1 GENERELLE OPPLYSNINGER MÅL FOR STUDIET MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6"

Transkript

1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER MÅL FOR STUDIET MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid - Naturvitenskapelige fag... 6 Tema 2 - Tannpleie for barn og ungdom... 8 Tema 3 Tannpleie for voksne og eldre Tema 4 Eldretannpleie tannhelse og sykdom Tema 5 - Helhetlig pasienttilnærming - Fagutøvelse i tannpleierfaget Tema 6 - Samfunnsodontologi - Fordypning UNDERVISNINGS- OG LÆRINGS-/ARBEIDSFORMER Problembasert læring Ferdighetstrening Praksisstudier Intern praksis Ekstern praksis ORGANISERING Temainndeling: EKSAMEN OG VURDERINGSORDNINGER Mål for vurderingen Krav til studiedeltakelse Passeringskrav Vurdering av praksisstudier Eksamensoversikt Vurderingsuttrykk PENSUM Obligatoriske pensum første studieår Obligatoriske pensum andre studieår Obligatoriske pensum tredje studieår Ressurslitteratur

3 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Den foreliggende studieplan er revidert med tanke på å innarbeide intensjonene i St. meld. Nr. 27 ( ) Gjør din plikt - krev din rett - Kvalitetsreform av høyere utdanning. Studiet utgjør 180 studiepoeng. Fullført utdanning gir rett til graden Bachelorgrad i tannpleie og autorisasjon som tannpleier i Norge ifølge Lov om Helsepersonell av 2. juli 1999, 48 og 53. Studiets engelske benevnelse er Bachelor in Dental Care. Historikk Høgskolen i Tromsø startet toårig tannpleierutdanning i august Ved etableringen ble det lagt vekt på at utdanningen skulle ha et nært samarbeid med den offentlige tannhelsetjenesten i Nord-Norge ved bl.a. å tilrettelegge for ekstern praksis i landsdelen. Tannpleierutdanningen i Tromsø var inntil fusjonen med Universitetet den eneste av de 3 tannpleierutdanningene som er knyttet til en høgskole. Etter fusjonen 1. januar 2009 ble utdanningen en del av Institutt for klinisk Odontologi. Det første kull tannpleiere ble uteksaminert i Oslo i Etter krigen ble det større behov for tannhelsetjeneste generelt og herunder et økt behov for vektlegging av det forebyggende og helsefremmende arbeid. I forbindelse med dette oppsto behovet for tannpleiere i den offentlige tannhelsetjenesten blant annet ved skoler og tannklinikker. Fram til 1971 var utdanningen ettårig. Fra 1971 ble utdanningen ved Det odontologiske fakultet i Oslo utvidet til to år. Bergen startet toårig tannpleierutdanning i Oslo og Bergen startet treårig tannpleierutdanning i Tannpleierutdanningen i Tromsø ble treårig Bachelor i Tannpleie i Felles innholdsdel I rammeplanene for helse og sosialfagutdanningene er det etablert en felles innholdsdel som utgjør 30 studiepoeng. Felles innholdsdel har sin forankring i betydningen av tverrfaglig samarbeid for å løse de sammensatte problemene i helse og sosialsektoren. Et felles innhold i utdanningene har som sitt siktemål å øke viljen og evnen til samarbeid for pasientens beste. Den felles innholdsdelen skal bidra til at studentene i de ulike helsefagutdanningene tilegner seg kunnskap i en felles referanseramme for forståelse av pasientens sammensatte problemer og behov. Siktemålet er at studentene gjennom ulike fellestiltak i utdanningssituasjonen skal få trening i tverrfaglig samarbeid. Det er utarbeidet egen beskrivelse for felles innholdsdel som gjelder for alle grunnutdanningene ved Avdeling for helsefag. Internasjonalisering Det er lagt til rette for at studentene kan ta deler av sin utdanning i utlandet. Avdeling for helsefag har inngått avtaler om studentutveksling knyttet til institusjonsnettverk i Norden (Nordplus) og Europa (Erasmus). Det er også mulig å gjennomføre utvekslingsopphold utenom Europa. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til studieleder eller avdelingsadministrasjonen. Det er mest aktuelt å gjennomføre slike utvekslingsopphold i andre eller tredje studieår. 3

4 2 MÅL FOR STUDIET Studiet skal gi grunnlag for å utdanne velkvalifiserte tannpleiere som er i stand til å ivareta de oppgaver som samfunnet har behov for og som kan bidra til å utvikle tannhelsetjenesten. Tannpleierutdanningen har et yrkesrettet og overordnet siktemål som skal kvalifisere tannpleiere for sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid, samt klinisk/odontologiske oppgaver. Tannpleiere skal kunne tilrettelegge tiltak overfor enkeltpersoner og grupper med særskilte tannhelseproblemer. Studiet skal kvalifisere tannpleiere til å kunne være førstelinjekontakt i tannhelsetjenesten. Det innebærer kompetanse til å kunne vurdere tannhelseproblemer med tanke på om de bør behandles av tannlege eller av tannpleier, jfr. Lov om helsepersonell 4. Studiet skal utdanne tannpleiere som er kvalifisert til å arbeide selvstendig og i team både i offentlig og privat tannhelsetjeneste, slik at samarbeidskompetansen utvikles som en integrert del av den yrkesspesifikke kompetansen. Tannpleierens hovedarbeidsfelt er orale, helsefremmende og sykdomsforebyggende oppgaver, undersøkelse av tenner og munnhule. Veiledning av pasienter og helsepersonell har en sentral plass i tannpleierens funksjon. Tannpleierne er en del av førstelinjetjenesten i det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, samt ved orale helsekontroller og klinisk virksomhet. Tannpleierne skal medvirke til å opprettholde og forbedre den orale helsetilstand i befolkningen og være bindeledd mellom tannhelsetjenesten og den øvrige sosial- og helsetjenesten når det gjelder det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid også i et folkehelseperspektiv. De skal også utvikle samarbeidsegenskaper i forhold til egen rolle og til de øvrige rolleinnehaverne i tannhelseteamet. Etter endt utdanning skal tannpleierne være kvalifisert til å drive tannhelsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, utføre diagnostiske oppgaver, vurdere tiltak og utøve klinisk tannpleie, inkludert tilsyn med og veiledning av pasienter med spesielle behov. De skal være kvalifisert til å delta i planlegging og organisering av tannhelsetjenesten i samarbeid med tannleger og andre faggrupper. Tannpleierne skal kunne profilere tannhelsearbeid som en del av det generelle helsetilbudet i nærmiljøet, og se til at det blir en integrert del av den forebyggende helsetjenesten. Videre skal de ha faglig og administrativ kompetanse i utøvelse av tannpleieryrket, samt kunne initiere og gjennomføre faglig utviklingsarbeid og evaluering. Tannpleieren har en viktig rolle i kartlegging og overvåking av tannhelsen i befolkningen. 4

5 Målet er at den enkelte student etter endt utdanning skal: Tannhelsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid kunne gi hele befolkningen både på individ-, gruppe- og befolkningsnivå et sykdomsforebyggende og helsefremmende oralt helsetilbud kunne vurdere teorier og modeller for atferd og atferdsendring, samt kunne anvende pedagogiske prinsipper og metoder for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid vurdere og å handle ut i fra etiske og tannhelsefaglige standpunkt med bakgrunn i pedagogiske og psykologiske prinsipper ha oversikt over tannsykdommenes årsaker, utbredelse og fordeling i befolkningen som ledd i planlegging av tannhelsearbeid på de ulike nivå, samt å kunne dokumentere egeninnsats og de ulike programmers effekt ha innsikt i organisering og funksjon, samt arbeide ut i fra gjeldende lover og bestemmelser planlegge, prioritere og gjennomføre helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak med henblikk på å hindre eller begrense utvikling av sykdom i tenner og munnhule på individnivå, i spesielle grupper og i befolkningen som helhet kunne veilede andre yrkesgrupper etter grunnleggende pedagogiske og psykologiske prinsipper for at disse skal være med på holdningsendringer hos seg selv og de grupper de til enhver tid jobber med innenfor primær og spesialisthelsetjenesten planlegge og gjennomføre undervisning av helsepersonell og pedagogisk personell slik at tannhelse integreres i det generelle helsearbeidet Klinisk arbeid kunne utføre kliniske og røntgenologiske undersøkelser av tenner, munnhule, periodontium og slimhinner kunne vurdere og identifisere bittfunksjonelle avvik og tannutviklingsforstyrrelser kunne administrere lokal anestesi kunne yte akutthjelp ved tanntraumer og enklere tannrestaureringer når tannpleieren står alene i akuttsituasjonen på tannklinikken, og henvise til relevant hjelp kunne være i stand til maskinelt og manuelt å excavere caries med tanke på en akuttsituasjon, samt kunne bruke temporære fyllingsmaterialer utføre avansert/krevende subgingival depurasjon og beherske bruk av alle typer depurasjonsinstrumenter manuelt og maskinelt ha kunnskap om sykdomsprosesser som har betydning for oral helse og yrkesutøvelse vurdere hva som ligger utenfor tannpleiers kompetanseområde og som skal overføres tannlege/spesialist vurdere og gjennomføre tiltak ut i fra pasientens tannhelse, livssituasjon, samt tilpasse hjelpemidler individuelt kunne medvirke og stimulere til oppfølging av oral helse, tilrettelegge og tilvenne til behandling, samt medvirke til opprettholdelse og bedring av den orale helse Studenten skal etter endt utdanning: kunne arbeide selvstendig og fungere konstruktivt i teamarbeid innen tannhelsetjenesten og med andre relevante samarbeidspartnere ta ansvar for egen videreutvikling og oppdatering som utøver av faget tannpleie 5

6 kunne være kritisk og analytisk til egen yrkesutøvelse delta i faglig utviklingsarbeid ut i fra kjennskap til vitenskapelig tenkning og metode 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING Opptak til og rangering av søkere til tannpleierutdanning er regulert av Forskrift om opptak til universiteter og høgskoler fastsatt av Utdanningsdepartementet og grunnlag for opptak er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Det er fastsatt en regional kvote for opptak til helsefagutdanningene ved Universitetet i Tromsø. 80 % av studieplassene er forbeholdt kvalifiserte søkere fra Nordland, Troms og Finnmark. Innenfor den regionale kvoten er det en kvote på 10 % for samiske søkere. 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING Innholdet i utdanningen er delt inn i 6 tema. For hvert tema er det beskrevet overordnede fokus og mål. Innholdet i de ulike temaene er formulert som læringsmål, sentrale temaer og fagområder. Studentene vil få utdelt temahefter der læringsmålene er beskrevet mer konkret. Målene vil karakteriseres av at det er en progressiv utvikling av kunnskapene gjennom studieårene slik at målene for de ulike temaene ofte utdypes nærmere i etterfølgende temaer. I første tema står kunnskapsstoff fra basalfag, generelle helsefag/naturvitenskapelige fag og samfunns og atferdsfag/emner sentralt. I kliniske fag, odontologiske fag/emner, gis det en introduksjon, de vil utdypes nærmere i senere temaer. Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid - Naturvitenskapelige fag 30 studiepoeng (Inkluderer felles innholdsdel 10 studiepoeng - Se egen beskrivelse.) Læringsmål Studenten skal etter endt tema: være klar over helsefremmende og forebyggende arbeid som basis for tannpleierens yrkesfunksjon beskrive ulike metoder og virkemidler i det forebyggende og helsefremmende tannhelsearbeid og forståelse for hvilke faktorer som påvirker folks helse og tannhelse bli bevisst etiske forhold ved forebyggende helsearbeid gjennomføre forebyggende tiltak i form av informasjon og instruksjon i munnhygiene ved å anvende pedagogiske formidlingsformer og bruk av munnpleiemidler utføre praktisk tannhelsearbeid på modell og medstudent ha kunnskaper innenfor de naturvitenskapelige fag referere og forklare hovedtrekkene i menneskets oppbygning og funksjon 6

7 Sentrale tema Metoder for læring, med spesiell vekt på problembaserte læringsformer (PBL) læring gjennom problemløsning og formulering av aktuelle problemstillinger med utgangspunkt i en faglig utfordring (situasjonsbeskrivelse, påstand o 1) læringsbehov med utgangspunkt i problemstilling og gitte læringsmål innhenting av kunnskap i samsvar med læringsbehov kritisk kildebruk innhenting av kunnskap til diskusjon og belysning av problemstillingen samarbeid med andre i problemløsningsprosesser Tannpleierens yrkesrolle - med vekt på rollen som forebygger bevissthet og bearbeiding av egne forventninger til utdanning og yrke yrkesrolle i forhold til det øvrige tannhelseteam - og til helsevesenet forøvrig tannhelsetjenestens utvikling, historie og prioriteringer - med spesiell vekt på forholdet mellom det forebyggende og det kurative arbeid Virkemidler i det helsefremmende og forebyggende arbeid miljømessige, atferdsmessige og biologiske forholds betydning for helse og tannhelse teorier og modeller for atferdsendring ulike metoder og virkemidlers påvirkning av folks atferd på samfunnsnivå, på gruppenivå og på individnivå ulike bivirkninger ved forebyggende arbeid - og forebyggende og helsefremmende arbeid som verdispørsmål Det friske mennesket beskrive struktur og funksjon i celler og vev beskrive hovedtrekk i menneskets skjelett-, muskel-, nervesystem og indre organer gi en detaljert beskrivelse av skjelett, muskulatur, nerver og blodforsyning i hals, hode og munnhule skissere de viktigste biokjemiske og fysiologiske prosesser i kroppens organsystemer forklare tennenes form, hvordan de dannes, bryter fram og felles Sykdomsutvikling kjenne til mikro- og makroskopiske vevsforandringer ved sykdom forklare kroppens reaksjoner på infeksjon og betennelse registrere og skille mellom medfødte og ervervete sykdommer diagnostisere sykelige prosesser i munnhulen og analysere sykdomsutvikling i tenner og tannkjøtt forstå hvilke følger sykdom og skade i tenner og tannkjøtt kan ha og være i stand til å informere pasienten om det forklare hvordan smitte skjer og utføre smitteforebyggende tiltak på odontologisk klinikk 7

8 Fag som inngår i temaet: Pedagogikk, tannmedisinsk/medisinsk historie, samfunnsodontologi, sosialpsykologi, etikk, kommunikasjon, epidemiologi. Generell anatomi, tannmorfologi, fysiologi, kjemi m/biokjemi, generell patologi, kariologi, periodonti, mikrobiologi. Vurdering: Vurdering av tema 1 blir gjort ved godkjenning av basisgruppearbeid og seminarer. Hvert basisgruppemøte avsluttes med en evaluering. Her gir studenter og veileder/lærer tilbakemelding på hvordan gruppeprosess, læringsprosess og problemløsningsprosess har fungert. De vurderer også hverandres innsats i gruppeprosessen. I seminarene opponerer gruppene mot hverandres framlegging av løsninger på de problemene de har arbeidet med i forhold til de faglige utfordringene fra veileder/lærer. Den kontinuerlige evalueringen vil hovedsaklig være knyttet til basisgrupper, ofte med skriftlige rapporter og muntlige fremlegg, seminarer og ferdighetstrening. I ferdighetstreningen får studentene tilbakemelding på hvordan de utøver faget pedagogisk og manuelt. Felles innholdsdel 10 studiepoeng (se beskrivelse av felles innholdsdel og egen beskrivelse i temahefte) Det første kurset Samarbeid i helsetjenesten har fokus på student- og helsearbeiderrollen. Temaene er knyttet til kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode, stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk. Tema 2 - Tannpleie for barn og ungdom 30 studiepoeng Læringsmål: Studenten skal etter endt tema: anvende sin innsikt i barns fysiske og mentale utvikling, samt pedagogiske metode, for å legge tilrette forebyggende og behandlende tiltak for barn og ungdom, alene eller i samarbeid med annet helsepersonell og pedagoger anvende sin kunnskap om tannsykdommenes årsaker og utbredelse utføre undersøkelse av tenner, tannutvikling, tannkjøtt og bittfeil og vurdere spesielle tannhelseforhold hos pasienter med melketannsett, blandingstannsett og permanente tenner vurdere når en pasient bør overføres til tannlege for videre undersøkelse og behandling ta ansvar for og gjennomføre behandlingstiltak i overensstemmelse med det som det i lover og andre offentlige utredninger forventes at tannpleiere skal ha kompetanse til beskrive og forstå sykdomsutvikling generelt og prosesser ved sykdom og skade i munnhule og tenner spesielt, samt forstå hvordan problemer i dette område virker inn på kroppen som helhet og vice versa registrering og undersøkelse av tannskader i det primære og unge permanente tannsett og henvise til tannlege for videre undersøkelse og behandling ved behov 8

9 Sentrale temaer: Utviklingspsykologi ulike teorier om barns psykososiale utvikling sammenhengen mellom psykososial/psykomotorisk utvikling og læring forbindelser mellom tannhelsearbeid og barns fysiske og psykiske utvikling Helsefremmende og forebyggende arbeid pedagogiske metoder og -hjelpemidler i arbeidet med barn og ungdommer sammenhengen mellom ernæring, spisevaner og tannhelse tobakk, rusmidler og ulike typer medikamenters innvirkning på tannhelsen forebyggende tiltak både gruppevis og individuelt massemedia i tannhelsefremmende og forebyggende arbeid røntgenstrålers innvirkning på organismen og forebygge uheldig bruk registrering og forebygging av odontofobi Undersøkelse og vurdering motta pasienten med høflighet og respekt, og ha kompetanse til å kommunisere med engstelige pasienter og foresatte på en empatisk og trygg måte registrering og undersøkelse av friske og syke tenner, både klinisk og røntgenologisk forhold i munnhule og svelg slimhinneforandringer ved barnesykdommer akutte skader på tenner tannutviklingsforstyrrelser tannstilling på bakgrunn av undersøkelsen foreta en grundig vurdering som grunnlag for å iverksette behandling eller henvise pasienten til tannlege/spesialist Behandling og oppfølging ved behov yte førstehjelp ved akutte tannskader, eksartikulerte tenner og avslåtte tannfragmenter, i nært samarbeid med tannlege/spesialist oppfølgingskontroller etter tannskader fyllingspuss depurasjon/scaling fluorapplikasjon og fissurforsegling oppfølging av pasienter som har spesielle problemer, med jevnlige undersøkelser og mekanisk og kjemisk rengjøring Fag som inngår i temaet: Utviklingspsykologi, samfunnsodontologi, kjeveortopedi, pedodonti, traumatologi, røntgenlære, ernæringslære, kariologi, generell og spesiell patologi, pedagogikk, psykologi, fysiologi, kariologi, periodonti, materiallære og sosiologi. Vurdering: Vurdering av basisgruppearbeid og seminar. 9

10 Tema 3 Tannpleie for voksne og eldre 30 studiepoeng. (Inkluderer prosjektoppgave i andre studieår) Læringsmål: Studenten skal etter endt tema: anvende sin innsikt i pedagogisk metode og prinsipper for å drive tannhelsefremmende og forebyggende arbeid i forhold til voksne ut fra en grunnleggende forståelse for de tannhelseproblemer som er knyttet til disse aldersgruppene undersøke munnhule, tannkjøtt og tenner og vurdere hvilke tiltak som bør settes i verk for å opprettholde en best mulig tannhelse for pasienten anvende sin innsikt i periodontitt og kariologi for å kunne gjennomføre optimal behandling for den enkelte pasient anvende sin innsikt i hvordan farmakologiske problemstillinger har innvirkning på tannhelsen anvende sin innsikt i hva protetiske tannerstatninger er, informere om dette, og kunne vurdere om erstatningene fungerer tilfredsstillende for den enkelte pasient Sentrale temaer: Samfunnsodontologi årsaker til, utbredelse og fordeling av tannsykdom/ tannhelse i den voksne befolkning Tannhelsefremmende og forebyggende arbeid utarbeide generell informasjon om; sammenhengen mellom kosthold, levevaner og tannhelse hvordan sykdommer og skader i andre deler av kroppen kan virke inn på tannhelsen og vice versa hvordan bruk av medisiner og rusmidler påvirker munnhule og tenner, som kan presenteres både muntlig og skriftlig for enkeltpersoner, grupper og massemedia tilpasse og formidle kostholds- og tannpleieprogram til den enkelte pasient ut fra dennes tannhelsestatus og livssituasjon sette i verk tiltak for å forebygge tannskader vurdere hvordan de selv etablerer kontakt og kommuniserer med pasienter og medarbeidere vurdere effekten av de tannhelsefremmende og forebyggende tiltakene som settes i verk Undersøkelse, vurdering og behandling undersøkelse og vurdering av tenner, munnhule og tannkjøtt ved hjelp av observasjon, røntgenbilder og bruk av klinisk utstyr innhenting av informasjon om allmenn helse, tannhelseproblemer, sykdomsutvikling og skader ved å snakke med pasient eller pårørende nedtegning av funnene fra den kliniske undersøkelsen og pasientintervjuet oppsummering, vurdering og konkludering av funnene fra undersøkelsen som grunnlag for å iverksette tannpleietiltak eller henvise til tannlege iverksetting av tiltak som kan omfatte: 10

11 instruksjon i bruk av munnpleiemidler behandling i form av fyllingspuss og scaling infiltrasjonsanestesi i praksis Protetikk informasjon om tannhelse og bruk av protetiske erstatninger den odontologiske protetikks grunnleggende terminologi og begreper den protetiske behandlingens mål de vanligste slimhinnelidelser som er relatert til bruken av proteser kunne ta alginatavtrykk Farmakologi virkemåter og bruk av lokale anestesimidler virkemåter i bruken av håndkjøpspreparater rekvireringsrettigheter, lover og regler Fag som inngår i temaet: Kariologi, endodonti, periodonti, oral kirurgi/medisin med kurs i infiltrasjonsanestesi, farmakologi, samfunnsodontologi, sosiologi, pedagogikk, røntgen. Vurdering: Vurdering av prosjektoppgave over et gitt emne knyttet til tannpleie for voksne/eldre. Individuell eller gruppebesvarelse. Prosessvurdering i basisgrupper og seminar. Praksisstudier blir vurdert i forhold til studentens oppsatte læringsmål for perioden. Tema 4 Eldretannpleie tannhelse og sykdom 30 studiepoeng (Inkluderer felles innholdsdel 10 studiepoeng og prosjektoppgave i 2. studieår) Læringsmål: Studenten skal etter endt tema: videreutvikle helse- og tannpleierelaterte kunnskaper i forebyggende og behandlende arbeid overfor voksne videreutvikle kunnskapene fra tema 3 Sentrale temaer: røntgenologi, kalibrering og diagnostisering kommunikasjonsatferd trening og gjennomføring kommunikasjonsferdigheter med tanke på veiledning av helsepersonell grunnleggende prinsipper i etikken og til etiske problemstillinger etiske problemstillinger i forbindelse med tannpleierfaget tannpleierrettet behandling hos pasienter med periodontitt og pasienter med implantat pasientens/tjenestebrukers behov innenfor eksisterende rammer, samt ta hensyn til den enkeltes integritet og samtykke til behandling beskrive pulpal patologi kjenne til diagnostisk behandling av endodontiske problemer kjenne til behandlingsprinsipper innenfor endodonti 11

12 Fag som inngår i temaet: Protetikk, kariologi/endodonti, periodonti, røntgen, oral medisin, oral kirurgi, kommunikasjon. Vurdering: Oppgavevurdering, PBL-rapport, skriftlig og muntlig. Prosessvurdering i basisgruppe og seminar. Felles innholdsdel 10 studiepoeng (se beskrivelse av felles innholdsdel) I det andre kurset Refleksjon over praksis vil det de første ukene være forelesninger og gruppearbeid knyttet til erfaringsbasert kunnskap og praksis. Tema her er blant annet gjennomgang av retningslinjer for utforming av essay, etiske overveielser/dilemma i praksis, og yrkesetiske retningslinjer. Studentene skal så ut i praksis på egen utdanning, en praksis som er definert inn i Felles innholdsdel. De skal ha fokus på samarbeid og samhandling i praksis, i forhold til forutsetninger, konsekvenser og muligheter for det. Tema 5 - Helhetlig pasienttilnærming - Fagutøvelse i tannpleierfaget 30 studiepoeng Læringsmål: Studenten skal etter endt tema: integrere, bruke og videreutvikle helse- og tannpleierelaterte oppgaver i forebyggende og behandlende arbeid overfor spesielle grupper og eldre ut fra kunnskaper om tannhelseforholdene i de ulike gruppene være klar over ulike former for funksjonshemming og deres konsekvenser for tannhelse og tannbehandling gi et likeverdig og godt tannpleietilbud til mennesker med ulik kulturell bakgrunn, ut fra en forståelse for sammenhengen mellom tannhelse, tannbehandling og kultur Sentrale temaer: Samfunnsodontologi utbredelse og fordeling av tannsykdom i spesielt utsatte grupper samhandling og samarbeidsprosesser innen forebyggende arbeid og prosjekter lover og regler samt bruk av trygdeverkets refusjonsordning Tannhelse - tannpleie og funksjonshemming tannhelseproblemer hos funksjonshemmede barn, voksne og eldre ut fra undersøkelse og anamnese tannpleie hos pasienter med syndromer, sykdommer og livsstil som har konsekvenser for tenner og munnhule tiltak for å bedre eller opprettholde best mulig tannhelse ut fra pasientens egne forutsetninger forebyggende tiltak for pasientgrupper med spesielle behov, i samarbeid med tannleger, helsearbeidere og andre yrkesgrupper 12

13 munnstell på svært syke pasienter Tannpleie og kulturforskjeller sammenhengen mellom tannhelse, tannpleiebehov og kulturell bakgrunn helsefremmende og forebyggende tiltak til mennesker med ulik språk- og kulturbakgrunn undersøkelse og behandling av pasienter med ulik kulturell bakgrunn Tannpleie som en del av helsetjenesten til spesielle grupper og eldre tannpleie til mennesker med spesielle behov kartlegging av spesielle behov både på samfunns- og individnivå samarbeid mellom tannhelsetjenesten og den lokale helsetjenesten for å ivareta tilbudet til spesielle grupper og eldre formidling av faglige vurderinger til pasienter, omsorgspersoner, helsepersonell og andre samarbeidspartnere informasjon til pasienter, pårørende og samarbeidspartnere om refusjonsordninger knyttet til tannhelsetilbudet for eldre og grupper med spesielle behov bruk av tannhelsedata i pasientbehandling Farmakologi eldres og spesielle gruppers medisinske historie knyttet opp mot farmakologi Kariologi manuell og maskinell ekskavering og legging av provisorisk materiale (IRM, Zinkoksyd mm) kjenne til bruken av endodontiske materialer oppfølging av endodontisk behandling Ekstraksjonskurs ha gjennomført og fått ferdigheter i bruk av nødvendige instrumenter i forbindelse med ekstraksjon av melketenner Gerodontologi munnhulens funksjonelle aldring sammenhengen mellom oral og allmenn helse hos eldre ha kunnskaper om tannbehandling og protetisk behandling av den aldrende pasient kommunikasjon med eldre og personell innenfor helse og sykepleie planlegging og iverksetting av informasjonstiltak for helsepersonell informasjon til pasienter om alternativer for tannerstatninger som ligger utenfor tannpleierens arbeidsområde justering av klammer og fjerning av støtpunkter og gnag kunne ivareta justering av tannteknisk arbeid avtrykk og rebasering i samarbeid med tannlege og tanntekniker Smertevurdering smertens etiologi og patogenese 13

14 de viktigste smertebegreper og smerteteorier, herunder smerte relatert til muskulatur og kjeveledd, smerter relatert til patologiske prosesser samt neuralgiforme lidelser. Kommunikasjon grunnleggende kommunikasjonsferdighet og nytten dette gir ved pasientbehandling og i det tverrfaglige samarbeid betydningen av åpenhet og refleksjon i rollen som tannpleier samtalens nødvendighet i forbindelse med pasienter med spesielle behov Vurdering: Studenten skal ha gjennomført og deltatt på ferdighetstrening og fått godkjent krav til pasientbehandling i tema 5. Studenten skal dessuten ha godkjent ferdighetstrening ved tannklinikk med presentasjon av 2 pasientkasus. PBL-rapport, skriftlig og muntlig besvarelse. Prosessvurdering i basisgruppe og seminar. Fag som inngår i emnet: Generell og spesiell patologi, etikk, trygdelovgivning, sosialmedisin, farmakologi, geriatri, gerodontologi Tema 6 - Samfunnsodontologi - Fordypning (Inkluderer felles innholdsdel 10 studiepoeng - se egen beskrivelse) 30 studiepoeng Læringsmål: Studenten skal etter endt tema: beskrive helsevesenets oppbygning og kjenne til hvordan ansvaret for ulike deltjenester er fordelt på ulike forvaltningsnivåer forklare finansierings- og betalingsordninger i tannpleien verdsette å delta i utvikling av tannhelsetjenesten og spesielt i tannpleiernes rolle i tjenesten, samt ha kjennskap til prinsipper for prioritering innenfor helse- og tannhelsetjenesten kunne ta initiativ til faglig og tverrfaglig samarbeide og kjenne til prinsipper for konfliktløsning fordype seg i emner innenfor bestemte områder i studieplanen anvende ervervede kunnskaper i sammenhenger der lærdommen blir omsatt og framlagt som sitt eget utarbeide en selvvalgt oppgave med problemstillinger som er relatert til tannpleierens arbeidssituasjon Sentrale temaer: Styringsmekanismer samfunnsstrukturs og organisasjonskarts betydning for samarbeid mellom ulike forvaltningsnivå og yrkesgrupper politiske vedtak og økonomiske rammers betydning for tannhelsetjenesten sammenhengen mellom budsjettarbeid og planlegging av tannpleiertjenesten 14

15 Planlegging, administrering, organisasjon og ledelse virksomhetsplan for tannpleiertjenesten organisering av tannpleierens arbeidsoppgaver evaluering av tannpleieprogram kontakt med andre yrkesgrupper for tverrfaglig samarbeid konfliktløsning ulike forvaltningsnivåer og beslutningsprosesser i tannhelse- og helsetjenesten, lovverk, politiske føringer og offentlige dokumenter sammenhengen mellom samfunnsutvikling, levekår og individuelle helse og sosialproblemer tannhelsetjenestens organisering, finansiering, personellsammensetning, bruk og kostnader Veiledning veiledningens betydning både for individuelt arbeid og arbeid i grupper med tanke på læring og utvikling og at det er et supplement til annen pedagogisk virksomhet Fag som inngår i tema: Samfunnsodontologi, offentlig forvaltning, organisasjonsteori, psykologi, helseøkonomi statistikk, kvalitativ og kvantitativ metode, vitenskapsteori. Valgte fag i forhold til oppsummering. Vurdering: Oppgavevurdering, PBL-rapport, skriftlig og muntlig. Prosessvurdering i basisgruppe og seminar. Oppgavevurdering med vekt på faglige begrunnelser for problemstilling, metodisk framstilling, sammensetning i oppgaven og drøftinger, refleksjoner og konklusjoner Felles innholdsdel 10 studiepoeng (se beskrivelse av felles innholdsdel) Det tredje kurset Planlegging, samarbeid og ledelse starter med en ukes innføring i temaet vitenskapsteori og forskningsmetoder, der forelesninger er sentral arbeidsform. Studentene skal i denne delen av kurset forberede seg til fordypnings-/ prosjektoppgaven på egen utdanning. 15

16 5 UNDERVISNINGS- OG LÆRINGS-/ARBEIDSFORMER Et viktig prinsipp for tilrettelegging av studiet er at de arbeidsmåtene som benyttes i størst mulig grad skal ha overføringsverdi i yrkespraksis. Tannpleieryrkets kompetanseprofil vil derfor være retningsgivende for valg av pedagogiske metoder. Samtidig må den pedagogiske tilretteleggelsen av studiet, og bruk av pedagogiske arbeidsmåter også gjenspeile at kommunikasjon og pedagogisk formidling er en viktig del av tannpleierfagets kjerneområde. Forebyggende og klinisk arbeid på medstudenter og pasienter, prosjektarbeid, gruppearbeid, oppgaveløsning, utadrettet virksomhet, praksisstudier på egen universitetstannklinikk og eksternt i den offentlige tannhelsetjenesten og spesialisttannklinikker er med på å gi studenten erfaring med tannpleieryrkets oppgaver og utfordringer. Sentrale elementer i den handlingsberedskap studentene skal utvikle er: kommunikasjon formidling undersøkelse problemløsning vurdering kliniske ferdigheter selvinnsikt selvstendighet samarbeid fagutvikling livslang læring Utdanningen vil så langt som mulig legge til rette læringssituasjoner hvor utvikling av disse kvalifikasjonene knyttes til faglige utfordringer som tannpleierne møter i sin yrkesfunksjon. Det pedagogiske opplegget i studiet bygger på at læring er en aktiv utviklingsprosess som fremmer så vel faglig som personlig vekst og modning. Læring forutsetter at teoretiske og praktiske kunnskaper og erfaringer integreres og bearbeides gjennom litteraturstudier, refleksjon og ferdighetstrening. Det blir lagt vekt på å benytte varierte arbeidsformer som utfordrer alle deler av personligheten: sanseapparat, motorikk, intellekt, følelser og sosial funksjon. Gjennom utdanningen skal studenten utvikle et aktivt og reflektert forhold til kunnskap og læring. De får selv hovedansvaret for sin egen læreprosess knyttet til å delta aktivt i de læringssituasjonene universitetet tilrettelegger. I tråd med disse prinsippene vil hovedelementene i det pedagogiske opplegget være problembaserte læringsformer (PBL), ferdighetstrening og praksisstudier. Problembasert læring Problembaserte læringsformer er betegnelsen på et vidt spekter av pedagogiske metoder som brukes i ulike kombinasjoner for å fremme faglig nysgjerrighet og aktiv læring. Undervisningen vil være presentasjon og bearbeiding av kunnskapsstoff i basisgrupper, seminarer, forelesninger og temadager. PBL tar utgangspunkt i faglige utfordringer som tannpleiere møter i sin praksis. Disse kan ha form av en tekst, bilder, videofilm, pasientdemonstrasjon og lignende. Vanligvis presenteres og bearbeides utfordringene i grupper på en måte som gir studentene mulighet til å utvikle: evne til å observere, definere, analysere og løse problemer 16

17 evne til å samarbeide og selvinnsikt evne til å innhente og vurdere kunnskap evne til å formidle og begrunne faglige synspunkter muntlig og skriftlig evne til livslang læring Gruppene består normalt av 6 8 studenter og 1 veileder. I arbeidet med utfordringene bruker gruppene ulike metoder for problemløsning som inkluderer individuelle litteraturstudier og innhenting av kunnskap fra ulike kilder. Problemløsningene drøftes i grupper og presenteres i seminar for hele kullet. Prosjektarbeid brukes både i grupper og individuelt. Det forutsetter systematisk arbeid med problemformulering, datainnsamling, analyse og vurdering. Vanligvis inkluderer det en skriftlig rapport. Studiet er organisert på en måte som innebærer veksling og samspill mellom undervisning, praksisstudier og selvstudier. Hensikten med undervisningen er å: gi oversikt og systematisere fagstoffet tilrettelegge for læreprosesser og samarbeid i gruppe tilrettelegge for ferdighetstrening ved universitetstannklinikken stimulere til refleksjon og faglig fordypning hos den enkelte Innenfor hvert hovedemne og i studiet som helhet blir det lagt til rette for progresjon som stimulerer og understøtter studentens læringsprosess. Forelesninger gis i utvalgte tema og skal danne grunnlag for det videre arbeidet med kunnskapsstoffet. I likhet med ferdighetstrening tilrettelegges det for gruppearbeid og kunnskapsutvikling i samarbeid med andre. Gruppeprosess og gruppedynamikk vil innebære muligheten for at den enkelte forstår sin egen uttrykks- og handlingsmåte i forhold til andre mennesker. Studentene får samtidig trening i å gi konstruktiv tilbakemelding til hverandre og vurdere gruppen som helhet. Gruppearbeid har blant annet til hensikt å forberede til samarbeid i den kommende yrkesfunksjon. Skriftlige arbeidsoppgaver underveis, individuelt og i basisgruppearbeidet og fordypningsoppgaven, utfordrer studentene til å sette ord på egen kunnskap. Det gir muligheter til refleksjon og videreutvikling av egen praksis og for ytterligere kunnskapsutvikling. Universitetet i Tromsø ønsker å støtte opp om bruk av IKT og bibliotektjenester i undervisningen. I den forbindelse arbeider universitetet med å øke den digitale kompetansen hos lærere og studenter. Universitetet i Tromsø benytter LMS-systemet Fronter. Fronter er et lærings- og samarbeidsverktøy som alle lærere/studenter ved universitetet har tilgang til. Der finnes en rekke ulike klasserom hvor viktig informasjon fra administrasjon og lærere vil bli lagt ut. Selvstudier er den tiden studenten planlegger og disponerer selv og omfatter både litteraturstudier, praktiske studier og skriftlige oppgaver. Selvstudier innbefatter også kontakt med andre studenter. 17

18 Ferdighetstrening Ferdighetstrening omfatter studieopplegg og arbeidsmåter hvor studentene får anledning til å utvikle manuelle ferdigheter, observasjonsevne og evne til vurdering. Pedagogisk formidling i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling. Ferdighetstrening er tilrettelagt som laboratorieøvelser og klinikkarbeid. Læringsaktivitetene tilrettelegges slik at kritisk vurdering av teorigrunnlag og handlingsmønstre får en sentral plass i kompetansehevingen innenfor tannpleiefaglig tenkning. Laboratorieøvelsene foregår på universitetstannklinikkens simuleringsklinikk. Her vil studentene kunne innøve håndgrep og prøve ut ulike behandlingsprinsipper før de starter med pasientbehandling. Undervisningen foregår som demonstrasjoner og trening på tannsett i fantomhoder, og følges opp med arbeid på medstudent og pasientbehandling på klinikk. I første og andre semester gjennomføres propedevtisk kurs der studentene lærer å utføre arbeidsfunksjonene på modell før de overfører oppgavene til pasientbehandlingen (nærmere beskrivelse i eget hefte). Klinikkarbeidet foregår i egen universitetstannklinikk hvor studentene, under veiledning av utdanningens veiledere/lærere, behandler medstudenter og pasienter. Gjennom klinikkarbeid får studentene erfaring med og trening i de funksjoner som tannpleierne ivaretar. Det blir lagt stor vekt på undersøkelse og vurdering av pasienter, utvelgelse av risikogrupper og informasjonsarbeid. Studentene får også opplæring i planlegging av behandlingsopplegg som tar utgangspunkt i individets/gruppens spesielle behandlingsbehov, ønsker og forutsetninger for oppfølging. Klinikkarbeidet er en sentral læringssituasjon. Her vil problemløsningsprosesser, teoretiske, pedagogiske og praktiske ferdigheter settes på prøve, integreres og videreutvikles gjennom praktisk trening og erfaringslæring. Klinikkarbeidet foregår parallelt med den teoretiske undervisning gjennom hele studiet. Ferdighetstrening vil inneholde en progressiv utvikling av ferdigheter i periodontittbehandling, temporær fyllingsterapi, anestesi, røntgen, veiledning, tverrfaglig samarbeid og vurderinger av tannhelsestatus. Ferdighetstrening vil være en veksling mellom kunnskap, ferdigheter og holdninger i forbindelse med pasientbehandling, trening i samarbeid med studenter, ta imot og gi veiledning og kommunikasjonsatferd. Her inngår også presentasjon av teori, refleksjon og erfaringer, for studenter og lærere/veiledere. Studenten skal utøve ferdigheter i tannpleie ved å integrere teoretiske og praktiske kunnskaper i samhandling med pasient, tannlege, spesialist eller ved veiledning knyttet til spesielle grupper. Samhandling kan foregå individuelt og på gruppenivå. Ferdighetstrening ved universitetstannklinikken skal i utdanningsperioden gi rom for refleksjon og kritisk tenkning og evaluering av egen praksis. Det legges vekt på videreutvikling av yrkesetikk og personlig yrkesforståelse. Ved bruk av egen universitetstannklinikken i forbindelse med ferdighetstrening skal en sikre studenten relevant praksis i forhold til læringsmålene. I tillegg vil det stilles krav om at studenten i 18

19 mellom praksisperiodene skal være tilstede på spesialisttannklinikker. Utdanningen legger til rette for at slik praksis kan gjennomføres. Praksisstudier Praksisstudiene omfatter 20 uker intern praksis på universitetstannklinikken, og 12 uker ekstern praksis hvor studentene er utplassert på ulike tannklinikker primært i de tre nordligste fylkene. Til sammen 32 uker og 48 studiepoeng. I disse periodene skal studentene innhente praksiskunnskap gjennom erfaring, og praktisere kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg i universitetet og i klinikktjenesten. Gjennom praksisstudier får studentene innsikt i hvordan tannhelsetjenesten er organisert og drives. Studentene arbeider i tannklinikk og utadrettet virksomhet med pasienter fra alle grupper som omfattes av Lov om tannhelsetjenesten, inkludert voksne pasienter. De skal i tillegg få erfaring fra samarbeid med personell fra helse-, sosial- og skolevesenet. I disse periodene får studentene veiledning av tannpleier og tannlege. Målet med praksisperiodene er at studentene skal få erfaring med de ulike funksjoner og arbeidsoppgaver som tannpleierne har i tannhelsetjenesten. Samtidig får de anledning til å prøve ut og bearbeide sine egne tannpleiefaglige kunnskaper og ferdigheter i yrkesrollen. Målsetting med praksisperiodene blir utdypet og konkretisert i eget praksishefte. Med bakgrunn i disse målene skal den enkelte student i samarbeid med praksisveileder utarbeide egne læringsmål for hver periode. Intern praksis utgjør til sammen 20 uker og 30 studiepoeng og er fordelt slik: 5 uker i tema 2/andre semester 7,5 studiepoeng 7 uker i tema 3/tredje semester 10,5 studiepoeng 2 uker i tema 4/fjerde semester 3 studiepoeng 2 uker i tema 5/femte semester 3 studiepoeng 4 uker i tema 6/sjette semester 6 studiepoeng I internpraksis i tema 2 får studentene den første erfaringen med å være tannpleier på heltid. De får ansvar for å planlegge å organisere sitt eget arbeid og utføre enklere undersøkelses- og behandlingsoppgaver på barn. De to treukers praksisperiodene i tema 3 vil hovedsakelig være rettet mot voksne. I denne perioden vil det bli lagt vekt på at studenten får videreutvikle sin kompetanse i forebyggende tannhelsearbeid, undersøkelse og behandling. Den tredje av de interne praksisperiodene foregår i slutten av andre studieår i tema 4, parallelt med at studentene arbeider med prosjektoppgaven. Den fjerde av de interne praksisperiodene foregår midt i høstsemesteret i 3 studieår i tema 5 og inneholder også praksis på sykehjem. Den femte internpraksisperioden foregår i vårsemesteret siste studieåret i tema 6 og innholder i tillegg til klinikk en del hospitering hos tannlegespesialister og spesialavdelinger ved IKO. 19

20 Ekstern praksis i den offentlige tannhelsetjenesten hovedsakelig i Nord-Norge er lagt til 2. studieår i tema 4, og til 3. studieår i tema 6. Den første praksisperioden på 6 uker 9 studiepoeng. Praksisperioden vil være relatert til temaene 1, 2, 3 og 4 som omfatter tannpleie i forhold til barn, ungdom og voksne. I tillegg til undersøkelse og behandling blir det i denne praksisperioden spesielt lagt vekt på utadrettet virksomhet og organisering av tannhelsetjenesten. Studentene kan også her samle inn data til den avsluttende prosjektoppgaven. Den andre praksisperioden omfatter tannpleie i forhold til voksne, eldre og spesielle grupper. Praksisperioden er på 6 uker 9 studiepoeng. Studentene kan her samle inn data til fordypningsoppgave. Gjennom praksisperiodene får tannpleierstudentene mulighet til å integrere og utvikle de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er en forutsetning for å bli kvalifiserte tannpleiere. De får erfaring og viten som de ikke kan tilegne seg gjennom litteratur. Videre får de anledning til å oppøve evne til selvstendig yrkesfunksjon og bevisstgjøring av egen yrkesrolle. Når studentene gjennomfører praksisstudier skal de følge arbeidstiden på praksisstedet. 6 ORGANISERING Tannpleierutdanningen utgjør 180 studiepoeng og er et studium over 3 år. Hvert studieår utgjør 60 studiepoeng. Studieåret er på 40 uker. Studiet er en enhetlig utdanning hvor de ulike delene bygger på hverandre. Teoretisk og praktisk kunnskapsstoff er integrert i studiets ulike temaer og arbeidsformer. Ca. ¾ av studiet vil foregå på universitetet, mens ca. ¼ vil være knyttet til praksisfeltet i Den offentlige tannhelsetjenesten og universitetstannklinikken.12 uker av praksisstudiene vil foregå på tannklinikker med hovedtilknytning til Nord-Norge ekstern praksis, mens 20 uker vil foregå som internpraksis på egen universitetstannklinikk. Ferdighetstrening på simuleringsklinikk og universitetstannklinikk er læringssituasjoner hvor studenten får mulighet til å integrere teori og praksis, tanke og handling i praktisk trening. Her inngår undersøkelse, behandling på fantomhoder, på hverandre og pasient. Dette er viktige erfaringer for å kunne forstå og lære å mestre de behandlingsutfordringer studenten vil møte i pasientsituasjonen. Ferdighetstrening har en sentral plass i tannpleierstudiet og utgjør store deler av undervisningen. Utdanningen er lagt til rette slik at studentene får mulighet til å bearbeide erfaringer fra praksisstudiene og knytte sammen praktisk og teoretisk kunnskapsstoff. På slutten av studiet inngår en selvvalgt fordypningsoppgave, relatert til ett eller flere temaer i studieplanen. Det er lagt til rette for fellesundervisning med de andre grunnutdanningene innenfor helsefag. Det kan være studenter fra ulike utdanninger som arbeider sammen om problemstillinger, som underviser hverandre eller som har felles forelesninger. Det er også lagt til rette for samarbeid med tannlegestudiet. 20

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i sykepleie til barn med smerter Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Intensivsykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Intensivsykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Barnesykepleie - videreutdanning

Barnesykepleie - videreutdanning Studieprogram V-BARNSPL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Barnesykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til VIN130 og VIN141.

Videreutdanning i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til VIN130 og VIN141. Emne VIN151_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:19 Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3

Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles programfag Vg3 Programområde for tannhelsesekretær - Læreplan felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Tannhelsesekretær (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Operasjonssykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Operasjonssykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRA FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Ernæring og kostholdsveileder Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering «Ernæring og kostholdsveiledning» er et heltidsstudium på grunnutdanningsnivå. Det er på 30 studiepoeng

Detaljer

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN)

Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) Studieplan Videreutdanning i folkehelsearbeid for tannhelsetjenesten (KTANN) 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus, avdeling for yrkesfaglærerutdanning 9. november 2004 Fakultet

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

barn med psykisk syke foreldre

barn med psykisk syke foreldre Studieplan for videreutdanning i Arbeid med barn med psykisk syke foreldre 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2007 Godkjent avdelingsstyret AHS 04.05.05 Etableringstillatelse

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning i sykepleie til barn med smerter 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag, 25.03.2008 Godkjent avdelingsstyret ASP.

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Skikkethet vs egnethet

Skikkethet vs egnethet Skikkethet vs egnethet Er det en rett å bli helsepersonell dilemma i utdanningsprosessen Hva er skikkethet og hva er egnethet? I Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, FOR-2006-06-30 defineres

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Studieprogram V-INTENSP, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng

Studieplan i Vernepleierfaglige områder. Videreutdanning i juss. 15 studiepoeng Studieplan i Vernepleierfaglige områder Videreutdanning i juss 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent avdelingsstyret AHS Etableringstillatelse godkjent

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå

AssCE-Assessment of Clinical Education*, Bachelornivå AssCE*- skjema For vurdering av praksisstudier i bachelor-utdanningen i sykepleie Student: Studentnummer: Praksissted: Praksisperiode: Tidsperiode: 1 Bachelor nivå, sykepleie Mål for praksisstudier i sykepleierutdanningen

Detaljer

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Innføring i spesialpedagogikk

Innføring i spesialpedagogikk Page 1 of 9 Innføring i spesialpedagogikk Studieprogramkode SPESPED Offisielt studieprogramnavn Innføring i spesialpedagogikk Nivå/grad Studieprogrammets varighet (antall år) 1,00 Antall studiepoeng 60

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Studieplan Folkehelse

Studieplan Folkehelse Studieplan Ernæring, livsstil og fysisk aktivitet 15 + 15 studiepoeng Høgskolen i Finnmark Innledning Det er et økende behov for kunnskap og kompetanse om helsefremmende og forebyggende arbeid. Store grupper

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer