KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING"

Transkript

1 J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres kl Sensurfrist: 13. januar 2015 Innleveringen gjøres i emnets fronterrom under innlevering - eksamen høst Besvarelsen skal leveres i formatet doc/docx. Eksamensbesvarelser skal alltid være originale, selvstendige og individuelle arbeider, med mindre det framgår av oppgaven at denne hovedregelen kan fravikes, jfr. forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark 12 nr. 4. Kandidatnummer skal framgå av topp- eller bunntekst. I tillegg må også kandidatnummeret framgå av filnavnet på det som leveres, for eksempel slik: KLED190_kandnr_ditt eget kand.nr.doc Kandidatnummer finnes i StudentWeb under innsyn - vurderingsmelding. Denne oppgaven består av 7 sider inkludert denne forsiden Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. Faglærer: Nils Kvilvang Sensor: Ole Jørgen Klaussen

2 NB! Denne eksamensoppgaven kan leveres individuelt eller i grupper på inntil tre medlemmer. Dersom man leverer som gruppe må alle kandidatnumrene framgå på alle sider i besvarelsen. For innlevering av gruppebesvarelse må følgende prosedyre benyttes i Fronter: 1. Gå til innleveringsmappe «Eksamen KLED19O - Høst 2014» under emnet KLED Trykk på «Last opp fil» oppe til høyre, deretter «Last opp en fil» 3. Velg «Velg fil», finn den aktuelle fila og velg «Åpne» slik at filnavnet vises. 4. Skriv en tittel i feltet «Tittel» hvis ikke filnavnet vises slik det er angitt på forsida på eksamensoppgaven. 5. Velg «Tilpass eiere», merk av for Gruppeinnlevering og merk så av for de studentene du leverer på vegne av. 6. Velg til slutt «Lagre», og du kommer ut igjen i innleveringsmappa. 7. Du har fått levert dokumentet når du nå ser en linje med navnet ditt, dokumentnavnet og dagens dato. Alle studentene du har levert for vil nå kunne se en slik linje. Studenter kan se de dokumentene de selv har levert, men ikke andre studenters dokumenter. Ved gruppeinnlevering kan alle studentene det er levert for, se sin gruppes dokument. Lærere kan se alle innleverte dokumenter. Tips til besvarelse: 1. Les Oppgaveteksten nøye 2. Vær nøye med å presisere og begrunne forutsetninger og avgrensninger du/dere gjør 3. Vær nøye med referanser

3 Oppgave 1 (70%) AS Maskinentreprenør er et fiktivt ingeniør- og entreprenørfirma som driver en maskinpark med ulike typer anleggsmaskiner. De tar både på seg alle typer entrepriser innenfor bygg og anlegg (general-, total-, hoved- og delentreprise), og innehar alle nødvendige sentralgodkjenninger for tiltaksklasse 1, 2 og 3. a) AS Maskinentreprenør skal starte en strategiprosess og har leid inn deg/dere som eksterne rådgiver(e). Bedriften styrer i dag virksomheten etter en tradisjonell, inkrementell budsjettstyring. Gjennom et forprosjekt til strategiprosessen har man identifisert at man kanskje ikke har et godt nok styringssystem, og adm dir ønsker at du/dere ser på om og hvordan balansert målstyring kan gi bedriften et bedre styringssystem (spesielt når de nå etter hvert skal implementere en ny strategi). Gjøre rede for hva balansert målstyring er, herunder fordeler og ulemper med balansert målstyring som styringssystem. b) Som grunnlag for å starte strategiprosessen ber adm dir deg/dere også om å foreta en analyse av bedriftens økonomiske status og utvikling. I oppdraget inngår behovet for å analysere bedriftens lønnsomhet, likviditet, finansiering/finansieringsstruktur og kontantstrøm. Bedriften har ikke spesifisert hvilke konkrete analyser de vil ha gjennomført, men ønsker analysen presentert i en rapportform (et worddokument), og adm dir presiserer at dokumentet skal brukes i en strategiprosess som vil ta for seg bedriftens videre utvikling de neste 5-10 årene. Bedriftens resultatregnskap for årene 2011, 2012 og 2013 ligger vedlagt i vedlegg 1 til oppgaven. Balansen for årene 2010, 2011, 2012 og 2013 ligger vedlagt i vedlegg 2. Tilleggsopplysninger til regnskapet er gitt i vedlegg 3. c) I forbindelse med oppstarten av strategiprosessen har AS Maskinentreprenør fått tilbud om å starte produksjon av en ny type trafikksikre stolper til autovern. Produktet er tysk og AS Maskinentreprenør har fått tilbud om eksklusiv rett for dette produktet i det norske markedet i 5 år. Bedriften driver allerede som entreprenør på flere veiprosjekter, og prosjektet vil ikke fortrenge andre prosjekter. Adm dir ønsker at du/dere gjør en økonomisk vurdering av prosjektet. lnngangsverdier for prosjektet ligger i vedlegg 4. Vis prosjektets kontantstrømmer og foreta en vurdering av om dette er et økonomisk godt prosjekt for AS Maskinpark. Adm dir ber dere også foreta en drøfting av hvilke andre faktorer de bør tenke på ut over de rent økonomiske når de skal ta en beslutning på om de skal gjennomføre prosjektet. Oppgave 2 (30%) a) Drøft hvilke særtrekk offentlig sektor har i forhold til privat næringsliv. Legg vekt på hva dette betyr for styring av virksomheten (her kan du/dere gjerne bruke eksempler fra ulike deler av offentlig sektor). b) Et sentralt element i New Public Management (NPM) er målstyring. Drøft fordeler og ulemper med målstyring i offentlig sektor.

4 Vedlegg 1 msumfl mnskap l i Éaigsinntekter Annen driftsinntekt lyäum driftsinntekter (Leieinntekterj NIe1alli l0m kr, B oso 1 :se 111 so: no sos lvarekostnad Lc-nnskostnader knyttet til produksjon éarbeldsgiveraiigift knyttet til lønn til produksjon Arbeidsgiveravgift feriepenger knvttet til produksjon 'Feriepenger knyttet til produksjonspersonell Andre driftskostnader isum variable driftskostnader [va riahle kostnader) S so 11s 25 ss: 3745 se: 2 m :so Dekningsbidrag lønnskostnader knyttet til administrasjon [produksjonsuavhengigj Arbeidsgiveravgift knyttet til lønn til administrasjon Arbeidsgiveravgift feriepenger knyttet til administrasjon :Feriepenger knyttet til administrasjon `Avskrivninger på varige driftsmidier og immaterielle eiendeler _5um faste driftskostnader (faste kosmader) ' as 4 ess s Driftsresultat B us Finansinntekter Sum finansinntekter ss se.: Finanskostnader Éåum finanskostnader se: S u m fin an sposter 1 san sos 1 sa: 963 LOrdinært resultat før skattekostnad `Skattekostnad på ordinært resultat ' s :na' ÃOrdinært resultat a 237 Ekstraordinaer inntekt fekstraordinær kostnad Skattekostnad på ekstraordinære poster Sum ekstraordinære i Årsresultat poster 2948 E o can 1 4A

5 Vedlegg 2 ` EIENDELEFI Anleggsmidlel Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og inventar Drilstløsøre, inuentar, verktøy, kontormaskiner o.l. Sum varige driftsmidler Ubligasioner g Sum Finansielle anleggsmidler i Sum anleggsmidler Lager au ferdige varer É Sum uarerluarelager Sum minst likuide omløpsmidler fkundefordringer Bankinnskuddlkasse Åndre markedsbaserte Finansielle instrumenter 5 Sum mest likuide omløpsmidler Sum omløpsmidler ,Sum eiendeler EGENKRPITAL DG GJELD Selskapskapital isum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum Ånnen egenkapital Sum egenkapital 'Langsiktig gield ` Sum annen langsiktig gield B B isum langsiktig gield l Kassekreditt i Leuerandørgjeld ; Skyldig oflentlige utgifter l Ånnen kortsiktig gjeld Åksieutbytte B Sum kortsiktig gield Sum egenkapital og gield

6 \ Vedlegg 3 Tilleggsopplysninger: Ubenyttet kassekreditt Bokført verdi solgte anleggsmidler Salgssum solgte anleggsmidler lnnbetalte avdrag langsiktig gjeld Gevinst salg av anleggsmidler Betalt skatt Minimumskrav fra eiere på avkastning på totalkapitalen (før skatt) alle år = 14 % Gjennomsnittlig rente langsiktig gjeld alle år = 6 % Rente andre lån = 11 % Skattekostnad = 28 % Arbeidsgiveravgift = 14,1 % Feriepenger = 10,2 %

7 I N Vedlegg 4 Investering i maskinelt utstyr Binding i omløpsmidler Kapitaltilførsel som leverandørgjeld Levetid pantelån Pantelånets andel av samlet investering Rente pantelån p.a. Levetid prosjekt Forventet salgsverdi maskinelt utstyr Sats / Beløp OOO 500 OOO år 60 % 5 % 5 år Kommentar Alt utbetales i år 0 Hele lånet utbetales i år 0 Etter 5 år Ãrlig salg (enheter) Salgspris pr enhet Variable kostnader pr enhet Betalbare faste kostnader pr år knyttet til prosjektet 120 OOO Avskrivningssats Skattesats Reell kapitalkostnad etter skatt 30% 28% 7% Saldoavskrivning

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

Årsregnskap Steen & Strøm AS

Årsregnskap Steen & Strøm AS Årsregnskap Steen & Strøm AS for perioden 1. januar til 31. desember Tall i NOK 1000 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2010 2009 Leieinntekter 6 34 144 34 519 Andre driftsinntekter 6 72 636 55 362

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for

D&B Firmafakta. Rapport den 27-05-2013 for D&B Firmafakta Rapport den 27-05-2013 for FORAAS OMRÅDESIKRING AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider),

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer