Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/ /2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/15 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 og 12-4 rettsvirkning av reguleringsplan, avslås søknad om dispensasjon for oppføring av brygge på GB 30/178, Oftenesveien 111. Bakgrunnen for avslaget er at hvis det blir gitt dispensasjon for oppføring av brygge som søkt, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra bli vesentlig tilsidesatt. Bakgrunn for saken: Saksutredning: Søknaden: Det søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å bygge en 8 m lang steinbrygge på GB 30/178. Mesteparten av brygga søkes plassert utenfor byggegrensa i reguleringsplanen. Brygga krever derfor dispensasjon fra byggegrensa i reguleringsplanen. Fylkesmannen mener at siden gjeldende plan er fra før 1992, den er fra 1991, går kommunedelplanen foran reguleringsplanen. Denne har en bestemmelse om plankrav. De mener omsøkt brygge krever dispensasjon fra dette plankravet. Kommunens planavdeling er ikke enig i denne vurderingen, men mener reguleringsplanen er gjeldende, se vedlagte vurdering. Den aktuelle eiendommen var opprinnelig en del av en større hytteeiendom GB 30/11 hvor det var regulert inn til sammen fire hytter. I den senere tid er eiendommen delt opp i fire nye hytteeiendommer i tillegg til avgivereiendommen 30/11 som inneholder fellesareal og en stor sjøbu. Resten av fellesarealet er fordelt på de andre hytteeiendommene. Fradeling av 30/180 er godkjent i 2013, 30/175 i 2011, 30/174 i 2011 og 30/178 i Fradelingen er ikke i tråd med planen, da fellesarealet er fordelt på de ulike hytteeiendommene. Hytta på 30/175 er ferdigstilt i 2013, hytta på 30/174 er ferdigstilt i GB 30/180 er foreløpig ubebygd. Det er gitt igangsettingstillatelse til hytta på 30/178 i Det er ikke mulig å finne denne

2 byggesaken i arkivet, men den er omtalt i matrikkelen. Tilbygg og sjøbod på 30/178 er godkjent i 2014, se vedlagte særutskrift. Sjøbua på 30/11 er tatt i bruk i 1996 i følge matrikkelen, vi har ikke funnet byggesaken på denne eiendommen. Alle eiendommene eies av de samme 5 eierne. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen ligger innenfor område regulert til område for fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Søndre del av Oftenes. Reguleringsplanen er egengodkjent PLANOMRÅDET Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne grenselinje skal arealene disponeres som vist på planen.

3 2. BYGGEOMRÅDE: HYTTER. I området kan oppføres inntil 12 hytter eksklusiv eksisterende hytter. Hver tomt skal kun bebygges med 1 hytte. Brutto gulvareal (inkl. evt. uthus) skal ikke overstige 100 m² pr. tomt. Bebyggelsen skal være i 1. etasje og ha saltak. Eventuelt loftsrom skal kunne utnyttes. 3. Bebyggelsens plassering på de enkelte tomter skal fastsettes etter konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Bestemmelsene i Plan- og bygningsloven om avstand til nabogrenser skal ved dette følges. 4. FELLESOMRÅDE: BÅTPLASS Sjøbuer max 10 m² pr. hyttetomt med tilhørende brygge kan oppføres i området hvor angitt felles båtplass. Sjøbuene skal føres opp i en stil som passer inn blant de eksisterende bygg i området. 6. FELLESAREAL. Fellesarealer i vestre del av planen omfatter følgende: Fellesareal i østre del av planen på eiendommen 30/11 er felles for en bestående hytte og tre planlagte hytter på eiendommen 30/11. På plankartet er det angitt felles båtplass for 30/11. Plankartet viser også byggegrense mot sjøen. Deler av brygga kommer i konflikt med denne. Eiendommen ligger også innenfor område regulert til nåværende fritidsbebyggelse i Kommunedelplan for Kjellandsheia. Bestemmelser til kommunedelplan for Kjellandsheia, Oftenes og Leireheia sier bl.a. følgende: Følgende retningslinje gjelder i kommunedelplanen: Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12, og vi kan, ut fra en

4 samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas.det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt. Uttalelser fra annen myndighet: Fylkesmannens miljøvernavdeling bemerker i uttalelse datert at felles båtplass er svært nær GB 30/178. Det bemerkes at kommunedelplan for Kjellansheia går foran reguleringsplanen med krav om at nye tiltak ikke kan finne sted før dette kan skje i samsvar med områdereguleringsplan. De mener søknaden krever dispensasjon fra dette plankravet. Det vises til tidligere planprosess i området som ikke kom i mål. Det vises også til de strenge nasjonale føringene når det gjelder bygging i strandsonen. Det pekes på at omsøkt brygge vil øke det bebygde preget i strandsonen og dermed ytterligere svekke naturverdiene i strandsonen. Kommunen gis råd om å avslå søknaden. Kommunens planavdeling er ikke enig med fylkesmannen i at det er plankrav i området, se vedlagte vurdering. Avdelingen sier blant annet følgende i sin vurdering: Vi vurderer at det er sannsynlig at reguleringsplanen for «Søndre del av Oftenes» var kjent da kommunedelplanen ble utarbeidet og at det var et bevisst valg å ikke ta med planen i opplistingen over planområder hvor det skal være plankrav. Kommunen har hatt byggesaker innenfor planområdet etter vedtaket av kommunedelplanen, som har blitt behandlet uten å ta hensyn til et eventuelt plankrav, dette underbygger vurderingen av at området ikke omfattes av plankravet. I e-post fra fylkeskonservatoren bes det om at saken utsettes til det foreligger uttalelse fra Norsk Maritimt Museum (NMM). Norsk Maritimt Museum (NMM) anser sannsynligheten for en konflikt med kulturminner under vann som svært lav, pga. tiltakets omfang og grunnforholdene på stedet. NMM har derfor ingen anmerkning til tiltaket, utover å minne om at hvis det under tiltakets gjennomføring oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet (for eksempel vrakdeler, keramikk, bearbeidet flint, glass, krittpiper eller annet), må arbeidene straks stanses og museet varsles, jfr. kml 14 tredje ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. Relevante punkter i ansvarlig søkers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Det søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for bygging av en 8 meter lang steinbrygge. Brygga vil ligge ute i sjøen og delvis inne på landareal som er regulert til byggeområde. En del av brygga vil ligge utenfor byggegrensen i planen. Hytta eies av Åse

5 Slettebøe og er utskilt fra familiesameiet mellom fem søsken. De er nå i gang med å oppløse sameiet 30/11. Pr i dag eies alle de 5 parsellene av det som opprinnelig var GB 30/11 av de samme 5 eierne. Det er formålet på land som gjelder ved oppføring av brygge, og dette det må gis dispensasjon fra. Alle søsknene (naboene) er enige om at Åse bør få bygge en egen brygge på dette stedet. Hun benytter i dag stedet til å fortøye båter. Gamle folk på Oftenes kaller stedet for Vedderstø og kan fortelle at det alltid har vært benyttet av grunneiere til å fortøye båter på, lenge før hyttene ble bygget i området. Stedet kan fortsatt benyttes til å fortøye båter uten at det bygges ny brygge i strid med de strenge nasjonale føringene som gjelder for bygging i strandsonen. Der brygga skal bygges er det en naturlig grunne inn mot fjellet som ligger like under vannflaten. Denne flaten danner et naturlig fundament for brygga. Den skal utføres i stein og de skal benyttes lokal grov stein som vil gå i ett med fjellet bakenfor. Det vil ikke være nødvendig å sprenge eller på annen måte endre terrenget. Den vil følgelig få en plassering og en utforming som gjør at den faller naturlig inn i landskapsbildet. Det er positivt at brygga som søkes bygd gis en utforming som gjør at den går mest mulig ei ett med det naturlige fjellet på stedet. Stedet er allerede sterkt privatisert ved at det er bebygd med hytter, brygger og sjøboder. Det er ikke benyttet av allmenheten på noen måte. Administrasjonen er enig i at de mange hyttene i området bidrar til privatisering. Denne delen av Oftenes er regulert til byggeområder og fellesareal for Åses familie. Bebyggelsen på stedet er til dels bygget i strid med planen. Ved at kommunen tidligere har godkjent bygging av en stor sjøbod på fellesarealet (angitt som felles båtplass) har man på en måte fjernet grunnlaget for å opprettholde dette arealet som felles for eierne av GB 30/11. Vi har ikke klart å finne byggesaken for den store sjøboden på GB 30/11 i vårt arkiv. Men i matrikkelen er det oppgitt datoer for rammetillatelse, igangsettingstillatelse og når tiltaket er tatt i bruk. I følge tiltakshaver ble boden bygd for ca 20 år siden. Grunnen til at det ble gitt tillatelse til en så stor bod var at tiltakshaver var yrkesfisker. Siden vi ikke finner byggesaken vet vi ikke noe mer om begrunnelsen enn det tiltakshaver opplyser. Området sjøboden står på er ikke omregulert. Selv om det er gitt dispensasjon til å oppføre den store sjøboden er området fortsatt å betrakte som fellesareal, i følge planen. Felles båtplass for GB 30/11 er på planen angitt her. Dette arealet var heller ikke i utgangspunktet stort nok til å betjene alle parter i familien. På grunn av sjøboden er det blitt enda mindre. Planen har som prinsipp at det skal være felles båtplasser. GB 30/178 ligger ved siden av felles båtplass. I følge uttalelse fra planavdelingen var det sannsynligvis et bevisst valg at den aktuelle reguleringsplanen fortsatt skal gjelde. Det er ikke noe plankrav for dette området i kommunedelplanen for Kjellandsheia som ble vedtatt Det må derfor antas at de vurderinger som er gjort i reguleringsplanen fra 1991 fortsatt er gjeldende. Området skal ha

6 felles båtplasser for å begrense utbyggingen i strandsonen, i tråd med de strenge nasjonale føringene når det gjelder dette. Som man ser av planen er det på flere steder langs sjøen angitt «båtplass». På disse stedene er det bygget brygger. Vi kan ikke se at den brygga som her omsøkes vil sjenere verken beboere eller allmenheten på noen som helst måte. Planens intensjon er at brygger og båtplasser skal være der de er angitt på planen. Denne brygga må etter vår oppfatning sees på som en naturlig fortetting i et allerede utbygget område. Med tanke på det sterke presset for nedbygging av strandsonen vil den foreslåtte brygga bidra til å forsterke det bebygde preget i området. Området vil framstå mer uberørt uten denne brygga, og dermed mer i tråd med de strenge nasjonale føringene som gjelder bygging i strandsonen. På dette grunnlaget mener vi at kommunen bør kunne godkjenne brygga slik at hun trygt kan fortøye egen båt på egen brygge. Hvis kommunen godkjenner brygga som søkt vil det uthule planens prinsipp om felles brygger. Det vil bidra til at det skapes presedens i forhold til lignende saker. Planen som styringsverktøy vil bli svekket. Vi minner om at det på 31/67 også er bygget en brygge mot syd som ikke er innregulert i planen. Brygga på GB 31/67 ble bygget før planen ble vedtatt i Den var en erstatning for en brygge som røk i et uvær i 1983/84. Brygga som ble bygget til erstatning for denne var større enn den eksisterende. Denne ble ødelagt av uvær i Brygga som erstattet denne var større og kraftigere og høyere med støpt vegg i front for å tåle påkjenningene. Normalt anses brygger fra før 1982 som godkjent dersom det kan dokumenteres at de eksisterte på det tidspunktet. I dette tilfellet foreligger det en sak fra 2007 hvor de forklaringer som ble gitt når det gjelder bryggas opprinnelse ble tatt til etterretning. Brygga på denne eiendommen anses derfor som godkjent pr i dag. Siden denne brygga er fra før planen ble vedtatt er den ikke et sammenlignbart eksempel som skaper presedens for denne saken. Hensynet bak planen er blant annet å påse at man oppnår en helhetlig utbygging samt å regulere bruken av området, både for allmenhet og for beboere. Vi mener dette best gjøres i plansammenheng, ved en eventuell revisjon av planen. I dette tilfellet vil ikke allmenheten bli berørt. De øvrige hytteeiere har i tillegg ytret et sterkt ønske om at Åse må få lov til å bygge en brygge på egen tomt. Det er gitt tillatelse til sjøbu på samme eiendommen, på det som er regulert til fellesareal. Hyttetomtene er heller ikke fradelt i tråd med planen. Store deler av fellesarealet er lagt til hyttetomtene, under forutsetning av at dette skulle være til uendret bruk. Ved at det er gitt dispensasjon for sjøbu på fellesarealet uthules bruken av området til fellesareal, slik planen forutsetter. Bygging av brygge i strid med planen vil ytterligere svekke planen som styringsverktøy.

7 På grunn av ovenstående spesielle momenter vedrørende familiære forhold og at felles bryggeområde er bebygget i utakt med planen kan vi ikke se at denne saken kan skape presedens for andre saker i planområdet. Hvis det også tillates å bygge brygge i strid med planen, vil dette skape presedens for andre bryggesaker. Vi kan på denne bakgrunn ikke se at dispensasjonen vil være til skade for verken planen eller hensynene bak denne eller for helse, miljø og sikkerhet i området. Administrasjonen mener en brygge vil være i strid med prinsippet i planen om felles brygger. Fordeler og ulemper: Fordelene for tiltakshaver vil være uomtvistelig store ved at de får sin egen brygge foran hytta si. Den aktuelle eiendommen er blant dem som ligger nærmest fellesområdet og dermed fellesbrygga. Det er derfor ikke denne eiendommen som har størst behov for egen brygge. Administrasjonen er enig i at det kan være en fordel for eierne å få en brygge på egen eiendom. Siden det kun er snakk om fordeler for eierne av eiendommen vektlegges dette argumentet i liten grad. Fordelene for resten av familien vil også være store ved at det blir færre parter å fordele det felles bryggearealet på. Administrasjonen kan ha forståelse for dette argumentet. Selv om fordelene gjelder flere enn bare eierne, gjelder fordelen en svært begrenset gruppe mennesker og kan dermed ikke tillegges stor vekt. Som nevnt vil brygga gli pent og umerkelig inn i landskapsbildet pga sin utforming. I tillegg vil den ikke påvirke allmenhetens interesser i området. Hensynene bak planen vil som nevnt etter vår oppfatning ikke bli skadelidende. Vi kan derfor ikke se at dispensasjonen vil medføre noen som helst samfunnsmessige ulemper. Administrasjonen mener brygga vil skade naturverdiene og de landskapsmessige verdiene ved at fjellet ikke bevares uberørt. Fjellet kan ikke tilbakeføres til slik det var. Dette anses som en større samfunnsmessig ulempe enn fordelene for en svært begrenset gruppe mennesker. Det er viktig å være klar over at presset for å bygge i strandsonen er stort. Verdien av at strandsonen bevares uberørt er så stor at det har ført til strenge nasjonale føringer når det gjelder bygging i strandsonen. Ulempen ved ikke å følge disse føringene vil være større enn fordelene i denne saken. Administrasjonens samlede vurdering: Det søkes om oppføring av ny brygge i naturstein på 30/178. Største delen av brygga kommer i konflikt med byggegrensa mot øst i reguleringsplanen. Planen viser heller ikke noen brygge på det aktuelle stedet. Brygga er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanen for å kunne få tillatelse. Noen steder i planen er det skrevet båtplass eller felles båtplass på plankartet. Noen av stedene er det i tillegg tegnet inn brygger. På omsøkt sted er det verken angitt båtplass eller tegnet inn brygge. Planen tolkes dithen at brygge er avhengig av dispensasjon fra planen, siden det verken

8 er angitt båtplass eller vist noen brygge på det aktuelle stedet. I tillegg kommer brygga i konflikt med byggegrensa. Reguleringsplanen gjelder i området. Vi er ikke enig med Fylkesmannen som mener kommunedelplan for Kjellandsheia, med sitt plankrav går foran gjeldende reguleringsplan, se vedlagte uttalelse fra planavdelingen, med begrunnelse. Kommuneplanens arealdel 5 h sier at brygger skal ha maks kaifront 12 meter. Bryggearealet skal maks være 30 m². Omsøkt brygge er 8 m lang og ikke så veldig bred. Den er i tråd med nevnte bestemmelse i kommuneplanen. Gjeldende reguleringsplan er vedtatt i 1991 er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Kommunedelplanen for Kjellandsheia ble vedtatt I følge uttalelse fra vår planavdeling var det et bevist valg og ikke ta med planen i opplistingen over planområder hvor det skal være plankrav. Formålet i kommunedelplanen er eksisterende fritidsbebyggelse. Dette er i samsvar med formålet i reguleringsplanen, som er fritidsbebyggelse. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Reguleringsplanen og kommunedelplanen fastsetter fremtidig arealbruk for området, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 1-6. Tiltak må ikke være i strid med planens arealformål og bestemmelser. Gjeldende lovtekst i plan- og bygningsloven Dispensasjonsvedtaket Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Bestemmelsen inneholder 2 kumulative vilkår, og begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Hensynet bak reguleringsplanen er at området skal benyttes slik bruken er i dag: til område for fritidsbebyggelse. Planen er laget ut fra en helhetlig vurdering av området og fastsetter i detalj, hvor det skal være bebyggelse, fellesareal, båtplasser og parkering. Planen ble revurdert i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen for Kjellandsheia som ble vedtatt i Det forutsettes at de vurderinger som ble gjort i den forbindelse fortsatt er relevante. En plan skal ivareta konsekvenser for barn og unge, helse, miljø og sikkerhet, samt tilgjengelighet, for å nevne noe. Presset for å bygge i strandsonen er stort. Plan- og bygningslovgivningen skal blant annet bidra til å hindre nedbygging av strandsonen slik at

9 også framtidige generasjoner kan få glede av en uberørt skjærgård. Å tillate bygging av brygge i strid med planen uten at dette har vært gjenstand for en helhetlig vurdering i forbindelse med omregulering eller revisjon av planen vil skape presedens for lignende saker. Dette vil bidra til større press for å bygge i skjærgården, noe som igjen vil medføre mindre uberørt skjærgård til glede for kommende generasjoner. Dette er i strid med de strenge nasjonale føringene som foreligger når det gjelder bygging i strandsonen. Å tillate brygge som søkt øker det bebygde preget. Fjellet hvor brygga skal bygges vil ikke lengre være like uberørt natur. Administrasjonen konkluderer med at hvis det blir gitt dispensasjon for oppføring av brygge som søkt, vil hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor ikke oppfylt og dispensasjonssøknaden for omsøkte brygge avslås. Kommunen skal ikke behandle dispensasjonen videre når andre ledd første punktum ikke er oppfylt, da loven består av to kumulative vilkår. Da dispensasjon for oppføring av brygge avslås etter bestemmelsens første punktum, vurderes ikke brygga nærmere i forhold til fordeler og ulemper, da både første og andre punktum må oppfylles for at dispensasjon skal kunne gis. Plan og bygningslovens 19-2 sier også at kommunen ikke bør dispensere når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt. Det er tilfelle i denne saken. Kommunen mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 ikke er oppfylt, og søknaden om dispensasjon kan ikke innvilges. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader til saken. Vedlegg 1 Oversiktskart - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien Søknad om dispensasjon 3 Bilde - Steinbrygge 4 Uttalelse - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - anlegg av brygge - GB 30/178 - Oftenesveien Uttalelse fra Norsk Maritimt Museum - oppføring av brygge - GB 30/178 - Oftenesveien Reguleringsplanen og kommunedelplanen - ikke plankrav - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien Særutskrift - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg og bod på - GB 30/178 - Oftenesveien 111

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Ole-Johan Eik Deres ref.: 2014/3399 Vår dato: Tlf.: Vår ref.: 2014/5745 Arkivkode: Søgne kommune Postboks Søgne Oftenesveien uttalelse til søknad om dispensasjon fra rplan for anlegg av brygge på gnr. 30 bnr. 178 Vi viser til kommunens skriv av Det er søkt om anlegg av en steinbrygge med bryggefront på 8 meter. Plasseringen blir ytterst på en sørvendt odde. Eiendommen er i reguleringsplan for Søndre del av Oftenes fra 1991 regulert til byggeområde for hytte med byggegrense mot sjø. Det meste av brygga vil bli liggende i byggeforbudssonen. Reguleringsplanen forutsetter imidlertid at det skal være felles båtplass for 3 nye hytter som er innregulert på gnr. 30 bnr. 11. Omsøkte eiendom er en av disse, etablert i Felles båtplass er innregulert på fellesareal der reguleringsbestemmelsene gir anledning til bygging av sjøbuer på maks 10 kvm pr. hyttetomt. Det er likevel blitt oppført en stor sjøbod med bruksareal på 69 kvm. Felles båtplass blir da i front av denne boden. For øvrig ligger felles båtplass svært nær eiendommen 30/178. Gjeldende reguleringsplanområde fra 1991 er i kommunedelplan for Kjellandsheia vedtatt som nåværende byggeområde for fritidsbebyggelse. Utfyllende bestemmelser har ikke krav om ny reguleringsplan for nye tiltak i denne planen som går til sjøen, men 3 andre planer, jf. pkt Samtidig sier bestemmelsene at reguleringsplaner etter 1992 gjelder foran kommunedelplanen. Da gjeldende plan er fra 1991, betyr dette at kommunedelplanen går foran med krav om at nye tiltak ikke kan finne sted før dette kan skje i samsvar med områdereguleringsplan. Vi mener derfor at søknaden kreve dispensasjon fra dette plankravet. For strandområdene gjelder strenge nasjonale føringer med bl.a. statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen. Søgne kommune hører her til områdene med stort press på arealene. Retningslinjene sier bl.a. at bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Eventuelle tiltak bør bare avklares i plan og ikke ved dispensasjon. I dette tilfellet foreligger plan. Planen har blitt forsøkt revidert i perioden Ut fra de strenge nasjonale føringene for strandsonen hadde vi innsigelse til alle nye tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen. Eksisterende anlegg ble akseptert å inngå i planen. For øvrig hadde planforslaget ikke lagt inn brygge på omsøkte bryggelokalisering, men var foreslått regulert til friluftsområde. Kommunen forkastet imidlertid planforslaget og lot planen fra 1991 fortsatt gjelde. Iflg. kommunedelplanen kreves nå områdereguleringsplan før videre utbygging. Evt. dispensasjon fra kommunedelplanen vil lett skape en uheldig presedens. I tillegg vil omsøkte brygge øke det bebygde preget i strandsonen og dermed ytterligere svekke naturverdiene i strandsonen. Vi gir kommunen råd om å avslå søknaden. Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Nettside Telefon Org.nr. NO

21 Side 2 av 2 Vi minner om at det av pbl. 19-2, annet ledd, følger at det ikke kan gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det må fremgå av vedtakets begrunnelse at kommunen har vurdert og tatt stilling til disse vilkårene, jf. forvaltningslovens krav til begrunnelse. Med hilsen Magnus Thomassen (e.f.) ass. miljøverndirektør Ole-Johan Eik seniorrådgiver Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. Kopi til: Flatnes Bygg Consult AS Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand S

22 Side 1 av 1 Fra: Frode Kvalø Sendt: 3. desember :19 Til: Sayej, Ghattas Kopi: Elling Utvik Wammer Emne: SV:14/ Anmodning om uttalelse - dispensasjon for oppføring av brygge - gnr 30/178 - Oftenesveien 111 Norsk Maritimt Museum (NMM) er kulturvernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av kulturminner under vann i Sør-Norge. Vi vurderer søknaden ut fra hensynet til en eventuell konflikt med kulturminner under vann som er fredet, eller vernet, av Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) 4 eller 14. Det omsøkte tiltaket gjelder etablering av en liten steinbrygge på fjell. NMM har ikke vært i tiltaksområdet og har heller ikke fått lnnmeldt funn i eller svært nær tiltaksområdet. Grunnet tiltakets omfang og grunnforholdene på stedet anser NMM sannsynlighet for en konflikt med kulturminner under vann som svært lav. NMM har derfor ingen anmerkníng til tiltaket, utover å minne om at hvis det under tiltakets gjennomføring oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet (for eksempel vrakdeler, keramikk, bearbeidet flint, glass, krittpiper eller annet), må arbeidene straks stanses og museet varsles, jfr. kml 14 tredje ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt. Vennlig hilsen Frode KvalØ Frode Kvalø Forsker Tlf Norsk Maritimt Museum Bygdøynesveien 37 H0286 Oslo Norge Fra: Sayej, Ghattas Sendt: 25. november :53 Til: sfjellespost Emne: 14/ Anmodning om uttalelse - dispensasjon for oppføring av brygge - gnr 30/178 Oftenesveien 111 Vi sender ovennevnte sak for uttalelse. Hilsen Ghattas Sayej Ghattas Jeries Sayej (Ph.D.) Arkeolog/konservator Fylkeskonservatoren Vest-Agder fylkes kommune Postboks 517 Lund, 4605 Kristiansand (Besøksadresse Tordenskjoldsgate 65) Tlf (sentralbord) Mobil: e-post: mhtml:hup://ephorle/6ph(>1'leweb/sh2n e(l/ztspx/geldoc.aspx?ve_d()kid_db

23 file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/449407_fix.html Side 1 av Fra: Atle Dato: :17:46 Til: Berit Wigemyr; Andrè Aarflot; Anne Marit Tønnesland; Bjørg Holme; Jan Inghard Thorsen; Mette Erklev; Terje Axelsen; Øystein Sørensen Tittel: VS: Hva gjelder her? Til orientering. Reguleringsplanen for «Søndre del av Oftenes» ligger innenfor kommunedelplanen for Kjelandsheia, men tiltak innenfor denne planen utløser ikke krav om regulering. Atle Fra: Vibeke Wold Sunde Sendt: 24. november :50 Til: Glenn Oskar Austegard; Atle Danielsen Emne: SV: Hva gjelder her? Kommundelplanen for Kjellandsheia ble vedtatt I første ledd i bestemmelse 2.2. er det gitt et generelt plankrav for tiltak etter pbl 81, 86 a og b, 87 og 93 i regulerings- og bebyggelsesplaner som er vedtatt før Det er videre presisert i bestemmelsen hvilke planer plankravet gjelder for: Ausviga del av 30/ Del av gnr. 30, bnr. 9, 10, 26 m.fl. Ausviga Brønnvika Reguleringsplanen for «Søndre del av Oftenes », inngår ikke i opplistingen over planer hvor det i første ledd i bestemmelse 2.2. er gitt et plankrav for tiltak. Vi vurderer at det er sannsynlig at reguleringsplanen for «Søndre del av Oftenes» var kjent da kommunedelplanen ble utarbeidet og at det var et bevisst valg å ikke ta med planen i opplistingen over planområder hvor det skal være plankrav. Områdene som er listet opp er regulert til fritidsbebyggelse i vedtatte reguleringsplaner, men er satt av til boligbebyggelse i kommunedelplanen for Kjellandsheia. Formålet avsatt i kommuneplanen tyder på at kommunen ønsker en transformasjon av områdene fra fritidsbebyggelse til boligbebyggelse. Det er da naturlig at kommunen har satt bestemmelser som hindrer videre utvikling av områdene til fritidsbebyggelse og gitt et plankrav for nye tiltak. I reguleringsplanen for «Søndre del av Oftenes» er området regulert til fritidsbebyggelse og det er avsatt til nåværende fritidsbebyggelse i kommunedelplanen. Formålene i reguleringsplanen og kommunedelplanen samsvarer. Vi legger til grunn at kommunen har ønsket at området skal forbli et området for fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt reguleringsplan og at plankravet ikke gjelder for området som er regulert i reguleringsplanen for Søndre del av Oftenes Kommunen har hatt byggesaker innenfor planområdet etter vedtaket av kommunedelplanen, som har blitt behandlet uten å ta hensyn til et eventuelt plankrav, dette underbygger vurderingen av at området ikke omfattes av plankravet. Med vennlig hilsen Vibeke Wold Sunde Arealplanlegger Søgne kommune, arealenheten Postadresse: Postboks 1051, 4682 Søgne Besøksadresse: Søgne Rådhus, Rådhusveien 1 Telefon direkte:

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Søgne kommune Arkiv: 37/115 Saksmappe: 2014/3256-2728/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 21.01.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B Søgne kommune Arkiv: 23/832 Saksmappe: 2013/3529-31880/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 09.10.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A Søgne kommune Arkiv: 19/249 Saksmappe: 2012/1050-32076/2012 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 12.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25, Langenes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25, Langenes Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-15668/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 07.05.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19 Søgne kommune Arkiv: 34/29 Saksmappe: 2012/2085-25547/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 17.08.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Søgne kommune Arkiv: 51/25 Saksmappe: 2014/3597-14048/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes Søgne kommune Arkiv: 24/77 Saksmappe: 2014/1509-19395/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 10.06.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy Søgne kommune Arkiv: 17/299 Saksmappe: 2012/2623-16769/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.05.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012 Søgne kommune Arkiv: 47/11 Saksmappe: 2012/2433-27616/2012 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan for riving av

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/14 Plan- og miljøutvalget 26.02.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/14 Plan- og miljøutvalget 26.02.2014 Søgne kommune Arkiv: 23/366 Saksmappe: 2013/3443-6291/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse vedrørende tak oppbygg - Påbygg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Søgne kommune Arkiv: 29/2 Saksmappe: 2015/1234-34020/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19

Saksframlegg. Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19 Søgne kommune Arkiv: 37/236 Saksmappe: 2011/2058-3379/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.01.2013 Saksframlegg Klage på Plan- og miljøutvalgets vedtak - Brygge - GB 37/236 - Selskjær 19 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31 Søgne kommune Arkiv: 71/504 Saksmappe: 2013/867-13041/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 11.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for påbygg og fasadeendring på eksisterende hus GB 13/29 Langenesveien 336

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for påbygg og fasadeendring på eksisterende hus GB 13/29 Langenesveien 336 Søgne kommune Arkiv: 13/29 Saksmappe: 2013/3040-6760/2014 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 10.04.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for påbygg og fasadeendring på eksisterende hus GB 13/29 Langenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen Søgne kommune Arkiv: 17/15 Saksmappe: 2012/2921-36378/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 28.01.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222 - Brattholmen ("Torvskjærholmen").

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222 - Brattholmen (Torvskjærholmen). Søgne kommune Arkiv: 28/222 Saksmappe: 2012/3262-25814/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 191/14 Plan- og miljøutvalget 10.12.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 191/14 Plan- og miljøutvalget 10.12.2014 Søgne kommune Arkiv: 38/83 Saksmappe: 2014/3232-39033/2014 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 01.12.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense og utnyttingsgrad for oppføring av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for lagerhall på permanent basis - GB 28/109 - Eikeveien 3

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for lagerhall på permanent basis - GB 28/109 - Eikeveien 3 Søgne kommune Arkiv: 28/109 Saksmappe: 2013/443-18500/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet for lagerhall på permanent basis - GB 28/109

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien 447 Søgne kommune Arkiv: 37/34 Saksmappe: 2013/3350-2607/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.01.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Tilbygg - GB 37/34 - Trysnesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge samt etablering av sti og avløpsanlegg på GB 27/15 - Risøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge samt etablering av sti og avløpsanlegg på GB 27/15 - Risøya Søgne kommune Arkiv: 27/15 Saksmappe: 2010/1488-37918/2010 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 28.12.2010 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge samt etablering av sti og avløpsanlegg

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak om riving av brygge - GB 20/81 - Krossnesveien 134

Saksframlegg. Klage på vedtak om riving av brygge - GB 20/81 - Krossnesveien 134 Søgne kommune Arkiv: 20/81 Saksmappe: 2015/949-22314/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.06.2015 Saksframlegg Klage på vedtak om riving av brygge - GB 20/81 - Krossnesveien 134 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 20/6 Saksmappe: 2013/540-12670/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 09.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Telekommunikasjonsmast - GB 20/6 - Årosveten

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom med GB 25/70, samt oppføring av fritidsbolig, trapp og brygge på GB 25/159 Borøya.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom med GB 25/70, samt oppføring av fritidsbolig, trapp og brygge på GB 25/159 Borøya. Søgne kommune Arkiv: 25/159 Saksmappe: 2013/2686-13617/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 14.04.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom med GB 25/70, samt oppføring

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for utvidelse av brygge og levegg GB 33/26 - Vige

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for utvidelse av brygge og levegg GB 33/26 - Vige Søgne kommune Arkiv: 33/26 Saksmappe: 2012/572-27318/2012 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet for utvidelse av brygge og levegg GB 33/26

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging av bolig - GB 28/134 - Eikeveien 166

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging av bolig - GB 28/134 - Eikeveien 166 Søgne kommune Arkiv: 28/134 Saksmappe: 2012/1884-25151/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppbygging av bolig - GB 28/134 - Eikeveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell, samt opparbeidelse av parkeringsplass og sti - GB 19/1 - Giskedalsodden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell, samt opparbeidelse av parkeringsplass og sti - GB 19/1 - Giskedalsodden Søgne kommune Arkiv: 19/22 Saksmappe: 2013/2424-31423/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.10.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell, samt opparbeidelse av parkeringsplass

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for ettergodkjenning av oppført levegg - GB 28/222 - Torvskjærholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for ettergodkjenning av oppført levegg - GB 28/222 - Torvskjærholmen Søgne kommune Arkiv: 28/222 Saksmappe: 2013/91-34608/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.10.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for ettergodkjenning av oppført levegg - GB 28/222 - Torvskjærholmen

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - murer, grunn og terrengarbeid - Kileneset - GB 12/8 - GB 12/9 - GB 12/125 - Langenesveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - murer, grunn og terrengarbeid - Kileneset - GB 12/8 - GB 12/9 - GB 12/125 - Langenesveien Søgne kommune Arkiv: 12/8 Saksmappe: 2013/95-29654/2013 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 17.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - murer, grunn og terrengarbeid - Kileneset - GB 12/8 - GB 12/9

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om utsatt frist for fjerning av ulovlige tiltak på GB 20/580 - Branesveien 100

Saksframlegg. Søknad om utsatt frist for fjerning av ulovlige tiltak på GB 20/580 - Branesveien 100 Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2012/668-34453/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Søknad om utsatt frist for fjerning av ulovlige tiltak på GB 20/580 - Branesveien 100 Utv.saksnr

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte - GB 37/119 - Kalsneset 26

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte - GB 37/119 - Kalsneset 26 Søgne kommune Arkiv: 37/119 Saksmappe: 2015/1467-20889/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 27.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte - GB 37/119 - Kalsneset 26

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt og oppføring av enebolig med garasje - GB 23/769 - Sangvikveien 27

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt og oppføring av enebolig med garasje - GB 23/769 - Sangvikveien 27 Søgne kommune Arkiv: 23/769 Saksmappe: 2014/3801-4403/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 24.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt og oppføring av enebolig med garasje -

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag

1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg hytte - Djupvika - Thor Arthur Haugan - avslag Thor Arthur Haugan Thaulowkaia 2 7012 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: ODGO 2010/2731 Dato: 14.09.2010 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom: 244/48/0/0 Saksnr: 766/10 1719/244/48 - Søknad om påbygg/tilbygg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for utforming av garasje - GB 13/49 - Langenesveien 362

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for utforming av garasje - GB 13/49 - Langenesveien 362 Søgne kommune Arkiv: 13/49 Saksmappe: 2013/1965-34688/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 29.10.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for utforming av garasje

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig - GB 23/219 - Skarveien 7

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig - GB 23/219 - Skarveien 7 Søgne kommune Arkiv: 23/219 Saksmappe: 2013/1459-19188/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.06.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankravet for fradeling av boligtomt til ny bolig -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Søgne kommune Arkiv: 51/25 Saksmappe: 2014/3597-14048/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Utv.saksnr

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Levanger kommune Sakspapir

Levanger kommune Sakspapir Levanger kommune Sakspapir Søknad om fradeling av tomt for fritidsbolig fra eiendommen 1719/232/81 Lobakken - Tor Hovdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Audhild Slapgård audhild.slapgard@innherred-samkommune.no

Detaljer

Veileder for dispensasjoner i strandsonen

Veileder for dispensasjoner i strandsonen Veileder for dispensasjoner i strandsonen Fotograf: Ole Martin Bjurstedt Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 REGELVERKET I STRANDSONEN... 4 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN... 4 STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR STRANDSONEN...

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

BRUK AV NML. 8 12 -DISPENSASJON I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Pia Karine Hem 26. september 2011

BRUK AV NML. 8 12 -DISPENSASJON I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN. Pia Karine Hem 26. september 2011 BRUK AV NML. 8 12 I SAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN -DISPENSASJON Pia Karine Hem 26. september 2011 PBL. 1-1, 1. og 2. ledd: Lovens formål «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom meg GB 18/67, 242 og 277 - Nygårdsheia 3

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom meg GB 18/67, 242 og 277 - Nygårdsheia 3 Søgne kommune Arkiv: 18/67 Saksmappe: 2012/2840-2668/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.01.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom meg GB 18/67, 242 og 277 - Nygårdsheia

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Øystein Rognes Gamle Kongevei 57 7043 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/2464 Dato: 11.02.2015 Søknad om oppføring av veranda og

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom - GB 38/69 - Åloneset 131

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom - GB 38/69 - Åloneset 131 Søgne kommune Arkiv: 38/69 Saksmappe: 2015/2070-32027/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 28.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom - GB 38/69 - Åloneset 131 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3 Søgne kommune Arkiv: 16/1 Saksmappe: 2013/3526-8735/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

TILLEGG TIL SAKSLISTE

TILLEGG TIL SAKSLISTE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: PLAN- OG NÆRINGSUTVALGET Møtested: formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10.00 TILLEGG TIL SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 43/14 14/25 GBNR 112/007

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 07.10.10

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 07.10.10 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/6081-12 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN - FRADELING AV 4 TOMTER TIL BOLIGFORMÅL PÅ GNR. 24 BNR.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Håkon Eugen Gustavsen 2010/192-35 L12 NY 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/1246-4 Arkivnr.: GNR 83/7 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/873-8 Arkivnr.: GNR 109/112 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/578-10 Arkiv: 3/101 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 26.08.2013 Klage: Fasadeendring på hytte og oppføring av anneks Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Selskjær 16 - Plan ID 201415

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Selskjær 16 - Plan ID 201415 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/3137-9461/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 16.03.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Selskjær 16 - Plan ID 201415 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer