Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)"

Transkript

1 Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester (ASIN) på møterommet Hemsen, Administrasjonsbygget, Norges Veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Nils Dalseide Øvrige medlemmer: Professor Knut Karlberg Professor Knut Rønningen Advokat Bjørn Trandum Nina Wattum Sekretær: Avlsleder Tore Kvam Til stede for øvrig: Gina Onsrud Protokollfører: Klagenemndas formann Sak nr. 2/2003 Klager: Heidi Solberg, Mellandstorpet, 2224 Austmarka Saken gjelder: Klage over kåringsnemndas avgjørelse av 16.mars 2003 om ikke å kåre quarterhingsten Leo Bar Invester AQHA for avlsbruk

2 I medhold av forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien, fastsatt av Landbruksdepartementet med hjemmel i lov om husdyravl av 4. desember 1992,vedtak av 15 nov 1996 om opprettelse av permanente klagenemnder og vedtak av 8 mai 2000 om sammensetning av klagenemnd for amerikanske sportshester i Norge (ASIN), behandler klagenemnda klagesaker vedrørende kåringsavgjørelser for amerikansk quarterhorse. Klagenemnda behandler i henhold til tildelt kompetanse klager over kåringsvedtak for amerikanske sportshester (ASIN). Under hingsteutstillingen på Starum den 16. mars 2003 ble hingsten Leo Bar Invester ikke kåret. I brev av 3. april 2003 har Heidi Solberg påklaget kåringsavgjørelsen. Klagen er rettidig, og fremmet av en klageberettiget, jf. forvaltningslovens 29-30, jf. 28. I klagen anfører klageren bl.a. at hun finner det vanskelig å forstå at hingsten diskvalifiseres på grunnlag av karakteren 6 i eksteriørbedømningen av bein. Hun viser videre til at det er flere andre hingster under samme kåring og ved andre kåringer - som har fått samme karakter uten å bli diskvalifisert. Vedrørende punktet om manglende hingstepreg påpeker klager at det i avlsplanens pkt står at eksteriør skal bedømmes etter rasetype og preg, hvor tenkt bruksområde samt avstamning skal tas med i betraktning. I følge klager skal pleasure-hestene være mer høyreiste og slankere enn øvrige typer av Quarterhesten tiltenkt andre bruksområder. Innunder dette hører tynne piper og små koder, samt lite hingstepreg. Det virker da uforståelig at Leo Bar Invester trekkes i kvalitet nettopp på grunn av disse eksteriørtrekkene. Klager påpeker bl.a. også videre at det er en selvfølge at drøftinger av hestene under kåringsbedømmelsen må foregå på et språk som alle dommere forstår. Klagen har vært forelagt kåringsnemnda, som den 20. mai 2003 har avgitt følgende uttalelse i anledning klagen: Hingsten ble ikke kåret pga samlet vurdering med vekt på bein og manglende hingstepreg. Kåringsnemnda presiserer at det ikke bare er svake bein og manglende hingstepreg som er årsaken til at hingsten i denne omgang ikke kåres, men en samlet vurdering av avstamning, eksteriør og bruksprøve der svake bein og manglende hingstepreg er utslagsgivende for konklusjonen. Det er tatt 2

3 hensyn til at pleasurehester skal være mer høyreist og slankere enn andre typer Quarterhester i bedømningen av Leo Bar Invester, etter råd fra raserepresentant. Kåringsnemnda mener hingsten har utviklingspotensiale, men at den ved framstilling til kåring var en noe uferdig unghest i utvikling. Videre gjør kåringsnemnda det klart at det alltid legges stor vekt på det raserepresentanten sier under bedømmelsen, og at diskusjoner om de ulike hestene og avgjørelsene alltid foregår på engelsk, et språk både norske dommere og utenlandske raserepresentanter forstår. Kåringsnemnda opprettholder sin avgjørelse om å ikke kåre hingsten i denne omgang. Klageren har fått anledning til å kommentere kåringsnemndas uttalelse i klagesaken. I medhold av klagereglementets pkt. 4, annet punktum, har klageren fått anledning til å fremlegge sin sak direkte for klagenemnda i møtet. Kathrine Strand Hammond møtte på vegne av klageren med fullmakt. Klagerens vesentligste anførsler: Klagers representant, Kathrine Strand Hammond åpnet med å presentere seg og sin relasjon til klager før hun framla klagers anførsler inntatt i hovedtrekk nedenfor. Dommerkortet rette haser bakbein, karakter 6 dette går klager ut fra er en negativ egenskap sett i dommerenes øyne. Det er også trukket for spede piper på dommerkortet. Disse trekkene er imidlertid ikke negative for en Quarterhest av typen pleasure hest, som skal benyttes til western pleasureog hunter-klasser, tvert imot. Her refererer klageren til en bok utgitt av AQHA, Western Pleasure skrevet av Doug Carpenter og C. Parker. Den refererte boka angir at det faktisk er ønskelig med rette haser. Bakbena vil da svinge bedre innunder hesten, og føre til mindre belastning for haseleddet. Når det gjelder manglende hingstepreg, så påpekes det at dette er uvanlig å se på unghingster av pleasuretypen. Hingstepreget vil komme senere, oppdretter føler at lynne, avstamning og bruksegenskaper er tilstede, og at tiden vil jobbe for denne hingsten. Leo Bar Invester er avlet fram fra den mest framtredende linjen av pleasurehester, der rette haser er et fremavlet 3

4 trekk. Hingstens bestefar, Invester, regnes som en av Pleasure-hestenes stamfedre. Leo Bar Invester er eneste hingst etter Invester i Norge. Bruksprøven grei nok. I følge avlsplanen, skal bruksegenskaper tillegges 30% av bedømmelsen. Eier har valgt å bruke hingsten allround, og hesten har gode bruksegenskaper generelt. De har et avkom (hoppe) etter hingsten, siden det i fjor ble gitt godkjenning for bruk av egen ukåret hingst på egne hopper. Muskelsetning på avkommet er god; framlegger bilder av hingstens ene avkom, en hoppe. Lynnet på denne hingsten er noe av det mest gemyttlig trenbare klagerens fullmektig har arbeidet med. Hingsten har vært forsøkt benyttet til forskjellige oppgaver, og har svært gode bruksegenskaper. Pleasurehestene er en veldig allsidig linje innen quarterhestene, som bør framavles, nettopp på grunnlag av denne egenskapen. Klagerens fullmektig har endelig pekt på at dette er livsgrunnlaget til denne familien. Klageren har krevet kåringsvedtaket omgjort, og hingsten kåret for avl. Klagerens brev er in completo vedlagt saken. Klagenemnda skal bemerke: Etter forskrift om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien 9 gjelder det et krav om kåring for alle hingster og avlsretninger i Norge. Alle hingster som skal benyttes i avl i Norge må være godkjent av en norsk kåringsnemnd, eller felles svensk/norsk kåringsnemnd - hvor det kreves. Kåring av hingster skal etter forskriften 10 foregå på offentlig utstilling, eller i særskilte tilfeller utenom offentlig utstilling. Kåringsnemnda kan også fornye tidligere kåring eller avkåre premierte eller kårede hingster i tråd med avlsplanen for rasen uten at hingsten møter, jf. forskriften 10 fjerde ledd. 4

5 Ved kåringsavgjørelsen skal kåringsorganet rette seg etter de anvisninger som er gitt i pkt. 11 i Avlsplanen, jf. forskrift om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien (fastsatt av Landbruksdepartementet ) 11 Krav til hingsten. Den samlede vurdering av de vektlagte egenskapene som inngår i avlsmålet, skal danne grunnlaget for kåringsavgjørelsen, jf. Avlsplanene for hest. De nærmere kriterier for relevante egenskaper fremgår samme sted. Det fremgår for øvrig av avlsplanenes egen ordlyd at det skal foretas en helhetsvurdering. Kåringsavgjørelsene skal etter klagenemndas vurdering bygge på et helhetlig hestefaglig skjønn, hvori flere parametere inngår i vurderingen med mindre regelens innhold tilsier noe annet. For amerikansk quarterhorse foreligger det ikke norsk godkjent avlsplan. Bestemmelsene i EØS-/ GATT-avtalene gjør at det ikke finnes begrensninger i hvilke raser eller avlsretninger det kan importeres dyr fra. Ved import må i hovedtrekk kun veterinære helsekrav for grensepasseringen tilfredsstilles. Norsk Hestesenters avlsråd har i sak 38/98 den 3. nov 1998 vedtatt en generell utstillingsrett for alle hesteraser på offentlige utstillinger i Norge. For at et individ skal kunne stilles ut må det være registrert i et godkjent register i forhold til den moderorganisasjon som finnes. Med bakgrunn i det faktum at det ikke foreligger avlsplan for vedkommende hesterase, finner klagenemnda at kåringsnemndas vedtak må vurderes i forhold til angjeldende lovgivnings normer og felles generelle grunnprinsipper for hesteavl. Klagenemnda har full kompetanse til å prøve alle sider ved klagen, saksbehandlingen, lovanvendelsen og alle sider ved skjønnet, så som f. eks. de avlsfaglige, veterinære og juridiske elementer, jf. forvaltningsloven 34. Klagenemnda har rett og plikt til - ikke bare å ta hensyn til nye opplysninger om forholdene på tidspunktet for kåringsnemndas vedtak, men også til forhold som eventuelt har endret seg etter førsteinstansvedtaket. Det foretas således ikke kun en ren overprøving av forholdene på tidspunktet for førsteinstansvedtaket, men en fullstendig ny og uavhengig prøving av saken. Klagenemnda har plikt til å ta hensyn til slike eventuelle endrede forhold som fremgår av sakens dokumenter. Klagenemnda kan også ha plikt til å ta opp, og 5

6 utrede også andre forhold enn de parten selv direkte har påberopt, jf. prinsippet i forvaltningsloven 17, første ledd, jf 34. Klagenemnda har således f. eks. en selvstendig plikt til å overprøve om vedtaket er lovlig og har tilstrekkelig hjemmel, selv om klageren eventuelt ikke direkte har tatt opp dette. Klagenemnda er heller ikke bundet av de grunner som klageren har anført i klagen, men kan om den finner det nødvendig - bygge sin avgjørelse på andre grunner enn de parten har anført. Den avgjørende problemstilling i klagesaken er hvorvidt Quarterhingsten Leo Bar Invester etter en samlet vurdering kan sies å ha slike egenskaper at den kan og bør kåres. Klagenemnda finner at kåringsnemndas vedtak er forsvarlig, basert på gjeldende regler og retningslinjer, samt på de foreliggende faktaopplysninger på avgjørelsestidspunktet. Klagenemnda finner at vedtaket ligger innenfor de parametere som kan anses relevante, og finner i det alt vesentlige å kunne tiltre kåringsnemndas vurderinger. Klagenemnda har i den forbindelse også lagt vekt på de trekkene som er påpekt ved Leo Bar Invester s bein og manglende hingstepreg. Klagenemnda stiller spørsmålstegn ved om kombinasjonen av spede piper og rette haser kan være gunstig/funksjonelt sett, og om dette bør framavles. Klagenemnda tiltrer også kåringsnemndas vurdering når det gjelder holdbarhet. Klagenemnda stiller seg bak kåringsnemndas avgjørelse etter en total vurdering. Klagenemnda finner for sin del at det i framtidige saker der klagen berører relativt lite kjente raser eller typer hest innen en rase som er lite beskrevet, bør finnes frem til mer rasespesifikke/typespesifikke beskrivelser som kan bidra til å gi grunnlag for mer omforent objektiv vurdering og sikre korrekte og konsekvente kåringsavgjørelser over tid. Vedtaket er enstemmig. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, med mindre Kongen bestemmer annerledes, jf. klagereglementets pkt. 5, 2. ledd. Klageren underrettes ved utskrift av møteprotokollen. 6

7 Vedtak: Klagen tas ikke til følge. Nils Dalseide leder Knut Karlberg Knut Rønningen Bjørn Trandum Nina Wattum Rett kopi bekreftes Gina Onsrud 7

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne

Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne KR 37.2/14 Vedlegg til KR-sak 37/14 Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne Innledende merknader om det nye rettssubjektet Hovedformålet med reformen er

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref.: 2013/5105 Deres ref.: 1327/46 Dato: 30.10.2013 Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Bioteknologinemnda

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT

BARNS RETT TIL Å BLI HØRT BARNS RETT TIL Å BLI HØRT ved omsorgsovertakelse Kandidatnr: 114 Veileder: Kirsten Sandberg Leveringsfrist: 15. januar 2007 Til sammen 39 983 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 OPPGAVENS TEMA...

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve

Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning. av Tommy Sneve Tvisteloven 20-3: Sakskostnader til en part som får medhold av betydning av Tommy Sneve Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON

Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv nr. 1 Partistøtte Deres ref: 200503594-/JON Partilovnemnda v/leder Ørnulf Røhnebæk Eidsivating lagmannsrett Hamar Tinghus 2300 Hamar Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Sak 5-06 S ørsmål til lovanvendelsen i Rundskriv

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer