DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho"

Transkript

1 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Sak nr. 41/06 Styremøte 13/06/06 DL 05/4813/DOF/koho OPPGRADERING AV INSTRUKTØRTANNPLEIERE VED DOF STUDIEPLAN Bakgrunn I 2003 ble det 2-årige tannpleierstudiet utvidet til et 3-årig bachelorstudium og det ble aktuelt å vurdere hvordan instruktørtannpleierne ved DOF kan få hevet sin kompetanse for å ivareta nye krav i tannpleierstudiet. Det er et ønske fra instruktørtannpleierne om at en oppgradering formelt bør ende opp i en bachelorgrad på lik linje med dagens tannpleierstudenter. Saken ble behandlet i fakultetstyrets møte 14. juni 2005 (sak 53/05). Følgende vedtak ble fattet 1. Fakultetet vil legge forholdene til rette for at den enkelte instruktørtannpleier kan oppgradere sin kompetanse til Bachelor i tannpleie. 2. Fakultetstyret ber Studieutvalget utrede innhold og omfang for en tilleggsutdannelse som vil føre frem til bachelorgrad for tannpleiere med to års grunnutdanning. Studieutvalget bes også innhente konkrete forslag fra berørte fagområder om hvordan en oppgradering kan gjøres innenfor dagens ressursramme. På bakgrunn av overnevnte vedtak i fakultetstyret oppnevnte Studieutvalget 23. september 2005, sak 26/05, en komité med følgende mandat; Studieutvalet set ned ein raskt arbeidande komité som skal utarbeide forslag til kva tilbod instruktørtannpleiarane kan få i høve til kurs, tidsaspekt for gjennomføring og organisering. Komiteens innstilling ble behandlet i Studieutvalget (Sak 04/06) der det ble gjort følgende vedtak: Studieutvalget slutter seg til komiteens forslag om oppgradering av instruktørtannpleier med tilknytting til Det odontologiske fakultet til Bachelor i tannpleie, med forutsetninger. Opptak til studiet skal skje i løpet av høsten Studieutvalget gir komiteen for oppgradering av instruktørtannpleierne mandat til å ta den overordnede styringen med å planlegge og kostnadsberegne studieprogrammet. Komiteen arbeidet videre med å lage en studieplan og la denne frem for Studieutvalget i møtet 2. juni Det ble særlig diskutert omkring omfang av evaluering. Studieutvalget gjorde følgende vedtak etter avstemning med 10 mot 2 stemmer. Studieutvalget godkjenner forslag til studieplanen Oppgradering av instruktørtannpleierne kompetanse.

2 Oppgraderingen i fagene farmakologi, kariologi, endodonti, periodonti, protetikk og gerodontologi evalueres med en 6t timers integrert felleseksamen Mindretallet på 2 (Inger-Toril Norderval og Kristin Klock) stemte for å godkjenne studieplanen slik den forelå, det vil si uten vedtakets annet ledd. Studieplanen slik den presenteres for Fakultetstyret her (se vedlegg) er endret i samsvar med Studieutvalgets vedtak. Studieplan for oppgradering av instruktørtannpleierne ved DOF: Etter å ha fullført studieprogrammet Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse skal studenten ha fått en oppgradring av sine kunnskaper og ferdigheter tilsvarende studieplan for bachelorstudiet i tannpleie vedtatt i styret for Det odontologiske fakultet 25. mai (Revidert versjon foreligger høsten 2006). Opptakskrav Alle instruktørtannpleiere ansatt ved DOF vil få tilbud om å delta i studieprogrammet for oppgradering. Frist for tilbakemelding om interesse for å delta i oppgraderingen settes til 10. august Undervisning I store deler av studiet følger instruktørtannpleierne ordinær undervisning sammen med tannpleierstudentene. I ordinær undervisning vil forelesningene være anbefalte. Forelesningsseminarer, kurs og kliniske økter er obligatoriske. Undervisning som settes opp spesielt for instruktørtannpleierne vil være obligatorisk. Innlevering av oppgaver, prøver og eksamen er obligatorisk. Gjennomføring av studiet Studieutvalget har det overordnede ansvar for gjennomføringen av oppgraderingen. Studieprogrammet administreres av studieseksjon ved DOF (undervisningsadministrasjon og eksamen) i samarbeid med fagområdene (undervisning og pensum) og ledelsen for tannpleierstudiet (bemanningsspørsmål, deltidsstudier). Studieprogrammet tas på deltid og ledelsen ved tannpleierstudiet må vurdere når instruktører eventuelt kan delta på undervisning i arbeidstiden. Studiet vil kreve en betydelig egeninnsats av instruktørtannpleierne utenom ordinær arbeidstid. Studieutvalget behandler de reglementssaker som eventuelt oppstår underveis i studieprogrammet. Kostnader Komiteen har vært i kontakt med fagområdene om kostnader ved å gjennomføre oppgraderingen. Tilbakemeldingen tilsier at en oppgradering på fagområdet gerodontologi vil medføre innleie av foreleser på ca 11 undervisningstimer (ca. kr ) Fagområdet protetikk opplyser at instruktørtannpleierne kan følge ordinær undervisning kostnadsfritt, eventuelt at det settes opp konsentrert kurs. Kostnaden ved å sette opp konsentrert kurs vil være 46 timer med teoretisk, propedeutisk og klinisk undervisning (ca. kr )

3 Eksamenskostnader/sensorkostnader/undervisningsmateriell/generelle administrasjonskostnader vil tilfalle alle fag, men antas å være små beløp. Vurdering Fakultetsledelsen slutter seg til vurderinger og vedtak som er gjort i Studieutvalget med følgende forutsetninger: Det lages en oversikt over tidspunkt for aktuell undervisning for instruktørtannpleierne og at denne legges ved studieplanen. Dersom det skal gjennomføres en 6 timers integrert eksamen i emnene farmakologi, kariologi, endodonti, periodonti, protetikk og gerodontologi skal dette drøftes med fagområdene før endelig vedtak om eksamensform fattes. Undervisningen skal i størst mulig grad gjennomføres som del av den ordinære undervisningen. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar forslag til studieplanen Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse - DOF gjeldende fra høstsemester 2006 med de forutsetninger som er nevnt i saksforelegget. Petter Bomann-Larsen Fakultetsdirektør Vedlegg: - Forslag til studieplan for Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse - Oppgradering av Instruktørtannpleierne til bachelor i tannpleie Komiteens innstilling

4 Til Fakultetstyret DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Forslag til studieplan for; OPPGRADERING AV INSTRUKTØRTANNPLEIERNES KOMPETANSE - DOF Vedlagt forslag til Studieplan er en videre bearbeiding av Innstilling fra komité for oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse 22. februar 06 og er vedtatt i Studieutvalget 2. juni 2006.

5 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 6 Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse... 6 Mål for studiet... 7 Undervisning og Eksamen... 7 Gjennomføring av studiet... 7 Opptakskrav... 8 Studiets faglige innhold, kronologisk... 8 Kurs i odontofobi... 8 Farmakologi... 8 Kurs i infiltrasjonsanestesi... 9 Kjeve- og slimhinnelidelser... 9 Kjeveortopedi Kariologi Endodonti Periodonti Samfunn, levekår og livsstil (Samfunnsodontologi) Pedodonti Bacheloroppgave Protetikk Gerodontologi Allmennodontologi Examen Philosophicum Studiepoeng Kostnader... 18

6 STUDIEPLAN FOR OPPGRADERING AV INSTRUKTØRTANNPLEIERNES KOMPETANSE ( ) Bakgrunn I 2003 ble det 2-årige tannpleierstudiet utvidet til et 3-årig bachelorstudium og det ble aktuelt å vurdere hvordan instruktørtannpleierne ved DOF kan få hevet sin kompetanse for å ivareta nye krav i tannpleierstudiet. Det er et ønske fra instruktørtannpleierne om at en oppgradering formelt bør ende opp i en bachelorgrad på lik linje med dagens tannpleierstudenter. Saken ble behandlet i fakultetstyrets møte 14. juni 2005 (sak 53/05). Følgende vedtak ble fattet 3. Fakultetet vil legge forholdene til rette for at den enkelte instruktørtannpleier kan oppgradere sin kompetanse til Bachelor i tannpleie. 4. Fakultetstyret ber Studieutvalget utrede innhold og omfang for en tilleggsutdannelse som vil føre frem til bachelorgrad for tannpleiere med to års grunnutdanning. Studieutvalget bes også innhente konkrete forslag fra berørte fagområder om hvordan en oppgradering kan gjøres innenfor dagens ressursramme. På bakgrunn av overnevnte vedtak i fakultetstyret oppnevnte Studieutvalget 23. september 2005, sak 26/05, en komité med følgende mandat; Studieutvalet set ned ein raskt arbeidande komité som skal utarbeide forslag til kva tilbod instruktørtannpleiarane kan få i høve til kurs, tidsaspekt for gjennomføring og organisering. Medlemane i komiteen er: Amanuensis Inger-Toril Norderval -leder, førsteamanuensis Kristin Klock, instruktørtannpleier Ragnfrid J. Skavland. Studiekonsulent Kim Ove Hommen er sekretær. Komiteens innstilling ble behandlet i Studieutvalget (Sak 04/06) og det ble gjort følgende vedtak: Studieutvalget slutter seg til komiteens forslag om oppgradering av instruktørtannpleier med tilknytting til Det odontologiske fakultet til Bachelor i tannpleie, med forutsetninger. Opptak til studiet skal skje i løpet av høsten Studieutvalget gir komiteen for oppgradering av instruktørtannpleierne mandat til å ta den overordnede styringen med å planlegge (1) og kostnadsberegne(2) studieprogrammet. Under følger forslag til studieplan. Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse Det odontologiske fakultet har fra 2003 et treårig profesjonsstudium i tannpleie som fører frem til universitetsgraden bachelor i tannpleie (180 studiepoeng).

7 Profesjonsstudiet i tannpleie ved UiB var tidligere et toårig profesjonsstudium (120 studiepoeng). Studieprogrammet Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse er et deltidsstudium med omfang på 60 studiepoeng og kan sammen med fullført toårig profesjonsutdanning i tannpleie føre frem til universitetsgraden bachelor i tannpleie. Studieprogrammet Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse eies av Det odontologiske fakultet (DOF). Mål for studiet Etter å ha fullført studieprogrammet Oppgradering av instruktørtannpleiernes kompetanse skal studenten ha fått en oppgradring av sine kunnskaper og ferdigheter tilsvarende bachelorstudiet i tannpleie vedtatt i styret for Det odontologiske fakultet 25. mai (Revidert versjon vil foreligge høsten 2006). Undervisning og Eksamen Studiet inneholder obligatorisk undervisning, selvstudium, oppgaveskriving med innlevering, prøver og eksamener. I store deler av studiet følger instruktørtannpleierne ordinær undervisning sammen med tannpleierstudentene. I ordinær undervisning vil forelesningene være anbefalte. Forelesningsseminarer, kurs og kliniske økter er obligatoriske. Undervisning som settes opp spesielt for instruktørtannpleierne vil være obligatorisk. Innlevering av oppgaver, prøver og eksamen er obligatorisk. Det bør utarbeides en oversikt som angir nærmere tidspunkt for undervisning m.m. Gjennomføring av studiet Studieutvalget har det overordnede ansvar for gjennomføringen av oppgraderingen. Studieprogrammet administreres av studieseksjon ved DOF (undervisningsadministrasjon og eksamen) i samarbeid med fagområdene (undervisning og pensum) og ledelsen for tannpleierstudiet (bemanningsspørsmål, deltidsstudier). Studieprogrammet registreres i Felles studentsystem (FS) som et eget studieprogram. Når hver enkelt enhet er gjennomført gir fagområdet studieseksjonen en bekreftelse på deltakelse/gjennomføring. Kurs eller emner som inngår i studieprogrammet og som instruktørtannpleiere kan dokumentere å ha fullført, kan godkjennes av Studieutvalget. De enkelte deler i programmet skal registreres fortløpende i Felles studentsystem etter hvert som de gjennomføres/bestås. Oppgraderingen vil bli regnet som fullført når alle deler av studieprogrammet er registrert som bestått. Studieprogrammet gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk for studier ved DOF.

8 Opptakskrav Alle instruktørtannpleiere ansatt ved DOF pr studieprogrammets oppstart vil få tilbud om å delta i studieprogrammet for oppgradering. Frist for tilbakemelding om interesse for å delta i oppgraderingen settes til 10. august Oppgraderingen ventes å kunne starte høsten Det er en målsetting at instruktørtannpleierne som begynner på programmet høsten 2006 skal få anledning til å gjennomføre oppgraderingen innen vårsemesteret Studiets faglige innhold, kronologisk Kurs i odontofobi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter, se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Kurset er todelt. Del I består av to dager i 2. semester og del II en dag i 6. semester, etter praksistudiet. Instruktørtannpleierne følger ordinær undervisning. oppgis av fagansvarlig. Obligatorisk oppmøte = Godkjent kurs Farmakologi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for bachelorstudium i tannpleie. Undervisning i generell farmakologi og lokalanestetika. I alt 6 forelesninger i vårsemesteret. Fagansvarlig oppgir tidspunkt for forelesningene. Instruktørtannpleierne følger ordinær undervisning eller leser pensum som selvstudium Samme pensum som for tannpleierstudentene.

9 Generell farmakologi 1. Farmakodynamikk (kap. 5 bind II) 2. Farmakokinetikk (kap. 6 bind II) 3. Interaksjoner Lokalanestetika (kap. 1 bind II, kap. 14 bind II, hand-outs) Odontologiske risikofaktorer ved eldres medisinbruk (hand-outs) Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle og Lysaa, Roy: Illustrert farmakologi, bind 1, 2. utgave. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. Bergen Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle og Lysaa, Roy: Illustrert farmakologi, bind 2, 2. utgave. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS. Bergen Forelesninger/seminarer Handouts Farmakologi inngår i en 6 timers integrert felleseksamen og evalueres med ECTS karakterskala A-F. Kurs i infiltrasjonsanestesi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. 16 forelesninger og 6 timers kurs i høstsemesteret. Instruktørtannpleierne følger ordinær undervisning. Tidspunkt for undervisning oppgis av fagansvarlig. er det samme som for tannpleierstudentene og oppgis av fagansvarlig. 2 timers skriftlig prøve sammen med tannpleierstudentene som vurderes til bestått/ikke bestått. Kjeve- og slimhinnelidelser For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Instruktørtannpleierne kan følge ordinære forelesninger for tannpleierstudentene (22) eller lese på egenhånd. I tillegg kommer 7 kliniske økter i høstsemesteret. Se timeplan for tannpleierstudentene. er som for tannpleierstudentene og oppgis av fagansvarlig.

10 4 timers skriftlig eksamen sammen med tannpleierstudentene som vurderes etter ECTS gradert karakterskala A-F. Kjeveortopedi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for bachelorstudium i tannpleie. Fagområdet underviser tannlegestudenter i diagnostikk av tannstillingsfeil gjennom hele studieåret. Undervisningen foregår daglig i tidsrommet , henholdsvis Instruktørtannpleierne kan, en pr. dag, følge studentundervisningen. Instruktørtannpleierne skal være til stede ved minst 8-10 økter hver. Kompendiet Kjeveortopedi for tannpleiere av Per Johan Wisth og Kirsten Thunold. Institutt for kjeverortopedi, UiB Bergen Deltakelse på minst 8 økter a` 1t 15 min = Godkjent kurs. Kariologi For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for bachelorstudium i tannpleie. Instruktørtannpleierne følger utvalgte deler av ordinær undervisning for tannpleierstudentene, leser eventuelt på egenhånd. Obligatorisk seminar (en dag) om bleking av tenner. Kontakt fagansvarlig. Emnet inngår i en 6t integrert felleseksamen som vurderes etter ECTS graderte karakterskala A-F. Endodonti For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Instruktørtannpleierne følger ordinær studentundervisning høstsemesteret eller selvstudium.

11 1. Forelesningsoversikter (handouts) 2. Lærebok: Principles and practice of Endodontics third edition Kap. 2, 3, 4, 19, 23, Artikler Rotresorpsjon Fuss Z, Tsesis I, Lin S. Root resorption-diagnosis, classification and treatment choices based on simultation factors. Dent Traumatol. 2003;19: Autotransplantasjon Zachrisson, BU, Stenvik A, Haanaes, HR. Management of missing maxillary anterior teeth with emphasis on autotransplantasjon. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2004;126:284-8 Emnet inngår i en 6t integrert felleseksamen som vurderes etter ECTS graderte karakterskala A-F. Periodonti For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. I den nye studieplanen er det tatt med et moment om røykeforebyggende tiltak, dvs. sammenhengen mellom periodontitt og røyking som risikofaktor. Det undervises videre om forebygging av periimplantitt, innholdet i de nye refusjonsreglene til Folketrygden samt assistanse og etterbehandling ved peridontal kirurgi. Når det gjelder teoridelen kan instruktørene følge studentforelesningene, eventuelt lese i lærebøker og artikler fra PubMed. Aktuelle tema som det gis forelesninger om: - Klassifikasjon av periodontal sykdom - Periodontal sykdom, generell helse, risikofaktorer Røyking - Dentale implantater prinsipper og vedlikehold. Fagansvarlig oppgir nærmere tidspunkt for forelesningene. Kirurgisk oppdekking i forbindelse med periodontal kirurgi vil bli demonstrert av klinikkpersonalet ved fagområdet periodonti. Kirurgisk assistanse og etterbehandling kan avtales med instruktør. Samme pensum som for tannpleierstudentene. Rambusch E og Rasmussen P: Kompendium - Parodontologi for tandplejere. SKT-Århus. Norsk Tannvern red: Tobakk og oral helse. En veileder for tannhelsepersonell. Lie T. Skjerping av periodontale instrumenter. Odontologi 1984.

12 Støttelitteratur. Weinberg MA, Westphal C, Palat M, Froum SJ. Comprehensive Periodontics for the Dental Hygienist. ISBN Prentice-Hall, Egelberg J, Badersten A: Periodontal Examination. Odont Science. Malmö Lindhe J, Karring T, Lang NP. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. ISBN Blacwell Munksgaard Faglige artikler, seminarmateriell. Emnet inngår i en 4t eksamen i Voksentannpleie og allmennodontologi som vurderes etter gradert ECTS karakterskala A-F. Samfunn, levekår og livsstil (Samfunnsodontologi) Undervisningen knytter tannpleie inn i en større helsefaglig sammenheng, og gir et bredere grunnlag for en generell forståelse og formidling av helse. Undervisningen gis som 6 forelesninger og følges sammen med tannpleierstudentene i høstsemesteret. Etter egeninnsats og deltakelse på undervisningen/kurset skal studenten - kunne analysere årsaker til livsstil i et samfunnsperspektiv (Individ- og miljørettet) - kunne analysere individ- og miljørettede strategier som er egnet til å påvirke livsstil. Deltakelse på studentaktiviteter for å nå kompetansemålene - Anvende Hemil-Modellen trinn 1-5 for å analyserer årsaker til helseadferd i individog miljørettet perspektiv med vurdering av påvirkning fra samfunnskultur og samfunnspolitikk. - Anvende HEMIL modellen trinn 6-8 for å vurdere helhetlige helsefremmende og forebyggende strategier i gjennomføring av tiltak for ulike målgrupper - Levere skriftlig prosjektskisse som dokumenterer kompetanse Forarbeid før undervisningen starter 1) Hente ut informasjon om HEMIL modellen fra Internett; 2) lese pensumlitteratur. - HEMIL-modellen - Klepp, K.I.,Aarø, L.E.; Rimplâ, M. (1997) Ungdom, samfunn og helse (s 9-21) i Klepp og Aarø (red) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid, Oslo: Universitetsforlaget. -Reeve, J. (2002) Self- Determination Theory Applied to Educational Settings. In E.L.Deci and R.M. Ryan (Eds.), Handbook of Self-determination research, (s ) NY: The University of Rochester Press. - Åstrøm, A.N. (1997) Sosialpsykologisk perspektiv på ungdommers tannhelseadferd (s ) i Klapp og Aarø (red) Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid, Oslo: Universitetsforlaget. Innlevering av en skriftlig oppgave/prosjektskisse som vurderes til bestått/ikke bestått.

13 Pedodonti For beskrivelse av målsettinger, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Instruktørtannpleierne kan følge forelesningsserien for tannpleierstudentene i kull 2 eller lese på egenhånd. Kliniske innføringsseminar ved begynnelsen av 5. semester er obligatorisk. - Hansson B, Hallonsten AL, Koch G, Ullbro C: Barntandvård. Lic forlag - Statens Helsetilsyn: Tenner for livet. Helsefremmende og forebyggende arbeid IK Statens Helsetilsyn: Retningslinjer for bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet IK- 96/16 - Koch G, Poulsen S: Pedodontics. A clinical approach. Munksgaard, Copenhagen 2001 Støttelitteratur: - Fejerskov O, Ekstrand J, Burt B: Fluoride in dentistry. Munksgaard - Den norske tannlegeforenings Tidende: Pedodonti 1 og 2 fra 1998, temahefter - Statens Helsetilsyn: Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten IK Statens Helsetilsyn: Alvorlige spiseforstyrrelser. Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten IK St meld nr 17 ( ): Om innvandring og det flerkulturelle Norge - Hanssen I: Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Universitetsforlaget - Mæland J.G: Forebyggende helsearbeid - i teori og praksis. Tano Aschehoug - Diverse faglige artikler, seminarmateriell, se forøvrig under kariologi og andre fagområder. Brosjyrer og materiell fra Norsk Tannvern Instruktørtannpleierne går opp til eksamen sammen med tannpleierstudentene ved slutten av 5. semester. Eksamen vurderes etter ECTS karakterskala A-F. Bacheloroppgave For beskrivelse av målsetting, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for bachelorstudium i tannpleie.. Kandidatene skriver bacheloroppgaven etter samme mal og omfang som beskrevet i Studieplan for Bachelorgraden i tannpleierstudentene. Kandidatene kan delta på skrivekurs og bibliotekkurs sammen med tannpleierstudentene. Det skal inngås veiledningskontrakt med vitenskapelig ansatt. Instruktørtannpleierne kan velge oppgave sammen med ordinære tannpleierstudenter men kan ikke prioriteres ved konkurranse på grunn av mangel på veiledningskapasitet. De kan derimot foreslå eget tema for oppgaven og inngå veiledningskontrakt utenom de frister som settes for studentene. Arbeidet med oppgaven kan starte høsten 2006.

14 Oppgaven vurderes av veileder og en intern sensor fra et av fagområdene ved fakultetet. Studenten får tilbakemelding innen 3 uker etter innlevering. Oppgaven gis karakter etter karakterskalaen ECTS bestått/ikke bestått. Det legges opp til en muntlig presentasjon av bacheloroppgaven. Protetikk For beskrivelse av målsetting, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Et oppgraderingskurs i protetikk er allerede gjennomført for flere instruktørtannpleiere Teoretiske forelesninger (16 timer) Propedeutisk og klinisk undervisning (29 timer). De som ikke har fulgt dette oppgraderingskurset må følge ordinær undervisning for tannpleierstudentene, dvs. 22 forelesninger, 39 kurstimer og 4 økter i klinikk i samarbeid med fagområdet gerodontologi. (Fagområdet kan være villig til å sette opp et nytt konsentrert kurs for nye kandidater hvis fakultet tilfører fagområdet ressurser til dette formålet) Handouts fra faglærer. oppgis av fagansvarlig. For de som allerede har gjennomført oppgraderingskurs 3 timers skriftlig prøve (bestått/ikke bestått). For kandidater som ønsker å følge ordinær undervisning vil evalueringen av emnet inkluderes i en 6t integrert felleseksamen. Gerodontologi For beskrivelse av målsetting, faglig innhold og krav til kunnskaper og ferdigheter se gjeldende studieplan for Bachelorstudium i tannpleie. Juss og Helse Ved jurist Birgitte Gullestad, Byrådsavd. Helse og Omsorg, Bergen kommune. Undervisingen vil bl.a vektlegge - Organisering av kommunehelsetjenesten - Lov om helsepersonell - Lov om pasientrettigheter - Forskrift om sosiale tjenester - Rettsvern med henhold til bruk av tvang - Problemer vedrørende redusert bruk av samtykkekompetanse

15 Varighet ca 4 timer. Eldres helse Ved professor Harald Nygard. Undervisningen vil bl.a. vektlegge: - Hva innebærer aldring - Demografi - Somatiske sykdommer blant eldre - Psykiske sykdommer blant eldre Varighet ca 4 timer. Odontologiske riskfaktorer blant eldres medisinbruk Ved 1. amanuensis Henning Lygre, Det odontologiske fakultet. Undervisningen vil bl.a. vektlegge - Eldre og medikamenter - Endokardittprofylakse - Blødningsproblematikk - Munntørrhetsproblemer Varighet ca 3 timer. Opplegget egner seg for et konsentrert kurs i en undervisningsfri periode, evt. på kveldstid. Tidspunkt diskuteres med involverte parter. Norsk Lovsamling: - Lov om sosiale tjenester, kapittel 4a. - Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene. Gerodontologi inngår i en 6 timers integrert felleseksamen og evalueres med ECTS karakterskala A-F. Allmennodontologi Med allmennodontologi menes her emnene farmakologi, kariologi, endodonti, periodonti, protetikk og gerodontologi. Emnene er omtalt hver for seg foran. Se omtale foran Se omtale foran

16 Det avholdes en 6t felles integrert eksamen som vurderes etter den graderte ECTS karakterskala A-F. Eksamen vurderes som en enhet og kan ikke splittes opp ved stryk på enkelt emner og bestått på enkelt emner. Examen Philosophicum. Examen philosophicum skal gi studentene ved Universitetet i Bergen en innføring i universitetets idétradisjoner så vel som dets tenke-, arbeids- og skrivemåter. Exphil skal gi et overordnet filosofisk perspektiv på akademisk kultur og dannelse. Den medisinske og odontologiske varianten gir kunnskaper om det filosofiske og i noen grad historiske grunnlaget for medisin og helsefag, både gjennom vitenskapsfilosofiske analyser av disse fagenes praksis og forskning, og gjennom studiet av sentrale bidrag i vestlig filosofi som har vært relevant for den medisinske virksomhet. Undervisningsform Man kan avlegge Examen philosophicum på to måter: ved enten å følge "seminarmodellen" eller "eksamensmodellen". Velger man eksamensmodellen innebærer det at man kun følger forelesninger og det føres ikke oppmøte. Velger man seminarmodellen er det obligatoriske seminarer og oppgaveinnleveringer. For mer informasjon om de to måtene å avlegge Examen philosophicum se førstesemesteremne i studentportalen. Det legges opp til at instruktørtannpleierne tar Examen philosophicum som ordinære studenter ved UiB etter egen individuell planlegging. Det vil si at instruktørtannpleierne selv tar ansvar for å søke om opptak og melde seg opp til eksamen.

17 Tabell I: Studieplanens volum og vurderingsform Fag/Kurs: FS/F Klinikk Kurs Prøve/- godkjent/ikke godkjent Kurs i odontofobi 3 dager Godkjent kurs Eksamen Merknader Farmakologi 6 F *Felles eksamen Kurs i 16 F 6T 2T infiltrasjonsanestesi Kjeve og slimhinnelidelser 22 F 7 økter 4T Ordinær undervisning/ selvstudium Kjeveortopedi 8 økter à Godkjent kurs 1t 15 min Kariologi 1 dag *Felles eksamen Ordinær undervisning/ selvstudium Endodonti *Felles eksamen Ordinær undervisning /selvstudium Periodonti *Felles eksamen Ordinær undervisning/ selvstudium Samfunnsodontologi -Samfunn levekår og livsstil Pedodonti -teori -klinisk innføringsseminar Bacheloroppgave - Innlevering Protetikk -teori -kurs/klinikk 6 F Godkjent kurs Ordinær undervisning Innlevering av oppgave Ordinær undervisning/ 28 F 4T selvstudium 1 dag Godkjent kurs 2 F 2t Bestått/ikke bestått *Felles 22 F 3t prøve ved Eksamen 4 økter 39 eget kurs Innlevering av prosjektoppgave Ordinær undervisning/eget kurs Gerodontologi 11F *Felles eksamen Allmennodontologi Farma, kario, endo, *6T perio, protetikk, gero Examen Philosophicum Konsentrert Undervisning Integrert eksamen, allmennodontologi Tas etter individuell planlegging Forklaringer til tabell: F= forelesning à 45 minutter FS= forelesningsseminar à 2x40 minutter * =Evaluering ved en 6 timers integrert eksamen Studiepoeng Emner som følges i sin helhet sammen med ordinære tannpleierstudenter gis tilsvarende studiepoeng som for hos disse. Resterende fagemner gis en samlet vekting i studiepoeng når alle deler er fullført.

18 Siden studieplanen til bachelorstudiet i tannpleie er under revidering kan ikke antall studiepoeng pr emne gis nøyaktig mer enn under; Bacheloroppgave 10 studiepoeng Examen philosophicum 10 studiepoeng Resterende fagemner - 40 studiepoeng Kostnader Komiteen har vært i kontakt med fagområdene om kostnader ved å gjennomføre oppgraderingen. Tilbakemeldingen tilsier at en oppgradering på fagområdet gerodontologi vil medføre innleie av foreleser ca 11 undervisningstimer (pris ca ). Fagområdet protetikk opplyser at instruktørtannpleierne kan følge ordinær undervisning kostnadsfritt, eventuelt at det settes opp konsentrert kurs. Kostnaden på dette vil være 46 timer med teoretisk, propedeutisk og klinisk undervisning (pris ca ). Eksamenskostnader/sensorkostnader/undervisningsmateriell/generelle administrasjonskostnader vil tilfalle alle fag, men antas å være små beløp. Vedlegg til Studieplan - Utfyllende regler til Reglement for gradsstudier ved Universitet i Bergen DOF (revideres pr. høst 2006) - Bachelorstudium i tannpleie DOF (revideres pr semesterstart høst 2006) - Generelle retningslinjer permisjon med lønn i samband med kurs og eksamen - DOF

LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO

LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO *faglærere presiserer hva som er pensumlitteratur Innledende klinikk: Tannpleierutdanningen i Oslo: Kompendium - propedevtisk

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

LITTERATURLISTE 2010 BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO

LITTERATURLISTE 2010 BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO LITTERATURLISTE 2010 BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO Obligatorisk litteratur. Innledende klinikk: Tannpleierutdanningen i Oslo Kompendium - propedevtisk kurs 2009 Det

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL

STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL STUDIEPLAN Examen philosophicum EXPHIL Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil)

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Avtale for mastergradsstudiet

Avtale for mastergradsstudiet Avtale for toårig mastergradsstudium ved Institutt for geovitenskap revidert september 2012 Avtalen er basert på Grads- og studiereglement for UiB og på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - f o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e STUDIEPLAN

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet juni

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC)

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil) og examen facultatum

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, NYNORSK, 2011 HØST, versjon 08.aug.201 11:16:26 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE

BACHELORPROGRAM I TANNPLEIE UNIVERSITETET I BERGEN D e t m e d i s i n s k o d o n t o l o g i s k e f a k u l t e t I n s t i t u t t f o r k l i n i s k o d o n t o l o g i - f o r e b y g g e n d e t a n n h e l s e STUDIEPLAN

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Idrett og samfunn. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Idrett og samfunn. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Idrett og samfunn Emnekode: IDR101_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Versjon 02/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Teknologi og forskningslære Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Teknologi og forskningslære ved NTNU, skal gi studentene et grunnlag for

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Studiereglement for Det odontologiske fakultet UiB

Studiereglement for Det odontologiske fakultet UiB UNIVERSITETET I BERGEN Det odontologiske fakultet Studiereglement for Det odontologiske fakultet UiB 1. Utfyllende regler til Reglement for gradsstudier ved Universitetet i Bergen Det odontologiske fakultet

Detaljer

Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag

Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag Tid: Fredag 13.11. 2009 kl.11.00-13.00 Sted: Møterommet 2.etasje, Årstadveien

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013

Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Studieplan bachelor i biologi, klima og miljø - gjelder f.o.m kull 2013 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Navn Bokmål: Biologi, klima og miljø - bachelor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Ammeveiledning. 20 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning i Ammeveiledning. 20 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Ammeveiledning 20 studiepoeng Studieplanen er godkjent 1.gang: 01.08.2006 Studieplanen er revidert og godkjent av dekan 26.5.2010 1. Innledning Nasjonalt kompetansesenter for

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte Barnevern II Emnekode: BBA340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Studieplan. 20 studiepoeng

Studieplan. 20 studiepoeng Studieplan Nordnorsk landskap og kulturhistorie i et lokalt perspektiv 20 studiepoeng Et videreutdanningstilbud utviklet av Institutt for arkeologi (IAR) og Institutt for geologi (IG) og Institutt for

Detaljer