Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg"

Transkript

1 Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg AU-seminar på Preikestolen fjellstue oktober 2009 Tilstede: Sekretariat: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga og Hege Iren Frantzen deltok på hele møtet. Åsne Haugli deltok til torsdag ettermiddag. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok på hele møtet. Dagsorden: Sak 1 Sak 30 Godkjenning av AU-referat fra 8. september 2009, gjennomgang av LS-protokollene for 23. og 24. september Sak 2 Sak 31 Politiske budsjettføringer 2010 Sak 3 Sak 32 Journalistens økonomiske situasjon Sak 4 Sak 33 Filmsatsparagrafen NJs linje Sak 5 Sak 34 B-saker oppfølging etter landsstyremøtet - Tilskudd NRKJ - Tilskudd og arbeidsbetingelser konsernlag Sak 6 Sak 35 Høring: Midlertidig ansatte Sak 7 Sak 36 B-sak: Bistand medlem Sak 8 Sak 37 Tariffutvalg oppnevning Sak 9 Sak 38 Ansvar for studentlag, konsernlag og Frilansjournalistene Sak 10 Sak 39 Møteplanlegging 2010 Sak 11 Sak 40 Tariffoppgjør TV Norge forhandlingsutvalg og fullmakter Sak 12 Sak 41 NJs stab midlertidig økte stillingsramme, prioriteringer mv Sak 13 Sak 42 Norsk Presseforbund: NJs linje etter endring i medlemsstruktur Sak 14 Sak 43 Tilleggsbevilgning: Søknad fra Gull & Gråstein Sak 15 Sak 44 Tilleggsbevilgning: Søknad fra studenter til Svarte Natta Sak 16 Sak 45 Tilleggsbevilgning: Søknad fra Bergens Journalistlag Gullparaplyen Sak 17 Sak 46 Eventuelt - Innspill fra Frilansjournalistene - Undersøkelse arbeidsløse? - Møte- og dokumentåpenhet i NJ - Bevilgning Filippinene - Bevilgning årsmøteseminar Møre og Romsdal - Pressefotografenes Klubb og Dok 10 Det finnes et eget B-saksreferat fra dette møtet.

2 Saker behandlet på e-post fra juni til september juni Sak 47 Forhandlingsutvalg TV 2 3. juni Sak 48 Middag for styret i IFJ - bevilgning 4. juni Sak 49 B-sak: Bistand medlem ekstern advokat 27. august Sak 50 Flytting av Frilansjournalistenes årsmøte - godkjenning 29. sept. Sak 51 Delfinansiering av AIPCE-middag Referat fra B-saken ligger i B-saksreferatet fra AU-møtet oktober Sak 1. AU-referat og LS-protokoll AU-referatet fra 8. september ble godkjent med mindre endringer. LS-protokollen ble gjennomgått og det ble foretatt endringer i vedtakene under punkt 12 og 13 i tråd med innstillinger til vedtak. AU ønsker at landsstyrevedtak gjengis i sin helhet i protokollen og at saksdokumentenes nummer føres inn i protokollen. Sak 2. Politiske budsjettføringer 2010 Thomas Spence innledet. AU tar forslagene i notatet til etterretning med følgende endringer og presiseringer: Det settes av midler til debatter/seminarer/konferanser i forbindelse med kvalitetsdebatten Det legges ikke opp til karriererådgivning for arbeidsløse, men settes av kroner til andre tiltak ut over kurs. Startkursene er fulltegnet og ikke et aktuelt tilbud for arbeidsløse. For å kunne løse kapasitetsproblemer i NJs stab settes det av en god pott til frikjøp av tillitsvalgte. Motivasjonstiltak for tillitsvalgte begrenses ikke til kurs alene. I tillegg bør følgende områder prioriteres: o NJ-skolen o Frilanssidene/kommunikasjon o NPs 100-årsjubileum Leder og nestleder får fullmakt til å fremme det endelige forslaget for landsstyret. Sakspapirer: Notat av 1. oktober 2009 fra Thomas Spense : Politiske budsjettbetingelser 2010

3 Sak 3. Journalistens økonomiske situasjon Thomas Spence innledet AU slutter seg til intensjonen i forslaget slik det framkommer i notatet. Thomas Spence får fullmakt til å fremme det endelige forslaget for landsstyret i tråd med diskusjonen i AU. Sakspapir: Notat av 1. oktober 2009 fra Thomas Spence : Journalisten-budsjett 2010 Sak 4. Filmsatsparagrafen: NJs linje Elin Floberghagen orienterte om særmøter med MBL og Fellesforbundet. AU tok orienteringen til etterretning. Sak 5. B-saker oppføling etter landsstyremøtet Sak 6. Høring: Midlertidig ansatte Høringsuttalelsen ble vedtatt. Sakspapirer: Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Høringsuttalelse fra Norskj Journalistlag, sak Sak 7. B-sak: Bistand medlem Sak 8. Tariffutvalg - oppnevning Arbeidsutvalget nedsetter et tariffutvalg som skal:

4 Utrede ulike systemer for lønnregulering innenfor MBL-områdene, der det legges vekt på styrker og svakheter med ulike systemene, samt muligheter for gjennomslag opp mot MBL. Legge frem sine foreløpige vurderinger for AU og LS i desember Utvalgets sammensetting Elin Floberghagen, leder Bente Sabel Finn Våga Terje Eidsvåg Marit Ulriksen Ketil Heyerdahl Stein Larsen Sakspapirer: Notat av 5. oktober 2009 fra Elin Floberghagen : Tariffutvalg MBLområdet. Sak 9. Ansvar for studentlag, konsernlag og Frilansjournalistene Thomas Spence innledet. Vedtak ansvarsfordeling: Studentlaget: Cecilie Klem Frilanserne: Jørn Wad NJ Schibsted: Hege Lyngved Odinsen NJ Edda: Carine Johansen NJ A pressen: Lars Løkkebø NJ Polaris: Hilde Østmoe NRKJ: Hege Iren Frantzen Sakspapirer: Forslag LS-ansvar for konsernlagene Sak 10. Møteplanlegging 2010 AU-møter: 11. januar 2. mars 27. mai 15. juni 7. september 13. oktober november (AU-seminar)

5 Landsstyremøter/landsråd: februar også generalsforsamling i Journalisten mars også landsråd og lokallagsledersamling juni september To dager i perioden oktober inkludert landsråd og lokallagsledersamling desember Sak 11. Tariffoppgjør TV Norge forhandlingsutvalg og fullmakter Forhandlingsutvalg: Aksel Pape Lisbeth Skovgaard Hansen Stein Svendsen, forhandlingsleder Fullmakter: 1. FU vedtar krav. LS orienteres om kravene senest ved forhandlingsstart. 2. FU gis fullmakt til å akseptere eller forkaste forhandlingsresultatet. LS vil umiddelbart bli orientert. 3. Ved eventuell mekling skal LS ta stilling til meklingsresultat, herunder om det skal iverksettes arbeidskamp. Ved eventuell arbeidskamp er det LS som avgjør om streiken skal avsluttes eller ikke. Sakspapirer: Notat av 15. september 2009 fra Stein Svendsen : TVNorge Tariffoppgjør Sak 12. NJs stab: Midlertidig økte stillingsrammer, prioriteringer mv Jahn-Arne Olsen innledet. Stillingen til rådgiver/advokat Knut Skaslien utvides fra 90 til 100 prosent fra 15. oktober 2009 og fram til årsskiftet. Stillingen til organisasjonssekretær Tone Stidahl utvides med 30 prosent fra 15. oktober 2009 og fram til årsskiftet. Sakspapirer: Notat av 5. oktober 2009 fra Jahn-Arne Olsen : Midlertidige utvidelse av stillinger i NJs stab. Sak 13. NP NJs linje etter endret medlemsstruktur Elin Floberghagen orienterte om endringene etter nedleggelsen av Magasin- og ukepresseforeningen.

6 NJ mener prinsipielt at stifterorganissjonene bør ha like mange representanter i NP-styret. MBL kan sitte med tre representanter inntil videre og fram til neste vedtektsrevisjon. Sakspapirer: E-post av 5. oktober fra Per Edgar Kokkvold: Jeg har regnet Sak 14. Tilleggsbevilgning: Gull & Gråstein Det gis en ekstrabevilgning til Gull og Gråstein-konferansen 2010 på kroner. Bevilgningen belastes vederlagsbudsjettet. Sakspapirer: Notat av 5. oktober 2009 fra Gunhild Mohn 09-38: Gull og Gråstein 2009 Søknad om ekstrabevilgning. Sak 15. Tilleggsbevilgning: Studenter til Svarte Natta Det bevilges inntil 750 kroner per person for inntil 12 deltakere Alle betaler en egenandel på minst 850 kroner. Bevilgningen belastes vederlagsbudsjettet. Sakspapirer: Notat med vedlegg av 2. oktober 2009 fra Gunhild Mohn : Søknad om deltagerstøtte på Svarte Natta for studenter ved HiB. Sak 16. Tilleggsbevilgning: Bergen Journalistlag Det bevilges 150 kr til middag per deltagende medlem, til sammen kroner. I tillegg dekkes middag til jury, DJ og toastmastere full ut, 5495 kroner. Samlet bevilgning kroner. Bevilgningen belastes vederlagsbudsjettet. Sakspapirer: Notat med vedlegg av 7. oktober 2009 fra Gunhild Mohn : Bergen lokallagssøknad tilleggssøknad Gullparaplyen.

7 Sak 17. Eventuelt - Innspill fra Frilansjournalistene Elin Floberghagen innledet og redegjorde for henvendelsen fra Frilansjournalistene om problemstillinger rundt økonomi og drift. AU er positiv til flere av forslagene og er innstilt på å finne løsninger. Generalsekretæren bes om å vurdere situasjonen sammen med ledelsen i FJ og foreslå løsninger for AU. Sakspapir: Brev fra Frilansjournalistene: Til AUs seminar - Undersøkelse arbeidsløse? Jahn-Arne Olsen og Thomas Spence redegjorde for henvendelse fra Mandag Morgen om en undersøkelse om hva som skjer med journalister som slutter som følge av nedbemanninger i bransjen. AU ønsker ikke å bruke penger på en slik undersøkelse, men konsentrere ressursene om tiltak for arbeidsløse. Sakspapir: E-post av 5. oktober 2009 fra Linda Runesson: Mulig undersøkelse - Møte- og dokumentåpenhet i NJ Hilde Tretterud innledet. Hilde Tretterud legger fram forslag til reviderte retningslinjer for dokument- og møteåpenhet til landsstyremøtet i oktober. Sakspapir: NJs retningslinjer for dokument- og møteåpenhet vedtatt av NJs landsstyre 6. september Bevilgning Filippinene NJ bevilger inntil 2700 (om lag NOK) over Solidaritetsfondet til Det filippinske journalistforbundet NUJP for å dekke innkjøp av nye datamaskiner og flytting til nye kontorlokaler etter skader på grunn av tyfonen som rammet Manila i månedsskiftet september/oktober. Sakspapir: Notat av 7. oktober fra Eva Stabell: Søknad om bevilgning til krisehjelp og flytting til nye lokaler for Det filippinske journalistforbundet, NUJP. - Bevilgning årsmøteseminar Møre og Romsdal Det bevilges kroner til seminaret. Bevilgningen belastes vederlagsbudsjettet. Sakspapir: Notat av 8. oktober 2009 fra Gunhild Mohn : Tilleggssøknad: Møre og Romsdal lokallagssøknad Pressefotografenes Klubb og Dok 10 Finn Våga innledet. Landsstyret i februar legges til 17. og 18. februar i tilknytning til Dok 10.

8 E-post Forhandlingsutvalg TV 2 Forhandlingsutvalget i TV 2 består av: Baard Zakariassen, Nyhet, Oslo Morten Sandøy, Nyhetskanalen, Bergen Geir Solaas Moen, Nyhet, Oslo Renate Nedregaard, Nyhetskanalen, Bergen Trond Solvang, Nyhet, Kristiansand Tane Holm Høisæter, Nyhetskanalen, Bergen Tuva Raanes, Nyhet, Oslo Aslak Eriksrud, Nyhet, Oslo Ketil Heyerdahl, NJ Thomas Spence, NJ Stein Larsen, NJ (forhandlingsleder) Sakspapir: E-post av 2. juni 2009 fra Stein Larsen: Forslag til FU TV E-post Middag for styret i IFJ - bevilgning NJ dekker en middag for styret i IFJ om lag 40 personer i forbindelse med IFEXkonferansen i Oslo. Middagen som er beregnet til ca kroner dekkes over prosjektet Internasjonalt arbeid. Sakspapir: E-post av 3. juni 2009 fra Elin Floberghagen: Middag for IFJ-styret. E-post B-sak: Bistand medlem ekstern advokat E-post Flytting av Frilansjournalistenes årsmøte - godkjenning AU godkjenner at Frilansjournalistenes årsmøte flyttes til 6. november. Sakspapir: E-post av 27. august fra Jørn Wad: Årsmøte-Frilansjournalistene

9 E-post Delfinansiering av AIPCE-middag NJ dekker sammen med Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening en middag for deltakerne på årskonferansen til Alliance of Independent Press Councils of Europe (AIPCE), som i år avholdes i Oslo. Bevilgningen belastes vederlagsbudsjettet. Sakspapir: E-post av 28. september 2009 fra Elin Floberghagen: Støtte til AIPCEkonferansen Referat: Jahn-Arne Olsen

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8-9. januar 2015 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 28.mai 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 12. og 13. september 2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 12. september kl 1000 til kl. 1700, og 13. september kl. 0930 til 1445. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 16. oktober 2013 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, og Katrine Strøm. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariat: 13. mars 2008 kl. 10.00-16.00 Elin Floberghagen, Kjetil Haanes, Terje Eidsvåg og Åsne Haugli. Forfall: Pål Hansen Deltok på hele møtet: Jahn-Arne

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. mars 2005 kl. 10-16.15 i NJs lokaler Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Terje Eidsvåg og Leif-Kjartan Bjørsvik. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 14. februar kl. 10:00 til [møteslutt]. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 81 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit Austenå

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 14.2.2006 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 14. februar kl. 10:00 til [møteslutt]. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 81 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit Austenå

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 30. januar 2006 kl. 10.00-14.30 Tilstede: Ann-Magrit Austenå, Elin Floberghagen, Leif-Kjartan Bjørsvik og Terje Eidsvåg. Sekretariat: Jahn-Arne Olsen deltok på hele

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl. 1400 til 1730 og 3. november kl 0900 til 1410. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Dagsorden Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 11. og 12. juni 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1700 den 11. juni og fra kl. 9.00 til 14.30 den 12. juni. Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg

Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Protokoll fra møte i NJs arbeidsutvalg 12. mai 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Stein Sneve, Britt-Ellen Negård og Toralf Sandåker

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 11. mars 2009 Saksnummer: 09-146 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi Det

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00.

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb, 17. april 2013, i NJs møterom Kantarellen, kl. 17.00 ca 20.00. Til stede: Martin Riber Sparre, Baard Zakariassen, Ellen Viseth, Marianne Torp, Rolf Johansen,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Vedlegg

Innholdsfortegnelse Vedlegg Nye tider - ny organisering Rapport fra NJs organisasjonsutvalg 02.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Bakgrunn og mandat 3 3. Utvalgets arbeid 4 4. Sammendrag 5 Organisasjonsutvalgets forslag

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 Landsmøte 07 og plan for LS Ramme: Tid: Tirsdag 24. torsdag 26. april 2007 Sted: Quality Gardermoen Airport Hotel Påske 07: 31. mars 9. april

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. ÅRSBERETNING FOR 2009 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag

Vedtekter for Norsk Journalistlag Vedtekter for Norsk Journalistlag Forslag til endringer i vedtektene Forklaringer DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide

Detaljer

NJs beretning 2013-2015 Innhold

NJs beretning 2013-2015 Innhold NJs beretning 2013-2015 Innhold Gode tider for dårlig nytt... 3 Situasjonen i mediebransjen... 5 Kampanje for journalistikken Hvor har du det fra?... 9 Økonomiske tilpasninger også i NJ... 11 Medlemsutviklingen...

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet.

Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet. FORSLAGS- OG VEDTAKSPROTOKOLL NJs LANDSMØTE SANDEFJORD, 6.- 8. MAI 2003 Tirsdag 6. mai Sak 1: Åpning Landsmøtet ble åpnet ved NJs leder Olav Njaastad. Sak 2: Konstituering Sak 2a: Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN

DEL 1 ORGANISASJONEN. 1. Formål. 1. Formål. 2. Organisasjonen. 2. Organisasjonen. Gjeldende tekst Forslag til ny tekst Kommentar DEL 1 ORGANISASJONEN Norsk Journalistlags vedtekter arbeidsdok 2 21. januar 2009 Bruksanvisning: I kolonne 1 skal original tekst stå. I kolonne to skal utkast til ny komplett tekst stå med formattert tekst slik: Ny tekst:

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer