Høgskolen i Hedmark. SBED200 Investering og finansiering Ordinær eksamen høst Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark. SBED200 Investering og finansiering Ordinær eksamen høst 2014. Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena"

Transkript

1 Q) Høgskolen i Hedmark SBED200 Investering og finansiering Ordinær eksamen høst 2014 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 4. desember 2014 Eksamenstid: Sensurfrist: 29.desember 2014 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Vedlegg: Rentetabell 1-6 og 5 sider formelsamling. Dette oppgavesettet og vedlegg. består av 15 sider inkludert denne forsiden Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. Faglærer: Per Søberg Sensor: Lars Gunnar Floa Husk å påføre kandidatnummer på alle arkene! Dersom du mener at det mangler eller er angitt feil data i oppgaven, skal du ta egne forutsetninger med klare kommentarer. Ordinær eksamen 4. desember 2014 Side 1

2 Oppgave 1 (teller 30 %) Selskapet No Handyman AS ønsker å kjøpe en sentralt beliggende tomt i det flotte tettstedet Rena. Selskapet planlegger å bygge et leilighetsbygg med 4 leiligheter for utleie på tomten, og har i den forbindelse innhentet følgende opplysninger: Sum kostnad for tomten og leilighetsbygget: Kr Forventet leieinntekt per mnd per leilighet: Kr Faste kostnader til vedlikehold, kommunale avgifter og forsikringer per år (hele bygget) Kr Selskapet vil selge bygget og tomten etter 10år og antar at salgsverdien vil være kr Selskapets avkastningskrav er 9 %. Se bort fra skatt. a) Beregn nåverdi og internrente for prosjektet. Er prosjektet lønnsomt? b) Vurderingen av salgsverdien er usikker. Hva er den laveste salgsverdien selskapet må ha for at prosjektet skal være lønnsomt? c) Det er også knyttet usikkerhet til forventet leieinntekt per mnd per leilighet. Hva er laveste leie per mnd per leilighet selskapet må ha for at prosjektet skal være lønnsomt? (Du skal bruke de opprinnelige anslagene for de andre størrelsene). d) Beregn den årlige prisstigningen i % som økningen fra kr i dag til kr om 10 år representerer. Oppgave 2 (teller 30 %) AS Trim og trening har vurderer å sette i gang produksjon og salg av et nyutviklet treningsapparat med flere funksjoner. Som økonomisjef får du i oppgave å vurdere lønnsomheten til dette nye produktet, og du har i den forbindelse samlet følgende data: Forventet salgspris per enhet- 20l4-kroner Budsjetterte variable kostnader per enhet- 20l4-kroner Forventet salg av treningsapparatet (antall enheter) Faste betalbare kostnader, eksklusive rentekostnader, er budsjettert til NOK per år vurdert i 2014-priser. Prisstigningen er forventet å bli 3 % per år. Det må gjøres investeringer på totalt NOK Investeringene avskrives lineært over prosjektets levetid, og prosjektet avsluttes i slutten av En vurderer at investeringen har en reell restverdi på NOK For å finansiere prosjektet vurderer selskapet å ta opp et lån på NOK Lånet vil være et etterskuddsvis serielån som nedbetales over 3 år og med en rente på 6 % p.a. Kapitalbindingen i omløpsmidler (arbeidskapitalbehovet) vil utgjøre 15 % av omsetningen. Ordinær eksamen 4. desember 2014 Side 2

3 Skattesatsen er 28 %. Avkastningskravet for egenkapitalen, nominelt etter skatt, er 15 %. a) Kartlegg reell kontantstrøm til totalkapitalen før skatt. b) Kartlegg nominell kontantstrøm til egenkapitalen etter skatt. c) Vurder om prosj ektet er lønnsomt. d) En viktig regel i prosj ektanalysen er at det skal være samsvar mellom kontantstrømberegningen og avkastningskravet. Forsøk med dine egne ord å beskrive hva som ligger i dette. Oppgave 3 (teller 20 %) Et nyetablert selskap (AS Luftig) planlegger å gjennomføre sitt første store prosj ekt. Kontantstrømmen til totalkapitalen etter skatt er budsjettert slik i hele millioner kroner: År Kontantstrøm TK etter skatt Et sammenlignbart selskap som er notert på Oslo Børs har en egenkapitalbeta på 1,4. Selskapet har fått tilbud om lån i bank til 40 % av investeringsbeløpet til en rente på 6 % før skatt. Avkastningen av markedsportefølj en forventes å bli ll % de kommende årene. Risikofri rente er 4 % før skatt. Selskapet ønsker å holde gjeldsandelen på 40 % ogsåi fremtiden. Selskapet benytter den foreslåtte skattesatsen på 27 % i sine beregninger. a) Beregn avkastningskravet til totalkapitalen etter skatt. b) Hva blir nåverdien av det planlagte prosjektet? Selskapets aksjer verdsettes med utgangspunkt i forventet dividende. Dividenden er planlagt å være kr 10,- per aksje ved utgangen av Dividenden forventes å øke med 3 % per år som en konstant og evig vekst. Avkastningskravet til egenkapitalen etter skatt er fortsatt 14,2 %. c) Beregn prisen på aksjen i dag. Ordinær eksamen 4. desember 2014 Side 3

4 Oppgave 4 (teller 20 %) LånebelØP kr Nominell rente p.a. 6,4 % Nedbetaling Annuitetslån Nedbetalingstid 3 år Betalingsterminer Kvartalsvise Etableringsgebyr kr Termingebyr kr 40 Terminbeløp inkl termingebyr kr Effektiv rente 7,32 % a) Vis beregningen av terminbeløpet på kr ,- og splitt de tre første terrninbeløpene i renter og avdrag. b) Vis hvordan den effektive renten på 7,32 % er beregnet. c) Forklar kort hvorfor det er slik at renter og avdrag på lån alltid er angitt i nominelle kroner. Ordinær eksamen 4. desember 2014 Side 4

5 -l '1 R} Perioder G , ' Rentetabell 1: Tabellen viser verdien av Rf; = (1+ r)t. dvs. s/uttverdifaktor; verdi ved tidspunkt T(sluttverdi) av 1 krone forrentet med r0/o pr periode.

6 r , , Pefloder OA J OJ J J J678 OJ OJ388 OJ H 0J Rentetabell 2: Tabellenviser verdien av R; = tidspunkt Tmed r0/orente pr periode. %, dvs. diskonteringsfaktor;verdi vedtidspunkt 0 (nåverdi) av 1 krone utbetalt ved (1+ r)

7 LOW \lcdu1 -r=wm - '1 Af' Perioder L L L L L L L L L L L L L L L L , L L5656 L L , L5095 L L474O L L44OO L L4074 L3916 L3761 L Rentetabell 3: Tabellen viser verdien av A; = etterskuddsannuitet (1 + r)t -1 : T r - (1 + r). dvs. invers onnuitetsfaktor; verdi ved tidspunkt 0 (nåverdi) av en på 1 krone i Tperioder med r0/o rente pr periode.

8 ._\ AZ} Perioder r , ,3400 0,2563 0, r (1+r)T Rentetabell 4: Tabellen viser verdien av Ari; = dvs. annuitetsfaktor; ytelse pr periode som ernødvendig forå avdra og forrente et ' 1+ r -1 lånpå 1 krone til r0/0 rente prperiode over Tperioder.

9 CD03 \lo3u l -I>h) M _: '1 SM; ,0300 2, , Perioder , , , , , , , , , , , , , , , ,4722 Rentetabell 5: Tabellenviser verdien av 5\/3 = etterskuddsannuitet 1 T (L, I' på 1 krone i Tperioder med r0/orente pr periode. dvs. siuttverd/faktor for en annu/tet; verdi ved tidspunkt T[sluttverdl) av en

10 å -1 SMF Perioder , , Rentetabell 6:Tabellen viser verdien av SV; = dvs. invers s/uttverdífoktor foronnuitet; ytelse prperiode som ernødvendig for at ' 1+ r -1 verdien vedtidspunkt Tav en etterskuddsannuitet skal være lik 1 krone med r0/0rente prperiode.

11 TEMA OG FORMEL BEGREP Rentefaktorer 3.5 Rf, = (1+;~)T Sluttverdifaktor Rentetabell E_ 1 R '(1+r)T Diskonteringsfaktor Rentetabell E _(1+r)T 1 Ar;T_ r-(1+r)t Invers annuitetsfaktor Rentetabell _, _r-(1+r)t AI ;T _ +r)t _1 Annuitetsfaktor Rentetabell T SV:T:(1+r) -1 Sluttverdifaktor annuitet I Rentetabell 5 sv,;7~= "~T (1+r) -1 Invers sluttverdifaktor annuitet Rentetabell 6 Nåverdi, sluttverdi og internrente 3.3 XT=X0-(1+r)T Sluttverdi av ett beløp 3.6 Nåverdi av ett beløp Näverdi av ett beløp

12 (1+r) T (1+r)2 (1+r)3 (1+r)T NV=X-[ 1 1 Nåverdi av annuitet 3.12 NV=X-Ar} Nåverdi av annuitet NV=X~,. Nåverdi av annuitet med uendelig levetid 3.16 NV= X I 7 -V Nåverdi av annuitet med vekst og uendelig levetid 3.17 NV=Xf Å1L 1-1+ v I" V Nåverdi av annuitet med vekst og endelig levetid 3.18 X=NV-Ag, Annuitet fra nåverdi 3.20 SVA=X-SVH7 Sluttverdi av annuitet 3.22 NV = X -(1 + A,f,_,) Nåverdi av forskuddsannuitet 3.23 _NV Forskuddsannuitet fra 1+A nåverdi 3.24 SVA = X - (Rip, + SV,;_1) Sluttverdi av forskuddsannuitet NV=A}+ Xi X HETE + ;_ (1+ ry Nåverdi av kontantstrøm 4.1

13 X +X3++XT=0 +(1+z') (1+i)2 (1+z')T Kontantstrømmens internrente 4.3 EXl.RI 7=0 I=0 Pfisendfing 2.2 p,=po-(1+j')' Nominell pris ved tidspunkt t 2.3 P: P: _ 0 0+1) Pris ved tidspunkt _rn J FR 1+j Reell rente 3.32 ffv=rr+j+rire`j Nominell rente Risiko 7.5 Total risiko = Systematisk risiko + Usystematisk risiko Risikotyper 7.6 _ K0v(rp,rm) _ Var(r,,,) Prosjektets beta 7.11 E fir =:3E'fi+.3c'(1 S)'E+G G De tre betamålene for totalkapitai, egenkapital og gjeld Kapitalkostnad

14 3.25 r=r,:b 1 =a+4y 1 Fra kort rente til lang 3.26 rb= 1+r -1 Fra lang rente til kort 5.8 Effektiv rente etter skatt 8.7 Reell totalkapitalkostnad før skatt 7.8 f. = f, -(1-s)+fip -[E(rm) r, -(1 s)] Kapitalverdimodellen (KVM) [Em rf -<1~ s>] Markedets risikopremie 7.9 mp= 13,, - l:e(rm)_rf -(1 s)] Prosjektets (- kostnad) risikopremie 8.3 f. =f,-<1~s>+fi.-tflmrw-o-vt Egenkapitalkostnad KVM fra 7.12 f. =r,+bg-[e(r,,,) r, -(1 s] Gjeldskostnad fra KVM rt =rf -(1 s)+,bt -[E(rm) rf -(1 s] Totalkapitalkostnad KVM fra 7.13 Totalkapitalkostnad (\NACC) fra n; og re 8.11 Egenkapitalkostnad dividendemodellen fra

15 Finansiering og nåverdi 8.1 Egenkapitalstrøm etter skatt = Kontantstrøm fra driften etter skatt + Låneopptak - Avdrag - Renter etter skatt Egenkapitalstrøm 8.2 NV I i E(XE,) [=0 + FE y _ å: Forventetegenkapitalstrøm etter skattt Egenkapitalmetoden [=0 + I/ E )r 8.4 Totalkapitalstrøm etter skatt = Kontantstrøm fra driften etter skatt Totalkapitalstrøm 8.5 NV zåem),:0 (1 + 1}) _ å Forventet totalkapitalstrøm etter skatt,,=0 (1 + rt y Totalkapitalmetoden 5.9 L ~ K = + Investering - Spart skatt fra avskrivning - Restverdi etter skatt - Leie etter skatt Differansekontantstrøm mellom leie (L) og kjøp (K) Statistikk 7.2 E(X)=p1-X1+p2-X pn -X Forventning = Épz i=1 7.4 Var(X)=p1-[X1 E(X)] [X2 E(X)] " -[Xn E(X)]2 = -pr, ~ mot Varians 7.4 Std(X)= 4/VariX) Standardavvik 7.7 K0v(rp, rm ) = E Rrp E(rp { m E(rm Kovarians