Høgskolen i Hedmark RBED100 VIRKSOMHETENS. Ordinær eksamen høsten Tillatte hjelpemidler: kalkulator, pensumbok med notater, men

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark RBED100 VIRKSOMHETENS. Ordinær eksamen høsten 2014. Tillatte hjelpemidler: kalkulator, pensumbok med notater, men"

Transkript

1 iif9lfé Høgskolen i Hedmark RBED100 VIRKSOMHETENS ØKONOMI Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 5. desember 2014 Eksamenstid: Sensurfrist: 29. desember 2014 Tillatte hjelpemidler: kalkulator, pensumbok med notater, men ikke arbeidsboka. Denne oppgaven består av 14 sider inkludert denne forsiden Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. Faglærer: Erik Bjurström Sensor: Lars Gunnar F/oa Husk á påføre kandidatnummer på alle arkene!

2 RBEDIOO Virksomhetens økonomi- eksamensoppgave høsten 2014 Les dette før du begynner: Eksamen er delt inn i to deler. Del 1 prøver dere i grunnleggende kunnskap innenfor ulike enkeltelementer i emnet. Alle oppgavene (1-9) i del 1 er uavhengige av hverandre. I del 2 blir du også prøvet i å se sammenheng mellom ulike elementer i emnet. I Del 2 er det en innbyrdes sammenheng mellom oppgavene. I del 1 føres oppgave l-3, og 5-7 på gjennomslagsark, mens oppgave 4, 8 og 9 føres på vedlagte løsningsark. I del 2 føres a) -c) på vedlagte løsningsark, mens d) føres på gjennomslagsark. Hvis du ønsker å gi utfyllende forklaringer til oppgavene som føres på løsningsark, kan du velge å gjøre det enten på løsningsarket eller på gjennomslagsark (husk da å merke tydelig hvilken oppgave det gjelder). Når du er ferdig, samler du alle gjennomslagsarkene i rekkefølge og stifter dem samme. Det samme gjøres med løsningsarkene. HUSK KANDIDATNUl/ll/IER PÅ ALLE ARK. Del 1 (teller 50%) Oppgave 1 En bedrift utbetalte til sammen kr. 850 OOO i lønn i september måned. Fire av medarbeiderne fikk i september forskudd på lønn for oktober på til sammen kr. 60 O00. Samtidig var det en annen medarbeider som fikk etterbetalt kr i september fordi hun hadde jobber overtid ijuli og august. Den 27. september kom en gledende melding om at lønnsforhandlingene resultert i en lønnsøkning på 2%. Utbetaling skal skje på etterskudd for året, i oktober. Hva var lønnskostnadeni september? Oppgave 2 Per og Lisbet diskuterer bedriftens økonomi. Lisbet er ikke fornøyd, og mener at de nå må regne ordentlig på tingene for å vite hva mye de tjener eller taper på hver ekstra enhet. Hun sier også at hver gang man bruker en ressurs til ett formål, betyr det at den ikke kan anvendes til noe annet og at det må ses som en kostnad. Hun brukte et spesielt ord for det også som Per nå har glemt. a) Per har glemt hvilket begrep Lisbet brukte da han snakket om «hver ekstra enhet». Kan du hjelpe han å huske og forklare det ordet? b) Hvorfor er dette begrep så viktig for økonomer? c) Hva kan Lisbet ha kalt de nevnte kostnadene som har med ressursanvendelse å gjøre? Oppgave 3 En produsent har beregnet priselastisiteten på sin vare til å være -2. Varen koster i dag 1800 og til denne prisen etterspørres det 30 OOO enheter. Hvor stor blir inntekten for produsenten om hun bestemmer seg for å redusere prisen med 10%? 1

3 Oppgave 4 (føres på vedlagte løsningsark, samme skjema gjengis der) Beregn inntektsforløpet for bedriften. Fyll ut tabellen. Mengde Pris Tl DI DEI O Oppgave 5 Hva sier priskurven (etterspørselskurven) i oppgave 5 om denne enkelte bedriftens fundamentale markeds- og konkurransesituasjon? Begrunn svaret ditt. (Her skal du altså svare generelt, uten å forholde deg til konkrete tall). Oppgave 6 Et revisjonsfirma har variable lønnskostnader på kr. 600 per time, eks. mva. Bedriften beregner et påslag på 80% på de variable kostnadene. Firmaet har 5 ansatte som til sammen har 600 timer salgbar tid per måned. I normale måneder får bedriften solgt alle disse timene. Alle øvrige kostnader er faste og utgjør kr per måned, eks. mva. Beregn dekningsbidrag, resultat og dekningsgraden, basert på tall for en normal måned. Oppgave 7 a) En bedrift får en økning i sine faste kostnader. Forklar hvordan dette vil påvirke bedriftens dekningsbidrag. b) En bedrift får en økning i sine indirekte variable tilvirkningskostnader. Forklar hvordan dette påvirker bedriftens dekningsbidrag. 2

4 Oppgave 8 (føres på vedlagte løsningsark, samme figur gjengis der) Krane: i i u Pris hj :-znmtmazked i -- i Pris :13-,:Im1.-na:}:;a :I Antall enhzlu Marker bedriftens vinningsoptimum i hjemmemarked i figuren (Kall vinningsoptimal mengde M* og vinningsoptimal pris P*). Marker bedriftens maksimale overskudd ved å skravere dette i figuren. 3

5 Oppgave 9 (føres på vedlagte Iøsningsark, samme skjema gjengis der) Fyll ut resten av tabellen. Antall enheter TK FK VK DK TEK FEK VEK DEK i

6 Del 2 (teller 50%) Opplysninger til oppgaven -les dette først: LookOId AS produserer vindueri antikk stil. Den produserer 800 enheter per kvartal og kostnadene var de samme i begge kvartaler. I første kvartal ble en del av periodens produksjon lagt på lager. I andre kvartal produserte den 800 enheter, men solgte 1000 til kr per enhet. Selskapet har organisert virksomheten i 4 avdelinger: 2 produksjonsavdelinger (snekkeriavdelingen og monteringssavdelingen), innkjøpsavdeling (materialhåndtering) og en salgs- og administrasjonsavdeling. Informasjon fra regnskapet i andre kvartal 2013 lvlaterialkjøp i perioden IB UB Råvarelager (materialer) (Produksjonslønn til sammen T Indirekte variable kostnader fra regnskapet Lønn innkjøpsavdeling (materialhåndtering) Lønn arbeisformann snekkeravdelingen Lønn arbeisformann monteringsavdelingen Diverse forbruksmaterialer produksjon Elektrisk kraft produksjon Andre indirekte variable tilvirkningskostnader Variable salgs og administrasjonskostnader Faste kostnader fra regnskapet Lønnskostnader salg- og administrasjon Husleie og elektrisk kraft lys og varme Annonsering og reklame Forsikringer, avskrivninger og rentekostnader Diverse administrasjonskostnader Honorar styre og revisor

7 Tabellen nedenfor viser grunnlaget for fordelingen av indirekte variable og faste tilvirkningskostnader mellom de enkelte avdelingene. Produksjonslønn-antall arbeidstimeri produksjonen 3000t 2000t Diverse forbruksmaterialerproduksjon- materialrekvisisjoner kr kr Elektrisk kraft produksjon - strømmålere kw kw 5nek.ker- M0nterins$- lnn_ki Ps-. T5_a!ss,-L03 avdeling avdeling avdeling adm avd Andre indirekte variable tilvirkningskostnader 50% 30% 20% Husleie, og elektrisk kraftlys/varme -antall m2 400m2 300m2 100 m2 200m2 Avskrivninger, forsikringer og re ntekostnader -investert kapital kr kr kr kr a) Foreta kostnadsfordelingen av indirekte variable kostnader og faste kostnader i henhold til opplysningene om hvordan kostnadene skal fordeles. Bruk vedlagte løsningsark. b) Utarbeid en produktkalkyle etter bidragsprinsippet. Beregn dekningsgraden. Bruk vedlagte løsningsark. c) Utarbeid en resultatoversikt for andre kvartal, både etter bidragsprinsippet og etter selvkostprinsippet. Forklar hvorfor resultatet blir forskjellig ved de to metodene. Bruk vedlagte løsningsarl< (ett for hver beregning). d) Forutsett at vi er i et relevant produksjonsintervall (variable kostnader er lineære og faste kostnader er faste). I denne oppgaven forutsetter vi også at prisen er fast. Finn den kvartalsvise nullpunktomsetningen i kroner og i antall enheter og sikkerhetsmarginen i %. Forutsett at bedriften benytter dekningsbidragsmetoden. Svar på gjennomslagsark. e) Etterspørselen er forventet å øke. Bedriften ser at den kan ha kapasitet til å produsere 100 enheter til i kvartalet uten at det påvirker de faste kostnadene eller de variable enhetskostnadene. Hvor mye vil overskuddet øke om den selger 100 enheter mer til samme pris som før? Svar på gjennomslagsark. f) Bedriften forstår etterhvert at den må redusere prisen med 5% for å kunne selge 100enheter mer. Vurder om det vil være lønnsomt for bedriften å foreta denne prisreduksjonen. Svar på gjennomslagsark. 6

8 Løsningsark oppgave 4 Beregn inntektsforløpet for bedriften. Fyll ut tabellen. Kandidat Nr.: Mengde Pris TI DI DEI i

9 Kandidat Nr.: Løsningsark Oppgave 8 Marker bedriftens vinningsoptimum i hjemmemarked i figuren (Kall vinningsoptimal mengde M* og vinningsoptimal pris P*). Marker bedriftens maksimale overskudd ved å skravere dette i figuren. Kramer A -L_ X Pris eksportmarké-det Pris hj emmentarkeci DEK f TEK <; ~ -~- _m-:,. 2./.:~ -fm; DEI 0 i l i I å l i å :IL L: l i i u I I l I T I X Antall enheter

10 I V Løsningsark Oppgave 9 Kandidat Nr.: Fyllut resten av tabellen. Antallenheter TK FK VK DK TEK FEK VEK DEK O

11 Kandidat nr.: Del2- a) Foreta kostnadsfordelingen av indirekte variable kostnader og faste kostnader i henhold til opplysningene om hvordan kostnadene skal fordeles. KOSTNADSFORDELING Totale Snekker- Monterings- lnnkjøps- Sal"'gs- og kostnader avdeling avdeling avdeling adm avd Indirekte variable kostnader Lønn innkjøpsavdeling (materialhåndtering) i ' Lønn arbeisformann snekkeravdelingen ` Lønn arbeisformann monteringsavdelingen Diverse forbruksmaterialer produksjon Elektrisk kraft produksjon Andre indirekte variable tilvirkningskostnader Variable salgs og administrasjonsl<ostnader Sum indirekte variable kostnader l Faste kostnader fra regnskapet Lønnskostnader salg- og administrasjon Husleie og elektrisk kraft lys og varme _ Annonsering og reklame Forsikringer, avskrivninger og rentekostnader Diverse administrasjonskostnader Honorar styre og revisor Sum faste kostnader RBED1OO

12 Kandidat nr.: Del 2- b) Utarbeid en produktkalkyle etter bidragsprinsippet. Bruk malen. Beregn dekningsgraden. Bidragskalkyle Direkte materialer Tillegg for materialhåndtering Direkte lønn snekl<eravdelingen Tillegg indirekte variable kostnader snekkeravdelingen Direkte lønn monteringsavdelingen Tillegg indirekte variable kostnader monteringsavdelingen Tilvirkningsmerkost Totalt Per enhet Variable salgs og administrasjonskostnader Salgsmerkost 80 Dekningsbidrag per enhet Salgspris Dekningsgrad: Z I J Vis hvordan du beregnet dekningsgraden her (eller på gjennomslagsark): RBEDlOO

13 Kandidat nr.: Del 2 - c) Utarbeid en resultatoversikt for annet kvartal, både etter bidragsprinsippet og etter selvkostprinsippet. Forklar hvorfor resultatet blir forskjellig ved de to metodene. (For at du skal spare litt tid er noen av kostnaden ført inn i skjemaet på forhånd). Bidragsprinsippet Salgsinntekter Direkte tilvirkningskostnader: Materialkostnader Direkte lønn Indirekte variable tilvirkningskostnader: Lønn innkjøpsavdeling (materialhåndtering) 120 OOO Lønn arbeisformann snekkeravdelingen 95 OOO Lønn arbeisformann monteringavdelingen 75 OOO Diverse forbruksmaterialer produksjon 150 OOO Elektrisk kraft produksjon 100OOO Andre indirekte variable tilvirkningskostnader 240 O00 Beholdningsendring ferdigvarer Tilvirkningsmerkost solgte varer Variable salgs- og administrasjonskostnader Salgsmerkost 80 OOO Dekningsbidrag Faste kostnader Resultat Vis utregninger du har gjort, her (eller på gjennomslagsark): RBED1OO

14 Kandidat nr.: DeIZ-c) Selvkostprinsippet Salgsinntekter Direkte tilvirkningskostnader: Materialkostnader Direkte lønn Indirekte variable tilvirkningskostnader: Lønn innkjøpsavdeling (materialhåndtering) Lønn arbeísformann snekkeravdelingen Lønn arbeísformann monteringsavdelingen Diverse forbruksmaterialer produksjon Elektrisk kraft produksjon Andre indirekte variable tilvirkningskostnader Faste tilvírkningskostnader Beholdningsendring ferdigvarer Tilvirkningskost solgte varer 120 OOO 95 OOO 75 OOO OOO 240 OOO Variable salgs- og administrasjonskostnader Faste salgs- og administrasjonskostnader Selvkost solgte kostnader Resultat Vis gjerne utregninger du har gjort, her (eller på gjennomslagsark): Forklar hvorfor resultatet blir forskjellig ved de to metodene her, eller på gjennomslagsark: (Forklar og vise med tall) RBEDlOO

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2011/2013 Individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven

Detaljer

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005)

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) av Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Dette kapitlet bør leses i sammenheng med lærerboken, idet det er gitt henvisninger

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 28. januar 2015

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å:

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å: Kapittel 6. Økonomi Dette kapitlet handler om å: Beregne inntekt, skatt og avgifter. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort. Sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark. Undersøke og vurdere ulike

Detaljer

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012

Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi. 7. desember 2012 Sammendrag for TIØ4295 Bedriftsøkonomi 7. desember 2012 Hva er dette? Dette er et forsøk sammendrag av pensum i TIØ4295 Bedriftsøkonomi ved NT- NU. Målet er å lage en sammenfatning av pensum som egner

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

Kapittel 5. Lineære funksjoner

Kapittel 5. Lineære funksjoner Kapittel 5. Lineære funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet repeterer vi stoffet om lineære funksjoner

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs.

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs. Eksamen i: MET 040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 31 Mai 2007 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 4 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 3. mai 2006 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge

Detaljer

7 dager individuell hjemmeeksamen

7 dager individuell hjemmeeksamen @ Høgskolen i Hedmark KORG14O LÆRENDE ORGANISASJONER 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 2. - 9. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

NØJ555 Skatterett til revisoreksamen

NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Høgskolen i Hedmark NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Eksamen høst 2014 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 26. november 2014 Eksamenstid: 09.00 15.00 Sensurfrist: 17. desember

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Kapittel 4. Prosentregning

Kapittel 4. Prosentregning Kapittel 4. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere og utvide prosentregningen fra grunnskolen. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer