FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG"

Transkript

1 FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG Møtebok fra drøftingsmøte med IDF 9. mars 2015 Til stede: Erik Døving, Forskerforbundet (FF) Anne Thorsen, Akademikerne (A) Audun Westad, Norsk tjenestemannslag (NTL) Turid Brattaas, Parat (P) Dag Jenssen, dekan Marja Lundell, fakultetsdirektør Unn Målfrid H. Rolandsen, referent 1. Facility Management flytter til fakultet SAM Ståle Bie (HR) orienterte: Alt skal være flyttet innen 1. august. 8 personer skal til P35, 5. og 6. et., noe undervisning på Kjeller i en overgangsperiode. Flyttekomite er nedsatt. Risikovurdering er gjennomført. Fagmiljøet er invitert til befaring. Knut Boge er studieleder ut sin periode, deretter blir det en koordinator-ordning som ved øvrige bachelor-linjene ved IØA. FAMA-tilsatte har hittil hatt fått betalt reise. Dette er en problemstilling som vil bli jobbet videre med. 2. Rutine for scanning av bilag FF: Noen tilsatte satte pris på at de grønne konvoluttene bortfaller og at bilag skal scannes. Andre synes det er mere tungvint. Sjølbetjeningsrutiner kan bety mer administrativt på de UF-tilsatte. Det er viktig at brukerveiledningen er god, og tilegnet de som sjelden bruker funksjonen. Det er en generell lærdom at flytting av slike oppgaver ofte ikke gir noen effektiviseringsgevinst, blant annet fordi det blir mer plunder og tidsbruk når mange urutinerte bruker tjenesten enn når få rutinerte gjør det. Mange slike tjenester ved HiOA blir utformet med tanke på de som bruker tjenestene ofte i stedet for de som bruker tjenestene sporadisk. Det å flytte slike oppgaver rundt i systemet vil ofte føre til at reelle kostnader blir skjult. Akademikerne støtter lavt brukergrensesnitt og at fordel med endringer bør tydeliggjøres, men at økt digitalisering er noe vi all må forholde oss til. 3. Orientering om prosessen for lederrekruttering Dekan orienterte: Tilsettinger i 5 instituttlederstillinger og 3 studielederstillinger ved SAM snarlig. Det blir viktig å ivareta de som skal slutte i stilling og over i andre stillinger, og å ivareta de som rekrutteres inn. Jobbe med møteplassene de nye lederne skal videreføre eller forme i sine fagmiljøer. Dekanatet, seksjonssjef HR og direktør sitter i arbeidsgruppe, med ledergruppa som referansegruppe. Utlysningstekstene skal innom IDF for drøfting. Dersom en stilling ikke har gode nok søkere må vi utlyse på nytt. I mellomtiden må vi konstituere eller forlenge. Prodekanstillingene forlenges ut 2015, til ledelsesstrukturene for fakultet er avklart. FF kommenterte at det generelt er gunstig med åremål i lederstillinger, men det er uheldig når så mange åremål er sammenfallende og vi risikerer utskifting av mange ledere samtidig.

2 Akademikerne mener åremålstillinger på ledere er riktig og bør og kunne utvides til flere nivåer. I forhold til rekruttering kan det nok være mer optimalt om ledere kan sikres annen stilling i virksomheten etter åremålet, om dette er ønsket. Men enig med FF det er uheldig at leder utskifting blir for tidskonsentrert. Oversikt over tilsettingsprosessen er vedlagt nederst i dokumentet. 4. Informasjon om romsituasjon i Stensberggata og prinsipp for tildeling av stipendiatkontorer FAMA, School og Management og nye stipendiater betyr at vi stadig har behov for nye kontorer. Stipendiater har rett på «en kontorplass». I Stensberggata sitter de ferskeste i felleskontor. Fakultetet vil tilby stipendiatene egne kontor i løpet av andre år, etter ansiennitetsprinsippet. Det blir en gjennomgang av kontorplassering for de 58 stipendiatene. 5. Tidsressurs for fakultetstillitsvalgte med arbeidsplan FF: FFs utgangspunkt er at tillitsverv er likestilt med annen tjeneste og Hovedavtalens bestemmelse om rett til tjenestefri med lønn under utøvelse av tillitsvervet. FFs utgangspunkt er innarbeidet praksis ved høgskolen der andre fakultet praktiserer 96 timer + 4 timer pr. medlem for Forskerforbundet og noen andre fagforeninger. Erfaringsmessig gir denne sjablongen et realistisk bilde av fakultetstillitsvalgtes arbeidsinnsats. FF går inn for å bruke samme opplegg for fagforeningenes tillitsvalgte ved SAM, i samsvar med hovedavtalens 33. Grunnressurs er fornuftig, og en forhåndsavtalt formel som er avhengig av medlemsantallet fordi arbeidsmengden for tillitsvalgte dels er uavhengig av medlemstall (IDF-møter o.l.) og dels er avhengig av medlemstallet (særlig personalsaker samt at de største fagforeningen tar generelt på seg mer ansvar i kollektive saker). FF understreket også at dette ikke kan forhandles fortløpende med nærmeste leder, men må avtales med fakultetsledelsen før arbeidsplanene settes opp. FF mener det er svært upraktisk å regne ut faktisk tidsbruk i ettertid fordi man da ikke tar høyde for dette i arbeidsplanen, derfor mest mulig av tillitsvalgtes tidsressurs være fastsatt på forhånd med en sjablong. For ansatte med arbeidsplaner er det vanskelig å bruke Hovedavtalens regler om tjenestefri med lønn på annen måte enn en på forhånd avtalt sjablong. Dette er særlig viktig for ansatte med arbeidsplaner, men også TA-ansatte og andre ansatte uten arbeidsplan kan denne sjablongen være nyttig som norm for sin planlegging og timeføring. Når noen tar på seg et verv bør de komme til ordnede forhold. Akademikerne er opptatt av at det blir like betingelser uavhengig av forening og tilsetting. Og det er særdeles uheldig at det i dag har ulike praksis både i fakultet og ellers på HiOA. På dette området ønsker Akademikerne en sentralisert retningslinje som er transparent og forutsigbar for alle. Dekan: SAM har etterspurt felles timeberegning for HiOA. Referat fra siste sentrale IDF sier at grunnressurs skal være på 100 timer (IDF og møter tilknytta dette). I tillegg bør det gis timer i tillegg dersom det oppstår vanskelige, tidkrevende saker. Fakultetet vil ha forslag klart til neste IDF-møte. 6. Forholdet fag administrasjon i fakultetet Temaet ble diskutert i LAMU i dag. Dilemma at administrative fronter regelverk som blir dårlig mottatt, og opplever å stå til ansvar for avgjørelser som er vedtatt av HiOAs organer. Ansvarsområdet for instituttlederne må gjennomgås. De er enhetlige ledere. Det ligger i det faglig-administrative ansvaret til instituttlederne å gjennomføre vedtak fra HiOA og fakultet. Dette vil bli et arbeidsområde for LAMU framover.

3 P: problematisk at vi ikke snakker om rolleforventning og avklaringer i fora der både TA-og UF-tilsatte sitter samlet. Direktør: forventnings- og rolleavklaring bør diskuteres i personalgruppene, sammen med studieadministrasjonen. FF: De som tar avgjørelser ofte usynlige, og det er lett å kritisere budbringer snarere enn de som har tatt en avgjørelse. Dette er et grunnleggende problem ved HiOAs organisering. En del av problemet er også at det sentrale studieutvalget legger for mye vekt på detaljer og formelle oppstillinger. Når de som har tatt beslutningen er usynlige og utilgjengelige, er fakultetets administrativt som ender opp med å ta støyten. Den grunnleggende løsningen er å desentralisere mest mulig til fakultetene. Akademikerne mener at en grunnleggende holdningsendring må til, noe NIFU har påpekt i sin rapport om en større avstand mellom TA og UF på HiOA enn ellers i sektoren. Vi er ikke helt overbevist om at desentralisering vil være løsningen her, men at vi i større grad må lære oss bedre kommunikasjon og respektere hverandres arbeidsfelt, uavhengig av avstand. Dekan: Ny struktur med faglig strategisk utvalg kan bety mindre avstand til de som tar avgjørelser (delegering til fakultet). 7. Avrunding av tidligere diskusjon om retningslinjer for arbeidsplaner ved fakultetet Dekan: Referatet fra forrige møte beskriver hvordan spørsmål rundt FoU-tiden skal avgjøres, og at planen skal godkjennes med underskrift fra fakultet. FF: I utgangspunktet gjelder det som er avtalt i medarbeidersamtalen, men instituttleder kan ta forbehold om godkjenning fra fakultetet. Det vesentlige er at medarbeideren får tydelig beskjed om hvilke punkter det eventuelt tas forbehold om, slik at medarbeideren ikke får noen overraskelser. FF: Skal tidsressurs til verv gå av både undervisning- og FoU? Dekan: Velger du å bil tillitsvalgt, går ressursen på din stilling som helhet. FF: Praksis på HiOA er at det går av undervisningstiden på arbeidsplanen og FF mener SAM bør følge denne normen. Det blir ellers vanskelig å rekruttere UF-tilsatte til verv i fagforeningene. Dette gjelder også andre verv og administrative oppgaver for eksempel koordinatorfunksjoner, verneombud eller tilsettingsutvalg. Ansatte vil oppfatte det veldig rart om den som tar på seg et verv eller en administrativ oppgave skal få redusert sin FoU-tid. Normen i sektoren er at tid til FoU og tid til undervisning ikke er likestilt. Brudd på denne normen vil oppfattes som brudd på en underforstått kontrakt. Dessuten har fakultetet nye retningslinjer der FoU-tid fastsettes på grunnlag av vitenskapelig produksjon, det blir dermed uklart og urettferdig om utenforliggende forhold skal telle med i fordeling av FoU-tid. FFs utgangspunkt er derfor at tidsressurs til alle slags verv og administrative funksjoner skal gå av undervisningstiden. Dette skal ikke være en særskilt ulempe å ta inneha verv. Dekan: Arbeidsgiver er forpliktet til å gi arbeidstiden til verv, ikke insentiv til å ta verv. Direktør: Ekstern finansiering tas fra stilling, ikke bare fra FoU-tid. Det er logisk at det samme gjelder for verv. Dette siste spørsmålet følges opp i neste møte. 8. Prosessen ifb. med internorganiseringen av institutt SF. Dekan har myndighet til å avgjøre saken. Dekan ønsker å diskutere med fakultetsstyret, men ta en beslutning i midten av mai. Det er en organisatorisk endring som kommer som drøftingssak til lokalt IDF.

4 FF tok forbehold om det kan dreie seg om en forhandlingssak i og med at det ser ut til å bli en varig endring av organisasjonskartet med endring av medarbeidernes plassering. Vedlegg: Lederstillinger våren 2015 UMHR 1203_2015 Tid Hendelse Ansvarlig Tilsettingsmyndighet 13. januar Utlysning av rektorstilling HR-Felles Høgskolestyret Uke 8 Utlysning av prorektor FOU, prorektor HR-Felles Høgskolestyret utdanning og dekaner (fire stillinger) og senterleder SPS (HR-fakultet bistår i rekruttering av dekaner ) 24. mars Tilsetting av rektor HR-Felles Høgskolestyret Uke 16 Utlysning av instituttledere Frist 4. mai 30. april Utlysning av studieledere Frist 20. mai Tilsettingsutvalg for Tilsettingsutvalg for 19. mai Tilsetting av dekaner og prorektorene HR-Felles Høgskolestyret Ultimo mai Juni Intern utlysning av prodekan FoU og prodekan utdanning Prodekanene innstilles av dekan 1. juni Tilsetting av instituttledere Tilsettingsutvalg for 19. juni Tilsetting av studieledere Tilsettingsutvalg for 1.aug. Oppstart nye ledere. Program for opplæring og mottak Det lyses ut totalt på HiOA: 16 instituttlederstillinger fordelt på alle fakultetene 11 studielederstillinger fordelt på 3 av 4 fakulteter På Fakultet SAM lyses det ut: HR Felles og fakultet 4 instituttlederstillinger (instituttleder JM oppstart ) 3 studielederstillinger (studieleder sosialt arbeid lyses ut våren 2017, oppstart ) Stillingene vil bli lyst ut på Hioa.no, Finn.no, Nav.no, LinkedIn og flere andre rekrutteringskanaler. Fakultetsstyrene har funksjonstid til 1. august. Deretter må det velges nye om ordningen fortsetter. Tilsettingsutvalget for ledere springer ut fra fakultetsstyret. Det vil bli en alternativ løsning på tilsettingsmyndighet hvis fakultetsstyrene avvikles.

5 Ikke krav om førstekompetanse for dekaner. Tilsvarende for instituttledere og studieledere. Fakultetene kan rekruttere studieledere etter behov. Studielederstillingene ved SAM forlenges til Nye studieledere tiltrer 01. okt Personalreglementet 5 nr. 3. Dekan/ senterleder godkjenner utlysningstekst for faglig-administrative lederstillinger. En prosjektgruppe bestående av dekan, prodekan FoU, prodekan studier, fakultetsdirektør og seksjonssjef HR danner en prosjektgruppe som ivaretar lederskiftet. Møte hver torsdag kl Mottak av nye ledere vil bli særdeles viktig og vil være et samarbeid mellom HR Felles og HR på det enkelte fakultet. 09. mars 2015/GH

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål?

HiOA underveis mot strategiske mål? HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER

UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER UNDERSØKELSE AV SANDNES LÆRINGSSENTER SANDNES KOMMUNE JUNI 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen www.pwc.no Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen i sentraladministrasjonen Rapport overlevert og presentert NHHs Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 5. juni 2013 Om denne rapport Denne rapporten

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 18.11.04 04/00243-012-18 Saksbehandler: Magne Hegna REVISJON AV ARBEIDSPLANORDNINGEN VED HØGSKOLEN I TELEMARK 1. Bakgrunn Høgskoledirektøren

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011

Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Undersøkelse blant medlemsorganisasjonene i Stipendiatorganisasjonene i Norge våren 2011 Innledning I januar 2011 gjennomførte Stipendiatorganisasjonene i Norge (SiN) en undersøkelse blant medlemsorganisasjonene

Detaljer

Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006

Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006 RETNINGSLINJER VED UTFORMING AV ARBEIDSPLANER FOR FAGLIGE STILLINGER VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt etter drøftinger med organisasjonene den 18.04.2006 1 INNLEDNING Disse retningslinjer danner grunnlag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ I KHIO

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ I KHIO HANDLINGSPLAN FOR ET GODT ARBEIDSMILJØ I KHIO HANDLINGSPLAN FAKULTET FOR DESIGN Saksnr. og dato Sak Tiltak Frist Ansvar Gjennomført Dato/sign Mobbing Analysere hva som oppleves som de største hindringene

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: NVH, Gjesteserveringen Tid: fredag 30.11.12, kl. 12.00 15.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Kurt R. Johansen, Parat UMB Anne

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl. 13.00-16.10, Rom V634, Pilestredet 44

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl. 13.00-16.10, Rom V634, Pilestredet 44 Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 30. oktober 2012, kl. 13.00-16.10, Rom V634, Pilestredet 44 Representanter: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Finn Nortvedt Dag Willy Tallaksen

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana

Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Evaluering av interkommunalt samarbeid om felles økonomikontor mellom kommunene Nesseby og Tana Rapport fra Organisasjonsutvikling, Bjørnar Magne Sørensen August 2006/Mars 2007 Innholdsfortegnelse 1.0

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer