Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser"

Transkript

1 Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser Tirsdag den 27. mai 2008 kl ble møte avholdt i møtelokalene i Grensen 3, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver Nils Dalseide Professor Knut Karlberg Professor Knut Rønningen Advokat Bjørn Trandum raserepresentant Odd Vangen raserepresentant Sekretærer: Avlsleder Tore Kvam, Norsk Hestesenter Saksbehandler Gina Onsrud, Norsk Hestesenter Protokollfører: Klagenemndas formann Sak nr. 02/2008 Klager: Arild Versvik, Bjørkedalsveien 365, 3948 Porsgrunn. Saken gjelder: Klage på den veterinære avgjørelsen om at det på røntgenbilder synes å kunne påvises diskvalifiserende lidelse draktbruksforbeining for tinkerhingsten Shebaro van de Bonte Parels i forbindelse med hingsteutstilling på Starum 7.-8.mars

2 I medhold av forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien, fastsatt av Landbruksdepartementet med hjemmel i lov om husdyravl av 4. desember 1992, og avlsplaner for de ulike hesteraser, vedtatt av Styret i Stiftelsen Norsk Hestesenter første gang 7. september 1995, jf. kapittel om klageadgang med tilhørende vedlegg, og vedtak av 15. november 1996 om opprettelse av permanente klagenemnder, behandler klagenemnda klagesaker vedrørende kåringsavgjørelser for ulike hesteraser. Under hingsteutstillingen på Starum 7-8. mars 2008 ble tinkerhingsten Shebaro van de Bonte Parels røntgenfotografert i henhold til krav i avlsplan for tinker om at hingstene skal være fri for draktbruskforbeininger av grad 4 og 5 (ref. M. Ruhoniemi). Hingstens bilder viste draktbruskforbeining av diskvalifiserende grad. Utstiller ble orientert om funnet, og valgte umiddelbart å avbryte. I klagebrev datert 6.mai 2008 har Arild Versvik påklaget avlesningen (eller muligens rettere: tolkingen av røntgenbildene), og begjært bildene vurdert på nytt. Det kan hefte noe usikkerhet mht hva som er et enkeltvedtak og kåringsvedtak, og hva som er vilkår eller grunnbetingelser for være berettiget til å fremstille en hingst til kåring. Selv om det rettslige utgangspunkt er klart: det er selve vedtaket om kåring eller ikke kåring som er enkeltvedtaket og kåringsvedtaket, og derved er det kun dette som en part har et rettskrav på at undergis klagebehandling. Det er likevel skjønnsmessige overganger mellom enkeltelementer i kåringsprosessen som under visse betingelser er til hinder for fremstilling for kåring og derved også for kåring. Reelt vil jo manglende tilstedeværelse av et vilkår for å fremstille hingsten, være det samme som at hingsten ikke kåres. Selv om man ikke har en rett til å få en sak behandlet som en klage, kan klageorganet samtykke til en klage dersom parten selv ønsker klagebehandling. Klagenemnda har lagt særlig vekt på at veterinære forhold er av avgjørende betydning i avlsarbeidet, og det vil kunne fremme god hesteavl at henvendelsen undergis klagebehandling. Henvendelsen er rettidig også om den hadde vært en klage, og den er fremmet av en klageberettiget, jf. forvaltningsloven 29-30, jf. 28. Den blir således på særskilt samtykkegrunnlag - å undergi realitetsbehandling. I medhold av klagereglementets pkt. 4, annet punktum, har klageren fått anledning til å fremlegge sin sak direkte for 2

3 klagenemnda i møtet. Klager har valgt ikke å benytte seg av denne anledningen. Klagerens anførsler: Klageren har i klage blant annet anført at: Klager er ikke enige i avgjørelsen der hingsten Shebaro får konstatert draktbruksforbeining grad 5 på røntgenbildeavlesning i forbindelse med kåring 7.-8.mars Det ble tatt røntgenbilder av Shebaro 13.juli 2007, disse viste ingen tegn til draktbruskforbeining overhodet. På Biri 7.mars ble det ment at han hadde draktbruskforbeining grad 5 på høyre frambein, venstre frambein viste ingen forandringer. 13.mars 2008 var vi på Telemark hesteklinikk og tok nye bilder igjen, utført av Ole Einar Sem. Det var også han som tok bildene 13. juli 07. Han konkluderer med at det ikke finnes tegn til draktbruskforbeining på noen bein. Det ble tatt bilder i flere vinkler. Veterinær Ole Einar Sem er en svært erfaren og dyktig veterinær på hestebein. Avgjørelsen på Biri førte til at vi valgte å reise hjem med Shebaro, og ikke gjennomføre kåringen. Det skal ellers sies at Shebaro er den første vannertypen som stilles til kåring i Norge, og han ble tatt inn med det formål å kunne avle større tinkere, da de er meget etterspurt men kostbare å kjøpe i utlandet. Han har et flott lynne og eksteriør,viser til karakterer fra tidligere utstilling. Det er tragisk for vår rase å avvise denne hingsten for noe som både vi og veterinæren mener er en skade. Shebaro fikk et spark i frambeinet i august, hadde da en kraftig hevelse i en måneds tid, men var ikke halt. Vi går ut fra at den lille forkalkningen som ble funnet i høyre frambein stammer fra dette. Vi ber dere vurdere bildene på nytt, og at andre veterinærers uttalelse blir tatt til følge. Vi sender derfor med dokumentasjon fra vetrinær Ole Einar Sem og seneste utstillingsresultat på Shebaro. Han ble vist 10. Mai 2008 for dommer Susan Hellum. Han ble beste hingst uansett rase, og beste tinker. Det var 40 hester totalt, herav 12 tinkere. Ellers ble han 3. Best in Show. Som skrevet tidligere er vi ikke enig i at det er draktbruskforbeining på Shebaro sine bilder. Han var frirøntget for draktbruskforbeining i juli 2007, da var han over tre år, og da burde det allerede ha syns på bildene. I august 2007 fikk han et spark i frambeinet som forårsaket en kul som ble der ganske lenge han var ikke halt så vi kontaktet ikke vetrinær for dette, da han ikke hadde noe vondt. Vi mener at den erten som ble klassifisert som draktbruskforbeining grad 5 under kåringen, stammer fra dette sparket. 3

4 Om man tar røntgenbilder av leggen til et menneske, vil man finne mange slike forkalkninger det er kroppens måte å redusere skade på ved slag. Beina er utsatt for slag, og det samme vil vel gjelde hos hest.- Dessuten så utvikles vel draktbruskforbeining lateralt på begge framben, ikke bare på det ene. Vi syns det er utrolig synd å utestenge Shebaro fra avl på grunn av dette han er norges desidert beste hingst, og er også den eneste som innehar den størrelsen. Dette er etterspurt da mange ønsker seg en større tinker. Vi tok inn Shebaro som føll på grunnlag av avstammingen hans og på grunn av størrelsen, vi har lagt ned mye tid og kostnader i han, og han har blitt en utrolig bra hest på alle måter. Vi håper dere kommer frem til at denne hesten er verd å kunne brukes i avl. Videre har klageren vist til følgende uttalelse fra veterinær som klageren selv har kontaktet: Attest ; Shebaro, Tinker, hingst,4 år, eier. Vera Versvik, 22,05,2008. Undertegnede veterinær har undersøkt Shebaro røntgenologisk m.h.p. draktbruskforbeining 2 ganger, 13,07, ,03,2008. Begge ganger er det benyttet digital fremkalling av bildene hvilket gjør kvaliteten optimal i henseende deteksjon av draktbruskforbeining. Undertegnede finner ingen anmerkninger på noen av bildene. Hingsten ble i forbindelse med forsikringsattest bøyd i april 2008; uten anmerkninger. Med vennlig hilsen Ole Einar Sem, veterinær Klageren har krevd at avgjørelsen basert på røntgenbildene av hingsten omgjøres, og har anmodet om at hingsten kan få framstilles for kåring. Klagerens brev er in completo vedlagt saken. Klagenemndas formann fant under saksbehandlingen at det av hensyn til sakens fulle opplysning, jf. prinsippet i forvaltningsloven 17, burde innhentes en tilleggsutalelse fra en partsuavhengig og best mulig kvalifisert veterinær. Man har funnet det hensiktsmessig å velge en sakkyndig med professorkompetanse og gjerne med lang erfaring både i veterinærvitenskap og i praktisk avlsarbeid. Henvendelsen med nødvendige røntgenbilder har således vært forelagt professor Reidar Birkeland ved Norges Veterinærhøgskole, som den 21.mai 2008 har avgitt følgende uttalelse i anledning klagen: Bilder tatt 13.juli 2007 på Telemark dyreklinikk viser en liten forkalkningskjerne i utvendige draktbrusk på høyre frambein. 4

5 Bilder tatt 7.mars 2008 på Biri Hesteklinikk viser en tydelig forkalkningskjerne i utvendige draktbrusk på høyre frambein. Kjernen er tydelig større på disse bildene sammenlignet med de som er tatt Bilder tatt på Telemark dyreklinikk 13.mars 2008 viser en tydelig forkalkningskjerne i utvendige draktbrusk på høyre frambein. Forkalkningskjernen sees på bildene tatt i AP-projeksjon. Uttalelsen er in completo vedlagt saken. Klagenemnda skal bemerke: Etter forskrift om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien 9 gjelder det et krav om kåring for alle hingster og avlsretninger i Norge. Alle hingster som skal benyttes i avl i Norge må være godkjent av en norsk kåringsnemnd, eller felles svensk/norsk kåringsnemnd - hvor det kreves. Kåring av hingster skal etter forskriften 10 foregå på offentlig utstilling, eller i særskilte tilfeller utenom offentlig utstilling. Kåringsnemnda kan også fornye tidligere kåring eller avkåre premierte eller kårede hingster i tråd med avlsplanen for rasen uten at hingsten møter, jf. forskriften 10 fjerde ledd. Ved kåringsavgjørelsen skal kåringsorganet rette seg etter de anvisninger som er gitt i pkt. 11 i Avlsplanen, jf. forskrift om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien (fastsatt av Landbruksdepartementet ) 11 Krav til hingsten. Den samlede vurdering av de vektlagte egenskapene som inngår i avlsmålet, skal danne grunnlaget for kåringsavgjørelsen, jf. avlsplanen pkt De nærmere kriterier for relevante egenskaper fremgår av pkt samme sted. Det fremgår for øvrig av avlsplanens egen ordlyd at det skal foretas en helhetsvurdering. Kåringsavgjørelsene skal etter klagenemndas vurdering bygge på et helhetlig hestefaglig skjønn, hvor flere parametere inngår i vurderingen med mindre regelens innhold tilsier noe annet. 5

6 Klagenemnda har full kompetanse til å prøve alle sider ved klagen, saksbehandlingen, lovanvendelsen og alle sider ved skjønnet, så som f. eks. de avlsfaglige, veterinære og juridiske elementer, jf. forvaltningsloven 34. Klagenemnda har rett og plikt til - ikke bare å ta hensyn til opplysninger som forelå på tidspunktet for kåringsnemndas vedtak, men også til faktiske eller rettslige forhold som eventuelt har endret seg etter førsteinstansvedtaket. Det gjelder omstendigheter av enhver art som er av betydning for vedtaket, enten det er i klagers favør eller disfavør. Det foretas således ikke kun en ren overprøving av forholdene på tidspunktet for førsteinstansvedtaket, men en fullstendig ny og uavhengig prøving av saken. Klagenemnda har plikt til å ta hensyn til slike eventuelle endrede forhold som fremgår av sakens dokumenter. Klagenemnda kan også ha plikt til å ta opp, og utrede også andre forhold enn de parten selv direkte har påberopt, jf. prinsippet i forvaltningsloven 17, første ledd, jf 34. Klagenemnda har således f. eks. en selvstendig plikt til å overprøve om vedtaket er lovlig og har tilstrekkelig hjemmel, selv om klageren eventuelt ikke direkte har tatt opp dette. Klagenemnda er heller ikke bundet av de grunner som klageren har anført i klagen, men kan om den finner det nødvendig - bygge sin avgjørelse på andre grunner enn de parten har anført. Det kan f. eks. medføre at en hingst nektes kåring på et annet faktisk eller rettslig grunnlag enn det som klageren har angrepet i førsteinstansvedtaket. Hensynet til at forvaltningsorganer skal komme frem til et mest mulig korrekt materielt resultat er den bærende begrunnelse for ovennevnte regel. Spørsmålet er etter dette hvorvidt tinkerhingsten Shebaro van de Bonte Parels - etter en samlet vurdering av de opplysninger som foreligger på avgjørelsestidspunktet - kan sies å ha slike egenskaper at den kan og bør framstilles for kåring. Klagenemnda finner professor Birkelands veterinærfaglige uttalelse meget entydig mht tolkningen av de fremlagte røntgenbilder. Det er således ikke tvil om hvilke avvik fra normaltilstanden som dokumenteres gjennom bildene. Røntgenbildene har vært gjennomgått av klagenemnda, og klagenemnda deler professor Birkelands oppfatning. Det er således ikke faglig grunnlag for noen annen oppfatning enn den som er lagt til grunn. Betegnelsen: Hingstens bilder viste draktbruskforbeining av diskvalifiserende grad., som 6

7 ble lagt til grunn under utstillingen er således helt dekkende for de faktiske forhold. Det er noe uklart for klagenemnda hvordan det i det hele tatt er mulig å unngå å se de avvik som på bildet tydelig forefinnes på vedkommende hingsteindivid. Vedtaket er enstemmig. Klageren underrettes muntlig så snart som råd etter møtet, og senere ved utskrift av møteprotokollen. Eventuell frist for å angripe vedtaket rettslig løper fra den skriftlige meddelelse om vedtaket er mottatt. Vedtak: Klagen tas ikke til følge. Nils Dalseide (s.) leder Knut Karlberg Knut Rønningen s. s. Bjørn Trandum Odd Vangen s. s. Rett kopi bekreftes. 7

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 2. juli 2007 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 18.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester (ASIN) på møterommet

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Onsdag den 20. desember 2006 kl. 17.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 05.06.2007. Saksnr.: 07-050674TVI-OTIR/01. Rettens formann: Meddommere:

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 05.06.2007. Saksnr.: 07-050674TVI-OTIR/01. Rettens formann: Meddommere: OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 05.06.2007 Saksnr.: 07-050674TVI-OTIR/01 Rettens formann: Meddommere: Saken gjelder: Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Svein Halvard Bakke Gustav Reidar Birkeland

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/128 Innklaget virksomhet: Klager: GLT-Avfall IKS, Saksnummer: 2009/128 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

Innst. S. nr. 237. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen

Innst. S. nr. 237. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innst. S. nr. 237 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende Utlendingsdirektoratets (UDI) behandling av

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/161 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/161 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: 80/13 (arkivnr: 201300669-25) Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B, tingrettsdommer

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/162 Innklaget virksomhet: Klager: Bergen kommune, Saksnummer: 2008/162 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2000/10 Klager: A A/S v/advokatfirma B Innklaget: DnB Markets Postboks

Detaljer

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser JProfessionals AS v/ daglig leder Runar Bell Olav Ryes plass 3B 0552 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/257 12.01.2012 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2008/25 Klager: X Innklaget: First Securities AS Postboks 1441 Vika 0115 Oslo Saken gjelder: Klagen gjelder generell misnøye knyttet til de tjenester klager har mottatt fra

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis av Lill-Iren Høyrem Framnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess.

Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess. Forskjellsbehandling på grunn av foreldrepermisjon ved lønnsutvikling og i en nedbemanningsprosess. En kvinne hevdet seg forskjellsbehandlet på grunn av foreldrepermisjon ved manglende lønnsutvikling og

Detaljer

(2) Etter kunngjøringens punkt IV.2 var tildelingskriteriet laveste pris. (3) Det fremgikk av konkurransegrunnlagets punkt 2.

(2) Etter kunngjøringens punkt IV.2 var tildelingskriteriet laveste pris. (3) Det fremgikk av konkurransegrunnlagets punkt 2. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse vedrørende generalentreprise om utvendig renovering av trygdeboliger. Klagenemnda kom til at Hemne kommune hadde utvist

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale med flere leverandører om plasser i godkjent barnevernsinstitusjon. Klagenemnda

Detaljer