Rammeplan for tillitsvalgtopplæringen i Utdanningsforbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeplan for tillitsvalgtopplæringen i Utdanningsforbundet"

Transkript

1 1 Rammeplan for tillitsvalgtopplæringen i Utdanningsforbundet Periode: Vedtatt i sentralstyret

2 2 Beskrivelse av ny plan Med bakgrunn i de positive erfaringene vi har med den forrige planen, ønsker vi å videreføre grunntenkningen i skoleringen av tillitsvalgte i den nye planen for TVO. Dette gjelder både de sentrale kursene og Grunnskoleringen. Vi innarbeider nå 5 kursmoduler i Grunnskoleringen. Disse modulene er allerede i ferd med å bli innarbeidet i kursoppleggene på Fronter. Kursmodulene er i hovedsak relatert til hvilke målgrupper kursene er laget for. Modul 1: Lokal introduksjon (rett etter valg på våren) Modul 2: Kurs i avtaleforståelse (år 1 tidlig høst) Modul 3: VOKS (videre opplæring i kommunikasjon og samhandling (år 1 vinter) Modul 4: Utvalgte temaer (normalt etter 1 år) Modul 5: Kurs for lokallagsnivået (normalt etter 1 år) Landsmøtet i 2009 vedtok i egen sak om Verdier og prinsipper for Utdanningsforbundet en overordnet ramme for tillitsvalgtopplæringen: Utdanningsforbundet treng aktive og engasjerte medlemmer, godt skolerte tillitsvalgte og handlekraftige organisasjonsledd på alle nivå. Med bakgrunn i vedtakene fra Landsmøtet har sentralstyret utarbeidet en strategiske plan for landsmøteperioden I kapitlet om Utdanningsforbundet som en sterk og solidarisk fagforening og samfunnsaktør uttales følgende; Tillitsvalgte må skoleres slik at de både kan arbeide for bedre lønns- og arbeidsvilkår og samtidig spille en aktiv rolle i arbeidet for å øke kvaliteten i opplæringen. 1. Overordnede mål for tillitsvalgtsopplæringen Målsettinger: Tillitsvalgtopplæringen skal bidra til å styrke Utdanningsforbundets makt og innflytelse lokalt og sentralt. Tillitsvalgtopplæringen skal utvikle kunnskap og kompetanse slik at de tillitsvalgte blir i stand til å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter, både som enkeltmedlemmer og som en del av et fellesskap.

3 3 Tillitsvalgtopplæringen skal styrke fagforeningsbevisstheten hos tillitsvalgte og medlemmer. Skoleringen skal også gi innsikt i det internasjonale perspektivet. Tillitsvalgtopplæringen skal bidra til at miljøperspektivet setter sitt preg på Utdanningsforbundet sitt arbeid på arbeidsplassen og at globale miljøutfordringer gjøres kjent i organisasjonen. Tillitsvalgtopplæringen skal brukes som verktøy i arbeidet med å videreutvikle organisasjonen i retning av en lærende og utviklingsorientert organisasjon. Tillitsvalgtopplæringen skal bidra til å styrke Utdanningsforbundet på alle nivåer som arena for dialogen om yrkesutøvelse og kvalitet i utdanningen. Tillitsvalgtopplæringen skal bidra til en likeverdig opplæring av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet uavhengig av arbeidssted, arbeidsgiver og hvor i landet en er tillitsvalgt. 2. Organisering av tillitsvalgtopplæringen 2.1. Sentrale kurs Målsettinger: Skolere fylkeslagene slik at de kan bringe kompetanse videre i forbundet Utvikle grunnleggende kompetanse innenfor ulike områder i tråd med Utdanningsforbundets politikk Sette aktuelle temaer innenfor utdannings-, lønns- og arbeidsvilkårspolitikk på dagsorden Kople tariffpolitiske, utdanningspolitiske og internasjonale perspektiver Styrke de tillitsvalgte i rollen som aktører i utvikling av Utdanningsforbundets organisasjon og politikk Styrke politisk og strategisk ledelse En profesjonsorganisasjon legger stor vekt på å bistå tillitsvalgte og medlemmer i å høyne sin kompetanse og forbedre selve jobbsituasjonen. For ansatte i skole og barnehage vil dette si å legge økt vekt på refleksjon knyttet til pedagogikk og fagområder, og på gode faglige begrunnelser for de valg som må gjøres. Utdanningsforbundet sentralt skolerer representanter fra fylkeslagene, som igjen har ansvar for å videreskolere sine tillitsvalgte. Sentralstyret vedtar hver høst en kursplan for neste år hvor det angis tema, tidspunkt, målgruppe og antatt kostnad for hver kurs.

4 4 Kurs med faste temaer Kurs med faste hovedtemaer er kurs som arrangeres ofte og hvor hensikten er å gi aktuelle oppdateringer i temaene. Dette kan for eksempel være tariff, arbeidsmiljø, internasjonalt arbeid, pensjon, klima- og miljørelaterte temaer m.m. Kursene skal sikre at alle tillitsvalgte har samme grunnleggende kompetanse for å utføre tillitsverv i organisasjonen. Kurs med aktuelle temaer Innhold på disse kursene bygger på landsmøtets vedtak, strategiske prioriteringer og prioriterte satsingsområder. Det vil til enhver tid dukke opp aktuelle politisk temaer som bør formidles på kurs. Det er viktig at kursvirksomheten kan være fleksibel på en slik måte at det blir tatt høyde for å avvikle kurs i dagsaktuelle politiske temaer. Nettverkskurs Nettverkskurs kan være møteplasser for tillitsvalgte som har felles interesser og utfordringer. Møteplasser er langt mer enn kurs og handler om det totale læringsmiljøet Utdanningsforbundet tilbyr tillitsvalgte. Noen møteplasser kjennetegnes av stor grad av organisering og formelle rammer, mens andre møteplasser, som kan være like viktige for den enkeltes kompetanse, kan oppstå mer tilfeldig og opptre over store avstander. Nettverksbygging for tillitsvalgte innenfor et mindre tariffområde kan være et godt tiltak. Eksempler på viktige møteplasser er: Samling på kurssted, e-læringsmoduler der deler av opplæringen skjer ved egen pc, nettverkssamlinger av formell eller uformell karakter, nettforaer for videre diskusjon og erfaringsdeling, fadderordning for nye tillitsvalgte, besøk på arbeidsplassen, møter på dagtid og kveldstid. Sentrale regionskurs Det kan oppstå behov for kompetanseheving av tillitsvalgte på lokallagsnivå i forbindelse med spesielle utvalgte temaer som sentralstyret ønsker å skolere i direkte. Kursene kan arrangeres i sentralplanets regi og/eller avvikles på den mest hensiktsmessige måten i samarbeid med fylkeslagene. Eksempler på slike regionale kurs kan være for tillitsvalgte i spesielle tariffområder som PBL-A eller lokallagstillitsvalgte som innkalles til spesielle temaer som for eksempel fagforeningsbevissthet eller utdanningspolitiske temaer. Vi har utarbeidet et kurskonsept for budsjett og kommuneøkonomi som har vært tilbudt alle lokallag. Disse kursene videreføres Kombinasjon åpen konferanse og kurs for tillitsvalgte Utdanningsforbundet arrangerer åpne konferanser med temaer som også er aktuelle for tillitsvalgte. Da kan det være hensiktsmessig å arrangere en kombinasjon med åpen konferanse

5 5 første dag og fortsette med kurs for tillitsvalgte dag 2. Temaer på slike kurs-konferanser kan for eksempel være arbeidsmiljø, lærerutdanning etc. Grunnskolering små avtaleområder i sentral regi I grunnskoleringen utvikles det kurs i de fleste avtaleområder. Antall tillitsvalgte i det enkelte fylket kan være svært varierende. Det er hensiktsmessig at disse kursene foregår i sentral regi. Det er utvalgte fylker som påtar seg å gjennomføre kursene for alle nye tillitsvalgte fra hele landet, men sekretariatet er ansvarlig for alt kursinnhold. Skolering av fylkesledelsene I forrige planperiode ble det utviklet et treårig skoleringsopplegg for alle fylkesledelsene. I tillegg til et introduksjonskurs for nye fylkesleder, omhandler kursene strategier for hvert semester, generell lederutvikling, fylkeslederrollen, politisk og administrativ ledelse, mediahåndtering, kommunikasjon, informasjonkonflikthåndtering med mer Grunnskoleringen For å styrke Utdanningsforbundets makt og innflytelse og for å være i stand til å ivareta medlemmenes interesser, er systematisk grunnskolering en nødvendig basis. Målgruppen for grunnskoleringen er nye arbeidsplasstillitsvalgte, men den kan også gis til nye tillitsvalgte i andre verv som ikke har grunnskolering fra før. Den er en viktig ressurs for å styrke arbeidsplassnivået i organisasjonen. Skoleringen gir grunnleggende ferdigheter til tillitsvalgtarbeid innenfor ulike avtaleområder. Grunnskoleringen gir bedre kvalitetssikring av lærestoff, systematikk og sammenheng i kursene, nærhet til praksis i undervisningen og mindre grupper på kursene. Utdanningsforbundet legger ut alt kursmateriell på læringsportalen Fronter. Der kan fylkeslagene hente ut lærerveiledninger, kursguider, opplæringsvideo og brosjyremateriell. I hele opplæringen vektlegges varierte arbeidsmetoder med nærhet til de tillitsvalgtes praksisfelt. Mellom modul 2 og modul 3 jobber deltakerne også hjemmefra med oppgaver/problemstillinger via Utdanningsforbundets nettbaserte læringsportal. Utdanningsforbundet sentralt er ansvarlig for innholdet i grunnskoleringen og har ansvar for å oppdatere kursene. Utdanningsforbundet sentralt gjennomfører kurs for representanter fra fylkeslagene som igjen gjennomfører kursene for lokale tillitsvalgte. Det er et mål alle nye arbeidsplasstillitsvalgte skal få opplæring i modul 1-4 i løpet av de to første årene de er tillitsvalgte Mål for grunnskoleringen: gi grunnleggende kunnskap og kompetanse i fagforeningsarbeid, tilpasset arbeidsplassen der en er tillitsvalgt få nye tillitsvalgte til å bli raskere trygge i rollen ved å bruke metoder som delaktighet

6 6 bidra til å etablere klubbene som redskap i profesjonsutviklingen gi opplæring som alle tillitsvalgte, også fra mindre/små tariffområder kjenner seg igjen i etablere støtte- og oppfølgingssystemer for nye tillitsvalgte Arbeidsplassnivået er uensartet med små og store arbeidsplasser, uten og med klubb, Denne dimensjonen må tas hensyn til. Følgende moduler skal gjennomføres i Grunnskoleringen: Modul 1: Lokal introduksjon Kurssamling i regi av lokallaget som gjennomføres i løpet en dag rett før sommeren eller rett etter sommeren. Nye tillitsvalgte fra alle tariffområder er målgruppe. Det er utarbeidet noe sentralt kursmateriell til denne modulen som brosjyrer og et e-læringsopplegg med grunnleggende informasjon om Utdanningsforbundet med vekt på lokallagsnivået og vervet som tillitsvalgt og det å etablere nettverk. Det enkelte lokallag er ansvarlig for å ta kontakt med nye tillitsvalgte, planlegge og gjennomføre kurset. Modul 2: Avtaleverket Opplæring i aktuelt lov- og avtaleverk. Kurset avholdes tidlig høst. Sentrale emner i kurset er hovedavtalen, hovedtariffavtalen/overenskomster, opplæringsloven, barnehageloven og aktuelle særavtaler. Kursdeltakerne får også øvelse i praktisk bruk av gjennomgått fagstoff. Modulen er oppdelt etter de gjeldende avtaleområdene, og organiseres med en kurssamling som går over to dager som gjennomføres av fylkeslagene. Modul 2-kurs for arbeidsplasstillitsvalgte i stat, Spekter, KA, HSH og FUS avholdes i sentral regi. Utdanningsforbundet Oslo gjennomfører skolering for tillitsvalgte i Oslo kommunes tariffområde.

7 7 Modul 3: VOKS I kurset VOKS samles de nye arbeidsplasstillitsvalgte på tvers av tariffområder, men i mindre grupper. Forkortelsen står for videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kurset vektlegger refleksjon og rolleforståelse. Kurset avholdes på vinteren. Nye tillitsvalgte fra alle tariffområder er målgruppe. Modulen gir kompetanse i kommunikasjon og samhandling i møte med medlemmer, arbeidsgiver, media og i konflikthåndtering. Hovedemner i modulen er: Fagforening og profesjon, møte med arbeidsgiver, informasjonsarbeid, konflikthåndtering og erfaringsdeling. Modul 3 er et todagerskurs som gjennomføres av hvert enkelt fylkeslag. Modul 4: Aktuelle temakurs for tillitsvalgte Sekretariatet utvikler kurs med spesielle temaer innenfor utdanningspolitikk og lønns- og arbeidsvilkår. Fylkeslagene inviteres til å bruke disse kursene fleksibelt. De fleste kursene er utviklet som dagskurs, men kan også integreres i andre kurs/møter fylkeslagene har for sine tillitsvalgte. arbeidstid for lærere tilsettinger arbeidsmiljø profesjon- og yrkesutøvelse skolebudsjett og ressursutnyttelse Det er utviklet et kursbevis til bruk når de arbeidsplasstillitsvalgte har gjennomført grunnskoleringen til vanlig i løpet av de to første årene de er tillitsvalgte. Modul 4 vil videreutvikles i planperioden etter prioriteringer og behov, for tiden utvikles nye temakurs til denne modulen (internasjonalt perspektiv og pensjon). Modul 5: Aktuelle temakurs for tillitsvalgte på lokallagsplan Modul 5 ble innført fra 1. januar Vi har tre kurs i denne modulen: Grunnkurs i beregninger til lokale forhandlinger, Grunnkurs i forhandlingskompetanse og E-læringskurs i kommunebudsjett. 3. Målgrupper og ansvarsforhold 3.1. Tillitsvalgtopplæring i regi av sentralleddet: Det skal være en tydelig sammenheng mellom sentralleddets kurs og fylkesvise kurs. Sentral kursplan må ha forutsigbarhet slik at fylkene skal kunne legge sine planer. Forutsigbarhet gjelder ikke bare datofesting, men også tema og målgruppe for kursene. Den sentrale kursplanen skal

8 8 være tydelig når det gjelder å videreutvikle lov- og avtaleforståelsen, styrke koplingen av profesjonspolitikk og tariffpolitikk, kople skolering og utviklingsarbeid i organisasjonen, gi kompetanse for videreskolering og videreutvikle veileder- og tillitsvalgtrollen. Målgruppene for de sentrale kursene: Tillitsvalgte i fylkesstyrene (eventuelt ansatte) Hovedtillitsvalgte i fylkeskommunene Tillitsvalgte/hovedtillitsvalgte i lokallag og private virksomheter Hovedtillitsvalgte/arbeidsplasstillitsvalgte innenfor utvalgte tariffområder/virksomheter 3.2. Tillitsvalgtopplæring i regi av fylkeslagene: De fylkesvise kursplanene skal være innrettet mot å styrke Utdanningsforbundet på arbeidsplassene, utvikle nødvendig handlingskompetanse hos lokale tillitsvalgte, og videreutvikle forbundet som samfunnsaktør lokalt. Fylkeslagene har ansvar for at alle nye arbeidsplasstillitsvalgte får tilbud om grunnskolering. Noen fylkeslag har ansvar for gjennomføring av Modul 2 i små tariffområder som Stat, Spekter, HSH, KA og FUS for arbeidsplasstillitsvalgte fra alle fylker. Fylkeslagene har ansvar for gjennomføring av Modul 5; aktuelle temaer for lokallagene. I tillegg har fylkeslagene ansvar for skolering i aktuelle temaer. Målgruppene for tillitsvalgtopplæringen i regi av fylkeslagene: lokallagsledere medlemmer i lokallagsstyrene hovedtillitsvalgte i offentlig og privat sektor arbeidsplasstillitsvalgte i offentlig og privat sektor tillitsvalgte for ledere og andre medlemsgrupper klubbledere/kontaktpersoner på arbeidsplasser uten tariffavtaler 3.3. Tillitsvalgtsopplæring i regi av lokallagene Lokallagene har ansvaret for å etablere kontakt med alle nye arbeidsplasstillitsvalgte i offentlige og private virksomheter i sitt lokallag og å gjennomføre Modul 1. Sammen med fylkeslagene har lokallagene ansvar for å oppdatere, informere og skolere de arbeidsplasstillitsvalgte i aktuelle politiske spørsmål. Målgrupper for skolering i regi av lokallagene: arbeidsplasstillitsvalgte i offentlig og privat sektor

9 9 klubbledere/kontaktpersoner på arbeidsplasser uten tariffavtaler 4. Virkemidler i tillitsvalgtopplæringen 4.1. Metoder Det er et mål å øke handlingskompetansen til tillitsvalgte. Tillitsvalgte skal bli raskere trygge i rollen ved at opplæringen preges av metoder som fremmer delaktighet. Egne erfaringer er alltid en viktig kilde for læring. Det stiller krav til metoder som ivaretar deltakerkompetanse. I lærerveiledningene er det lagt vekt på nærhet til praksis og et faglig innhold som skal treffe deltakerne i forhold til utfordringer i deres rolle. Stoffet blir levendegjort ved å gi bilder deltakerne kan kjenne seg igjen i. Det brukes case, rollespill, historiefortelling og video. Forelesning blir mindre vektlagt som metode, og det legges desto mer vekt på dialog mellom deltakere og kursledere. Fra tilsettingskurset i Modul 4: Interaktiv fortelling i bilder, lyd og tekst om en tilsettingsprosess. Til slutt skal deltakerne diskutere hvordan denne saken kunne vært håndtert annerledes. Sentralt i VOKS er muntlige praksisfortellinger. Hensikten er å formidle kunnskap om det å være tillitsvalgt. Vår felles kunnskap og kompetanse er vår styrke. Denne kunnskapen må vi forvalte godt. Muntlige praksisfortellinger skal skape gjenkjennelse. Det innebærer at så mange som mulig tar del i erfaringer om hva som virker og hva som ikke virker. Kurs med store krav til egenaktivitet vil ofte kreve mindre undervisningsgrupper. Varierte metoder krever også stor innsats fra kurslederne. Enkelte kurs vil kreve både forberedelser og innsats fra hele fylkesstyret Evaluering For grunnskoleringen er det laget følgende evalueringsmateriell:

10 10 skjema for deltakerevaluering skjema for oppsummering av deltakerevalueringer (system for å akkumulere svar) skjema for evaluering fra kurslederne I evalueringen ber vi om deltakernes og kursholdernes respons på kursinnhold, metoder og praktiske forhold. Dataene blir systematisert og får en strukturert gjennomgang i sekretariatet med sikte på videreutvikling av kursene. 5. Finansiering og økonomi Utdanningsforbundet finansierer i hovedsak all tillitsvalgtopplæring via ou-midler. Hovedinntekten er ou-midler fra KS som fordeles via Unio. I 2009 var tildelingen fra KS over 40 millioner kroner. Disse midlene fordeles etter regler vedtatt av Representantskapet i Utdanningsforbundet. Den beregnede årsrammen fordeles med 71% til fylkesnivå og 29% til sentralplanet. Utdanningsforbundet mottar ou-midler fra Oslo kommune etter vedtak i Ou-fondet i Oslo kommune. Utdanningsforbundet mottar også ou-midler fra PBL-A, Spekter og statlig tariffområde som disponeres av sentralleddet. I tillegg søkes det om ou-midler fra HSH på grunnlag av avholdte kurs. Øvrige skoleringsutgifter på andre tariffområder må dekkes av driftsmidler. Ou-midler fra KS kan i hovedsak benyttes til følgende aktiviteter. kursavvikling, reise- og oppholdskostnader i denne sammenheng administrasjonskostnader for forberedelser, gjennomføring og etterarbeid innkjøpt eller egenprodusert kursmateriell Fylkenes adgang til å beregne administrasjonsutgifter er begrenset til 15% av grunnkostnadene. Det er ikke adgang til å beregne honorar for egne ansatte/lønnede forelesere.

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012

Skoleringsplan. Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte oktober 2012 Kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte 10.-11. oktober 2012 Fra sentralt: Tillitsvalgtopplæringen er en prioritert oppgave i Utdanningsforbundet. Det er fem overordnede mål med opplæringen: Tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til. Utdanningsforbundet Østfold

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til. Utdanningsforbundet Østfold Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 3 VOKS Plan for tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til

Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling. Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS - videre opplæring i kommunikasjon og samhandling Utdanningsforbundet Buskerud, Telemark og Vestfold Clarion Collection hotell Tollboden i Drammen 16.-17.

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17. Kursguide til kurs i Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 16.- 17.januar 2014 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 4 Utvalgte temaer Plan for

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Laholmen Hotel Strømstad,

Kursguide til kurs i. Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø. Utdanningsforbundet Østfold Laholmen Hotel Strømstad, Kursguide til kurs i Arbeidsmiljø Tilsettinger Læringsmiljø Utdanningsforbundet Østfold Laholmen Hotel Strømstad, 13.- 14.januar 2015 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 4 Utvalgte temaer Plan for

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE

ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.4/15 ORGANISASJONEN I UTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.4.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak: Organisasjonen

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder Vår dato 05.06.15. 14 Vår referanse Møte/kursplan høsten 2015. Sist revidert. 25.06.15 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver 12: Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Barnehageloven Opplæringsloven

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

Utdanningsforbundet. Organisasjon Grunnlag for arbeidet med organisasjonsutvikling i landsmøteperioden

Utdanningsforbundet. Organisasjon Grunnlag for arbeidet med organisasjonsutvikling i landsmøteperioden Utdanningsforbundet Organisasjon 2019 Grunnlag for arbeidet med organisasjonsutvikling i landsmøteperioden 17.10.2016 1. Bakgrunn og behov for videreutvikling av organisasjonen Det landsmøtevedtatte dokumentet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver Forordet til hovedavtalen i KS Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for hverandres roller. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET

LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET LEDERMEDLEMMENE I UTDANNINGSFORBUNDET VEIVISER FOR TILLITSVALGTE Innhold Forord... 3 Lederne i organisasjonen... 4 Ulike nivåer ulike oppgaver... 5 Klubb... 6 Lokallag... 7 Fylkeslag... 9 Sentralt... 10

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak

Handlingsplan for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak Handlingsplan 2016 2019 for Utdanningsforbundet Hedmark prioriterte tiltak 2016-2017 -er basert på dokumentet fra landsmøtet 2015; Vi utdanner Norge og Strategisk plan for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet betyr at du har en av

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2010 Ved HT Arild Reigstad MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI Medbestemmelse

Detaljer

Klubben i mitt hjerte!

Klubben i mitt hjerte! Klubben i mitt hjerte! Klubben i mitt hjerte! s2 Klubben og klubblederrollen En skolering av tillitsvalgte på arbeidsplassen Klubbene er Utdanningsforbundets grunnmur Utdanningsforbundet har klubber som

Detaljer

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen Internasjonal forankring Hva er en hovedavtale? Hvorfor har vi hovedavtale?

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer.

Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag. veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer. Valg av tillitsvalgte i lokal- og fylkeslag veiledning for medlemmer i styrer og valgkomiteer www.utdanningsforbundet.no Forord Valg av tillitsvalgte handler om organisasjonsbygging for å videreutvikle

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

Fylkesstyremøte juni Honningsvåg, Nordkapp, Norge. Program, saksliste, saksfremlegg m/ vedlegg

Fylkesstyremøte juni Honningsvåg, Nordkapp, Norge. Program, saksliste, saksfremlegg m/ vedlegg Fylkesstyremøte 24. 26. juni 2014 Honningsvåg, Nordkapp, Norge Program, saksliste, saksfremlegg m/ vedlegg Program, fylkesstyremøte 24.-26. juni 2014, Bryggen Hotell Honningsvåg: Tirsdag 24. juni 1300

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10

OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10 OPPLANDSKURS HØSTEN 2013 Versjon: 2013-06-10 Endelig plan Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i fylkesstyret 15-05-2013 OK1213 28. aug Fagernes, Nord-Aurdal

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

Tariffoppgjøret Høring

Tariffoppgjøret Høring Fylkesinfo 22/2011 Vår dato Avdeling Vår referanse 6.9.2011 Seksjon for forhandling 11/00995-1 Vår saksbehandler Else Torhild Myhre Arkivkode Fylkeslagene Tariffoppgjøret 2012 - Høring Tariffhøringen gjennomføres

Detaljer

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

Ny som lokallagsleder

Ny som lokallagsleder Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Gratulerer! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke ditt første tillitsverv. Du

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Styrer. i Utdanningsforbundet.

Styrer. i Utdanningsforbundet. Styrer i Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Kjære styrer Vi ønsker å være en best mulig fagforening for deg som barnehageleder og for barnehagesektoren. Med 147.000 medlemmer er Utdanningsforbundet

Detaljer

Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling. Klubbmøte

Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling. Klubbmøte Tariff 2014 Organisasjonsmessig behandling Klubbmøte Tariff 2014 Lønn Pensjon Arbeidstid Hovedavtalen Frontfagsmodellen Mål for gjennomføring av den organisasjonsmessige behandlingen Demokratisk prosess

Detaljer

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013

Klubbarbeid. Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubbarbeid Storkurs, Quality 11.-12.november 2013 Klubb og klubbstyrearbeid med hjemmel i: 1. Utdanningsforbundets vedtekter 2. Avtaleverket: KS, PBL, FUS, Virke, KA, Spekter og Statlig tariffområde s2

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde. Eit oppdrag for heile organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalde Eit oppdrag for heile organisasjonen Innhald Det er viktig å rekruttere ATV-ar 3 Arbeidsoppgåver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunnar til

Detaljer

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet

Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet Ny som lokallagsleder i Utdanningsforbundet 1 2 Gratulerer som ny lokallagsleder! Du som får denne brosjyren er nylig valgt til lokallagsleder. Gratulerer med det nye vervet! Sannsynligvis er det ikke

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg.

Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. Styremedlemmer Det innkalles til styremøte tirsdag 16. april 2013 kl. 09.00 15.00 på fylkeskontoret i Sarpsborg. For permisjon med lønn viser vi til hovedavtalene i KS del B 3-5, staten 34, PBL-A 3.6.

Detaljer

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon BFO-SKOLEN Kurskatalog 2013 Befalets Fellesorganisasjon KURS OG KOMPETANSE Utdanning og kompetanseutvikling for tillitsvalgte og medlemmer har alltid vært et viktig satsingsområde for BFO. BFO-skolens

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen Flora kommune 01.01.2016 31.12.2017 Mål for denne samlinga Grunnleggande forståing for Hovedavtalen sitt formål og intensjonar Best mulig samarbeid mellom partane

Detaljer

Kurs i avtaleforståelse. Kursguide til. Tariffområde KS. Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg 23.-24.09.2015

Kurs i avtaleforståelse. Kursguide til. Tariffområde KS. Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg 23.-24.09.2015 Kursguide til Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg 23.-24.09.2015 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 2: Kurs i avtaleforståelse www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul Medbestemmelse på arbeidsplassen Modul 1 08.09.2011 1 Ulike tariffavtaler. Hovedtariffavtalen: Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Hovedavtalen: Forholdet mellom arbeidsgiver og organisasjonene

Detaljer

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen

VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sola 21. september Silje Tangen, KS og Kai Tangen, Delta Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Fellesopplæring i Hovedavtalen

Fellesopplæring i Hovedavtalen VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Trondheim 14.sept. 2016 Bjørn Holmli, LO-K og Karsten Langfeldt, KS Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål

Detaljer

Forberedelser til tariffoppgjøret 2018

Forberedelser til tariffoppgjøret 2018 TARIFF 2018 Til fylkeslagene Forberedelser til tariffoppgjøret 2018 Våren 2018 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre prioriteringer og veivalg før kravene våre kan

Detaljer

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen

Lysbilde 1. Lysbilde 2 Mål for samlingen. Lysbilde 3 Formålet i Hovedavtalen Lysbilde 1 VELKOMMEN TIL Fellesopplæring i Hovedavtalen 01.01.2016 31.12.2017 Sted Dato Navn på foerelsere Lysbilde 2 Mål for samlingen Grunnleggende forståelse for Hovedavtalens formål og intensjoner

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk Læreplan for «Grunnkurs 2», januar 2017

Forbundet for Ledelse og Teknikk Læreplan for «Grunnkurs 2», januar 2017 Modul Grunnkurs 2 1. Innledning For å sikre våre medlemmers innflytelse i bedriftene er det viktig for FLT å arbeide systematisk og målrettet med oppbygging og overføring av kunnskap, ferdigheter, holdninger

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen

Klubben og klubbelederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2008 v/ Anders Pedersen Klubben og klubbelederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland v/ Anders Pedersen Klubbene utgjør fagforeningens grunnmur Klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

VOKS Vidare opplæring i kommunikasjon og samhandling. Modul 3 februar 2010

VOKS Vidare opplæring i kommunikasjon og samhandling. Modul 3 februar 2010 VOKS Vidare opplæring i kommunikasjon og samhandling Modul 3 februar 2010 VOKS ulike deler Februar: 1. Utdanningsforbundet som fagforeining og profesjonsorganisasjon 2. Erfaringsdeling 3. Møte med arbeidsgjevar

Detaljer

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen 1: Internasjonal forankring i partforholdet 2: Hva er en hovedavtale? 3:

Detaljer

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis

Å være arbeidsplasstillitsvalgt. - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Å være arbeidsplasstillitsvalgt - Ansvar, oppgaver og utfordringer i praksis Tillitsvalgtes rettigheter og plikter (HA) Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET LEVANGER 1.3.2015 29.2.2016 Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Levanger: Styret: Leder: Kirsti Wallum Alstad Nestleder: Mina Birgithe Rudi Kasserer og sekretær: Heidi

Detaljer

Kurs i avtaleforståelse. Kursguide til. Tariffområde KS. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 9.- 10.oktober 2014

Kurs i avtaleforståelse. Kursguide til. Tariffområde KS. Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 9.- 10.oktober 2014 Kursguide til Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg, 9.- 10.oktober 2014 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 2: Kurs i avtaleforståelse www.utdanningsforbundet.no

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-09-02 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-09-02 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-09-02 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i fylkesstyret 31-03-14 OK1514 11. sep Kl. 09.30 14.30 OK1614 11.

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-08-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-08-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS HØSTEN 2014 Versjon: 2014-08-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i fylkesstyret 31-03-14 OK1414 25. aug Kr. Lavransdatterv 18, Hamar

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 02 ÅRSMELDING Tilleggsmelding for perioden 01.01.2012-31.07.2012 Innhold 1. Innledning... 2 2. Møter og saker... 2 3. Årsmøteforberedelser...

Detaljer

Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa

Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa Dette er saken: Tilværet som tillitsvalgt endres. Motpartene endres. Strukturen i mediebransjen endres vi har nye typer medier og nye eierstrukturer og dermed ny

Detaljer

Veien til innflytelse

Veien til innflytelse Norsk Lektorlags organisering, vedtekter, retningslinjer Grunnkurs for lokale tillitsvalgte 15.09.2016 Generalsekretær Otto Kristiansen Veien til innflytelse Hvorfor fagforeningsmedlemskap? Høy organisasjonsprosent

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD

LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 1 2 LM-SAK 5/15 LÆRERPROFESJONENS ETISKE RÅD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saksutredning Vi som arbeider med barn, unge og voksne under

Detaljer

Veileder i arbeidet med. Kompetanseutvikling i barnehagen. hva kan du gjøre der du er? www.utdanningsforbundet.no

Veileder i arbeidet med. Kompetanseutvikling i barnehagen. hva kan du gjøre der du er? www.utdanningsforbundet.no Veileder i arbeidet med Kompetanseutvikling i barnehagen hva kan du gjøre der du er? www.utdanningsforbundet.no Innhold Contents 1. Hvorfor er kompetanseutvikling viktig? 3 2. Kunnskapsdepartementets føringer

Detaljer

Profesjon og yrkesutøvelse

Profesjon og yrkesutøvelse Profesjon og yrkesutøvelse Hva innebærer det å være en del av en profesjon? En av flere mulige definisjoner: At vi har et oppdrag på vegne av samfunnet en felles kunnskapsbase og noen felles verdier et

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Modul 2:Kurs i avtaleforståelse. Lærerveiledning til. Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold 8. -9. oktober 2012

Modul 2:Kurs i avtaleforståelse. Lærerveiledning til. Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold 8. -9. oktober 2012 Lærerveiledning til Modul 2:Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Østfold 8. -9. oktober 2012 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Plan for tillitsvalgtopplæringen

Detaljer

Klubben og klubblederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2013

Klubben og klubblederrollen. Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2013 Klubben og klubblederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen Klubbene utgjør fagforeningen sin grunnmur Vi pleier å si at klubben er Utdanningsforbundets viktigste

Detaljer

Kurs i avtaleforståelse

Kurs i avtaleforståelse Kursguide til Kurs i avtaleforståelse Tariffområde PBL-A Utdanningsforbundet Troms St. Elisabeth Hotell og Helsehus, 29.-30. oktober. 2013 Grunnskolering for nye tillitsvalgte Modul 2: Kurs i avtaleforståelse

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2015 Versjon: 2015-08-13 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS HØSTEN 2015 Versjon: 2015-08-13 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS HØSTEN 2015 Versjon: 2015-08-13 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i arbeidsutvalget 29-05-15 OK1315 27. aug Kl. 09.30 14.30 OK1415

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Godt fagforeningsarbeid

Godt fagforeningsarbeid Godt fagforeningsarbeid Konklusjoner og anbefalinger De to hovedmåla i prosjektet har i henhold til forbundsstyrets vedtak vært: å sikre at fagforeningene lykkes i sitt arbeid. Fagforeningene er det utførende,

Detaljer

Tillitsvalgt allerede en leder

Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgt allerede en leder Tillitsvalgtopplæring Modul II, 10. mai 2017 Forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom Jus og Arbeidsliv Gratulerer! Du har nå en - sentral rolle i en forening med høy aktivitet

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

OPPLANDSKURS HØSTEN 2016 Versjon: Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS HØSTEN 2016 Versjon: Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS HØSTEN 2016 Versjon: 2016-08-02 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av tillitsvalgte i Oppland Vedtatt i fylkesstyret 23. mai 2016 OK1216 25. aug OK1316 25. 26. aug Ny

Detaljer