Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg"

Transkript

1 Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2006 kl Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik og Terje Eidsvåg. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet. Tore Sjølie og Bente Sabel deltok under deler av møtet. Dagsorden: Sak 1 AU-sak 94 Referat fra AU-møte 9. januar. Sak 2 AU-sak 95 Tildeling til frikjøp og fagkonferanser. Sak 3 AU-sak 96 NJs lønnspolitikk Sak 4 AU-sak 97 NJs forsikringer Sak 5 AU-sak 98 NJs fondsforvaltning Sak 6 AU-sak 99 NJ 60 år solidaritetsprosjekt Sak 7 AU-sak 100 Styret i Journalisten Sak 8 AU-sak 101 Landsmøtet 2007 valg av sted Sak 9 AU-sak 102 B-sak: Personalsak Sak 10 AU-sak 103 Eventuelt - Bransjegjennomgang - Orkla/A-pressen spørsmål om oppkjøp - Konflikten mellom Kopinor og KS - Redaktørverving i Adressa - Mellomoppgjøret i Radio 1 Det finnes et eget referat for B-saken. Sak 1. Referat fra AU-møtet 9. januar AU-referatet ble godkjent med en mindre redaksjonell endring. Sak 2. Tildeling til frikjøp og fagkonferanser Nordiske Mediedager NJs økonomiske engasjement i Nordiske Mediedager skal primært være et tilbud til medlemmer og andre rettighetshavere som vi ikke når med de andre nasjonale og regionale journalistfaglige konferansene. Folk fra lokal-tv og produksjonsselskapene skal prioriteres spesielt. NJ utlyser 25 reisestipend á 3000 kroner totalt kroner - til Nordiske Mediedager kr av stipendet går direkte til arrangøren, slik at deltakeravgiften reduseres til 1500 kroner ( =1500 kr). De øvrige 1100 kronene subsidierer reise og opphold.

2 Stipendet lyses ut på samme måte som reisestipendene til Årets Bilde og SKUP. I søknadsskjema ber vi også om informasjon om hvilke funksjon søkeren har, slik av vi kan prioritere folk som vanligvis faller utenfor NJs tilbud. Fagpresseprosjektet Det settes av en økonomisk ramme på kroner til hele prosjektet. Det bevilges kroner til fase 0 og 1. Det må avklares hvem i fagstaben som overtar oppfølgingen av prosjektet mens Trond Idås har permisjon. Troms Journalistlag Det etterbevilges kroner til drift og kroner i prispenger for Forskningsprosjektene Trond Idås forbereder saken til neste AU-møte før han tar ferie/permisjon. Frilansjournalistene AU venter på innspill fra Frilansjournalistene vedrørende eventuell omdisponering av midlene fra Klareringstjenesten. Med utgangspunkt i de nylig vedtatte bevilgningene fra NJ til Frilansjournalistene og landsstyrets ønske om en gjennomgang av vår lønnspolitikk overfor ansatte og tillitsvalgte utenfor NJs sekretariat, inviterer arbeidsutvalget Frilansernes AU til møte for å drøfte bruk av lønns- og frikjøpsmidler. På møtet ønsker vi særlig å drøfte følgende temaer: Forholdet mellom frilanssekretærens oppgaver, de oppgaver styret løser og oppgavene NJs sekretariat har tatt på seg på vegne av Frilansjournalistene. Forholdet mellom lønnsmidler og frikjøpsmidler. Frilansprosjekter og NJs delaktighet. Er måten vi organiserer arbeidet på og vår ressursbruk optimal i lys av Frilansjournalistenes framtidige behov? På møtet er det ønskelig at Frilansjournalistene orienterer oss både om arbeidsoppgavene, hvem som løser hvilke oppgaver og omfanget av arbeidet. Vestfold Journalistlag Det bevilges kroner til konferansen på Wassillioff, Stavern. Samarbeidsorganet for seniorklubbene AU har tidligere bedt om at det vurderes om en større andel av bevilgningene til Samarbeidsorganet kan tas fra vederlagsbudsjettet, og ber om at dette legges fram på neste møte. Barents Press Søknaden behandles på neste møte.

3 Sakspapirer: Prosjektplan for NJs fagpresseprosjekt Notat fra Trond Idås 06-35: Nordiske Mediedager Notat fra Jahn-Arne Olsen : Frilansjournalistene bruk av lønns- og frikjøpsmidler. E-post av 26. januar fra Jahn-Arne Olsen: Klareringsmidler (e-postutveksling mellom Jahn-Arne Olsen og Jørn Wad). Foreløpig program for årsmøtet i Barents Press. Sak 3. NJs lønnspolitikk Ann-Magrit Austenå innledet. Følgende forslag fremmes for landsstyret: LS oppnevner et lønnsutvalg bestående av følgende personer: Terje Eidsvåg, Adressa leder Kari Strifeldt, Avisa Nordland Eva Stabell, NRK Egil Pettersen, TV2 Utvalget får følgende mandat: Landsstyrets lønnsutvalg skal foreta en helhetlig gjennomgang av NJs lønnspolitikk. Målsettingen er å rydde opp i uklarheter i eksisterende lønnsmodell. Deriblant følgende problemstillinger: 1. Om det skal være noe forhold mellom lønnsplassering og lønnsutvikling for valgt leder/nestleder og generalsekretær ansatt i åremål. 2. Om forholdet til lønnsutvikling hos medlemmene skal være avgjørende ved vurderinger av lønnsutvikling for både valgt ledelse og ansatt generalsekretær. 3. Om LS/AU sin rolle ved lønnsfastsettelse og lønnsforhandling for generalsekretær og ansatte for øvrig. 4. LS-vedtak om etterlønn. 5. Premisser for lønnsfastsettelse og lønnsutvikling for tillitsvalgte, ansatte og ansatte på åremål. Utvalget skal også foreta enn gjennomgang av prinsippene som legges til grunn for lønnsmidler til tillitsvalgte, i tråd med LS-vedtaket av desember Utvalget skal levere sin innstilling til Landsstyret i juni Sakspapir: Notat fra Ann-Magrit Austenå 06-18: Lønn og ordninger NJ policy - Revidert Sak 4. NJs forsikringer Tore Sjølie og Jahn-Arne Olsen innledet. AU fremmer følgende vedtaksforslag for landsstyret: NJ ønsker å tilby medlemmene rimelig og gode kollektive og private forsikringer som en del av lagets service overfor medlemmene og for å styrke verdien av medlemskapet.

4 Tilbudet bør bli bredere og på kort sikt bør aktuelle forsikringer for lagets frilansere være et satsingsområde. Det må arbeides for å øke oppslutningen om ordningene. Medlemsforsikringene må være en integrert del av NJs informasjonsarbeid. Virksomheten skal være selvfinansierende. NJ skal søke samarbeidspartnere som kan bidra til at vi når disse målsettingene. NJ starter umiddelbart forhandlinger med sikte på å etablere NJs forsikringskontor i regi av Bafo innen 1. november Avtalen skal legges fram for NJs landsstyre for godkjenning. Landsstyret forutsetter at en slik løsning frigjør kapasitet i staben som kan brukes til andre støttefunksjoner. Det foretas en anbudsrunde i markedet med sikte på å oppnå bedre betingelser og flere forsikringstilbud til medlemmene fra 2007 i tråd med forslag fra Bafo og innspill i medlemsundersøkelsen. Det etableres en pensjonsordning for enkeltmannsforetak i løpet av året. Det foretas en sondering blant illustrasjons-, skribent- og kunstnerorganisasjoner om det er interesse for et samarbeid om frilansforsikringer i regi av NJ. NJs forsikringsarbeid ledes av et forsikringsutvalg som består av to tillitsvalgte og to fra staben, herunder generalsekretæren. Sakspapirer: Notat fra Jahn-Arne Olsen : NJs forsikringsarbeid. Brev av fra Kredittilsynet: Spørsmål om etablering av forsikringskontor for Norsk Journalistlag. Medlemsundersøkelse fra QuestBack: Norsk Journalistlags forsikringsordninger. QuestBacks sammendrag av medlemsundersøkelsen: NJs forsikringsordninger (vedlegg til rapport). Notat av 25. januar 2006 fra Tore Sjølie: Mange ønsker forsikring NJs ordninger lite kjent. Lysarkpresentasjon fra Bafo: Forsikringsløsninger for Norsk Journalistlag. Utkast til samarbeidsavtale mellom Norsk Journalistlag og Bafo Broker AS. Økonomisk oversikt fra Bafo: Premieavregning NJ Sak 5. NJs fondsforvaltning Sakens tas direkte i landsstyret uten behandling i AU. Sak 6. NJ 60 år solidaritetsprosjekt Ann-Magrit Austenå innledet. AU innstiller til LS på et "safety office"-prosjekt på Filippinene i samarbeid med IFJ Asia-Pasific Office som NJs jubileumsprosjekt. AU bevilger 3000 euro fra NJs Solidaritetsfond til det filippinske forbundet som bidrag til startkapital. Sammen med et innsamlet engangsbeløp fra forbundet i Australia, vil bidraget fra NJ gjøre det mulig å få den første, enkle varianten av sikkerhetskontoret i gang.

5 Sakspapirer: Notat fra Ann-Magrit Austenå : NJ 60 år i 2006 Solidaritetsprosjekt. E-post av 27. januar fra Ann-Magrit Austenå: NJ 60 Solidaritetsprosjektet. IFJ-rapport fra Filippinene: A Dangerous Profession Press Freedom under fire in the Philippines. Budget Safety office in the Philippines. Sak 7. Styret i Journalisten Ann-Magrit Austenå innledet. AU innstiller til Journalistens generalforsamling på gjenvalg av: Ida Grieg Riisnæs som leder for ett år. Tom Berby og Tore Tollersrød som styrerepresentanter for to år. Ledergruppa får fullmakt til å foreslå ny Oslo-nær vararepresentant for to år. I tillegg til tidligere vedtak om styrehonorar for 2006, fremmer AU følgende forslag om 2005: AU fremmer ytterligere et forslag for Journalistens generalforsamling: Det utbetales styrehonorar til styremedlemmer i Journalistens styre tilsvarende styrehonorar til Landsstyrets medlemmer; kroner per møtedag, for møtedager i Journalistens styre i Sakspapir: Notat fra Ann-Magrit Austenå 06-63: Journalisten Styret. Sak 8. Landsmøtet 2007 valg av sted NJs landsmøte 2007 arrangeres på Choice Clarion Hotell Gardermoen. Sekretariatet gis fullmakt til å sluttforhandle og inngå kontrakt. Landsstyret orienteres om vedtaket. Sakspapir: Notat fra Tore Sjølie: Landsmøtet 2007 valg av sted. Sak 9. B-sak: Personalsak Sak 10. Eventuelt - Bransjegjennomgang tariffoppgjøret Gjennomgangen er ferdig og klar for bruk. Ble delt ut til AUs medlemmer. - Orkla Media/A-pressen spørsmål om oppkjøp Elin Floberghagen orienterte. AU tok orienteringen til etterretning. - Konlikten KS Kopinor Jahn-Arne Olsen orienterte med henvisning til løpende informasjon fra KS. KS holder foreløpig lavt konfliktnivå og har ikke bedt NJ om bistand. AU tok orienteringen til etterretning.

6 - Redaktørverving i Adressa Terje Eidsvåg informerte om at Adresseavisen har 14 personer med redaktørtittel. AU tok orienteringen til etterretning. - Mellomoppgjøret i Radio 1 Bente Sabel innledet. Forhandlingsutvalg: Marius Kopperud, Radio 1, Oslo Erik Hanøy, Radio 1, Bergen Kristin Akselsen, NJ Bente Sabel, NJ, forhandlingsleder Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å utforme krav innenfor de samme rammer som har ligget til grunn for NJs øvrige oppgjør i Det tas sikte på et krav om generelt tillegg på ca 4 %, pluss en pott til utjevning. Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å gjennomføre forhandlingene, inngå avtale med forbehold om godkjenning fra landsstyret, bryte forhandlingene, melde plassoppsigelse og plassfratredelse, gjennomføre mekling og inngå avtale under mekling med forbehold om landsstyrets godkjenning, samt bryte meklingen. Sakspapir: Notat fra Bente Sabel : Tariffoppgjøret 2005 i Radio 1 Referat: Jahn-Arne Olsen

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl. 1400 til 1730 og 3. november kl 0900 til 1410. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl. 10-16.15 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl. 0930 til 1445. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 Landsmøte 07 og plan for LS Ramme: Tid: Tirsdag 24. torsdag 26. april 2007 Sted: Quality Gardermoen Airport Hotel Påske 07: 31. mars 9. april

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet.

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet. FORSLAGS- OG VEDTAKSPROTOKOLL NJs LANDSMØTE SANDEFJORD, 6.- 8. MAI 2003 Tirsdag 6. mai Sak 1: Åpning Landsmøtet ble åpnet ved NJs leder Olav Njaastad. Sak 2: Konstituering Sak 2a: Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid

Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid g) Rapport fra fotofrilansutvalgets arbeid Oppsummering av Fotofrilansutvalgets arbeid Innspill fra utvalget til Landsmøtet og NJs videre arbeid i perioden 2007 09: 1. Et nytt første punkt i NJs program

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mai 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg

Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Håndbok for Sykepleiere i Stomiomsorg Utarbeidet januar 2013 (revidert 2015) Innholdsfortegnelse DEL I. VEDTEKTER FOR NSF`S FAGGRUPPE AV SYKEPLEIERE I STOMIOMSORG... 1 1 Navn... 1 2 Medlemskap og medlemsrettigheter...

Detaljer

Kompetanseutvalgets rapport

Kompetanseutvalgets rapport NOTAT Til: Fra: Landsstyret Kompetanseutvalget Dato: 03.04.2013 Saksnummer: 12-785 Kompetanseutvalgets rapport Landsstyret nedsatte i oktober 2012 et utvalg som fikk følgende mandat: Kompetanseutvalget

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN Norsk Journalistlags vedtekter arbeidsdok 2 21. januar 2009 Bruksanvisning: I kolonne 1 skal original tekst stå. I kolonne to skal utkast til ny komplett tekst stå med formattert tekst slik: Ny tekst:

Detaljer

Side. 3 Når skal du være tilstede? 3 Bo. 3 Reise. 4 Reiseregning. 4 Spise. 5 Møteliv. 7 Uteliv. 8 Programmet i kortversjon.

Side. 3 Når skal du være tilstede? 3 Bo. 3 Reise. 4 Reiseregning. 4 Spise. 5 Møteliv. 7 Uteliv. 8 Programmet i kortversjon. Landsmøteguiden Landsmøtet i Norsk Journalistlag er et glimrende sted å reise noen dager i mai. Visste du at det er det 40. landsmøtet i NJs historie? Nei, det er bare Tore Sjølie som vet sånt. Men nå

Detaljer

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær

Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020. Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Sak 10-14 211 ERGOTERAPEUTENE 2020 Sikre at forbundet er optimalt organisert, ut fra formål og rammebetingelser. Ansvarlig: Generalsekretær Side 1 Bakgrunn for saken I handlingsplanen for 2013 heter det

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-12 Institutt for journalistikk NR-utvalgets rapport m.m. I sitt møte 13. februar 2012 fattet NR-styret følgende vedtak i sak 2012-07: Det opprettes

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115

PROTOKOLL P 1/12 s. 1 av 13 Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2012 12/00077 +47 24142115 PROTOKOLL P 1/ s. 1 av Saksbehandler: Einar Lid Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.20 /00077 +47 24142115 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 23. februar 20 kl. 11:00 16:30 Sted: Til stede: Hausmannsgate 17, Oslo

Detaljer

Protokoll fra styremøte 3/2015

Protokoll fra styremøte 3/2015 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer