Årsrapport for konsernet Landkreditt regnskapsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010. 95. regnskapsår"

Transkript

1 Årsrapport for konsernet Landkreditt regnskapsår

2 Foto: Reidar Jørven Foto: ilco Årsrapport

3 INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Ansatte i Landkreditt...10 Tillitsvalgte...14 Landkreditt konsern Styrets beretning (felles beretning for Landkreditt konsern og Landkreditt SA)...22 Resultatregnskap...28 Balanse...29 Kontantstrømoppstilling...30 Landkreditt SA Resultatregnskap...76 Balanse...77 Kontantstrømoppstilling...78 Landkreditt Bank AS Styrets beretning...92 Resultatregnskap...96 Balanse...97 Kontantstrømoppstilling...98 Landkreditt Boligkreditt AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Landkreditt Forvaltning AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Landkreditt Finans AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Landkreditt Invest AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse AS Landkredittgården Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Trykk: Flisa Trykkeri 5

4 Hilsen fra Styreleder Det er fortsatt usikkerhet rundt tilstanden til mange av verdens små og store økonomier. Som finanskonsern og landbrukssamvirke ser vi at verdiene i landbruket øker mer enn inntjeningen, samtidig som samfunnet totalt sett har større fokus på primærverdien mat. Endrede rammebetingelser har Landkreditt løpende forholdt seg til i snart 100 år. Landkreditt er eid av bønder og styrt av bønder. Vårt formål er å bidra til bedret økonomi for våre kunder og medlemmer. Alle våre kunder skal oppleve oss som Enkel å bruke. Lett å snakke med og få tilbud om gode og konkurransedyktige finansielle tjenester og produkter. Undersøkelser foretatt av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning viser at Landkreditt har konkurransedyktige betingelser, både på driftskreditt og pantelån når vi sammenligner med andre banker. Forskjellene har blitt gradvis mindre siden Landkreditt Bank ble etablert i Dette viser at Landkreditt har maktet å være et strategisk redskap som sikrer standarden på finansielle produkter og tjenester som medlemmene og kundene våre har behov for - både på kvalitet og pris. Vi er veldig godt fornøyd med dette, og hovedmålet fremover blir at Landkreditt over tid skal beholde denne rollen. Landkreditt har høy fokus på eierskapet og medlemmene, også i Med tilsetting av Landkreditts første organisasjonssjef, skal vi styrke medlemskontakten og utvikle de tillitsvalgte til å utøve enda bedre eierstyring. Samtidig vil vi styrke kontakten ut mot resten av landbruksfamilien. I et innspill til arbeidet med en ny landbrukspolitisk melding, har Landkreditts medlemmer og eiere påpekt viktigheten av at den nye meldingen vurderte landbrukets evne til å foreta nyinvesteringer, samtidig som man vurderte behovet for investeringsvirkemidler og omfanget av disse. I tillegg understreket de at den regionale tilpassningen må skje innenfor rammene av en felles målsetning om landbruksproduksjon og tilfredsstillende økonomi for bonden over hele landet. Landkredittkonsernets resultat for 2010 er tilfredsstillende. God kostnadskontroll og lave tap gjør at vi ender ut omtrent på budsjett. Vi har ikke fullt ut nådd våre mål om volumvekst. Det er den underliggende driften i våre døtre som er viktigst, spesielt i Landkreditt Bank. Alle viser en positiv utvikling. Disse selskapene og produktbredden de har, er det som løpende og over tid sikrer nødvendig inntjening slik at Landkreditt også videre vil være en strategisk partner for landbruket i Norge. Vår satsning og langsiktige evne til å være konkurransedyktig også i næring og personmarkedet, er strategisk viktig for å understøtte dette og ha en kundeportefølje med god diversifisering, risiko og inntjening totalt sett. Derfor ble det i 2010 gjennomført en endringsprosess og omorganisering for å gi organisasjonen sterkere fokus på salg og inntjening. Etableringen av Landkreditt Boligkreditt må også sees i lys av at man ønsker å sikre konkurransekraft ved å sikre gunstige innlån. Vi har satt oss ambisiøse mål om vekst i utlån, innskudd og markedsandeler. De er konkretisert i vår strategiplan fram mot Jeg ønsker både ansatte og oss tillitsvalgte lykke til i arbeidet med å få flere til å velge Landkreditt, og få våre nåværende medlemmer og kunder til å benytte en større bredde av de produktene vi tilbyr! Vår visjon er å ha landets mest fornøyde bankkunder i Det er en flott visjon som vi alle jobber mot: Solid Oppriktig - Langsiktig Jeg vil få takke både styrene, øvrige tillitsvalgte og ansatte for et godt samarbeid i Med vennlig hilsen Knut A. Nordmo nøkkeltall Konsern Forvaltningskapital (mill. kr.) Utlånsvekst (prosent) 4,96 5,22 Årsresultat (mill. kr.) Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (prosent) 13,96 13,98 Landkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (prosent) 87,36 86,70 Landkreditt Bank Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (prosent) 12,42 12,07 Utlånsvekst (prosent) 1,20 3,93 Innskuddsvekst (prosent) 6,17 3,10 Innskuddsdekning (prosent) 71,41 68,07 Tapsprosent (prosent) 0,01 0,01 Misligholdsprosent (prosent) 2,84 2,52 Landkreditt Finans Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 4 1 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (prosent) 22,09 30,41 Utlånsvekst (prosent) 45,44 264,47 Tapsprosent (prosent) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (prosent) 0,00 0,00 Landkreditt Boligkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) 376 n.a. Årsresultat (mill. kr.) 1 n.a. Egenkapital (mill. kr.) 76 n.a. Kapitaldekning (prosent) 58,30 n.a. Utlånsvekst (prosent) n.a. n.a. Tapsprosent (prosent) 0,00 n.a. Misligholdsprosent (prosent) 0,00 n.a. Landkreditt Forvaltning Forvaltet volum (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) -1,0-1,0 Egenkapital (mill. kr.)

5 Konsern og selskapsstruktur Konsernet Landkreditt, pr. 1. januar 2011 Landkreditt SA Konsernet Landkreditt omfatter Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Boligkreditt AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Invest AS og AS Landkredittgården. Landbruksforsikring AS er et tilknyttet selskap gjennom en 46,36 prosent eierandel. Landkreditt SA ble stiftet i 1915 som en kredittforening. Etter en lovendring i 2007 er foreningen fra 1. januar 2008 omorganisert til morselskap i finanskonsern i samsvar med holdingmodellen. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirke foretak av låntakere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med datterselskap i konsernet med definerte produkter. Landkreditt SA har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Fra midten av 1990-tallet har det vært en målsetting å bygge ut kredittforetaksvirksomheten til et moderne landsdekkende finanskonsern med internett som hovedkanal for salg og kundekontakt. Landkreditt Finans AS. Landkreditt Bank eier 56,01 prosent av aksjene i Landkreditt Finans AS, mens Felleskjøpet Agri BA eier 34 prosent og Arella AS eier 9,99 prosent. Foretaket har leasing som hovedprodukt. Virksomheten startet opp i juni Landkreditt Finans har sitt hovedkontor i Ålesund. Landkreditt Forvaltning AS er et heleid datterselskap av Landkreditt og søsterselskap med Landkreditt Bank. Selskapet fikk Finanstilsynets godkjennelse til å forvalte verdipapirfond 8. august 2000, og i oktober 2004 overtok Landkreditt selskapet. Selskapet forvalter i dag ca. 1,75 milliarder kroner fordelt på fire verdi papirfond og har ca kunder. AS Landkreditt- Gården Landkreditt Invest AS Landkreditt Finans AS Landkreditt Bank AS Landkreditt Boligkreditt AS Landkreditt Forvaltning AS Landbruksforsikring AS Organisasjonskart for Landkreditt Bank AS, pr. 1. januar 2011 Landkreditt Bank AS ble åpnet 2. september 2002, og er et heleid datterselskap av Landkreditt. I forbindelse med endringene i finanslovgivningen vedtatt juni 2007, og omorganiseringen ved årsskiftet 2007/2008, overtok Landkreditt Bank bl.a. Landkreditts innlåns- og utlånsportefølje på ca. seks milliarder kroner. LandkreDItt Invest as. Etter omorganiseringen av konsernet Landkreditt 1. januar 2008 har Landkreditt Invest AS som sitt formål å kjøpe og selge aksjer og eiendeler i andre selskaper, foreta finansielle plasseringer og alt som måtte stå i forbindelse med dette. Landkreditt Invest er et heleid datterselskap i Landkreditt. Adm. sekretær Konsernsjef Controller Landkreditt Boligkreditt ble stiftet 12. august 2010 som et heleid datterselskap av Landkreditt Bank. Selskapet er konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett knyttet til finansiering av boligeiendommer innen personmarkedssegmentet. Operativ virksomhet startet 17. desember AS LandkreDIttgården ble stiftet i 1984 som et heleid datterselskap av Landkreditt. Formålet med selskapet er eiendomsdrift og annen forretnings virksomhet. Selskapet eier bygningen Karl Johans gate 45, i Oslo som ble oppført i Hele bygningen er utleid til kontor/butikk og restaurantvirksomhet. Landkreditt har sitt hovedkontor i gården. Økonomi OrG. sjef Marked og forretningsstøtte salg og kunde Service og kvalitet regnskap Eiendomsdrift Finans Personal Landbruk Ansattnær Kundenær Marked Kreditt/ spesialengasjement Personmarked Kundeservice Depot- og låneadm. Næring Nysalg 8 Landkreditt 9

6 Ansatte i landkreditt Landkreditt bank Administrasjon Marianne Rudlang Per Morten Lønn Banksjef Næring Anne Marit Gjelten Øsmundset Anne Mette Løkken Kjetil Mauseth Odd Gunnar Mosen Ole Laurits Lønnum Konsernsjef Inger Neple Trond Solberg Controller Morten Amundsen Anders Sigstad Organisasjonssjef Nils Henrik Westberg Torbjørn Skjeppe Hans Christian Holmsen Bente Irene Skaug Unn Benco Banksjef Nysalg Voung Lu Salg og kunde Kathrine K. Karstensen Direktør Trond Ole Johnsrud Kredittsjef Ole A. Stubberud Lars Johannessen Banksjef Personmarked Per Kristian Wæhler Sissel Skistad Herman Eckbo Herman W. Ottesen Henning Hansen Carl D. Blix Jørn Haagensen Service og kvalitet Maj-Britt Kelle Pernille H. Havaas Anett Schei Martinsen Banksjef Landbruk Leif Kristian Steen Jacobsen Frøydis Sørby Myhrer Bente Liberg Lars Tore Myklatun Direktør Eva Hopperstad Ellen Hellgren-Hansen Marianne N. Venåshagen Erik Ekeberg Ricke Heiberg Elisabeth Aune Sundt Andreas M. Aagård Trond Gitmark Kristine Ravneberg Karianne Lundberg Pettersen Linda Helgå Christina Flikkeid Nedreberg Camilla Gimse Petersen Anita Hellerud Soussjef Kundeservice Lene Huus-Hansen Roy Reuterdal Nikolai W. Stensland 10 Landkreditt 11

7 Charlotte Nguyen Vivian O. Øverstad Helen Solberg Økonomi Line Maria Sandhaug Øystein Juliussen Ola Standish Hanne S. Guttormsen Markedssjef Landkreditt Finans AS Mina Sofie Homstvedt Marthe Øynes Gunhild Nygaard Hafsahl Hege Simonsen Pål Marcussen Jon Martin Østby Direktør Bent Egner Økonomisjef Hans Erik Hassel Lars Heggernes Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Synnøve Jamtli Elise Stette Trond Jonassen Helen Nordahl Per Bjarne Kvande Finanssjef Pål Svensson Siw H. Farstad Personalsjef Marianne Rudlang Hans Solbakken Brynjar Østrem Larsen Johnny Johnsen Jan Otto Saggau Marked og forretningsstøtte landkreditt Forvaltning as Ingunn Granaasen Direktør Petter Bakke Øyvind Hestnes Ole Henrik Holst Katrine Maria Lehrmann Mariann Baugerud Leder Ansattnær Brita C. Knutson Adm. Direktør Dagfinn Hopsdal Marianne Sulusnes Tommy Lindgren Hanne Rischmann Jeanette Eriksen Skogrand Stian Torp Arooj Imran Bjørn Anders Gislerud Katrine Linda Maria de Grijs Lehrmann Fjellstad 12 Landkreditt 13

8 Tillitsvalgte 2010 Landkreditt SA Årsmøte valgt av medlemmene på medlemsmøtene Østfold Anne-Grethe Larsen, Skiptvet 2010/12 Anders Jarlsby, Degernes 2009/11 styreverv Finn-Erik Blakstad, Rygge 2009/11 1. vara: Bjørn Brustugun, Trøgstad 2010/11 2. vara: Berit Ullestad, Rygge 2010/11 3. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Onsøy 2009/11 Oslo/Akershus Bjørg Tveit Strøm, Vestby 2010/12 Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Aksel Klever, Skedsmo 2009/11 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby 2010/12 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal 2009/11 3. vara Olav Sæther, Nannestad 2009/11 Hedmark Steen Erik Høj, Stange 2010/12 Elisabeth Gjems, Åmot 2009/11 - styreverv Stine Mølstad, Nes på Hedmark 2009/11 1. vara: Ivar Skramstad, Vang på Hedmark 2010/11 2. vara: Gyrd Nannestad, Gaupen 2009/11 3. vara: Geir Lervang, Rendalen 2010/11 Oppland Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2010/12 Kjell Østen, Brandbu 2009/11 1. vara: Guri Ruste, Dovre 2010/12 2. vara: Arild Østvold, Hunndalen 2009/11 Buskerud Anne Mari Flatin, Noresund 2010/12 Engebret Korvald, Nedre Eiker 2009/11 1. vara: Torleif Olav Terum, Åmot 2010/12 2. vara: Harald Oskar Buttedahl, Tranby 2010/12 Vestfold Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2009/11 Marit Grytnes Omholt, Svarstad 2009/11 Anne-Kari Hedlund, Stavern 2010/12 1. vara: Steinar Aas, Nykirke 2009/11 2. vara: Gro Tislevold, Stokke 2009/11 3. vara: Hans Kristian Teien, Sande 2009/11 Telemark Jan Phillips Olsen, Akkerhaugen 2009/11 Vara: Per Ballestad, Skien 2009/11 Aust- og Vest- Agder Kristine Valborgland, Marnardal 2010/12 Vara: Anne Gunn Eikås, Søgne 2010/12 Rogaland Ove Aanestad, Varhaug 2010/12 Kate Elin Norland, Hafrsfjord 2009/11 1. vara: Torleif Stople, Skjold 2010/12 2. vara: Torill Idland, Ålgård 2009/11 Hordaland Heidi-Synnøve Hvidevold, Sæbøvik 2009/11 Vara: Gjermund Stuve, Øystese 2009/11 Sogn og Fjordane Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2009/11 Vara: Inge Brekke, Bjordal 2009/11 Møre og Romsdal Gudmund Stavik, Sandshamn 2010/12 Othild Bakken Tjugen, Eide 2009/11 1. vara: Oddveig Gikling-Bjørnå, Grøa 2010/12 2. vara: Odd Einar Fjørtoft, Fjørtoft 2010/12 Sør-Trøndelag Anders Garberg, Buvika 2010/12 Heidi Jaksland Kvernmo, Orkanger 2010/11 1. vara: Martin Jensen, Trondheim 2010/11 2. vara: Eva Auran, Ranheim 2009/11 Nord-Trøndelag Arne Holan, Verdal 2010/12 Jan Olav Tømmerås, Overhalla 2009/11 1. vara: Ellen Vie, Grong 2010/11 2. vara: Jenny Kjestveit Domås, Grong 2009/11 Nordland Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2010/12 Vara: Ingvar Ramsvik, Rognan 2010/12 Representantskap valgt på årsmøte 22. mars 2010 Marit Grytnes Omholt, Svarstad 2010/12 Ove Aanestad, Varhaug 2010/12 Heidi-Synnøve Hvidevold, Sæbøvik 2010/12 Arne Holan, Verdal 2009/11 Anders Garberg, Buvika 2009/11 Elisabeth Gjems, Åmot 2009/11 styreverv Kristine Valgborgland, Marnardal 2009/11 Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2009/11 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Einar Frogner, Ridabu 2009/11 Vara: Knut Hoff, Sørum 2009/11 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2009/11 Vara: Olaf Godli, Oslo 2009/11 Norsk Landbrukssamvirke Fredmund Sandvik, Fannrem 2009/11 Vara: Ole-Jacob Ingeborgrud, Oslo 2009/11 Vara til representantskapet: Engebret Korvald, Nedre Eiker 2010/12 Stine Mølstad, Nes på Hedmark 2010/12 Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2010/12 Valgt for de ansatte i konsernet Per Bjarne Kvande 2010/12 Helen Nordahl 2010/12 Torbjørn Skjeppe 2009/11 Inger Neple 2009/11 Vara for de ansatte i konsernet Trond Jonassen 2010/11 Mina Sofie Homstvedt 2010/12 Kontrollkomité Daniel Arne Hansen, Lundenes (leder) 2010/11 Terje Sommer, Oslo 2010/12 Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Ola Steinsvik, Folkestad (vara) 2009/11 Styret Knut A. Nordmo, Andøy (styreleder) 2010/11 Ola Bergsaker, Lillestrøm (nestleder) 2010/12 Annikken Kjær Haraldsen, Levanger 2010/12 Brita Skallerud, Kløfta 2009/11 Anders Jarlsby, Degernes 2010/11 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2010/12 Anders Sigstad (ansatt) 2009/11 Elisabeth Gjems, Åmot (vara) 2010/11 Sissel Skistad (ansatt -vara) 2010/11 Øyvind Hestnes (ansatt - vara) 2010/12 Revisor PricewaterhouseCoopers AS, Oslo Årsmøtet Årsmøte ble avholdt 22. og 23. mars 2010 på Hotel Bristol, Oslo. På møte ble regnskap pr , styrets beretning 2009 og forslag til årsoppgjørsdisposisjoner godkjent. Følgende valg skjedde på dette møtet: Styret: Som ny styreleder ble Knut A. Nordmo valgt for 1 år og styremedlemmene Ola Bergsaker og Annikken Kjær Haraldsen ble gjenvalgt for 2 år. Styret ble økt med ett medlem, Anders Jarlsby, som ble valgt for 1 år. Elisabeth Gjems ble valgt som vara for 1 år. De ansatte valgte i 2010 ved uravstemming Maj-Britt Kelle som styremedlem for 2 år og Sissel Skistad og Øyvind Hestnes som varamedlem for hhv. 1 og 2 år til styret. Som revisor ble gjenvalgt PricewaterhouseCoopers AS for 1 år. Det ble valgt et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 medlemsvalgte med 6 vara og 4 ansattevalgte, med 4 vara. Av de 11 medlemsvalgte er 3 av medlemmene oppnevnt av organisasjoner i landbruket. Som valgkomité for 2011 ble valgt: Hans Gunnar Holand, Sømna (leder) 2008/11 Ove Aanestad, Varhaug 2010/12 Anne-Kari Hedlund, Stavern 2010/13 Arne Holan, Verdal 2010/13 Vara: Engebret Korvald, Nedre Eiker 2010/11 Troms og Finnmark Daniel Arne Hansen, Lundenes 2009/11 Vara Ellen Johansen, Moen 2009/11 14 Landkreditt 15

9 Medlemsmøter 2010 Det har blitt avholdt medlemsmøter med valg i 12 distrikter. Østfold: Representant: Anne-Grethe Larsen, Skiptvet (ny) Representant: Anders Jarlsby, Degernes (ikke på valg) Representant: Finn Erik Blakstad, Rygge (ikke på valg) 1. vara: Bjørn Brustugun, Trøgstad (gjenvalg) 2. vara: Berit Ullestad, Rygge (ny) 3. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Onsøy (ikke på valg) Oslo/Akershus: Representant: Anne Berit Haga, Nes (ikke på valg) Representant: Bjørg Tveit Strøm, Vestby (gjenvalg) Representant: Aksel Klever, Skedsmo (ikke på valg) 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby (gjenvalg) 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal (ikke på valg) 4. vara: Olav Sæther, Nannestad (ikke på valg) Hedmark: Representant: Steen Erik Høj, Elverum (ny) Representant: Elisabeth Gjems, Åmot (ikke på valg) Representant: Stine Mølstad, Nes på Hedmark (ikke på valg) 1. vara: Ivar Skramstad, Vang på Hedmark (gjenvalg) 2. vara: Gyrd Nannestad, Gaupen (ikke på valg) 3. vara: Geir Lervang, Rendalen (ny) Oppland: Representant: Lars Ole Anderssen, Vågåmo (gjenvalg) Representant: Kjell Østen, Brandbu (ikke på valg) 1. vara: Guri Ruste, Dovre (gjenvalg) 2. vara: Arild Østvold, Hunndalen (ikke på valg) Buskerud: Representant: Anne Mari Flatin, Noresund (ny) Representant: Engebret Korvald, Nedre Eiker (ikke på valg) 1. vara: Torleif Olav Terum, Åmot (ny) 2. vara: Harald Oskar Buttedahl (ny) Vestfold: Representant: Hans Harald Kirkevold, Ramnes (ikke på valg) Representant: Marit Grytnes Omholt, Svarstad (ikke på valg) Representant: Anne-Kari Hedlund, Stavern (gjenvalg) Landkreditt Bank AS 1. vara: Steinar Aas, Nykirke (ikke på valg) 2. vara: Gro Tislevold, Stokke (ikke på valg) 3. vara: Hans Kristian Teien, Sande (ikke på valg) Agder Representant: Kristine Valborgland, Marnardal (gjenvalg) Vara: Anne Gunn Eikås, Søgne (gjenvalg) Rogaland: Representant: Ove Aanestad, Varhaug (gjenvalg) Representant: Kate Elin Norland, Hafrsfjord (ikke på valg) Vara: Torleif Stople, Skjold (ny) Vara: Torill Idland, Ålgård (ikke på valg) Møre og Romsdal Representant: Gudmund Stavik, Sandshamn (ny) Representant: Othild Tjugen Bakken, Eide (ikke på valg) 1. vara: Oddveig Gikling-Bjørnå, Grøa (ny) 2. vara: Odd Einar Fjørtoft, Fjørtoft (ny) Sør-Trøndelag: Representant: Anders Garberg, Buvika (gjenvalg) Representant: Heidi Jaksland Kvernmo, Orkanger (ny) 1. vara: Martin Jensen, Trondheim (ny) 2. vara: Eva Auran, Ranheim (ikke på valg) Nord-Trøndelag: Representant: Arne Holan, Verdal (gjenvalg) Representant: Jan Olav Tømmerås, Overhalla (ikke på valg) 1. vara: Ellen Vie, Grong (gjenvalg) 2. vara: Jenny Kjestveit Domås, Grong (ikke på valg) Nordland: Representant: Hilde Mari Bakken, Storfoshei (ny) Vara: Ingvar Ramsvik, Rognan (ny) Representantskap valgt på generalforsamlingen Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Anders Garberg, Buvika 2009/11 Arne Holan, Verdal 2009/11 Elisabeth Gjems. Åmot 2009/11 - styreverv Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2010/12 Marit Grytnes Omholt, Svarstad 2010/12 Ove Aanestad, Varhaug 2010/12 Lars Ole Anderssen, Vågå 2010/12 Vararepresentanter Anne-Kari Hedlund, Stavern 2010/12 Engebret Korvald, Nedre Eiker 2010/12 Stine Mølstad, Nes på Hedmark 2010/12 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket: Norges Bondelag Einar Frogner, Ridabu 2009/11 Vara: Knut Hoff, Sørum 2009/11 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2009/11 Vara: Olaf Godli, Oslo 2009/11 Norsk Landbrukssamvirke Fredmund Sandvik, Fannrem 2009/11 Vara: Ole-Jacob Ingeborgrud, Oslo 2009/11 Valgt for de ansatte Per Bjarne Kvande 2010/12 Helen Nordahl 2010/12 Torbjørn Skjeppe 2009/11 Inger Neple 2009/11 Vara for de ansatte Trond Jonassen 2010/11 Mina Sofie Homstvedt 2010/12 Landkreditt Boligkreditt AS Representantskapet Anders Garberg, Buvika Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger Marit Grytnes Omholt, Svarstad Lars Ole Anderssen, Vågå Ove Aanestad, Varhaug Anne-Kari Hedlund, Stavern Anne Berit Haga, Auli Arne Holan, Verdal Varamedlemmer Engebret Korvald, Nedre Eiker Stine Mølstad, Nes på Hedmark Valgt av ansatte: Inger Neple Per Bjarne Kvande Torbjørn Skjeppe Helen Nordahl Kontrollkomitè Kontrollkomiteen er identisk med morselskapet Landkreditt. Styret Valgt i ekstraordinært representantskapsmøte 23. mars 2010 Oddvar M Nordnes (styreleder) 2010/11 Heidi Kirkeby(nestleder) 2010/11 Knut A. Nordmo 2010/11 Eli Reistad 2010/12 Anders Sigstad (ansatt) 2009/11 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2010/12 Jorunn Apeland (vara) 2009/11 Sissel Skistad (ansatt - vara) 2010/11 Øyvind Hestnes (ansatt - vara) 2010/12 Valgkomité Ordfører i representantskapet, Hans Gunnar Holand og Trond Ole Johnsrud Revisor Som revisor ble PricewaterhouseCoopers AS Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt 3. mars Vara for ansatte Mina Sofie Homstvedt Trond Jonassen Styret Ole Laurits Lønnum (styreleder) Kathrine K Karstensen Aase Lømo Oddvar M Nordnes Kontrollkomité Kontrollkomité er identisk med morselskapet Landkreditt. Revisor PricewaterhouseCoopers AS 16 Landkreditt 17

10 Landkreditt Finans AS Representantskapet Anders Garberg, Buvika 2010/12 Endre Stakkerud, Sørum 2010/12 Heidi Iren Skuterud, Ås 2010/12 Daniel Arne Hansen, Lundenes 2009/11 Børre Børresen, Trøgstad 2009/11 Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Vararepresentanter Finn Erik Blakstad, Rygge 2010/12 Per Jacobsen, Gjøvik 2010/12 Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2010/12 Kristen Bartnes, Otestad 2010/12 Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2010/12 Bjørn Dybvik, Oslo 2010/12 Styret Oddvar M. Nordnes Audun Ødegaard Terje Johansen Jon Martin Østby Revisor PricewaterhouseCoopers AS Landkreditt Forvaltning AS Styret Oddvar M. Nordnes (leder) Knut Hoff (nestleder) Ingunn Granaasen Bjørn O. Bratz Jon Martin Østby Varamedlemmer Per Bjarne Kvande Dagfinn Hopsdal Bente Lind Revisor PricewaterhouseCoopers AS AS Landkredittgården Styret Oddvar M. Nordnes Siw Farstad Jon Martin Østby Revisor PricewaterhouseCoopers AS Landkreditt Invest AS Styret Oddvar M Nordnes (styreleder) Unn Benco Ingunn Granaasen Revisor PricewaterhouseCoopers AS 18 Landkreditt 19

11 Landkreditt Konsern Årsberetning 2010

12 Landkreditt Konsern Styrets årsberetning for 2010 Landkreditt SA er et samvirkeforetak av låntakere, opprinnelig stiftet som en kredittforening i Samvirkeforetaket er morselskap i finanskonsernet Landkreditt. Konsernet består av Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Invest AS, AS Landkredittgården, Landkreditt Boligkreditt AS og Landkreditt Finans AS. Landbruksforsikring AS er et tilknyttet selskap gjennom en eierandel på 46 prosent. Kriteriene for medlemskap i samvirkeforetaket er lån med pant i landbrukseiendom og/eller driftskreditt i Landkreditt Bank. Landkreditt SA har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Landkreditt er i dag et moderne landsdekkende finanskonsern med internett som hovedkanal for salg og kundekontakt. Konsernet er blant de 20 største innen norsk banksektor. Konsernet har i 2010 en forsiktig volumvekst, lave tap og opprettholdt soliditeten. Virksomheten i Landkreditt forurenser ikke det ytre miljø. Styret er opptatt av at man i den daglige drift har omtanke for bærekraftig utvikling gjennom energiøkonomisering og god ressursutnytting. Virksomheten er lokalisert i Oslo. Rammebetingelser i 2010 Finanskrisen førte verdensøkonomien inn i den dypeste resesjonen siden 1930-årene. Fra sommeren 2009 var det igjen tegn til vekst, etter at de finanspolitiske tiltakene med blant annet lavere renter begynte å gi effekter. Aktiviteten i internasjonal økonomi har tatt seg opp gjennom 2010, situasjonen kan beskrives som bedret i USA og Europa mens det fortsatt har vært sterk vekst i de framvoksende økonomiene som Kina og India. Det har gjennom 2010 vært usikkerhet rundt den statsfinansielle situasjonen i flere land, dette som følge av høy og økende statsgjeld. En rekke europeiske land har vedtatt eller varslet omfattende budsjettinnstramminger. Dette har bidratt til usikkerhet når det gjelder veksten fremover i Europa. I 2011 forventes en «relativt normal» utvikling i Norge med en gradvis økning av styringsrenten fra dagens nivå på 2 prosent til en styringsrente på 2,5 prosent innen utgangen av året. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til gjeldssituasjonen i flere Europeiske land, noe som kan gjøre den videre forventede vekst volatil også i Norge. I kjølvannet av finanskrisen har det i 2010 blitt introdusert en rekke endringer i de regulatoriske rammebetingelsene. Fellestrekket ved disse er at de stiller strengere krav til bankenes risikostyring og høyere krav til soliditet og likviditet. Finansiering og egenkapital Virksomheten i Landkreditt bygger på at man skal ha en god soliditet, noe som innebærer høyere egenkapital enn minimumskravene i forhold til lover og forskrifter. Egenkapitalen er i det alt vesentlige kjernekapital. Konsernets kapitalplan innebærer at ekspansjon av virksomheten primært er basert på egen inntjening. Det er lagt til grunn at banken vil dekke sitt finansieringsbehov med ca 2/3 innskudd og 1/3 obligasjonsinnlån. I løpet av 2010 er innskuddsdekningen i banken økt fra 68 prosent til 71 prosent. Videre er ca. 1,1 milliarder av sertifikat- og obligasjonsinnlånsporteføljen refinansiert. Gjennomsnittlig løpetid på konsernets verdipapirgjeld er endret fra ca 1,9 år ved inngangen av året til ca 2,0 år pr. 31. desember desember 2010 startet Landkreditt Boligkreditt sin operative virksomhet. Selskapet har pr. 31. desember overtatt 355 millioner kroner i boliglån fra Landkreditt Bank. Virksomheten er finansiert av 75 millioner kroner i egenkapital og et obligasjonslån på 300 millioner kroner med forfall i september Landkreditt Finans finansierer sin virksomhet ved lån i Landkreditt Bank. Produkt og marked Landkreditt sin hovedmarkedskanal er nettbank, men har også via Landkreditt Finans en regional salgs- og rådgivningskanal. Vi utvikler virksomheten, investerer og etterstreber å betjene våre kunder i tråd med vårt kundeløfte enkel å bruke lett å snakke med. Konsernet tilbyr i dag en full tjeneste- og produktbredde fra lån, boligkreditt, leasing, brukskonto, bank- og kredittkort til fondssparing og forsikringsløsninger. Vi har en god nettbank og investerer løpende for å kunne tilby gode og brukervennlige produkter og tjenester hvor brukergrensesnittet skal være slik at kundene opplever det enkelt i stor grad å være selvbetjent. Konsernet har hatt en forsiktig vekst og har i 2010 passert 16 milliarder i forvaltningskapital. Målt etter utlån og kredittrammer er 72 prosent av eksponeringen til næringsvirksomhet og 28 prosent til personmarkedet. Næringsporteføljen fordeler seg med ca. 2/3 på landbruk og 1/3 på SMB-området. Konsernselskapene 2010 er Landkreditt Bank AS sitt 8. hele driftsår. Banken har god soliditet, tilfredsstillende inntjening og en utlånsportefølje som er godt pantesikret. Bankens årsresultat utgjør 46,8 millioner kroner (36,7 millioner kroner). Resultatet i 2009 var negativt påvirket av verdiendringer på verdipapirgjelden. Eksklusive denne type svingninger er resultat av den underliggende driften i 2010 tilnærmet uendret i forhold til Landkreditt Forvaltning AS forvalter fondene Landkreditt Norge, Landkreditt Global, Landkreditt Kina og Landkreditt Høyrente. Fondene representerer byggeklossene i pensjonssparing og annen langsiktig sparing som tilbys konsernets kunder. De aktivt forvaltede fondene er sammenlignet med andre tilsvarende fond, blant Norges beste med meget god avkastning både siste år og over de fem siste år. AS Landkredittgården er heleid av Landkreditt SA. Selskapet eier og driver Karl Johans gt. 45. Bygget inneholder butikk, restaurant og kontorer. Landkreditgården har kun langsiktige leiekontrakter. For Landkreditt Finans AS er 2010 selskapets andre hele driftsår. Selskapets formål er objektsfinansiering med leasing som hovedprodukt er fortsatt preget av noe lavere investeringer hos de kundegrupper selskapet primært er innrettet mot, men driver kostnadseffektivt og oppnår et godt resultat på 3,7 millioner kroner, sammenlignet med 0,6 millioner kroner i Landkreditt Boligkreditt AS ble etablert i fjerde kvartal Selskapet er etablert for å finansiere boliglån gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og for å bidra til at konsernets innlånskostnader optimaliseres. Selskapet er aktiv i markedet og utstedte sin første OMF i desember God selskapsledelse Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse er gjennomført for konsernet Landkreditt som følge av at det vesentlige av våre obligasjonsinnlån er notert på Oslo Børs. Anbefalingen er i hele sin form rettet inn mot foretak organisert som aksjeselskap. Flere punkter er derfor lite relevant for foretak som er organisert som selveiende eller samvirker. For samvirkeforetak er medlem og kunde en og samme person. Det betyr at eierinteressen mer relateres til hvordan den brukermessige samhandlingen fungerer. Konkurransekraften i leveransen, tilbudt pris, service og lignende framstår som viktigst for hvordan bedriften oppleves. Samtidig er det en forutsetning og forståelse blant medlemmene at virksom- 22 Landkreditt 23

13 heten over tid må generere nok egenkapital til å kunne ivareta videre vekst og utvikling. God eierstyring ivaretas ved at alle medlemmene i samvirkeforetaket inviteres til distriktsvise møter hvor virksomheten presenteres og drøftes. Det foretas valg av årsmøterepresentanter. Årsmøtet er samvirkeforetakets høyeste organ, tilsvarende generalforsamlingen i et aksjeselskap. I tillegg til det formelle årsmøtet som holdes om våren, samles representantene også til et høstmøte hvor styret rapporterer om utviklingen i konsernet samt vurderinger knyttet til fremtidsutsiktene. Drøftingene gir føringer for styrets videre arbeid med konsernets utvikling. Landkreditt baserer sin virksomhet på de internasjonale samvirkeprinsippene. Våre etiske retningslinjer forutsetter at alle lover og regler, bransjenormer og god folkeskikk skal etterleves. Det er etablert regler for styrets arbeidsorden, fullmaktstrukturer og rapporteringsrutiner. Anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse peker på at vedtekter og hovedstrategier bør framgå av årsmeldingen. Landkreditt benytter internett som sin hovedkanal i kommunikasjon med konsernets kunder, medlemmer og tillitsvalgte. Både årsmelding, obligasjonsprospekt og annen relevant informasjon er tilgjengelig på vår hjemmeside. Som finansinstitusjon er Landkreditt underlagt myndighetenes kapitaldekningskrav. Styrets vurdering er at en kapitaldekning på minimum 11 prosent ved årsskiftet vil være godt dekkende for alle typer risiko knyttet til selskaper i konsernet. Ved årsskiftet er kapitaldekningen i konsernet 13,96 prosent (13,98 prosent). Dette anses som godt dekkende for virksomhetens mål, strategier, risikoprofil og kapitaldekningsplaner. Anbefalingene vedrørende utbyttepolitikk og kapitalforhøyelser er ikke relevant for samvirker. For datterselskapene som er finansforetak, er det lagt til grunn krav til egenkapitalavkastning, men samtidig også lagt til grunn at morselskapet i langtidsplanperioden fram til og med 2015 ikke vil ta ut konsernbidrag eller kreve aksjeutbytte. Egenkapitaloppbyggingen i det enkelte selskap skal sikre soliditet som grunnlag for vekst. Anbefalingen om likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående er ikke relevant for samvirker. Landkreditts medlemmer har like rettigheter og plikter, og de forretningsmessige relasjonene baseres på rettferdig behandling. Fri omsettelighet av aksjer er ikke relevant. Medlemskap i samvirkeforetaket er knyttet til at det opptas lån sikret med pant i landbrukseiendom eller etableres driftskreditt. Medlemskapet opphører når lånet/kreditt innfris. Anbefalingen om valgkomité er dekket gjennom vanlig organisasjonspraksis i samvirkeforetak og Landkreditts vedtekter. Oversikt over tillitsvalgte, herunder representantskapets valgkomité, framgår av årsmeldingen. Anbefalingen om bedriftsforsamling og lignende er dels lite relevant. I Landkreditt er det i samsvar med godkjente vedtekter etablert et representantskap som organ mellom årsmøtet og styret. De forhold som berører styremedlemmene, valg, uavhengighet og lignende er godt ivaretatt gjennom vedtekter og etablert organisasjonspraksis. Anbefalingen om styrets arbeid er ivaretatt gjennom årsplan for styremøtene, regler for styrets arbeidsorden og lignende. Styrets evaluering av eget arbeid og kompetanse, rapporteres årlig til årsmøtets ordfører og valgkomiteen. Anbefalingen vedrørende godtgjørelse til styret er ivaretatt gjennom vedtak i årsmøtet og de prosedyrer som gjelder for valgkomiteens forberedelse av behandlingen av denne type forhold. Godtgjørelse til ledende personell fastsettes av styret og alle ytelser til daglig leder framgår av årsmeldingen. Den del av anbefalingen som omtaler aksjer, opsjoner og lignende ordninger er ikke relevant for samvirker. Oversikt over ytelser er gitt i note 9. Anbefalingen om informasjon og kommunikasjon anses ivaretatt ved at offentlige regler for hvordan rapportering fra finansforetak skal skje følges. I tillegg foreligger interne retningslinjer ut over offentlige krav. Landkreditts hjemmeside på internett er vår hovedkanal i forhold til investorer og egne kunder og medlemmer. Anbefalingen om overtakelse anses ikke relevant for samvirker. Finansieringsvirksomhetsloven inneholder særlige bestemmelser om eventuell omdanning av samvirkeforetak av låntakere til aksjeselskap. Anbefalingen vedrørende revisjon anses ivaretatt ut fra vedtektenes bestemmelser og etablert praksis. Risiko Det er knyttet ulike typer risikoer til virksomheten i konsernet Landkreditt. Det er, både på konsolidert nivå og på foretaksnivå, fastsatt rammer som dekker alle relevante typer risikoer. Utviklingen følges opp innen den enkelte resultatenhet med rapporter til de respektive styrer og til morselskapets styre som konsernstyre. Konsernet har etablert internrevisjon. Kredittrisiko er risiko for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor selskaper i konsernet. Konsernet har virksomhet i Landkreditt, Landkreditt Bank, Landkreditt Finans, Landkreditt Boligkreditt og Landkreditt Invest hvor virksomheten er av en slik karakter at det kan oppstå fare for tap på utlån, kreditter eller investeringer i verdipapirer og lignende. Det er i de enkelte selskapene etablert rammer innenfor de områder som er aktuelle. Kredittrisiko er primært knyttet til utlån til kunder, sekundert til investeringer i rentebærende verdipapirer. Styret vurderer at virksomhetens samlede kredittrisiko er lav. Markedsrisiko er risiko for økonomiske tap som følge av endringer i markedsvariabler som for eksempel renter, valuta og finansielle instrumenter. Også på dette området er det etablert rammer i de ulike konsernselskapene der dette er relevant. I all hovedsak er utlån til kunder gitt til flytende rente. Tilsvarende har finansieringen (innskudd fra allmennheten og verdipapirinnlån) i hovedsak flytende rente. Investeringer med valutarisiko skjer kun i begrenset omfang. Konsernet har samlet en betydelig portefølje av aksje- og renterelaterte verdipapirer. Styret vurderer at den samlede markedsrisikoen er lav. Med likviditetsrisiko forstås risiko for manglende likviditet til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Likviditetsstrategien omfatter alle selskaper i konsernet Landkreditt. Likviditetsrisiko er primært knyttet til aktivitetene i Landkreditt Bank, Landkreditt Finans og Landkreditt Boligkreditt. Landkreditt, Landkreditt Forvaltning, Landkredittgården og Landkreditt Invest driver ikke aktiviteter som medfører spesielle finansierings- eller refinansieringsbehov. Landkreditt Finans vil i det korte perspektivet finansiere sin vekst gjennom opptak av lån i Landkreditt Bank. Konsernets samlede likviditetssituasjon er derfor primært avhengig av at banken har en god likviditet. Konsernets har som målsetting å ha en lav likviditetsrisiko. Det er styrets vurdering at likviditetsrisikoen er lav. Med operasjonell risiko forstås risiko for tap som følge av utilstrekkelige rutiner eller systemer og menneskelig feil eller svikt. Landkreditt Bank har hatt en lav risikoprofil innen operasjonell risiko siden oppstart i I dette ligger det at man har investert i godt kjente og velprøvde systemer i markedet (hyllevare) og satset på enkle produkter som krever lite spesial tilpasning. I all hovedsak er drift av IKT systemer outsourcet. Landkreditt Bank befinner seg i et marked med høyt fokus på sikkerhet og hvor bedrageri kan oppstå. Det arbeides derfor kontinuerlig med opplæring og holdningsskapende arbeid både blant ansatte og kunder. Med tanke på bedrageri internt, har banken blant annet rutiner ved ansettelser, bestemmelser rundt håndtering av fullmakter, opplæringstiltak, innsynslogg og internkontroll. Det er styrets vurdering at den operasjonelle risikoen er lav. Personal Oddvar M. Nordnes gikk av med pensjon 23. mars, dette etter 15 år som adm. direktør og konsernsjef for Landkreditt. I perioden fra 23. mars til 31. august fungerte økonomidirektør Jon Martin Østby som konstituert konsernsjef for virksomheten. Ole Laurits Lønnum tiltrådte stillingen som konsernsjef i Landkreditt fra 1.september Ved utgangen av 2010 var det totalt 99 ansatte (90) i konsernet Landkreditt, samt 4 innleide vikarer. Det er en balansert kjønnsfordeling blant de ansatte, med 48 kvinner og 51 menn. Det er også en jevn fordeling mellom kjønnene i de ulike stillingsgruppene i konsernselskapene. Landkreditt har kontinuerlig fokus på å fremme likestilling på alle nivåer i organisasjonen samt å hindre diskriminering. Det arbeides aktivt for at begge kjønn skal ha like muligheter til kompetanseheving, lønn, utviklings- og avansementsmuligheter internt. Totalt sykefravær for 2010 var på 4,2 prosent mot 4,9 prosent året før. Langtidssykemeldte blir fulgt tett opp og konsernet legger til rette for medarbeidere som har behov for spesielt arbeidsutstyr. Det er et godt og konstruktivt samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste rundt bl.a. arbeidsplassvurderinger og individuell veiledning knyttet til riktig bruk av hjelpemidler i arbeidsutførelsen. Konsernet gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser jevnlig. Hovedinntrykket er at Landkreditt fremstår som en solid arbeidsplass med gjennomgående god trivsel, og med stolte og motiverte medarbeidere. De ansattes tillitsvalgte og ledelsen har regelmessig møter for å drøfte aktuelle saker. Samarbeidet er målrettet og godt og har bidratt positivt til driften i Det har ikke vært uhell eller hendelser av noen art med personskader som følge i Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i konsernet er godt. Styrende organer Medlemskapet i Landkreditt er knyttet til bruk av produkter i banken; driftskreditt og lån med pant i landbrukseiendommer. Ved årsskiftet 2010/2011 var det medlemmer (12.955) hvorav kvinner (4.100). Medlemmer til Landkreditts årsmøte velges gjennom distriktsvise valg. Distrikter med færre enn 500 medlemmer velger en årsmøterepresentant medlemmer gir rett til å velge to representanter. Distrikter med medlemmer velger tre representanter og distrikter med mer enn 2000 medlemmer velger fire representanter. Årsmøtet 2011 vil bestå av 30 representanter. Årsmøte er samvirkeforetakets øverste organ og velger bl.a. 4 av 6 medlemmer i styret. De ansatte velger 2 medlemmer. Årsmøte velger et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 velges av årsmøtet og 4 av og blant de ansatte i konsernet. Landkreditts styre består pr 31. desember 2010 av 3 menn og 3 kvinner og med 2 kvinner og en mann som varamedlem. Landkreditt deltar i et arbeid som er avtalt mellom myndighetene og samvirkeorganisasjonene med sikte på balanse mellom kjønnene i styrende organer. Spørsmålet er vektlagt i informasjon til alle valgkomiteene i de ulike organene i samvirkeforetaket og konsernets selskaper. 24 Landkreditt 25

14 Resultat og balanse Det er styrets vurdering at grunnlaget for videre drift i Landkreditt SA og Landkreditt som konsern er meget godt, og årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Landkreditt SA I Landkreditt SA utgjør årsresultatet i millioner kroner (66 millioner kroner). Driftskostnadene utgjør 12 millioner kroner (12 millioner kroner). Driftskostnadene dekker drift av medlemsorganisasjonen og administrasjon av selskapet. Landkreditt SA har ikke egne ansatte og baserer sin drift på kjøp av tjenester fra Landkreditt Bank AS. Resultatet i Landkreditt SA foreslås i sin helhet tillagt egenkapitalen som dermed utgjør millioner kroner (1.177 millioner kroner). Sum eiendeler utgjør millioner kroner (1.222 millioner kroner). Aktivasiden består hovedsakelig av aksjer i datterselskaper. Passivasiden består i det alt vesentlige av egenkapital. Egenkapitalen er hovedsakelig kjernekapital. Kapitaldekningen er beregnet til 87,36 prosent (86,70 prosent). Konsernet Landkreditt For konsernet Landkreditt utgjør netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 214 millioner kroner (213 millioner kroner). Andre driftsinntekter utgjør 49 millioner kroner (83 millioner kroner). Resultat i 2009 var spesielt positivt påvirket av gode resultater fra investeringer i aksjefond. Sum driftskostnader utgjør 186 millioner kroner (182 millioner kroner) hvorav tap på utlån og kreditter utgjør 17 millioner kroner (9 millioner kroner). Utlånsporteføljene i Landkreditt Bank, Landkreditt Boligkreditt og Landkreditt Finans er etter styrets vurdering robuste i forhold til eventuelle konjunkturnedganger og det foreligger ingen signaler eller endringer i rammevilkår som tilsier systematiske tap. Styret kan derfor ikke se at det er grunnlag for å gjennomføre vesentlige nedskrivninger på grupper av utlån, i tillegg til de foretatte individuelle nedskrivningene. Konsernet Landkreditt har et årsresultat for 2010 etter skatt på 57 millioner kroner (104 millioner kroner). Resultatet foreslås i sin helhet tillagt egenkapitalen som for konsernet dermed øker fra millioner kroner til millioner kroner. Konsernets samlede balanse er millioner kroner ( millioner kroner). Netto utlån, inklusive leasingkontrakter, utgjør millioner kroner ( millioner), innskudd fra kunder utgjør millioner kroner (8.669 millioner). Egenkapitalen er hovedsakelig kjernekapital og kapitaldekningen er beregnet til 13,96 prosent (13,98 prosent). Styret i Landkreditt SA tilrår at årets overskudd anvendes slik Overført fra reservefond til annen egenkapital Årets overskudd, overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer -1,115 mill. kr 10,086 mill. kr 8,971 mill. kr Fremtidsutsikter Uroen i finansmarkedene og svakere økonomisk utvikling i Norge og internasjonalt har så langt medført lavere volumvekst og sterkere press på rentemarginene i bankog finansieringsvirksomheten. Det forventes at tapene også i fremtiden vil ligge på meget lave nivåer. Inklusive utlån overført til Landkreditt Boligkreditt, er innskuddsveksten i Landkreditt Bank i 2010 marginalt høyere enn veksten i utlån til kunder. Ved opptak av obligasjonsinnlån er det lagt sterk vekt på å ha en god forfallsstruktur. Styret forventer en fortsatt god resultatutvikling i den underliggende driften av konsernet. Den samlede virksomheten skal ha moderat fremtidig vekst basert på en positiv resultatutvikling og opprettholdelse av soliditeten. Takk Styret retter en hjertelig takk til alle kunder og medlemmer, ansatte i konsernet, tillitsvalgte, forretningsforbindelser og andre samarbeidspartnere for innsats og engasjement i Erklæring fra styret og daglig leder Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for 2010 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer etter beste overbevisning også at styrets beretning gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen i selskapet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor. Styret i Landkreditt SA (fra venstre): Knut A. Nordmo (leder), Anders Sigstad, Brita Skallerud, Ola Bergsaker, Annikken Kjær Haraldsen, Ole Laurits Lønnum (Konsernsjef), Maj-Britt Kelle, og Anders Jarlsby. Oslo, 31. desember februar 2011 Oslo, 31. desember februar 2011 Knut A. Nordmo Styreleder Annikken Kjær Haraldsen Ola Bergsaker Anders Jarlsby Brita Skallerud Maj-Britt Kelle Knut A. Nordmo Styreleder Ola Bergsaker Brita Skallerud Anders Sigstad Ole Laurits Lønnum Konsernsjef Annikken Kjær Haraldsen Anders Jarlsby Maj-Britt Kelle Anders Sigstad Ole Laurits Lønnum Konsernsjef 26 Landkreditt 27

15 RESULTATREGNSKAP (Hele tusen kroner) note Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Gebyrer og provisjonsinntekter Gebyrer og provisjonskostnader Netto inntekt på investeringer regnskapsført til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn, m.v. og administrasjonskostnader 8,9, Avskrivninger 21, Andre driftskostnader Tap på utlån Sum driftskostnader Driftsresultat før skatt Andel resultat tilknyttede selskaper Skattekostnad Årsresultat Andre inntekter og kostnader 19, Årets totalresultat Fordeling av årsresultatet: Majoritetseiere Minoritetsinteresser Sum Fordeling av totaltresultatet: Majoritetseiere Minoritetsinteresser Sum BALanse Eiendeler (Hele tusen kroner) note Kontanter, fordringer på sentralbanker og lignende Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder 13,14,15, Sertifikater og obligasjoner 17, Finansielle derivater 25, Aksjer og andeler til virkelig verdi over resultatet 18, Andre aksjer og andeler 19,31, Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler 24,33, GJELD OG EGENKAPITAL (Hele tusen kroner) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til virkelig verdi 24,25, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til amortisert kost 24, Finansielle derivater 25, Betalbar skatt Annen gjeld Utsatt skatt Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser 10, Sum gjeld og forpliktelser Minoritetsinteresser Reservefond Annen egenkapital Sum egenkapital 29, Sum gjeld og egenkapital 24, Oslo, 31. desember februar 2011 Knut Nordmo Styreleder Ola Bergsaker Brita Skallerud Annikken Kjær Haraldsen Anders Jarlsby Maj-Britt Kelle Anders Sigstad Ole Laurits Lønnum Konsernsjef 28 Landkreditt 29

16 KONTANTSTRØMOPPSTILLIng (Hele tusen kroner) note Driftsresultat før skatt Innbetaling av renter fra kunder Utbetaling av renter til kunder Andel resultat tilknyttede selskaper Urealisert verdiendring finansielle instrumenter ført til virkelig verdi Urealisert verdiendring renteswapper ført til virkelig verdi Avskrivninger 21, Endring nedbetalingslån 13,14, Endring innbetaling/ utbetaling ved omsetning av rentebærende papirer Endring finansielle derivater Endring innbetalinger/utbetalinger av innskudd fra kunder Endring innbetalinger/utbetalinger av annen gjeld 11, Endring tidsavgrensningsposter Betalte skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kjøp av langsiktig investering i aksjer og andre andeler 18, Salg av langsiktig investering i aksjer og andre andeler 0 0 Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper Kapitaltilførsel til tilknyttede selskaper Salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak av gjeld bokført til virkelig verdi Nedbetaling av gjeld bokført til virkelig verdi Opptak av gjeld bokført til amortisert kost Nedbetaling av gjeld bokført til amortisert kost Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Avstemming av beholdning: Innskudd Norges Bank Innskudd i andre kredittinstitusjoner ENDRINGER I OPPTJENT EGENKAPITAL opptjent Minoritets- (Hele tusen kroner) R reservefond egenkapital interesser sum Egenkapital Årsresultat Andel tilknyttet selskap ikke resultatført Korrigering egenkapital Oppløsning reservefond Egenkapital Årsresultat Andel tilknyttet selskap ikke resultatført Innskutt egenkapital Korrigering egenkapital Oppløsning reservefond Egenkapital Årsresultatet 2009 er korrigert med som følge av feil innregning av andel fra tilknyttet selskap. 30 Landkreditt 31

17 Noter Note 1 Generell informasjon Landkreditt er en kredittforening stiftet i 1915 som fra 1. januar 2008 er omdannet til et morselskap i finanskonsern etter holdingmodellen og benevnt som samvirkeforetak av låntakere. Samvirkeforetaket er morselskap i finanskonsernet Landkreditt. Konsernet omfatter Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Boligkreditt AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Invest AS og AS Landkredittgården. Landkreditts formål er å eie eller delta i andre foretak som driver bankvirksomhet, forsikringsvirksomhet og virksomhet forbundet med dette. Landkreditts overordnede mål er ved forvaltning av egen formue og gjennom egne datterselskap og/eller deltagelse i andre foretak å bidra til bedret økonomi for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester. Alle som har lån i Landkreditt Bank sikret med pant i landbrukseiendom eller driftskreditt er medlemmer i Landkreditt. De siste årene har det vært en målsetting å bygge ut virksomheten til et moderne finanskonsern med internett som hovedkanal. Note 2 Etter en endring i finansieringsvirksomhetsloven i 2007 (Lex Landkreditt) ble det 1. januar 2008 foretatt en omorganisering i konsernet. Dette innebar at all resterende operativ virksomhet i Landkreditt ble overført til Landkreditt Bank. Videre ble enkelte eiendelsposter overført til Landkreditt Invest samtidig som Landkreditt overtok alle aksjer i Landkreditt Bank. Overføringene ble foretatt til bokførte verdier. Landkreditt har etter 1. januar 2008 ingen ansatte. Landkreditt er registrert og hjemmehørende i Norge og har hovedkontor i Karl Johans gate 45, Oslo. Her kan konsernregnskapet utleveres. Årsregnskapet for konsernet Landkreditt ble behandlet og godkjent av styret 17. februar 2011 og offentliggjort samme dag. Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. Alle beløp i regnskap og noter er avrundet til nærmeste kroner dersom ikke annet er angitt. 2.1 Basisprinsipper Konsernregnskapet til Landkreditt er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet med følgende modifikasjoner: finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler og forpliktelser (herunder finansielle derivater) vurdert til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet er beskrevet i note 4. (a) Endringer i publiserte standarder med ikrafttredelse i 2010 IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Den reviderte standarden krever at inntekts- og kostnadsposter som tidligere ble ført direkte i egenkapitalen nå skal presenteres i utvidet resultatregnskap. I egenkapitaloppstillingen vises transaksjoner med eiere og inntekts- og kostnadsposter for seg, begge fordelt per egenkapitalkategori som tidligere. Sammenligningstallene er endret slik at de er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke konsernets resultat. Konsernet har anvendt revidert IAS 1 siden IFRS 3 Business Combinations (revidert) og tilhørende endringer i IAS 27 Consolidated and separate financial statements, IAS 28 Investments in associates, og IAS 31 Interests in joint Ventures anvendes for virksomhetssammenslutninger med oppkjøpstidspunkt etter 1. januar Oppkjøpsmetoden for virksomhetssammenslutninger har blitt vesentlig endret. Etter revidert standard skal virkningen av alle transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike transaksjoner vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Når kontroll opphører skal gjenværende eierinteresse måles til virkelig verdi, og gevinst eller tap resultatføres. IAS 27 Consolidated and separate financial statements (revidert) krever at alle transaksjoner med ikkekontrollerende eiere føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike transaksjoner vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Når kontroll opphører skal enhver gjenværende eierinteresse måles til virkelig verdi, og gevinst eller tap resultatføres. IAS 27 (revidert) har ikke innvirkning på regnskapet siden ingen av de ikke-kontrollerende eierinteressene har negativ balanseført verdi, eller det ikke har vært transaksjoner hvor en enhet fremdeles er eid etter tap av kontroll. Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet, men som ikke har påvirkning på regnskapet pr : IFRIC 17 Distribution of Non-cash Assets to Owners. Fortolkningen regulerer regnskapsføring av nærmere definerte tingsutdelinger til eierne. IFRS 5 er også endret slik at eiendelene som skal deles ut klassifiseres som holdt for utdeling kun når de er tilgjengelige for utdeling i nåværende tilstand, og utdeling er svært sannsynlig. IFRIC 18 - Overføring av eiendeler fra kunder (gjelder for eiendeler overført fra kunder på eller etter 1. juli 2009, godkjent av EU for overføringer i årsregnskap som starter på eller etter 1. november 2009). IFRIC 18 krever at et selskap som mottar en eiendel fra en kunde skal vurdere hvorvidt eiendelen oppfyller definisjonen av en eiendel i rammeverket og i tilfelle balanseføre eiendelen til virkelig verdi. Inntektsføringen skal skje i samsvar med IAS 18. Fortolkningen har ingen effekt på regnskapet til konsernet eller morselskapet i IFRIC 16 Hedges of a net investment in a foreign operation (endret). Endringen tydeliggjør at i en sikring av en nettoinvestering i en utenlandsk virksomhet, kan sikringsinstrumentene holdes av ethvert foretak innenfor konsernet, inkludert den utenlandske virksomheten, så lenge kravene til øremerking, dokumentasjon og effektivitet av nettoinvesteringer i IAS 39 er oppfylt. Konsernet må tydelig dokumentere sikringsstrategien på grunn av at det kan være ulik øremerking på ulike nivåer i konsernet. IFRIC 9 Reassessment of embedded derivatives (endret) og IAS 39 - Financial Instruments: recognition and measurement. Endringen i IFRIC 9 krever at det gjøres en vurdering av om et innebygd derivat skal skilles fra vertskontrakten når det foretas en reklassifisering av et finansielt eiendelsinstrument som er vertskontrakt for et innebygget derivat fra kategorien til virkelig verdi over resultatet. Vurderingen gjøres på grunnlag fra det siste av: a) tidspunktet da konsernet første gang ble part i kontrakten, og b) tidspunktet for endring av kontraktsbetingelser som vesentlig endrer kontantstrømmen. Dersom pålitelig måling ikke er mulig kan reklassifisering ikke foretas. IAS 36 Impairment. Endringen klargjør at den største kontantgenererende enheten (eller grupper av enheter) som goodwill skal allokeres til ved testing for verdifall, er et driftsegment slik som definert i punkt 5 i ifrs 8 Operating segments (for eksempel før samling av segmenter med like økonomiske kjennetegn slik det henvises til i IFRS 8, punkt 12). IAS 38 Intangible Assets (endret) klargjør kravene til måling av virkelig verdi av immaterielle eiendeler anskaffet ved virksomhetsammenslutning. Det åpnes for at immaterielle eiendeler med lik økonomisk levetid i visse tilfeller kan behandles som en samlet eiendel. IFRS 2 Group cash-settled share-based payment (endret). I tillegg til å innlemme IFRIC 8 Scope of ifric 2 og IFRIC 11 IFRS 2 Group and treasury share transactions, medfører endringen en utvidelse av veiledningen I IFRIC 11 om hvordan egenkapitaltransaksjoner i konsernforhold skal regnskapsføres. (b) Nye standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse. I årsregnskapet for 2011 og senere vil følgende nye standarder endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som er utgitt være obligatoriske. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse for noe av disse. IFRS 9 - Finansielle Instrumenter (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. januar 2013) erstatter målereglene i IAS 39 for finansielle eiendeler. Måling i IFRS 9 er bestemt av selskapets forretningsmodell og egenskapene til den enkelte finansielle eiendel. En finansiell eiendel måles til amortisert kost hvis målsetningen til selskapets forretningsmodell er å holde eiendelen for å motta kontraktsfestede kontantstrømmer og kontantstrømmene fra eiendelen kun representerer avdrag og renter på utestående beløp. Konsernet og morselskapet er ikke ferdig med å vurdere effektene av IFRS 9. IAS 24 - Opplysninger om nærstående parter (revidert - gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. januar 2011). Endringen medfører lettelser i informasjonskravene knyttet til transaksjoner med offentlige nærstående parter. Selskapet har ikke offentlige nærstående parter. Endringen forventes ikke å ha effekt på de noteopplysningene som konsernet eller morselskapet skal gi fremover. IAS 32 - Tegningsrettemisjoner ( endret - gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. februar 2010). Endringen innebærer at tegningsrettigheter i emisjoner hvor tegningsrettighetter tildeles alle eksisterende eiere i forhold til hvor mye de eier før emisjonen og hvor 32 Landkreditt 33

18 tegningskursen er et fast beløp i valuta skal klassifiseres som egenkapital. Endringen forventes ikke å ha effekt på regnskapene til konsernet eller morselskapet. IFRIC 19 - Konvertering av gjeld til egenkapital (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. juli 2010). IFRIC 19 klargjør den regnskapsmessige behandlingen når en reforhandling medfører at utestående forpliktelser konverteres helt eller delvis til egenkapitalinstrumenter. IFRIC 19 krever at det skal beregnes en gevinst eller tap ved reforhandlingen. Fortolkningen forventes ikke å ha en vesentlig effekt på regnskapet til konsernet eller morselskapet. 2.2 Konsolideringsprinsipper (a) Datterselskaper Datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Konsernregnskapet omfatter Landkreditt og datterselskapene Landkreditt Bank AS (100 prosent), Landkreditt Boligkreditt AS (100 prosent), AS Landkredittgården (100 prosent), Landkreditt Forvaltning AS (95 prosent), Landkreditt Invest AS (100 prosent) og Landkreditt Finans AS (56 prosent). Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskapene som inngår i konsernregnskapet. Alle inntekter, kostnader, tap og gevinster som direkte angår ett konsernselskap inntektsføres/belastes dette konsernselskapets regnskap. Felleskostnader belastes det enkelte selskap den andel som vedrører dette selskapets aktiviteter. Konserninterne transaksjoner verdsettes til markedspriser. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. (b)transaksjoner med minoritetsinteresser Transaksjoner med minoritetsinteresser behandles som transaksjoner med tredjepart. Ved salg av aksjer i datterselskap til minoritetsinteresser, resultatføres konsernets gevinst eller tap. Ved kjøp av aksjer i datterselskap fra minoritetsinteresser oppstår goodwill. Goodwill vil være forskjellen mellom vederlaget og andelen av regnskapsført egenkapital av datterselskapet som kjøpes. (c) Tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper (Landbruksforsikring 46 prosent) er enheter der konsernet har betydelig innflytelse men ikke kontroll. Betydelig innflytelse foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettiget kapital. Investeringer i tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. På kjøpstidspunktet regnskapsføres investering i tilknyttede selskaper til anskaffelseskost. Investeringer i tilknyttet selskap inkluderer goodwill identifisert på oppkjøpstidspunktet, redusert ved eventuelle senere nedskrivninger. Konsernets andel av over- eller underskudd i tilknyttede selskaper resultatføres og tillegges balanseført verdi av investeringene sammen med andel av ikke resultatførte egenkapitalendringer. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at balanseført verdi av investeringen blir negativ (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har påtatt seg forpliktelser eller avgitt garantier for det tilknyttede selskapets forpliktelser. Konsernet kjøper enkelte forsikringsytelser fra Landbruksforsikring. Transaksjonen vurderes å være ubetydelig og eliminering av urealisert fortjeneste i konsernregnskapet er derfor ikke gjort. 2.3 Segmentinformasjon Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Virksomhetssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker. Selskapets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen 2.4 Omregning av utenlandsk valuta (a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernregnskapet er presentert i norske kroner som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet og alle datterselskaper. (b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. 2.5 Varige driftsmidler Tomter og bygninger vurderes til historisk kost, med fradrag for etterfølgende avskrivninger på bygninger. Øvrige varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Regnskapsført beløp knyttet til utskiftede deler resultatføres. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. Tomter avskrives ikke. Andre driftsmidler avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost, eller revaluert verdi, avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid, som er: Bygninger 50 år Maskiner 3-10 år Inventar og utstyr 3-10 år Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, vurderes på hver balansedag og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp. Gevinst og tap ved avgang resultatføres, under andre (tap)/gevinster, netto og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. Når revaluerte driftsmidler selges overføres eventuelt beløp i revalueringsreserven knyttet til driftsmidlet til opptjent egenkapital. 2.6 Immaterielle eiendeler Edb programvare og lisenser Kjøpte edb programvarer og lisenser balanseføres til anskaffelseskost (inkludert utgifter til å få programmene operative) og avskrives over forventet utnyttbar levetid (3 til 5 år). Som en hovedregel kostnadsføres utgifter til utvikling eller vedlikehold av edb programvare etter hvert som de påløper. Utgifter direkte forbundet med utvikling av unik, identifiserbar programvare som eies av selskaper i konsernet og hvor det er sannsynlig at det vil genereres netto økonomiske fordeler i mer enn ett år, balanseføres imidlertid som immateriell eiendel. Som utgifter medregnes også personalkostnader for programutviklingspersonell, samt en andel av tilhørende faste kostnader. 2.7 Leiefinansiering (finansiell leasing) Konsernets inngåtte leasingkontrakter er definert som finansiell leasing. Slike avtaler er derfor oppført i balansen som leiefinansiering til kostpris, redusert med eventuelle forskudd og med fradrag av annuitetsmessige avskrivninger i henhold til betalingsplan for den enkelte kontrakt. Kontrakter med garantert restverdi (fra leverandør) avskrives til denne restverdien over kontraktens løpetid. Avskrivningsdelen (avdraget) av terminbeløpet føres på egen konto i resultatregnskapet, men i årsoppgjøret nettes denne mot brutto leieinntekter. Netto leieinntekter består av rentedelen av terminbeløpet. 2.8 Verdifall på ikke-finansielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med udefinert utnyttbar levetid, som for eksempel tomter, avskrives ikke og vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare eiendelens balanseførte verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantstrømgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill). 2.9 Finansielle eiendeler Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet, lån og fordringer samt eiendeler tilgjengelige for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse. (a) Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er finansielle eiendeler holdt for handelsformål. En finansiell eiendel klassifiseres i denne kategorien dersom den primært er anskaffet med henblikk på å gi fortjeneste fra kortsiktige prissvingninger. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og transaksjonskostnader resultatføres. Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet medtas i resultatregnskapet under Netto inntekt på investeringer vurdert til virkelig verdi i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert i andre inntekter når konsernets rett til utbytte er fastslått. Tap og gevinst inkluderer kun verdiendringer. Renter føres under renteinntekter. (b) Lån og fordringer Lån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med faste eller bestembare betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Utlån måles til amortisert kost i samsvar med IAS 39. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag av tilbakebetalinger på hovedstolen, tillagt eller fratrukket kumulativ amortisering som følger av en effektiv rentemetode, og fratrukket eventuelle beløp for verdifall eller tapsutsatthet. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontante inn- eller utbetalinger over det finansielle instrumentets forventede levetid. Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av 34 Landkreditt 35

19 utlån har verdifall. Det avsettes for individuelle nedskrivninger dersom det foreligger en objektiv informasjon på redusert kredittkvalitet i form av redusert betalingsevne eller sikkerhetsverdi etter at lånet har blitt bevilget. Slik informasjon kan være betalingshistorikk, og informasjon om debitors betalingsevne. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Både individuelle og gruppevise nedskrivninger som følge av verdifall på utlån og kreditter bokføres i resultatregnskapet som kredittap i den perioden de oppstår. Tilsvarende bokføres tapet i balansen over en avsetningskonto for kredittap som reduksjon av brutto utlån. Tap konstateres når boet er oppgjort og kravet ikke kan forfølges videre rettslig. (c) Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-derivate finansielle eiendeler som man velger å plassere i denne kategorien eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres på oppgjørstidspunkt. Alle finansielle eiendeler som ikke regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet balanseføres første gang til virkelig verdi pluss transaksjonskostnader. Finansielle eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi, - transaksjonskostnader resultatføres. Investeringer fjernes fra balansen når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen opphører eller når disse rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved eierskapet. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet vurderes til virkelig verdi etter førstegangs balanseføring. Lån og fordringer regnskapsføres til amortisert kost ved bruk av effektiv rente metoden. Gevinst eller tap fra endringer i virkelig verdi av eiendeler klassifisert som finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet medtas i resultatregnskapet under andre (tap)/gevinster - netto i den perioden de oppstår. Utbytte fra finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet er inkludert i andre inntekter når konsernets rett til utbytte er fastslått. Når verdipapirer klassifisert som tilgjengelig for salg selges eller nedskrives, føres samlet verdiregulering som er ført i egenkapitalen over resultatet som gevinst eller tap fra investeringer i verdipapirer. Renter på «tilgjengelig for salg»-verdipapirer, beregnet etter effektiv rente metoden, føres over resultatet under andre inntekter. Utbytte på aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg føres over resultatet, under andre inntekter, når konsernets rett til utbyttet er fastslått. På hver balansedag vurderer konsernet om det finnes objektive indikatorer som tyder på verdiforringelse av enkelte eiendeler eller grupper av finansielle eiendeler. For aksjer klassifisert som tilgjengelig for salg, vil et betydelig eller langvarig fall i virkelig verdi under anskaffelseskost være en indikator på at aksjen er verdiforringet. Dersom slike objektive indikatorer foreligger for finansielle eiendeler tilgjengelig for salg, tas det samlede tapet målt som differansen mellom anskaffelseskost og virkelig verdi, fratrukket eventuelt tidligere resultatførte nedskrivninger ut av egenkapitalen og regnskapsføres i resultatregnskapet. Verdiforringelse på aksjer og tilsvarende instrumenter ført i resultatregnskapet reverseres ikke gjennom resultatregnskapet Derivater og sikring Derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunkt derivatkontrakten inngås, og deretter løpende til virkelig verdi. Regnskapsføringen av tilhørende gevinster og tap avhenger av hvorvidt derivatet er utpekt som et sikringsinstrument, og hvis dette er tilfelle, typen av sikring. Landkreditt benytter ikke sikringsbokføring ihht IAS 39, men benytter renteswapper til å redusere risikoen knyttet til rentekostnader. Swap-rentene føres mot rentekostnader og verdiendringer føres mot netto inntekt på investeringer til virkelig verdi Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, andre kortsiktige, lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid Egenkapital Landkreditt er et samvirkeforetak innen finansområdet. Landkreditts formål er å eie eller delta i andre foretak som driver bankvirksomhet, forsikringsvirksomhet og virksomhet forbundet med dette. Landkreditts overordnede mål er ved forvaltning av egen formue og gjennom egne datterselskap og/eller deltagelse i andre foretak å bidra til bedre økonomi for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester. Alle som har et lån i Landkreditt Bank, sikret med pant i landbrukseiendom og/eller driftskreditt er medlemmer i Landkreditt. Styret i Landkreditt har foretatt en gjennomgang av alle typer risikoer som er knyttet til virksomheten og kommet til at en kapitaldekning tilsvarende 11 prosent vil være det minimumsnivå som sikrer konsernets soliditet og handlefrihet. I Landkreditt Bank, Landkreditt Boligkreditt og Landkreditt Finans skal kapitaldekningen minimum utgjøre 10 prosent. Videre er det også vedtatt et minimumsnivå for kjernekapital i Landkreditt Bank, Landkreditt Boligkreditt og Landkreditt Finans på 9,5 prosent. Innskutt egenkapital (reservefond) består av en andel av tidligere års overskudd knyttet til utlån etter balanseprinsippet. For innlån (obligasjonslån) tatt opp før 26. mars 1996 ble det benyttet balanseprinsipp mellom innlån og utlån. Dersom reservefondet overstiger 5 prosent av innlånet i en serie kan det overskytende beløp overføres til eget fond. Denne vurderingen gjennomføres årlig i forbindelse med fastsettelse av årsregnskapet. Se for øvrig note Forpliktelser Leverandørgjeld og andre forpliktelser bokføres til nominell verdi og reguleres ikke for rentejusteringer Lån Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid. Til enkelte lån benyttes fair value option. Dette gjelder fastrentelån som er swappet til flytende rente for å redusere renterisiko. Dette eliminerer inkonsistens i måling av forpliktelser og derivater. Renteswapper med dertilhørende innlån vurderes til virkelig verdi ved hvert balansetidspunkt. Endringer i virkelig verdi resultatføres. Tap og gevinst inkluderer kun verdiendringer. Renter føres under rentekostnader Utsatt skatt Det beregnes utsatt skatt på alle midlertidige forskjeller mellom skattemessige og konsoliderte regnskapsmessige verdier på eiendeler og gjeld ved bruk av gjeldsmetoden. Utsatt skatt fastsettes ved bruk av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i det alt vesentlige er vedtatt på balansedagen, og som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjeller fra investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, untatt når konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering av de midlertidige forskjellene, og det er sannsynlig at de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte (a) Pensjonsforpliktelser Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper, fastsatt basert på periodiske aktuarberegninger. Konsernet har både innskuddsplaner og ytelsesplaner. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedatoen fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidlene, justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode. Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med renten på norske 10 års statsobligasjoner justert for at forpliktelsene har opp mot 30 års løpetid. Estimatavvik som skyldes ny informasjon eller endringer i de aktuarmessige forutsetningene utover det største av 10 % av verdien av pensjonsmidlene eller 10 % av pensjonsforpliktelsene, blir ført i resultatregnskapet over en periode som tilsvarer arbeidstakernes forventede gjennomsnittlige resterende tid til pensjonering. Endringer i pensjonsplanens ytelser kostnadsføres eller inntektsføres løpende i resultatregnskapet, med mindre rettighetene etter den nye pensjonsplanen er betinget av at arbeidstakeren blir værende i tjeneste i en spesifisert tidsperiode (opptjeningsperioden). I dette tilfellet amortiseres kostnaden knyttet til endret ytelse lineært over opptjeningsperioden. Ved innskuddsplaner, betaler konsernet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnad når de forfaller. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger Avsetninger Konsernet regnskapsfører avsetninger for eventuelle utbedringer, restrukturering og rettslige krav når: Det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse som følge av tidligere hendelser, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør i form av en overføring av økonomiske ressurser og forpliktelsens størrelse kan estimeres med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Det avsettes ikke for fremtidige driftstap. I tilfeller hvor det foreligger flere forpliktelser av samme natur, fastsettes sannsynligheten for at forpliktelsen vil komme til oppgjør ved å vurdere gruppen under ett. Avsetning for gruppen regnskapsføres selv om sannsynligheten for oppgjør knyttet til gruppens enkeltelementer kan være lav. 36 Landkreditt 37

20 Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. Det benyttes en diskonteringssats før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen. Note 3 Risikostyring og intern kontroll 3.1 Omfang og formål Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring, forvaltning og kontroll av risiko. God risikostyring skal være et strategisk virkemiddel for å øke verdiskapningen i konsernet Landkreditt. Intern kontroll skal bidra til å sikre en effektiv drift, kontrollere de mest vesentlige risikoer av betydning for oppnåelse av konsernets mål, sikre intern og ekstern rapportering av høy kvalitet samt bidra til at alle relevante lover, forskrifter og interne retningslinjer overholdes. Konsernets risiko tallfestes i form av et kapitalbehov knyttet til alle vesentlige risikoer. Styrene i datterselskaper som er omfattet av kapitalkravsregelverket skal tiltre prinsippene dog tilpasset det enkelte selskaps situasjon. Prinsippdokumentet revurderes minimum årlig. Risikoappetitt og risikoprofil Konsernets lønnsomhet er blant annet avhengig av evnen til å identifisere, styre og prise risiko som oppstår i forbindelse med finansielle tjenester. Styret i Landkreditt har som mål at konsernets virksomhet skal ha en lav risikoprofil. Risikoprofilen vil dog være sterkt påvirket av morselskapets strategiske målsettinger mht leveranse av finansielle tjenester til landbruket og organisasjonsformen som innebærer at en vesentlig andel av kundene i Landkreditt Bank gjennom sitt pantelån og/eller driftskreditt blir medlemmer og således får innflytelse på virksomhetens målsettinger. De formelle minstekrav til egenkapital innebærer at konsernet samt Landkreditt Bank, Landkreditt Boligkreditt og Landkreditt Finans skal ha en kapitaldekning på minimum 8 %. For Landkreditt Forvaltning gjelder kapitalkrav knyttet til kostnadsbildet. Både konsernet og de enkelte selskaper har minimumskrav til kapitaldekning ut over det de formelle minstekravene tilsier. De konkrete minimumsnivåer er nedfelt i dokumentet Dokumentasjon om risikoprofil og nødvendig kapitalbehov (ICAAP) Renteinntekter og kostnader (a) Renteinntekter og kostnader Renteinntekter og kostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til amortisert kost resultatføres løpende basert på en effektiv rentemetode. Alle gebyrer knyttet til rentebærende innlån og utlån inngår i beregningen av effektiv rente og amortiseres dermed over forventet løpetid. Den effektive rentemetode er en metode for beregning av amortisert kost av en finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse og av allokering av renteinntekt eller rentekostnad over den relevante periode. Den effektive rente er den renten som diskonterer den estimerte fremtidige kontantstrøm over den forventede levetiden til det finansielle instrumentet. b) Andre inntekter Gebyrer og provisjonsinntekter inntektsføres i den perioden de er opptjent. Utbytteinntekter resultatføres når rett til å motta betaling oppstår Leieavtaler Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden. Styret i konsernet fastsetter overordnede risikorammer for følgende områder: Utlån til kunder: kredittrisiko, restrisiko, konsentrasjonsrisiko og renterisiko Likviditetsrisiko Investeringer i rentebærende verdipapirer: kredittrisiko, spreadrisiko, likviditetsrisiko, renterisiko Investeringer i aksjer og lignende: markedsrisiko, valutarisiko Operasjonell risiko Omdømmerisiko Konkrete rammer kan fastsettes i egne dokumenter. Minimumsrapportering på vesentlige risikoområder kan også fastsettes i egne dokumenter. Videre skal styrene i de enkelte operative selskaper fastsette risikorammer som er konsistente med konsernets overordnede målsettinger. ICAAP-dokumentet inneholder i tillegg sensitivitetsanalyser med hensyn til fremtidig økonomisk utvikling og soliditet. ICAAP-prosessen gjennomføres minimum årlig, eller oftere hvis det inntrer spesielle hendelser som får stor betydning for konsernets økonomiske utvikling og soliditet. Videre skal ICAAP normalt gjennomføres som en integrert del av alle strategiprosesser. ICAAP dokumenteres i et eget dokument Dokumentasjon om risikoprofil og nødvendig kapitalbehov (ICAAP) med særskilt styrebeslutning. Styret i Landkreditt er konsernets øverste ansvarlige organ for forretningsdriften, inklusive all løpende styring og kontroll. Styret i Landkreditt har ansvar for å påse at konsernet har en egenkapital som er forsvarlig ut i fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i konsernet og å påse at kapitalkrav som følger av lover og forskrifter blir overholdt. Innenfor rammer som fastsettes av konsernstyret er styrene i de operative selskapene ansvarlige for å etablere hensiktsmessige systemer for risikostyring og internkontroll. Risikorammer som fastsettes på selskapsnivå skal være konsistente med konsernets overordnede målsettinger. Styret i Landkreditt og det enkelte selskap i konsernet skal årlig gjennomgå konsernets viktigste risikoområder og interne kontroll. Gjennomgangen har som målsetting å få dokumentert kvaliteten på arbeidet i de viktigste risikoområdene samt svakheter og forbedringsbehov i disse. Gjennomgangen skal sikre at endringer i risikobildet identifiseres slik at nødvendige forbedringstiltak iverksettes. Konsernsjefen har ansvar for å iverksette risikostyring som bidrar til å oppfylle de målene styret i Landkreditt setter for konsernets virksomhet, herunder effektive styringssystemer og intern kontroll. Konsernledermøtet er konsernsjefens kollegium for den overordnede ledelse. Ledelsen og styret for det enkelte selskap i konsernet skal sørge for å ha kunnskap om alle vesentlige risikoer innenfor eget ansvarsområde, slik at dette kan forvaltes på en økonomisk og administrativt ansvarlig måte. Konsernsjefen gir nærmere retningslinjer for gjennomføringen av overordnet strategi. Alle områder i konsernet skal foreta en årlig risikogjennomgang som omfatter: risikovurderinger etablerte kontrolltiltak vurdering av egen etterlevelse av eksternt og internt regelverk planlagte forbedringstiltak Rapporteringen skjer på selskapsnivå og danner grunnlaget for konsernsjefens rapport til styret i Landkreditt. Rapporteringen gjennomføres årlig. Uavhengig og effektiv revisjon bidrar til hensiktsmessig intern kontroll og pålitelighet i den finansielle rapporteringen. Internrevisor har sin instruks fra styret i Landkreditt som også godkjenner internrevisors årlige planer og budsjetter. Resultatene av revisjonsaktivitetene rapporteres løpende til styrene i relevante selskaper, styret i Landkreditt og den operative ledelsen. Styret i Landkreditt har foretatt en gjennomgang av alle typer risikoer som er knyttet til virksomheten og kommet til at en kapitaldekning tilsvarende 11 % vil være det minimumsnivå som sikrer konsernets soliditet og handlefrihet. I Landkreditt Bank, Landkreditt Boligkreditt og Landkreditt Finans skal kapitaldekningen minimum utgjøre 10 %. Videre er det også vedtatt et minimumsnivå for kjernekapital i Landkreditt Bank, Landkreditt Boligkreditt og Landkreditt Finans på 9,5 %. Konsernet er ikke underlagt spesielle eksterne kapitalkrav utover generelle minimumskrav for kapitaldekning. Med unntak av reservefondet i morselskapet foreligger det ikke lovmessige hindringer, ut over krav nedfelt i generelle lover og forskrifter, for hurtig overførsel av ansvarlig kapital eller tilbakebetaling av gjeld mellom morselskap og datterselskaper. (a) Kredittrisiko Kredittrisiko oppstår ved utlån, i transaksjoner med kontanter, kontantekvivalenter, derivater, innskudd i andre banker og finansinstitusjoner. Motparter ved derivatkontrakter og finansplasseringer er begrenset til finansinstitusjoner og andre banker med høy kredittverdighet. Utlån måles til amortisert kost i samsvar med IAS 39. Amortisert kost er anskaffelseskost minus tilbakebetalinger på hovedstolen, pluss eller minus amortisering som følger av en effektiv rentemetode, og fratrukket eventuelle beløp for verdifall eller tapsutsatthet. Den effektive renten er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte framtidige kontante inn- eller utbetalinger over det finansielle instrumentets forventede levetid. Når forfalte ubetalte terminer er eldre enn 51 dager anser konsernet lånet som misligholdt Med mindre det foreligger konkrete indikasjoner m.h.t. fare for verdifall på utlån til kunder gjennomføres tapsvurderinger kvartalsvis. Alle kunder med låneengasjement som har ubetalte terminer eldre enn 51 dager gjennomgås. Alle rapporterte engasjement er gjenstand for vurdering hvorvidt det foreligger indikasjoner på manglende betalingsevne og verdifall som følge av svekket kredittverdighet. I tillegg gjøres en kvartalsvis vurdering av engasjement på separat observasjonsliste. Kvantitativ informasjon om maksimal kreditteksponering, forfalte og nedskrevne lån finnes i note 13, 14, 15 og 35. Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån har verdifall. Det avsettes for individuelle nedskrivninger dersom det foreligger en objektiv informasjon på redusert kredittkvalitet i form av redusert betalingsevne eller sikkerhetsverdi etter at lånet har blitt bevilget. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer, neddiskontert med effektiv rente. Nedskrivninger resultatføres som tap på utlån. Nedskrivning på grupper av utlån beregnes på undergrupper av utlån der det foreligger objektiv informasjon som viser at kredittrisikoen har økt etter at kreditten er bevilget, men hvor det ikke er mulig å gjennomgå engasjementer på individuell basis eller informasjonen ikke lar seg spesifisere på engasjementsnivå. Slik informasjon kan være negativ utvikling i sikkerhetsverdier, lønnsomheten i en bransje eller grupper av debitorers betalingsevne. Retningslinjene for investeringer i sertifikater og obligasjoner inneholder rammer for porteføljens samlede durasjon, krav til likviditet, størrelse på eksponering pr. motpart i forhold til selskapets egenkapital, størrelse på eksponering pr motpart i forhold til motpartens samlede balanse/ 38 Landkreditt 39

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 1. Kvartal halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 1. Kvartal halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1. Kvartal halvår 2012 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2012 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2012 utgjør 33,2 millioner kroner (32,3 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Resultatet av driften i konsernet hittil i 2015 utgjør 72,1 millioner kroner, sammenlignet med 73,7 millioner kroner i samme

Detaljer

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2009. 94. regnskapsår

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2009. 94. regnskapsår Årsrapport for konsernet Landkreditt 2009 94. regnskapsår Årsrapport INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Ansatte i Landkreditt...10 Tillitsvalgte...14 Landkreditt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Halvår

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Halvår Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal Halvår 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. halvår 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2013 utgjør 33,9 millioner kroner (24,2 millioner

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1.. Kvartal Halvår 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2015 utgjør 70,6 millioner kroner (70,6 millioner

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Halvår 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. halvår 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1.. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1.. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1.. Kvartal 2012 2015 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2015 utgjør 30,4 millioner kroner (35,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 - halvårsrapport 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 85 MNOK hittil i 2015, og totale

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår 2011 INNHOLD Hilsen fra styreleder...3 Nøkkeltall...4 Konsern- og selskapsstruktur...5 Samfunnsansvar i Landkreditt...7 Ansatte i Landkreditt... 11

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer