Arbeidskapital. Finansiering. Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidskapital. Finansiering. Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering"

Transkript

1 Finansiering Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Arbeidskapital Arbeidskapital = omløpsmidler kortsiktig gjeld Spesielt sentralt er styring av likvide beholdninger, varelagre og kundefordringer I 1999 utgjorde omløpsmidler 32 % av kapitalbindingen i industrien John-Erik Andreassen 2 Høgskolen i Østfold Eiendeler i aksjeselskaper i 1999 Anleggsmidler I. Immaterielle eiendeler II Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Skip, rigger, fly og lignende Driftløsøre, inventar, verktøy og lignende III Finansielle eiendeler Investeringer i datterselskap, annet foretak i samme konsern eller tilknyttet selskap Lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap og felles kontrollert selskap Øvrige finansielle anleggsmidler Uspesifiserte anleggsmidler Omløpsmidler I Varer II Fordringer Kundefordringer Øvrige fordringer III Investeringer IV Kontanter, bankinnskudd og lignende Uspesifiserte omløpsmidler SUM EIENDELER John-Erik Andreassen 3 Høgskolen i Østfold

2 Gjeld og egenkapital i aksjeselskaper i 1999 Egenkapital I Innskutt egenkapital Selskapskapital Overkursfond II Opptjent egenkapital Gjeld I Avsetning til forpliktelser II Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Langsiktig konserngjeld Øvrig langsiktig gjeld III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Kortsiktig konserngjeld Øvrig kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD John-Erik Andreassen 4 Høgskolen i Østfold Driftssyklusmodellen Driftssyklus Varelagerperiode Råvarelager Varer i arbeid Ferdigvarelager Kundekredittid Leverandør kreditt Kontantkonverteringsperiode Innkjøp Leverandør Produksjonen Produksjonen Produksjonen Kundene råvarer betales starter ferdig selges betaler John-Erik Andreassen 5 Høgskolen i Østfold Eksempel - driftssyklusmodell Millioner Post kroner Innkjøp av råmaterialer 70 Forbruk råmaterialer 68 Omsetning (alt på kreditt) 260 Kostnad solgte varer 185 Gjennomsnittlig leverandørgjeld 13 Gjennomsnittlig råvarelager 12 Gjennomsnittlig lager varer i arbeid 11 Gjennomsnittlig ferdigvarelager 25 Gjennomsnittlige kundefordringer 50 John-Erik Andreassen 6 Høgskolen i Østfold

3 Sentrale spørsmål Ut fra disse opplysningene kan vi finne Råvarelagringstid Produksjonstid Ferdigvarelagringstid Kundekredittid Driftssyklus Leverandørkredittid Kontantkonverteringsperiode John-Erik Andreassen 7 Høgskolen i Østfold Kontantkonvertering Post: Nøkkeltall: Beregning Bindingstid Råvarelagringstid Råvarelager dager = 365 Råvareforbruk 68 Produksjonstid Varer i arbeid Solgte varers kostnad = dager Ferdigvarelagringstid Ferdigvarelager = 365 Solgte varers kostnad dager Varelagringstid 136 dager Gjennomsnittlig debitorer = 365 Kundekredittid Kredittsalg dager Driftssyklus 206 dager Leverandørkreditt = 365 Råvarekjøp dager Kontantkonverteringsperiode 138 dager John-Erik Andreassen 8 Høgskolen i Østfold Overtrading Prøver å oppnå for mye på for kort tid Meget rask vekst i omsetningen Rask vekst i omløpsmidler og kanskje også anleggsmidler Uheldig utvikling i varelagringstid og kundekredittid Økt gjeldsfinansiering, for eksempel økt leverandørgjeld og økt kredittid Reduksjon i likviditetsgrader og arbeidskapital John-Erik Andreassen 9 Høgskolen i Østfold

4 AC Racing salg og resultat År Salgsinntekter Kostnad solgte varer Andre driftskostnader Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Utbytte Tilbakeholdt overskudd John-Erik Andreassen 10 Høgskolen i Østfold AC Racing balanse Anleggsmidler Omløpsmidler Varelagre Kundefordringer Kontanter Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørkreditt Andre kreditorer Kassekreditt Sum gjeld og egenkapital John-Erik Andreassen 11 Høgskolen i Østfold Nøkkeltall - AS Racing År Økning i anleggsmidler Arbeidskapital Kasselikviditet 0,84 0,73 Balanselikviditet 1,53 1,11 Økt omsetning Kundekredittid Leverandørkredittid Varelagringstid John-Erik Andreassen 12 Høgskolen i Østfold

5 Kortsiktig og langsiktig finansiering Bør langsiktige eiendeler være langsiktig finansiert? Omløpsmidler lav risiko, lav avkastning Anleggsmidler høy risiko, høy avkastning Kortsiktig gjeld høy risiko, høy avkastning Langsiktig gjeld lav risiko, lav avkastning Omløpsmidler bør være kortsiktig finansiert Anleggsmidler bør være langsiktig finansiert John-Erik Andreassen 13 Høgskolen i Østfold Kortsiktig og langsiktig finansiering Eiendeler Gjeld Kortsiktig Langsiktig Kortsiktig Langsiktig Lav risiko Høy risiko Høy risiko Lav risiko Lav avkastning Høy avkastning Høy avkastning Lav avkastning John-Erik Andreassen 14 Høgskolen i Østfold Lønnsomhetsvurderinger av lån effektiv rente Lånekostnader : Rentekostnad som påløper på et lån - nominell rente I tillegg til rentekostnader påløper også ofte kostnader i form av gebyrer, samt at renter beregnes og belastes flere ganger pr. år Dette øker lånets kostnad ut over den nominelle rente, og kalles lånets effektive rente, som er lånets internrente John-Erik Andreassen 15 Høgskolen i Østfold

6 Beregning av effektiv rente Plasser kontantstrømmen nøyaktig på tidsaksen Beregn renten pr. periode (mnd, kvartal, halvår ) Regn om til effektiv årsrente John-Erik Andreassen 16 Høgskolen i Østfold Effektiv rente = internrente CF 0 CF t q) = n t t= 1 (1+ Hvor CF 0 er netto utbetalt (etter fradrag for gebyrer mv), og CF t er alle utbetalinger knyttet til lånet (renter, avdrag, betalingsgebyrer) q = rente pr. periode John-Erik Andreassen 17 Høgskolen i Østfold Fra perioderente til effektiv rente m p = (1+ q) 1 Hvor: p = effektiv årsrente m = antall betalinger pr. år John-Erik Andreassen 18 Høgskolen i Østfold

7 Låneeksempel - lån kr Nominell rente 9.2% p.a. (etterskudd), etabl. gebyr kr 1 370, termingebyr kr 50, halvårlig betaling, 1 år løpetid Tid Nå Etter 6 mnd Etter 12 mnd Lån Etableringsgebyr Renter Termingebyr Avdrag Kontantstrøm John-Erik Andreassen 19 Høgskolen i Østfold Halvårlig rente og effektiv årsrente = + 2 (1+ q) q = 0,0565 eller 5,65 % 2 p = 1,0565 1= 0,1162 eller 11,62 % John-Erik Andreassen 20 Høgskolen i Østfold Effektiv rente - nedbetalingstid Nedbetalingstid (år) Effektiv rente 11,62 % 10,84 % 10,50 % 10,34 % 10,22 % Effektiv rente reduseres med lengre løpetid, fordi etableringsgebyret blir spredt over et lengre tidsrom John-Erik Andreassen 21 Høgskolen i Østfold

8 Effektiv rente - forskuddsrente Tid Nå Etter 6 mnd Etter 12 mnd Lån Etableringsgebyr Renter Termingebyr Avdrag Kontantstrøm = + 2 (1+ q) 2 q = 5,92%, dvs. p = 1, = 12,2% John-Erik Andreassen 22 Høgskolen i Østfold Avbetalingskontrakt Kikkert koster kr kontant, eller kr 932 pr. mnd i 12 mnd, forskuddsvis Tid 1. mnd Mnd 2-12 Avbetaling Kontant Differanselån q = 1,7735 %, dvs. p = 1, ,49% -1 = John-Erik Andreassen 23 Høgskolen i Østfold 12 Annuitetslån Kr , rente 8 % p.a., løpetid 5 år Årlig ytelse = A -1 5,8 0,25046 = År Annuitet Rentedel Avdragsdel Restlån = John-Erik Andreassen 24 Høgskolen i Østfold

9 Serielån Kr , rente 8 % p.a., løpetid 5 år År Rentedel Avdragsdel Ytelse Restlån John-Erik Andreassen 25 Høgskolen i Østfold Låneutbetalinger Lån , 5 år, 8 % rente Annuitet Serielån John-Erik Andreassen 26 Høgskolen i Østfold Effektiv rente - annuitet og serielån Annuitetslån: = (1+ q) Serielån: = (1+ q) Effektiv rente = 8 % i begge tilfeller, avdragsprofil påvirker ikke effektiv rente, men kan gjøre det ved gebyrer John-Erik Andreassen 27 Høgskolen i Østfold

10 Differanselån År Annuitetslån (A) Serielån (S) A - S Differanselånets internrente er 8 %. Ved avkastningskrav over 8 %, kan annuitetslånet bli marginalt bedre John-Erik Andreassen 28 Høgskolen i Østfold Differanselån Annuitetslån Serielån 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % John-Erik Andreassen 29 Høgskolen i Østfold Leverandørfinansiering Anta at en bedrift har betalingsmuligheter netto pr. 30 dager, eller 10 dager - 2 % rabatt. Hvilken effektiv rente oppnår man ved å bruke rabatten, eller hvilken rente betaler man ved ikke å bruke rabatten? =, dvs.q = 100/98-1= 0,0204 eller 2,04% 1+ q p = 1, = 0,4386 eller 43,86 % John-Erik Andreassen 30 Høgskolen i Østfold

11 Kassekreditt John-Erik Andreassen 31 Høgskolen i Østfold Effektiv rente - kassekreditt Kassekreditt belastes med en rente av trukket beløp, pluss provisjon av bevilgningsrammen (limit), betales pr. kvartal Eks: Limit , utnyttelsesgrad 50%, rente 11,95 % p.a., provisjon 0,25 % pr. kvartal John-Erik Andreassen 32 Høgskolen i Østfold Effektiv rente - kassekreditt Renter ,988 % 7 468,75 Provisjon ,250 % 1 250,00 Sum 8 718,75 Rente og provisjon utgjør 8 718,75/250 = 3,49% av trukket beløp Effektiv rente = 1, = 14,7% 000 John-Erik Andreassen 33 Høgskolen i Østfold

12 Effektiv rente - kassekreditt Effektiv rente kan alternativt finnes slik: Rente pr. kvartal: nominell årsrente 4 + limitprovisjon utnyttelsesgrad 0,1195 0,0025 = + = 0,0349 eller 3,49 % 4 0,5 John-Erik Andreassen 34 Høgskolen i Østfold Factoring John-Erik Andreassen 35 Høgskolen i Østfold Factoring % margin % forskudd 2. fakturakopi Factoringklient Factoringselskap 5. Betaling 4. Betalingsanmodning 1. originalfaktura Debitorer John-Erik Andreassen 36 Høgskolen i Østfold

13 Factoring - lønnsomhet Factoring - både administrative og finansielle tjenester Administrativt: Reskontrokontroll mv Finansielt: Forskutterte fordringer Lønnsomhetsanalyse må ivareta begge sider Spørsmål Hvor mye kapital frigjøres? Hva koster dette (netto)? John-Erik Andreassen 37 Høgskolen i Østfold Eksempel factoring Bedrift omsetter for pr år Kundekreditt hittil 45 dager, men kan reduseres til 30 med factoring 20 % margin, 13 % rente på forskudd Administrasjonsgebyr kr 25 pr. faktura, gjennomsnittlig fakturabeløp kr Sparte adm. kostnader: kr John-Erik Andreassen 38 Høgskolen i Østfold Hvor mye kapital frigjøres? Kundefordringer nå Kundefordringer med factoring % margin Forskuttert beløp Kundefordringer etter factoring Frigjort kapital John-Erik Andreassen 39 Høgskolen i Østfold

14 Hva koster det? 13 % renter av forskudd kr Adm gebyr (2400 fakturaer) a kr Sum kostnader Sparte adm. kostnader Sum kostnader Frigjort kapital Kostnader i % av frigjort kapital 8,77 % John-Erik Andreassen 40 Høgskolen i Østfold Leasing John-Erik Andreassen 41 Høgskolen i Østfold Investeringslån John-Erik Andreassen 42 Høgskolen i Østfold

15 Litteraturliste Bredesen, I.: Investering og finansiering. Oslo: Gyldendal akademisk, Kap. 5,9 og 13 Brealey, Myers and Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, edition. (BMM) Bøhren, Ø., Michalsen, D.: Finansiell økonomi. Teori og praksis. Skarvet Forlag, Kap. 4-5 John-Erik Andreassen 43 Høgskolen i Østfold Oppgaveløsning Oppgave 2 (kap 9), 1 (kap 13) i boken til IB Oppgave 9.1 i oppgaveboken til IB John-Erik Andreassen 44 Høgskolen i Østfold

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm

Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Budsjettering av investeringens kontantstrøm Investeringstyper Trinn i investeringsanalysen Investeringer og strategi Budsjettering av kontantstrøm Fra resultat til kontantstrøm Arbeidskapitalbehov Kapitalbehov

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Renteregning. Innledning

Renteregning. Innledning Renteregning Innledning Renteregnings-teknikker Sluttverdi og nåverdi av ett enkelt beløp Sluttverdi og nåverdi av flere like og ulike beløp Nåverdi av endelig og uendelig rekke Renter og avdrag på annuitetslån

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer

Risikoanalyse av prosjekter. Risiko i investeringsanalyse. Think prosjekt i fare?

Risikoanalyse av prosjekter. Risiko i investeringsanalyse. Think prosjekt i fare? Risikoanalyse av prosjekter Hva menes med risiko? Forventning og varians Praktiske metoder for risikokartlegging Følsomhetsanalyse Scenarioanalyse Simulering Bruk av Excel Litt om opsjoner John-Erik Andreassen

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

gjør det heller ikke lettere å navigere seg gjennom denne jungelen.

gjør det heller ikke lettere å navigere seg gjennom denne jungelen. Normalisering av arbeidskapital i transaksjoner I transaksjonsprosesser er det vanlig at man tidlig låser verdien av selskapet i form av selskapsverdi/enterprise value, og ut ifra denne utleder egenkapitalverdien,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Resultatregnskap Tall i hele 1 000 NOTER 2013 2012

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING I samarbeid med Innhold Innhold Verdi... 3 Vurderingsmodell... 5 Forutsetninger... 5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Bransjesammenligning... 7 Prognostisert

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS Postboks: 86, STENERSGATA 1 E 0050 OSLO Att.: QVIST JACOBSEN DAN D&B Firmafakta Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 26-06-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 26-06-2009 for TVERLI AUT SVEISESERVICE AS ANOLITVEIEN 6 1400 SKI Att.: ELLEN CLAUSEN D&B Firmafakta Rapport den 26-06-2009 for TVERLI AUT SVEISESERVICE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 05-08-2008 for

D&B Firmafakta. Rapport den 05-08-2008 for HSH Postboks: 2900, HENRIK IBSENS GATE 90 0230 OSLO Att.: MADSEN VIBEKE HAMMER D&B Firmafakta Rapport den 05-08-2008 for HSH Produsert av Printing AS - www.printing.no 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer