Høgskolen i Hedmark. 3BED200 Investering og finansiering. Ordinær eksamen høsten Vedlegg: Rentetabell 1-6 og 5 sider formelsamling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Hedmark. 3BED200 Investering og finansiering. Ordinær eksamen høsten 2014. Vedlegg: Rentetabell 1-6 og 5 sider formelsamling."

Transkript

1 Høgskolen i Hedmark 3BED200 Investering og finansiering Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 4. desember 2014 Eksamenstid: Sensurfrist: 29. desember 2014 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Vedlegg: Rentetabell 1-6 og 5 sider formelsamling. Dette oppgavesettet består av 15 sider inkludert denne forsiden og vedlegg. Kontroller at oppgavesettet er komplett før du starter. Faglærer: Sensor: Per Søberg Lars Gunnar Floa Husk å påføre kandidatnummer på alle arkene! Dersom du mener at det mangler eller er angitt feil data i oppgaven, skal du ta egne forutsetninger med klare kommentarer. Ordinær eksamen 4. desember 2014 Side 1

2 Oppgave 1 (teller 30 %) Selskapet No Handyman AS ønsker å kjøpe en sentralt beliggende tomt i det flotte tettstedet Rena. Selskapet planlegger å bygge et leilighetsbygg med 4 leiligheter for utleie på tomten, og har i den forbindelse innhentet følgende opplysninger: Sum kostnad for tomten og leilighetsbygget: Kr Forventet leieinntekt per mnd per leilighet: Kr Faste kostnader til vedlikehold, kommunale avgifter og forsikringer per år (hele bygget) Kr Selskapet vil selge bygget og tomten etter 10år og antar at salgsverdien vil være kr Selskapets avkastningskrav er 9 %. Se bort fra skatt. a) Beregn nåverdi og internrente for prosjektet. Er prosjektet lønnsomt? b) Vurderingen av salgsverdien er usikker. Hva er den laveste salgsverdien selskapet må ha for at prosjektet skal være lønnsomt? c) Det er også knyttet usikkerhet til forventet leieinntekt per mnd per leilighet. Hva er laveste leie per mnd per leilighet selskapet må ha for at prosjektet skal være lønnsomt? (Du skal bruke de opprinnelige anslagene for de andre størrelsene). d) Beregn den årlige prisstigningen i % som økningen fra kr i dag til kr om 10år representerer. Oppgave 2 (teller 30 %) AS Trim og trening har vurderer å sette i gang produksjon og salg av et nyutviklet treningsapparat med flere funksjoner. Som økonomisjef får du i oppgave å vurdere lønnsomheten til dette nye produktet, og du har i den forbindelse samlet følgende data: Forventet salgspris per enhet kroner Budsjetterte variable kostnader per enhet kroner Forventet salg av treningsapparatet (antall enheter) Faste betalbare kostnader, eksklusive rentekostnader, er budsjettert til NOK per år vurdert i 2014-priser. Prisstigningen er forventet å bli 3 % per år. Det må gjøres investeringer på totalt NOK Investeringene avskrives lineært over prosjektets levetid, og prosjektet avsluttes i slutten av En vurderer at investeringen har en reell restverdi på NOK For å finansiere prosjektet vurderer selskapet å ta opp et lån på NOK Lånet vil være et etterskuddsvis serielån som nedbetales over 3 år og med en rente på 6 % p.a. Kapitalbindingen i omløpsmidler (arbeidskapitalbehovet) vil utgjøre 15 % av omsetningen. Ordinær eksamen 4. desember 2014 Side 2

3 Skattesatsen er 28 %. Avkastningskravet for egenkapitalen, nominelt etter skatt, er 15 %. a) Kartlegg reell kontantstrøm til totalkapitalen før skatt. b) Kartlegg nominell kontantstrøm til egenkapitalen etter skatt. c) Vurder om prosjektet er lønnsomt. d) En viktig regel i prosjektanalysen er at det skal være samsvar mellom kontantstrømberegningen og avkastningskravet. Forsøk med dine egne ord å beskrive hva som ligger i dette. Oppgave 3 (teller 20 %) Et nyetablert selskap (AS Luftig) planlegger å gjennomføre sitt første store prosj ekt. Kontantstrømmen til totalkapitalen etter skatt er budsjettert slik i hele millioner kroner: År Kontantstrøm TK etter skatt Et sammenlignbart selskap som er notert på Oslo Børs har en egenkapitalbeta på 1,4. Selskapet har fått tilbud om lån i bank til 40 % av investeringsbeløpet til en rente på 6 % før skatt. Avkastningen av markedsportefølj en forventes å bli ll % de kommende årene. Risikofri rente er 4 % før skatt. Selskapet ønsker å holde gjeldsandelen på 40 % også i fremtiden. Selskapet benytter den foreslåtte skattesatsen på 27 % i sine beregninger. a) Beregn avkastningskravet til totalkapitalen etter skatt. b) Hva blir nåverdien av det planlagte prosjektet? Selskapets aksjer verdsettes med utgangspunkt i forventet dividende. Dividenden er planlagt å være kr 10,- per aksje ved utgangen av Dividenden forventes å øke med 3 % per år som en konstant og evig vekst. Avkastningskravet til egenkapitalen etter skatt er fortsatt 14,2 %. c) Beregn prisen på aksjen i dag. Ordinær eksamen 4. desember 2014 Side 3

4 Oppgave 4 (teller 20 %) LånebeIØP kr 150 OOO Nominell rente p.a. 6,4 % Nedbetaling Nedbetalingstid Betalingsterminer Annuitetsiån 3 år Kvartalsvise Etableringsgebyr kr Termingebyr kr 40 Terminbeløp inkl termingebyr kr Effektiv rente 7,32 % a) Vis beregningen av terminbeløpet påkr ,- og splitt de tre første terrninbeløpene i renter og avdrag. b) Vis hvordan den effektive renten på 7,32 % er beregnet. e) Forklar kort hvorfor det er slik at renter og avdrag på lån alltid er angitt i nominelle kroner. Ordinær eksamen 4. desember 2014 Side 4

5 TEMA OG FORMEL BEGREP Rentefaktorer ,} = (1+r) Sluttverdifaktor Rentetabell Rf, = El? Diskonteringsfaktor Rentetabell Invers annuitetsfaktor Rentetabell Annuitetsfaktor Rentetabell Sluttverdifaktor annuitet Rentetabell 5 Invers sluttverdifaktor annuitet Rentetabell 6 Nåverdi, sluttverdi og internrente 3.3 X, =X0-(1+r)T Sluttverdi av ett beløp 3.6 X0=LT (1 + ry Nåverdi av ett beløp X0 :XT -Rf, Nåverdi av ett beløp

6 3.9 NV=X j (1+r) (1+r)2 (1+r)3 (1+r)T Nåverdi av annuitet 3.12 NV=X-Ag Nåverdi av annuitet NV=X- I' Nåverdi av annuitet med uendelig levetid 3.16 NV= X Nåverdi av annuitet med vekst og uendelig levetid 3.17 NV:X1_ 1- bfl Hr) Nåverdi av annuitet I' V med vekst og endelig levetid 3.18 X=NV-Afr Annuitet fra nåverdi 3.20 SVA=X-SV} Sluttverdi av annuitet 3.22 NV = X -(1+ Afm) Nåverdi av forskuddsannuitet 3.23 NV :1+/1,} Forskuddsannuitet nåverdi fra 3.24 SVA = X ~ (R,;_, + sv,;_1) Sluttverdi av forskuddsannuitet NV=A}+ + (1+r) (1+r)2.. +1» X7 T (1+r) Nåverdi av kontantstrøm 4.1

7 X0 X1+X2++XT Hm) (my (r+,-)f= Kontantstrømmens internrente 4.3 Pfisendfing 2.2 pr =p0 (1+j)t Nominell tidspunkt pris ved t 2.3 = p, p (1+f)' Pris ved tidspunkt rr:1+j rn -j Reell rente 3.32 rn=rr+j+rr`j Nominell rente Risiko 7.5 Total risiko = Systematisk risiko + Usystematisk risiko Risikotyper 7.6 _ K0v(rp,rm) Prosjektets beta p _ 7.11 E.Br=fiE'E+G+/3G'(1'S)'E+G G De tre betamålene for totalkapital, egenkapital og gjeld Kapitalkostnad

8 3.25 r=r,:b 1 =0+4Y 1 Fra kort rente til lang 3.26 rb= 1+r 1 Fra lang rente til kort 5.8 Effektiv rente etter skatt 8.7 Reell totalkapitalkostnad før skatt 7.8 n» = ff ~(1-s)+I3 p -[E(r,,,) rf ~(1 s)] Kapitalverdimodellen (KVM) [E(n,) rf -(1 s)] Markedets risikopremie 7.9 rkp:fip.[e(rm)_rf'(1_s):l Prosjektets risikopremie (- kostnad) 8.3 «E =r,~<1 s>+;se-[e<r,,,>-r, -<1 s>] Egenkapitalkostnad fra KVM 7.12 rs =rf +130.I:E(}3n)_rf -(1 s)] Gjeldskostnad fra KVM fr :rf'(1`s)+bt'[e('éii)_rf'(l"s)] Totalkapitalkostnad fra KVM 7.13 rt :re'e+g+rg.(1_s)-e+g Totalkapitalkostnad (\NACC) fra re og re 8.11 re=v+ 1 O Egenkapitalkostnad fra dividendemodellen

9 Finansiering og nåverdi 8.1 Egenkapitalstrøm etter skatt = Kontantstrøm fra driften etter skatt + Lâneopptak - Avdrag - Renter etter skatt Egenkapitalstrøm 8.2 NV z i E(XE,),=0 (1 + re )' _ É Forventet egenkapitalstrøm etter skatt, Egenkapitalmetoden _,=0 (1 + re )' 8.4 Totaikapitalstrøm etter skatt = Kontantstrøm fra driften etter skatt Totalkapitalstrøm 8.5,=0 (1 + 1}) = å Forventet totalkapitalstrøm etter skatt,,=0 (1 +13) Totalkapitaimetoden 5.9 L - K = + Investering Differansekontantstrøm - Spart skatt fra avskrivning - Restverdi etter skatt - Leie etter skatt mellom (K) leie (L) og kjøp Statistikk 7.2 E(X)=p1-X, +p_,_-x p,, -X Forventning =fip1'xi z=1 7.4 Var(X)=p1-[X1 E(X)]2+p2-[X2 ~E(X)] " -[Xn -E(X)]2 =:p,~[x,»e<x>12 i=l Varians 7.4 Std(X) = t /Var(X) Standardavvik 7.7 Kov(w,,.)= Eit»- E(rp)}- {rm E(rn1)}] Kovarians

10 q _ Rf; Perioder , , , Rentetabell 1: Tabellen viser verdien av Rf. = (1+r)T, dvs. 5/uttverdifaktor; vedtidspunkt T(sIuttverdi) av 1 krone forrentet med r0/o pr periode.

11 'LD \lo7u'l -l>bol\) é -: Rf' , ,8772 0, , , Perioder Rentetabell 2: Tabellen viser verdien av Rf. = -L7, (1 + r) tidspunkt Tmed r0/o rente pr periode. dvs. diskonteringsfaktor,'verdi ved tidspunkt 0 (nåverdi) av 1 krone utbetalt ved

12 LOW \l P-LO Ni -I Af' ,9804 0, , ,8000 0,7937 0, L9704 L9416 L9135 L8861 L8594 L8334 L8080 L7833 L7591 L7355 L7125 L6901 L6681 L6467 L6257 L6052 L5852 L5656 L5465 L5278 L5095 L4915 L474O L4568 L4400 L4235 L4074 L3916 L3761 L Perioder , , , , , Rentetabell 3: Tabellen viser verdien av A; = etterskuddsannuitet (1 + r ) 1 TI r - (1 + r). dvs. invers onnuitetsfoktor; verdi ved tidspunkt 0 (nåverdi) av en på 1 krone i Tperioder med r0/o rente pr periode.

13 _l w A} Perioder ,0100 0,5075 0, , , , Rentetabell 4: Tabellen viser verdien av A; = lån på 1 krone til r0/o rente pr periode over Tperioder. r (1+ r)t dvs. annuitetsfaktor; ytelse prperiode som er nødvendig forå avdra og forrente et ' 1+ r -1

14 r 1 1 1,OOOO O 23 1, O O , , ,5828 Perioder , , , , O , , , , , O , , O T Rentetabell 5: Tabellenviser verdienav SV; = Æ, dvs. sluttverdifaktor foren annuitet; verdi vedtidspunkt T(sluttverdi] av en f etterskuddsannuitet på 1 krone itperioder med ro/orente pr periode.

15 g '1 SV; Perioder , ,1067 0, , r Rentetabell 6:Tabellen viser verdien av SV; =.dvs. invers sluttverdifaktor for annuitet; ytelse prperiode som ernødvendig for at (1+r)T -1 verdien vedtidspunkt Tav en etterskuddsannuitet skalvære lik 1 krone med r0/orente pr periode.

Høgskolen i Hedmark 3REV240 VERDSETTELSE

Høgskolen i Hedmark 3REV240 VERDSETTELSE Q :/ (4') \. Høgskolen i Hedmark 3REV240 VERDSETTELSE Kontinueringseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 14. januar 2015 Eksamenstid: 09.00 13.00 Sensurfrist: 4. februar 2015 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. HREV120 Videregående finansregnskap. Kontinuasjonseksamen høsten 2014 \/ Høgskolen i Hedmark HREV120 Videregående finansregnskap Kontinuasjonseksamen høsten 2014 Eksamenssted: Campus Hamar Eksamensdato: 7. januar 2015 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 28. januar 2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK

Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK I;«- ix: f' Høgskolen i Hedmark 3ØR485 ÅRSOPPGJØRIGOD REG NSKAPSSKIKK Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 3. desember 2014 Eksamenstid: 09.00 15.00 Sensurfrist: 24. desember 2014

Detaljer

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING

KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING J ä Høgskolen i Hedmark KLED190 LEDELSE OG ØKONOMISTYRING 7 dager individuell hjemmeeksamen Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Kongsvinger Eksamensdato: 12. - 19. desember 2014 Eksamenstid: utleveres/innleveres

Detaljer

Renteregning. Innledning

Renteregning. Innledning Renteregning Innledning Renteregnings-teknikker Sluttverdi og nåverdi av ett enkelt beløp Sluttverdi og nåverdi av flere like og ulike beløp Nåverdi av endelig og uendelig rekke Renter og avdrag på annuitetslån

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter

Høgskolen i Hedmark. 3REV100 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 2014. Særtrykk av lover (Regnskapsloven og Bokføringsloven) og forskrifter í) Høgskolen i Hedmark 3REV1 GRUNNLEGGENDE REGNSKAP Qrdinær eksamen høsten 214 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 11.desember 214 Eksamenstid: 9. 13. Sensurfrist: 5. januar 215 Tillatte hjelpemidler: Særtrykk

Detaljer

Investeringsanalyse for Kværner Stord

Investeringsanalyse for Kværner Stord Investeringsanalyse for Kværner Stord Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, Økonomi og Administrasjon Av: Synnøve Leth, Veronica Leth, Lovise Kristin Risnes, Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse

Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse Faglig kontakt under eksamen: Tim Torvatn Tlf.: 735 93493 eller 9716 3061 Eksamensdato: 24. mai 2013 Eksamenstid

Detaljer

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2011/2013 Individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

NØJ555 Skatterett til revisoreksamen

NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Høgskolen i Hedmark NØJ555 Skatterett til revisoreksamen Eksamen høst 2014 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 26. november 2014 Eksamenstid: 09.00 15.00 Sensurfrist: 17. desember

Detaljer

Forord. Henrik Halseth

Forord. Henrik Halseth Verdivurdering av næringseiendom - metoder, modeller og begrep. Valuation of commercial real estate - methods, models and concepts. henrik halseth Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 30 stp.

Detaljer

Utsatt individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi. Torsdag 28. august 2014 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator

Utsatt individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi. Torsdag 28. august 2014 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2013/2015 Utsatt individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi Torsdag 28. august 2014 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Investeringsanalyse for Mint Renhold AS

Investeringsanalyse for Mint Renhold AS Anders Bråthen Frank Henrik Ringen Hofseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Investeringsanalyse for Mint Renhold AS BTH9503 Bacheloroppgave økonomistyring og investeringsanalyse Innleveringsdato:

Detaljer

Verdivurdering av Aker Seafoods ASA

Verdivurdering av Aker Seafoods ASA Verdivurdering av Aker Seafoods ASA av Elin Bergum Ingvild Elise Karlsen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 stp) Handelshøyskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2008) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april.

PROSJEKTOPPGAVE. (våren 2008) Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører. Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april. Avdeling for informasjonsteknologi Remmen, Halden Høgskolen i Østfold Fag: STATISTIKK OG ØKONOMI (ITD20106) 2. klasse dataingeniører PROSJEKTOPPGAVE (våren 2008) Tidsfrister: Utdelt: fredag 4. april. Innleveringsfrist:

Detaljer

Teknologiledelse - Økonomi

Teknologiledelse - Økonomi Teknologiledelse - Økonomi Komepdium basert på forelesningsnotater fra våren 2012 Einar Baumann 11. mai 2012 Dette kompendiumet er basert på notatene mine fra forelesningene mine i faget. Noen av notatene,

Detaljer

Verdivurdering av Kaikanten Fisk & Skalldyr AS

Verdivurdering av Kaikanten Fisk & Skalldyr AS Verdivurdering av Kaikanten Fisk & Skalldyr AS Av Robert Robertsen Mastergradsoppgave i fiskerifag Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Norges Fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Mai 2007 II Forord

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 11.1 Årlige innbetalinger 600 000 - utbetalinger til variable kostnader 350 000 - utbetalinger til betalbare faste kostnader 50 000 Årlig innbetalingsoverskudd

Detaljer

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie

Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vårsemesteret 2014 Lønnsomheten av å investere i bolig for utleie En investeringsanalyse for perioden 1994-2013 Marte Eltvik Lien og Christopher Egeland Sæbø Veileder: Ola

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer?

Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høsten 2012 Masterutredning i Finansiell Økonomi Veileder: Professor Ola Honningdal Grytten Investeringsanalyse: Bolig eller aksjer? - En studie om hvor lønnsomt boliginvestering

Detaljer