LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO"

Transkript

1 LITTERATURLISTE BACHELORGRAD I TANNPLEIE, DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO *faglærere presiserer hva som er pensumlitteratur Innledende klinikk: Tannpleierutdanningen i Oslo: Kompendium - propedevtisk kurs Tannpleierutdanningen i Oslo: Kompendium i klinikkhygiene for tannpleierstudenter Olsen I. red.: Hygiene i odontologisk klinikk. Høgskoleforlaget Berge M og Silness J: Protetikk for tannpleierstudenter. Universitetet i Bergen Gjerdet NR: Odontologisk materiallære for tannpleierstudiet. Universitetet i Bergen Vassend O: Kommunikasjon og pasientbehandling. Spartacus forlag Statens Helsetilsyn: Tenner for livet. Helsefremmende og forebyggende arbeid. IK Jacobson L: Scaling. Investodont AB Stockholm Svardstrøm G: Klinisk puts. Investodont AB Stockholm Brosjyrer og materiell fra Norsk Tannvern Edward S: Odontologisk ordbok. Förlagshuset Gothia Risnes S: Kompendium- latinsk nomenklatur innen odontologi. Universitetet i Oslo Risnes S, Jokstad A: Kompendium i tannmorfologi. Universitetet i Oslo Aadland E: Etikk for helse- og sosialarbeidarar. Det norske samlaget Ruyter K, Førde R, Solbakk JH: Medisinsk etikk- en problembasert tilnærming. Eide H, Eide T: Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning og etikk Voksentannpleie: Badersten A, Engelberg J: Parodontal undersöking. Odontologisk utveckling Widerheim J, Renvert S, Birkhed D: Forebyggande tandvård. Förlagshuset Gothia Darby, Walsh: Dental hygiene theory and practice. Saunders Fejerskov O, Ekstrand J, Burt B: Fluoride in dentistry. Munksgaard Statens Helsetilsyn: Retningslinjer for bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet SKT-København: Klinisk kompendium for tandplejere, 1 og 2 Borg, AC, Ericsson, D og Zimmermann M: Misbruk, syns det i munnen. Förlagshuset Gothia Norsk Tannvern red: Tobakk og oral helse. En veileder for tannhelsepersonell Det forventes at studenten i studietiden følger med i relevant faglitteratur i tidsskrifter som Tannlegeforeningens Tidende, Tannpleierforeningens Tannstikka, Odontologi fra 1995, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02 og evt andre fagtidsskrifter. Integrasjon av litteratur og artikler fra alle fagområder Barnetannpleie: Hansson B, Hallonsten AL, Koch G, Ullbro C: Barntandvård. Lic forlag 1

2 Koch G, Modeer T, Poulsen S, Rasmussen P: Pedodontics, a clinical approach. Munksgaard Fejerskov O, Ekstrand J, Burt B: Fluoride in dentistry. Munksgaard SKT-København: Kompendium - pædodonti for tandplejere Sundnes, SK: Tannskader hos barn og unge. Universitetet i Oslo Den norske tannlegeforenings Tidende: Pedodonti 1 og 2 fra 1998, temahefter Statens Helsetilsyn: Retningslinjer for bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet IK-96/16 Statens Helsetilsyn: Tenner for livet. Helsefremmende og forebyggende arbeid IK Statens Helsetilsyn: Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten IK-2617 Statens Helsetilsyn: Alvorlige spiseforstyrrelser. Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten IK-2714 St meld nr 17 ( ) Om innvandring og det flerkulturelle Norge Hanssen I: Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Universitetsforlaget Mæland JG: Forebyggende helsearbeid - i teori og praksis. Tano Aschehoug Diverse faglige artikler, seminarmateriell, se forøvrig under voksentannpleie og andre fagområder. Brosjyrer og materiell fra Norsk Tannvern Tannpleie for funksjonshemmede, eldre og kronisk syke: Tannpleierutdanningen i Oslo v. Wigen T: Praksishåndbok for tannpleierstudiet. Tannpleierutdanningen i Oslo v. Bugdø-Petersen B: "Å lære i praksis"- praksishåndbok for 2. studieår Nunn J: Disability and oral health. IADH Frambu Helsesenter: Bedre måltider med spisetrening Hauge P: Trygdeordninger handsout Eskeland/Syse: Psykisk utviklingshemmedes rettsstilling. Spartacus forlag Eide H, Eide T: Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning og etikk. Sosial- og helsedepartementet: Rundskriv om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten I 13/97 Nordenram G, Nordstrøm G: Tannpleie for eldre. Kommuneforlaget Kronaprosjektet fra tannhelsetjenesten i Buskerud Den norske tannlegeforenings Tidende: Gerodontologi 1 og 2 fra 2001, temahefter Axell T: Munnslemhinneförandringer, klinisk diagnostik och behandling. Forlagshuset Gothia Ahlborg m.fl.: Munnhälsa på äldre dagar. Ana-förlag Heap K: Samtalen i eldreomsorgen. Kommuneforlaget Holm-Pedersen P, Löe, H: Textbook of geriatric dentistry. Munksgaard Axell T: An Encyclopedia of Oral Mucosal lesions. CD-rom version 1.2, IT-Medicine De nye lovene i helsetjenesten med forskrifter, spesielt lov om helsepersonell, lov om pasientrettigheter, lov om psykisk helsevern. MEDLEX Norsk helseinformasjon Faglige artikler og seminarmateriell 2

3 Praksisstudier i den offentlige tannhelsetjenesten og i privat praksis: All pensumlitteratur i kliniske fag, voksentannpleie, barnetannpleie, tannpleie for funksjonshemmede, eldre og kronisk syke, samfunnsodontologi, helsefremmende og forebyggende arbeid og pedagogikk/psykologi. Div. brosjyrer og materiell fra Norsk Tannvern Tannpleierutdanningen i Oslo v. Wigen T: Praksishåndbok for tannpleierstudiet. Tannpleierutdanningen i Oslo v. Bugdø-Petersen B: "Å lære i praksis"- praksishåndbok for 2. studieår Hiim H og Hippe H: Praksisveiledning i yrkeslærerutdanningen. Universitetsforlaget Radiologi: Grøndahl, HG: Oral radiologi. Lic Förlag Sewerin, Ib: Stråleskader og strålehygiejene SKT-Århus v. Danielsen B: Kompendium i oral radiologi for tandplejere. White SC, Pharoah MJ: Oral radiology. Principles and interpretation. Mosby Utdelt materiell fra forelesninger og seminarer samt faglige artikler Oral kirurgi og oral medisin med kurs i infiltrasjonsanestesi: Axell T. : Munnslemhinneförandringer, klinisk diagnostik och behandling. Förlagshuset Gothia Olsen I. red: Hygiene i odontologisk klinikk. Høgskoleforlaget Barkvoll P.: Risikopasienter og kontraindikasjoner ved oralkirurgiske inngrep Evers H, Haegerstam G: Introduction to dental local anesthesia. Medigolbe SKT-København: Kompendium - lokalanalgesi for tandplejere. Berge T.: Handsout/deler av klinisk anestesikurs. Universitetet i Bergen Hjørting Hansen E, Nordenram Å, Aas E: Oral kirurgi. Nordisk lærebog i tann-, munn og kjevekirurgi. Munksgaard Materiell fra forelesninger og seminarer Periodonti: SKT-Århus v. E. Rambusch og Rasmussen P: Kompendium - Parodontologi for tandplejere Preus H, Laurell L og Edung KG: Periohåndboka Linde J: Clinical periodontology and implant dentistry. Munksgaard Baldersten A, Egelberg J: Parodontal undersöking. Odontologisk utveckling Morris RB: Strategies in dental diagnosis ang treatment planning. Martin Dunitz, London Norsk Tannvern red: Tobakk og oral helse. En veileder for tannhelsepersonell Faglige artikler, seminarmateriell 3

4 Kariologi: Thylstrup A og Fejerskov O: Textbook of clinical cariology. Munksgaard Ekstrand J, Fejerskov O: Fluorides in dentistry. Munksgaard Statens Helsetilsyn: Retningslinjer for bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet IK-96/16 Statens Helsetilsyn: Tenner for livet - helsefremmende og forebyggende arbeid Hansson BO og Ullbro C: Kariologi. Förlagshuset Gothia Widerheim J, Renvert S, Birkhed D: Forebyggande tandvård. Förlagshuset Gothia Milthon R, Reit C: Endodonti. Förlagshuset Gothia SKT-Århus v. Danielsen B: Kompendium i kariologi for tandplejere Den norske tannlegeforenings Tidende: Kariologi 1 og 2 fra 1997, temahefter Faglige artikler, seminarmateriell Kjeveortopedi: Axelsson S: Kompendium i kjeveortopedi for tannpleierstudenter. Universitetet i Oslo SKT-Århus: Kompendium i ortodonti for tandplejere Thilander og Rønning: Introduction to orthodontics, second edition. Diverse faglige artikler, seminarmateriell Protetikk med materiallære: Berge M, Silness J: Protetikk for tannpleierstudenter, Universitetet i Bergen Gjerdet NR: Materiallære for tannpleierstudenter. Universitetet i Bergen SKT-Århus: Kompendium i bidfunktionslære for tandplejerstuderende Statens Helsetilsyn: Bruk av tannrestaureringsmaterialer i Norge. IK-2652 Diverse faglige artikler, seminarmateriell Generell biologi: Risnes S, Jokstad A: Kompendium i tannmorfologi. Universitetet i Oslo Risnes S: Kompendium i generell biologi. Universitetet i Oslo Bjålie JG, Haug E, Sand O og Sjaastad ØV: Menneskekroppen. Universitetsforlaget Brandt, Brandt, Fonstad: 2 timers kurs naturfag. Aschehoug Reistad K, Sydnes L, Wang Lund E: Kjemi 2 KJ. Carlsen O: Tannmorfologiske skitser. Munksgaard SKT-Århus v. Winther A: Tandmorfologi for tandplejere med tilhørende tandmorfologisk atlas Kost- og ernæringslære: Nes M, Müller H, Pedersen JI: Ernæringslære, Landsforeningen for kosthold og helse Mat på data. Landsforeningen for kosthold og helse Matvaretabellen Thommesen M: Som barn spiser. Kostutvikling og spiseproblemer hos barn. Kommuneforlaget Misvær N: ABC for spebarnsforeldre. Cappelen 4

5 Mæland JG: Forebyggende helsearbeid- i teori og praksis. Tano Aschehoug Faglige artikler og oppgaver. Oral biologi: Risnes S: Kompendium i oral biologi. Universitetet i Oslo Bjålie JG, Haug E, Sand O og Sjaastad ØV: Menneskekroppen. Universitetsforlaget Linder L: Oral mikrobiologi. Förlagshuset Gothia Olsen, I red.: Hygiene i odontologisk klinikk. Høgskoleforlaget Josephsen JO og Schyen R: Mikroorganismer og sykdom. Risnes S: Latinsk nomenklatur innen Odontologi. Universitetet i Oslo Generell og oral patologi: Næss O: Sykdomslære og patologisk anatomi. Vett og Viten forlag Bertelsen BI: Patologi. Menneskets sykdommer. Solheim T: Kompendium i oral patologi for tannpleiere. Universitetet i Oslo Ibsen O: Oral pathology for the dental hygienist. Saunders Solheim T: Kompendium i rettsodontologi.universitetet i Oslo De nye lovene i helsetjenesten med forskrifter, spesielt lov om helsepersonell, lov om pasientrettigheter. MEDLEX Norsk helseinformasjon Diverse oppgaver og materiell. Farmakologi: Simonsen T, Aarbakke J: Illustrert farmakologi, Bind 1 og 2. Fagbokforlaget Felleskatalogen over farmasøytiske spesialpreparater registrert i Norge. IS Farmainformasjon Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, ny utgave annenhvert år Evers H, Haegerstam G: Introduction to dental local anestehesia. Mediglobe Pedagogikk og psykologi: Hiim H og Hippe H: Undervisningsplanlegging for yrkeslærere. Universitetsforlaget Hiim H og Hippe H: Praksisveiledning i yrkeslærerutdanningen. Universitetsforlaget Bunkholdt V: Psykologi for helse og sosialarbeidere. Tano forlag Vassend O: Kompendium - Utviklingspsykologi. Universitetet i Oslo Vassend O: Kommunikasjon og pasientbehandling. Spartacus forlag Eide H, Eide T: Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk. SKT-København: Kompendium - teoretisk pædagogik for tandplejerstuderende Heap K: Samtalen i eldreomsorgen. Kommuneforlaget Mæland JG: Forebyggende helsearbeid - i teori og praksis. Tano Aschehoug Gabrielsen TS, Mach-Zagal R: Sundhedspædagogik for praktikere. Munksgaard 5

6 Tannpleierutdanningen i Oslo v. Bugdø-Petersen B: "Å lære i og av praksis". Praksishåndbok for 2. studieår Tannpleierutdanningen i Oslo v. Wigen T: Praksishåndbok for tannpleierstudiet Diverse oppgaver og seminarmateriell Prosjektarbeid: Magnus P og Bakketeig L: Prosjektarbeid i helsefagene. Westhagen H m.fl: Prosjektarbeid - utvikling og endringskompetanse. Universitetsforlaget Rognsaa Aa: Prosjektoppgaven. Krav til utforming.universitetsforlaget Samfunnsodontologi med helsefremmende og forebyggende arbeid: aktuell pensumlitteratur: De nye lovene i helsetjenesten med forskrifter, spesielt lov om helsepersonell, lov om pasientrettigheter. MEDLEX Norsk Helseinformasjon Sosial- og helsedepartementet: Rundskriv om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten. I- 13/97 Årsmeldinger fra Statens Helsetilsyn Statens Helsetilsyn: Krav til forsvarlig virksomhet i tannhelsetjenesten Mæland JG: Forebyggende helsearbeid i teori og praksis. Tano Aschehoug Statens Helsetilsyn: Tenner for livet. Helsefremmende og forebyggende arbeid. IK St meld 37 ( ) Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid Klepp, Thuen og Wilhelmsen: Ungdom for helse. Fra teori til praksis i helsefremmende arbeid med ungdom Hole SP: Det er bruk for alle. Kommuneforlaget St meld nr 17 ( ) Om innvandring og det flerkulturelle Norge Hansen I: Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Universitetsforlaget Examen philosophicum: Pensumlitteratur vil bli oppgitt fra Avdeling for examen philospicum. 6

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

Mat og Helse, første 30 studiepoeng

Mat og Helse, første 30 studiepoeng Mat og Helse, første 30 studiepoeng Innledning I den tverrdepartementale handlingsplanen for et bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 legges det vekt på å utjevne sosiale forskjeller i helse. Skolen

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Vedrørende programmet for spesialutdannelsen i protetikk og bittfunksjon

Vedrørende programmet for spesialutdannelsen i protetikk og bittfunksjon UNIVERSITETET I OSLO DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Avdeling for protetikk og bittfunksjon Postboks 1109, Blindern 0317 Oslo Besøksadresse: Geitmyrsveien 71 0455 Oslo Semesterstyret for Spesialutdanning v/

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Regler for spesialistutdanning av tannleger

Regler for spesialistutdanning av tannleger Regler for spesialistutdanning av tannleger Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19.12.2008 1. Formelt grunnlag. 3 2. Den norske tannlegeforenings spesialistkomité 3 3. Generelle regler. 3 3.1 Rett

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet,

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Sluttstrek for SMÅTANN s. 2 4 Tannpleierutdanning i Hedmark s. 6 7 Norsk Tannvern 100 år s. 16 23

Sluttstrek for SMÅTANN s. 2 4 Tannpleierutdanning i Hedmark s. 6 7 Norsk Tannvern 100 år s. 16 23 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2011 Årgang 94 Sluttstrek for SMÅTANN s. 2 4 Tannpleierutdanning i Hedmark s. 6 7 Norsk Tannvern 100 år s. 16 23 Sluttstrek for SMÅTANN: Viktig å fokusere på foreldreholdninger

Detaljer

Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis

Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende praksis Per Kvinlaug Master of Public Health MPH 2011:9 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Tannhelseutvikling på klinikknivå ved ulik forebyggende

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Seksjon for samfunnsodontologi Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Januar 2006 Forord Den foreliggende artikkelsamling omfatter organisering og finansiering av tannhelsetjenesten og dens lovgrunnlag.

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon

Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Sykepleieres holdninger til munn- og tannstell hos eldre i institusjon Bacheloroppgave i sykepleie «Hvilke holdninger har sykepleiere til sitt ansvar for å ivareta munn- og tannstell hos eldre i institusjon?»

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

Periodontiens historie i et nordisk perspektiv

Periodontiens historie i et nordisk perspektiv vetenskap knut meyer & klinik knut meyer knut meyer, tannlege, lic. odont., spesialist i periodonti, Bergen, Norge Periodontiens historie i et nordisk perspektiv Paleopatologiske studier viser at periodontal

Detaljer

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Operasjonssykepleierens myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Operasjonssykepleieren har sitt arbeid i kirurgisk virksomhetsområde der hun/han møter mennesker i alle livsfaser og

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2012 Årgang 95 Hverdagsmat for glede, overskudd og helse s. 2 4 Tobakksforebygging i tannhelsetjenesten s. 8 11 President som prioriterer kommunikasjon s. 12 13 Tannvernseminar

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUINTEN

ARBEIDSHEFTE. Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUINTEN ARBEIDSHEFTE Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUINTEN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie INNHOLD 1. Innledning... 3 Intensivsykepleierens

Detaljer

Væske og ernæring til pasienter med kort tarm. NSF/FSG Nasjonalt fagmøte, Lillehammer 2010 Gastrosykepleier Nina Lindheim, Sykehuset Telemark

Væske og ernæring til pasienter med kort tarm. NSF/FSG Nasjonalt fagmøte, Lillehammer 2010 Gastrosykepleier Nina Lindheim, Sykehuset Telemark Væske og ernæring til pasienter med kort tarm NSF/FSG Nasjonalt fagmøte, Lillehammer 2010 Gastrosykepleier Nina Lindheim, Sykehuset Telemark Hva er kort tarm-syndrom? Malabsorpsjonstilstand som oppstår

Detaljer

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Heftets tittel: Kosthåndboken veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten Utgitt: Juni 2012 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning?

Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning? Bruker vi hverandre og systemet godt nok? Hvordan kan vi virke bedre sammen for å bidra til en forutsigbar og forståelig ordning? «Når er godt nok, godt nok? Hva er ikke godt nok?» Faglig Rådgiver for

Detaljer

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent

Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Medisinsk sekretær Tannlegeassistent Søknadsskjema Etternavn: Fornavn: Kolonne reservert for skolen: Dato mottatt: Adresse: Postnr: Poststed: Studentnummer: Tlf. privat: Tlf. jobb: Tlf. mobil: Fødselsdato:

Detaljer