NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter Søknaden følger vedlagt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt."

Transkript

1 NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: Saksnummer: Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter Søknaden følger vedlagt. Mentor Media gir ut Dagsavisen, Fremtiden, Moss Dagblad, Rogalands Avis, Vår Land og Lettlest. NJ har 95 medlemmer i de seks redaksjonene. 43 er i fellesklubben Dagsavisen, Fremtiden og Moss Dagblad, 34 er i Vårt Land, 11 i Rogalands Avis og 7 er i Lettlest. Mentor Media vurderer å etablere/kjøpe flere aviser i tiden framover. Hva sier NJs vedtekter? Konsernlagene skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs politikk, være et bindeledd mellom medlemmene, og mellom medlemmene og NJs sentrale organer. Vedtektsbestemmelsen følger vedlagt. Vedtektenes veiledende bestemmelser sier at et konsernlag bør bestå av minst fem klubber med totalt minst 250 medlemmer. Ingen av klubbene bør organisere mer enn 80 % av medlemmene. Mentor Media utfordrer først og fremst kravet til antall medlemmer, og er på grensen når det gjelder antall klubber. Vedtektenes bestemmelser er veiledende, slik at det er opp til landsstyret å vurdere søknaden. Konsernlagsstatusen gir laget rett til representasjon på landsmøte, deltakelse på Styrkeløftet og i andre sammenhenger hvor lagene deltar eller høres. Konsernlagene har rett til økonomisk støtte til å gjennomføre to klubbledersamlinger årlig og styrearbeid. NJ i Schibsted er det minste konsernlaget med 14 klubber. Det har et budsjett på kroner i Basert på dagens organisasjon vil et konsernlag i Mentor Media koste NJ i størrelsesorden kroner i året.

2 Vurdering Saken kommer opp som følge av at sentrale tillitsvalgte i Mentor Media har kontaktet NJ med forespørsel om å bli godkjent som konsernlag. Som det går fram av den vedlagte søknaden, er det allerede etablerte gode bedriftsinterne tillitsvalgtstrukturer og dialog med konsernledelsen. Vi har dyktige og erfarne tillitsvalgte i konsernet som ønsker å bruke tid på å bygge opp et konsernlag. Mentor Media er et voksende mediekonsern, som i løpet av de siste årene har kjøpt og etablert nye mediebedrifter. De har planer om å utvide konsernet ytterligere. I denne sammenheng er et konsernlag svært nyttig både for tillitsvalgte i konsernet, medlemmer og tillitsvalgte i nye bedrifter og for konsernledelsen. Min vurdering er at landsstyret bør godkjenne søknaden og etablere et konsernlag i Mentor Media. Veien videre blir da at NJ kaller inn klubbene i konsernet til et konstituerende årsmøte, hvor det velges en leder og styre. Styret får i oppgave å utarbeide et forslag til vedtekter, som behandles på en klubbledersamling. Vedtektene godkjennes endelig av NJs landsstyre (jfr andre avsnitt). Forslag til vedtak: Norsk Journalistlag godkjenner søknaden om etablering av konsernlag i Mentor Media. N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s , O s l o S i d e 2

3 Vedlegg 1: Oslo, Søknad NJ-Konsernlag Redaksjonsklubbene i Mentor Medier søker med dette om å bli et konsernlag i Norsk Journalistlag. Konsernet består per dags dato av åtte selskaper, som gir ut seks publikasjoner: Dagsavisen, Fremtiden, Moss Dagblad, Rogalands Avis, Vårt Land og Lettlest. NJ har 95 medlemmer i redaksjonene: 43 medlemmer i Dagsavisen/ Fremtiden/Moss Dagblad, 7 i Lettlest, 11 i Rogalands Avis og 34 i Vårt land. Mentor Medier er i dag et ett av Norges mest spennende mediehus der det stadig skjer endringer. Noen er varslet, mens andre kan komme svært rå raskt på oss som ansatte og tillitsvalgte. I slike tilfeller er det morsomt, mens samtidig utrolig utfordrende, å være tillitsvalgt, og ikke minst konserntillitsvalgt. Vi trenger mest mulig støtte, mulighet til profesjonalisering, og opplæring. Vi mener det er av avgjørende betydning for oss at vi i disse tider har et NJ i ryggen som støtter opp om oss på alle mulige måter. I tillegg til tryggheten det vil gi å være medlem av et NJ-konsernlag, mener vi også at vi for ledelsen i konsernet vil opptre både ryddigere, tryggere og mer profesjonelt dersom vi er et godkjent NJ-konsernlag. Dette vil også gi oss mer tyngde inn i eventuelle forhandlinger med ledelsen, og vi håper Arbeidsutvalget og Landsstyret vil se positivt på vår søknad. Vennlig hilsen Else Gro Ommundsen Leder konsernrådet Mentor Medier Lise Marit Kalstad Nestleder konsernrådet Mentor Medier N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s , O s l o S i d e 3

4 Historikk og aktivitet: Konsernlaget i Mentor medier ble stiftet vinteren 2011, og har siden hatt faste møter, gjerne en gang i måneden i forkant av styremøtene i konsernet. I møtene går vi gjennom styrepapirene slik at alle er informert om hva som skjer i konsernet. I tillegg får ansattrepresentantene innspill fra de andre klubblederne om hvordan de ulike styrevedtakene kan virke inn på andre i konsernet. Ansattrepresentantene møter uansett med fritt mandat. Januar 2014 ble leder, nestleder og en representant i tillegg fra tillitsrådet bedt om å representere de ansatte under forhandlingene om sluttpakker for seniormedarbeidere i konsernet. Vi fikk da mandat fra hver klubb til å forhandle på vegne av dem. Samme vinter forhandlet vi også fram en stoffutvekslingsavtale for konsernet, med mandat fra klubbene. I tillegg ble avtalen godkjent i ettertid av hver enkelt klubb. Nåværende direktør i Mentor er konstituert, og har i sine planer for framtiden understreket at konserntillitsrådet og de organiserte er viktige samarbeidspartnere for utviklingen til konsernet framover. Konserntillitsrådet jobber i disse dager med valg av ansattrepresentanter til konsernstyret og de lokale styrene. Det er tillitsrådet som utgjør valgkomiteen for valg av ansattrepresentantene. I Mentor media har vi to faste ansattrepresentanter i styret, fortrinnsvis fra NJ, mens de fire varaene representerer også de andre klubbene. Tillitsrådet har også hatt møte med ledelsen om å prøve å få flest mulig rettferdige og økologiske varer inn i kantina, noe som de prøver å etterkomme. N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s , O s l o S i d e 4

5 Retningslinjer Tillitsrådet - Vedtatt 9. februar 2011 Tillitsrådet består av leder for alle fagorganiserte klubber i alle bedrifter hvor Mentor Medier eier mer enn 50,0 prosent av aksjene. Ved forfall kan nestleder eller annet styremedlem møte. I tillegg består rådet av de ansattes faste representanter pluss første vararepresentant i konsernstyret, samt ansattrepresentanter i bedriftsstyrene i Mediaconnect, Dagsavisen, (Rogalands Avis AS) og Vårt Land AS. Tillitsrådet velger selv leder og nestleder. Valgene skjer for to år. Leder kan også velges blant fagorganiserte ansatte som ikke har noen av de vervene som er nevnt innledningsvis. Tillitsrådet skal ivareta de ansattes interesser i konsernrelaterte saker, og skal være kontaktorgan for klubber eller enkeltansatte som ønsker bistand fra konsernets tillitsvalgte. Tillitsrådet skal være et rådgivende organ for de ansattes representanter i konsernstyret. Det skal innkalles i forkant av alle konsernstyremøter, samt når andre saker gjør dette nødvendig. Tillitsrådet har ikke myndighet til å fatte vedtak som er bindende for enkeltklubber eller for ansattvalgte styrerepresentanter på noe nivå. N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s , O s l o S i d e 5

6 Mentor Medier: Firma Konsolidert (ja/nei) Foretningskontor Stemmeandel Eierandel AS Programbladet Ja Oslo 100 % 100 % Dagsavisen AS Ja Oslo 91,01 % 91,01 % Lettlest Media AS Ja Oslo 100 % 100 % Mediaconnect AS Ja Oslo 94,96 % 94,96 % Mediesalg AS Ja Oslo 100 % 100 % Rogalands Avis AS Ja Oslo 100 % 100 % Swed Media AB Ja Stockholm 100 % 100 % Vårt Land AS Ja Oslo 100 % 100 % Swed Media AB har følgende datterselskaper: Libris Media AB Ja Örebro 100 % 100 % Tidnings AB Nya Dagen Ja Stockholm 96,16 % 96,16 % (Kilde: Kjetil Iversen Konsernregnskapssjef Mentor Medier) N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s , O s l o S i d e 6

7 Vedlegg 2: 33.4 Konsernlag A. Formål Konsernlagene skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs politikk, være et bindeledd mellom medlemmene, og mellom medlemmene og NJs sentrale organer. Landsstyret kan etablere konsernlag i tråd med bestemmelsene under. Vedtekter/retningslinjer for disse skal godkjennes av landsstyret. Dersom det etableres andre konsernlag som godkjennes av landsstyret i landsmøteperioden, og før det foretas delegatfordeling til landsmøtet, vil de få representasjon på landsmøtet. B. Definisjon Et konsernlag kjennetegnes med følgende: Bør bestå av minimum fem klubber i bedrifter som kontrolleres (det vil si eies med mer enn 50 prosent) av samme eier Bør omfatte mer enn 250 medlemmer Den dominerende klubben bør ikke organisere mer enn 80 prosent av medlemmene C. Konsernlagets oppgaver Ivareta medlemmenes interesser i forhold til saker som behandles i konsernet de er tilknyttet, jamfør Hovedavtalens bestemmelser Å rekruttere medlemmer og etablere klubber i mediebedrifter som er en del av konsernet Å informere enkeltmedlemmer innenfor konsernet som ikke er organisert i klubb og trekke dem med i lagets arbeid Å bistå enkeltmedlemmer og klubber ved behov Å utveksle informasjon om hva som skjer ulike steder i konsernet Å formidle informasjon fra konsernene inn til NJs øvrige organer, og fra NJs øvrige organer til medlemmer i konsernet Å motivere/aktivisere redaksjonsklubbene i forbindelse med tariffoppgjør N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s , O s l o S i d e 7

8 Faglig skolering Å innstille/velge representanter til ulike organer i konsernet og i NJ Å bidra i tarifforhandlinger der konsernlaget er eget tariffområde, jamfør NRK Å rapportere årlig til NJs sentrale organer om lagets aktivitet, herunder årsberetning, regnskap, styrevalg og antall deltakere på de ulike arrangementene. D. Årsmøte og konsernsamlinger Konsernlagene skal ha årsmøte hvert år, senest tre måneder før landsmøtet. Konsernsamlinger skal diskutere felles problem-stillinger for NJ-medlemmer. E. Økonomi Lagene skal få overført midler til vedtektsfestede oppgaver, drift og øvrig aktivitet, der dette ikke blir finansiert av arbeidsgiver. N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s , O s l o S i d e 8

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer