DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho"

Transkript

1 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho OPPGRADERING AV INSTRUKTØRTANNPLEIERE VED DOF STUDIEPLAN Bakgrunn I 2003 ble det 2-årige tannpleierstudiet utvidet til et 3-årig bachelorstudium og det ble aktuelt å vurdere hvordan instruktørtannpleierne ved DOF kan få hevet sin kompetanse for å ivareta nye krav i tannpleierstudiet. Det er et ønske fra instruktørtannpleierne om at en oppgradering formelt bør ende opp i en bachelorgrad på lik linje med dagens tannpleierstudenter. Saken ble behandlet i fakultetstyrets møte 14. juni 2005 (sak 53/05). Følgende vedtak ble fattet 1. Fakultetet vil legge forholdene til rette for at den enkelte instruktørtannpleier kan oppgradere sin kompetanse til Bachelor i tannpleie. 2. Fakultetstyret ber Studieutvalget utrede innhold og omfang for en tilleggsutdannelse som vil føre frem til bachelorgrad for tannpleiere med to års grunnutdanning. Studieutvalget bes også innhente konkrete forslag fra berørte fagområder om hvordan en oppgradering kan gjøres innenfor dagens ressursramme. På bakgrunn av overnevnte vedtak i fakultetstyret oppnevnte Studieutvalget 23. september 2005, sak 26/05, en komité med følgende mandat; Studieutvalet set ned ein raskt arbeidande komité som skal utarbeide forslag til kva tilbod instruktørtannpleiarane kan få i høve til kurs, tidsaspekt for gjennomføring og organisering. Komiteens innstilling ble behandlet i Studieutvalget (Sak 04/06) der det ble gjort følgende vedtak: Studieutvalget slutter seg til komiteens forslag om oppgradering av instruktørtannpleier med tilknytting til Det odontologiske fakultet til Bachelor i tannpleie, med forutsetninger. Opptak til studiet skal skje i løpet av høsten Studieutvalget gir komiteen for oppgradering av instruktørtannpleierne mandat til å ta den overordnede styringen med å planlegge og kostnadsberegne studieprogrammet. Komiteen arbeidet videre med å lage en studieplan og la denne frem for Studieutvalget i møtet 2. juni Det ble særlig diskutert omkring omfang av evaluering. Studieutvalget gjorde følgende vedtak etter avstemning med 10 mot 2 stemmer. Studieutvalget godkjenner forslag til studieplanen Oppgradering av instruktørtannpleierne kompetanse.

2 Oppgraderingen i fagene farmakologi, kariologi, endodonti, periodonti, protetikk og gerodontologi evalueres med en 6t timers integrert felleseksamen Mindretallet på 2 (Inger-Toril Norderval og Kristin Klock) stemte for å godkjenne studieplanen slik den forelå, det vil si uten vedtakets annet ledd. Studieplanen slik den presenteres for Fakultetstyret her (se vedlegg) er endret i samsvar med Studieutvalgets vedtak. Studieplan for oppgradering av instruktørtannpleierne ved DOF: Etter å ha fullført studieprogrammet Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse skal studenten ha fått en oppgradring av sine kunnskaper og ferdigheter tilsvarende studieplan for bachelorstudiet i tannpleie vedtatt i styret for Det odontologiske fakultet 25. mai (Revidert versjon foreligger høsten 2006). Opptakskrav Alle instruktørtannpleiere ansatt ved DOF vil få tilbud om å delta i studieprogrammet for oppgradering. Frist for tilbakemelding om interesse for å delta i oppgraderingen settes til 10. august Undervisning I store deler av studiet følger instruktørtannpleierne ordinær undervisning sammen med tannpleierstudentene. I ordinær undervisning vil forelesningene være anbefalte. Forelesningsseminarer, kurs og kliniske økter er obligatoriske. Undervisning som settes opp spesielt for instruktørtannpleierne vil være obligatorisk. Innlevering av oppgaver, prøver og eksamen er obligatorisk. Gjennomføring av studiet Studieutvalget har det overordnede ansvar for gjennomføringen av oppgraderingen. Studieprogrammet administreres av studieseksjon ved DOF (undervisningsadministrasjon og eksamen) i samarbeid med fagområdene (undervisning og pensum) og ledelsen for tannpleierstudiet (bemanningsspørsmål, deltidsstudier). Studieprogrammet tas på deltid og ledelsen ved tannpleierstudiet må vurdere når instruktører eventuelt kan delta på undervisning i arbeidstiden. Studiet vil kreve en betydelig egeninnsats av instruktørtannpleierne utenom ordinær arbeidstid. Studieutvalget behandler de reglementssaker som eventuelt oppstår underveis i studieprogrammet. Kostnader Komiteen har vært i kontakt med fagområdene om kostnader ved å gjennomføre oppgraderingen. Tilbakemeldingen tilsier at en oppgradering på fagområdet gerodontologi vil medføre innleie av foreleser på ca 11 undervisningstimer (ca. kr ) Fagområdet protetikk opplyser at instruktørtannpleierne kan følge ordinær undervisning kostnadsfritt, eventuelt at det settes opp konsentrert kurs. Kostnaden ved å sette opp konsentrert kurs vil være 46 timer med teoretisk, propedeutisk og klinisk undervisning (ca. kr )

3 Eksamenskostnader/sensorkostnader/undervisningsmateriell/generelle administrasjonskostnader vil tilfalle alle fag, men antas å være små beløp. Vurdering Fakultetsledelsen slutter seg til vurderinger og vedtak som er gjort i Studieutvalget med følgende forutsetninger: Det lages en oversikt over tidspunkt for aktuell undervisning for instruktørtannpleierne og at denne legges ved studieplanen. Dersom det skal gjennomføres en 6 timers integrert eksamen i emnene farmakologi, kariologi, endodonti, periodonti, protetikk og gerodontologi skal dette drøftes med fagområdene før endelig vedtak om eksamensform fattes. Undervisningen skal i størst mulig grad gjennomføres som del av den ordinære undervisningen. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar forslag til studieplanen Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse - DOF gjeldende fra høstsemester 2006 med de forutsetninger som er nevnt i saksforelegget. Petter Bomann-Larsen Fakultetsdirektør Vedlegg: - Forslag til studieplan for Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse - Oppgradering av Instruktørtannpleierne til bachelor i tannpleie Komiteens innstilling

4 Til Fakultetstyret DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Forslag til studieplan for; OPPGRADERING AV INSTRUKTØRTANNPLEIERNES KOMPETANSE - DOF Vedlagt forslag til Studieplan er en videre bearbeiding av Innstilling fra komité for oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse 22. februar 06 og er vedtatt i Studieutvalget 2. juni 2006.

5 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 6 Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse... 6 Mål for studiet... 7 Undervisning og Eksamen... 7 Gjennomføring av studiet... 7 Opptakskrav... 8 Studiets faglige innhold, kronologisk... 8 Kurs i odontofobi... 8 Farmakologi... 8 Kurs i infiltrasjonsanestesi... 9 Kjeve- og slimhinnelidelser... 9 Kjeveortopedi Kariologi Endodonti Periodonti Samfunn, levekår og livsstil (Samfunnsodontologi) Pedodonti Bacheloroppgave Protetikk Gerodontologi Allmennodontologi Examen Philosophicum Studiepoeng Kostnader... 18

6 STUDIEPLAN FOR OPPGRADERING AV INSTRUKTØRTANNPLEIERNES KOMPETANSE ( ) Bakgrunn I 2003 ble det 2-årige tannpleierstudiet utvidet til et 3-årig bachelorstudium og det ble aktuelt å vurdere hvordan instruktørtannpleierne ved DOF kan få hevet sin kompetanse for å ivareta nye krav i tannpleierstudiet. Det er et ønske fra instruktørtannpleierne om at en oppgradering formelt bør ende opp i en bachelorgrad på lik linje med dagens tannpleierstudenter. Saken ble behandlet i fakultetstyrets møte 14. juni 2005 (sak 53/05). Følgende vedtak ble fattet 3. Fakultetet vil legge forholdene til rette for at den enkelte instruktørtannpleier kan oppgradere sin kompetanse til Bachelor i tannpleie. 4. Fakultetstyret ber Studieutvalget utrede innhold og omfang for en tilleggsutdannelse som vil føre frem til bachelorgrad for tannpleiere med to års grunnutdanning. Studieutvalget bes også innhente konkrete forslag fra berørte fagområder om hvordan en oppgradering kan gjøres innenfor dagens ressursramme. På bakgrunn av overnevnte vedtak i fakultetstyret oppnevnte Studieutvalget 23. september 2005, sak 26/05, en komité med følgende mandat; Studieutvalet set ned ein raskt arbeidande komité som skal utarbeide forslag til kva tilbod instruktørtannpleiarane kan få i høve til kurs, tidsaspekt for gjennomføring og organisering. Medlemane i komiteen er: Amanuensis Inger-Toril Norderval -leder, førsteamanuensis Kristin Klock, instruktørtannpleier Ragnfrid J. Skavland. Studiekonsulent Kim Ove Hommen er sekretær. Komiteens innstilling ble behandlet i Studieutvalget (Sak 04/06) og det ble gjort følgende vedtak: Studieutvalget slutter seg til komiteens forslag om oppgradering av instruktørtannpleier med tilknytting til Det odontologiske fakultet til Bachelor i tannpleie, med forutsetninger. Opptak til studiet skal skje i løpet av høsten Studieutvalget gir komiteen for oppgradering av instruktørtannpleierne mandat til å ta den overordnede styringen med å planlegge (1) og kostnadsberegne(2) studieprogrammet. Under følger forslag til studieplan. Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse Det odontologiske fakultet har fra 2003 et treårig profesjonsstudium i tannpleie som fører frem til universitetsgraden bachelor i tannpleie (180 studiepoeng).

7 Profesjonsstudiet i tannpleie ved UiB var tidligere et toårig profesjonsstudium (120 studiepoeng). Studieprogrammet Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse er et deltidsstudium med omfang på 60 studiepoeng og kan sammen med fullført toårig profesjonsutdanning i tannpleie føre frem til universitetsgraden bachelor i tannpleie. Studieprogrammet Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse eies av Det odontologiske fakultet (DOF). Mål for studiet Etter å ha fullført studieprogrammet Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse skal studenten ha fått en oppgradring av sine kunnskaper og ferdigheter tilsvarende bachelorstudiet i tannpleie vedtatt i styret for Det odontologiske fakultet 25. mai (Revidert versjon vil foreligge høsten 2006). Undervisning og Eksamen Studiet inneholder obligatorisk undervisning, selvstudium, oppgaveskriving med innlevering, prøver og eksamener. I store deler av studiet følger instruktørtannpleierne ordinær undervisning sammen med tannpleierstudentene. I ordinær undervisning vil forelesningene være anbefalte. Forelesningsseminarer, kurs og kliniske økter er obligatoriske. Undervisning som settes opp spesielt for instruktørtannpleierne vil være obligatorisk. Innlevering av oppgaver, prøver og eksamen er obligatorisk. Det bør utarbeides en oversikt som angir nærmere tidspunkt for undervisning m.m. Gjennomføring av studiet Studieutvalget har det overordnede ansvar for gjennomføringen av oppgraderingen. Studieprogrammet administreres av studieseksjon ved DOF (undervisningsadministrasjon og eksamen) i samarbeid med fagområdene (undervisning og pensum) og ledelsen for tannpleierstudiet (bemanningsspørsmål, deltidsstudier). Studieprogrammet registreres i Felles studentsystem (FS) som et eget studieprogram. Når hver enkelt enhet er gjennomført gir fagområdet studieseksjonen en bekreftelse på deltakelse/gjennomføring. Kurs eller emner som inngår i studieprogrammet og som instruktørtannpleiere kan dokumentere å ha fullført, kan godkjennes av Studieutvalget. De enkelte deler i programmet skal registreres fortløpende i Felles studentsystem etter hvert som de gjennomføres/bestås. Oppgraderingen vil bli regnet som fullført når alle deler av studieprogrammet er registrert som bestått. Studieprogrammet gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk for studier ved DOF.

8 Opptakskrav Alle instruktørtannpleiere ansatt ved DOF pr studieprogrammets oppstart vil få tilbud om å delta i studieprogrammet for oppgradering. Frist for tilbakemelding om interesse for å delta i oppgraderingen settes til 10. august Oppgraderingen ventes å kunne starte høsten Det er en målsetting at instruktørtannpleierne som begynner på programmet høsten 2006 skal få anledning til å gjennomføre oppgraderingen innen vårsemesteret Studiets faglige innhold, kronologisk Kurs i odontofobi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter, se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Kurset er todelt. Del I består av to dager i 2. semester og del II en dag i 6. semester, etter praksistudiet. Instruktørtannpleierne følger ordinær undervisning. oppgis av fagansvarlig. Obligatorisk oppmøte = Godkjent kurs Farmakologi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for bachelorstudium i tannpleie. Undervisning i generell farmakologi og lokalanestetika. I alt 6 forelesninger i vårsemesteret. Fagansvarlig oppgir tidspunkt for forelesningene. Instruktørtannpleierne følger ordinær undervisning eller leser pensum som selvstudium Samme pensum som for tannpleierstudentene.

9 Generell farmakologi 1. Farmakodynamikk (kap. 5 bind II) 2. Farmakokinetikk (kap. 6 bind II) 3. Interaksjoner Lokalanestetika (kap. 1 bind II, kap. 14 bind II, hand-outs) Odontologiske risikofaktorer ved eldres medisinbruk (hand-outs) Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle og Lysaa, Roy: Illustrert farmakologi, bind 1, 2. utgave. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. Bergen Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle og Lysaa, Roy: Illustrert farmakologi, bind 2, 2. utgave. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. Bergen Forelesninger/seminarer Handouts Farmakologi inngår i en 6 timers integrert felleseksamen og evalueres med ECTS karakterskala A-F. Kurs i infiltrasjonsanestesi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. 16 forelesninger og 6 timers kurs i høstsemesteret. Instruktørtannpleierne følger ordinær undervisning. Tidspunkt for undervisning oppgis av fagansvarlig. er det samme som for tannpleierstudentene og oppgis av fagansvarlig. 2 timers skriftlig prøve sammen med tannpleierstudentene som vurderes til bestått/ikke bestått. Kjeve- og slimhinnelidelser For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Instruktørtannpleierne kan følge ordinære forelesninger for tannpleierstudentene (22) eller lese på egenhånd. I tillegg kommer 7 kliniske økter i høstsemesteret. Se timeplan for tannpleierstudentene. er som for tannpleierstudentene og oppgis av fagansvarlig.

10 4 timers skriftlig eksamen sammen med tannpleierstudentene som vurderes etter ECTS gradert karakterskala A-F. Kjeveortopedi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for bachelorstudium i tannpleie. Fagområdet underviser tannlegestudenter i diagnostikk av tannstillingsfeil gjennom hele studieåret. Undervisningen foregår daglig i tidsrommet , henholdsvis Instruktørtannpleierne kan, en pr. dag, følge studentundervisningen. Instruktørtannpleierne skal være til stede ved minst 8-10 økter hver. Kompendiet Kjeveortopedi for tannpleiere av Per Johan Wisth og Kirsten Thunold. Institutt for kjeverortopedi, UiB Bergen Deltakelse på minst 8 økter a` 1t 15 min = Godkjent kurs. Kariologi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for bachelorstudium i tannpleie. Instruktørtannpleierne følger utvalgte deler av ordinær undervisning for tannpleierstudentene, leser eventuelt på egenhånd. Obligatorisk seminar (en dag) om bleking av tenner. Kontakt fagansvarlig. Emnet inngår i en 6t integrert felleseksamen som vurderes etter ECTS graderte karakterskala A-F. Endodonti For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Instruktørtannpleierne følger ordinær studentundervisning høstsemesteret eller selvstudium.

11 1. Forelesningsoversikter (handouts) 2. Lærebok: Principles and practice of Endodontics third edition Kap. 2, 3, 4, 19, 23, Artikler Rotresorpsjon Fuss Z, Tsesis I, Lin S. Root resorption-diagnosis, classification and treatment choices based on simultation factors. Dent Traumatol. 2003;19: Autotransplantasjon Zachrisson, BU, Stenvik A, Haanaes, HR. Management of missing maxillary anterior teeth with emphasis on autotransplantasjon. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2004;126:284-8 Emnet inngår i en 6t integrert felleseksamen som vurderes etter ECTS graderte karakterskala A-F. Periodonti For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. I den nye studieplanen er det tatt med et moment om røykeforebyggende tiltak, dvs. sammenhengen mellom periodontitt og røyking som risikofaktor. Det undervises videre om forebygging av periimplantitt, innholdet i de nye refusjonsreglene til Folketrygden samt assistanse og etterbehandling ved peridontal kirurgi. Når det gjelder teoridelen kan instruktørene følge studentforelesningene, eventuelt lese i lærebøker og artikler fra PubMed. Aktuelle tema som det gis forelesninger om: - Klassifikasjon av periodontal sykdom - Periodontal sykdom, generell helse, risikofaktorer Røyking - Dentale implantater prinsipper og vedlikehold. Fagansvarlig oppgir nærmere tidspunkt for forelesningene. Kirurgisk oppdekking i forbindelse med periodontal kirurgi vil bli demonstrert av klinikkpersonalet ved fagområdet periodonti. Kirurgisk assistanse og etterbehandling kan avtales med instruktør. Samme pensum som for tannpleierstudentene. Rambusch E og Rasmussen P: Kompendium - Parodontologi for tandplejere. SKT-Århus. Norsk Tannvern red: Tobakk og oral helse. En veileder for tannhelsepersonell. Lie T. Skjerping av periodontale instrumenter. Odontologi 1984.

12 Støttelitteratur. Weinberg MA, Westphal C, Palat M, Froum SJ. Comprehensive Periodontics for the Dental Hygienist. ISBN Prentice-Hall, Egelberg J, Badersten A: Periodontal Examination. Odont Science. Malmö Lindhe J, Karring T, Lang NP. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. ISBN Blacwell Munksgaard Faglige artikler, seminarmateriell. Emnet inngår i en 4t eksamen i Voksentannpleie og allmennodontologi som vurderes etter gradert ECTS karakterskala A-F. Samfunn, levekår og livsstil (Samfunnsodontologi) Undervisningen knytter tannpleie inn i en større helsefaglig sammenheng, og gir et bredere grunnlag for en generell forståelse og formidling av helse. Undervisningen gis som 6 forelesninger og følges sammen med tannpleierstudentene i høstsemesteret. Etter egeninnsats og deltakelse på undervisningen/kurset skal studenten - kunne analysere årsaker til livsstil i et samfunnsperspektiv (Individ- og miljørettet) - kunne analysere individ- og miljørettede strategier som er egnet til å påvirke livsstil. Deltakelse på studentaktiviteter for å nå kompetansemålene - Anvende Hemil-Modellen trinn 1-5 for å analyserer årsaker til helseadferd i individog miljørettet perspektiv med vurdering av påvirkning fra samfunnskultur og samfunnspolitikk. - Anvende HEMIL modellen trinn 6-8 for å vurdere helhetlige helsefremmende og forebyggende strategier i gjennomføring av tiltak for ulike målgrupper - Levere skriftlig prosjektskisse som dokumenterer kompetanse Forarbeid før undervisningen starter 1) Hente ut informasjon om HEMIL modellen fra Internett; 2) lese pensumlitteratur. - HEMIL-modellen - Klepp, K.I.,Aarø, L.E.; Rimplâ, M. (1997) Ungdom, samfunn og helse (s 9-21) i Klepp og Aarø (red) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid, Oslo: Universitetsforlaget. -Reeve, J. (2002) Self- Determination Theory Applied to Educational Settings. In E.L.Deci and R.M. Ryan (Eds.), Handbook of Self-determination research, (s ) NY: The University of Rochester Press. - Åstrøm, A.N. (1997) Sosialpsykologisk perspektiv på ungdommers tannhelseadferd (s ) i Klapp og Aarø (red) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid, Oslo: Universitetsforlaget. Innlevering av en skriftlig oppgave/prosjektskisse som vurderes til bestått/ikke bestått.

13 Pedodonti For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Instruktørtannpleierne kan følge forelesningsserien for tannpleierstudentene i kull 2 eller lese på egenhånd. Kliniske innføringsseminar ved begynnelsen av 5. semester er obligatorisk. - Hansson B, Hallonsten AL, Koch G, Ullbro C: Barntandvård. Lic forlag - Statens Helsetilsyn: Tenner for livet. Helsefremmende og forebyggende arbeid IK Statens Helsetilsyn: Retningslinjer for bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet IK- 96/16 - Koch G, Poulsen S: Pedodontics. A clinical approach. Munksgaard, Copenhagen 2001 Støttelitteratur: - Fejerskov O, Ekstrand J, Burt B: Fluoride in dentistry. Munksgaard - Den norske tannlegeforenings Tidende: Pedodonti 1 og 2 fra 1998, temahefter - Statens Helsetilsyn: Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten IK Statens Helsetilsyn: Alvorlige spiseforstyrrelser. Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten IK St meld nr 17 ( ): Om innvandring og det flerkulturelle Norge - Hanssen I: Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Universitetsforlaget - Mæland J.G: Forebyggende helsearbeid - i teori og praksis. Tano Aschehoug - Diverse faglige artikler, seminarmateriell, se forøvrig under kariologi og andre fagområder. Brosjyrer og materiell fra Norsk Tannvern Instruktørtannpleierne går opp til eksamen sammen med tannpleierstudentene ved slutten av 5. semester. Eksamen vurderes etter ECTS karakterskala A-F. Bacheloroppgave For beskrivelse av målsetting, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for bachelorstudium i tannpleie.. Kandidatene skriver bacheloroppgaven etter samme mal og omfang som beskrevet i Studieplan for Bachelorgraden i tannpleierstudentene. Kandidatene kan delta på skrivekurs og bibliotekkurs sammen med tannpleierstudentene. Det skal inngås veiledningskontrakt med vitenskapelig ansatt. Instruktørtannpleierne kan velge oppgave sammen med ordinære tannpleierstudenter men kan ikke prioriteres ved konkurranse på grunn av mangel på veiledningskapasitet. De kan derimot foreslå eget tema for oppgaven og inngå veiledningskontrakt utenom de frister som settes for studentene. Arbeidet med oppgaven kan starte høsten 2006.

14 Oppgaven vurderes av veileder og en intern sensor fra et av fagområdene ved fakultetet. Studenten får tilbakemelding innen 3 uker etter innlevering. Oppgaven gis karakter etter karakterskalaen ECTS bestått/ikke bestått. Det legges opp til en muntlig presentasjon av bacheloroppgaven. Protetikk For beskrivelse av målsetting, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Et oppgraderingskurs i protetikk er allerede gjennomført for flere instruktørtannpleiere Teoretiske forelesninger (16 timer) Propedeutisk og klinisk undervisning (29 timer). De som ikke har fulgt dette oppgraderingskurset må følge ordinær undervisning for tannpleierstudentene, dvs. 22 forelesninger, 39 kurstimer og 4 økter i klinikk i samarbeid med fagområdet gerodontologi. (Fagområdet kan være villig til å sette opp et nytt konsentrert kurs for nye kandidater hvis fakultet tilfører fagområdet ressurser til dette formålet) Handouts fra faglærer. oppgis av fagansvarlig. For de som allerede har gjennomført oppgraderingskurs 3 timers skriftlig prøve (bestått/ikke bestått). For kandidater som ønsker å følge ordinær undervisning vil evalueringen av emnet inkluderes i en 6t integrert felleseksamen. Gerodontologi For beskrivelse av målsetting, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Juss og Helse Ved jurist Birgitte Gullestad, Byrådsavd. Helse og Omsorg, Bergen kommune. Undervisingen vil bl.a vektlegge - Organisering av kommunehelsetjenesten - Lov om helsepersonell - Lov om pasientrettigheter - Forskrift om sosiale tjenester - Rettsvern med henhold til bruk av tvang - Problemer vedrørende redusert bruk av samtykkekompetanse

15 Varighet ca 4 timer. Eldres helse Ved professor Harald Nygard. Undervisningen vil bl.a. vektlegge: - Hva innebærer aldring - Demografi - Somatiske sykdommer blant eldre - Psykiske sykdommer blant eldre Varighet ca 4 timer. Odontologiske riskfaktorer blant eldres medisinbruk Ved 1. amanuensis Henning Lygre, Det odontologiske fakultet. Undervisningen vil bl.a. vektlegge - Eldre og medikamenter - Endokardittprofylakse - Blødningsproblematikk - Munntørrhetsproblemer Varighet ca 3 timer. Opplegget egner seg for et konsentrert kurs i en undervisningsfri periode, evt. på kveldstid. Tidspunkt diskuteres med involverte parter. Norsk Lovsamling: - Lov om sosiale tjenester, kapittel 4a. - Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Gerodontologi inngår i en 6 timers integrert felleseksamen og evalueres med ECTS karakterskala A-F. Allmennodontologi Med allmennodontologi menes her emnene farmakologi, kariologi, endodonti, periodonti, protetikk og gerodontologi. Emnene er omtalt hver for seg foran. Se omtale foran Se omtale foran

16 Det avholdes en 6t felles integrert eksamen som vurderes etter den graderte ECTS karakterskala A-F. Eksamen vurderes som en enhet og kan ikke splittes opp ved stryk på enkelt emner og bestått på enkelt emner. Examen Philosophicum. Examen philosophicum skal gi studentene ved Universitetet i Bergen en innføring i universitetets idétradisjoner så vel som dets tenke-, arbeids- og skrivemåter. Exphil skal gi et overordnet filosofisk perspektiv på akademisk kultur og dannelse. Den medisinske og odontologiske varianten gir kunnskaper om det filosofiske og i noen grad historiske grunnlaget for medisin og helsefag, både gjennom vitenskapsfilosofiske analyser av disse fagenes praksis og forskning, og gjennom studiet av sentrale bidrag i vestlig filosofi som har vært relevant for den medisinske virksomhet. Undervisningsform Man kan avlegge Examen philosophicum på to måter: ved enten å følge "seminarmodellen" eller "eksamensmodellen". Velger man eksamensmodellen innebærer det at man kun følger forelesninger og det føres ikke oppmøte. Velger man seminarmodellen er det obligatoriske seminarer og oppgaveinnleveringer. For mer informasjon om de to måtene å avlegge Examen philosophicum se førstesemesteremne i studentportalen. Det legges opp til at instruktørtannpleierne tar Examen philosophicum som ordinære studenter ved UiB etter egen individuell planlegging. Det vil si at instruktørtannpleierne selv tar ansvar for å søke om opptak og melde seg opp til eksamen.

17 Tabell I: Studieplanens volum og vurderingsform Fag/Kurs: FS/F Klinikk Kurs Prøve/- godkjent/ikke godkjent Kurs i odontofobi 3 dager Godkjent kurs Eksamen Merknader Farmakologi 6 F *Felles eksamen Kurs i 16 F 6T 2T infiltrasjonsanestesi Kjeve og slimhinnelidelser 22 F 7 økter 4T Ordinær undervisning/ selvstudium Kjeveortopedi 8 økter à Godkjent kurs 1t 15 min Kariologi 1 dag *Felles eksamen Ordinær undervisning/ selvstudium Endodonti *Felles eksamen Ordinær undervisning /selvstudium Periodonti *Felles eksamen Ordinær undervisning/ selvstudium Samfunnsodontologi -Samfunn levekår og livsstil Pedodonti -teori -klinisk innføringsseminar Bacheloroppgave - Innlevering Protetikk -teori -kurs/klinikk 6 F Godkjent kurs Ordinær undervisning Innlevering av oppgave Ordinær undervisning/ 28 F 4T selvstudium 1 dag Godkjent kurs 2 F 2t Bestått/ikke bestått *Felles 22 F 3t prøve ved Eksamen 4 økter 39 eget kurs Innlevering av prosjektoppgave Ordinær undervisning/eget kurs Gerodontologi 11F *Felles eksamen Allmennodontologi Farma, kario, endo, *6T perio, protetikk, gero Examen Philosophicum Konsentrert Undervisning Integrert eksamen, allmennodontologi Tas etter individuell planlegging Forklaringer til tabell: F= forelesning à 45 minutter FS= forelesningsseminar à 2x40 minutter * =Evaluering ved en 6 timers integrert eksamen Studiepoeng Emner som følges i sin helhet sammen med ordinære tannpleierstudenter gis tilsvarende studiepoeng som for hos disse. Resterende fagemner gis en samlet vekting i studiepoeng når alle deler er fullført.

18 Siden studieplanen til bachelorstudiet i tannpleie er under revidering kan ikke antall studiepoeng pr emne gis nøyaktig mer enn under; Bacheloroppgave 10 studiepoeng Examen philosophicum 10 studiepoeng Resterende fagemner - 40 studiepoeng Kostnader Komiteen har vært i kontakt med fagområdene om kostnader ved å gjennomføre oppgraderingen. Tilbakemeldingen tilsier at en oppgradering på fagområdet gerodontologi vil medføre innleie av foreleser ca 11 undervisningstimer (pris ca ). Fagområdet protetikk opplyser at instruktørtannpleierne kan følge ordinær undervisning kostnadsfritt, eventuelt at det settes opp konsentrert kurs. Kostnaden på dette vil være 46 timer med teoretisk, propedeutisk og klinisk undervisning (pris ca ). Eksamenskostnader/sensorkostnader/undervisningsmateriell/generelle administrasjonskostnader vil tilfalle alle fag, men antas å være små beløp. Vedlegg til Studieplan - Utfyllende regler til Reglement for gradsstudier ved Universitet i Bergen DOF (revideres pr. høst 2006) - Bachelorstudium i tannpleie DOF (revideres pr semesterstart høst 2006) - Generelle retningslinjer permisjon med lønn i samband med kurs og eksamen - DOF

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - f o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e STUDIEPLAN

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO

LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO *faglærere presiserer hva som er pensumlitteratur Innledende klinikk: Tannpleierutdanningen i Oslo: Kompendium - propedevtisk

Detaljer

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo

Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013. til. Mastergrad i odontolgi. Det odontologiske fakultet, Oslo Programplan for studieprogrammet OD- Oslo 2013 til Mastergrad i odontolgi Det odontologiske fakultet, Oslo Vedtatt av Fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet 23. april 2013 1 Innhold Innledning...

Detaljer

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER...

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... PROGRAMPLAN BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE Innhold 1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Programplan for Spesialistutdanning i odontologi

Programplan for Spesialistutdanning i odontologi Programplan for Spesialistutdanning i odontologi 2008 Innholdsfortegnelse Generell beskrivelse... 4 Bakgrunn... 4 Rammer for virksomheten... 5 Mål for utdanningen... 5 Studiets omfang... 5 Utlysning og

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. STUDIETS OVERORDNEDE MÅL... 4

1. INNLEDNING... 3 2. STUDIETS OVERORDNEDE MÅL... 4 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN... 3 1.2. MÅLGRUPPE/ OPPTAKSKRAV... 3 2. STUDIETS OVERORDNEDE MÅL... 4 2.2 OPPFØLGING AV MÅLOPPFYLLELSE... 7 3. ORGANISERING OG STRUKTUR... 4 4. INNHOLD I STUDIEPLANEN...

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av mastergradsstudium i Odontologi.

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Revidering av akkreditering av mastergradsstudium i Odontologi. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Revidering av akkreditering av mastergradsstudium i Odontologi Sakkyndig rapport Forord Rapporten og komiteens vurderinger er basert på selvevaluering

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen Forslag til styrende prinsipper for en revisjon av studieplanen på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen Bergen desember 2010 1 Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Fremtidig ordning for autorisering av tannleger med utdanning fra institusjoner utenfor EØS-området.

Fremtidig ordning for autorisering av tannleger med utdanning fra institusjoner utenfor EØS-området. 1 13.06.11 Fremtidig ordning for autorisering av tannleger med utdanning fra institusjoner utenfor EØS-området. Utvikling av et faglig rammeverk Tromsø juni 2011 Harald M Eriksen 2 Innholdsoversikt Generell

Detaljer

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014

Kontor, salg og serviceledelse. Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Kontor, salg og serviceledelse Studieforbundet AOF Norge Februar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Studieforbundet AOF Norge, AOF Midt-Norge, Trondheim Kontor, salg og serviceledelse Dato for vedtak:

Detaljer

KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN

KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV TILTAK OG RESSURSER I FORHOLD TIL ETIKK I UTDANNINGEN I Utdanningsutvalgets møte IV, den 14.12.2006, ble Sak 61/06 Etikk i utdanning oppnevning av arbeidsgruppe behandlet, og utvalget sluttet

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag

Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag Tid: Fredag 13.11. 2009 kl.11.00-13.00 Sted: Møterommet 2.etasje, Årstadveien

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer