Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest"

Transkript

1 Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest Onsdag den 30. mars 2011 kl ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Stein Husby Øvrige medlemmer: Professor Knut Karlberg Professor Odd Vangen Advokat Kjersti Jensen raserepresentant Seksjonssjef Torunn Knævelsrud - raserepresentant Sekretærer: Protokollfører: Tore Kvam, Norsk Hestesenter Gina Onsrud, Norsk Hestesenter Ada Engødegård, Norsk Hestesenter Klagenemndas formann Sak nr. 01/2011 Klager: Ole Jørgen Jørgentvedt, Jørgentvedt Gård, Trøgstadveien 291,1850 Mysen Saken gjelder: Kåringsnemnda for varmblods ridehest sitt vedtak om ikke å ettergodkjenne søknad datert 13.september 2010 om importsædbruk av hingsten «Tailormade Confidence DVH 1012» i Norge i avlssesongen Avkom etter hingsten unnfanget i Norge i 2009 kan dermed ikke fullregistreres i stambokens hovedavsnitt.... 1

2 I medhold av forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien, fastsatt av Landbruksdepartementet med hjemmel i lov om husdyravl av 4. desember 1992, og avlsplaner for de ulike hesteraser, vedtatt av Styret i Stiftelsen Norsk Hestesenter første gang 7. september 1995, jf. kapittel om klageadgang med tilhørende vedlegg, og vedtak av 15. november 1996 om opprettelse av permanente klagenemnder, behandler klagenemnda klagesaker vedrørende kåringsavgjørelser for ulike hesteraser. I brev av 1.desember 2010 påklager Ole Jørgen Jørgentvedt kåringsnemndas vedtak om ikke å gi tilbakevirkende godkjennelse av hingsten Tailormade Confidence DVH 1012 for sesongen Klagen er rettidig, og fremmet av en klageberettiget, jf. forvaltningslovens 29-30, jf. 28. Den blir således å undergi realitetsbehandling. I medhold av klagereglementets pkt. 4, annet punktum, har klageren fått anledning til å fremlegge sin sak direkte for klagenemnda i møtet. Klager benyttet seg av denne anledningen. Klagerens anførsler: Klageren har i brev av blant annet anført at: Tilsvaret opplyser om klageadgang, men ingen opplysninger er gitt om adressat, frist eller gebyr. Undertegnede ønsker å benytte seg av klageadgangen. Klage som følge av kåringsnemndas vedtak mangler faglig begrunnelse for at avkom etter den DV-kårede avlshingsten Tailormade Confidence DVH 1012 ikke kan fullregistreres i NV s stambok Hovedavsnitt. I henhold til Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien vedlegg 2. pkt. 1, oppfyller avkommet faglige krav for oppføring i dyreregisterets hovedavsnitt (under forutsetning at mordyret er oppført i Hovedavsnittet). Kåringsnemnda ønsker til tross for dette å feilplassere avkommet i et lavere stamboks-avsnitt. Noe som selvfølgelig er avlsfaglig problematisk. Det finnes overhodet ingen faglige argumenter for at avkom e. hingsten Tailormade Confidence ikke kan oppføres i NV s hovedavsnitt, på lik linje med avkom etter andre utenlandsk-kårede hingster uten norsk kåring. Norsk Varmblod har i henhold til Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien, et offentlig forvaltningsansvar overfor hesteeier i denne saken, - uavhengig av hingsteeiers/hingsteholders plikter og rettigheter. Søknaden om eventuell oppføring i Hovedavsnitt (rødt pass) for avkom etter nevnte hingst opprettholdes. Saken ønskes behandlet av klagenemnd. 2

3 Saksforholdet er som følger: Bedekningsliste 2009 for hingsten Tailormade Confidence ble innsendt av Ole Jørgen Jørgentvedt høsten På bakgrunn av at den innsendte bedekningslista ble følgende brev sendt ut fra Norsk Hestesenter 14.desember 2009: Vi viser til mottatt bedekningsliste for Tailormade Confidence for Da hingsten ikke er kåret i Norge og det er oppgitt bedekningskode 2 (inseminasjon med fersk sæd) for alle hoppene, ber vi om dokumentasjon på at sæden er importert. Det er fint om dokumentasjonen kan sendes oss så snart som mulig, gjerne til e-postadressen og senest innen 10. Januar Ole Jørgen Jørgentvedt svarte via e-post på denne henvendelsen 15.desember 2010: Viser til innrapportert bedekningsliste for Tailormade Confidence DVH 1012 / år Bekrefter med dette at listen er kodet korrekt med bedekningskode 2 (inseminasjon med fersk sæd). Hingsten har for sesongen 2009 stått til avlstjeneste ved vår avlsstasjon JJ HORSES - Trøgstadveien Mysen- Norge. Klager viser til en konkret registreringssak for avkom etter hoppa Lafrieda. Her ble det 25.mai sendt ut brev til eier av hoppa, Elin Johannesen, om at avkommet vil kunne registreres i tilleggsregister, ikke i hovedavsnittet: Lafrieda er bedekket med Tailormade Confidence, som ikke er avlsgodkjent i Norge. Et evt. avkom vil derfor kun være berettiget registrering i stambokens tilleggsavsnitt og få blått pass. Dette forutsetter imidlertid at vi mottar DNA-profil av både hingsten og hoppa slik at avstamningen kan verifiseres 13.september 2010 mottok Norsk Hestesenter v/kåringsnemnda søknad fra Ole Jørgen Jørgentvedt om tilbakevirkende godkjennese av hingsten for sesongen 2009: Vi viser til mottatt søknad 13.september der det primært søkes om tilbakevirkende godkjennelse av hingsten for sesongen 2009, - i henhold til nye NV-retningslinjer av Sekundært, - godkjennelse på bakgrunn av tidligere praksis (frem t.o.m 2009) med automatisk godkjenning ved innsendelse av bedekningsliste for hingst avlsgodkjent i europeisk avlsforbund (ridehest). Søknaden er begrunnet med oppdretters ønske om full-registrering av avkom e. hingsten i Norsk Varmblod. På bedekningsliste for hingsten mottatt høsten 2009 er det angitt bedekningskode 2 som angir inseminasjon med fersk sæd. Etter forespørsel herfra bekrefter du i mail av at listen er kodet korrekt med bedekningskode 2 ( inseminasjon med fersk sæd) og at hingsten har stått til avlstjeneste ved deres avlsstasjon JJ HORSES i Mysen i sesongen Hingsten Tailormade Confidence er ikke avlsgodkjent tidligere for avl i Norge. En eventuell godkjenning dersom hingsten framstilles vil ikke under noen omstendighet gi tilbakevirkende kraft. Det samme gjelder søknad om importsæd. 3

4 I henhold til registreringsreglement for norsk varmblods ridehest, skal avkom etter ukåret hingst registreres i B-register og med blått pass under forutsetning av at mor er fullregistrert ridehest-hoppe og at avstamningen kan verifiseres ved hjelp av DNA. Kåringsnemnda har gjort følgende vedtak: Søknaden om tilbakevirkende godkjennelse av hingsten Tailormade Confidence DVH 1012 for sesongen 2009 avslås. Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven. På bakgrunn av dette avslaget, har Ole Jørgen Jørgentvedt påklaget, i sitt brev av 1.desember Klagerens brev er in completo vedlagt saken. Klagen har vært forelagt kåringsnemnda, som den 28.desember 2010, har avgitt følgende uttalelse: Hingsten Tailormade Confidence har ikke vært innmeldt eller stilt til kåring på norsk hingsteutstilling. I henhold til forskrift om godkjente dyr av hestefamilien, gjelder krav til kåring for alle hingster som skal virke i Norge. Hingsten har likevel bedekket flere hopper på norsk jord, og således ikke fulgt forskriften. Hingsten er kåret for avlsbruk i annet europeisk avlsforbund, og avkommene ville hatt fulle registreringsrettigheter dersom sæden var importert. Det stilles norske krav til hingster som avlsgodkjennes her. Kåringsnemnda ser absolutt problemstillingen ved at det er mulig å importere sæd fra hingster og gi avkommene fulle rettigheter,- i forhold til om hingst uten avlsgodkjennelse her, bedekker hopper i Norge. Søker ber om tilbakevirkende godkjennelse for hingsten, på bakgrunn av registrering av avkommene. Kåringsnemnda er oppnevnt og arbeider for Norsk Hestesenter. Vi forholder oss til Forskriften som er gjeldende,- i tillegg til avlsplanen for rasen. Dvs. at kåringsnemnda tar stilling til kåring/ikke kåring av vedkommende hingst. Tailormade Confidense har som tidligere nevnt, ikke vært vist for norsk kåring. Kåringsnemnda opprettholder dermed sitt vedtak:søknad om tilbakevirkende godkjennelse av hingsten Tailormade Confidence DVH 1012 for sesongen 2009 avslås. Når det gjelder registrering av avkom etter hingsten, og i hvilket avsnitt disse hestene skal, så er dette en sak for styret i Norsk Varmblod. Foreningen utarbeider selv sine egne registreringsregler.. Klageren har fått anledning til å kommentere kåringsnemndas uttalelse i klagesaken. Han har konsultert advokat i saken, Terje Aakvaag fra advokatfirmaet Hjort, som i brev datert 14.februar 2011 har kommet med følgende kommentarer til saken: Ole Jørgen Jørgentvedt har henvendt seg til vårt advokatkontor for bistand i forbindelse med ovennevnte klagesak som jeg forstår skal behandles av Klagenemnden i møte berammet til tirsdag den 15.februar 2011 i Oslo tinghus. Møtet tar så vidt jeg forstå til klokken Jeg tar sikte på å møte sammen med klageren under Klagenemndas behandling av saken. 1. Saken gjelder klage over vedtak fattet av Kåringsnemnda for varmblods ridehest den 28.desember 2010 i sak 190/10/AE/801. Nominelt gjelder saken søknad om tilbakevirkende godkjennelse av hingsten Tailormade Confidence, DVH 1012 for sesongen Den underliggende realitet gjelder 4

5 imidlertid spørsmålet om registerføring av hingstens avkom etter bedekning av hoppe Lafrieda, tilhørende Elin Johannessen, 3158 Andebu. 2. Jeg legger til grunn at det er ubestridt at hingsten Tailormade Confidence er kåret og godkjent i Danmark. Det følger av dette at avkom etter denne hingsten ville hatt krav på registrering dersom bedekningen hadde skjedd ved inseminasjon av importert, frossen sæd. I dette tilfellet fant imidlertid tapping sted i Norge, i forbindelse med at hingsten stod oppstallet her i landet i en kortere periode, fra mai til september Jeg bemerker for øvrig at det antas ubestridt at behørig bedekningsliste ble innsendt på vanlig måte av vår klient. 3. Det vil bli vist til at det foreliggende tilfellet reguleres av forskriftenes paragraf 17 om avlshingster stasjonert i utlandet. Jeg legger her til grunn at hingsten Tailormade Confidence er fast stasjonert i Danmark. Det kan ikke være avgjørende at hesten befant seg på et avgrenset opphold i Norge da sæden ble tappet. Det vil videre bli vist til at det frem til sommeren 2010 forelå en fast praksis i Norge for at innsending av bedekningsliste ble ansett som søknad om godkjenning av hingsten i forhold til paragraf 17. Eksistensen av en slik praksis er blant annet bekreftet av avlsleder Tore Kvam i en artikkel han skrev i publikasjonen Ridehesten, nr. 2 for 2009 på side 90, og jeg hitsetter: Det har aldri innenfor noen rase eller avlsretning i Norge der det åpnes for sædimport vært praktisert at hingsetne en ønsker import fra fysisk må komme til kåring i Norge. Her har det vært svært ulik praksis innenfor de ulike raser. Noen raser velger å kvoteregulere det antallet hingster som skal godkjennes og antallet hopper hver hingst kan betjene. Andre (blant annet varmblods ridehester) velger å ikke ha annen regulering enn at en innsendt bedekningsliste er å anse som en søknad om godkjenning. Kravene da er at hingsten er avlsgodkjent i det landet den virker som sæden er importert fra samt at DNA-typing fra godkjent laboratorium fremlegges. Det vil bli vist til at det i forhold til denne praksis ikke kan tillegges betydning hvorvidt sæden ble tappet i Danmark og fraktet til Norge i frossen tilstand eller om sæden faktisk tappes i Norge. Noe annet vil fremstå som ubegrunnet formalisme. Det er i denne forbindelse verd å merke seg at det påklagede vedtaket ikke er forankret i rent avlsfaglige forhold. Jeg bemerker ellers at en avgjørelse i favør av klager ikke vil få konsekvenser ut over den foreliggende sak. Jeg viser her til det som er anført om endret praksis i forhold til forskriftenes paragraf 17 med virkning fra sesongen En avgjørelse i klagerens disfavør vil imidlertid representere en usaklig forskjellsbehandling av ham. 4. Det vil ytterligere bli vist til at dersom klagesaken mot formodning blir avgjort i klagerens disfavør, vil avkommets eier ha full mulighet for å fullregistrere dette i Danmark eller eksempelvis i Holland etter de regler som der gjelder. Avkommet vil deretter kunne registreres i Norge. Dette viser igjen at det påklagede vedtaket beror på en formalistisk tilnærming som savner saklig grunn. Satt på spissen kan det synes som om det avgjørende for kåringsnemndas vedtak har vært selve mediet for transport av sæden til Norge. Hadde den transporten funnet sted utenfor hingsten, ville saken ikke oppstått. Kåringsnemndas vedtak er derfor ikke egnet til å befordre de hensyn og den interesse som den aktuelle forskriften skal ivareta. Det tas forbehold om ytterligere anførsler. Påstand vil bli nedlagt i samsvar med klagen. Brevet er in completo vedlagt saken. 5

6 Klageren benyttet anledningen til å møte klagenemnda sammen med sin advokat, og avga sin muntlige uttalelse. Klagers anførsler i møtet, er blant annet: Det synes urimelig at transportmidlet for sæden skal være av så vidt stor betydning. Hadde sæden vært fraktet til Norge utenfor hingsten, ville saken vært uproblematisk. Videre har det grunnleggende betydning at det synes som at kåringsnemndas kåringsforståelse ikke samsvarer med formål lovverket har. Slik det her tolkes, virker det diskriminerende. Avkommene vil kunne registreres fullt ut i Danmark, men nektes de samme rettigheter i Norge. EØS-reglene sier at en hest som er hjemmehørende i et annet EØS-land blir diskriminert. Saken ville fått et annet utfall i Sverige eller Danmark. Her ble det framlagt e-post fra Svensk varmblod v/anette Sånesson som bekreftet at det ikke har noen betydning hos dem hvor hingsten har blitt tappet. Derimot har det betydning hvor hoppen blir seminert. Dette må skje i det landet der hingsten er godkjent, dersom hingsten ikke har lisens i Sverige. Tilsvarende mail er også bekreftet fra Dansk Varmblod ved Maiken Holm. Det har ingen betydning for registrerings-prosedyren hvor hingsten geografisk står ved sædtappingen. Ut i fra dette, krever klager at søknad om ettergodkjenning av hingsten Tailormade Confidence for sesongen 2009, godkjennes og at klagen tas til følge. Klagenemnda skal bemerke: Etter forskrift om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien 9 gjelder det et krav om kåring for alle hingster og avlsretninger i Norge. Alle hingster som skal benyttes i avl i Norge må være godkjent av en norsk kåringsnemnd, eller felles svensk/norsk kåringsnemnd - hvor det kreves. Kåring av hingster skal etter forskriften 10 foregå på offentlig utstilling, eller i særskilte tilfeller utenom offentlig utstilling. Kåringsnemnda kan også fornye tidligere kåring eller avkåre premierte eller kårede hingster i tråd med avlsplanen for rasen uten at hingsten møter, jf. forskriften 10 fjerde ledd. Ved kåringsavgjørelsen skal kåringsorganet rette seg etter de anvisninger som er gitt i pkt. 11 i Avlsplanen, jf. forskrift om godkjente (reinavla/ registrerte) dyr av hestefamilien (fastsatt av Landbruksdepartementet ) 11 Krav til hingsten. Den samlede vurdering av de vektlagte egenskapene som inngår i avlsmålet, skal danne grunnlaget for kåringsavgjørelsen, jf. avlsplanen pkt De nærmere kriterier for relevante egenskaper fremgår av pkt samme sted. 6

7 Det fremgår for øvrig av avlsplanens egen ordlyd at det skal foretas en helhetsvurdering. Kåringsavgjørelsene skal etter klagenemndas vurdering bygge på et helhetlig hestefaglig skjønn, hvor flere parametere inngår i vurderingen med mindre regelens innhold tilsier noe annet. Klagenemnda har full kompetanse til å prøve alle sider ved klagen, saksbehandlingen, lovanvendelsen og alle sider ved skjønnet, så som f. eks. de avlsfaglige, veterinære og juridiske elementer, jf. forvaltningsloven 34. Klagenemnda har rett og plikt til - ikke bare å ta hensyn til opplysninger som forelå på tidspunktet for kåringsnemndas vedtak, men også til faktiske eller rettslige forhold som eventuelt har endret seg etter førsteinstansvedtaket. Det gjelder omstendigheter av enhver art som er av betydning for vedtaket, enten det er i klagers favør eller disfavør. Det foretas således ikke kun en ren overprøving av forholdene på tidspunktet for førsteinstansvedtaket, men en fullstendig ny og uavhengig prøving av saken. Klagenemnda har plikt til å ta hensyn til slike eventuelle endrede forhold som fremgår av sakens dokumenter. Klagenemnda kan også ha plikt til å ta opp, og utrede også andre forhold enn de parten selv direkte har påberopt, jf. prinsippet i forvaltningsloven 17, første ledd, jf 34. Klagenemnda har således f. eks. en selvstendig plikt til å overprøve om vedtaket er lovlig og har tilstrekkelig hjemmel, selv om klageren eventuelt ikke direkte har tatt opp dette. Klagenemnda er heller ikke bundet av de grunner som klageren har anført i klagen, men kan om den finner det nødvendig - bygge sin avgjørelse på andre grunner enn de parten har anført. Det kan f. eks. medføre at en hingst nektes kåring på et annet faktisk eller rettslig grunnlag enn det som klageren har angrepet i førsteinstansvedtaket. Hensynet til at forvaltningsorganer skal komme frem til et mest mulig korrekt materielt resultat er den bærende begrunnelse for ovennevnte regel. Nemnda viser til kåringsnemndas tilsvar, hvilket man enstemmig slutter seg til. Etter dette tas klagen ikke til følge. Vedtaket er enstemmig. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jfr. instruks for klagenemnd pkt 6. 7

8 Klageren underrettes muntlig så snart som råd etter møtet, og senere ved utskrift av møteprotokollen. Vedtak: Klagen tas ikke til følge. Stein Husby (s.) leder Knut Karlberg Odd Vangen s. s. Kjersti Jensen Torunn Knævelsrud s. s. Rett kopi bekreftes. 8

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Torsdag den 16.desember 2010 kl. 15.00 ble møte avholdt i Riksmeklingsmannens lokaler, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 17.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser Tirsdag den 27. mai 2008 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Grensen 3, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 2. juli 2007 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 18.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester (ASIN) på møterommet

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Mandag den 2.juli 2007 kl. 18.00 ble møte avholdt i møtelokalene til Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Onsdag den 20. desember 2006 kl. 17.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner

KLAGESAK NR 4862. Bransje: Detaljhandel med motorkjøretøyer, import og omsetning av campingvogner KLAGESAK NR 4862 Ingress: Klage nr. 4862. Klagenemndas avgjørelse av 5. mars 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets vedtak om etterberegning. Spørsmål om det var tatt ut eller omsatt campingvogner fra

Detaljer

Partilovnemnda. 1. Innledning

Partilovnemnda. 1. Innledning Partilovnemnda Sak 7-06 Klage fra Simon Strøm ved advokat Pål Berg, Brækhus Dege Advokatfirma ANS, på Partiregisterets vedtak om ikke å registrere melding for partiet Sosialdemokratene, org.nr. 983 569

Detaljer

Protokoll i sak 785/2014. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 785/2014. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 785/2014 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Arealavvik balkong ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det dreier seg her om 2 forbrukere som har kjøpt hver

Detaljer

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN

ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Justisdepartementet Statsråd: Hanne Harlem KONGELIG RESOLUSJON ENDRINGER I ADVOKATFORSKRIFTEN Ref. nr.: 22 Saks. nr. 00/00714 A-AK Dato: 30.06.00 1. INNLEDNING Justisdepartementet fremmer med dette forslag

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/161 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/161 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Øverbø Standal & Co DA MNA Att. Atle Standal Julsundvegen 4 6412 MOLDE Deres referanse Vår referanse Dato 22797/62429.doc/haf 2010/122 14.02.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Advokatfirmaet Selmer DA Att. Karen Anne Rekkedal Postboks 1324 Vika 0112 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2010/146 14.03.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: 80/13 (arkivnr: 201300669-25) Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B, tingrettsdommer

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Ombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser i saken.

Ombudets fremstilling av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser i saken. En kvinne som kun fikk godkjent to av tre år av sine PhD-studier fra Ukraina, hevdet at praktiseringen av reglene for godkjenning av utdanning fra utlandet er diskriminerende. Hun viser til at NOKUT godkjenner

Detaljer

KLAGE FRA ADVOKAT A, PÅ SORENSKRIVER B, X TINGRETT. SAK NR 103/04.

KLAGE FRA ADVOKAT A, PÅ SORENSKRIVER B, X TINGRETT. SAK NR 103/04. TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE KLAGE FRA ADVOKAT A, PÅ SORENSKRIVER B, X TINGRETT. SAK NR 103/04. Tilsynsutvalget for dommere har i møte 14. mars 2005 truffet vedtak i ovennevnte sak. Vedtaket er truffet

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8022 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 039 Begjæringen gjelder: Aker Service Apartments AS, Strandhaugen 2, 0198 Oslo Foretakets org. nr. 994 445 561 Fullmektig:

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 12.03.2013 i Oslo tingrett 12-081237TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen

OSLO TINGRETT DOM. 12.03.2013 i Oslo tingrett 12-081237TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 12.03.2013 i Oslo tingrett 12-081237TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Eldbjørg Håkonsen Martinsen Saken gjelder: Prøving av gyldigheten av Utlendingsnemnda Asfaw Esethe

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/182 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/182 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer