Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2011/ V 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2011/ V 2012"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - F o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e Veiledende litteraturliste BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE H 2011/ V STUDIEÅR 2. STUDIEÅR 3. STUDIEÅR FAG 1.semester 2.semester 3.semester 4.semester 5.semester 6.semester Examen philosophicum Kjemi og biokjemi Tannanatomi tannhelsearbeid del 1 Generell anatomi Materiallære tannhelsearbeid del 2 Fysiologi Ernæringslære Røntgenologi Mikrobiologi Generell patologi Odontofobi Farmakologi Infiltrasjonsanestesi Kjeve- og slimhinnelidelser Pedodonti Kariologi Periodonti Pedagogikk og psykologi Kjeveortopedi Endodonti Samfunnsodontologi Protetikk Gerodontologi Allmennodontologi Skrivekurs/ Prosjektoppgave Klinikkseminar Litteraturseminar Kasuspresentasjon tannhelsearbeid del 3 Barnetannpleie Røntgenologi Kjeveortopedi Oral medisin og kirurgi Gerodontologi Allmennodontologi Pasientmottak

2 Viktig informasjon: Titlene i svart tekst angir pensumslitteratur, titlene i rød tekst angir anbefalt støttelitteratur. Litteraturlisten kan forandres noe fra år til år. Endelig og detaljert pensumsliste vil bli formidlet fra foreleser/fagansvarlig i gjeldende fag. Informasjon fra FORELESER/FAGANSVARLIG gjelder til enhver tid fremfor informasjon i herværende liste. FAG Allmennodontologi Anatomi (m/tannanatomi) FAGKODE TITTEL TPBAVOK/ ALM TPBAANA Generelt: forelesningsnotater og litteratur i kariologi, periodonti, gerodontologi, protetikk og endodonti og felles allmennforelesninger med odontologistudentere Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG. Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Gyldendal Akademisk, 2. Utgave, Budowick M, Bjålie JG, Rolstad B, Toverud K. Anatomisk atlas. Universitetsforlaget. 3. opplag Bath-Balogh M, Fehrenbach MJ. Illustrated Dental Embryology, Histology and Anatomy. Elsevier Saunders Company. 2. utgave, Bath-Balogh M, Fehrenbach MJ, Herring SW. Illustrated Anatomy of The Head And Neck. Saunders; 3. edition Putz R, Pabst R: Sobotta Atlas of human anatomy, Vol 1, Lippincott Williams & Wilkins; 13. edition (2001) eller nyere Pettersson S, Albiin N, Forsgren S, Hellström S. Halsens och huvudets deskriptiva och topografiske anatomi. Studentlitteratur. ISBN Petrèn T, Carlsöö S. Anatomi för tandläkarstuderande och tandläkare. Nordiska Bokhandelns Förlag. ISBN Examen philosophicum Lie R. Filosofi og helseforskning. Bergen, Universitetet i Bergen, Farmakologi TPBAFAR Simonsen T, Aarbakke J, Lysaa R. Illustrert farmakologi, 2. oppl., Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS, Bind I og II Propedeut kurs (kull 1) TPBAFOR- PROP Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower R. Rang and Dale's pharmacology. 6th ed., Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, Trovik TA. Propedeutisk kurs i klinisk forebyggende tannhelsearbeid. Bergen: Universitetet i Bergen Seksjon for forebyggende tannhelse [kompendium], Hygieneplan for Det odontologisk fakultet, Bergen: Universitetet i Bergen, Widenheim J, Renvert S, Birkhed. Förebyggande tandvård. 2. uppl., Stockholm: Förlagshuset Gothia AB, Bjørndal A. Tenke- og arbeidsmåter i medisinen en innføring i den medisinske logi kk. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk, Ruyter K, Førde R, Solbakk JH. Medisinsk etikk- en problembasert tilnærming. Oslo: Gyldendal akademisk, Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 2

3 Propedeut kurs - klinisk innføring (kull 1) voksentannpleie (kull 1) TPBAFORI/II TPBAFOR-K1 - Trovik TA. Klinisk innføring. Propedeutisk kurs i klinisk forebyggende tannhelsearbeid. Bergen: Universitetet i Bergen Seksjon for forebyggende tannhelse [kompendium], Statens Helsetilsyn. Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid. IK (1999). [http://www.helsetilsynet.no /upload/publikasjoner/veiledningsserien/tenner_livet_ik-2659.pdf] Litteraturseminar Kull 1 voksentannpleie (kull 2) Litteraturseminar Kull 2 TPBAFOR-K2 Haugejorden O, Holst D, Hugoson A, Widström E. Kariesepidemiologi: Utviklingen i Norden siden Tandlægebladet 1997; Holst D, Dahl KE. Påvirker oral helse livskvaliteten? En representativ, deskriptiv befolkningsundersøkelse. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: Laake K. Aldring - biologisk, psykologisk og odontologisk. Nor Tannlegeforen Tid 2001; 111: 74-8 Holst D. Tannpleietilbudet til eldre i Norden. Nor Tannlegeforen Tid 2001;111(3): St.meld.nr.35 ( ), Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Fremtidas tannhelsetjenester. Oslo; Det kongelige helseog omsorgsdepartement, 2007 [http://www.regjeringen.no/pages/ /PDFS/STM DDDPDFS.pdf ] Vassend O. Kommunikasjon og pasientbehandling praktisk psykologi for helsepersonell med eksempler fra odontologi. Valdres: Spartacus Forlag AS, St.meld.nr.16 ( ), Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken. Oslo; Det kongelige helse- og omsorgsdepartement, 2003 [http://www.regjeringen.no/ Rpub/STM/ /016/PDFS/STM DDDPDFS.pdf ] Eriksen HM, Koll-Frafjord i, Heier IN. Diagnostikk og behandlingsplanlegging. Eksempler på variasjon i forslag til tannbehandling. Nor Tannlegeforen Tid 2004;114:554 9 Gimmestad AL. Munnhelsen hos institusjonsboere i Norge. Nor Tannlegeforen Tid 2006;116: Skeie MS. Karies i det primære tannsett betydning for oral og generell helse Nor Tannlegeforen Tid 2006; Herlofsos BB, Løken K. Hvordan påvirkes munnhulen av kreftbehandling? Tidsskr Nor Laegeforen 2006;10(126): Dahle UR. Tuberkulose Nor Tannlegeforen Tid 2005; Blystad H, Nilsen Ø, Andresen S. Hiv-situasjonen i våre nærområder Nor Tannlegeforen Tid 2007; Statens Helsetilsyn. Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid. IK (1999) Åstrøm AN, Klepp K-I, Samdal O. Konsum av sukret mineralvann og søtsaker blant norske skoleelever: sterk økning fra 1989 til Nor Tannlegeforen Tid 2004;114: Wang NJ, Toven HV. Tannpleiere i Norge. Yrkesaktivitet og arbeidsforhold. Nor Tannlegeforen Tid 2006;116:984-9 Birkeland JM, Marthinussen MC, Løkken P. Utredning og diagnostikk ved munntørrhet belyst ved kasustikker Nor Tannlegeforen Tid 2005; Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 3

4 Litteraturseminar Kull 2 (forts.) voksentannpleie (kull 3) Litteraturseminar Kull 3 TPBAFOR-K3 Åstrøm AN, Bui L, Læknes H, Johannessen AC, Gjerdet NR. Snusbruk og holdninger til snus. Nor Tannlegeforen Tid 2007;117: St.meld.nr.35 ( ), Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Fremtidas tannhelsetjenester. Oslo; Det kongelige helseog omsorgsdepartement, 2007 Lahtinen A. Hur kan munhälsovården hjälpa patienter sluta använda tobak? Tandläkartidningen 2004;96(2):46-50 Friis-Hasché E, Willumsen T, Jensen HH. Hvorfor giver tandpleie angst? Tandläkartidningen 2003;95(1):30-8 Løkken P, Birkeland JM. Munntørrhet årsaker og aktuelle tiltak. Nor Tannlegeforen Tid 2005;115:642-6 Holst D, Grytten J, Skau I. Den voksne befolknings bruk av tannhelsetjenester i Norge i Nor Tannlegeforen Tid 2005; Strand GV, Wolden H, Rykkje L, Gjellestad Å, Stenerud G. Munnstell når livet er på hell. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: Abelsen B. Arbeidsdelingen mellom tannleger og tannpleiere i Norge. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: Gimmestad AL, Holst D og Grytten J. Tannhelse og etnisk bakgrunn. Nor Tannlegeforen Tid 2006;116; Skaare AB, Afzal SH, Olli E, Espelid I. Holdninger og vaner hos innvandrerforeldre Oppfølgings-studier etter SMÅTANNundersøkelsen. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: A K T U E L T. Tannhelsepolitikken for stortings-perioden Store endringer i vente. Nor Tannlegeforen Tid 2003; 113; A K T U E L T. PIFT-prosjektet. Nye veger i det forebyggende arbeidet. Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119 Often A. Planter blant Ingebret Aas 84 midler mot tannsykdommer. Nor Tannlegeforen Tid 2006; Klepp K-I, Aarø LE (Red.). Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Oslo: Universitetsforlaget, Poleszynsik DV, Mysterud I. Sukker en snikende fare. Oslo: Gyldendal Akademins, Oppskrift for et sunnere kosthold. Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen ( ). Publikasjonskode: I-1121 B. Oslo: Departementene, 2007 [http://www.regjeringen.no/upload /kilde/hod/pla/2007/0001/ddd/pdfv/ kosthold.pdf] Holst D, Rødseth S, Skeie MS, Espelid I. Øker kariesforekomsten blant førskolebarn i Oslo? Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: Wang NJ, Schiøth JT. Ekstraksjoner og pulpabehandling på grunn av karies i permanente tenner hos barn og unge. Omfang og årsaker. Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: Åstrøm AN. Atferdsteori og forebyggende tannhelsearbeid. Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: Henriksen HB, Kolset SO. Sukker forbruk, tannhelse og overvekt. Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: Molund L, Pettersen S, Mosdøl A, Holst D. Prediktorer for oral hygieneatferd i den voksne norske befolkningen. Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: Åstrøm AN, Holm H. Evaluering av et mobiltelefonbasert forebyggende tiltak for å øke bruk av tanntråd. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: I N T E R V J U E T - Reidun Stenvik. Lov om tannhelsetjenesten: Slitesterk 25-åring. Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119 NR 4 Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 4

5 Litteraturseminar Kull 3 (forts.) Fysiologi og ernæringslære TPBAFYS04 Holst D, Grytten J. NOU 2005:11 om tannhelsetjenesten feilaktige fremstillinger og manglende innhold. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115 NR 14 Tvinnereim HM, Øilo M, Strand GV. Porselen og andre keramer. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: Hamre P. Mandibulær dekkprotese forankret på to implantater. Ti kasus fra en privatpraksis på helgeland. Nor Tannlegeforen Tid 2008;118: A K T U E L T - Dyvi EB. Forsker på periobehandling. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118 NR 7 Skau I, Holst D, Grytten J. Behandlingspanorama og innkallingsintervaller i privat allmennpraksis. Praksisundersøkelsen Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: B O K O M T A L E Røykeslutt er det helsepersonells ansvar? Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115 NR 6 Stordahl GW, Wang NJ. Kariesaktivitet ved toårsalder. Karies, plakk og tannhelsevaner hos en gruppe toåringer i Oslo. Nor Tannlegeforen Tid 2009; 119: Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG. Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Gyldendal Akademisk, 2. Utgave, Pedersen JI, Hjartåker A, Anderssen SA. Grunnleggende ernæringslære. Gyldendal Norsk Forlag AS (2009) Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet 1219_2606a.pdf Utviklingen i norsk kosthold i_norsk_285509a.pdf Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG. Menneskekroppen. Fysiologi og anatomi. Gyldendal Akademisk, 2. Utgave, Risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Sukker/søtstoffer i saft, brus og nektar (2007). Risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Et helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold (2006). Johansson L, Borgejordet Å, Pedersen JI. Transfettsyrer i norsk kosthold. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: Infiltrasjonsanestesi TPBAINFIL Berge T. Kompendium i ODONTOLOGISK LOKALANESTESI for tannlegestudenter og tannpleierstudenter [Tilgjengelig fra: Evers H, Haegerstam G. Introduction to Dental Local Anaesthesia. Mediglobe, Malamed SF. Handbook of anesthesia. 5th ed. St Louis: Elsevier Mosby, Meecham JG. Practical Dental Local Anaesthesia. London: Quintessence Publishing Co, Peterson et al. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. 3rd Edition, Mosby, 1998 Robinson PD, Ford TRP, McDonald F. Local Anaesthesia in dentistry. Oxford: Wright Elsevier, Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 5

6 Kariologi TPBAKAR/ END Säkkinen J, Huppunen M, Suuronen R. Complications following local anaesthesia. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: Skoglund LA. Lokalanestetika (lokalanalgetika). Odontologi 2005, København: Munksgaard Danmark, Pensumsliste kan fås ved henvendelse til Fagansvarlig ved Seksjon for kariologi [http://iko.uib.no/seksjoner/kariologi.html] Kjemi og biokjemi TPBAKBK Grønneberg T, Hannisdal M, Pedersen B, Ringnes V. Kjemien stemmer (Kjemi 1 Grunnbok og studiebok for Vg2). Cappelen Damm (http://kjemienstemmer.cappelendamm.no/) Kjeve- og slimhinnelidelser Sletbakk M, Gjærevoll I, Håpnes A, Hessen DO, Røsok Ø, Borge OJ, Heskestad PA. Bios (Biologi 2) Cappelen Damm TPBAKOS Solheim T. Oral patologi for tannpleiere. Oslo Storhaug K. Tannpleie for funksjonshemmede og kronisk syke. 2. utg. Oslo: NKI-Forlaget/Den norske tannlegeforening, Kjeveortopedi TPBAKJE Wisth PJ, Thunold K. Kjeveortopedi for tannpleiere. Bergen: Universitetet i Bergen - Seksjon for kjeveortopedi, Mitchell L. An introduction to orthodontics (by Laura Mitchell, 3rd ed., Guidelines for Referrals for Orthodontic Treatment; Orthodontic Practice Committee of the British Orthodontic Society, November 2008 (http://www.see.nhs.uk/content/file/gp%20zone/orthodontics/appendix% 203%20- %20Guidelines%20for%20referrals%20for%20orthodontic%20treatment.p df) Tayside orthodontic managed clinical network - guidance for orthodontic referrals (http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0cbwqfjaa&u rl=http%3a%2f%2fwww.taysideorthodonticmcn.scot.nhs.uk%2fdocumen ts%2fguidelines%2fmcn_referral_guidance.pdf&rct=j&q=tayside%20orth odontic%20managed%20clinical%20network%20- %20guiance%20for%20orthodontic%20referrals&ei=fH_jTYuHCoyUOtHkh M4G&usg=AFQjCNFM3aAt1_hGCszAQZ3L1PV2YA7KfA) Materiallære TPBAMAT Gjerdet NR. Odontologiske materialer for bachelorstudiet i odontologi" Bergen: Universitetet i Bergen - Seksjon for odontologiske biomaterialer [kompendium], Mikrobiologi og hygiene TPBAMIK04 Schøyen R. Mikroorganismer og sykdom. Lærebok i mikrobiologi for helsepersonell. 8. Utg., 3. oppl., Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, Patologi generell TPBAPAT04 Bertelsen BI. PATOLOGI - menneskets sykdommer. Oslo: Gyldendal akademiske, Pedagogikk og psykologi TPBAPED/PSY Bunkholdt V. Psykologi. En innføring for helse- og sosialarbeidere. 2.utg. Oslo: Universitetsforlaget, Eide H, Eide T. Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Kap. 1 Oslo: Gyldendal, Lauvås P, Handal G. Veiledning og praktisk yrkesteori, Oslo, Cappelen akademisk, kap 2, 4, 5 og 6, Nordang G. Formativ vurdering - et eksempel fra en sykepleierutdanning. Uniped 2010, 33 (1) s Pedodonti TPBAPED Mejare I, Modéer T, Twetman S. Pedodonti. Stockholm: Gothia, Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 6

7 Statens Helsetilsyn. Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid. IK (1999). [http://www.helsetilsynet.no/ upload/publikasjoner/veiledningsserien/tenner_livet_ik-2659.pdf] Koch G, Poulsen S. Pediatric dentistry. A clinical approach. 2 nd ed., Copenhagen: Munksgaard, 2009 St meld nr. 17 ( ): Om innvandring og det flerkulturelle Norge.[http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/ /017/PDFS/STM DDDPDFS.pdf] Statens Helsetilsyn: Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten IK-2617 [http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00001/is- 2621_1463a.pdf ] Periodonti TPBAPER Perry DA, Beemsterboer. Periodontology for the Dental Hygienist. 3 rd ed., St. Louis, Mo. Saunders, Heasman PA, Preshaw PM, Robertson P. Successful Periodontal Therapy A non-surgical Approach. London: Quintessence Publishing Co. Ltd., Norsk Tannvern. Red. Dahl JE. Tobakk og oral helse. En veileder for Tannhelsepersonell, Prjosjektoppgave m/skrivekurs Protetikk og gerodontologi TPBAPROSJ TPBAPRO/ GER Lie T. Skjerping av periodontale håndinstrumenter. Odontologi 84, s 115. København: Munksgaard, 1984 Tischler ME. Scientific writing - BOOKLET, University of Arizona. [Tilgjengelig fra: ] Håndbok for god forskningsetikk, Universitetet i Oslo [Tilgjengelig fra: Vancouver stil, Universitetsbiblioteket, Bergen: Universitetet i Bergen, [Tilgjengelig fra: ] Berg E, Tannerstatningslære om tap og erstatning av tenner. Tannhelse 2. Oslo: NKS-forlaget, 1982: Berge M. Protetikk for tannpleierstudenter. Kompendium for hygieniske aspekter ved protetisk behandling. Bergen: Fagområdet protetikk Wennerberg A og medarbeidere. Håndbok i fast protetikk. Gothia Förlag 2007 Willumsen T, Wenaasen M, Armingohar Z, Roman JF. Sykepleie og oral helse. Guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonsvikt. 1 utg. Gyldendal, Oslo. ISBN/EAN: Karlsson S, Nilner K, Dahl BL. A textbook of Fixed Prosthodontics. Stockholm: Gothia, Flovik AM. Munnstell - godt munnstell nødvendig og helsebringende. Oslo: Akribe, Røntgenologi TPBARØN Grøndahl H-G. Oral radiologi. 3. uppl., Stockholm: Gothia, Samfunnsodontologi TPBASAM Haugejorden O. Kompendium i samfunnsodontologi. Bergen: Universitetet i Bergen - Seksjon for samfunnsodontologi, Haugejorden O. Kompendium i statistikk for tannpleiere. Bergen: Universitetet i Bergen - Seksjon for samfunnsodontologi, Informasjon om folketrygdens ytelser til tannbehandling. Rådgivende tannlege NAV/HELFO, Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 7

8 NOU 2005: 11 Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Et godt tilbud til de som trenger det mest. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, [http://www.regjeringen.no/rpub/nou/ /011/PDFS/NOU DDDPDFS.pdf] St.meld. nr. 35 ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, [http://www.regjeringen.no/pages/ / PDFS/STM DDDPDFS.pdf ] Krokan, A. Forstå statistikk. Statistisk metode for samfunnsfag og humaniora. Oslo: Kolle forlag 1995/2007 Lind OP et al, red. Samfunnsodontologi, København: Munksgaard, Kapittel 1 (s ); 2 (s ). Åstrøm AN. Atferdsteori og forebyggende tannhelsearbeid. Nor Tannlegeforen Tid 2002;112:620-3 Åstrøm AN. Klepp KI, Samdal O. Konsum av sukret mineralvann og søtsaker blant norske skoleelever: sterk økning fra 1989 til Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: Åstrøm AN. Utvikling av tannhelseatferd blant norske skoleelever i tidsrommet Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: Åstrøm AN. Ungdoms tannhelseatferd- et sosialpsykologisk perspektiv på forebyggende tannhelsearbeid. I : Klepp KI, Aarø LE (red). Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Oslo: Gyldendal, Åstrøm AN, Johansson AK. Livsstil och dental erosion. I: Carlsson GE & Johansson AK. Dental erosion. Bakgrund och kliniska aspekter. Stockholm: Gothia, 2006 Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 8

9 SPESIFIKKE EMNER OM BULIMI & ANOREKSI Alvorlige spiseforstyrrelser. Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten. Utr.serie [tilgjengelig fra: Dynesen AW. Bulimia nervosa og saliva. [PhD Thesis], Københavns Universitet, Afdeling for Oral Medicin, Dynesen AW, Bardow A, Pedersen AML, Nauntofte B. Oral findings in anorexia nervosa and bulimia nervosa with special reference to salivary changes. Oral Biosci Med 2004; 1: DeBate RD, Tedesco LA, Kerschbaum WE. Knowledge of oral and physical manifestations of anorexia and bulimia nervosa among dentists and dental hygienists. Journal of dental education Mar;69(3): Klepp K-I, Skeie G. Slanking blant jenter frå Hordaland. Tidsskr Nor Lægeforen Kjældgaard M, Van der Ster G, Lago C, Angmar-Månsson B, Johansson A-K. Ätstörningar. Dental erosion: bakgrund och kliniska aspekter. Stockholm: Gothia Nasjonalt folkehelseinstitutt. [tilgjengelig fra: Rø O, Martinsen EW, Rosenvinge JH. Behandling av bulimia nervosa - resultater fra Modum Bads Nervesanatorium. Tidsskr Nor Lægeforen Jan 30;122(3): Skarderud F, Rosenvinge JH, Gotestam KG. Spiseforstyrrelser en oversikt. Tidsskr Nor Lægeforen. 2004, 124(15): Søvik O. Sykdomsbegrepet i historisk og dagsaktuell sammenheng. Tidsskr Nor Lægeforen OM RØYKESLUTT Barth T, Børtveit T, Prescott P (2001): Hvordan endre røykevaner hos et umotivert flertall. Fagbladet allergi i praksis 2001; 1: Dybing, E. Virkninger av snusbruk. Rapport, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2005; nr. 6. Den norske kreftforening/ Røyketelefonen/ Røykfritt. Hvordan slutte å røyke? En veileder for deg som skal snakke om ungdom om røyking. Oslo: Merkur Trykk (gratis eksemplar fra: Røyketelefonen tlf.: ). Larsen B. Røykeslutt- er det helsepersonells ansvar? Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115 NR 6. Lov om tannhelsetjenesten (2008, 18.januar): Lov om tannhelsetjenesten, kap.1. Alminnelige bestemmelser, 1-2, 1-3 [tilgjengelig fra: ] Lund KE, Lund M, Rise J. (2003): Tobakksforebygging i norsk tannhelsetjeneste. Resultater fra en nasjonal undersøkelse blant tannleger og tannpleiere. Nor Tannlegeforen Tid 2003; 113 NR 5. Miller WR, Rollnick S. Motivational Interviewing; Preparing People for Change. 2. Ed. New York: The Guildford press, USA, Norsk Tannvern. Tobakk & oral helse. En veileder for tannhelsepersonell. Oslo: Norsk Tannvern, [tilgjengelig fra: Prescott, P. & Børtveit, T. Helse og atferdsendring, 1 edn, Oslo: Gyldendal akademisk, Slutta.no (2008, 16. mars): [http://www.slutta.no/servlets/dispatcher?marketplaceid=989008&languageid= 1&siteNodeId= ] Sosial- og helsedirektoratet. Å snakke om endring. Kommunikasjonsverktøy for helsepersonell som jobber med røykeslutt. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk, [tilgjengelig fra Sosial- og helsedirektoratet. Guide til røykfrihet. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, [tilgjengelig fra: bokm_l_14550] Sosial- og helsedirektoratet (2004): Røykeavvenning i primærhelsetjenesten. Retningslinjer for primærhelsetjenestens arbeid med røykeavvenning. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk/avdeling for retningslinjer og prioritering. [tilgjengelig fra: Statens beredning för medicinsk utvärdering/ Centrum för Tobaksprevention/ Tandvård mot Tobak. TOBAK & TÄNDER en handledning för tandvårdspersonal. Stockholm: EO Print AB, Bachelorprogrammet i tannpleie, juni 2011 UiB, (TA Trovik) 9

LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO

LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO *faglærere presiserer hva som er pensumlitteratur Innledende klinikk: Tannpleierutdanningen i Oslo: Kompendium - propedevtisk

Detaljer

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i tannpleie

Litteraturliste for Bachelor i tannpleie 1.studieår kull 2013 Litteraturliste for Bachelor i tannpleie Alle 3 kull, studieår 2013-2014 Emne 4TAET11 Tannpleiens etiske og historiske yrkesgrunnlag Fugelli, P. (2005) 0-visjonen, essays om helse

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho OPPGRADERING AV INSTRUKTØRTANNPLEIERE VED DOF STUDIEPLAN 2006-2008 Bakgrunn I 2003 ble det 2-årige

Detaljer

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - f o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e STUDIEPLAN

Detaljer

Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for radiografutdanning,

Detaljer

Henvisninger til Seksjon for pedodonti, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen

Henvisninger til Seksjon for pedodonti, Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 254 8 Marit S. Skeie, Jørgen Ueland Johannesen, Kristian Bjørnar Trydal Solheim, Ann Katrin Johansson, Marianne Lillehagen, Marit Midtbø Henvisninger

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2012 Årgang 95 Barnetannpleie som brobygger i Nord-Norge s. 2 4 Tannpleieren en viktig folkehelsearbeider s. 6 9 Nøkkelråd og nøkkelhull for sunt kosthold s. 12 13

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk

Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk Bachelor Programme in Dental Technology 180 studiepoeng Heltid Kull 2012-15 Oppdatert 2014 Fakultet for helsefag Institutt for radiografi og tannteknikk Vedtatt

Detaljer

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER...

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... PROGRAMPLAN BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE Innhold 1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Fremtidig ordning for autorisering av tannleger med utdanning fra institusjoner utenfor EØS-området.

Fremtidig ordning for autorisering av tannleger med utdanning fra institusjoner utenfor EØS-området. 1 13.06.11 Fremtidig ordning for autorisering av tannleger med utdanning fra institusjoner utenfor EØS-området. Utvikling av et faglig rammeverk Tromsø juni 2011 Harald M Eriksen 2 Innholdsoversikt Generell

Detaljer

DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE

DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE T H E N O R W E G I A N D E N T A L J O U R N A L 1 2 4. Å R G A N G N R. 3 M A R S 2 0 1 4 Alle bør stole på tannlab en sin! Vårt ønske er å bidra til å finne rett

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Snus- en ulv i fåreklær?

Snus- en ulv i fåreklær? Campus Elverum Avdeling for Helse og idrettsfag 4TABA10 Linda Shqipe Shala og Trine Cecilie Kristiansen Veileder: Kari Elisabeth Dahl Snus- en ulv i fåreklær? Snus- a wolf in a sheep`s clothing? Antall

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013 til Mastergrad i odontolgi Det odontologiske fakultet, Oslo Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet 23. april 2013 1 Innhold Innledning...

Detaljer

Interaktiv nettside for endring av helseatferd

Interaktiv nettside for endring av helseatferd V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 456 62 Eli-Karin Søvdsnes, Erik Skaret, Ivar Espelid og Annhild Mosdøl Interaktiv nettside for endring av helseatferd Tenk deg følgende situasjon:

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Heltid Kull 2013 Oppdatert 2015 Fakultet for helsefag Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Hverdagsmat for glede, overskudd og helse s. 2 4 Tobakksforebygging i tannhelsetjenesten s. 8 11 President som prioriterer kommunikasjon s. 12 13 Tannvernseminar

Detaljer

Resultater: Resultatene viser at kun 5 prosent av de slagrammete ble informert om tannstell i rehabiliteringsperioden

Resultater: Resultatene viser at kun 5 prosent av de slagrammete ble informert om tannstell i rehabiliteringsperioden forskning nr 2, 2014; 9: 114-122 doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0085 ORIGINALARTIKKEL >Tannhelse og livskvalitet hos personer etter hjerneslag Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag Bakgrunn: Mennesker

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M.

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M. eldre og Tannhelse Foto: Erik M. Sundt 100 101 Noe for deg? sammendrag Hva tilfører denne artikkelen? Studien viser at de fleste eldre i hjemmesykepleien i Oslo har egne tenner. Dårlig tannhelse kan få

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. STUDIETS OVERORDNEDE MÅL... 4

1. INNLEDNING... 3 2. STUDIETS OVERORDNEDE MÅL... 4 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN... 3 1.2. MÅLGRUPPE/ OPPTAKSKRAV... 3 2. STUDIETS OVERORDNEDE MÅL... 4 2.2 OPPFØLGING AV MÅLOPPFYLLELSE... 7 3. ORGANISERING OG STRUKTUR... 4 4. INNHOLD I STUDIEPLANEN...

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2011 Årgang 94

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2011 Årgang 94 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2011 Årgang 94 Erosjoner s. 2 3 Partnerskap og folkehelse i Finnmark s. 10 15 Helsestasjonsbrosjyrer på 22 språk s. 16 Erosjoner registrer og informer! Dette er rådet

Detaljer

Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis

Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis Per Kvinlaug Master of Public Health MPH 2011:9 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende

Detaljer