DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho"

Transkript

1 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho OPPGRADERING AV INSTRUKTØRTANNPLEIERE VED DOF STUDIEPLAN Bakgrunn I 2003 ble det 2-årige tannpleierstudiet utvidet til et 3-årig bachelorstudium og det ble aktuelt å vurdere hvordan instruktørtannpleierne ved DOF kan få hevet sin kompetanse for å ivareta nye krav i tannpleierstudiet. Det er et ønske fra instruktørtannpleierne om at en oppgradering formelt bør ende opp i en bachelorgrad på lik linje med dagens tannpleierstudenter. Saken ble behandlet i fakultetstyrets møte 14. juni 2005 (sak 53/05). Følgende vedtak ble fattet 1. Fakultetet vil legge forholdene til rette for at den enkelte instruktørtannpleier kan oppgradere sin kompetanse til Bachelor i tannpleie. 2. Fakultetstyret ber Studieutvalget utrede innhold og omfang for en tilleggsutdannelse som vil føre frem til bachelorgrad for tannpleiere med to års grunnutdanning. Studieutvalget bes også innhente konkrete forslag fra berørte fagområder om hvordan en oppgradering kan gjøres innenfor dagens ressursramme. På bakgrunn av overnevnte vedtak i fakultetstyret oppnevnte Studieutvalget 23. september 2005, sak 26/05, en komité med følgende mandat; Studieutvalet set ned ein raskt arbeidande komité som skal utarbeide forslag til kva tilbod instruktørtannpleiarane kan få i høve til kurs, tidsaspekt for gjennomføring og organisering. Komiteens innstilling ble behandlet i Studieutvalget (Sak 04/06) der det ble gjort følgende vedtak: Studieutvalget slutter seg til komiteens forslag om oppgradering av instruktørtannpleier med tilknytting til Det odontologiske fakultet til Bachelor i tannpleie, med forutsetninger. Opptak til studiet skal skje i løpet av høsten Studieutvalget gir komiteen for oppgradering av instruktørtannpleierne mandat til å ta den overordnede styringen med å planlegge og kostnadsberegne studieprogrammet. Komiteen arbeidet videre med å lage en studieplan og la denne frem for Studieutvalget i møtet 2. juni Det ble særlig diskutert omkring omfang av evaluering. Studieutvalget gjorde følgende vedtak etter avstemning med 10 mot 2 stemmer. Studieutvalget godkjenner forslag til studieplanen Oppgradering av instruktørtannpleierne kompetanse.

2 Oppgraderingen i fagene farmakologi, kariologi, endodonti, periodonti, protetikk og gerodontologi evalueres med en 6t timers integrert felleseksamen Mindretallet på 2 (Inger-Toril Norderval og Kristin Klock) stemte for å godkjenne studieplanen slik den forelå, det vil si uten vedtakets annet ledd. Studieplanen slik den presenteres for Fakultetstyret her (se vedlegg) er endret i samsvar med Studieutvalgets vedtak. Studieplan for oppgradering av instruktørtannpleierne ved DOF: Etter å ha fullført studieprogrammet Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse skal studenten ha fått en oppgradring av sine kunnskaper og ferdigheter tilsvarende studieplan for bachelorstudiet i tannpleie vedtatt i styret for Det odontologiske fakultet 25. mai (Revidert versjon foreligger høsten 2006). Opptakskrav Alle instruktørtannpleiere ansatt ved DOF vil få tilbud om å delta i studieprogrammet for oppgradering. Frist for tilbakemelding om interesse for å delta i oppgraderingen settes til 10. august Undervisning I store deler av studiet følger instruktørtannpleierne ordinær undervisning sammen med tannpleierstudentene. I ordinær undervisning vil forelesningene være anbefalte. Forelesningsseminarer, kurs og kliniske økter er obligatoriske. Undervisning som settes opp spesielt for instruktørtannpleierne vil være obligatorisk. Innlevering av oppgaver, prøver og eksamen er obligatorisk. Gjennomføring av studiet Studieutvalget har det overordnede ansvar for gjennomføringen av oppgraderingen. Studieprogrammet administreres av studieseksjon ved DOF (undervisningsadministrasjon og eksamen) i samarbeid med fagområdene (undervisning og pensum) og ledelsen for tannpleierstudiet (bemanningsspørsmål, deltidsstudier). Studieprogrammet tas på deltid og ledelsen ved tannpleierstudiet må vurdere når instruktører eventuelt kan delta på undervisning i arbeidstiden. Studiet vil kreve en betydelig egeninnsats av instruktørtannpleierne utenom ordinær arbeidstid. Studieutvalget behandler de reglementssaker som eventuelt oppstår underveis i studieprogrammet. Kostnader Komiteen har vært i kontakt med fagområdene om kostnader ved å gjennomføre oppgraderingen. Tilbakemeldingen tilsier at en oppgradering på fagområdet gerodontologi vil medføre innleie av foreleser på ca 11 undervisningstimer (ca. kr ) Fagområdet protetikk opplyser at instruktørtannpleierne kan følge ordinær undervisning kostnadsfritt, eventuelt at det settes opp konsentrert kurs. Kostnaden ved å sette opp konsentrert kurs vil være 46 timer med teoretisk, propedeutisk og klinisk undervisning (ca. kr )

3 Eksamenskostnader/sensorkostnader/undervisningsmateriell/generelle administrasjonskostnader vil tilfalle alle fag, men antas å være små beløp. Vurdering Fakultetsledelsen slutter seg til vurderinger og vedtak som er gjort i Studieutvalget med følgende forutsetninger: Det lages en oversikt over tidspunkt for aktuell undervisning for instruktørtannpleierne og at denne legges ved studieplanen. Dersom det skal gjennomføres en 6 timers integrert eksamen i emnene farmakologi, kariologi, endodonti, periodonti, protetikk og gerodontologi skal dette drøftes med fagområdene før endelig vedtak om eksamensform fattes. Undervisningen skal i størst mulig grad gjennomføres som del av den ordinære undervisningen. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar forslag til studieplanen Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse - DOF gjeldende fra høstsemester 2006 med de forutsetninger som er nevnt i saksforelegget. Petter Bomann-Larsen Fakultetsdirektør Vedlegg: - Forslag til studieplan for Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse - Oppgradering av Instruktørtannpleierne til bachelor i tannpleie Komiteens innstilling

4 Til Fakultetstyret DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Forslag til studieplan for; OPPGRADERING AV INSTRUKTØRTANNPLEIERNES KOMPETANSE - DOF Vedlagt forslag til Studieplan er en videre bearbeiding av Innstilling fra komité for oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse 22. februar 06 og er vedtatt i Studieutvalget 2. juni 2006.

5 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 6 Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse... 6 Mål for studiet... 7 Undervisning og Eksamen... 7 Gjennomføring av studiet... 7 Opptakskrav... 8 Studiets faglige innhold, kronologisk... 8 Kurs i odontofobi... 8 Farmakologi... 8 Kurs i infiltrasjonsanestesi... 9 Kjeve- og slimhinnelidelser... 9 Kjeveortopedi Kariologi Endodonti Periodonti Samfunn, levekår og livsstil (Samfunnsodontologi) Pedodonti Bacheloroppgave Protetikk Gerodontologi Allmennodontologi Examen Philosophicum Studiepoeng Kostnader... 18

6 STUDIEPLAN FOR OPPGRADERING AV INSTRUKTØRTANNPLEIERNES KOMPETANSE ( ) Bakgrunn I 2003 ble det 2-årige tannpleierstudiet utvidet til et 3-årig bachelorstudium og det ble aktuelt å vurdere hvordan instruktørtannpleierne ved DOF kan få hevet sin kompetanse for å ivareta nye krav i tannpleierstudiet. Det er et ønske fra instruktørtannpleierne om at en oppgradering formelt bør ende opp i en bachelorgrad på lik linje med dagens tannpleierstudenter. Saken ble behandlet i fakultetstyrets møte 14. juni 2005 (sak 53/05). Følgende vedtak ble fattet 3. Fakultetet vil legge forholdene til rette for at den enkelte instruktørtannpleier kan oppgradere sin kompetanse til Bachelor i tannpleie. 4. Fakultetstyret ber Studieutvalget utrede innhold og omfang for en tilleggsutdannelse som vil føre frem til bachelorgrad for tannpleiere med to års grunnutdanning. Studieutvalget bes også innhente konkrete forslag fra berørte fagområder om hvordan en oppgradering kan gjøres innenfor dagens ressursramme. På bakgrunn av overnevnte vedtak i fakultetstyret oppnevnte Studieutvalget 23. september 2005, sak 26/05, en komité med følgende mandat; Studieutvalet set ned ein raskt arbeidande komité som skal utarbeide forslag til kva tilbod instruktørtannpleiarane kan få i høve til kurs, tidsaspekt for gjennomføring og organisering. Medlemane i komiteen er: Amanuensis Inger-Toril Norderval -leder, førsteamanuensis Kristin Klock, instruktørtannpleier Ragnfrid J. Skavland. Studiekonsulent Kim Ove Hommen er sekretær. Komiteens innstilling ble behandlet i Studieutvalget (Sak 04/06) og det ble gjort følgende vedtak: Studieutvalget slutter seg til komiteens forslag om oppgradering av instruktørtannpleier med tilknytting til Det odontologiske fakultet til Bachelor i tannpleie, med forutsetninger. Opptak til studiet skal skje i løpet av høsten Studieutvalget gir komiteen for oppgradering av instruktørtannpleierne mandat til å ta den overordnede styringen med å planlegge (1) og kostnadsberegne(2) studieprogrammet. Under følger forslag til studieplan. Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse Det odontologiske fakultet har fra 2003 et treårig profesjonsstudium i tannpleie som fører frem til universitetsgraden bachelor i tannpleie (180 studiepoeng).

7 Profesjonsstudiet i tannpleie ved UiB var tidligere et toårig profesjonsstudium (120 studiepoeng). Studieprogrammet Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse er et deltidsstudium med omfang på 60 studiepoeng og kan sammen med fullført toårig profesjonsutdanning i tannpleie føre frem til universitetsgraden bachelor i tannpleie. Studieprogrammet Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse eies av Det odontologiske fakultet (DOF). Mål for studiet Etter å ha fullført studieprogrammet Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse skal studenten ha fått en oppgradring av sine kunnskaper og ferdigheter tilsvarende bachelorstudiet i tannpleie vedtatt i styret for Det odontologiske fakultet 25. mai (Revidert versjon vil foreligge høsten 2006). Undervisning og Eksamen Studiet inneholder obligatorisk undervisning, selvstudium, oppgaveskriving med innlevering, prøver og eksamener. I store deler av studiet følger instruktørtannpleierne ordinær undervisning sammen med tannpleierstudentene. I ordinær undervisning vil forelesningene være anbefalte. Forelesningsseminarer, kurs og kliniske økter er obligatoriske. Undervisning som settes opp spesielt for instruktørtannpleierne vil være obligatorisk. Innlevering av oppgaver, prøver og eksamen er obligatorisk. Det bør utarbeides en oversikt som angir nærmere tidspunkt for undervisning m.m. Gjennomføring av studiet Studieutvalget har det overordnede ansvar for gjennomføringen av oppgraderingen. Studieprogrammet administreres av studieseksjon ved DOF (undervisningsadministrasjon og eksamen) i samarbeid med fagområdene (undervisning og pensum) og ledelsen for tannpleierstudiet (bemanningsspørsmål, deltidsstudier). Studieprogrammet registreres i Felles studentsystem (FS) som et eget studieprogram. Når hver enkelt enhet er gjennomført gir fagområdet studieseksjonen en bekreftelse på deltakelse/gjennomføring. Kurs eller emner som inngår i studieprogrammet og som instruktørtannpleiere kan dokumentere å ha fullført, kan godkjennes av Studieutvalget. De enkelte deler i programmet skal registreres fortløpende i Felles studentsystem etter hvert som de gjennomføres/bestås. Oppgraderingen vil bli regnet som fullført når alle deler av studieprogrammet er registrert som bestått. Studieprogrammet gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk for studier ved DOF.

8 Opptakskrav Alle instruktørtannpleiere ansatt ved DOF pr studieprogrammets oppstart vil få tilbud om å delta i studieprogrammet for oppgradering. Frist for tilbakemelding om interesse for å delta i oppgraderingen settes til 10. august Oppgraderingen ventes å kunne starte høsten Det er en målsetting at instruktørtannpleierne som begynner på programmet høsten 2006 skal få anledning til å gjennomføre oppgraderingen innen vårsemesteret Studiets faglige innhold, kronologisk Kurs i odontofobi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter, se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Kurset er todelt. Del I består av to dager i 2. semester og del II en dag i 6. semester, etter praksistudiet. Instruktørtannpleierne følger ordinær undervisning. oppgis av fagansvarlig. Obligatorisk oppmøte = Godkjent kurs Farmakologi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for bachelorstudium i tannpleie. Undervisning i generell farmakologi og lokalanestetika. I alt 6 forelesninger i vårsemesteret. Fagansvarlig oppgir tidspunkt for forelesningene. Instruktørtannpleierne følger ordinær undervisning eller leser pensum som selvstudium Samme pensum som for tannpleierstudentene.

9 Generell farmakologi 1. Farmakodynamikk (kap. 5 bind II) 2. Farmakokinetikk (kap. 6 bind II) 3. Interaksjoner Lokalanestetika (kap. 1 bind II, kap. 14 bind II, hand-outs) Odontologiske risikofaktorer ved eldres medisinbruk (hand-outs) Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle og Lysaa, Roy: Illustrert farmakologi, bind 1, 2. utgave. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. Bergen Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle og Lysaa, Roy: Illustrert farmakologi, bind 2, 2. utgave. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. Bergen Forelesninger/seminarer Handouts Farmakologi inngår i en 6 timers integrert felleseksamen og evalueres med ECTS karakterskala A-F. Kurs i infiltrasjonsanestesi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. 16 forelesninger og 6 timers kurs i høstsemesteret. Instruktørtannpleierne følger ordinær undervisning. Tidspunkt for undervisning oppgis av fagansvarlig. er det samme som for tannpleierstudentene og oppgis av fagansvarlig. 2 timers skriftlig prøve sammen med tannpleierstudentene som vurderes til bestått/ikke bestått. Kjeve- og slimhinnelidelser For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Instruktørtannpleierne kan følge ordinære forelesninger for tannpleierstudentene (22) eller lese på egenhånd. I tillegg kommer 7 kliniske økter i høstsemesteret. Se timeplan for tannpleierstudentene. er som for tannpleierstudentene og oppgis av fagansvarlig.

10 4 timers skriftlig eksamen sammen med tannpleierstudentene som vurderes etter ECTS gradert karakterskala A-F. Kjeveortopedi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for bachelorstudium i tannpleie. Fagområdet underviser tannlegestudenter i diagnostikk av tannstillingsfeil gjennom hele studieåret. Undervisningen foregår daglig i tidsrommet , henholdsvis Instruktørtannpleierne kan, en pr. dag, følge studentundervisningen. Instruktørtannpleierne skal være til stede ved minst 8-10 økter hver. Kompendiet Kjeveortopedi for tannpleiere av Per Johan Wisth og Kirsten Thunold. Institutt for kjeverortopedi, UiB Bergen Deltakelse på minst 8 økter a` 1t 15 min = Godkjent kurs. Kariologi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for bachelorstudium i tannpleie. Instruktørtannpleierne følger utvalgte deler av ordinær undervisning for tannpleierstudentene, leser eventuelt på egenhånd. Obligatorisk seminar (en dag) om bleking av tenner. Kontakt fagansvarlig. Emnet inngår i en 6t integrert felleseksamen som vurderes etter ECTS graderte karakterskala A-F. Endodonti For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Instruktørtannpleierne følger ordinær studentundervisning høstsemesteret eller selvstudium.

11 1. Forelesningsoversikter (handouts) 2. Lærebok: Principles and practice of Endodontics third edition Kap. 2, 3, 4, 19, 23, Artikler Rotresorpsjon Fuss Z, Tsesis I, Lin S. Root resorption-diagnosis, classification and treatment choices based on simultation factors. Dent Traumatol. 2003;19: Autotransplantasjon Zachrisson, BU, Stenvik A, Haanaes, HR. Management of missing maxillary anterior teeth with emphasis on autotransplantasjon. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2004;126:284-8 Emnet inngår i en 6t integrert felleseksamen som vurderes etter ECTS graderte karakterskala A-F. Periodonti For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. I den nye studieplanen er det tatt med et moment om røykeforebyggende tiltak, dvs. sammenhengen mellom periodontitt og røyking som risikofaktor. Det undervises videre om forebygging av periimplantitt, innholdet i de nye refusjonsreglene til Folketrygden samt assistanse og etterbehandling ved peridontal kirurgi. Når det gjelder teoridelen kan instruktørene følge studentforelesningene, eventuelt lese i lærebøker og artikler fra PubMed. Aktuelle tema som det gis forelesninger om: - Klassifikasjon av periodontal sykdom - Periodontal sykdom, generell helse, risikofaktorer Røyking - Dentale implantater prinsipper og vedlikehold. Fagansvarlig oppgir nærmere tidspunkt for forelesningene. Kirurgisk oppdekking i forbindelse med periodontal kirurgi vil bli demonstrert av klinikkpersonalet ved fagområdet periodonti. Kirurgisk assistanse og etterbehandling kan avtales med instruktør. Samme pensum som for tannpleierstudentene. Rambusch E og Rasmussen P: Kompendium - Parodontologi for tandplejere. SKT-Århus. Norsk Tannvern red: Tobakk og oral helse. En veileder for tannhelsepersonell. Lie T. Skjerping av periodontale instrumenter. Odontologi 1984.

12 Støttelitteratur. Weinberg MA, Westphal C, Palat M, Froum SJ. Comprehensive Periodontics for the Dental Hygienist. ISBN Prentice-Hall, Egelberg J, Badersten A: Periodontal Examination. Odont Science. Malmö Lindhe J, Karring T, Lang NP. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. ISBN Blacwell Munksgaard Faglige artikler, seminarmateriell. Emnet inngår i en 4t eksamen i Voksentannpleie og allmennodontologi som vurderes etter gradert ECTS karakterskala A-F. Samfunn, levekår og livsstil (Samfunnsodontologi) Undervisningen knytter tannpleie inn i en større helsefaglig sammenheng, og gir et bredere grunnlag for en generell forståelse og formidling av helse. Undervisningen gis som 6 forelesninger og følges sammen med tannpleierstudentene i høstsemesteret. Etter egeninnsats og deltakelse på undervisningen/kurset skal studenten - kunne analysere årsaker til livsstil i et samfunnsperspektiv (Individ- og miljørettet) - kunne analysere individ- og miljørettede strategier som er egnet til å påvirke livsstil. Deltakelse på studentaktiviteter for å nå kompetansemålene - Anvende Hemil-Modellen trinn 1-5 for å analyserer årsaker til helseadferd i individog miljørettet perspektiv med vurdering av påvirkning fra samfunnskultur og samfunnspolitikk. - Anvende HEMIL modellen trinn 6-8 for å vurdere helhetlige helsefremmende og forebyggende strategier i gjennomføring av tiltak for ulike målgrupper - Levere skriftlig prosjektskisse som dokumenterer kompetanse Forarbeid før undervisningen starter 1) Hente ut informasjon om HEMIL modellen fra Internett; 2) lese pensumlitteratur. - HEMIL-modellen - Klepp, K.I.,Aarø, L.E.; Rimplâ, M. (1997) Ungdom, samfunn og helse (s 9-21) i Klepp og Aarø (red) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid, Oslo: Universitetsforlaget. -Reeve, J. (2002) Self- Determination Theory Applied to Educational Settings. In E.L.Deci and R.M. Ryan (Eds.), Handbook of Self-determination research, (s ) NY: The University of Rochester Press. - Åstrøm, A.N. (1997) Sosialpsykologisk perspektiv på ungdommers tannhelseadferd (s ) i Klapp og Aarø (red) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid, Oslo: Universitetsforlaget. Innlevering av en skriftlig oppgave/prosjektskisse som vurderes til bestått/ikke bestått.

13 Pedodonti For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Instruktørtannpleierne kan følge forelesningsserien for tannpleierstudentene i kull 2 eller lese på egenhånd. Kliniske innføringsseminar ved begynnelsen av 5. semester er obligatorisk. - Hansson B, Hallonsten AL, Koch G, Ullbro C: Barntandvård. Lic forlag - Statens Helsetilsyn: Tenner for livet. Helsefremmende og forebyggende arbeid IK Statens Helsetilsyn: Retningslinjer for bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet IK- 96/16 - Koch G, Poulsen S: Pedodontics. A clinical approach. Munksgaard, Copenhagen 2001 Støttelitteratur: - Fejerskov O, Ekstrand J, Burt B: Fluoride in dentistry. Munksgaard - Den norske tannlegeforenings Tidende: Pedodonti 1 og 2 fra 1998, temahefter - Statens Helsetilsyn: Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten IK Statens Helsetilsyn: Alvorlige spiseforstyrrelser. Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten IK St meld nr 17 ( ): Om innvandring og det flerkulturelle Norge - Hanssen I: Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Universitetsforlaget - Mæland J.G: Forebyggende helsearbeid - i teori og praksis. Tano Aschehoug - Diverse faglige artikler, seminarmateriell, se forøvrig under kariologi og andre fagområder. Brosjyrer og materiell fra Norsk Tannvern Instruktørtannpleierne går opp til eksamen sammen med tannpleierstudentene ved slutten av 5. semester. Eksamen vurderes etter ECTS karakterskala A-F. Bacheloroppgave For beskrivelse av målsetting, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for bachelorstudium i tannpleie.. Kandidatene skriver bacheloroppgaven etter samme mal og omfang som beskrevet i Studieplan for Bachelorgraden i tannpleierstudentene. Kandidatene kan delta på skrivekurs og bibliotekkurs sammen med tannpleierstudentene. Det skal inngås veiledningskontrakt med vitenskapelig ansatt. Instruktørtannpleierne kan velge oppgave sammen med ordinære tannpleierstudenter men kan ikke prioriteres ved konkurranse på grunn av mangel på veiledningskapasitet. De kan derimot foreslå eget tema for oppgaven og inngå veiledningskontrakt utenom de frister som settes for studentene. Arbeidet med oppgaven kan starte høsten 2006.

14 Oppgaven vurderes av veileder og en intern sensor fra et av fagområdene ved fakultetet. Studenten får tilbakemelding innen 3 uker etter innlevering. Oppgaven gis karakter etter karakterskalaen ECTS bestått/ikke bestått. Det legges opp til en muntlig presentasjon av bacheloroppgaven. Protetikk For beskrivelse av målsetting, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Et oppgraderingskurs i protetikk er allerede gjennomført for flere instruktørtannpleiere Teoretiske forelesninger (16 timer) Propedeutisk og klinisk undervisning (29 timer). De som ikke har fulgt dette oppgraderingskurset må følge ordinær undervisning for tannpleierstudentene, dvs. 22 forelesninger, 39 kurstimer og 4 økter i klinikk i samarbeid med fagområdet gerodontologi. (Fagområdet kan være villig til å sette opp et nytt konsentrert kurs for nye kandidater hvis fakultet tilfører fagområdet ressurser til dette formålet) Handouts fra faglærer. oppgis av fagansvarlig. For de som allerede har gjennomført oppgraderingskurs 3 timers skriftlig prøve (bestått/ikke bestått). For kandidater som ønsker å følge ordinær undervisning vil evalueringen av emnet inkluderes i en 6t integrert felleseksamen. Gerodontologi For beskrivelse av målsetting, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Juss og Helse Ved jurist Birgitte Gullestad, Byrådsavd. Helse og Omsorg, Bergen kommune. Undervisingen vil bl.a vektlegge - Organisering av kommunehelsetjenesten - Lov om helsepersonell - Lov om pasientrettigheter - Forskrift om sosiale tjenester - Rettsvern med henhold til bruk av tvang - Problemer vedrørende redusert bruk av samtykkekompetanse

15 Varighet ca 4 timer. Eldres helse Ved professor Harald Nygard. Undervisningen vil bl.a. vektlegge: - Hva innebærer aldring - Demografi - Somatiske sykdommer blant eldre - Psykiske sykdommer blant eldre Varighet ca 4 timer. Odontologiske riskfaktorer blant eldres medisinbruk Ved 1. amanuensis Henning Lygre, Det odontologiske fakultet. Undervisningen vil bl.a. vektlegge - Eldre og medikamenter - Endokardittprofylakse - Blødningsproblematikk - Munntørrhetsproblemer Varighet ca 3 timer. Opplegget egner seg for et konsentrert kurs i en undervisningsfri periode, evt. på kveldstid. Tidspunkt diskuteres med involverte parter. Norsk Lovsamling: - Lov om sosiale tjenester, kapittel 4a. - Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Gerodontologi inngår i en 6 timers integrert felleseksamen og evalueres med ECTS karakterskala A-F. Allmennodontologi Med allmennodontologi menes her emnene farmakologi, kariologi, endodonti, periodonti, protetikk og gerodontologi. Emnene er omtalt hver for seg foran. Se omtale foran Se omtale foran

16 Det avholdes en 6t felles integrert eksamen som vurderes etter den graderte ECTS karakterskala A-F. Eksamen vurderes som en enhet og kan ikke splittes opp ved stryk på enkelt emner og bestått på enkelt emner. Examen Philosophicum. Examen philosophicum skal gi studentene ved Universitetet i Bergen en innføring i universitetets idétradisjoner så vel som dets tenke-, arbeids- og skrivemåter. Exphil skal gi et overordnet filosofisk perspektiv på akademisk kultur og dannelse. Den medisinske og odontologiske varianten gir kunnskaper om det filosofiske og i noen grad historiske grunnlaget for medisin og helsefag, både gjennom vitenskapsfilosofiske analyser av disse fagenes praksis og forskning, og gjennom studiet av sentrale bidrag i vestlig filosofi som har vært relevant for den medisinske virksomhet. Undervisningsform Man kan avlegge Examen philosophicum på to måter: ved enten å følge "seminarmodellen" eller "eksamensmodellen". Velger man eksamensmodellen innebærer det at man kun følger forelesninger og det føres ikke oppmøte. Velger man seminarmodellen er det obligatoriske seminarer og oppgaveinnleveringer. For mer informasjon om de to måtene å avlegge Examen philosophicum se førstesemesteremne i studentportalen. Det legges opp til at instruktørtannpleierne tar Examen philosophicum som ordinære studenter ved UiB etter egen individuell planlegging. Det vil si at instruktørtannpleierne selv tar ansvar for å søke om opptak og melde seg opp til eksamen.

17 Tabell I: Studieplanens volum og vurderingsform Fag/Kurs: FS/F Klinikk Kurs Prøve/- godkjent/ikke godkjent Kurs i odontofobi 3 dager Godkjent kurs Eksamen Merknader Farmakologi 6 F *Felles eksamen Kurs i 16 F 6T 2T infiltrasjonsanestesi Kjeve og slimhinnelidelser 22 F 7 økter 4T Ordinær undervisning/ selvstudium Kjeveortopedi 8 økter à Godkjent kurs 1t 15 min Kariologi 1 dag *Felles eksamen Ordinær undervisning/ selvstudium Endodonti *Felles eksamen Ordinær undervisning /selvstudium Periodonti *Felles eksamen Ordinær undervisning/ selvstudium Samfunnsodontologi -Samfunn levekår og livsstil Pedodonti -teori -klinisk innføringsseminar Bacheloroppgave - Innlevering Protetikk -teori -kurs/klinikk 6 F Godkjent kurs Ordinær undervisning Innlevering av oppgave Ordinær undervisning/ 28 F 4T selvstudium 1 dag Godkjent kurs 2 F 2t Bestått/ikke bestått *Felles 22 F 3t prøve ved Eksamen 4 økter 39 eget kurs Innlevering av prosjektoppgave Ordinær undervisning/eget kurs Gerodontologi 11F *Felles eksamen Allmennodontologi Farma, kario, endo, *6T perio, protetikk, gero Examen Philosophicum Konsentrert Undervisning Integrert eksamen, allmennodontologi Tas etter individuell planlegging Forklaringer til tabell: F= forelesning à 45 minutter FS= forelesningsseminar à 2x40 minutter * =Evaluering ved en 6 timers integrert eksamen Studiepoeng Emner som følges i sin helhet sammen med ordinære tannpleierstudenter gis tilsvarende studiepoeng som for hos disse. Resterende fagemner gis en samlet vekting i studiepoeng når alle deler er fullført.

18 Siden studieplanen til bachelorstudiet i tannpleie er under revidering kan ikke antall studiepoeng pr emne gis nøyaktig mer enn under; Bacheloroppgave 10 studiepoeng Examen philosophicum 10 studiepoeng Resterende fagemner - 40 studiepoeng Kostnader Komiteen har vært i kontakt med fagområdene om kostnader ved å gjennomføre oppgraderingen. Tilbakemeldingen tilsier at en oppgradering på fagområdet gerodontologi vil medføre innleie av foreleser ca 11 undervisningstimer (pris ca ). Fagområdet protetikk opplyser at instruktørtannpleierne kan følge ordinær undervisning kostnadsfritt, eventuelt at det settes opp konsentrert kurs. Kostnaden på dette vil være 46 timer med teoretisk, propedeutisk og klinisk undervisning (pris ca ). Eksamenskostnader/sensorkostnader/undervisningsmateriell/generelle administrasjonskostnader vil tilfalle alle fag, men antas å være små beløp. Vedlegg til Studieplan - Utfyllende regler til Reglement for gradsstudier ved Universitet i Bergen DOF (revideres pr. høst 2006) - Bachelorstudium i tannpleie DOF (revideres pr semesterstart høst 2006) - Generelle retningslinjer permisjon med lønn i samband med kurs og eksamen - DOF

LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO

LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO *faglærere presiserer hva som er pensumlitteratur Innledende klinikk: Tannpleierutdanningen i Oslo: Kompendium - propedevtisk

Detaljer

Nytt revidert reglement for. gjennomføring og godkjenning av. spesial-/spesialistutdanning i odontologi. ved Universitetet i Bergen

Nytt revidert reglement for. gjennomføring og godkjenning av. spesial-/spesialistutdanning i odontologi. ved Universitetet i Bergen Nytt revidert reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial-/spesialistutdanning i odontologi ved Universitetet i Bergen 1 Reglement for gjennomføring og godkjenning av spesial- /spesialistutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Examen Philosophicum Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester og omfatter 10 studiepoeng. Nivået vil være tilpasset introduksjonsemner

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:21 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR I ENDODONTI KULL 3

PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR I ENDODONTI KULL 3 PENSUM OG ANBEFALT LITTERATUR I ENDODONTI Den som kjenner stoffet som presenteres i klinikk, forelesninger, kompendium, lærebok og annen sammenheng i endodonti, vil ikke ha problem med å klare eksamen

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Til studieutvalget Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK NR 26/12 Saksnr.: Skriv inn saksnr. Journalnr.: Skriv inn journalnr. Saksbehandler: Anne Drag Tidemand-Fossum og Liv Gjestrum Studieplanendringer Bachelorstudium

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

LITTERATURLISTE 2010 BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO

LITTERATURLISTE 2010 BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO LITTERATURLISTE 2010 BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO Obligatorisk litteratur. Innledende klinikk: Tannpleierutdanningen i Oslo Kompendium - propedevtisk kurs 2009 Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Instituttråd Institutt for klinisk odontologi

Instituttråd Institutt for klinisk odontologi Instituttråd Institutt for klinisk odontologi Innkalling til ekstraordinært møte 27. januar 2016 Sted: Møterom D 3 etasje, Årstadveien 19 Tid: 11:30-12:30 Eventuelle forfall bes meldt til instituttet,

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

FORELESNING - HØSTTERMIN Tannpleiere kull 2 PULPASYKDOMMER/DIAGNOSER

FORELESNING - HØSTTERMIN Tannpleiere kull 2 PULPASYKDOMMER/DIAGNOSER FORELESNING - HØSTTERMIN 20016 PULPASYKDOMMER/DIAGNOSER Studenten skal kjenne til ulike pulpasykdommer og hvordan disse klassifiseres og diagnostiseres. identifisere endodontiske problemer og behandlingsbehov.

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - f o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e STUDIEPLAN

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 11 HØST, versjon 08.aug.13 11:15:35 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt

Det vises til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, vedtatt OPPLÆRINGSDELEN I FORSKERUTDANNINGEN VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I BERGEN. RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV STUDIEPOENG i PhD-GRADEN. Vedtatt av Styret ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

NOTAT. Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett

NOTAT. Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett NOTAT Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett Det foreslås at det fom høsten 2017 innføres prosedyrekonkurranse som et obligatorisk element på JUS2111. Alle studentene

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng

Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng NO EN Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng Studiet er tverrfaglig og gir grunnleggende kompetanse i arbeidsinkludering på masternivå. Studiet gir en innføring i forskningsbasert kunnskap om arbeidslivets

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet juni

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk

Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Masteroppgave i helsevitenskap med spesialisering i rusproblematikk Emnekode: MHVRMAS_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC)

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil) og examen facultatum

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer