Avlsplan. Generell del for. Nordlands/ Lyngshest. Dølahest og. Fjordhest.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avlsplan. Generell del for. Nordlands/ Lyngshest. Dølahest og. Fjordhest."

Transkript

1 Avlsplan Generell del for Nordlands/ Lyngshest Dølahest og Fjordhest. 1

2 Del 1 Generell del 1. INNHOLD 1. Innledning Rammeverk for avlsplanen Lovverk Reglementer Rollefordeling Landbruks- og matdepartementet Mattilsynet Avlsorganisasjon Hesteeier 5 4. Avlsplanen 5 5. Generelle krav Lidelser som diskvalifiserer fra kåring/premiering Fruktbarhet Kunstig semin/import av sæd fra utlandet Embryooverføring Sæd fra død/kastrert hingst Innavl 7 6 Revisjon 7 2

3 1. INNLEDNING Lov om kåring av alshingstar ble erstattet av Lov om husdyravl av 4.desember De tidligere bestemmelsene fra loven ble da flyttet over i Forskrift om godkjente (reinavla) dyr av hestefamilien. Som en følge av dette delegerte Landbruksdepartementet myndigheten til å godkjenne avlsorganisasjoner til daværende Statens Landbrukstilsyn. Denne nye epoken i den organiserte hesteavlen her i landet medførte at organisasjonene fikk mer innflytelse over avl i egen populasjon enn tidligere. Ordningen med statskonsulent i hesteavl som i nært, dog uformelt, samarbeid med organisasjonene hadde styrt hesteavlen, opphørte i Avlsarbeidet var da, som nå, basert på dyp og inngående kunnskap om avl og om de hesterasene det ble avla på, i tillegg til rike tradisjoner i de enkelte distriktene. I 1993 ble det vedtatt at det skulle utarbeides avlsplaner for de hesterasene som hadde godkjente avlsorganisasjoner. Dermed skulle all kunnskapen formaliseres og bli lettere tilgjengelig for alle interesserte. Norsk Hestesenter ble av Landbruksdepartementet delegert myndigheten til å godkjenne avlsplaner. De første blei godkjent i Endringsforskrift om oppheving av kåringsbestemmelse i regelverket for avl av hest ble vedtatt den 14. januar 2015 og er tredd i kraft. Det er ikke lenger et offentligrettslig krav om at hingster som brukes til hesteavl skal være kåret. Det vil heretter bli opp til den enkelte stambokførende avlsorganisasjon å nedtegne kvalifikasjonskrav til hingster som skal brukes i avl i rasens avlsplan. De stambokførende avlsorganisasjonene må fortsatt godkjennes av Mattilsynet. En del av denne godkjenningen er at avlsplanen må faglig vurderes av stiftelsen Norsk hestesenter. I tillegg til oppheving av kåringsbestemmelsene foreslås det å legge til en generell bestemmelse om at avl på hestedyr ikke må være i strid med bestemmelsene i Dyrevernslovens 25. Den foreslåtte bestemmelsen uttrykker at det er forbudt å drive avl av hestedyr, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som endrer arveanlegg slik at de påvirker eller kan påvirke fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som videreføfører slike arveanlegg. 2. RAMMEVERK FOR AVLSPLANEN Avlsplanen er todelt. Del I (Generell del) gjelder for dei tre særnorske rasene. Del II omfatter rasevise bestemmelser utarbeidet av den enkelte raseorganisasjon i samarbeid med avlsfaglig kompetanse godkjent av Mattilsynet LOVVERK Endringsforskrift om oppheving av kåringsbestemmelsene i regelverket for avl av hest ble vedtatt den 14. januar 2015 og er tredd i kraft. Det er ikke lenger et offentligrettslig krav om at hingster som brukes til hesteavl skal være kåret. Lov om husdyravl av 4.desember 1992 Lovens formål er å sikre forsvarlig husdyravl, herunder kunstig overføring av sæd, egg og embryo. Loven hjemler forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien. Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien (avlsforskriften) Forskriftens formål er å sikre forsvarlig avl på dyr av hestefamilien, herunder kunstig overføring av sæd, egg og embryo, identifisering og registrering av avls- og konkurransedyr. Formålet med kravet om identifikasjonsdokument (pass) er i tillegg å sikre god dyre- og folkehelse. Raseorganisasjonene ønsker at alle hingster skal være kåret, premiert eller på annen måte godkjent for avl for å kunne benyttes til avl i Norge. 3

4 Godkjenningen må gjelde for det raseområdet hingsten skal virke i. Framvisning av hopper, unghester og vallaker på offisiell utstilling er frivillig. For enkelte utenlandske raser stilles det krav om at hoppene er premiert før avkom kan registreres eller benyttes i avl. Det vil fremgå av de respektive rasevise bestemmelser. Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien Formålet med forskrift om identifikasjon av hest er å sikre sporbarheten og medisinbruken til alle hester innen EØS. For å sikre at de kun har én identitet med tilhørende pass/smartkort, skal alle hester merkes, fortrinnsvis med signalgiver (mikrochip). Lov om dyrevelferd Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Loven hjemler forskrift om velferd for hest. Forskrift om velferd for hest Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos hest og sikre at det tas hensyn til hestens naturlige behov. Formålet med bestemmelsene i 6 er i tillegg å sikre betryggende dokumentasjon av hest for å sikre god folkehelse REGLEMENTER Utstillingsreglement Dette vedtas av raseorganisasjonene, og gjelder for alle hester som omfattes av denne avlsplan, og vises på utstillinger/kåringer for sin rase. Bruksprøvereglement Dette vedtas av raseorganisasjonene og gjelder for alle hester som omfattes av denne avlsplan, og vises på utstillinger/kåringer for sin rase. Registreringsreglement Dette vedtas av de respektive avlsorganisasjoner. Reglementet må være i tråd med de til enhver tid gjeldende forskrifter. 3. ROLLEFORDELING 3.1. LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET Landbruks- og matdepartementet (LMD) er øverste myndighet for all husdyravl i Norge og gir forskriftene. Mattilsynet er delegert myndighet av LMD til å godkjenne avlsplaner for alle hesteraser/typer som det drives organisert avl med i Norge. Raseorganisasjonene har ansvaret for å utdanne og autorisere dommere etter nærmere fastsatte utdanningsplaner, samt oppnevne dommere som skal virke ved offisielle utstillinger. Kåringer og utstillinger Raseorganisasjonene fastsetter terminlister og ser til at det blir avholdt offisielle utstillinger i tråd med gjeldende utstillingsreglement. Kåring av hingster foregår etter til enhver tid gjeldende avlsplan, utstillings- og bruksprøvereglement. Godkjent avlsorganisasjon oppnevner kåringsdommere. 4

5 Raseorganisasjonene oppnevner dommere og bestyrer til de øvrige offisielle utstillingene. Institusjon valgt av raseorganisasjonene samler inn, registrerer, tilgjengeliggjør eller videresender resultater fra alle offisielle utstillinger, samt tilrettelegger for at data fra offisielle utstillinger kan benyttes statistisk eller i forskningsøyemed. Register-/stambokføring Det er avlsorganisasjonene som er ansvarlig for stambokføring for sine raser MATTILSYNET Mattilsynet er delegert myndighet til å godkjenne avlsorganisasjonene og avlsplanene og fører tilsyn i tråd med forskriftene AVLSORGANISASJON Avlsorganisasjonene må søke Mattilsynet om godkjenning i henhold til avlsforskriftens vedlegg. Vilkår for godkjenning er utarbeidet og godkjent avlsplan. Avlsplan Avlsorganisasjonene har ansvaret for å framlegge de avlsstrategier de ønsker skal gjelde spesielt for sin rase. Etter godkjenning fremkommer disse i del II i avlsplanen. Register-/stambokføring Et av vilkårene for å bli godkjent avlsorganisasjon er at det blir ført et offisielt register for rasen og at dette registret er i tråd med gjeldende registreringsreglement for rasen. Det er avlsorganisasjonene som er ansvarlig for stambokføring for sine raser HESTEEIER Hesteeierne må drive avl innenfor de rammer og retningslinjer som er vedtatt for sin rase, og i tråd med de til enhver tid gjeldende forskrifter og reglement. Hingsteeier er ansvarlig for innsending av bedekningslister til stambokførende enhet for rasen og avlsorganisasjon innen 1. oktober i bedekningsåret. Dersom bedekningslister ikke er mottatt innen frist, kan hingsteeier/- holder bli pålagt ekstra behandlingsgebyr. 4. AVLSPLANEN Avlsplanen omfatter de regler og retningslinjer som gjelder for hesteavl i Norge. Ved siden av å være retningsgivende for hvordan avlen skal drives i framtida, skal avlsplanen gi grunnlaget for rangering/utvalg av avlsdyr, være retningslinjer for kåringsnemnd/dommere. Del 1 i avlsplanen er generell og felles for de særnorske rasene, mens del II er rasespesifikk. 5. GENERELLE KRAV 5.1. LIDELSER SOM DISKVALIFISERER FRA KÅRING/PREMIERING Det skal ikke kåres hingster dersom det ved den kliniske veterinærundersøkelsen påvises følgende defekter: 5

6 Kryptorkisme eller store forskjeller i testiklenes størrelse og konsistens. Pungbrokk. Dette aksepteres ikke for hester yngre enn 10 år. Eiere av kårede hingster må, dersom hingsten får pungbrokk, umiddelbart rapportere dette til ansvarlig raseorganisasjon. Alvorlige bittfeil, dvs overbitt eller underbitt der fortenner i over- og underkjeve ikke slites mot hverandre og dette ikke har årsak i skade. Patellalåsing eller patella ut av stilling, uansett alder. Draktbruksforbeining (grad 4 og 5 samt alle grader med frittliggende kjerne) for alle tyngre kaldblods raser. Andre egenskaper/lidelser med dokumentert uønsket egenskap på avlsdyr. Eksempel på slike lidelser kan være wobbler, spatt, ringfot etc. på tvers av raser. Det finnes i tillegg særskilte rasevise bestemmelser FRUKTBARHET Raseorganisasjonene kan I samråd med avlsfaglig kompetanse, avgjøre at hingster med lav føllprosent skal kalles inn til grundigere test av fruktbarhet. Dårlig fruktbarhet kan føre til utrangering. 5.3 KUNSTIG SEMIN /IMPORT AV SÆD FRA UTLANDET Forbudet mot innførsel av sæd fra ukåret hingst stasjonert i utlandet oppheves også. Det vil fortsatt være visse andre krav som må tilfredsstilles ved import av hingstesæd. Disse bestemmelsene finnes i Forskrift om handel med dyresæd mv. Hingster kåret for avlsbruk i Norge og oppstallet i Norge kan benyttes til kunstig sædoverføring på hopper i Norge. Avkom vil bli registrert i A- registeret i stamboka om kravene ellers er oppfylte. For å få avkom etter importsæd av hingstar i utlandet godkjende i Stambokregisteret må søknad sendes til raseorganisasjonen etter nærmere fastsatte regler. Generelt gjelder følgende: Søknad skal sendes og være godkjent før inseminering med importsæd skjer. Det må søkes på nytt for hvert år hingsten ønskes benyttet. Det skal søkes på standard skjema og innbetales søknadsgebyr. Importøren (norsk ansvarshavende) skal skaffe til veie følgende og legge ved søknad: Avstamnings dokumentasjon på hingsten Dokumentasjon på at hingsten er godkjent for avlsbruk i eksportlandet DNA-profil på hingsten. Mattilsynet stiller de helsemessige kravene i forbindelse med import, og avgjør om disse er oppfylt. Føll som blir født etter kunstig sædoverføring pålegges blodtyping/dna test før de kan registreres. Ansvaret for at sæden som benyttes er riktig, pålegges eierne av hingst og hoppe, og eventuelle tvister må løses av disse. 6

7 Se for øvrig under de enkelte rasevise bestemmelser EMBRYOOVERFØRING Bruk av embryo må skje i samsvar med regler fastsatt av den enkelte avlsorganisasjon og godkjent av Landbruksdepartementet 5.4. SÆD FRA DØD/KASTRERT HINGST Sæd fra død/kastrert hingst kan benyttes etter at hingsten er død/kastrert. Søknad sendast til avlsorganisasjonen for løyve. Spesielle regler gjelder for enkelte raser, se de respektive rasebestemmelser INNAVL Den enkelte avlsorganisasjon må ha en strategi for å håndtere innavlsproblematikk for sin rase. 6. REVISJON Avlsplanene revideres hvert fjerde år, eller oftere ved behov. 1.juni er frist for innsending av revisjonsforslag for raser med hovedkåring på våren. Revidert avlsplan blir gjeldende fra påfølgende utstillingsår. 1.desember er frist for innsending av revisjonsforslag for raser med hovedkåring på høsten. Revidert avlsplan trer i kraft fra avlssesongen som påfølgende hovedkåring gjelder for. Endringsforslag skal utformes av raseorganisasjonen og godkjennes av Mattilsynet. 7

8 Avlsplan Generell del for Nordlands/ Lyngshest Dølahest og Fjordhest. 1

9 Del 1 Generell del 1. INNHOLD 1. Innledning Rammeverk for avlsplanen Lovverk Reglementer Rollefordeling Landbruks- og matdepartementet Mattilsynet Avlsorganisasjon Hesteeier 5 4. Avlsplanen 5 5. Generelle krav Lidelser som diskvalifiserer fra kåring/premiering Fruktbarhet Kunstig semin/import av sæd fra utlandet Embryooverføring Sæd fra død/kastrert hingst Innavl 7 6 Revisjon 7 2

10 1. INNLEDNING Lov om kåring av alshingstar ble erstattet av Lov om husdyravl av 4.desember De tidligere bestemmelsene fra loven ble da flyttet over i Forskrift om godkjente (reinavla) dyr av hestefamilien. Som en følge av dette delegerte Landbruksdepartementet myndigheten til å godkjenne avlsorganisasjoner til daværende Statens Landbrukstilsyn. Denne nye epoken i den organiserte hesteavlen her i landet medførte at organisasjonene fikk mer innflytelse over avl i egen populasjon enn tidligere. Ordningen med statskonsulent i hesteavl som i nært, dog uformelt, samarbeid med organisasjonene hadde styrt hesteavlen, opphørte i Avlsarbeidet var da, som nå, basert på dyp og inngående kunnskap om avl og om de hesterasene det ble avla på, i tillegg til rike tradisjoner i de enkelte distriktene. I 1993 ble det vedtatt at det skulle utarbeides avlsplaner for de hesterasene som hadde godkjente avlsorganisasjoner. Dermed skulle all kunnskapen formaliseres og bli lettere tilgjengelig for alle interesserte. Norsk Hestesenter ble av Landbruksdepartementet delegert myndigheten til å godkjenne avlsplaner. De første blei godkjent i Endringsforskrift om oppheving av kåringsbestemmelse i regelverket for avl av hest ble vedtatt den 14. januar 2015 og er tredd i kraft. Det er ikke lenger et offentligrettslig krav om at hingster som brukes til hesteavl skal være kåret. Det vil heretter bli opp til den enkelte stambokførende avlsorganisasjon å nedtegne kvalifikasjonskrav til hingster som skal brukes i avl i rasens avlsplan. De stambokførende avlsorganisasjonene må fortsatt godkjennes av Mattilsynet. En del av denne godkjenningen er at avlsplanen må faglig vurderes av stiftelsen Norsk hestesenter. I tillegg til oppheving av kåringsbestemmelsene foreslås det å legge til en generell bestemmelse om at avl på hestedyr ikke må være i strid med bestemmelsene i Dyrevernslovens 25. Den foreslåtte bestemmelsen uttrykker at det er forbudt å drive avl av hestedyr, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som endrer arveanlegg slik at de påvirker eller kan påvirke fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som videreføfører slike arveanlegg. 2. RAMMEVERK FOR AVLSPLANEN Avlsplanen er todelt. Del I (Generell del) gjelder for dei tre særnorske rasene. Del II omfatter rasevise bestemmelser utarbeidet av den enkelte raseorganisasjon i samarbeid med avlsfaglig kompetanse godkjent av Mattilsynet LOVVERK Endringsforskrift om oppheving av kåringsbestemmelsene i regelverket for avl av hest ble vedtatt den 14. januar 2015 og er tredd i kraft. Det er ikke lenger et offentligrettslig krav om at hingster som brukes til hesteavl skal være kåret. Lov om husdyravl av 4.desember 1992 Lovens formål er å sikre forsvarlig husdyravl, herunder kunstig overføring av sæd, egg og embryo. Loven hjemler forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien. Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien (avlsforskriften) Forskriftens formål er å sikre forsvarlig avl på dyr av hestefamilien, herunder kunstig overføring av sæd, egg og embryo, identifisering og registrering av avls- og konkurransedyr. Formålet med kravet om identifikasjonsdokument (pass) er i tillegg å sikre god dyre- og folkehelse. Raseorganisasjonene ønsker at alle hingster skal være kåret, premiert eller på annen måte godkjent for avl for å kunne benyttes til avl i Norge. 3

11 Godkjenningen må gjelde for det raseområdet hingsten skal virke i. Framvisning av hopper, unghester og vallaker på offisiell utstilling er frivillig. For enkelte utenlandske raser stilles det krav om at hoppene er premiert før avkom kan registreres eller benyttes i avl. Det vil fremgå av de respektive rasevise bestemmelser. Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien Formålet med forskrift om identifikasjon av hest er å sikre sporbarheten og medisinbruken til alle hester innen EØS. For å sikre at de kun har én identitet med tilhørende pass/smartkort, skal alle hester merkes, fortrinnsvis med signalgiver (mikrochip). Lov om dyrevelferd Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Loven hjemler forskrift om velferd for hest. Forskrift om velferd for hest Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos hest og sikre at det tas hensyn til hestens naturlige behov. Formålet med bestemmelsene i 6 er i tillegg å sikre betryggende dokumentasjon av hest for å sikre god folkehelse REGLEMENTER Utstillingsreglement Dette vedtas av raseorganisasjonene, og gjelder for alle hester som omfattes av denne avlsplan, og vises på utstillinger/kåringer for sin rase. Bruksprøvereglement Dette vedtas av raseorganisasjonene og gjelder for alle hester som omfattes av denne avlsplan, og vises på utstillinger/kåringer for sin rase. Registreringsreglement Dette vedtas av de respektive avlsorganisasjoner. Reglementet må være i tråd med de til enhver tid gjeldende forskrifter. 3. ROLLEFORDELING 3.1. LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET Landbruks- og matdepartementet (LMD) er øverste myndighet for all husdyravl i Norge og gir forskriftene. Mattilsynet er delegert myndighet av LMD til å godkjenne avlsplaner for alle hesteraser/typer som det drives organisert avl med i Norge. Raseorganisasjonene har ansvaret for å utdanne og autorisere dommere etter nærmere fastsatte utdanningsplaner, samt oppnevne dommere som skal virke ved offisielle utstillinger. Kåringer og utstillinger Raseorganisasjonene fastsetter terminlister og ser til at det blir avholdt offisielle utstillinger i tråd med gjeldende utstillingsreglement. Kåring av hingster foregår etter til enhver tid gjeldende avlsplan, utstillings- og bruksprøvereglement. Godkjent avlsorganisasjon oppnevner kåringsdommere. 4

12 Raseorganisasjonene oppnevner dommere og bestyrer til de øvrige offisielle utstillingene. Institusjon valgt av raseorganisasjonene samler inn, registrerer, tilgjengeliggjør eller videresender resultater fra alle offisielle utstillinger, samt tilrettelegger for at data fra offisielle utstillinger kan benyttes statistisk eller i forskningsøyemed. Register-/stambokføring Det er avlsorganisasjonene som er ansvarlig for stambokføring for sine raser MATTILSYNET Mattilsynet er delegert myndighet til å godkjenne avlsorganisasjonene og avlsplanene og fører tilsyn i tråd med forskriftene AVLSORGANISASJON Avlsorganisasjonene må søke Mattilsynet om godkjenning i henhold til avlsforskriftens vedlegg. Vilkår for godkjenning er utarbeidet og godkjent avlsplan. Avlsplan Avlsorganisasjonene har ansvaret for å framlegge de avlsstrategier de ønsker skal gjelde spesielt for sin rase. Etter godkjenning fremkommer disse i del II i avlsplanen. Register-/stambokføring Et av vilkårene for å bli godkjent avlsorganisasjon er at det blir ført et offisielt register for rasen og at dette registret er i tråd med gjeldende registreringsreglement for rasen. Det er avlsorganisasjonene som er ansvarlig for stambokføring for sine raser HESTEEIER Hesteeierne må drive avl innenfor de rammer og retningslinjer som er vedtatt for sin rase, og i tråd med de til enhver tid gjeldende forskrifter og reglement. Hingsteeier er ansvarlig for innsending av bedekningslister til stambokførende enhet for rasen og avlsorganisasjon innen 1. oktober i bedekningsåret. Dersom bedekningslister ikke er mottatt innen frist, kan hingsteeier/- holder bli pålagt ekstra behandlingsgebyr. 4. AVLSPLANEN Avlsplanen omfatter de regler og retningslinjer som gjelder for hesteavl i Norge. Ved siden av å være retningsgivende for hvordan avlen skal drives i framtida, skal avlsplanen gi grunnlaget for rangering/utvalg av avlsdyr, være retningslinjer for kåringsnemnd/dommere. Del 1 i avlsplanen er generell og felles for de særnorske rasene, mens del II er rasespesifikk. 5. GENERELLE KRAV 5.1. LIDELSER SOM DISKVALIFISERER FRA KÅRING/PREMIERING Det skal ikke kåres hingster dersom det ved den kliniske veterinærundersøkelsen påvises følgende defekter: 5

13 Kryptorkisme eller store forskjeller i testiklenes størrelse og konsistens. Pungbrokk. Dette aksepteres ikke for hester yngre enn 10 år. Eiere av kårede hingster må, dersom hingsten får pungbrokk, umiddelbart rapportere dette til ansvarlig raseorganisasjon. Alvorlige bittfeil, dvs overbitt eller underbitt der fortenner i over- og underkjeve ikke slites mot hverandre og dette ikke har årsak i skade. Patellalåsing eller patella ut av stilling, uansett alder. Draktbruksforbeining (grad 4 og 5 samt alle grader med frittliggende kjerne) for alle tyngre kaldblods raser. Andre egenskaper/lidelser med dokumentert uønsket egenskap på avlsdyr. Eksempel på slike lidelser kan være wobbler, spatt, ringfot etc. på tvers av raser. Det finnes i tillegg særskilte rasevise bestemmelser FRUKTBARHET Raseorganisasjonene kan I samråd med avlsfaglig kompetanse, avgjøre at hingster med lav føllprosent skal kalles inn til grundigere test av fruktbarhet. Dårlig fruktbarhet kan føre til utrangering. 5.3 KUNSTIG SEMIN /IMPORT AV SÆD FRA UTLANDET Forbudet mot innførsel av sæd fra ukåret hingst stasjonert i utlandet oppheves også. Det vil fortsatt være visse andre krav som må tilfredsstilles ved import av hingstesæd. Disse bestemmelsene finnes i Forskrift om handel med dyresæd mv. Hingster kåret for avlsbruk i Norge og oppstallet i Norge kan benyttes til kunstig sædoverføring på hopper i Norge. Avkom vil bli registrert i A- registeret i stamboka om kravene ellers er oppfylte. For å få avkom etter importsæd av hingstar i utlandet godkjende i Stambokregisteret må søknad sendes til raseorganisasjonen etter nærmere fastsatte regler. Generelt gjelder følgende: Søknad skal sendes og være godkjent før inseminering med importsæd skjer. Det må søkes på nytt for hvert år hingsten ønskes benyttet. Det skal søkes på standard skjema og innbetales søknadsgebyr. Importøren (norsk ansvarshavende) skal skaffe til veie følgende og legge ved søknad: Avstamnings dokumentasjon på hingsten Dokumentasjon på at hingsten er godkjent for avlsbruk i eksportlandet DNA-profil på hingsten. Mattilsynet stiller de helsemessige kravene i forbindelse med import, og avgjør om disse er oppfylt. Føll som blir født etter kunstig sædoverføring pålegges blodtyping/dna test før de kan registreres. Ansvaret for at sæden som benyttes er riktig, pålegges eierne av hingst og hoppe, og eventuelle tvister må løses av disse. 6

14 Se for øvrig under de enkelte rasevise bestemmelser EMBRYOOVERFØRING Bruk av embryo må skje i samsvar med regler fastsatt av den enkelte avlsorganisasjon og godkjent av Landbruksdepartementet 5.4. SÆD FRA DØD/KASTRERT HINGST Sæd fra død/kastrert hingst kan benyttes etter at hingsten er død/kastrert. Søknad sendast til avlsorganisasjonen for løyve. Spesielle regler gjelder for enkelte raser, se de respektive rasebestemmelser INNAVL Den enkelte avlsorganisasjon må ha en strategi for å håndtere innavlsproblematikk for sin rase. 6. REVISJON Avlsplanene revideres hvert fjerde år, eller oftere ved behov. 1.juni er frist for innsending av revisjonsforslag for raser med hovedkåring på våren. Revidert avlsplan blir gjeldende fra påfølgende utstillingsår. 1.desember er frist for innsending av revisjonsforslag for raser med hovedkåring på høsten. Revidert avlsplan trer i kraft fra avlssesongen som påfølgende hovedkåring gjelder for. Endringsforslag skal utformes av raseorganisasjonen og godkjennes av Mattilsynet. 7

AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST

AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST Fastsatt i styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, siste revisjon vedtatt 23.januar 2010. 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...

Detaljer

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere

2 Avlsarbeidet for norske varmblodstravere Norsk avlsplan for varmblods travhester 2015 1 Innledning Avlsarbeidet med hest er i Norge basert på sterke tradisjoner. Planmessig satsing fra DNT, interesserte oppdrettere, statskonsulenttjenesten, kåringsnemnder

Detaljer

Avlsplan for islandshest. Del 2. Rasespesifikke bestemmelser

Avlsplan for islandshest. Del 2. Rasespesifikke bestemmelser Del 2 Rasespesifikke bestemmelser Vedtatt av styret i Norsk Hestesenter 30.april 2014 Innhold Kort presentasjon av organisasjonen... 3 1. Avlsmål for islandshest... 3 1. 1.Vektlegging av egenskaper...

Detaljer

AVLSPLAN FOR OLDENBURGER

AVLSPLAN FOR OLDENBURGER AVLSPLAN FOR OLDENBURGER Norsk Oldenburgerforening Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 29.mars 2006, revidert 26. november 2008. Siste revisjon 22.september 2010. Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

NSGs krav til raser og raselag

NSGs krav til raser og raselag NSGs krav til raser og raselag Thor Blichfeldt Avlssjef Norsk Sau og Geit Daglig leder NSG Semin AS Lov om husdyravl 1.Lovens formål er å sikre forsvarlig husdyravl, herunder kunstig overføring av sæd,

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT Gjeldende fra 1. januar 2014 Registreringsregisteret 1 Sportssystemet er det offisielle registeret over alle norskregistrerte stambokførte travhester som har

Detaljer

AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006

AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006 AVLSPLAN FOR TINKER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 8.november 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...4 2.1 Hesteholdets omfang og brukere

Detaljer

AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST. Norsk Islandshestforening

AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST. Norsk Islandshestforening AVLSPLAN FOR ISLANDSHEST Norsk Islandshestforening Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 15.februar 1999, siste revisjon vedtatt 2.desember 2009 Innholdsfortegnelse REVISJONSOVERSIKT... 3

Detaljer

Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST

Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST Styrets forslag til REVISJON AV AVLSPLAN FOR DØLEHEST 2010 OVERORDNA AVLSMÅLSETTING FOR DØLEHESTEN Landslaget for Dølehest har som formål gjennom reinrasa avl å fremme rasens særpreg, ta vare på dens egenart

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Foreløpig referat VT/bkl/08.05.2014 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 3/14: Onsdag 30.april 2014, kl. 10.30. Sted: Deltagere: Forfall: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder,

Detaljer

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Forskriften erstatter dagens forskrifter om godkjente (reinavla/

Detaljer

AVLSPLAN FOR PONNIER

AVLSPLAN FOR PONNIER AVLSPLAN FOR PONNIER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 16. august 1999, revidert 16.mars 2005 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 RAMMEBETINGELSER FOR AVLSARBEID PÅ HEST I NORGE... 4 2.1 HESTEHOLDETS

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Torsdag den 16.desember 2010 kl. 15.00 ble møte avholdt i Riksmeklingsmannens lokaler, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER

AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER AVLSPLAN FOR FULLBLODSARABER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, revidert 8.november 2006. Innhold Revisjonsoversikt...3 1 Innledning...5 2 Rammebetingelser for avlsarbeid

Detaljer

AVLSPLAN FOR KALDBLODS TRAVER

AVLSPLAN FOR KALDBLODS TRAVER AVLSPLAN FOR KALDBLODS TRAVER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 20.april 2005, revidert 4.juli 2006 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...5 2.1 Hesteholdets

Detaljer

AVLSPLAN FOR VARMBLODS TRAVER

AVLSPLAN FOR VARMBLODS TRAVER AVLSPLAN FOR VARMBLODS TRAVER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter 14.oktober 2003, revidert 9.september 2005 Innhold Innhold... 2 Revisjonsoversikt... 3 1 Innledning...4 2 Rammebetingelser for avlsarbeid

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT Gjeldende fra 1. januar 2015 Registreringsregisteret 1 Sportssystemet er det offisielle registeret over alle norskregistrerte stambokførte travhester som har

Detaljer

Oppsummering fra dialogmøte mellom avlsorganisasjonene og NHS 30.september 2014

Oppsummering fra dialogmøte mellom avlsorganisasjonene og NHS 30.september 2014 Oppsummering fra dialogmøte mellom avlsorganisasjonene og NHS 30.september 2014 Tilstede: Landslaget for dølahest, Landslaget for nordlandshest/lyngshest, Norges Fjordhestlag, Norsk Ponniavlsforening,

Detaljer

AVLSPLAN FOR DØLAHEST

AVLSPLAN FOR DØLAHEST AVLSPLAN FOR DØLAHEST Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, siste revisjon vedtatt 20.januar og 24.februar 2012. Innhold Overordna avlsmålsetting for dølahesten... 3 Avlsmålet

Detaljer

Felles høringssvar endring av forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet

Felles høringssvar endring av forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal 28. september 2016 Felles høringssvar endring av forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet Det vises til e-post av

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 16.30 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 18.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester (ASIN) på møterommet

Detaljer

Veileder for hesteeiere. Hvilke krav gjelder for identifikasjon av hester? Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien

Veileder for hesteeiere. Hvilke krav gjelder for identifikasjon av hester? Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien Veileder for hesteeiere Hvilke krav gjelder for identifikasjon av hester? Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien Denne veilederen er rettet mot deg som er eier eller holder av hestedyr. Her

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 20.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for fjordhest på møterommet Hemsen, Administrasjonsbygget, Norges Veterinærhøgskole,

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Onsdag den 30.mars 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. januar 2018 kl. 15.10 PDF-versjon 5. februar 2018 25.01.2018 nr. 101 Forskrift om godkjente

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/21.07.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 5/11: Tirsdag 21.juni 2011, kl.10.30 - kl. 15.45. Sted: Tilstede: Norsk Hestesenter, Starum. Anne Kathrine Fossum, leder, Torgeir Svalesen,

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/30.04.14 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/14: Sirkulært, utsendt på mail 17.mars 2014. Deltagere: Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Torgeir Svalesen,

Detaljer

AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST

AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST AVLSPLAN FOR NORDLANDS-/LYNGSHEST Fastsatt i styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, siste revisjon vedtatt 23.januar 2010. 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser for avlsarbeid på hest i Norge...

Detaljer

Postadr.: 9321 Moen Mobil: Bankforbindelse: Fokus Bank

Postadr.: 9321 Moen Mobil: Bankforbindelse: Fokus Bank 22.10.2013 Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007, Dep. 0030 Oslo SØKNAD OM MIDLER TIL SEKRETARIATSFUNKSJON VED NNHS FOR NORDLANDSHEST/LYNGSHEST Om søknaden De tre raseorganisasjonene og de nasjonale

Detaljer

FORSLAG TIL AVLSPLAN

FORSLAG TIL AVLSPLAN FORSLAG TIL AVLSPLAN FOR NORDLANDSHEST/LYNGSHEST Endringsforslag ferdig utarbeidet 10.08.13 Vedtatt av landslaget xx.xx.xxxx Stadfestet av Norsk Hestesenter xx.xx.xxxx Forslag til avlsplan for Nordlands-

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for ponnirasene Onsdag den 30.mars 2011 kl. 18.30 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Stein Husby Øvrige

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter VT/bkl/08.06.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/2015: Onsdag 3.juni 2015, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for dølehest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 14.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Torsdag den 16.desember 2010 kl. 15.00 ble møte avholdt i Riksmeklingsmannens lokaler, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for norsk varmblods ridehest Onsdag den 30. mars 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Stein

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 2. juli 2007 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Status for de nasjonale hesterasene høsten 2016 Siri Furre, PhD, fagrådgiver Norsk Hestesenter.

Status for de nasjonale hesterasene høsten 2016 Siri Furre, PhD, fagrådgiver Norsk Hestesenter. Status for de nasjonale hesterasene høsten 2016 Siri Furre, PhD, fagrådgiver Norsk Hestesenter. Våre tre nasjonale hesteraser; dølahest, fjordhest, nordlandshest/lyngshest står som kjent alle på FAOs liste

Detaljer

Birgit Dorothea Nielsen Temadag på Jønsberg vg.sk dølahest fjordhest nordlandshest/lyngshest

Birgit Dorothea Nielsen Temadag på Jønsberg vg.sk dølahest fjordhest nordlandshest/lyngshest Birgit Dorothea Nielsen Temadag på Jønsberg vg.sk. dølahest fjordhest nordlandshest/lyngshest Veterinær fra Norges Veterinærhøgskole (1991) Før veterinærstudiet: Grunnkurs på Akershus landbruksskole og

Detaljer

AVLSPLAN FOR HAFLINGER

AVLSPLAN FOR HAFLINGER AVLSPLAN FOR HAFLINGER Fastsatt av Styret i Norsk Hestesenter første gang 29.mars 2006, endret 4.juli 2006. Innhold INNHOLD... 2 REVISJONSOVERSIKT... 3 1 INNLEDNING... 4 2 RAMMEBETINGELSER FOR AVLSARBEID

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. januar 2018 kl. 15.10 PDF-versjon 5. februar 2018 25.01.2018 nr. 103 Forskrift om godkjente

Detaljer

GODKJENNING AV DANSK VARMBLOD NORGE

GODKJENNING AV DANSK VARMBLOD NORGE DANSK VARMBLOD NORGE Tveterveien 37B 1344 HASLUM Deres ref: Vår ref: 2016/055586 Dato: 04.08.2016 Org.nr: 985399077 GODKJENNING AV DANSK VARMBLOD NORGE Mattilsynet viser til søknad om godkjenning som offentlig

Detaljer

Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30

Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30 Endelig protokoll Torsdag 21. januar 2016 ble Avlskomitémøte 1/2016 avholdt på Linne Hotell kl. 10.00 16.30 Til stede: Ole C. Ødegaard, Tone M. Blindheim, Per Erik Hagen, Hans Emil Hansen og Berit Tveter

Detaljer

AVLSPLAN FOR GYPSY COB

AVLSPLAN FOR GYPSY COB AVLSPLAN FOR GYPSY COB Godkjent av Mattilsynet 17.februar 2017 Innhold OVERORDNA AVLSMÅLSETTING FOR GYPSY COB... 4 AVLSMÅLET FOR GYPSY COB... 4 Rasebeskrivelse av Gypsy Cob... 4 Overordna avlsmål:... 4

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM IDENTIFIKASJON AV DYR AV HESTEFAMILIEN

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM IDENTIFIKASJON AV DYR AV HESTEFAMILIEN Deres ref: Vår ref: 2014/8597 Dato: 20.08.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM IDENTIFIKASJON AV DYR AV HESTEFAMILIEN Hovedinnhold i forskriftsutkastet Forskriftsutkastet

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 17.15 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og alle avlsorganisasjonene

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og alle avlsorganisasjonene Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og alle avlsorganisasjonene Tid: Fredag 13. august lørdag 14. august 2010 Sted: Sikkilsdalsseter, Skåbu Organisasjoner som var representert: - Norges Fjordhestlag:

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT OPPDATERT desember 2010

REGISTRERINGSREGLEMENT OPPDATERT desember 2010 1 REGISTRERINGSREGLEMENT OPPDATERT desember 2010 1. Avstamningskvalifikasjoner for engelsk fullblodshest Generelle krav: 1.1 For å kunne være kvalifisert til å bli innført som engelsk fullblodshest i Norsk

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 13.30 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann:

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for traverrasene Mandag den 7. februar 2005 kl. 19.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Øvrige

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for fjordhest Mandag den 2.juli 2007 kl. 18.00 ble møte avholdt i møtelokalene til Radisson SAS Airport hotell Gardermoen. Klagenemndas formann: Sorenskriver

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE Styrende dokument Utarbeidet av: 10440 Sist endret: 05.10.2015 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Harald Johannes Gjein Overordnede styringsdokumenter Utgave: 4 ephorte saksnr: 2015/30982 DELEGERING AV

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 1,vedtatt av TYRs styre 17.desember 2013 Innledning TYR er tildelt ansvaret for det organiserte avlsarbeidet på kjøttfe i Norge. Avlsplanen gjelder for

Detaljer

Den rette hingsten for min hoppe

Den rette hingsten for min hoppe Den rette hingsten for min hoppe Da er snart avls sesongen over oss og for de som skal bedekke i år er det en spennende og viktig tid fremover. Hvordan skal jeg velge riktig hingst til min hoppe? Dette

Detaljer

Kaldblodsavl. Bilde av Veikle Balder, NHS.

Kaldblodsavl. Bilde av Veikle Balder, NHS. Av Anders Järnerot, avlssjef DNT. Publisert i Veikle Balders Vårnummer 2016. Kaldblodsavl Siden mennesket tok hesten til vår tjeneste har vi påvirket den med avl for å forbedre egenskapene slik at de skal

Detaljer

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020

Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret Norsk Hestesenter Starum 2850 Lena Andebu, 8. november 2011 Høringssvar - handlingsplan nasjonale raser 2011 2020 Handlingsplanen skal finne fram til

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat, VT/bkl/29.03.11 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 2/11: Lørdag 22.januar 2011 kl. 08.30. Sted: Radisson Plaza Hotel, Oslo. Tilstede: Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker,

Detaljer

Avlsplan for nordlandshest/lyngshest

Avlsplan for nordlandshest/lyngshest Avlsplan for nordlandshest/lyngshest Del 2 Rasespesifikke bestemmelser Vedtatt av styret i Norsk Hestesenter 30.april 2014 Kort presentasjon av organisasjonen Landslaget for nordlandshest/lyngshest har

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 9. juni 2009 kl. 15.00 ble møte avholdt på Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer:

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE Styrende dokument Utarbeidet av: 10911 Sist endret: 13.01.2017 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Harald Johannes Gjein Overordnede styringsdokumenter Utgave: 7 ephorte saksnr: 2015/30982 DELEGERING AV

Detaljer

Revisjon av Trav 2010

Revisjon av Trav 2010 Revisjon av Trav 2010 Høstkonferansen 22. november 2008 Sports- og avlgruppen 1 Struktur på gruppenes presentasjon DNT s visjon 1. Hva ønsker vi å oppnå med vårt område for å bidra til oppfyllelse av DNT

Detaljer

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: MØTELEIAR: STAD: MØTT: FORFALL: 29. juni, kl.20.30 Ole-Johan Dyste Telefonmøte Ole-Johan Dyste, Guro Hagen, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken,

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR OFFISIELLE HESTEUTSTILLINGER I REGI AV NORSK HESTESENTER Fra og med 01.03.2013 Norsk hestesenter, Starumsveien 71, 2850 Lena Tlf: 61 16 55 00 www.nhest.no Innhold INNLEDNING DEL

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for øvrige raser Tirsdag den 27. mai 2008 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Grensen 3, Oslo. Klagenemndas formann: Øvrige medlemmer: Sorenskriver

Detaljer

Landsmøte for nordlandshest/lyngshest

Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Foto:Jørgensen Landsmøte for nordlandshest/lyngshest Anna Rehnberg, Sola, 22.03.2015 Organisasjonskart for arbeidet med genetiske ressurser i Norge Landbruks- og matdepartementet (LMD) Norsk institutt

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Foreløpig referat VT/bkl/01.02.12 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 1/12: Fredag 20.januar 2012, kl. 13.15. Sted: Deltagere: Hotel Scandic Byporten, Oslo. Anne Kathrine Fossum, leder, Per

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT

REGISTRERINGSREGLEMENT REGISTRERINGSREGLEMENT Definisjon av engelsk fullblodshest Engelsk fullblodshest er en hest som er registrert i en godkjent fullblodstambok i det landet der den er født. Denne stamboken skal være godkjent

Detaljer

AVLSPLAN FOR PONNIER

AVLSPLAN FOR PONNIER AVLSPLAN FOR PONNIER Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24.april 1995, sist vedtatt 22.januar 2011. Innholdsfortegnelse 1 OVERORDNET AVLSMÅLSETTING FOR NORSK PONNIAVLSFORENING... 4 2 AVLSMÅL

Detaljer

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge

TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge TYRs overordna avlsplan for kjøttfe i Norge Versjon 4 vedtatt av TYRs styre 17.12.13 Revidert av TYRs styre sak 75 14.11.14, sak 95 08.12.2015, sak 38 20.03.2017 Endringer vises i kursiv Innledning TYR

Detaljer

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004

BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004 BRUKSPRØVEREGLEMENT FOR HOPPER OG HINGSTER Mars 2004 Innledning Det var fra og med utstillingssesongen 1992 krav om at de aller fleste hestene skal ha bestått en bruksprøve eller ha prestasjoner for å

Detaljer

Søknad om tilskudd 3 mill. for 2015

Søknad om tilskudd 3 mill. for 2015 Nord-Norsk Hestesenter AS Olsborg 9123 Moen 20.10.2014 Det kongelige landbruks- og matdepartement Pb 8007 Dep 0030 Oslo Søknad om tilskudd 3 mill. for 2015 Innledning tildelingsbrevet for 2014 genressursbevaring,

Detaljer

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT

REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT REGISTRERINGSREGLEMENT FOR NORSK TRAVSPORT Gjeldende fra 1. januar 2017 Registreringsregisteret 1 Sportssystemet er det offisielle registeret over alle norskregistrerte stambokførte travhester som har

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 26. april 2011 kl. 16.00 ble møte avholdt på møterom Hemsen, Hovedbygget ved Norges veterinærhøgskole, Oslo. Klagenemndas

Detaljer

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsnotat Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsfrist: 15. mai 2017 1 Innhold Høringsnotat... 1 1. OVERSIKT OVER HØRINGSNOTATETS FORSLAG... 3 2. GJELDENDE

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 12.00 ble møte avholdt i Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar sine lokaler, Hamar. Klagenemndas formann:

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN)

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for amerikanske sportshester (ASIN) Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 17.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for amerikanske sportshester på møterommet Hemsen,

Detaljer

Går arbeidet rett vei for hesterasene vår?

Går arbeidet rett vei for hesterasene vår? Går arbeidet rett vei for hesterasene vår? Åpent brev til medlemmene i Landslaget for nordlandshest/lyngshest av Birgit D. Nielsen, medlem i alslaget for lyngshest i Troms og Geirmund Vik, æresmedlem i

Detaljer

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST DEL 2 RASESPESIFIKKE BESTEMMELSER Vedtatt av styret i Norsk Hestesenter 21.mars 2014 Kort presentasjon av organisasjonen Norsk Forening for Varmblodig Hesteavl ble

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for nordlandshest/lyngshest Tirsdag den 27. mai 2008 kl. 16.00 ble møte avholdt i møtelokalene i Grensen 3, Oslo. Klagenemndas formann: Sorenskriver Nils

Detaljer

Prop. 55 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 55 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 55 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 166/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning

Detaljer

Bærekraftig avl av de norske hesterasene

Bærekraftig avl av de norske hesterasene Bærekraftig avl av de norske hesterasene Stine Samsonstuen HFA 320 - Hesteavl 02.01.2014 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Nasjonale hesteraser og det praktiske avlsarbeidet...4 Seleksjonstrinn...4 Utfordringer

Detaljer

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST. Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24. april 1995, sist revidert og vedtatt 18.november 2010.

AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST. Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24. april 1995, sist revidert og vedtatt 18.november 2010. AVLSPLAN FOR NORSK VARMBLODS RIDEHEST Fastsatt av styret i Norsk Hestesenter første gang 24. april 1995, sist revidert og vedtatt 18.november 2010. Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Ridehestavlen...

Detaljer

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for varmblods ridehest

Møtebok. for. Klagenemnda for kåringsavgjørelser for varmblods ridehest Møtebok for Klagenemnda for kåringsavgjørelser for varmblods ridehest Tirsdag den 27. mai 2003 kl. 19.00 ble det avholdt møte i klagenemnda for varmblods ridehest på møterommet Hemsen, Administrasjonsbygget,

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer Rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for Broholmer Versjon 1 Gyldig 1.10.2021 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt... 3 Rasens historie; bakgrunn og utvikling... 3 Overordnet mål for rasen... 3 Rasens

Detaljer

EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011 og vedtak 2011/874/EF)

EØS-henvisning: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (forordning (EU) nr. 1152/2011, forordning (EU) nr. 1153/2011 og vedtak 2011/874/EF) Utkast til forskrift om endring forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr, forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003. av 30. oktober 2003 1 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1915/2003 av 30. oktober 2003 om endring av vedlegg VII, VIII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til handel med og import av sauer

Detaljer

Prosjektplan. utviklingsprosjekt

Prosjektplan. utviklingsprosjekt Prosjektplan utviklingsprosjekt Initiering og koordinering av bevaring, utvikling, bruk og markedsføring av nordlandshest/lyngshest i Troms og i Nord-Norge Nord-Norsk Hestesenter, Moen Arbeidsgruppe: Kristin

Detaljer

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)-veileder Mange raser har allerede en avlsstrategi i en mer eller mindre gjennomarbeidet skriftlig versjon. Disse vil for noen raser kunne brukes som et utgangspunkt, med

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/25.01.13 Referat fra styremøte i Norsk Hestesenter Møte 1/13: Fredag 18.januar 2013, kl. 13.00 18.00 Sted: Deltagere: Radisson Oslo Plaza.. Anne Kathrine Fossum, leder, Per Gulaker,

Detaljer

Årsmelding Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret. Hovedstyret, representasjon mv.

Årsmelding Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret. Hovedstyret, representasjon mv. Landslaget for nordlandshest/lyngshest Hovedstyret Årsmelding 2011 Hovedstyret, representasjon mv. Hovedstyret har i 2011 hatt følgende sammensetning: Hans Erling Moholt leder Gunn M. Grønås nestleder

Detaljer

Retningslinjer for avl og oppdrett

Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avl og oppdrett Retningslinjer for avlsrådet finnes i håndboken Innledning Retningslinjene for avl og oppdrett bygger på den rasespesifikke avlsstrategien RAS og må leses og forstås

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL AVLSPLAN

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL AVLSPLAN Alslaget for lyngshest i Troms distriktslag under Landslaget for nordlandshest/lyngshest v/leder Birgit Dorothea Nielsen, Straumfjordeidet 50, 9151 Storslett, tlf 918 91 578 kto.nr. 4710 20 49310 org.nr.

Detaljer

AVLSPLAN FOR FJORDHEST

AVLSPLAN FOR FJORDHEST AVLSPLAN FOR FJORDHEST Fastsett av Styret i Norsk Hestesenter 5. desember 2003 Innhold 1 Innleiing... 4 2 Rammevilkår for avlsarbeidet på hest i Noreg... 4 2.1 Omfang av hestehald og brukarar av hest...

Detaljer

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene

Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene Oppsummering fra fellesmøtet mellom avlsrådet og de fire særnorske avlsorganisasjonene Tid: Torsdag 12.august fredag 13. august Sted: Sikkilsdalsseter, Skåbu Organisasjoner som var representert: - Norges

Detaljer

Utredning om de nasjonale hestesentrene

Utredning om de nasjonale hestesentrene Utredning om de nasjonale hestesentrene Rapport september 2010 1 Forord Gruppen overleverer med dette sin rapport og anser sitt oppdrag som avsluttet Det har vært et krevende, interessant og lærerikt oppdrag.

Detaljer

HØRING - ENDRING AV FORSKRIFTER SOM OMFATTER INN- OG UTFØRSEL AV HUNDER, KATTER OG ILDERE

HØRING - ENDRING AV FORSKRIFTER SOM OMFATTER INN- OG UTFØRSEL AV HUNDER, KATTER OG ILDERE Ugradert - Høringsinstanser, jf. vedlagt liste Deres ref: Vår ref: 2012/31174 Dato: 02.07.2012 Org.nr: 985 399 077 HØRING - ENDRING AV FORSKRIFTER SOM OMFATTER INN- OG UTFØRSEL AV HUNDER, KATTER OG ILDERE

Detaljer