Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa"

Transkript

1 Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa Dette er saken: Tilværet som tillitsvalgt endres. Motpartene endres. Strukturen i mediebransjen endres vi har nye typer medier og nye eierstrukturer og dermed ny arbeidsform og arbeidsforhold for tillitsvalgte. NJ er avhengig av gode tillitsvalgte, og vi må sikre at vi kurser tillitsvalgte i det de virkelig trenger for å utøve vervene så godt som mulig. Vi ønsker også at flere tillitsvalgte skal bli lenger i vervene, og å spre kursarbeidet på flere av de ansatte i sekretariatet. Kurstilbudet i NJ i dag er godt. Men det betyr ikke at det ikke kan bli enda bedre. Derfor ble det våren 2008 satt i gang et arbeid for å videreutvikle NJs kurstilbud til tillitsvalgte. Målsetninger: Trygge og dyktige tillitsvalgte. Et kompetansegivende løp for tillitsvalgte over flere år som bygger dem opp over tid. Flere fagmedarbeidere til kursing. Prosessen: - I juni holdt vi møte med utvalgte tillitsvalgte og stabsrepresentanter. Det vesentlige vi gjorde i møtet var å spørre tillitsvalgte hva de ønsker og trenger av kursing (se under). - Under sekretariatets oppstartseminar i august ble forslagene under diskutert. Mange av stabens innspill er bakt inn i dokumentet. - Dette forslagsdokumentet legges fram for AU i oktober, presenteres for landsrådet og sendes landsstyret for behandling 28. oktober. - Ny tillitsvalgopplæring bakes inn i de politiske budsjettføringene for Målet er å ha nytt kurssystem for tillitsvalgte på plass fra 2009 Åtte korte konklusjoner fra tillitsvalgte etter møtet i juni: 1. Kunnskap er makt - og glede. Kunnskapsrike tillitsvalgte gjør en bedre jobb, trives bedre i vervet og blir lenger. Og kunnskapsrike tillitsvalgte har mer innflytelse overfor motpartene. 2. Alle tillitsvalgte fra klubbledere og klubbstyrer til landsstyremedlemmer - trenger grunnkurs i lovverk, avtaleverk, NJ som organisasjon og en innføring i tillitsvalgtrollen (Altså omtrent som dagens grunnkurs). 3. Deretter trengs flere ulike tilbud til videre opplæring: En- og todagerskurs, kortkurs, lokale kurs, gjerne etter en form for bestillingsmeny. 4. Klubbledere bør ha et fastlagt opplæringsopplegg over flere år. Andre tillitsvalgte bør kalles inn til deler av løpet. 5. All kursing særlig etter grunnkurset - bør legge vekt på praktiske øvelser, casebehandling, reelle problemstillinger, gjerne deltakernes egne. 6. NJ bør vurdere å innføre e-læring som supplement til kurssamlingene. 7. NJ bør også arrangere kurs i samarbeid med MBL/redaktørene, der både ansatte og ledelse fra samme bedrifter deltar i samme kurs. 8. Belønning for mangeårig tillitsvalgtarbeid kan for eksempel bestå i sponsing i forbindelse med journalistfaglige konferanser.

2 Fem forslag til den nye tillitsvalgtopplæringen: 1. Grunnleggende prinsipper: - NJs kursing av tillitsvalgte skal bestå av to komponenter: o ett kursopplegg som alle nyvalgte tillitsvalgte skal gjennom over fire år. Opplegget skal inneholde modulene som beskrevet under. Det skal utvises nødvendig fleksibilitet i rekkefølgen. o en kursmeny som det kan bestilles fra til tillitsråd og andre samlinger i lokallag, studentlag, konsernlag og hos frilansjournalistene. - Faste årlige kursmåneder for de ulike kursene (for eksempel alltid arbeidsmiljøkurs i september) - Grunnstammen er klubblederopplæringa (se under). Andre grupper tillitsvalgte blir kalt inn til noen av disse kursene. Vi fortsetter å ha egne styrerepresentantkurs og arbeidsmiljøkurs. - Vi prøver med jevne mellomrom ut nye typer kurs, og ser andre tiltak i sammenheng med kursvirksomheten. Et eksempel er den planlagte aksjonen for forhandlingshjelp/- kurs til klubber som sliter med å få ut noe i lokale forhandlinger. Aksjonen kobles til tillitsråd fra våren Komponent 1 - grunnstammen: Klubblederopplæringen o Modul 1 (når nyvalgt): 2 dagers grunnkurs med vekt på sentralt lov- og avtaleverk, tillitsvalgtrollen og tips til klubbdrift. 1 dagssamling oppfølgingskurs etter seks måneder med vekt på casetrening og praktiske oppgaver o Modul 2 Politikk-/organisasjonskurs (nytt må utvikles) o Modul 3 Tilbud om å delta i forhandlingskurs o Modul 4 Innkjøpte kurs fra andre kursholdere fx dypdykk i politiske, økonomiske tema, prosjektledelse, lederkurs. o Deretter: Belønning for langvarig tillitsvalgtarbeid, for eksempel i form av sponset deltakelse på journalistfaglige konferanser. Et system må utarbeides. o Det bør utvikles et system for spesialkursing av spesielt erfarne tillitsvalgte, enten tilpasset grupper eller enkeltpersoner. Hva med andre tillitsvalgte enn klubbledere: Lagsledere: Kalles inn til grunnkurs når de er nyvalgt, og til pol/org-kurs i andre lederår. Også landsrådet brukes til grunnopplæring av nye ledere. Forhandlingsutvalg: Forhandlingsledere kalles inn til forhandlingskurs. Styrerepresentanter: Eget kurs en gang i året Verneombud: Eget kurs en gang i året.

3 Frilansernes lokalkontakter: Kalles inn til modul 1. Det eneste av de foreslåtte kursene som er irrelevant er modul 2 forhandlingskurs. Ellers bør frilansernes kontakter gjennom samme løp. NRKJ: Styrer i dag sine egne kurs, og henter inn rådgivere og andre i sekretariatet for å holde kurs eller deler av kurs. Bør samordnes med andre kurs, og tilbys særlig modul 3 og 4. Frilansjournalistene: Styrer i dag egne, hovedsakelig næringsrettede kurs. Kursgruppa til frilansjournalistene ønsker nærere samarbeid med NJ-systemet. Omfang av framtidig samarbeid er foreløpig uklart. Hva med: Klubbstyremedlemmer og forhandlingsutvalgsmedlemmer? På workshop i juni mente tillitsvalgte at også nyvalgte klubbstyre- og forhandlingsutvalgsmedlemmer burde kurses. I dag er det ikke noe fast system for disse, men vi tar med flere fra enkeltklubber på kurs ved ønske eller behov. Komponent 2 - Bestillingskursmenyen Bestillingskursmenyen skal ligge på nj.no og i tillegg formidles to ganger i året til alle lag. Meningen er at vi tilbyr et antall kurstema. Menyen må bestå av minst 15 ulike kurs til enhver tid. Og skal evalueres og eventuelt endres med jevne mellomrom. Kort eksempel på bestillingsmeny. (OBS eksempel!) Tema Tid Aktuelle kursledere Lokale forhandlinger 2 eller 4 timer eller Bente, Stein S, Stein L, Ketil, Knut, August, Tore Arbeidsmiljø fysisk 2 eller 4 timer Tore, Bente Arbeidsmiljø psykososialt 2 eller 4 timer eller Bente, Mona, Trond Arbeidstidsbestemmelsene 4 timer eller August, Knut, Stein Gjennomgang Hovedavtalen, 4 timer Stein L, August, Ina med vekt på kap 6 og 9 Gjennomgang 4 timer eller Stein L, Bente, Knut Journalistavtalen Opphavsrett 2 eller 4 timer eller Stein L, Tore, August 2. Hvem skal holde kurs: Hovedsakelig alle rådgivere. Politisk ledelse, organisasjonssekretærer, generalsekretær og kontorstab der det er relevant. Det er viktig at rådgiverne holder samme type kurs flere ganger. Kompetanse og egne ønsker skal avgjøre hvem som holder hvilke typer kurs, både todagerskursene og menykursene.

4 Vi bør også bruke tillitsvalgte og tidligere tillitsvalgte til kursing der det er relevant og mulig. Disse kan holde selvstendige kurs, eller settes opp i team med en rådgiver og holde deler av kurs. 3. Hvem skal utvikle kursoppleggene for de ulike kursene: De som holder dem. Det skal vurderes å innføre et utviklingsprogram for kursholdere i NJ, for å sikre kvalitet i opplæringen. 4. Når skal dette skje: Forslagene over sluses inn over en periode på fire år, med start i Spesialkursmenyen tilbys fra første halvår Det betyr mye planleggingsvirksomhet fram mot jul Når og hvordan skal dette evalueres Hvert enkelt kurs bør evalueres underveis. Kriterier for evaluering utarbeides samtidig som kursene utvikles. Kursåret 2009 evalueres i januar-februar Fire konsekvenser av forslagene: 1. Noen flere kurs: I 2008 holder vi 7 kurs og 8 tariffkonferanser, og deltar på anslagsvis 20 tillitsråd/andre samlinger i løpet av et år. I 2012 (når alt etter planen skal være sluset inn) holder vi 17 kurs, 8 tariffkonferanser, og 20 tillitsråd/samlinger. En av konsekvensene av å kjøre alle klubbledere gjennom forhandlingskurset vil medføre flere årlige forhandlingskurs. Foreløpig er det beregnet årlig fire grunnkurs, fire forhandlingskurs og fire pol-/org-kurs når alt er på plass. Styrerepresentantkurs og arbeidsmiljøkurs fortsetter med en gang per år. 2. Bemanning: Det vil kreves en kursansvarlig, og den jobben vil særlig de 1-2 første årene kreve minimum halvparten av en stilling. Det er vanskelig å vurdere særlig mer nøyaktig før det er avgjort hva oppgavene skal bestå i, og hvor store endringer som skal gjøres. 3. For fagstaben: Flere enn i dag dras inn i det viktige kursarbeidet. Men alle skal ikke holde kurs i alt! Etter enkle forutsetninger beregner vi arbeidsmengden for fagstab til 142 dagsverk i 2008, som brukes til kurs, kursforberedelser og deltaking i tillitsråd og andre samlinger. I 2012 vil det etter planen - dreie seg om 230 dagsverk. Det er i snitt 25 dagsverk per rådgiver (mot 15,7 i 2008). 4. Økonomisk: Flere kurs koster mer penger: - I 2008 er kursbudsjettet (ekskl. NRK-kurs og frilansernes kurs) på om lag kroner. - I 2012 vil det være om lag 1,7 millioner 2008-kroner, ekskl kursansvarlig-funksjonen.

5 - Kursansvarlig vil medføre en utgift på minimum kroner, regnet ut fra Jahn-Arnes beregning av kostnaden ved den planlagte organisasjonssekretæren. - Den økonomiske konsekvensen av at staben bruker mer tid på kurs er ikke beregnet her. Oktober 2008 Mona Askerød

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Rapport fra studentutvalgets arbeid

Rapport fra studentutvalgets arbeid a) Rapport fra studentutvalgets arbeid 1 Innhold Kap 1. Oppsummering og samlede forslag s. 2 Kap 2. Utvalget, bakgrunn og mandat s. 5 2.1 Historie og bakgrunn 2.2 Utvalgets arbeid 2.3 Om forskning og stipend

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF NY RETNINGSLINJE FOR OMORGANISERING OG BEMANNINGS- TILPASNINGER I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Notatet inneholder en oppsummering av arbeidet i prosjektgruppen for nye retningslinjer

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud?

Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap. Hvordan benytte Difis tilbud? Når statlige virksomheter ønsker å jobbe med sitt lederskap Hvordan benytte Difis tilbud? 1 Om Difis rolle Difi utvikler offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor store og tverrgående

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018

Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 75 51 29 00 Bodø, 14.11.2014 Styresak 134-2014 Strategi for leder- og ledelsesutvikling i Helse Nord 2015-2018 Innledning/bakgrunn

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Kompetanseutvalgets rapport

Kompetanseutvalgets rapport NOTAT Til: Fra: Landsstyret Kompetanseutvalget Dato: 03.04.2013 Saksnummer: 12-785 Kompetanseutvalgets rapport Landsstyret nedsatte i oktober 2012 et utvalg som fikk følgende mandat: Kompetanseutvalget

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

STRATEGIPLAN vedtatt av styret 28. februar 2013

STRATEGIPLAN vedtatt av styret 28. februar 2013 STRATEGIPLAN vedtatt av styret 28. februar 2013 Stiftelsen Institutt for Journalistikk (IJ) er norske mediers eget kurs og kompetansesenter. IJ ble opprettet i 1975 av Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 Landsmøte 07 og plan for LS Ramme: Tid: Tirsdag 24. torsdag 26. april 2007 Sted: Quality Gardermoen Airport Hotel Påske 07: 31. mars 9. april

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Lykke til med årets kurssesong!

Lykke til med årets kurssesong! Kurskatalog 1. halvår 2011 Velkommen til en ny kurssesong! Det å være med på kurs er gøy, lærerikt og utrolig nyttige både for deg personlig, klubben din og idretten i Troms. I første halvdel av 2011 arrangerer

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Søknad om midler til feministisk selvforsvar

Søknad om midler til feministisk selvforsvar Søknad om midler til feministisk selvforsvar Info om søker: Jenteforsvaret er en undergruppe av Sosialistisk Ungdom Organisasjonsnr: 971524669 Adresse: Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21933350 Kontonr: 7874

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer