Litteraturliste for Bachelor i tannpleie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Litteraturliste for Bachelor i tannpleie"

Transkript

1 1.studieår kull 2013 Litteraturliste for Bachelor i tannpleie Alle 3 kull, studieår Emne 4TAET11 Tannpleiens etiske og historiske yrkesgrunnlag Fugelli, P. (2005) 0-visjonen, essays om helse og frihet. 2.utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Helsepersonell-loven, LOV Lov om helsepersonell. Taushetsplikt og opplysningsrett. Nordby, H (2012) Etiske dilemmaer i helse - og omsorgsarbeid. Oslo: Gyldendal akademisk forlag. Norsk tannpleierforening (2009) Yrkesetiske retningslinjer for tannpleiere. Pasient- og brukerrettighetsloven (2011) Slettebø, Å (2005) Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten: Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Kristiansand: Høgskoleforlaget. Stortingsmelding nr. 35 ( ) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. Aktuelle artikler og annet fagstoff Emne 4TAKL10 Kliniske tannpleieferdigheter Hedmark fylkeskommune Smittevernrutiner i Tannhelsetjenesten 2007 Degre, M, & Steen, M. (2009) Mikrober, helse og sykdom Oslo: Gyldendal Akademisk Universitetet i Bergen (2008) Propedeutisk kurs i klinisk forebyggende tannhelsearbeid. Kompendium Widenheim, J., Renvert, S. & Birkhed, D. (2003) Förebyggande tandvård Stockholm: Gothia Zimmerman, M. (2003) Hygien och smittskydd i tandvården. (2. utg.). Stockholm: Gothia. Edward, S. (2006). Odontologisk ordbok. (3. utg.). Stockholm: Gothia. Høgskolen i Hedmark Postadresse: 2418 Elverum Besøksadresse: Lærerskolealléen 1 (idrettsfag) / Kirkevegen 47 (helsefag) Telefon Telefaks E -post Org. nr

2 Aktuelle artikler og annet fagstoff Emne 4TAFH11 Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Gammersvik, Å. & Larsen, T. (2012) Helsefremmende sykepleie: I teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. Johannessen, A., Tufte, P.A. & Christoffersen, L. (2010) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. (4. utg.). Kap 1,2,3 (38 sider) Oslo: Abstrakt forlag. Lerdal, A. & Fagermoen, M.S. (2011) Læring og mestring: Et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag. Mæland, J.G. (2010) Forebyggende helsearbeid i teori og praksis (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget Tveiten, S. (2007) Den vet best hvor skoen trykker: Om veiledning i empowermentprosessen. Bergen: Fagbokforlaget. Walseth, L.T. & Malterud, K. (2004) Salutogenese og empowerment i allmenmedisinsk perspektiv. Tidsskrift for den norske legeforening 124(1), Nettside Aktuelle artikler og annet fagstoff blir ev presentert underveis Kode: 4TAAFB10 Anatomi/fysiologi/biokjemi, 10 studiepoeng Nicolaysen, G. & Holck, P. (2013) Kroppens funksjon og oppbygning. Oslo: Gyldendal akademisk Risnes, S. (1995) Oral biologi. Odontologisk institutt for anatomi. Universitetet i Oslo. Kompendium. Risnes, S. & Jokstad, R. (1992) Tannmorfologi Odontologisk institutt for anatomi. Universitetet i Oslo. Kompendium. Kode: 4TABU10 Tannpleie for barn og unge, 10 studiepoeng Eide, H. & Eide, T. (2007) Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning, etikk. Oslo: Gyldendal akademisk. Side 2 av 7

3 Erlansson-Albertsson, (2009) Sug etter søtt - biologi eller vane. Tannstikka - tidsskrift for norsk tannpleierforening, 5, 8-12 Hansson, B.O. & Ericson D. (2008) Karies sjukdom och hål (2.utg.).Stockholm: Förlagshuset Gothia Helsedirektoratet (2007) Oppskrift for et sunnere kosthold. Kortversjonen av Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen. Helsedirektoratet (2008) Bra mat i barnehagen: - råd, tips og oppskrifter: veiledningshefte for barnehagepersonell Johansson, A.-K. & Carlsson, G.E. red (2006) Dental erosion : bakgrund och kliniska aspekter. Stockholm : Gothia Korsnes, B. (2009) Mat og helse. Oslo: Cappelen akademisk. Mejare, I. m.fl. (2008) Pedodonti. Stockholm: Förlagshuset Gothia Mohlin, B., Folin, M. & Hagberg, C. (2008). Ortodonti: Varför? När? Hur? (2. utg.). Stockholm: Gothia. Sosial- og helsedirektoratet (2007) Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Statens helsetilsyn (1996) Statens helsetilsyn (1998) Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Statens helsetilsyn (1999) Tenner for livet: Helsefremmende og forebyggende arbeid Aktuelle artikler og annet fagstoff Kode: 4TABU10 PRAKSIS: Tannpleie for barn og unge, 10 studiepoeng Askland, L. & Sataøen S.O. (2013) Utviklingspsykologiske perspektiver på barns oppvekst (2. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Hiim, H. & Hippe, E. (2009) Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere (3. utg.). Oslo : Gyldendal akademisk Kunnskapsbasertpraksis.no Nettkurs i kunnskapsbasert praksis Aktuelle artikler og annet fagstoff Side 3 av 7

4 2.studieår, kull TAVO10: Tannpleie for voksne, 20 studiepoeng, 4PTAVO10: PRAKSIS: Tannpleie for voksne, 10 studiepoeng Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. Axéll, T. (2009). Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom: Klinisk diagnostik och behandling. Stockholm: Gothia. Hele boken Berg, J.O. (2002). Praktisk endodonti (2. utg.).stockholm: Förlagshuset Gothia. Hele boken Gjerdet, N.R. (2008) Odontologiske materialer for bachelorstudiet i odontologi. Bergen: Universitetet i Bergen, seksjon for odontologiske biomaterialer. (kompendium) Hele kompendiet Gröndahl, H.- G. (Red.). (2008). Oral radiologi. (4. utg.). Stockholm: Gothia Förlag. Hele boken Janda, M.S., Mattheos, N. & Attström, R. (Red.). (2008). Digitala kliniken: Journaler, röntgen, foto, informationssökning, kommunikation, juridik. Stockholm: Gothia Förlag. Kap. 1-5 Klinge, B., & Gustafsson, A. (2011) Parodontit. En introduktion. (4. utg.). Stockholm: Gothia Förlag. Hele boken Nordeng H. & Spigset O. (Red.). (2013). Legemidler og bruken av dem. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap 1-6, 28 og 30 + s. 192 og 193 Solheim, T. & Søland, T. (2010) Oral patologi for tannpleiere.(4. utg.). Oslo: Universitetet Hele kompendiet Ivarsson, B.H. & Sjögren, K. (2010) MI motiverande samtal. Praktisk handbok för tandvården. Stockholm: Gothia. Hele boken Helsedirektoratet (2007) Å snakke om endring. Kommunikasjonsverktøy for helsepersonell som jobber med røykeslutt. Hele Wennerberg, A m.fl (2007). Handbok i fast protetik Stockholm: Förlagshuset Gothia. Hele boken Aktuelt fagstoff, artikler, retningslinjer og lovverk. Side 4 av 7

5 4TAFO20 Folkehelse 2: Folkehelse i et samfunn 10 studiepoeng Folkehelseinstituttet. (2009) Tannhelsestatus i Norge, en oppsummering av eksisterende kunnskap. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt. Folkehelseinstituttet. (2010) Folkehelserapport 2010: Helsetilstanden i Norge. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt. Johannessen, A., Tufte, P.A., Christoffersen, L. (2010) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode.(4. utg.). Oslo: Abstrakt forlag. Kap. 6 9, og 26. FNs tusenårsmål Scriven, A. (2010) Promoting health, a practical guide.(6. utg.). Edinburgh: Balliere Tindall. 4TAEL10: Tannpleie for eldre 10 studiepoeng 4PTAEL10: PRAKSIS Tannpleie for eldre 10 studiepoeng Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. Jinghede, A. & Johnson, G. (2008). Handbok i akuttandvård. Stockholm: Gothia Förlag. Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A. (2008) Geriatrisk sykepleie, god omsorg til den gamle pasienten. Oslo : Gyldendal akademisk Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 19, 20 og 21. Anbefalt kap. 15, 28, 29, 30, 31, 32 og 33. Rosèn, A. & Jarnbring, F. (2008). Lokalanestesi och smärta. Lund: Studentlitteratur. Willumsen, T., Wenaasen, M., Armingohar, Z. & Ferreira, J. (2008) Sykepleie og oral helse. Guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt. Oslo: Gyldendal Akademisk. Öhrn, K.,& Andersson, P. (2006). Munvård inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur. Litteraturliste for 3. og 4. semester bygger videre på litteratur fra tidligere semestre. Side 5 av 7

6 3.studieår, kull TASP10: Tannpleie for personer med spesielle behov, 20 studiepoeng 4PTASP10: PRAKSIS Tannpleie for personer med spesielle behov, 10 studiepoeng Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. Snoek, J.E & Engedal, K. (2008) Psykiatri: kunnskap, forståelse, utfordringer. 3.utgave. Oslo: Akribe. Kap (til sammen ca. 232 sider). Andersson, S.I. (2012) Tandhälsa och psykologi. Lund: Studentlitteratur. Kversøy, K.S.(2013) Etikk en praktisk vinkling: En verktøykasse med ni perspektiver. 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget Hele boken Storhaug K. (red) (1991) Tannpleie for funksjonshemmede og kronisk syke. (Utlån fra klassesett/ elektronisk gjennom BIBSYS) Hele boken Storhaug K. (1991) Tann og munnstell for hjelpetrengende. (Utlån fra klassesett/ elektronisk gjennom BIBSYS) Hele boken Herlofsen, B.B., Løken, K. (2006) Hvordan påvirkes munnhulen av kreftbehandling? Tidsskrift for den Norske Tannlegeforening nr 126(10), Artikkel 4TARI10: Tannpleie for barn og unge i risikogrupper, 15 studiepoeng Nunn, J. (2000) Disability and oral care. London: FDI World Dental Press Bunkholdt, V. (1998) Små barn i vekst og utvikling. Oslo, TANO Aschoug forlag. Kap 12 Når barn har problemer, Kap 13 Omsorgssvikt Helsedirektoratet (2000) Alvorlige spiseforstyrrelser, retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten. Skårderud, F., Rosenvinge, J. H. & Götestam, K. G. (2004) Spiseforstyrrelser en oversikt. Tidsskrift for den norske legeforening, 124(15), Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (1989). FNs barnekonvensjon. DeBate, R. D., Tedesco, L. A. & Kerschbaum, W. E. (2005) Knowledge of Oral and Physical Manifestations of Anorexia and Bulimia Nervosa Among Dentists and Dental Hygienists. Journal of dental education, 69(3), Side 6 av 7

7 Helsedirektoratet (2009) Å snakke om endring - kommunikasjonsverktøy for helsepersonell som jobber med røykeslutt. Barne- og familiedepartementet (2005) Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn. Oslo: Barne- og familiedepartementet. 4TABA10: Bacheloroppgaven, 15 studiepoeng Dalland O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5.utg). Oslo: Gyldendal Akademiske. Johannessen, A., Tufte, P.A. & Christoffersen, L. (2010) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. (4.utg). Oslo: Abstrakt forlag. Nortvedt, M.W., Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L.V. & Reinar, L.M. (2012). Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok. Oslo: Akribe. Anbefalt litteratur: Malterud, K. (2011). Kvalitative metoder i medisinsk forskning. En innføring. (3.utg). Oslo: Universitetsforlaget. Litteraturliste for 5. og 6. semester bygger videre på litteratur fra tidligere semestre. Side 7 av 7

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

Trygge barn på tannklinikken. Confident children in the dental clinic

Trygge barn på tannklinikken. Confident children in the dental clinic Campus Elverum Avdeling for Folkehelsefag 4TABA10 Torunn Vollstad Mjelde og Ingeborg Bekkevold Veileder Kristin Strøm Høvik Trygge barn på tannklinikken Confident children in the dental clinic Antall ord:11.820

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Bacheloroppgave i sykepleie «Hvilke holdninger har sykepleiere til sitt ansvar for å ivareta munn- og tannstell hos eldre i institusjon?»

Detaljer

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig?

Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Hvordan styrke pasientens integritet og verdighet når tvang er uunngåelig? Av Merete Sjåstad, hovedforfatter. Sykepleier ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus, ved en avdeling for utredning og behandling

Detaljer

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Luella Skogsholm og Helena Johnsen Veileder: Anne Grethe Kydland Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2 Nurses guiding

Detaljer

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en.

Munn- og tannhelse. når tennene ikke lenger pusses en etter en. SANDEFJORD KOMMUNE Rapport publisert 10.09.2014 Munn- og tannhelse når tennene ikke lenger pusses en etter en. Rapport fra tannhelseprosjektet - et samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Vestfold og USHT

Detaljer

Mat og Helse, første 30 studiepoeng

Mat og Helse, første 30 studiepoeng Mat og Helse, første 30 studiepoeng Innledning I den tverrdepartementale handlingsplanen for et bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 legges det vekt på å utjevne sosiale forskjeller i helse. Skolen

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M.

forskning nr 2, 2010; 5: 100 108 ORIGINALARTIKKEL > Tannhelse hos eldre pasienter i hjemmesykepleien eldre og Tannhelse Foto: Erik M. eldre og Tannhelse Foto: Erik M. Sundt 100 101 Noe for deg? sammendrag Hva tilfører denne artikkelen? Studien viser at de fleste eldre i hjemmesykepleien i Oslo har egne tenner. Dårlig tannhelse kan få

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Til Forord Til innholdsfortegnelsen Calmeyers gate 1 Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 90 Til innholdsfortegnelsen

Detaljer

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Operasjonssykepleieren har sitt arbeid i kirurgisk virksomhetsområde der hun/han møter mennesker i alle livsfaser og

Detaljer

En forsvarlig skolehelsetjeneste?

En forsvarlig skolehelsetjeneste? En forsvarlig skolehelsetjeneste? 18 19 En forsvarlig skolehelsetjeneste? Skolehelsetjenesten, med helsesøster i spissen, skal ikke bare gi vaksiner eller gi råd om kosthold og prevensjon. Helsesøster

Detaljer

Mye helse i god tannhelse

Mye helse i god tannhelse Mye helse i god tannhelse Et undervisningsopplegg for videregående skole Innledning Programoversikt Mye helse i god tannhelse Undervisningsopplegget bygger på et tverrfaglig prosjekt initiert av Tannhelsetjenesten

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

Den juridiske rammen rundt barns helse. Barnekonvensjonens forpliktelser

Den juridiske rammen rundt barns helse. Barnekonvensjonens forpliktelser Den juridiske rammen rundt barns helse I denne delen av rapporten gir vi en kort fremstilling av den internasjonale og nasjonale retten som er spesielt relevant for prosjektet. Barnekonvensjonen er norsk

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Helsesituasjonen til barn med fluktbakgrunn

Helsesituasjonen til barn med fluktbakgrunn Helsesituasjonen til barn med fluktbakgrunn 36 37 Helsesituasjonen til barn med fluktbakgrunn Barn med fluktbakgrunn kan ha spesielle behov, og opplevelser i hjemlandet eller under flukten kan påvirke

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Heftets tittel: Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Utgitt: Juni 2012 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis er ikke nytt

Kunnskapsbasert praksis er ikke nytt Hvor beveger sykepleien seg? Selv ble jeg i 1991 utfordret til å ha et innlegg i Danmark med tittelen «Hvor beveger sykepleien seg?». I forberedelsen leste jeg Aristoteles «Etikk» (18). Han skriver om:

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 1 Master i pedagogikk, Studieretning Førskolepedagogikk Innledning Formålet med masterstudiet i pedagogikk, studieretning

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Hverdagsmat for glede, overskudd og helse s. 2 4 Tobakksforebygging i tannhelsetjenesten s. 8 11 President som prioriterer kommunikasjon s. 12 13 Tannvernseminar

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1

Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1 Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1 CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978-82-02-42798-6 5. utgave, 1. opplag, 2015 Materialet i denne

Detaljer