,1 prosent i Det totale sykefraværet i 2012 var på 3,6 prosent i konsernet (4 prosent i Landkreditt Bank). Landkreditt ble med i samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv i april Vi jobber kontinuerlig med å redusere og fortsatt sikre et lavt fravær. Det er ikke meldt om ulykker eller skader på ansatte i

11 Etikk og korrupsjon Vi har et etisk regelverk som gjennomgås årlig i avdelingene. Etikk og korrupsjon har også vært prioritert i sikkerhetsgruppen i løpet av året. Våre etiske retningslinjer skal være førende i alt arbeid vi gjør. Sikkerhet Vi har siden 2010 støttet NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) sitt arbeid for å bekjempe ID-tyveri. ID-tyveri kan være en stor belastning for de som rammes, både økonomisk og psykisk. Støtten videreføres i For oss som nettbank er det svært viktig å jobbe aktivt mot ID-tyveri. NorSIS har dokumenterte resultater. Videre jobber banken kontinuerlig med testing og kvalitetssikring av nye og eksisterende løsninger, for å sikre at banken leverer trygge systemer både internt og eksternt. Tilfredse kunder Landkreditt skal være en kundeorientert virksomhet. Kundetilfredshet er et mål på at vi lykkes med å ha attraktive betingelser og ikke minst leverer i vårt møte med kunden. I langtidsplanen for perioden er det et uttalt mål at vi skal ha Norges mest fornøyde bankkunder i De siste målingene viser at vi er i god posisjon for å nå denne mål setningen. Landkreditt Bank betjener tre hovedsegmenter: personmarked, landbrukskunder og SMB kunder. Kunder i alle disse seg mentene skal oppleve Landkreditt som en kompetent organisasjon, som er til å stole på. Vi gjennomfører en kundetilfredshetsundersøkelse i samarbeid med TNS gallup hvert år. Undersøkelsen benytter samme metodikk som Finansbarometeret. Sammenlikner vi tilfredsheten for kundene totalt sett i Landkreditt Bank med de største bankenes score i Finansbarometeret ser vi at Landkreditt har en svært høy grad av kundetilfredshet. I tillegg til tilfredshet og lojalitet måler vi hvordan våre kunder oppfatter kunderådgiveres kompetanse og personlige behandling. Vi benytter også jevnlig Agri Analyse (tidligere Landbrukets Utredningskontor) for ulike undersøkelser. Resultatene er viktige i det kontinuerlige arbeidet med å øke tilfredshet og lojalitet blant våre kunder og medlemmer. Markedsføring Landkreditt er opptatt av å utøve god markedsføringspraksis. Vi følger markedsføringslovens bestemmelser og andre retningslinjer ved alle former for markedskommunikasjon. Vi legger vekt på etterrettelighet og presisjon. Vi har en markedsføringspolicy som beskriver hvordan vi skal kommunisere med egne og potensielle kunder, enten det er via e -post og SMS, nettannonser eller papirannonser. Vi er medlem av Norsk Direkte Markedsførings Forening (NORDMA). NORDMA er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber med fokus på direktemarkedsføring i Norge. Gjennom medlemskapet har vi forpliktet oss til å følge bransjenormen som NORDMA har utarbeidet. 12 Samfunnsansvar i Landkreditt

12 I tillegg følger vi våre kjerneverdier solid, oppriktig og langsiktig i all type markedskommunikasjon. Vi skal være til å stole på, og det skal være enkelt for våre kunder å forholde seg til oss. Vi skal utøve sunt bankvett. Støtte til lokale idretts- og kulturtiltak for barn og unge Landkreditt har i mange år hatt et samarbeide med ungdomsorganisasjonene 4H og Norges Bygdeundomslag (NBU). Av konkrete aktiviteter kan vårt aktivitetsfond trekkes frem, der Landkreditt i samarbeid med Norges Bygdeungdomslag deler ut kroner i støtte til aktiviteter i lokale bygdeungdomslag. I 2012 delte vi ut midler til totalt 23 arrangementer. Ut over dette yter vi en betydelig støtte til begge organisasjonene sentralt, både direkte og gjennom Norsk Landbrukssamvirke. Landkreditt ønsker også å gi støtte til lokale idrett og kultur formål som ansatte i banken er engasjert i på fritiden. Hvert år settes det av kroner til dette i markedsbudsjettet, hvor hver aktivitet kan tildeles inntil kroner. Tiltaket må være en idrett eller kulturaktivitet rettet mot barn og ungdom i den ansattes lokalmiljø, hvor den ansatte selv er engasjert. Aktiviteten/tiltaket som sponses må være forenelig med verdiene i Landkreditt Bank solid, oppriktig og langsiktig. Dette gjør banken synlig i lokalmiljøer og gir samtidig ansatte muligheten til å være gode ambassadører. Samarbeid med organisasjoner med røtter i landbruket Vi samarbeider med en rekke organisasjoner som jobber for det norske landbruket og bygdelivet, som Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Bondens marked. Norges Bondelag Vår bakgrunn fra landbruket gjør det naturlig for oss å samarbeide med Norges Bondelag. Samarbeidsavtalen gir blant annet medlemsfordeler på våre produkter og tjenester. Norges Bygdekvinnelag Vi støtter Norges Bygdekvinnelag som i over 60 år har arbeidet for levende bygder og kvinnenes økonomiske og sosiale rettig heter. Bygdekvinnene har også fokus på matkultur og at bygda skal være en moderne møteplass. Bondens Marked Landkreditt Bank har alle banktjenestene på nett og mobil som gjør oss til en moderne kortreist bank. På samme måte ønsker vi at alle skal ha tilgang til norske kortreiste kvalitetsprodukter. Derfor støtter vi Bondens marked, slik at de gode og unike varene kan komme ut til forbruker via lokale markeder. Landkredittgården og miljøet Landkreditt er opptatt av å være en samfunnsaktør som tar vare på miljøet. Vi tror på at fokus på miljø også bidrar til at vi når våre forretningsmessige mål. Våre fotavtrykk innenfor miljødimensjonen er først og fremst knyttet til energi og papirforbruk. Vår viktigste distribusjonskanal er nettbanken, og vi har ingen filialer. 89 prosent av de ansatte i konsernet Landkreditt arbeider på hovedkontoret i Karl Johans gate 45. Disse tilhører selskapene Landkreditt Bank og Landkreditt Forvaltning. Energi Landkredittgården ble oppført i 1897 og vi har holdt til i bygget siden Bygningen har en historisk verdi vi er opptatt av å ta vare på. Samtidig skaper dette en utfordring i forhold til å møte dagens krav til energieffektivitet. Gårdens totale areal er på 6.183m2. Kjeller, første og andre etasje leies ut til restaurantdrift. De øvrige etasjene benyttes til kontor formål. Landkredittgården varmes primært opp av fjernvarme. I tillegg forbruker Landkreditt elektrisitet. Det har vært en betydelig reduksjon i energiforbruket de siste tre årene, men det er fortsatt potensiale for redusert forbruk. I 2012 har vi energimerket bygget. Bygget oppnådde en grønn C både på resturantdel og kontordel. I 2009 investerte Landkreditt i nytt ventilasjonsanlegg for kontor arealene. Det nye anlegget har roterende gjennvinning, noe som har en 40 prosent bedre effekt enn et konvensjonelt anlegg. Sentralstyringsanlegget for ventilasjon og energibærere har også blitt oppgradert i perioden. De ansatte har blitt oppfordret til å skru av datamaskiner når de ikke brukes, og det er innført automatisk slukking av lys etter arbeidstid. Landkreditt arbeider kon tinuerlig med tiltak for å redusere energiforbruket både for egne kontorlokaler og i samarbeid med leietaker slik at energiforbruket for bygården kan reduseres. Driftsavdelingen for Landkredittgården holder regelmessige møter og dialog med leietaker for å bevisstgjøre og redusere samlet energiforbruk. Papirbruk Å redusere forbruket av papir gir Landkreditt både en positiv økonomisk og miljømessig effekt. Vi har iverkssatt noen tiltak for å redusere papirforbruket og øke kilde sorteringsgraden: Tilrettelegge for dobbeltsidig trykking og kopiering på alle maskiner internt Oppfordrer medarbeidere til å tenke seg om før de skriver ut dokumenter og e post Alle styremedlemmer har i 2012 blitt utrustet med en ipad slik at det ikke lenger er behov for å skrive ut styrepapirene 13

13 Medarbeidere i landkreditt Administrasjon Ole Laurits Lønnum Konsernsjef Inger Neple Trond Solberg Controller Morten Fredrik Amundsen Rune Nordbye Anders Sigstad Organisasjonssjef Salg og kunde Emil Inversini Direktør Trond Ole Johnsrud Kredittsjef Ole A. Stubberud Lars K. Johannessen Banksjef Personmarked Sissel Skistad Pål Marcussen Maj-Britt Kelle Pernille H. Havaas Marianne Kirchoff Banksjef Landbruk Karianne Lundberg Pettersen Leif Kristian Sten Jacobsen Frøydis Sørby Myhrer Bente Liberg Elisabeth Aune Sundt Tone Anita Repseth Une Leirset Tysdal Linda Helgå Per Morten Lønn Banksjef Næring 14

14 Anne Marit Gjelten Øsmundset Anne Mette Løkken Kjetil Mauseth Odd Gunnar Mosen Per Kristian Wæhler Nils Henrik Westberg Torbjørn Skjeppe Hans Christian Holmsen Bente Irene Skaug Jørgen Sandberg Banksjef Nysalg Voung Lu Herman Eckbo Økonomi Martin Flaaten Sandra Gadell Hauge Jørgen Østby Jon Martin Østby Direktør Bent Egner Økonomisjef Hans Erik Hassel Lars Heggernes Trond Jonassen Helen Nordahl Per Bjarne Kvande Finanssjef Pål Svensson Siw H. Farstad Personalsjef 15

15 Service og kvalitet Lars Tore Myklatun Direktør Anita Hellerud Soussjef Kundeservice Lene Huus-Hansen Helen Solberg Line Maria Sandhaug Øystein Juliussen Ola Standish Charlotte Nguyen Nicolai W. Stensland Roy Reuterdal Hege Simonsen Henning Hansen Vivian O. Øverstad Eva Hopperstad Depotansvarlig Ellen Hellgren-Hansen Marianne N. Venåshagen Hege Enerud Christina Flikkeid Nedreberg Marked og IKT Camilla Gimse Petersen Fredrik Egner Einar Storsul Direktør Mariann Baugerud Leder Forretningsutvikling Petter Bakke Katrine Maria Lehrmann 16

16 Øyvind Hestnes Ole Henrik Holst Marianne Rudlang Linda de Grijs Fjellstad Hanne Rischmann Jeanette Eriksen Skogrand Stian Torp Leder Plattform Bjørn Anders Gislerud Arooj Imran Hanne S. Guttormsen Markedssjef Mina Sofie Homstvedt Eldrid Kjernli Skau Kristina Lindberg Anita Sohlman Lund 17

17 Tillitsvalgte 2012 Landkreditt SA Årsmøte valgt av medlemmene på medlemsmøtene Østfold Hanne Røed, Halden 2012/14 Bjørn Brustugun, Trøgstad 2011/13 Finn-Erik Blakstad, Rygge 2011/13 1. vara: Berit Ullestad, Rygge 2012/13 2. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Fredrikstad 2012/13 3. vara: Lars Agnalt, Skiptvet 2012/13 Oslo/Akershus Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Aksel Klever, Skedsmo 2011/13 Hans Ellef Wettre, Asker 2011/13 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby 2012/13 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal 2012/13 3. vara Olav Sæther, Nannestad 2012/13 Hedmark Steen Erik Høj, Løten 2012/14 Ivar Skramstad, Hamar 2011/13 Tormod Skramstad, Åmot 2012/13 1. vara: Torill Møystad, Elverum 2012/14 2. vara: Geir Lervang, Rendalen 2012/14 Oppland Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2012/14 Kjell Østen, Gran 2011/13 1. vara: Guri Ruste, Dovre 2012/14 2. vara: Arild Østvold, Gjøvik 2011/13 Buskerud Torleif Olav Terum, Modum 2012/14 Engebret Korvald, Nedre Eiker 2011/13 1. vara: Hans Terje Hamremoen, Krødsherad 2012/14 2. vara: Knut Espen Riis, Lier 2012/14 Vestfold Hans Harald Kirkevold, Re 2011/13 Anne-Kari Hedlund, Larvik 2012/14 1. vara: Steinar Aas, Horten 2012/13 2. vara: Marit Grytnes Omholt, Lardal 2012/13 Telemark Jan Phillips Olsen, Sauherad 2011/13 Vara: Per Ballestad, Skien 2011/13 Aust- og Vest- Agder Åge Gyland, Flekkefjord 2012/14 Vara: Kristine Valborgland, Marnardal 2012/14 Rogaland Ove Aanestad, Hå 2012/14 Torleif Stople, Vindafjord 2011/13 1. vara: Arna Høyland, Hå 2012/13 2. vara: Stein Pettersen, Bjerkreim 2012/13 Hordaland Heidi-Synnøve Hvidevold, Kvinnherad 2012/13 Vara: Jan Hauge, Bergen 2012/13 Sogn og Fjordane Ingebjørg Strand Heiberg, Sogndal 2011/13 Vara: Inge Brekke, Høyanger 2011/13 Møre og Romsdal Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal 2012/14 Othild Bakken Tjugen, Eide 2011/13 1. vara: Odd Einar Fjørtoft, Haram 2012/12 2. vara: Magnhild Vik, Rauma 2012/14 Sør-Trøndelag Anders Garberg, Skaun 2012/14 Heidi Jaksland Kvernmo, Orkdal 2011/13 1. vara: Martin Jensen, Trondheim 2012/13 2. vara: John Arve Langmo, Rissa 2012/13 Nord-Trøndelag Arne Holan, Verdal 2012/14 Jan Olav Tømmerås, Overhalla 2011/13 1. vara: Anne Bruem, Steinkjer 2012/13 2. vara: Anne Oldervik, Frosta 2012/13 Nordland Hilde Mari Bakken, Rana 2012/14 Vara: Egil Norheim, Sortland 2012/14 Troms og Finnmark Daniel Arne Hansen, Harstad 2011/13 Vara Mette Pedersen Anfeltmo, Målselv 2011/13 18 Landkreditt

18 Representantskap valgt på årsmøte 30. mars 2012 Ingebjørg Strand Heiberg, Sogndal 2012/14 Ove Aanestad, Hå 2012/14 Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Arne Holan, Verdal 2011/13 Anders Garberg, Skaun 2012/14 Hilde Mari Bakken, Rena 2011/13 Anne Kari Hedlund, Larvik 2012/14 Lars Ole Anderssen, Vågå 2012/13 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Einar Frogner, Hamar 2011/13 Vara: Knut Hoff, Sørum 2011/13 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2011/13 Vara: Olaf Godli, Oslo 2011/13 Styret Knut A. Nordmo, Andøy (styreleder) 2012/13 Brita Skallerud, Ullensaker (nestleder) 2012/13 Annikken Kjær Haraldsen, Levanger 2012/14 Kai Linnes, Oslo 2012/14 Anders Jarlsby, Degernes 2011/13 Maj-Britt Kelle (ansatt), Bærum 2012/14 Anders Sigstad (ansatt), Skedsmo 2011/13 Elisabeth Gjems, Åmot (vara) 2012/13 Hanne Rischmann (ansatt -vara), Nittedal 2011/13 Øyvind Hestnes (ansatt - vara), Oslo 2012/14 Revisor PricewaterhouseCoopers AS, Oslo Årsmøtet Årsmøte ble avholdt 29. og 30. mars 2012 på Hotel Bristol, Oslo. På møte ble regnskap pr , styrets beretning 2011 og forslag til årsoppgjørsdisposisjoner godkjent Norsk Landbrukssamvirke Sveinung Svebestad, Sandnes 2011/13 Vara: Ola Hedstein, Oslo 2012/13 Vara til representantskapet Engebret Korvald, Nedre Eiker 2012/14 Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherad 2012/14 Hans Harald Kirkevold, Re 2012/14 Valgt for de ansatte i konsernet Per Bjarne Kvande 2012/14 Helen Nordahl 2012/14 Torbjørn Skjeppe 2011/13 Inger Neple 2011/13 Vara for de ansatte i konsernet Marianne Rudlang 2011/13 Mina Sofie Homstvedt 2012/14 Kontrollkomité Daniel Arne Hansen, Harstad (leder) 2012/13 Jone Engh, Bærum 2012/14 Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Steen Erik Høj, Løten (vara) 2011/13 Følgende valg skjedde på dette møtet Styret: Som styreleder ble Knut A. Nordmo gjenvalgt for 1 år. Brita Skallerud ble valgt til nestleder for ett år. Anniken Kjær Haraldsen ble gjenvalgt som styremedlem i 2 år, og Kai Linnes ble valgt som nytt styremedlem for 2 år. Elisabeth Gjems ble gjenvalgt som varamedlem til styret for 1 år. De ansatte valgte i 2012 ved uravstemming Maj-Britt Kelle som nytt styremedlem for 2 år og Øyvind Hestnes som varamedlem for 2 år til styret. Som revisor ble gjenvalgt PricewaterhouseCoopers AS for 1 år. Det ble valgt et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 medlemsvalgte med 6 vara og 4 ansattevalgte, med 4 vara. Av de 11 medlemsvalgte er 3 av medlemmene oppnevnt av organisasjoner i landbruket Som valgkomité for 2013 ble valgt Anne-Kari Hedlund, Larvik 2010/13 Arne Holan, Verdal 2010/13 Engebret Korvald, Nedre Eiker 2011/14 Torleif Stople, Vinda fjord 2012/15 Vara: Kjell Østen, Gran 2012/13 19

19 Medlemsmøter 2012 Det har blitt avholdt medlemsmøter med valg i 16 distrikter. Østfold Representant: Hanne Røed. Halden (ny) Representant: Bjørn Brustugun, Trøgstad (ikke på valg) Representant: Finn Erik Blakstad, Rygge (ikke på valg) 1. vara: Berit Ullestad, Rygge (gjenvalg) 2. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Fredrikstad (gjenvalg) 3. vara: Lars Agnalt, Skiptvet (gjenvalg) Oslo/Akershus Representant: Anne Berit Haga, Nes (ikke på valg) Representant: Aksel Klever, Skedsmo (ikke på valg) Representant: Hans Ellef Wettre, Asker (ikke på valg) 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby (gjenvalg) 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal (gjenvalg) 3. vara: Olav Sæther, Nannestad (gjenvalg) Hedmark Representant: Steen Erik Høj, Elverum (gjenvalg) Representant: Ivar Skramstad, Hamar (ikke på valg) Representant: Tormod Skramstad, Åmot (1. vara, fungerende representant) 1. vara: Toril Møystad, Elverum (ikke på valg) 2. vara: Geir Lervang, Rendalen (ikke på valg) Oppland Representant: Lars Ole Anderssen, Vågåmo (gjenvalg) Representant: Kjell Østen, Gran (ikke på valg) 1. vara: Guri Ruste, Dovre (gjenvalg) 2. vara: Arild Østvold, Gjøvik (ikke på valg) Buskerud Representant: Torleif Olav Terum, Modum (ny) Representant: Engebret Korvald, Nedre Eiker (ikke på valg) 1. vara: Hans Terje Hamremoen, Krødsherad (ny) 2. vara: Knut Espen Riis, Lier (ny) Vestfold Representant: Hans Harald Kirkevold, Re (ikke på valg) Representant: Anne-Kari Hedlund, Larvik (gjenvalg) 1. vara: Steinar Aas, Horten (gjenvalg) 2. vara: Marit Grytnes Omholt, Lardal (ny) Agder Representant: Åge Gyland, Flekkefjord (ny) Vara: Kristine Valborgland, Marnardal (gjenvalg) Rogaland Representant: Ove Aanestad, Hå (gjenvalg) Representant: Torleif Stople, Vindafjord (ikke på valg) Vara: Arna Høyland, Hå (gjenvalg) Vara: Stein Pettersen, Bjerkreim (gjenvalg) Møre og Romsdal Representant: Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal (ny) Representant: Othild Tjugen Bakken, Eide (ikke på valg) 1. vara: Odd Einar Fjørtoft, Haram (ny) 2. vara: Magnhild Vik, Rauma (ny) Sør-Trøndelag Representant: Anders Garberg, Skaun (gjenvalg) Representant: Heidi Jaksland Kvernmo, Orkdal (ikke på valg) 1. vara: Martin Jensen, Trondheim (gjenvalg) 2. vara: John Arve Langmo, Rissa (gjenvalg) Nord-Trøndelag Representant: Arne Holan, Verdal (gjenvalg) Representant: Jan Olav Tømmerås, Overhalla (ikke på valg) 1. vara: Anne Bruem, Stenkjer (ny) 2. vara: Anne Oldervik, Frosta (ny) Nordland Representant: Hilde Mari Bakken, Rana (gjenvalg) Vara: Egil Norheim, Sortland (ny) Landkreditt Bank AS Representantskap valgt på generalforsamlingen Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Anders Garberg, Skaun 2012/14 Arne Holan, Verdal 2011/13 Hilde Mari Bakken, Rena 2011/13 Ingebjørg Strand Heiberg, Sogndal 2012/14 Anne Kari Hedlund, Larvik 2012/14 Ove Aanestad, Hå 2012/14 Lars Ole Anderssen, Vågå 2012/14 20 Landkreditt

20 Vararepresentanter Engebret Korvald, Nedre Eiker 2012/14 Hans Harald Kirkevold, Re 2012/14 Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherad 2012/14 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Einar Frogner, Hamar 2011/13 Vara: Knut Hoff, Sørum 2011/13 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2011/13 Vara: Olaf Godli, Oslo 2011/13 Norsk Landbrukssamvirke Sveinung Svebestad, Sandnes 2011/13 Vara: Ola Hedstein, Oslo 2012/13 Valgt for de ansatte Per Bjarne Kvande 2012/14 Helen Nordahl 2012/14 Torbjørn Skjeppe 2011/13 Inger Neple 2011/13 Kontrollkomitè Kontrollkomiteen er identisk med morselskapet Landkreditt. Styret Valgt i representantskapsmøte 22. februar 2012 Inge Støve (styreleder) 2012/13 Eli Reistad (nestleder) 2012/13 Knut A. Nordmo 2011/13 Elin Schanche 2012/14 Anders Sigstad (ansatt) 2011/13 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2012/14 Harald Lein (vara) 2012/13 Hanne Rischmann (ansatt - vara) 2011/13 Øyvind Hestnes (ansatt - vara) 2012/14 Valgkomité Ordfører i representantskapet, Anne Kari Hedlund og Torbjørn Skjeppe Revisor PricewaterhouseCoopers AS Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt 1. mars Vara for de ansatte Marianne Rudlang 2011/13 Mina Sofie Homstvedt 2012/14 Landkreditt Boligkreditt AS Representantskapet Anders Garberg, Skaug Ingebjørg Strand Heiberg, Sogndal Hilde Mari Bakken, Rena Lars Ole Anderssen, Vågå Ove Aanestad, Hå Anne-Kari Hedlund, Larvik Anne Berit Haga, Nes Arne Holan, Verdal Varamedlemmer Engebret Korvald, Nedre Eiker Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherad Valgt av ansatte: Inger Neple Per Bjarne Kvande Torbjørn Skjeppe Helen Nordahl Vara for ansatte Mina Sofie Homstvedt Marianne Rudlang Styret Ole Laurits Lønnum (styreleder) Kathrine K Karstensen Aase Lømo Lars Johannessen Kontrollkomité Kontrollkomité er identisk med morselskapet Landkreditt. Revisor PricewaterhouseCoopers AS 21

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010. 95. regnskapsår

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010. 95. regnskapsår Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010 95. regnskapsår Foto: Reidar Jørven Foto: ilco Årsrapport INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Ansatte i Landkreditt...10

Detaljer

ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår 2011 INNHOLD Hilsen fra styreleder...3 Nøkkeltall...4 Konsern- og selskapsstruktur...5 Samfunnsansvar i Landkreditt...7 Ansatte i Landkreditt... 11

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA 2013 ÅRSRAPPORT 1 2 ÅRSRAPPORT 2013 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Rapporten

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Årsberetning Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper.

Årsberetning Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper. ÅRSRAPPORT 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper. Selskapets formål er å drive

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport pr 31. mars 2007 Generelt Landkreditt Bank kan pr 1. kvartal 2007 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2006. Fremgangen

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2 ÅRSRAPPORT 2014 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4.

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4. MeldingsID: 228551 Innsendt dato: 10.02.2009 18:26 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NTSG - Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Halvår 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. halvår 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Gjensidige Bank Boligkreditt AS. August 2010

Gjensidige Bank Boligkreditt AS. August 2010 Gjensidige Bank Boligkreditt AS August 2010 Innhold Gjensidige Forsikring Konsern Organisasjon Internasjonal rating Regnskapstall Strategi Gjensidige Bank ASA Utvikling og status Gjensidige Bank konsern

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 SpareBank 1 Markets Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 Adm. banksjef Bjørn Engaas 01 02 03 04 05 Hovedtall pr. Q4 Kapitalplan Tap/mislighold Porteføljesammensetning Litt om marked, næringsliv og digitalitet

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2009. 94. regnskapsår

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2009. 94. regnskapsår Årsrapport for konsernet Landkreditt 2009 94. regnskapsår Årsrapport INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Ansatte i Landkreditt...10 Tillitsvalgte...14 Landkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Resultatet av driften i konsernet hittil i 2015 utgjør 72,1 millioner kroner, sammenlignet med 73,7 millioner kroner i samme

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006 Delårsrapport pr 30. september 2006 Generelt Landkreditt Bank kan pr 3. kvartal 2006 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2005. Fremgangen

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Klepp Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 17. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 17. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 17. regnskapsår 2015 LANDKREDITT BANK AS Årsberetning 2015 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer