Årsrapport for konsernet Landkreditt regnskapsår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010. 95. regnskapsår"

Transkript

1 Årsrapport for konsernet Landkreditt regnskapsår

2 Foto: Reidar Jørven Foto: ilco Årsrapport

3 INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Ansatte i Landkreditt...10 Tillitsvalgte...14 Landkreditt konsern Styrets beretning (felles beretning for Landkreditt konsern og Landkreditt SA)...22 Resultatregnskap...28 Balanse...29 Kontantstrømoppstilling...30 Landkreditt SA Resultatregnskap...76 Balanse...77 Kontantstrømoppstilling...78 Landkreditt Bank AS Styrets beretning...92 Resultatregnskap...96 Balanse...97 Kontantstrømoppstilling...98 Landkreditt Boligkreditt AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Landkreditt Forvaltning AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Landkreditt Finans AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Landkreditt Invest AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse AS Landkredittgården Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Trykk: Flisa Trykkeri 5

4 Hilsen fra Styreleder Det er fortsatt usikkerhet rundt tilstanden til mange av verdens små og store økonomier. Som finanskonsern og landbrukssamvirke ser vi at verdiene i landbruket øker mer enn inntjeningen, samtidig som samfunnet totalt sett har større fokus på primærverdien mat. Endrede rammebetingelser har Landkreditt løpende forholdt seg til i snart 100 år. Landkreditt er eid av bønder og styrt av bønder. Vårt formål er å bidra til bedret økonomi for våre kunder og medlemmer. Alle våre kunder skal oppleve oss som Enkel å bruke. Lett å snakke med og få tilbud om gode og konkurransedyktige finansielle tjenester og produkter. Undersøkelser foretatt av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning viser at Landkreditt har konkurransedyktige betingelser, både på driftskreditt og pantelån når vi sammenligner med andre banker. Forskjellene har blitt gradvis mindre siden Landkreditt Bank ble etablert i Dette viser at Landkreditt har maktet å være et strategisk redskap som sikrer standarden på finansielle produkter og tjenester som medlemmene og kundene våre har behov for - både på kvalitet og pris. Vi er veldig godt fornøyd med dette, og hovedmålet fremover blir at Landkreditt over tid skal beholde denne rollen. Landkreditt har høy fokus på eierskapet og medlemmene, også i Med tilsetting av Landkreditts første organisasjonssjef, skal vi styrke medlemskontakten og utvikle de tillitsvalgte til å utøve enda bedre eierstyring. Samtidig vil vi styrke kontakten ut mot resten av landbruksfamilien. I et innspill til arbeidet med en ny landbrukspolitisk melding, har Landkreditts medlemmer og eiere påpekt viktigheten av at den nye meldingen vurderte landbrukets evne til å foreta nyinvesteringer, samtidig som man vurderte behovet for investeringsvirkemidler og omfanget av disse. I tillegg understreket de at den regionale tilpassningen må skje innenfor rammene av en felles målsetning om landbruksproduksjon og tilfredsstillende økonomi for bonden over hele landet. Landkredittkonsernets resultat for 2010 er tilfredsstillende. God kostnadskontroll og lave tap gjør at vi ender ut omtrent på budsjett. Vi har ikke fullt ut nådd våre mål om volumvekst. Det er den underliggende driften i våre døtre som er viktigst, spesielt i Landkreditt Bank. Alle viser en positiv utvikling. Disse selskapene og produktbredden de har, er det som løpende og over tid sikrer nødvendig inntjening slik at Landkreditt også videre vil være en strategisk partner for landbruket i Norge. Vår satsning og langsiktige evne til å være konkurransedyktig også i næring og personmarkedet, er strategisk viktig for å understøtte dette og ha en kundeportefølje med god diversifisering, risiko og inntjening totalt sett. Derfor ble det i 2010 gjennomført en endringsprosess og omorganisering for å gi organisasjonen sterkere fokus på salg og inntjening. Etableringen av Landkreditt Boligkreditt må også sees i lys av at man ønsker å sikre konkurransekraft ved å sikre gunstige innlån. Vi har satt oss ambisiøse mål om vekst i utlån, innskudd og markedsandeler. De er konkretisert i vår strategiplan fram mot Jeg ønsker både ansatte og oss tillitsvalgte lykke til i arbeidet med å få flere til å velge Landkreditt, og få våre nåværende medlemmer og kunder til å benytte en større bredde av de produktene vi tilbyr! Vår visjon er å ha landets mest fornøyde bankkunder i Det er en flott visjon som vi alle jobber mot: Solid Oppriktig - Langsiktig Jeg vil få takke både styrene, øvrige tillitsvalgte og ansatte for et godt samarbeid i Med vennlig hilsen Knut A. Nordmo nøkkeltall Konsern Forvaltningskapital (mill. kr.) Utlånsvekst (prosent) 4,96 5,22 Årsresultat (mill. kr.) Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (prosent) 13,96 13,98 Landkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (prosent) 87,36 86,70 Landkreditt Bank Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (prosent) 12,42 12,07 Utlånsvekst (prosent) 1,20 3,93 Innskuddsvekst (prosent) 6,17 3,10 Innskuddsdekning (prosent) 71,41 68,07 Tapsprosent (prosent) 0,01 0,01 Misligholdsprosent (prosent) 2,84 2,52 Landkreditt Finans Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 4 1 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (prosent) 22,09 30,41 Utlånsvekst (prosent) 45,44 264,47 Tapsprosent (prosent) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (prosent) 0,00 0,00 Landkreditt Boligkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) 376 n.a. Årsresultat (mill. kr.) 1 n.a. Egenkapital (mill. kr.) 76 n.a. Kapitaldekning (prosent) 58,30 n.a. Utlånsvekst (prosent) n.a. n.a. Tapsprosent (prosent) 0,00 n.a. Misligholdsprosent (prosent) 0,00 n.a. Landkreditt Forvaltning Forvaltet volum (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) -1,0-1,0 Egenkapital (mill. kr.)

5 Konsern og selskapsstruktur Konsernet Landkreditt, pr. 1. januar 2011 Landkreditt SA Konsernet Landkreditt omfatter Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Boligkreditt AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Invest AS og AS Landkredittgården. Landbruksforsikring AS er et tilknyttet selskap gjennom en 46,36 prosent eierandel. Landkreditt SA ble stiftet i 1915 som en kredittforening. Etter en lovendring i 2007 er foreningen fra 1. januar 2008 omorganisert til morselskap i finanskonsern i samsvar med holdingmodellen. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirke foretak av låntakere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med datterselskap i konsernet med definerte produkter. Landkreditt SA har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Fra midten av 1990-tallet har det vært en målsetting å bygge ut kredittforetaksvirksomheten til et moderne landsdekkende finanskonsern med internett som hovedkanal for salg og kundekontakt. Landkreditt Finans AS. Landkreditt Bank eier 56,01 prosent av aksjene i Landkreditt Finans AS, mens Felleskjøpet Agri BA eier 34 prosent og Arella AS eier 9,99 prosent. Foretaket har leasing som hovedprodukt. Virksomheten startet opp i juni Landkreditt Finans har sitt hovedkontor i Ålesund. Landkreditt Forvaltning AS er et heleid datterselskap av Landkreditt og søsterselskap med Landkreditt Bank. Selskapet fikk Finanstilsynets godkjennelse til å forvalte verdipapirfond 8. august 2000, og i oktober 2004 overtok Landkreditt selskapet. Selskapet forvalter i dag ca. 1,75 milliarder kroner fordelt på fire verdi papirfond og har ca kunder. AS Landkreditt- Gården Landkreditt Invest AS Landkreditt Finans AS Landkreditt Bank AS Landkreditt Boligkreditt AS Landkreditt Forvaltning AS Landbruksforsikring AS Organisasjonskart for Landkreditt Bank AS, pr. 1. januar 2011 Landkreditt Bank AS ble åpnet 2. september 2002, og er et heleid datterselskap av Landkreditt. I forbindelse med endringene i finanslovgivningen vedtatt juni 2007, og omorganiseringen ved årsskiftet 2007/2008, overtok Landkreditt Bank bl.a. Landkreditts innlåns- og utlånsportefølje på ca. seks milliarder kroner. LandkreDItt Invest as. Etter omorganiseringen av konsernet Landkreditt 1. januar 2008 har Landkreditt Invest AS som sitt formål å kjøpe og selge aksjer og eiendeler i andre selskaper, foreta finansielle plasseringer og alt som måtte stå i forbindelse med dette. Landkreditt Invest er et heleid datterselskap i Landkreditt. Adm. sekretær Konsernsjef Controller Landkreditt Boligkreditt ble stiftet 12. august 2010 som et heleid datterselskap av Landkreditt Bank. Selskapet er konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett knyttet til finansiering av boligeiendommer innen personmarkedssegmentet. Operativ virksomhet startet 17. desember AS LandkreDIttgården ble stiftet i 1984 som et heleid datterselskap av Landkreditt. Formålet med selskapet er eiendomsdrift og annen forretnings virksomhet. Selskapet eier bygningen Karl Johans gate 45, i Oslo som ble oppført i Hele bygningen er utleid til kontor/butikk og restaurantvirksomhet. Landkreditt har sitt hovedkontor i gården. Økonomi OrG. sjef Marked og forretningsstøtte salg og kunde Service og kvalitet regnskap Eiendomsdrift Finans Personal Landbruk Ansattnær Kundenær Marked Kreditt/ spesialengasjement Personmarked Kundeservice Depot- og låneadm. Næring Nysalg 8 Landkreditt 9

6 Ansatte i landkreditt Landkreditt bank Administrasjon Marianne Rudlang Per Morten Lønn Banksjef Næring Anne Marit Gjelten Øsmundset Anne Mette Løkken Kjetil Mauseth Odd Gunnar Mosen Ole Laurits Lønnum Konsernsjef Inger Neple Trond Solberg Controller Morten Amundsen Anders Sigstad Organisasjonssjef Nils Henrik Westberg Torbjørn Skjeppe Hans Christian Holmsen Bente Irene Skaug Unn Benco Banksjef Nysalg Voung Lu Salg og kunde Kathrine K. Karstensen Direktør Trond Ole Johnsrud Kredittsjef Ole A. Stubberud Lars Johannessen Banksjef Personmarked Per Kristian Wæhler Sissel Skistad Herman Eckbo Herman W. Ottesen Henning Hansen Carl D. Blix Jørn Haagensen Service og kvalitet Maj-Britt Kelle Pernille H. Havaas Anett Schei Martinsen Banksjef Landbruk Leif Kristian Steen Jacobsen Frøydis Sørby Myhrer Bente Liberg Lars Tore Myklatun Direktør Eva Hopperstad Ellen Hellgren-Hansen Marianne N. Venåshagen Erik Ekeberg Ricke Heiberg Elisabeth Aune Sundt Andreas M. Aagård Trond Gitmark Kristine Ravneberg Karianne Lundberg Pettersen Linda Helgå Christina Flikkeid Nedreberg Camilla Gimse Petersen Anita Hellerud Soussjef Kundeservice Lene Huus-Hansen Roy Reuterdal Nikolai W. Stensland 10 Landkreditt 11

7 Charlotte Nguyen Vivian O. Øverstad Helen Solberg Økonomi Line Maria Sandhaug Øystein Juliussen Ola Standish Hanne S. Guttormsen Markedssjef Landkreditt Finans AS Mina Sofie Homstvedt Marthe Øynes Gunhild Nygaard Hafsahl Hege Simonsen Pål Marcussen Jon Martin Østby Direktør Bent Egner Økonomisjef Hans Erik Hassel Lars Heggernes Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Synnøve Jamtli Elise Stette Trond Jonassen Helen Nordahl Per Bjarne Kvande Finanssjef Pål Svensson Siw H. Farstad Personalsjef Marianne Rudlang Hans Solbakken Brynjar Østrem Larsen Johnny Johnsen Jan Otto Saggau Marked og forretningsstøtte landkreditt Forvaltning as Ingunn Granaasen Direktør Petter Bakke Øyvind Hestnes Ole Henrik Holst Katrine Maria Lehrmann Mariann Baugerud Leder Ansattnær Brita C. Knutson Adm. Direktør Dagfinn Hopsdal Marianne Sulusnes Tommy Lindgren Hanne Rischmann Jeanette Eriksen Skogrand Stian Torp Arooj Imran Bjørn Anders Gislerud Katrine Linda Maria de Grijs Lehrmann Fjellstad 12 Landkreditt 13

8 Tillitsvalgte 2010 Landkreditt SA Årsmøte valgt av medlemmene på medlemsmøtene Østfold Anne-Grethe Larsen, Skiptvet 2010/12 Anders Jarlsby, Degernes 2009/11 styreverv Finn-Erik Blakstad, Rygge 2009/11 1. vara: Bjørn Brustugun, Trøgstad 2010/11 2. vara: Berit Ullestad, Rygge 2010/11 3. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Onsøy 2009/11 Oslo/Akershus Bjørg Tveit Strøm, Vestby 2010/12 Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Aksel Klever, Skedsmo 2009/11 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby 2010/12 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal 2009/11 3. vara Olav Sæther, Nannestad 2009/11 Hedmark Steen Erik Høj, Stange 2010/12 Elisabeth Gjems, Åmot 2009/11 - styreverv Stine Mølstad, Nes på Hedmark 2009/11 1. vara: Ivar Skramstad, Vang på Hedmark 2010/11 2. vara: Gyrd Nannestad, Gaupen 2009/11 3. vara: Geir Lervang, Rendalen 2010/11 Oppland Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2010/12 Kjell Østen, Brandbu 2009/11 1. vara: Guri Ruste, Dovre 2010/12 2. vara: Arild Østvold, Hunndalen 2009/11 Buskerud Anne Mari Flatin, Noresund 2010/12 Engebret Korvald, Nedre Eiker 2009/11 1. vara: Torleif Olav Terum, Åmot 2010/12 2. vara: Harald Oskar Buttedahl, Tranby 2010/12 Vestfold Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2009/11 Marit Grytnes Omholt, Svarstad 2009/11 Anne-Kari Hedlund, Stavern 2010/12 1. vara: Steinar Aas, Nykirke 2009/11 2. vara: Gro Tislevold, Stokke 2009/11 3. vara: Hans Kristian Teien, Sande 2009/11 Telemark Jan Phillips Olsen, Akkerhaugen 2009/11 Vara: Per Ballestad, Skien 2009/11 Aust- og Vest- Agder Kristine Valborgland, Marnardal 2010/12 Vara: Anne Gunn Eikås, Søgne 2010/12 Rogaland Ove Aanestad, Varhaug 2010/12 Kate Elin Norland, Hafrsfjord 2009/11 1. vara: Torleif Stople, Skjold 2010/12 2. vara: Torill Idland, Ålgård 2009/11 Hordaland Heidi-Synnøve Hvidevold, Sæbøvik 2009/11 Vara: Gjermund Stuve, Øystese 2009/11 Sogn og Fjordane Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2009/11 Vara: Inge Brekke, Bjordal 2009/11 Møre og Romsdal Gudmund Stavik, Sandshamn 2010/12 Othild Bakken Tjugen, Eide 2009/11 1. vara: Oddveig Gikling-Bjørnå, Grøa 2010/12 2. vara: Odd Einar Fjørtoft, Fjørtoft 2010/12 Sør-Trøndelag Anders Garberg, Buvika 2010/12 Heidi Jaksland Kvernmo, Orkanger 2010/11 1. vara: Martin Jensen, Trondheim 2010/11 2. vara: Eva Auran, Ranheim 2009/11 Nord-Trøndelag Arne Holan, Verdal 2010/12 Jan Olav Tømmerås, Overhalla 2009/11 1. vara: Ellen Vie, Grong 2010/11 2. vara: Jenny Kjestveit Domås, Grong 2009/11 Nordland Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2010/12 Vara: Ingvar Ramsvik, Rognan 2010/12 Representantskap valgt på årsmøte 22. mars 2010 Marit Grytnes Omholt, Svarstad 2010/12 Ove Aanestad, Varhaug 2010/12 Heidi-Synnøve Hvidevold, Sæbøvik 2010/12 Arne Holan, Verdal 2009/11 Anders Garberg, Buvika 2009/11 Elisabeth Gjems, Åmot 2009/11 styreverv Kristine Valgborgland, Marnardal 2009/11 Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2009/11 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Einar Frogner, Ridabu 2009/11 Vara: Knut Hoff, Sørum 2009/11 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2009/11 Vara: Olaf Godli, Oslo 2009/11 Norsk Landbrukssamvirke Fredmund Sandvik, Fannrem 2009/11 Vara: Ole-Jacob Ingeborgrud, Oslo 2009/11 Vara til representantskapet: Engebret Korvald, Nedre Eiker 2010/12 Stine Mølstad, Nes på Hedmark 2010/12 Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2010/12 Valgt for de ansatte i konsernet Per Bjarne Kvande 2010/12 Helen Nordahl 2010/12 Torbjørn Skjeppe 2009/11 Inger Neple 2009/11 Vara for de ansatte i konsernet Trond Jonassen 2010/11 Mina Sofie Homstvedt 2010/12 Kontrollkomité Daniel Arne Hansen, Lundenes (leder) 2010/11 Terje Sommer, Oslo 2010/12 Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Ola Steinsvik, Folkestad (vara) 2009/11 Styret Knut A. Nordmo, Andøy (styreleder) 2010/11 Ola Bergsaker, Lillestrøm (nestleder) 2010/12 Annikken Kjær Haraldsen, Levanger 2010/12 Brita Skallerud, Kløfta 2009/11 Anders Jarlsby, Degernes 2010/11 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2010/12 Anders Sigstad (ansatt) 2009/11 Elisabeth Gjems, Åmot (vara) 2010/11 Sissel Skistad (ansatt -vara) 2010/11 Øyvind Hestnes (ansatt - vara) 2010/12 Revisor PricewaterhouseCoopers AS, Oslo Årsmøtet Årsmøte ble avholdt 22. og 23. mars 2010 på Hotel Bristol, Oslo. På møte ble regnskap pr , styrets beretning 2009 og forslag til årsoppgjørsdisposisjoner godkjent. Følgende valg skjedde på dette møtet: Styret: Som ny styreleder ble Knut A. Nordmo valgt for 1 år og styremedlemmene Ola Bergsaker og Annikken Kjær Haraldsen ble gjenvalgt for 2 år. Styret ble økt med ett medlem, Anders Jarlsby, som ble valgt for 1 år. Elisabeth Gjems ble valgt som vara for 1 år. De ansatte valgte i 2010 ved uravstemming Maj-Britt Kelle som styremedlem for 2 år og Sissel Skistad og Øyvind Hestnes som varamedlem for hhv. 1 og 2 år til styret. Som revisor ble gjenvalgt PricewaterhouseCoopers AS for 1 år. Det ble valgt et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 medlemsvalgte med 6 vara og 4 ansattevalgte, med 4 vara. Av de 11 medlemsvalgte er 3 av medlemmene oppnevnt av organisasjoner i landbruket. Som valgkomité for 2011 ble valgt: Hans Gunnar Holand, Sømna (leder) 2008/11 Ove Aanestad, Varhaug 2010/12 Anne-Kari Hedlund, Stavern 2010/13 Arne Holan, Verdal 2010/13 Vara: Engebret Korvald, Nedre Eiker 2010/11 Troms og Finnmark Daniel Arne Hansen, Lundenes 2009/11 Vara Ellen Johansen, Moen 2009/11 14 Landkreditt 15

9 Medlemsmøter 2010 Det har blitt avholdt medlemsmøter med valg i 12 distrikter. Østfold: Representant: Anne-Grethe Larsen, Skiptvet (ny) Representant: Anders Jarlsby, Degernes (ikke på valg) Representant: Finn Erik Blakstad, Rygge (ikke på valg) 1. vara: Bjørn Brustugun, Trøgstad (gjenvalg) 2. vara: Berit Ullestad, Rygge (ny) 3. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Onsøy (ikke på valg) Oslo/Akershus: Representant: Anne Berit Haga, Nes (ikke på valg) Representant: Bjørg Tveit Strøm, Vestby (gjenvalg) Representant: Aksel Klever, Skedsmo (ikke på valg) 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby (gjenvalg) 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal (ikke på valg) 4. vara: Olav Sæther, Nannestad (ikke på valg) Hedmark: Representant: Steen Erik Høj, Elverum (ny) Representant: Elisabeth Gjems, Åmot (ikke på valg) Representant: Stine Mølstad, Nes på Hedmark (ikke på valg) 1. vara: Ivar Skramstad, Vang på Hedmark (gjenvalg) 2. vara: Gyrd Nannestad, Gaupen (ikke på valg) 3. vara: Geir Lervang, Rendalen (ny) Oppland: Representant: Lars Ole Anderssen, Vågåmo (gjenvalg) Representant: Kjell Østen, Brandbu (ikke på valg) 1. vara: Guri Ruste, Dovre (gjenvalg) 2. vara: Arild Østvold, Hunndalen (ikke på valg) Buskerud: Representant: Anne Mari Flatin, Noresund (ny) Representant: Engebret Korvald, Nedre Eiker (ikke på valg) 1. vara: Torleif Olav Terum, Åmot (ny) 2. vara: Harald Oskar Buttedahl (ny) Vestfold: Representant: Hans Harald Kirkevold, Ramnes (ikke på valg) Representant: Marit Grytnes Omholt, Svarstad (ikke på valg) Representant: Anne-Kari Hedlund, Stavern (gjenvalg) Landkreditt Bank AS 1. vara: Steinar Aas, Nykirke (ikke på valg) 2. vara: Gro Tislevold, Stokke (ikke på valg) 3. vara: Hans Kristian Teien, Sande (ikke på valg) Agder Representant: Kristine Valborgland, Marnardal (gjenvalg) Vara: Anne Gunn Eikås, Søgne (gjenvalg) Rogaland: Representant: Ove Aanestad, Varhaug (gjenvalg) Representant: Kate Elin Norland, Hafrsfjord (ikke på valg) Vara: Torleif Stople, Skjold (ny) Vara: Torill Idland, Ålgård (ikke på valg) Møre og Romsdal Representant: Gudmund Stavik, Sandshamn (ny) Representant: Othild Tjugen Bakken, Eide (ikke på valg) 1. vara: Oddveig Gikling-Bjørnå, Grøa (ny) 2. vara: Odd Einar Fjørtoft, Fjørtoft (ny) Sør-Trøndelag: Representant: Anders Garberg, Buvika (gjenvalg) Representant: Heidi Jaksland Kvernmo, Orkanger (ny) 1. vara: Martin Jensen, Trondheim (ny) 2. vara: Eva Auran, Ranheim (ikke på valg) Nord-Trøndelag: Representant: Arne Holan, Verdal (gjenvalg) Representant: Jan Olav Tømmerås, Overhalla (ikke på valg) 1. vara: Ellen Vie, Grong (gjenvalg) 2. vara: Jenny Kjestveit Domås, Grong (ikke på valg) Nordland: Representant: Hilde Mari Bakken, Storfoshei (ny) Vara: Ingvar Ramsvik, Rognan (ny) Representantskap valgt på generalforsamlingen Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Anders Garberg, Buvika 2009/11 Arne Holan, Verdal 2009/11 Elisabeth Gjems. Åmot 2009/11 - styreverv Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2010/12 Marit Grytnes Omholt, Svarstad 2010/12 Ove Aanestad, Varhaug 2010/12 Lars Ole Anderssen, Vågå 2010/12 Vararepresentanter Anne-Kari Hedlund, Stavern 2010/12 Engebret Korvald, Nedre Eiker 2010/12 Stine Mølstad, Nes på Hedmark 2010/12 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket: Norges Bondelag Einar Frogner, Ridabu 2009/11 Vara: Knut Hoff, Sørum 2009/11 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2009/11 Vara: Olaf Godli, Oslo 2009/11 Norsk Landbrukssamvirke Fredmund Sandvik, Fannrem 2009/11 Vara: Ole-Jacob Ingeborgrud, Oslo 2009/11 Valgt for de ansatte Per Bjarne Kvande 2010/12 Helen Nordahl 2010/12 Torbjørn Skjeppe 2009/11 Inger Neple 2009/11 Vara for de ansatte Trond Jonassen 2010/11 Mina Sofie Homstvedt 2010/12 Landkreditt Boligkreditt AS Representantskapet Anders Garberg, Buvika Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger Marit Grytnes Omholt, Svarstad Lars Ole Anderssen, Vågå Ove Aanestad, Varhaug Anne-Kari Hedlund, Stavern Anne Berit Haga, Auli Arne Holan, Verdal Varamedlemmer Engebret Korvald, Nedre Eiker Stine Mølstad, Nes på Hedmark Valgt av ansatte: Inger Neple Per Bjarne Kvande Torbjørn Skjeppe Helen Nordahl Kontrollkomitè Kontrollkomiteen er identisk med morselskapet Landkreditt. Styret Valgt i ekstraordinært representantskapsmøte 23. mars 2010 Oddvar M Nordnes (styreleder) 2010/11 Heidi Kirkeby(nestleder) 2010/11 Knut A. Nordmo 2010/11 Eli Reistad 2010/12 Anders Sigstad (ansatt) 2009/11 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2010/12 Jorunn Apeland (vara) 2009/11 Sissel Skistad (ansatt - vara) 2010/11 Øyvind Hestnes (ansatt - vara) 2010/12 Valgkomité Ordfører i representantskapet, Hans Gunnar Holand og Trond Ole Johnsrud Revisor Som revisor ble PricewaterhouseCoopers AS Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt 3. mars Vara for ansatte Mina Sofie Homstvedt Trond Jonassen Styret Ole Laurits Lønnum (styreleder) Kathrine K Karstensen Aase Lømo Oddvar M Nordnes Kontrollkomité Kontrollkomité er identisk med morselskapet Landkreditt. Revisor PricewaterhouseCoopers AS 16 Landkreditt 17

10 Landkreditt Finans AS Representantskapet Anders Garberg, Buvika 2010/12 Endre Stakkerud, Sørum 2010/12 Heidi Iren Skuterud, Ås 2010/12 Daniel Arne Hansen, Lundenes 2009/11 Børre Børresen, Trøgstad 2009/11 Anne Berit Haga, Nes 2009/11 Vararepresentanter Finn Erik Blakstad, Rygge 2010/12 Per Jacobsen, Gjøvik 2010/12 Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2010/12 Kristen Bartnes, Otestad 2010/12 Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2010/12 Bjørn Dybvik, Oslo 2010/12 Styret Oddvar M. Nordnes Audun Ødegaard Terje Johansen Jon Martin Østby Revisor PricewaterhouseCoopers AS Landkreditt Forvaltning AS Styret Oddvar M. Nordnes (leder) Knut Hoff (nestleder) Ingunn Granaasen Bjørn O. Bratz Jon Martin Østby Varamedlemmer Per Bjarne Kvande Dagfinn Hopsdal Bente Lind Revisor PricewaterhouseCoopers AS AS Landkredittgården Styret Oddvar M. Nordnes Siw Farstad Jon Martin Østby Revisor PricewaterhouseCoopers AS Landkreditt Invest AS Styret Oddvar M Nordnes (styreleder) Unn Benco Ingunn Granaasen Revisor PricewaterhouseCoopers AS 18 Landkreditt 19

11 Landkreditt Konsern Årsberetning 2010

12 Landkreditt Konsern Styrets årsberetning for 2010 Landkreditt SA er et samvirkeforetak av låntakere, opprinnelig stiftet som en kredittforening i Samvirkeforetaket er morselskap i finanskonsernet Landkreditt. Konsernet består av Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Invest AS, AS Landkredittgården, Landkreditt Boligkreditt AS og Landkreditt Finans AS. Landbruksforsikring AS er et tilknyttet selskap gjennom en eierandel på 46 prosent. Kriteriene for medlemskap i samvirkeforetaket er lån med pant i landbrukseiendom og/eller driftskreditt i Landkreditt Bank. Landkreditt SA har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Landkreditt er i dag et moderne landsdekkende finanskonsern med internett som hovedkanal for salg og kundekontakt. Konsernet er blant de 20 største innen norsk banksektor. Konsernet har i 2010 en forsiktig volumvekst, lave tap og opprettholdt soliditeten. Virksomheten i Landkreditt forurenser ikke det ytre miljø. Styret er opptatt av at man i den daglige drift har omtanke for bærekraftig utvikling gjennom energiøkonomisering og god ressursutnytting. Virksomheten er lokalisert i Oslo. Rammebetingelser i 2010 Finanskrisen førte verdensøkonomien inn i den dypeste resesjonen siden 1930-årene. Fra sommeren 2009 var det igjen tegn til vekst, etter at de finanspolitiske tiltakene med blant annet lavere renter begynte å gi effekter. Aktiviteten i internasjonal økonomi har tatt seg opp gjennom 2010, situasjonen kan beskrives som bedret i USA og Europa mens det fortsatt har vært sterk vekst i de framvoksende økonomiene som Kina og India. Det har gjennom 2010 vært usikkerhet rundt den statsfinansielle situasjonen i flere land, dette som følge av høy og økende statsgjeld. En rekke europeiske land har vedtatt eller varslet omfattende budsjettinnstramminger. Dette har bidratt til usikkerhet når det gjelder veksten fremover i Europa. I 2011 forventes en «relativt normal» utvikling i Norge med en gradvis økning av styringsrenten fra dagens nivå på 2 prosent til en styringsrente på 2,5 prosent innen utgangen av året. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til gjeldssituasjonen i flere Europeiske land, noe som kan gjøre den videre forventede vekst volatil også i Norge. I kjølvannet av finanskrisen har det i 2010 blitt introdusert en rekke endringer i de regulatoriske rammebetingelsene. Fellestrekket ved disse er at de stiller strengere krav til bankenes risikostyring og høyere krav til soliditet og likviditet. Finansiering og egenkapital Virksomheten i Landkreditt bygger på at man skal ha en god soliditet, noe som innebærer høyere egenkapital enn minimumskravene i forhold til lover og forskrifter. Egenkapitalen er i det alt vesentlige kjernekapital. Konsernets kapitalplan innebærer at ekspansjon av virksomheten primært er basert på egen inntjening. Det er lagt til grunn at banken vil dekke sitt finansieringsbehov med ca 2/3 innskudd og 1/3 obligasjonsinnlån. I løpet av 2010 er innskuddsdekningen i banken økt fra 68 prosent til 71 prosent. Videre er ca. 1,1 milliarder av sertifikat- og obligasjonsinnlånsporteføljen refinansiert. Gjennomsnittlig løpetid på konsernets verdipapirgjeld er endret fra ca 1,9 år ved inngangen av året til ca 2,0 år pr. 31. desember desember 2010 startet Landkreditt Boligkreditt sin operative virksomhet. Selskapet har pr. 31. desember overtatt 355 millioner kroner i boliglån fra Landkreditt Bank. Virksomheten er finansiert av 75 millioner kroner i egenkapital og et obligasjonslån på 300 millioner kroner med forfall i september Landkreditt Finans finansierer sin virksomhet ved lån i Landkreditt Bank. Produkt og marked Landkreditt sin hovedmarkedskanal er nettbank, men har også via Landkreditt Finans en regional salgs- og rådgivningskanal. Vi utvikler virksomheten, investerer og etterstreber å betjene våre kunder i tråd med vårt kundeløfte enkel å bruke lett å snakke med. Konsernet tilbyr i dag en full tjeneste- og produktbredde fra lån, boligkreditt, leasing, brukskonto, bank- og kredittkort til fondssparing og forsikringsløsninger. Vi har en god nettbank og investerer løpende for å kunne tilby gode og brukervennlige produkter og tjenester hvor brukergrensesnittet skal være slik at kundene opplever det enkelt i stor grad å være selvbetjent. Konsernet har hatt en forsiktig vekst og har i 2010 passert 16 milliarder i forvaltningskapital. Målt etter utlån og kredittrammer er 72 prosent av eksponeringen til næringsvirksomhet og 28 prosent til personmarkedet. Næringsporteføljen fordeler seg med ca. 2/3 på landbruk og 1/3 på SMB-området. Konsernselskapene 2010 er Landkreditt Bank AS sitt 8. hele driftsår. Banken har god soliditet, tilfredsstillende inntjening og en utlånsportefølje som er godt pantesikret. Bankens årsresultat utgjør 46,8 millioner kroner (36,7 millioner kroner). Resultatet i 2009 var negativt påvirket av verdiendringer på verdipapirgjelden. Eksklusive denne type svingninger er resultat av den underliggende driften i 2010 tilnærmet uendret i forhold til Landkreditt Forvaltning AS forvalter fondene Landkreditt Norge, Landkreditt Global, Landkreditt Kina og Landkreditt Høyrente. Fondene representerer byggeklossene i pensjonssparing og annen langsiktig sparing som tilbys konsernets kunder. De aktivt forvaltede fondene er sammenlignet med andre tilsvarende fond, blant Norges beste med meget god avkastning både siste år og over de fem siste år. AS Landkredittgården er heleid av Landkreditt SA. Selskapet eier og driver Karl Johans gt. 45. Bygget inneholder butikk, restaurant og kontorer. Landkreditgården har kun langsiktige leiekontrakter. For Landkreditt Finans AS er 2010 selskapets andre hele driftsår. Selskapets formål er objektsfinansiering med leasing som hovedprodukt er fortsatt preget av noe lavere investeringer hos de kundegrupper selskapet primært er innrettet mot, men driver kostnadseffektivt og oppnår et godt resultat på 3,7 millioner kroner, sammenlignet med 0,6 millioner kroner i Landkreditt Boligkreditt AS ble etablert i fjerde kvartal Selskapet er etablert for å finansiere boliglån gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og for å bidra til at konsernets innlånskostnader optimaliseres. Selskapet er aktiv i markedet og utstedte sin første OMF i desember God selskapsledelse Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse er gjennomført for konsernet Landkreditt som følge av at det vesentlige av våre obligasjonsinnlån er notert på Oslo Børs. Anbefalingen er i hele sin form rettet inn mot foretak organisert som aksjeselskap. Flere punkter er derfor lite relevant for foretak som er organisert som selveiende eller samvirker. For samvirkeforetak er medlem og kunde en og samme person. Det betyr at eierinteressen mer relateres til hvordan den brukermessige samhandlingen fungerer. Konkurransekraften i leveransen, tilbudt pris, service og lignende framstår som viktigst for hvordan bedriften oppleves. Samtidig er det en forutsetning og forståelse blant medlemmene at virksom- 22 Landkreditt 23

13 heten over tid må generere nok egenkapital til å kunne ivareta videre vekst og utvikling. God eierstyring ivaretas ved at alle medlemmene i samvirkeforetaket inviteres til distriktsvise møter hvor virksomheten presenteres og drøftes. Det foretas valg av årsmøterepresentanter. Årsmøtet er samvirkeforetakets høyeste organ, tilsvarende generalforsamlingen i et aksjeselskap. I tillegg til det formelle årsmøtet som holdes om våren, samles representantene også til et høstmøte hvor styret rapporterer om utviklingen i konsernet samt vurderinger knyttet til fremtidsutsiktene. Drøftingene gir føringer for styrets videre arbeid med konsernets utvikling. Landkreditt baserer sin virksomhet på de internasjonale samvirkeprinsippene. Våre etiske retningslinjer forutsetter at alle lover og regler, bransjenormer og god folkeskikk skal etterleves. Det er etablert regler for styrets arbeidsorden, fullmaktstrukturer og rapporteringsrutiner. Anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse peker på at vedtekter og hovedstrategier bør framgå av årsmeldingen. Landkreditt benytter internett som sin hovedkanal i kommunikasjon med konsernets kunder, medlemmer og tillitsvalgte. Både årsmelding, obligasjonsprospekt og annen relevant informasjon er tilgjengelig på vår hjemmeside. Som finansinstitusjon er Landkreditt underlagt myndighetenes kapitaldekningskrav. Styrets vurdering er at en kapitaldekning på minimum 11 prosent ved årsskiftet vil være godt dekkende for alle typer risiko knyttet til selskaper i konsernet. Ved årsskiftet er kapitaldekningen i konsernet 13,96 prosent (13,98 prosent). Dette anses som godt dekkende for virksomhetens mål, strategier, risikoprofil og kapitaldekningsplaner. Anbefalingene vedrørende utbyttepolitikk og kapitalforhøyelser er ikke relevant for samvirker. For datterselskapene som er finansforetak, er det lagt til grunn krav til egenkapitalavkastning, men samtidig også lagt til grunn at morselskapet i langtidsplanperioden fram til og med 2015 ikke vil ta ut konsernbidrag eller kreve aksjeutbytte. Egenkapitaloppbyggingen i det enkelte selskap skal sikre soliditet som grunnlag for vekst. Anbefalingen om likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående er ikke relevant for samvirker. Landkreditts medlemmer har like rettigheter og plikter, og de forretningsmessige relasjonene baseres på rettferdig behandling. Fri omsettelighet av aksjer er ikke relevant. Medlemskap i samvirkeforetaket er knyttet til at det opptas lån sikret med pant i landbrukseiendom eller etableres driftskreditt. Medlemskapet opphører når lånet/kreditt innfris. Anbefalingen om valgkomité er dekket gjennom vanlig organisasjonspraksis i samvirkeforetak og Landkreditts vedtekter. Oversikt over tillitsvalgte, herunder representantskapets valgkomité, framgår av årsmeldingen. Anbefalingen om bedriftsforsamling og lignende er dels lite relevant. I Landkreditt er det i samsvar med godkjente vedtekter etablert et representantskap som organ mellom årsmøtet og styret. De forhold som berører styremedlemmene, valg, uavhengighet og lignende er godt ivaretatt gjennom vedtekter og etablert organisasjonspraksis. Anbefalingen om styrets arbeid er ivaretatt gjennom årsplan for styremøtene, regler for styrets arbeidsorden og lignende. Styrets evaluering av eget arbeid og kompetanse, rapporteres årlig til årsmøtets ordfører og valgkomiteen. Anbefalingen vedrørende godtgjørelse til styret er ivaretatt gjennom vedtak i årsmøtet og de prosedyrer som gjelder for valgkomiteens forberedelse av behandlingen av denne type forhold. Godtgjørelse til ledende personell fastsettes av styret og alle ytelser til daglig leder framgår av årsmeldingen. Den del av anbefalingen som omtaler aksjer, opsjoner og lignende ordninger er ikke relevant for samvirker. Oversikt over ytelser er gitt i note 9. Anbefalingen om informasjon og kommunikasjon anses ivaretatt ved at offentlige regler for hvordan rapportering fra finansforetak skal skje følges. I tillegg foreligger interne retningslinjer ut over offentlige krav. Landkreditts hjemmeside på internett er vår hovedkanal i forhold til investorer og egne kunder og medlemmer. Anbefalingen om overtakelse anses ikke relevant for samvirker. Finansieringsvirksomhetsloven inneholder særlige bestemmelser om eventuell omdanning av samvirkeforetak av låntakere til aksjeselskap. Anbefalingen vedrørende revisjon anses ivaretatt ut fra vedtektenes bestemmelser og etablert praksis. Risiko Det er knyttet ulike typer risikoer til virksomheten i konsernet Landkreditt. Det er, både på konsolidert nivå og på foretaksnivå, fastsatt rammer som dekker alle relevante typer risikoer. Utviklingen følges opp innen den enkelte resultatenhet med rapporter til de respektive styrer og til morselskapets styre som konsernstyre. Konsernet har etablert internrevisjon. Kredittrisiko er risiko for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor selskaper i konsernet. Konsernet har virksomhet i Landkreditt, Landkreditt Bank, Landkreditt Finans, Landkreditt Boligkreditt og Landkreditt Invest hvor virksomheten er av en slik karakter at det kan oppstå fare for tap på utlån, kreditter eller investeringer i verdipapirer og lignende. Det er i de enkelte selskapene etablert rammer innenfor de områder som er aktuelle. Kredittrisiko er primært knyttet til utlån til kunder, sekundert til investeringer i rentebærende verdipapirer. Styret vurderer at virksomhetens samlede kredittrisiko er lav. Markedsrisiko er risiko for økonomiske tap som følge av endringer i markedsvariabler som for eksempel renter, valuta og finansielle instrumenter. Også på dette området er det etablert rammer i de ulike konsernselskapene der dette er relevant. I all hovedsak er utlån til kunder gitt til flytende rente. Tilsvarende har finansieringen (innskudd fra allmennheten og verdipapirinnlån) i hovedsak flytende rente. Investeringer med valutarisiko skjer kun i begrenset omfang. Konsernet har samlet en betydelig portefølje av aksje- og renterelaterte verdipapirer. Styret vurderer at den samlede markedsrisikoen er lav. Med likviditetsrisiko forstås risiko for manglende likviditet til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Likviditetsstrategien omfatter alle selskaper i konsernet Landkreditt. Likviditetsrisiko er primært knyttet til aktivitetene i Landkreditt Bank, Landkreditt Finans og Landkreditt Boligkreditt. Landkreditt, Landkreditt Forvaltning, Landkredittgården og Landkreditt Invest driver ikke aktiviteter som medfører spesielle finansierings- eller refinansieringsbehov. Landkreditt Finans vil i det korte perspektivet finansiere sin vekst gjennom opptak av lån i Landkreditt Bank. Konsernets samlede likviditetssituasjon er derfor primært avhengig av at banken har en god likviditet. Konsernets har som målsetting å ha en lav likviditetsrisiko. Det er styrets vurdering at likviditetsrisikoen er lav. Med operasjonell risiko forstås risiko for tap som følge av utilstrekkelige rutiner eller systemer og menneskelig feil eller svikt. Landkreditt Bank har hatt en lav risikoprofil innen operasjonell risiko siden oppstart i I dette ligger det at man har investert i godt kjente og velprøvde systemer i markedet (hyllevare) og satset på enkle produkter som krever lite spesial tilpasning. I all hovedsak er drift av IKT systemer outsourcet. Landkreditt Bank befinner seg i et marked med høyt fokus på sikkerhet og hvor bedrageri kan oppstå. Det arbeides derfor kontinuerlig med opplæring og holdningsskapende arbeid både blant ansatte og kunder. Med tanke på bedrageri internt, har banken blant annet rutiner ved ansettelser, bestemmelser rundt håndtering av fullmakter, opplæringstiltak, innsynslogg og internkontroll. Det er styrets vurdering at den operasjonelle risikoen er lav. Personal Oddvar M. Nordnes gikk av med pensjon 23. mars, dette etter 15 år som adm. direktør og konsernsjef for Landkreditt. I perioden fra 23. mars til 31. august fungerte økonomidirektør Jon Martin Østby som konstituert konsernsjef for virksomheten. Ole Laurits Lønnum tiltrådte stillingen som konsernsjef i Landkreditt fra 1.september Ved utgangen av 2010 var det totalt 99 ansatte (90) i konsernet Landkreditt, samt 4 innleide vikarer. Det er en balansert kjønnsfordeling blant de ansatte, med 48 kvinner og 51 menn. Det er også en jevn fordeling mellom kjønnene i de ulike stillingsgruppene i konsernselskapene. Landkreditt har kontinuerlig fokus på å fremme likestilling på alle nivåer i organisasjonen samt å hindre diskriminering. Det arbeides aktivt for at begge kjønn skal ha like muligheter til kompetanseheving, lønn, utviklings- og avansementsmuligheter internt. Totalt sykefravær for 2010 var på 4,2 prosent mot 4,9 prosent året før. Langtidssykemeldte blir fulgt tett opp og konsernet legger til rette for medarbeidere som har behov for spesielt arbeidsutstyr. Det er et godt og konstruktivt samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste rundt bl.a. arbeidsplassvurderinger og individuell veiledning knyttet til riktig bruk av hjelpemidler i arbeidsutførelsen. Konsernet gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser jevnlig. Hovedinntrykket er at Landkreditt fremstår som en solid arbeidsplass med gjennomgående god trivsel, og med stolte og motiverte medarbeidere. De ansattes tillitsvalgte og ledelsen har regelmessig møter for å drøfte aktuelle saker. Samarbeidet er målrettet og godt og har bidratt positivt til driften i Det har ikke vært uhell eller hendelser av noen art med personskader som følge i Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i konsernet er godt. Styrende organer Medlemskapet i Landkreditt er knyttet til bruk av produkter i banken; driftskreditt og lån med pant i landbrukseiendommer. Ved årsskiftet 2010/2011 var det medlemmer (12.955) hvorav kvinner (4.100). Medlemmer til Landkreditts årsmøte velges gjennom distriktsvise valg. Distrikter med færre enn 500 medlemmer velger en årsmøterepresentant medlemmer gir rett til å velge to representanter. Distrikter med medlemmer velger tre representanter og distrikter med mer enn 2000 medlemmer velger fire representanter. Årsmøtet 2011 vil bestå av 30 representanter. Årsmøte er samvirkeforetakets øverste organ og velger bl.a. 4 av 6 medlemmer i styret. De ansatte velger 2 medlemmer. Årsmøte velger et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 velges av årsmøtet og 4 av og blant de ansatte i konsernet. Landkreditts styre består pr 31. desember 2010 av 3 menn og 3 kvinner og med 2 kvinner og en mann som varamedlem. Landkreditt deltar i et arbeid som er avtalt mellom myndighetene og samvirkeorganisasjonene med sikte på balanse mellom kjønnene i styrende organer. Spørsmålet er vektlagt i informasjon til alle valgkomiteene i de ulike organene i samvirkeforetaket og konsernets selskaper. 24 Landkreditt 25

14 Resultat og balanse Det er styrets vurdering at grunnlaget for videre drift i Landkreditt SA og Landkreditt som konsern er meget godt, og årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Landkreditt SA I Landkreditt SA utgjør årsresultatet i millioner kroner (66 millioner kroner). Driftskostnadene utgjør 12 millioner kroner (12 millioner kroner). Driftskostnadene dekker drift av medlemsorganisasjonen og administrasjon av selskapet. Landkreditt SA har ikke egne ansatte og baserer sin drift på kjøp av tjenester fra Landkreditt Bank AS. Resultatet i Landkreditt SA foreslås i sin helhet tillagt egenkapitalen som dermed utgjør millioner kroner (1.177 millioner kroner). Sum eiendeler utgjør millioner kroner (1.222 millioner kroner). Aktivasiden består hovedsakelig av aksjer i datterselskaper. Passivasiden består i det alt vesentlige av egenkapital. Egenkapitalen er hovedsakelig kjernekapital. Kapitaldekningen er beregnet til 87,36 prosent (86,70 prosent). Konsernet Landkreditt For konsernet Landkreditt utgjør netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 214 millioner kroner (213 millioner kroner). Andre driftsinntekter utgjør 49 millioner kroner (83 millioner kroner). Resultat i 2009 var spesielt positivt påvirket av gode resultater fra investeringer i aksjefond. Sum driftskostnader utgjør 186 millioner kroner (182 millioner kroner) hvorav tap på utlån og kreditter utgjør 17 millioner kroner (9 millioner kroner). Utlånsporteføljene i Landkreditt Bank, Landkreditt Boligkreditt og Landkreditt Finans er etter styrets vurdering robuste i forhold til eventuelle konjunkturnedganger og det foreligger ingen signaler eller endringer i rammevilkår som tilsier systematiske tap. Styret kan derfor ikke se at det er grunnlag for å gjennomføre vesentlige nedskrivninger på grupper av utlån, i tillegg til de foretatte individuelle nedskrivningene. Konsernet Landkreditt har et årsresultat for 2010 etter skatt på 57 millioner kroner (104 millioner kroner). Resultatet foreslås i sin helhet tillagt egenkapitalen som for konsernet dermed øker fra millioner kroner til millioner kroner. Konsernets samlede balanse er millioner kroner ( millioner kroner). Netto utlån, inklusive leasingkontrakter, utgjør millioner kroner ( millioner), innskudd fra kunder utgjør millioner kroner (8.669 millioner). Egenkapitalen er hovedsakelig kjernekapital og kapitaldekningen er beregnet til 13,96 prosent (13,98 prosent). Styret i Landkreditt SA tilrår at årets overskudd anvendes slik Overført fra reservefond til annen egenkapital Årets overskudd, overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer -1,115 mill. kr 10,086 mill. kr 8,971 mill. kr Fremtidsutsikter Uroen i finansmarkedene og svakere økonomisk utvikling i Norge og internasjonalt har så langt medført lavere volumvekst og sterkere press på rentemarginene i bankog finansieringsvirksomheten. Det forventes at tapene også i fremtiden vil ligge på meget lave nivåer. Inklusive utlån overført til Landkreditt Boligkreditt, er innskuddsveksten i Landkreditt Bank i 2010 marginalt høyere enn veksten i utlån til kunder. Ved opptak av obligasjonsinnlån er det lagt sterk vekt på å ha en god forfallsstruktur. Styret forventer en fortsatt god resultatutvikling i den underliggende driften av konsernet. Den samlede virksomheten skal ha moderat fremtidig vekst basert på en positiv resultatutvikling og opprettholdelse av soliditeten. Takk Styret retter en hjertelig takk til alle kunder og medlemmer, ansatte i konsernet, tillitsvalgte, forretningsforbindelser og andre samarbeidspartnere for innsats og engasjement i Erklæring fra styret og daglig leder Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for 2010 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer etter beste overbevisning også at styrets beretning gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen i selskapet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor. Styret i Landkreditt SA (fra venstre): Knut A. Nordmo (leder), Anders Sigstad, Brita Skallerud, Ola Bergsaker, Annikken Kjær Haraldsen, Ole Laurits Lønnum (Konsernsjef), Maj-Britt Kelle, og Anders Jarlsby. Oslo, 31. desember februar 2011 Oslo, 31. desember februar 2011 Knut A. Nordmo Styreleder Annikken Kjær Haraldsen Ola Bergsaker Anders Jarlsby Brita Skallerud Maj-Britt Kelle Knut A. Nordmo Styreleder Ola Bergsaker Brita Skallerud Anders Sigstad Ole Laurits Lønnum Konsernsjef Annikken Kjær Haraldsen Anders Jarlsby Maj-Britt Kelle Anders Sigstad Ole Laurits Lønnum Konsernsjef 26 Landkreditt 27

15 RESULTATREGNSKAP (Hele tusen kroner) note Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Gebyrer og provisjonsinntekter Gebyrer og provisjonskostnader Netto inntekt på investeringer regnskapsført til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn, m.v. og administrasjonskostnader 8,9, Avskrivninger 21, Andre driftskostnader Tap på utlån Sum driftskostnader Driftsresultat før skatt Andel resultat tilknyttede selskaper Skattekostnad Årsresultat Andre inntekter og kostnader 19, Årets totalresultat Fordeling av årsresultatet: Majoritetseiere Minoritetsinteresser Sum Fordeling av totaltresultatet: Majoritetseiere Minoritetsinteresser Sum BALanse Eiendeler (Hele tusen kroner) note Kontanter, fordringer på sentralbanker og lignende Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder 13,14,15, Sertifikater og obligasjoner 17, Finansielle derivater 25, Aksjer og andeler til virkelig verdi over resultatet 18, Andre aksjer og andeler 19,31, Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler 24,33, GJELD OG EGENKAPITAL (Hele tusen kroner) Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til virkelig verdi 24,25, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til amortisert kost 24, Finansielle derivater 25, Betalbar skatt Annen gjeld Utsatt skatt Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser 10, Sum gjeld og forpliktelser Minoritetsinteresser Reservefond Annen egenkapital Sum egenkapital 29, Sum gjeld og egenkapital 24, Oslo, 31. desember februar 2011 Knut Nordmo Styreleder Ola Bergsaker Brita Skallerud Annikken Kjær Haraldsen Anders Jarlsby Maj-Britt Kelle Anders Sigstad Ole Laurits Lønnum Konsernsjef 28 Landkreditt 29

16 KONTANTSTRØMOPPSTILLIng (Hele tusen kroner) note Driftsresultat før skatt Innbetaling av renter fra kunder Utbetaling av renter til kunder Andel resultat tilknyttede selskaper Urealisert verdiendring finansielle instrumenter ført til virkelig verdi Urealisert verdiendring renteswapper ført til virkelig verdi Avskrivninger 21, Endring nedbetalingslån 13,14, Endring innbetaling/ utbetaling ved omsetning av rentebærende papirer Endring finansielle derivater Endring innbetalinger/utbetalinger av innskudd fra kunder Endring innbetalinger/utbetalinger av annen gjeld 11, Endring tidsavgrensningsposter Betalte skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kjøp av langsiktig investering i aksjer og andre andeler 18, Salg av langsiktig investering i aksjer og andre andeler 0 0 Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper Kapitaltilførsel til tilknyttede selskaper Salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak av gjeld bokført til virkelig verdi Nedbetaling av gjeld bokført til virkelig verdi Opptak av gjeld bokført til amortisert kost Nedbetaling av gjeld bokført til amortisert kost Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Avstemming av beholdning: Innskudd Norges Bank Innskudd i andre kredittinstitusjoner ENDRINGER I OPPTJENT EGENKAPITAL opptjent Minoritets- (Hele tusen kroner) R reservefond egenkapital interesser sum Egenkapital Årsresultat Andel tilknyttet selskap ikke resultatført Korrigering egenkapital Oppløsning reservefond Egenkapital Årsresultat Andel tilknyttet selskap ikke resultatført Innskutt egenkapital Korrigering egenkapital Oppløsning reservefond Egenkapital Årsresultatet 2009 er korrigert med som følge av feil innregning av andel fra tilknyttet selskap. 30 Landkreditt 31

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2009. 94. regnskapsår

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2009. 94. regnskapsår Årsrapport for konsernet Landkreditt 2009 94. regnskapsår Årsrapport INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Ansatte i Landkreditt...10 Tillitsvalgte...14 Landkreditt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår 2011 INNHOLD Hilsen fra styreleder...3 Nøkkeltall...4 Konsern- og selskapsstruktur...5 Samfunnsansvar i Landkreditt...7 Ansatte i Landkreditt... 11

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår 2012 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår Årsrapport Landkreditt konsern Landkreditt SA 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA 2013 ÅRSRAPPORT 1 2 ÅRSRAPPORT 2013 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Rapporten

Detaljer

Årsrapport for konsernet 2008

Årsrapport for konsernet 2008 Årsrapport for konsernet 28 93. regnskapsår Innhold Styreleders hilsen.................................... 1 Konsern- og selskapsstruktur........................... 2 Personalet..........................................

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 14. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 14. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 14. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Bank 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 16. regnskapsår 2014 Landkreditt Bank As Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 15. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Landkreditt Bank As Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2 ÅRSRAPPORT 2014 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 1. Kvartal halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 1. Kvartal halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1. Kvartal halvår 2012 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2012 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2012 utgjør 33,2 millioner kroner (32,3 millioner kroner

Detaljer

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011 LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2011 Styrets beretning og regnskap 2011 inklusive kontantstrømoppstilling og noter Godkjent i styremøte 14. februar 2012 Årsberetning for 2011 Generelt Landkreditt

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Boligkreditt 5. regnskapsår 2014 Landkreditt Boligkreditt AS Årsberetning 2014 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 8. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 8. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 8. regnskapsår 2014 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig

Detaljer

Årsrapport 2014. Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA

Årsrapport 2014. Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA Årsrapport 2014 Gjensidige Bank Konsern Gjensidige Bank ASA Innhold Side Noter til regnskapet Side Banken bekrefter sin posisjon 3 Årsberetning for Gjensidige Bank ASA Konsern 5 Resultatregnskap 14 Oppstilling

Detaljer

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2.

Årsrapport -08. Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008. Styret Valgkomite Ansatte. Kontrollkomite INNHOLD. Tillitsvalgte og ansatte 2. Årsrapport 2008 1 Årsrapport -08 INNHOLD Forstanderskapet i Surnadal Sparebank 2008 Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Kundevalgte: Ragna Kvendset 2008 Liv Ingjerd Holten 2005/08 Inger Skei

Detaljer

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Årsberetning 2010

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Årsberetning 2010 ÅRSRAPPORT 2010 LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Årsberetning 2010 LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Styrets årsberetning for 2010 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål

GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT. fra start til mål GRONG NAMSOS STEINKJER LIERNE INDERØY Tlf. 74 31 28 60 www.grong-sparebank.no ÅRSRAPPORT 2012 Trio Media 02/13 Foto: Steinar Johansen fra start til mål INNHOLD Banksjefen har ordet... Side 3 Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19 Endring

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 7. regnskapsår 2013 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Stig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Årsrapport 2009. 99. regnskapsår

Årsrapport 2009. 99. regnskapsår 99. regnskapsår ÅRSBERETNING FOR 2009... 2 Sparebankenes rammebetingelser i 2009. 2 Bankens virksomhet i 2009.. 2 Virksomhetsstyring. 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 3 Resultatutvikling,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19

Detaljer

KORTREIST BANK SIDEN 1842 ÅRSRAPPORT KORTREIST BANK SIDEN 1842

KORTREIST BANK SIDEN 1842 ÅRSRAPPORT KORTREIST BANK SIDEN 1842 KORTREIST BANK SIDEN 1842 ÅRSRAPPORT 2014 KORTREIST BANK SIDEN 1842 Innhold: 4 Innledning ved Hans Kr Glesne, adm. banksjef 6 Nøkkeltall egenkapitalbevis 7 Styrets årsberetning 2014 16 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Årsrapport 2008. Side 1

Årsrapport 2008. Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2008...2 Sparebankenes rammebetingelser i 2008...2 Bankens virksomhet i 2008...2 Virksomhetsstyring...2 Eiendomsmegling...3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen...3 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer