MVA-regimet for finansielle tjenesteytere 10. mars Advokatene Eivind O. G. Ottesen, Eirik Bjørhusdal og Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MVA-regimet for finansielle tjenesteytere 10. mars 2010. Advokatene Eivind O. G. Ottesen, Eirik Bjørhusdal og Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma AS"

Transkript

1 MVA-regimet for finansielle tjenesteytere 10. mars 2010 Advokatene Eivind O. G. Ottesen, Eirik Bjørhusdal og Erlend Øen, Deloitte Advokatfirma AS

2 2 Innledning MVA systemet Rettskilder Ny MVA lov AGENDA Unntaket for finansielle tjenester Nye avgjørelser fra norske domstoler Særlig ABG-dommen om Corporate Finance-tjenester Nye uttalelser fra forvaltningen Særlig knyttet til formidling av finansielle tjenester Ny utvikling innen EU Presiseringer, fleksibilitet/valgfrihet Forventninger for norsk rettsutvikling Fradragsrett for inngående MVA

3 3 NY lov om merverdiavgift En teknisk revisjon

4 4 Ny revidert merverdiavgiftslov Finansdepartementets oppsummering Brukervennlig, enklere å finne fram og lettere å forstå. Øke forutberegnligheten på dette rettsområdet Hovedsakelig en teknisk revisjon av merverdiavgiftslovgivningen EN samleforskrift

5 5 Ny revidert merverdiavgiftslov Bruk av betegnelser/definisjoner i loven Merverdiavgiftsområdet merverdiavgiftslovens geografiske område 1-2 Merverdiavgiftsområdet = norsk fastland, alt område innenfor territorialgrensen Egen bestemmelse med definisjoner 1-3 Definisjonene brukes gjennomgående i hele loven Avgiftssubjekt tidligere Registreringspliktige næringsdrivende Merverdiavgiftsregisteret mer tidsriktig betegnelse

6 6 Ny revidert merverdiavgiftslov Oppklaringer som IKKE ble foretatt Næringsbegrepet Vil fremdeles bero på en konkret vurdering. Ingen definisjon tatt inn i loven Tilknytningskravet som vilkår for fradragsrett Kodifisering av rettspraksis ikke ansett som hensiktsmessig

7 7 Ny revidert merverdiavgiftslov Plassering i ny lov: Kap. 3 inneholder UNNTAKENE Kap. 6 og 7 inneholder FRITAKENE Kap. 8 regulerer fradragsretten for inngående avgift Kap. 9 gjelder justering og tilbakeføring

8 8 Ny revidert merverdiavgiftslov Materielle endringer 70-fritak (særlige forhold bortfaller for vedtak av forskriftskarakter) Nye regler om avgiftslempning innføres, 19-3 Ved oppheving av alle 70-fritak som ikke gjenfinnes i ny lov, skal det gis overgangsperiode på 6 måneder hvor det kan søkes om fritak/unntak. i ventetid kan det søkes om lemping. Eks: Fritak for teletrafikk fra norske skip i utenriksfart oppheves. 70-fritaket for banker, lønnsservice og husleieservice videreføres ikke.

9 9 Ny revidert merverdiavgiftslov Andre endringer Finansdepartementets overprøving av klagenemnda opphører Staten må nå saksøke KMVA Tilbakegående avgiftsoppgjør forvaltningspraksis nedfelt i loven Elektronisk søknad (3) BFU også fra Skattekontoret Presiseringer kan i noen tilfeller innebære endringer 4-1 (1) beregningsgrunnlaget herunder tilskudd som utgjør en del av prisen på varen eller tjenesten sletting av klimakvoter fra fritak til unntak?

10 10 MVA systemet Rettskilder

11 11 Lov og andre rettskilder Ny merverdiavgiftslov vedtatt 19. juni 2009 Ikrafttredelse 1. januar 2010 Ot.prp. nr 76 ( ) En samleforskrift til merverdiavgiftsloven 15. desember 2009 nr Ikrafttredelse 1. januar 2010 Rettspraksis stadig flere dommer ift. MVA Forvaltningspraksis Juridisk teori lite omhandlet i juridisk teori

12 12 MVA systemet Indirekte skatt Internasjonal samordning Omsetning (uttak/innførsel) Fradragssystem mer-verdi Endelig kostnad hos sluttbruker Reverse charge stadig mer utbredt

13 13 MVA systemet Ref 1-3 begrep Omsetning levering av varer og tjenester mot vederlag Varer fysiske gjenstander, herunder fast eiendom, og elektrisk kraft, vann fra vannverk, gass, varme og kulde Tjenester det som kan omsettes og som ikke er varer, herunder begrensede rettigheter til varer, og utnyttelse av immaterielle verdier Avgiftssubjekt den som er eller skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret Utgående merverdiavgift MVA som skal beregnes og betales ved omsetning og uttak Inngående merverdiavgift MVA som er påløpt ved kjøp mv. eller ved innførsel

14 14 Vilkår for MVA registrering 3 vilkår for registreringsplikt etter merverdiavgiftsloven 2-1 Omsetning som ikke er unntatt Beløpsgrense (pt. NOK i løpet av 12 måneders periode) Aktivitet i næring Næringsdrivende Videre begrep enn i skatteretten Særlig pga. konkurransehensyn Hindre avgiftssubsidier (sk. Skatteutgifter )

15 15 Forhåndsregistrering Adgang til forhåndsregistrering Registrering før omsetningen overtiger NOK 50 (evt. 140 ) Forhåndsregistrering av praktiske grunne Når omsetningsgrense nås innen 3 uker etter oppstart Forhåndsregistrering grunnet betydelige anskaffelser Den praktiske Anskaffelser overstigende NOK 250 inkl. MVA Minst 4 måneder til beløpsgrense forventes nådd Tidligere forvaltningspraksis ( 28, 1. ledd) nå kodifisert i ny forskrift

16 16 MVA registreringsalternativer Flere virksomheter som drives av samme eier anses som én avgiftspliktig virksomhet Hovedregel Kan søkes om: Særskilt registrering for del av virksomhet Dersom særskilt regnskap føres for noen enkelt virksomhet som nevnt i første ledd, kan avgiftsmyndighetene bestemme at denne del av virksomheten skal anses som en særskilt avgiftspliktig Fellesregistrering/MVA konsern Samarbeidende selskaper kan anses som én avgiftspliktig virksomhet når minst 85 pst. av kapitalen i hvert selskap eies av et eller flere av de samarbeidende selskaper og selskapene er fellesregistrert MVA konsern medfører felles innrapportering og solidarisk ansvar for MVA beløp X AS Filial A Filial B X AS Filial A Filial B X AS Y AS Z AS

17 17 MVA dersom ikke annet særskilt bestemt Hovedregel Det skal beregnes MVA ved omsetning av varer og tjenester 1-3 Fritak for merverdiavgift omsetning og uttak som er omfattet av loven, men der det ikke skal beregnes UMVA Unntak fra loven omsetning og uttak som ikke er omfattet av loven likevel slik at gjelder bistands- og opplysningsplikt

18 18 Unntakene i merverdiavgiftsloven I ny merverdiavgiftslov er unntakene videreført løpende i 3-2 til 3-20 Kan systematisk inndeles slik: Subjektive unntak eks opphavsmannens omsetning av egen kunst Unntak vedr. fast eiendom ( 3-11) eks. salg / utleie Unntak knyttet til konkrete varer og tjenesters art Omsetning og formidling av finansielle tjenester 3-6

19 19 Unntaket for finansielle tjenester

20 20 Unntaket for finansielle tjenester 3-6.Finansielle tjenester Omsetning og formidling av finansielle tjenester er unntatt fra loven, herunder a) omsetning av forsikringstjenester b) omsetning av finansieringstjenester, likevel ikke finansiell leasing c) utføring av betalingsoppdrag d) omsetning av gyldige betalingsmidler e) omsetning av finansielle instrumenter og lignende f) forvaltning av verdipapirfond g) forvaltning av investeringsselskap Unntaket omfatter også tilknyttede tjenester

21 21 Omfanget av finansielle tjenester Kjernen av begrepet Finansiering, forsikring, betalingsformidling, instrumenter Formidling av finansiell tjenester Aksjemegling, forsikringsformidling, formidling av finansiering etc. Underleverandører av finansielle tjenester Isolert vurdering underleveransens art Tilknyttede tjenester / tilleggstjenester Hovedytelsens art

22 22 Forsikring risiko Finansiering likviditet/pengelån Finansielle instrumenter aksjer

23 23 Noen grensespørsmål Finansiell krafthandel / prissikring Kjøp/salg av single-purpose -selskap

24 24 Formidling mellommann eller reklame Underleverandører individuell vurdering Tilknyttede tjenester hovedytelse

25 25 Formidling

26 26 Høyesteretts dom 22. des ABG Sundal Collier Holding ASA og Carnegie ASA Problemstillinger: 1)Skal bestemmelsen/unntaket tolkes innskrenkende når det gjelder tilføyelsen om formidling? (43) Jeg finner det på denne bakgrunn ikke påkrevd å gå inn på enkelthetene i det partene har anført om praksis innen EU-området. Det er tilstrekkelig å konkludere at det ikke kan sees etablert en innskrenkende fortolkning i tråd med det staten gjør gjeldende. 2)Var de tjenester Carnegie ASA og ABG Sundal Collier Holding ASA ytet i forbindelse med disse transaksjonene meglingstjenester? Høyesteretts konklusjoner (dom): CF tjenester knyttet til fusjonen konkret avgiftspliktige tjenester CF tjenester knyttet til salg av selskaper/aksjer ble betraktet som unntatte finansielle tjenester

27 27 ABG-dommen; oppsummert: Selvstendighetskravet formelt Formålet kjøperens formål med det han kjøper hos den enkelte tjenesteyter konkret (ikke hovedtransaksjonens formål) Det er ikke etablert en innskrenkende fortolkning slik at verdipapirunntaket bare gjelder for fondsmegling i mer snever forstand og ikke bistand ved fusjoner eller ved kjøp eller salg av selskaper I ordinære fusjonsprosesser vil sentrale elementer i et megleroppdrag nærmest systematisk være fraværende EU-rettens betydning på feltet er begrenset til domstolens avgjørelser (ikke enkeltlands praksis)

28 28 Formidling Formidling av finansiering Redcats -dommen Skatteetatens artikkel Bringer partene sammen Betalt pr avtale AVGRENSE: rådgivning, administrasjon og markedsføring Sammensatt: hovedytelse Formidling av forsikring Boligbyggelag, (KMVA) kundelister? Bilforhandlere Ansvar / skade Eiendomsmeglere Finansiering og forsikring Reisebyråer Reiseforsikring Betydning av forsikringsformidlingsloven?

29 29 Formidling Finansielle instrumenter (eks. aksjer) Aksjemegling / verdipapirer Ulike mellommannsformer Agent Megler Kommisjon Egenhandel Corporate finance tjenester

30 30 Underleverandører Selvstendig vurdering tjenestens art SDC tjenestens art Selvstendig ytelse Inneholder særtrekk ved en finansiell tjeneste i seg selv Accenture Administrativ

31 31 Tilknyttede tjenester / sammensatte ytelser Hovedytelsesvurdering Grieg Investor AS (Borgarting lgm. 19. okt. 2009) Hovedytelse pliktig ABG Hovedytelse Knyttet til fusjonen: konkret avgiftspliktige tjenester Knyttet til salg av selskaper/aksjer: unntatte finansielle tjenester

32 32 EU-retten

33 33 Nye forslag Modernisere definisjonene Mulighet for frivillig registreringsordning Grenseoverskridende cost-delings-ordning

34 34 Ny forordning er foreslått - definisjonene Hensikten Ensartet anvendelse av unntaket innen EU Bedre rettssikkerhet Reduserer administrativ byrde Unntaket må baseres på objektive kriterier Unntaket må omfatte alle bestanddeler av tjenesten Forutsatt at bestanddelen danner et særskilt hele og bærer de spesifikke og vesentlige kjennetegn ved en finansiell tjeneste Felles harmonisert definisjon av megling / formidling

35 35 Prop. 1 S (Skatte-, avgifts- og tollvedtak) Om unntaket: Vanskelig å fastsette grunnlaget Om mulige endringer: St. prp. Nr. 1 (2008/2009): Dagens regelverk er uheldig, både prinsipielt (leder til uheldige usystematiske løsninger) og praktisk (uklare grensedragninger) Vil vurdere reglene nærmere i lys av utviklingen i EU Siktemål: å klargjøre og evt. å utvide avgiftsgrunnlaget

36 36 Fradragsrett

37 37 Avgiftsproblematikken ved unntak MVA er en kostnad pga. manglende fradragsrett Egenproduksjon fremfor outsourcing/kjøp fra andre Fokus på tilordning av fradragsrett/allokering av kostnader Skjult MVA og kostnad ved omsetning til andre Delt virksomhet Både avgiftspliktig og avgiftsunntatt omsetning fra samme avgiftssubjekt Begrenset fradragsrett Fullt fradrag kun for anskaffelser til avgiftspliktig del av virksomheten 8-1 Forholdsmessig fradragsrett/fordelingsplikt ved fellesanskaffelser 8-2

38 38 Fradrag for MVA Kostnadene kan være: Meglerkostnader Emisjonskostnader Lånekostnader Kostnader vedr. DD Rådgivningskostnader ellers Kostnadene kan benyttes til: Salg av aksjer Salg av innmat Kjøp av aksjer / innmat Fisjon/fusjon Børsintroduskjon

39 39 Fradrag for MVA Kapittel 8. Fradrag for inngående merverdiavgift 8-1 Hovedregel Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten 8-2 Fradragsrett for anskaffelser delvis til bruk i registrert virksomhet Et registrert avgiftssubjekt som anskaffer varer og tjenester som er til bruk både i den registrerte virksomheten og til andre formål, har rett til fradrag for inngående merverdiavgift bare for den del av varen eller tjenesten som er til antatt bruk i den registrerte virksomheten

40 40 Fradrag for MVA Til bruk i registrert avgiftspliktig virksomhet Må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret Dokumentasjonskrav Merverdiavgiftsloven (1) Aktsomhetsplikt IMVA kan ikke fradragsføres dersom kjøper burde vite at selgers beregning av UMVA er feilaktig Kvalifisert uaktsomhet hos kjøper rettspraksis

41 41 Fradrag for MVA Til bruk i avgiftspliktig virksomhet hva menes Flere dommer her stadig utvidelse av fradragsrett Ny lov endrer ikke rettstilstand tidligere praksis fortsatt relevant To krav: Tilordningskravet Til bruk i den næringsdrivendes egen virksomhet Relevanskravet Til faktisk bruk i virksomheten

42 42 Tilordningskravet Til bruk i egen virksomhet Anskaffelse til bruk i annen næringsdrivende virksomhet gir ikke fradragsrett Selv om også denne er avgiftspliktig Ikke krav til objektiv hensiktsmessighet Fradragsberettiget selv om anskaffelsen er uklok eller uhensiktsmessig Myndighetene skal ikke overprøve forretningsmessige beslutninger

43 43 Tønsberg Bolig AS (2008/47052) Høyesterett (3-2) ga et morselskap rett i at det hadde forholdsmessig fradrag for IMVA som i stor grad direkte gjaldt et heleid datterselskaps forhold Anskaffelsene (tjenestene) ble ansett for å ha en klar interesse for den avgiftspliktige virksomheten til den som har betalt for og krever avgiftsfradrag for tjenestene Hensynet til morselskapets fremtidige virksomhet (renommé)

44 44 Relevanskravet Sira kvina (Rt ) Konsesjonsvilkår NC (Rt ) Kontraktsforpliktelse Hunsbedt Racing (Rt ) Primær bruk HR : Etter min oppfatning kan det ikke oppstilles noen generell regel med et slikt innhold Porthuset (Rt ) Primær bruk definitivt avvist avgjørende om nær og naturlig tilknytning

45 45 Bowlingsaken HR: Er anskaffelsen til direkte, faktisk bruk i begge virksomheter, vil kravet være oppfylt, forutsatt at den er relevant og har naturlig og nær tilknytning. En ren bedriftsøkonomisk tilknytning vil normalt ikke være tilstrekkelig Ingen felles, fysisk bruk av anskaffelser til bowling/biljard i serveringsvirksomheten Sjelden gang pådekning av biljardbord, ikke relevant Ofte tilsøling av biljarddukene, ikke relevant

46 46 EU avgjørelser Kretztechnik AG Østerriksk AS som driver avgiftpliktig vareomsetning foretok en kapitalutvidelse ved emisjon i forbindelse med børsintroduksjon EF-domstolen konkluderte med at Kretztechnik AG hadde fradragsrett for inngående MVA som påløp på tjenester i den forbindelse Fordi kapitalutvidelsen var begrunnet i driftsmessige hensyn Cibo Participations SA Morselskaps erverv av datterselskap MVA er fradragsberettiget dersom: Morselskapet (kjøper) driver avgiftspliktig virksomhet Anskaffelsen av datterselskapet er relevant for morselskapets avgiftspliktige virksomhet De konkrete anskaffelsene er relevant for ervervet

47 47 Eksempel fra forvaltningspraksis Kjøp av eiendom MVA på megler Fradragsrett under alminnelige vilkår Kjøper man bygget for å bruke det i MVA pliktig virksomhet foreligger det fradragsrett Kjøp av eiendoms AS MVA på megler Fordi eiendomsmeglingen det sentrale ref. SKD Avskåret fradragsrett fordi kjøp av aksjer Selv om eiendomservervet det sentrale Kjøper man eiendom AS for å bruke det i MVA pliktig virksomhet blir MVA likevel kostnad

48 48 BFU 18/07 klar forvaltningspraksis? X AS vil ha rett til fradrag for de omhandlede transaksjonsomkostninger knyttet til kjøp eller opprettelse av selskaper som skal drive utleievirksomhet omfattet av forskrift om frivillig registrering av utleie av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

49 49 SKD uttalelse klar forvaltningspraksis? SKD bemerker at kjøp av aksjer ligger utenfor merverdiavgiftens område Omkostninger som et selskap pådrar seg ved kjøp av aksjer med sikte på å komme i eierposisjon til et selskap med avgiftspliktig virksomhet slik at blant annet eierkravet etter merverdiavgiftsloven 12 tredje ledd blir oppfylt, ikke kan anses for å være til bruk i den fellesregistrerte virksomheten SKD bemerker også at A AS utgifter til konsulenttjenester ifb. ervervet av aksjene ikke kan anses som en innsatsfaktor i B AS avgiftspliktige virksomhet med salg av elektrisk kraft For øvrig bemerker vi at BFU 18/07 skiller seg fra faktum i den foreliggende sak Kjøp av fast eiendom gjennom erverv av et eiendomsselskap likestilles i uttalelsen (BFU 18/07) med kjøp av fast eiendom direkte

50 50 Fradragsrett - oppsummert Relevant for den avgiftspliktige virksomheten til subjektet Rett subjekt / organisering Dokumentasjon Registrering Vi anbefaler BFU ved større transaksjoner

51 51 Kontaktinfo Erlend Øen Advokat Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Posterminalen 5892 Bergen Norge Tel: Mobile: Eirik Bjørhusdal Advokat Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Posterminalen 5892 Bergen Norge Tel: Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu Member of Deloitte Touche Tohmatsu

52 52

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

meldinger Formidling av finansielle tjenester merverdiavgiftsloven 3-6

meldinger Formidling av finansielle tjenester merverdiavgiftsloven 3-6 meldinger SKD 3/10, 26. mars 2010 Rettsavdelingen, seksjon avgift Formidling av finansielle tjenester merverdiavgiftsloven 3-6 Denne meldingen omtaler Høyesteretts dom av 22. desember 2009 (ABG Sundal

Detaljer

Merverdiavgift for energibedrifter.

Merverdiavgift for energibedrifter. Merverdiavgift for energibedrifter. - NYE UTFORDRINGER 17. APRIL 2008 Advokat Erlend Øen ema 10:00-10:05 Åpning v/ Tom Wigdahl, EBL Kompetanse 10:05-11:00 Innledning / hovedregler v/ Erlend Øen, Deloitte

Detaljer

MERVERDIAVGIFT OG CORPORATE FINANCE

MERVERDIAVGIFT OG CORPORATE FINANCE MERVERDIAVGIFT OG CORPORATE FINANCE Corporate finance- tjenester og merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester Forside Kandidatnummer: 173877 Veileder: Hugo P. Matre Antall ord: 13 758 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

Merverdiavgiftslovens 8-1

Merverdiavgiftslovens 8-1 Merverdiavgiftslovens 8-1 Fradrag for inngående merverdiavgift med fokus på fellesanskaffelser. Kandidatnummer: 181204 Veileder: Maj Hines Grape Antall ord: 14.623 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM

MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 MERVERDIAVGIFT OG FAST EIENDOM Særlig om forholdet mellom begrepene «fast eiendom», «bygg eller anlegg» og «fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging»

Detaljer

Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonstjenester anskaffet ved kjøp eller salg av aksjer.

Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonstjenester anskaffet ved kjøp eller salg av aksjer. Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonstjenester anskaffet ved kjøp eller salg av aksjer. Kandidatnummer:200385 Veileder: Anders Mikelsen Antall ord:12332 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

Veileder for håndtering av merverdiavgift for universiteter og statlige høyskoler

Veileder for håndtering av merverdiavgift for universiteter og statlige høyskoler Veileder for håndtering av merverdiavgift for universiteter og statlige høyskoler Utarbeidet av arbeidsgruppe opprettet av Kunnskapsdepartementet À jour pr. mars 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst

Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset. Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Eik# Skatt øst notat Dato Referanse Tit 25.08.2011 2011/617242 Kjetil Neset Fra Lars Berger Kopi Høringssvar fra Fastsetting MVA, Skatt øst Det vises til høringsnotat av 15.6.2011 fra Finansdepartementet

Detaljer

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene

Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Mastergradsoppgave JUS399/JUS398 Avgiftsreglene for utleie av næringsbygg, med hovedvekt på justeringsreglene Kandidatnr: 188100 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 14995 31.05.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup) NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Til Norges Idrettsforbund.

Til Norges Idrettsforbund. Mai 2007 Deloitte Advokatfirma DA Til Norges Idrettsforbund. Veileder: Merverdiavgift, sponsor-/ barteravtaler og undervisning 1. Mandat... 3 2. Oppsummering... 3 3. Sponsoravtaler... 4 3.1 Utgangspunkter...4

Detaljer

Fradragsrett for inngående merverdiavgift etter Hunsbedt- og Porthuset-dommene

Fradragsrett for inngående merverdiavgift etter Hunsbedt- og Porthuset-dommene Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Øistein Aamodt 26. 09.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 71 75 Til fylkesskattekontorene Fradragsrett for inngående merverdiavgift etter

Detaljer

Med oppføring siktes det heretter til både nyoppføring, utvidelser og rehabilitering.

Med oppføring siktes det heretter til både nyoppføring, utvidelser og rehabilitering. INNHOLD 1 Sammenfatning... 3 1.1 Hovedformer for organisering ved oppføring av golfbaner avgiftsmessige konsekvenser 3 1.1.1 En golfklubb oppfører, og benytter, golfbanen selv... 3 1.1.2 Et baneselskap

Detaljer

men også selskapsrettslige og regnskapsmessige sider ved transaksjonen.

men også selskapsrettslige og regnskapsmessige sider ved transaksjonen. blir tilordnet skatt på gevinsten ved salg av aksjene, som blir beregnet på bakgrunn av reell eiendomsverdi fratrukket kostpris. Morselskapet blir dermed tilordnet skatteplikt for salg av en eiendel det

Detaljer

Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd. Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal

Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd. Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal Sponsing skatt og mva Bergen Næringsråd Deloitte Advokatfirma AS, 27.10.2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen og advokat Eirik Bjørhusdal Hva er sponsing? Wikipedia: En sponsor er en person eller organisasjon

Detaljer

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011 Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Richard Hanssen 1 Agenda Introduksjon Siste oppdatering

Detaljer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue til prøve) mot Norwegian

Detaljer

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift

meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift meldinger SKD 5/14, 4. juli 2014 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom Med virkning fra 1. juli 2014 er det fastsatt

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10

KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 KONSERNINTERNE LÅN M.V. FORHOLDET TIL AKSJELOVEN 3-6, 3-8, 3-9, 8-7 OG 8-10 Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17486 ord 27.11.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer