Innholdsoversikt. kapittel 1 oversikt Ole Gjems-Onstad. kapittel 2 avdekking av avgiftsunndragelse Sayed Z. Nasir og Frode Kristiansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsoversikt. kapittel 1 oversikt... 17 Ole Gjems-Onstad. kapittel 2 avdekking av avgiftsunndragelse... 20 Sayed Z. Nasir og Frode Kristiansen"

Transkript

1 Innholdsoversikt kapittel 1 oversikt Ole Gjems-Onstad kapittel 2 avdekking av avgiftsunndragelse Sayed Z. Nasir og Frode Kristiansen kapittel 3 fellesregistrering i norge og eu Gisle Bråthen, Erik Frøystad og Ole Martin Haugan kapittel 4 bilbransjen Jorunn Grannes kapittel 5 offentlig virksomhet Tor S. Kildal kapittel 6 undervisning Ida Asland kapittel 7 eus merverdiavgiftsdirektiv veileder for norske brukere Ole Gjems-Onstad, Cecilie Aasprong Dyrnes og Tor S. Kildal kapittel 8 nuf Cecilie Aasprong Dyrnes

2 8 innholdsoversikt kapittel 9 fradrag for inngående merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv Helle Vaarum kapittel 10 tjenester og kommisjonsbestemmelsen mval. 3-1 annet ledd Siv Marit Løvhaug kapittel 11 mval begrenset til skattemessige påkostninger? Torunn Nordberg kapittel 12 advokattjenester Jim Krüger-Olsen kapittel 13 parkeringsvirksomhet norge og eu Oddleif Nybakke kapittel 14 merverdiavgift og inntektsskatt momenter til en sammenligning med særlig vekt på internasjonale forhold Ole Gjems-Onstad kapittel 15 høyesterettsdommer innen merverdiavgift fra sira kvina til rally og bowling Cecilie Aasprong Dyrnes

3 Innhold kapittel 1 oversikt Ole Gjems-Onstad kapittel 2 avdekking av avgiftsunndragelse Sayed Z. Nasir og Frode Kristiansen 2.1 Innledning Feil avgiftsbeløp Urettmessig fradrag for inngående avgift Fiktive selskaper Fiktiv/falsk dokumentasjon Interne kreditnotaer Fakturering fra insolvent debitor Momskaruseller Overdragelse av virksomhet Innrapportering av for lite utgående merverdiavgift Oversikt Manglende eller urettmessig registrering i Merverdiavgiftsregisteret Uteholdt omsetning og svakt dokumentert kontantomsetning Avgiftsfri omsetning på omsetningsoppgaven og rapportering med feil avgiftssats Ikke-reelle tap på fordringer Brukte varer Manglende betaling av merverdiavgift Fiktiv/falsk fakturering i nettverk Problemstilling Definisjoner og kort beskrivelse av sentrale begreper Hva kjennetegner fiktive fakturaer? Hva kjennetegner et fiktivt faktureringsnettverk?

4 10 innhold Hvordan fungerer et fiktivt faktureringsnettverk i praksis? Bruk av rusmisbrukere og falske identiteter Motivene bak bruken av falske og fiktive fakturaer Omfanget av unndragelsene Avdekking av fiktiv fakturering Sanksjoner og straffemessige reaksjoner Noen konkrete eksempler Avslutning kapittel 3 fellesregistrering i norge og eu Gisle Bråthen, Erik Frøystad og Ole Martin Haugan 3.1 Fellesregistrering etter norsk rett Fellesregistrering etter EUs merverdiavgiftsdirektiv Vilkår for fellesregistrering i Norge Selskaper Krav om samarbeidende selskap Eierkravet Solidaransvar Utenlandske selskaper Innledning Datterselskap og filial Virksomhet i Norge Utenlandsk eierskap EU-retten Virkningstidspunkt Inntreden Uttreden Uttak Justeringsreglene Tilbakegående avgiftsoppgjør ved fellesregistrering Kan en etterfølgende fellesregistrering nøytralisere uheldige avgiftsmessige konsekvenser ved en transaksjon? Fellesregistrering og særskilt registrering Fellesregistrering og gjennomskjæring kapittel 4 bilbransjen Jorunn Grannes 4.1 Innledning Kjøretøysbegrepet/avgrensninger Definisjoner ny bil og brukt bil Omsetning av nye biler Generelt Heving av nybilkjøp nytt salg av tilbakelevert bil

5 innhold Omsetning av brukt bil Generelt Reparasjoner og utskiftninger på bruktbil før videresalg Vedlikehold/påkostningsspørsmålet Import av biler Generelt om import av kjøretøy Engangsavgift og vrakpantavgift Brukte biler Eksport fra bilforhandler Uttak Uttak generelt Privat bruk Demonstrasjonsbiler Uttak av personkjøretøy fra yrkesmessig utleievirksomhet Erstatningsbiler til kunder i forbindelse med service Oversikt Mobilitetsgaranti ved nybilsalg Erstatningsbiler når kundens bil er på verksted Leasing Leasing generelt Tilbaketaking av leasingbil Formidling av finansiering/kreditt Bokføringsloven Salgsdokumentasjon Varelager prosjektstyring/lagerstyring Uttak Innbytte Oppsummering kapittel 5 offentlig virksomhet Tor S. Kildal 5.1 Utfordrende problemstilling Konkurransenøytralitet som overordnet prinsipp Offentlig forvaltning Sentralforvaltningen Omfang av konkurransevridning i sentralforvaltningen Bestemmelser i merverdiavgiftsloven om sentralforvaltningen Kommunal og fylkeskommunal forvaltning Lokalforvaltningens sammensatte virksomhet Tosporet avgiftssystem Sentrale problemstillinger i kompensasjonsordningen Litteratur Rett ikke plikt Omfang av kompensasjonsretten Samvirke med andre UBA-dommen

6 12 innhold Merverdiavgift i kommunene Bokføringsloven gjelder Unntak for offentlig myndighetsutøvelse Lempning for merverdiavgift ved uttak Kommunens innførsel av varer og tjenester Justeringsreglene Konkurransevridning eller kompliserte regler? kapittel 6 undervisning Ida Asland 6.1 Unntaket for undervisningstjenester Definisjon Formidling av undervisningstjenester Avgrensning mot avgiftspliktige tjenester Konsulenttjenester/rådgivning Informasjonsutveksling Varer og tjenester som naturlig ledd i undervisningstjenester Undervisningsmateriell Underleverandører Andre undervisningsrelaterte tjenester Utleie av undervisningspersonell Forskningstjenester Definisjon av forskningstjenester Når foreligger omsetning av forskningstjenester? Forskning vs undervisning Servering fra elev- og studentkantiner Servering til elever, studenter og ansatte Ordinær serveringsvirksomhet Utleie av bygninger Fradragsrett ved avgiftspliktige serveringstjenester Kompensasjon for merverdiavgift «Naturlig sammenheng» PC-ordning Kantiner Bygninger kapittel 7 eus merverdiavgiftsdirektiv veileder for norske brukere Ole Gjems-Onstad, Cecilie Aasprong Dyrnes og Tor S. Kildal 7.1 Overnasjonal lovgivning vs. merverdiavgiftslovgivning i 27 medlemsstater Avgiftspliktige hendelser Varer vs tjenester Innførsel av varer fra tredjeland til medlemsland Omsetning innen det enkelte medlemsland

7 innhold Uttak deemed supplies Fellesskapsinterne erverv bare varer Stedet for den avgiftspliktige transaksjon Varer Tjenester Taxable person avgiftssubjekt Fradragsrett Andre regler Nasjonal implementering av direktiv 2006/112/EF svensk lovgivning Lov og direktiv Systematikk Omsetning av varer Omsetning av tjenester Avslutning kapittel 8 nuf Cecilie Aasprong Dyrnes 8.1 Innledning Adgangen til å opprette NUF Registrering i Merverdiavgiftsregisteret Praktiske forhold for NUF NUF i internasjonal handel Hovedprinsippene ved grenseoverskridende virksomhet Fjernleverbare tjenester mellom hovedkontor i utlandet og NUF Hvem er mottaker og hvor er denne hjemmehørende? Bør forbruksstedet være avgjørende for avgiftsplikten? NUF og fellesregistrering Generelt Videresalg fra NUF innad i norsk fellesregistrering Betydningen av fellesregistrering i utlandet Illustrasjon NUF til besvær? kapittel 9 fradrag for inngående merverdiavgift i et internasjonalt perspektiv Helle Vaarum 9.1 Kort om EUs merverdiavgiftsdirektiv og betydningen av EU-domstolens avgjørelser i norsk rett Manglende gjennomføring av planlagt virksomhet Tidspunkt for fradragsrett Dokumentasjon og rett til fradrag ved oppstart Fradragsrettens omfang ved delt bruk av fast eiendom Avsluttende kommentarer

8 14 innhold kapittel 10 tjenester og kommisjonsbestemmelsen mval. 3-1 annet ledd Siv Marit Løvhaug 10.1 Innledning Aktuelle situasjoner og mulige konsekvenser av at kommisjonsbestemmelsen ikke kommer til anvendelse Tippekommisjonærer MyCityDeal/Groupon Formidling av håndverkstjenester Persontransport og charterreiser Utleie av fritidseiendom Elektroniske tjenester Forholdet til mval. 3-1 annet ledd Lovens ordlyd Merknader i forarbeidene, tolkingspresumsjon og forholdet til merverdiavgiftsloven Vil det oppstå særlige spørsmål ved analogisk anvendelse av kommisjonsbestemmelsen ved omsetning av tjenester? kapittel 11 mval begrenset til skattemessige påkostninger? Torunn Nordberg 11.1 Innledning Om uttak av tjenester Uttak etter merverdiavgiftsloven Om problemstillingen Om merverdiavgiftsloven Lov og forarbeider Avgiftsmyndighetenes praksis og rettspraksis Juridisk teori Nærmere om omfanget av uttaksplikten etter mval Vurdering av gjeldende regelverk kapittel 12 advokattjenester Jim Krüger-Olsen 12.1 Generelt Prosessoppdrag for norsk domstol Betydningen av at det ikke blir rettsforhandling Betydningen av EU-retten Skjæringstidspunktet

9 innhold 15 kapittel 13 parkeringsvirksomhet norge og eu Oddleif Nybakke 13.1 Innledning Avgift på parkering i Norge og EU Parkeringsplass i Norge Parkeringsplass i EU Forholdet mellom utleie av fast eiendom og utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet i Norge og EU Utgangspunktet Utleiers avgiftsplikt EU I Norge Oppbevaring av vare, utleie av fast eiendom eller parkering Delt virksomhet Parkering som ledd i utleie av fast eiendom Sette bort driften til parkeringsselskap Gebyrer og bøter for overtredelse Leietakers fradragsrett Offentlig myndighetsutøvelse og konkurransevridning Skjematisk fremstilling av forskjellene mellom Norge og EU kapittel 14 merverdiavgift og inntektsskatt momenter til en sammenligning med særlig vekt på internasjonale forhold Ole Gjems-Onstad 14.1 Lite utforsket Terminologi Formål Transaksjonsskatt Harmonisert MVA, men ikke inntektsskatt Finansielle tjenester Omorganisering Forbudet i Grl. 97 mot tilbakevirkende lover Skattyter/skattesubjekt vs avgiftssubjekt Ikke eksakte definisjoner Begrepene næring og virksomhet Offentlig virksomhet Underskuddsvirksomhet Skattekonsern og avgiftskonsern Administrasjons- og etterlevelseskostnader Internasjonale aspekter innledning Compliance vs skattetilpasning Tapping av skattefundament Fast driftssted rettslig vs økonomisk tilnærming Dobbelbeskatningsavtaler Internprising TP

10 16 innhold kapittel 15 høyesterettsdommer innen merverdiavgift fra sira kvina til rally og bowling Cecilie Aasprong Dyrnes 15.1 Innledning Fra 1985 til i dag Dommer som gjelder fradrag for inngående merverdiavgift Generelt Dommer som gjelder tolkningen av vilkåret «til bruk» De øvrige fradragsdommene Fradrag til besvær? Hvilke øvrige emner er representert i dommene? Merverdiavgiftslovens unntaks- og fritaksbestemmelser Merverdiavgiftskompensasjon Foreldelse Fjernleverbare tjenester Registrering i Merverdiavgiftsregisteret Formalitet og realitet Uttaksmerverdiavgift Beregning av utgående merverdiavgift Kostnadsdekning Statens skjønnsadgang Risiko for faktum Grunnloven Forvaltningspraksis som rettskilde Utenlandsk rett som rettskilde Avslutning vedlegg: oversikt over alle høyesteretts dommer som gjelder merverdiavgift litteraturliste lovregister rettsavgjørelser stikkord forfatteromtaler

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Innhold. III Om bruk av boken. IV Forkortelser

Innhold. III Om bruk av boken. IV Forkortelser Forord III Om bruk av boken IV Forkortelser V Vedlegg 989 Stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2013 990 Forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Detaljer

merverdiavgift i et nøtteskall

merverdiavgift i et nøtteskall merverdiavgift i et nøtteskall ole gjems-onstad merverdiavgift i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 9. utgave, 1. opplag 2014 ISBN 978 82 05 46020 1 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats:

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Merverdiavgift for energibedrifter.

Merverdiavgift for energibedrifter. Merverdiavgift for energibedrifter. - NYE UTFORDRINGER 17. APRIL 2008 Advokat Erlend Øen ema 10:00-10:05 Åpning v/ Tom Wigdahl, EBL Kompetanse 10:05-11:00 Innledning / hovedregler v/ Erlend Øen, Deloitte

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue til prøve) mot Norwegian

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 1. Instruks for merverdiavgiftsområdet 2. Delinstruks for forskningstjenester 3. Delinstruks for fradrag for inngående

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Merverdiavgiftslovens 8-1

Merverdiavgiftslovens 8-1 Merverdiavgiftslovens 8-1 Fradrag for inngående merverdiavgift med fokus på fellesanskaffelser. Kandidatnummer: 181204 Veileder: Maj Hines Grape Antall ord: 14.623 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2003: 3

NOU Norges offentlige utredninger 2003: 3 NOU Norges offentlige utredninger 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2002. Avgitt

Detaljer

Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonstjenester anskaffet ved kjøp eller salg av aksjer.

Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonstjenester anskaffet ved kjøp eller salg av aksjer. Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonstjenester anskaffet ved kjøp eller salg av aksjer. Kandidatnummer:200385 Veileder: Anders Mikelsen Antall ord:12332 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave

Detaljer

21. april 2004 HØRINGSNOTAT

21. april 2004 HØRINGSNOTAT 21. april 2004 HØRINGSNOTAT Privates og andre ikke-næringsdrivendes kjøp av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen 1. Innledning 3 2. Sammendrag av forslaget

Detaljer

men også selskapsrettslige og regnskapsmessige sider ved transaksjonen.

men også selskapsrettslige og regnskapsmessige sider ved transaksjonen. blir tilordnet skatt på gevinsten ved salg av aksjene, som blir beregnet på bakgrunn av reell eiendomsverdi fratrukket kostpris. Morselskapet blir dermed tilordnet skatteplikt for salg av en eiendel det

Detaljer

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Eik# Skatt øst notat Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset Fra Lars Berger Kopi Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Det vises til høringsnotat av 15.6.2011 fra Finansdepartementet

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private

NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private Innholdsfortegnelse NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private...1

Detaljer

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs

NYHET! Sticos E-kurs. Sticos Kurs VÅREN 2014. regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs NYHET! Sticos E-kurs Sticos Kurs VÅREN 2014 regnskap lønn & personal skatt & avgift rettslære e-kurs internkurs Slik får du prioritert kompetanseutvikling i år! 2 Kjersti Schjelvaag Lian Produktsjef Sticos

Detaljer

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eva Ligtvor-Thue Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eksamenskode og navn: GRA 19204 Master i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2012 Veileder:

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Innhold. DEL 1. Innledning... 11 1. Oppbygging, tema og aktualitet... 13

Innhold. DEL 1. Innledning... 11 1. Oppbygging, tema og aktualitet... 13 DEL 1. Innledning... 11 1. Oppbygging, tema og aktualitet... 13 DEL 2. Likebehandling av kreditorer ved internasjonale konkurser... 19 2. Noen overordnede utgangspunkter... 21 2.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

Valg av foretaksform skattemessig vurdering

Valg av foretaksform skattemessig vurdering Valg av foretaksform skattemessig vurdering Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Studentnr. 129226 Berit Grønstad Dette arbeidet er gjennomført som

Detaljer