ARBEIDSMILJØSEKSJONEN. Rev. august 2008 Side 1 av 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSMILJØSEKSJONEN. Rev. august 2008 Side 1 av 33"

Transkript

1 Side 1 av 33

2 Innholdsfortegnelse 1. Bedriftsintern attføring / IA 2. Ergonomi 3. Fysisk arbeidsmiljø 4. Helseundersøkelser 5. Psykososialt arbeidsmiljø 6. Smittevern 7. Utvalgsarbeid 8. Kursvirksomhet 9. Sikkerhet 10. Ytre miljø 11. Brann 12. El. sikkerhet 13. Foretakets satsningsområder 14. er Side 2 av 33

3 3-1(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 1. BIA AML Kap. 4 Side 3 av 33 1 BIA Forebygging av sykdom og oppfølging av ansatte med helsemessig arbeidshemming. 1.1 IA 2.2 Bistand i attføringssaker 1. BIA 1. BIA Arbeidsmiljøloven kap (1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende skal arbeidsgiver så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr. Gjennomgått attføring e.l. 4-6(3) Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i åtte uker. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Planen skal også inneholde aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging. 4-6(4) Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om

4 innholdet i oppfølgingsplanen senest innen tolv uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Bedriftshelsetjenesten skal være representert i møtet. Dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker alene ønsker det, skal legen eller annen sykmeldende behandler delta i møtet, jf. folketrygdloven 25-5 første ledd andre punktum. Arbeidsgiver skal gi skriftlig melding om dialogmøtet til Arbeids- og velferdsetaten. Se også AML 2-3(2)g Arbeidstaker skal: delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver 2. Ergonomi til Arbeids- Side 4 av 33 2 Ergonomi 2.1 Arbeidsplassbesøk 1.1 IA Informasjon Rådgivning/veiledning Samarbeid internt/eksternt Dialogmøter, basismøter, samarbeidsmøter, informasjonsmøter 1.2 Bistand i attføringssaker Møter Samtaler Kartlegging Funksjonsvurdering Henvisning Rådgivning/veiledning Informasjon 1.1. IA: St. Olavs Hospital HF har inngått en samarbeidsavtale med trygdeetaten om Inkluderende arbeidsliv mv. fra nov Samarbeidsavtalen er basert på intensjonsavtalen mellom organisasjonene i arbeidslivet og Regjeringen. Målet for intensjonsavtalen er å: redusere sykefraværet med 20%, dvs. ned på 1998 nivå øke den reelle pensjonsalder Øke rekrutteringen til arbeidslivet av personer uten noe arbeidsforhold Som IA-bedrift har foretaket fått kontaktpersoner i trygdeetatens Arbeidslivssenter. Avtalen gjelder til og med Den hyppigste årsaken til fravær fra arbeid er muskel/skjelettrelaterte lidelser. Svært ofte er årsaken til muskel/skjelettlidelser relatert til

5 miljøloven, bestillingsnummer: 221, 528, 529, 531, 555 Side 5 av Samarbeid internt/eksternt 2.2 Forflytningsteknikk 2.3 Bistand ved byggesaker 2.4 Utvalg 2 Ergonomi 2.1 Arbeidsplassbesøk Befaring kartlegning Veiledning/rådgivning Forslag til tiltak/ Undervisning ergonomi. Mange har daglige problemer med muskel/skjelettapparatet, uten at de er borte fra arbeid. Arbeidsmiljøundersøkelsen 2003 bekrefter at mange rapporterer at de har muskel/skjelettrelaterte smerter Arbeidsplassbesøk om arbeid ved dataskjerm. 6.Vurdering og forebyggende tiltak Arbeidsgiver skal under planlegging, ved innkjøp av utstyr og ved oppfølging av dataskjermarbeidsplasser vurdere hvilke påvirkninger som samlet kan føre til fysiske og/eller psykiske helseskader. Arbeidsgiver skal igangsette tiltak for å motvirke disse. Bedriftsfysioterapeutene kan bistå i dette arbeidet, i samarbeid med leder og ansatte. om tungt og ensformig arbeid 6. Forebyggende tiltak I forbindelse med planlegging, utforming og utførelse av manuelt arbeid skal arbeidsgiver sørge for en enkeltvis og samlet vurdering av de arbeidsorganisatoriske forhold som kan innebære risiko for helseskade hos arbeidstaker, jf. 7 (vurdering av risiko). Arbeidet skal så langt som mulig ikke innebære bevegelser eller arbeidsstillinger som kan medføre helseskade. Ved planlegging og tilrettelegging av arbeidet skal det tas hensyn til arbeidstakernes individuelle forutsetninger og behovet for variasjon i arbeidsoppgaver.

6 2.2 Forflytningsteknikk Undervisning/opplæring Bruk av hjelpemidler Koordinator/pådriver ryggombudsordning AMS foretar spesifikke ergonomiske vurderinger i forhold til arbeidets art og omgivelser. 2.2 Forflytningsteknikk om tungt og ensformig arbeid, 6: Arbeidet skal så langt som mulig ikke innebære bevegelser eller arbeidsstillinger som kan medføre helseskade. Arbeidsmiljølovens 3-2 (1) pkt. a: For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. For helseinstitusjonene innebærer dette blant annet at det må gis regelmessig opplæring og instruksjon i bruk av de tekniske hjelpemidlene, og i forflytnings- og arbeidsteknikk for pleierne. På sengeposter er det hensiktsmessig med kurs i forflytningsteknikk, og det gjennomføres derfor kurs 2 ganger pr år for opplæring av ryggombud. Side 6 av Bistand ved byggesaker (nybygg/ombygninger) Deltar i planlegning og utforming av eksisterende og nye arbeidsplasser Bistår ved utforming av 2.3 Bistand ved byggesaker (nybygg/ombygninger) Primærforebyggende tiltak. AMS må være med ved planlegging av nybygg, ombygging etc. for å forebygge uheldige ergonomiske utforminger og løsninger av arbeidsplasser. AMS må utforme kravspesifikasjoner og risikovurdere spesifikke ergonomiske forhold.

7 kravspesifikasjoner 2.4 Utvalg Sengekomitearbeid Innkjøpsrådgivning deltar i brukerutvalg Side 7 av 33

8 3. Fysisk arbeidsmiljø Arbeidsplassen skal innrettes slik at arbeids-miljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ( 4-1 og 4-5). er til arbeidsmiljøloven: 187, 235, 235e, 324, 398, 524, 528, 535, 542, 550, 551, 565, 566 Side 8 av 33 3 Fysisk arbeidsmiljø 3.1 Kjemisk helsefare 3.2 Støy/vibrasjoner 3.3 Inneklima 3. Fysisk arbeidsmiljø 3.1 Kjemisk helsefare Befaring/innhenting av sikkerhetsblad Risikovurdering Målinger Vurdering/analyse Forslag til tiltak/rapportering Evt. undervisning/info. verneutstyr Gjennom brukerutvalg være med å kvalitetssikre inntak av renholdsmidler Behjelpelig ved oppbygging av stoffkartotek Risikovurdering I 6 i Kjemikalieforskriften står det at arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomst av kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. I veiledningen til forskriften står det at verne og helsepersonale med yrkeshygienisk kompetanse må delta i arbeidet med kartlegging og risikovurdering Målinger 15: Dersom arbeidsgiver ikke kan dokumentere at forurensninger i arbeidsatmosfæren er på et fullt forsvarlig nivå, skal det gjennomføres regelmessige målinger Tiltak 7: Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Arbeidsgiver skal føre register over de arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser Informasjon og opplæring 9: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombud får løpende info og opplæring om nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet Brukerutvalg Effektivt organ for arbeidsgiver for å kvalitetssikre stoffer som tas inn

9 (eks utvelgelse av rengj.midler i brukerutvalget). 3.4 Belysning 3.5 Ioniserende stråling 3.2 Støy/vibrasjoner Befaring/risikovurderinger Målinger Vurdering/analyse Forslag til tiltak/rapportering Evt. undervisning/info. verneutstyr Stoffkartotek Stoffkartotek forskriften. Arb.giver skal samle HMS-datablad i et eget stoffkartotek. Ved St. Olavs hospital gjøres dette elektronisk i Eco online systemet. I tillegg skal det finnes papirkopier på enheten. 3.2 Støy/vibrasjoner Risikovurdering I støyforskrift 398A 6 står det at arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for støy og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med støy. I 7 er tiltaksverdiene for de ulike arbeidsforhold gitt samt at det sies i 5 at støybelastningen søkes redusert til lavest mulig verdi og minst 10 db lavere enn tiltaksverdiene Målinger I 9 står det at når det gjennomføres måling som grunnlag for risikovurderingen skal målemetoder og måleinstrumenter være tilpasset miljøet, den type støyeksponering som forekommer og eksponeringens varighet Tiltak 10 Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer i risikovurderingen. Side 9 av 33

10 3.3 Inneklima Befaring/kartlegging Målinger Vurdering/analyse Forslag til tiltak/rapportering Undervisning 3.4 Belysning Befaring/kartlegging Måling Forslag til tiltak/rapportering 3.5 Ioniserende stråling Rådgivning i strålemedisinske spørsmål Informasjon 13 Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utsettes for støybelastninger som forutsetter hørselkontroll får info om lydnivå, hørselskaderisiko og forebyggende tiltak. 3.3 Inneklima I følge arbeidsmiljøundersøkelsen er dette en av de store utfordringene på sykehuset. Påvirker trivsel, effektivitet og kan når inneklimaet er dårlig gi en del helseplager 3.4 Belysning Arbeidsmiljøloven 4-4(1) stiler følgende krav til belysning: Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som ( ) lysforhold ( ) skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Side 10 av 33

11 4 Helseundersøkelser Arbeidsmiljøloven 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 10-11, og Målrettede helseundersøkelser 4.1 Lovbestemte undersøkelser 4.2 Andre undersøkelser 4. Målrettede helseundersøkelser 4.1 Lovbestemte undersøkelser Kliniske undersøkelser i henhold til lov og forskrift Ved St.Olav gjelder dette ansatte som arbeider i områder med hørselsskadelig støy som arbeider med kretfremkallende kjemikalier (inklusive cytostatika) som kan bli eksponert for ioniserende stråling over 6 msv/år (i praksis arbeidstakere som arbeider i kontrollerte eller overvåkete områder) som arbeider bare på natta som arbeider med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 og/eller Lovbestemte undersøkelser Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v (7) Arbeidstaker som hovedsakelig utfører arbeid om natten, skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom. Støy: om støy på arbeidsplassen. 19. Plikt til å sørge for hørselskontroll Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utsettes for normert ekvivalentnivå høyere enn 80 db (A) eller toppverdier av lydtrykknivå over 130 db (C) Peak får hørselen kontrollert ved audiometri. 20. Gjentatte kontroller Høreterskel skal bestemmes ved første gangs kontroll, senest 6 måneder etter tilsetting. Oppfølgende kontroll skal gjennomføres etter 1 år, deretter med intervaller som er tilpasset risiko for hørselsskade, men ikke med lengre intervaller enn 3 år. 21. Informasjon til arbeidstaker Arbeidstaker skal informeres om resultatet av undersøkelsen. Side 11 av 33 AMS tar ut lister over de forskjellige gruppene fra PRS der de enkelte arbeidstakerne skal være registrert med Kjemikalier. om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) (566). 29. Krav om helseundersøkelse Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjennomgår egnet

12 Side 12 av 33 objekttype SARB. De ansatte som er utsatt for hørselskadelig støy blir tilbudt hørselskontroll minimum hvert 3 år. Dersom intet annet er indisert vil de fire siste gruppene hvert tredje år motta et spørreskjema med helsespørsmål som fokuserer på mulige konsekvenser av den yrkesmessige eksponeringen av de forskjellige faktorene. De får også tilbud om helsesamtaler ved Arbeidsmiljøseksjonen. Disse samtalene vil også være vinklet mot de aktuelle eksponeringene. Dersom det er indisert vil det bli tatt prøver og eventuelt henvist til videre utredning. helseundersøkelse hvis arbeidstaker kan utsettes for farlige kjemikalier på en slik måte at det kan forårsake helseskade. Egnet helseundersøkelse skal kunne påvise sykdom eller helseeffekt forårsaket av de aktuelle kjemikaliene og gi grunnlag for forebyggende tiltak i virksomheten eller andre tiltak som kan redusere arbeidstakerens risiko for helseskade. Helseundersøkelsen skal utføres av kompetent lege før arbeidstakeren begynner arbeidet med farlige kjemikalier, og deretter med regelmessige mellomrom. Legen avgjør hyppigheten av og innholdet i undersøkelsen på bakgrunn av eksponeringens type, nivå og varighet, og på bakgrunn av arbeidstakerens helsetilstand. Arbeidstaker skal informeres om kravet om helseundersøkelse før arbeidet tildeles. Ioniserende stråling. om arbeid med ioniserende stråling. (187) 5. Helseundersøkelse Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal arbeide under forhold der bestrålingen kan medføre en dose på mer enn 6 msv pr. år eller en ekvivalent dose på mer enn 3/10 av dosegrensene gitt i forskrift 21. november 2003 nr om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) 21, gjennomgår helseundersøkelse før de settes til slikt arbeid. Helseundersøkelsen skal ta sikte på å avgjøre om det er medisinske grunner til hinder for at arbeidstakeren sysselsettes med ioniserende stråling eller om det er nødvendig med spesielle tiltak. Arbeidstakere som kan utsettes for en dose på mer enn 6 msv i løpet av 12 måneder eller en ekvivalent dose på mer enn 3/10 av

13 4.1.2 Andre undersøkelser etter indikasjon Forslag til tiltak 4.2 Andre undersøkelser Kartlegging/befaring Utvelgelse av målgruppe og indikasjon for undersøkelse Helseundersøkelse Forslag til tiltak dosegrensene fastsatt i strålevernforskriften 21, skal ha helseundersøkelse hvert 3. år, eller oftere om det tilrås av lege. Helseundersøkelsen skal ta sikte på å avgjøre om det er medisinske grunner til hinder for at arbeidstakeren fortsatt sysselsettes med ioniserende stråling eller om det er nødvendig med spesielle tiltak. Hvis det ved individuelle målinger påvises at arbeidstaker er blitt utsatt for en stråledose utover dosegrensene gitt i strålevernforskriften 21, skal arbeidstakeren henvises til lege for helseundersøkelse. Helseundersøkelse skal også foretas dersom arbeidstakeren av spesielle grunner ønsker dette, eller dersom lege har bestemt at arbeidstakeren skal undersøkes. Helseundersøkelsen skal utføres av kompetent lege. Kostnader ved legeundersøkelsene som ikke dekkes av folketrygden, bæres av virksomheten. Arbeidsgiveren skal sørge for at legen har alle eksponeringsopplysninger som kan være av betydning for helseundersøkelsen. Arbeidstakeren skal underrettes om resultatet av helseundersøkelsen. Arbeidstakere med legeattest om at de ikke kan arbeide med ioniserende stråling, skal overføres til arbeid uten yrkesmessig eksponering for ioniserende stråling. Side 13 av 33 Biologiske faktorer: om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen. 19. Helseundersøkelse Dersom risikovurderingen viser at arbeidstaker kan bli eksponert for

14 Side 14 av 33 helsefarlige biologiske faktorer på en slik måte at det er nødvendig med mer enn vanlige hygieniske vernetiltak, skal arbeidstaker ha egnet helseundersøkelse. Helseundersøkelsen skal gi grunnlag for forebyggende tiltak i virksomheten eller tiltak som kan redusere arbeidstakers risiko for helseskade som følge av arbeid med biologiske faktorer. Egnet helseundersøkelse skal utføres før arbeidstakeren kan bli eksponert for biologiske faktorer, og deretter med regelmessige mellomrom. Lege avgjør hyppigheten av og innholdet i undersøkelsen på bakgrunn av eksponeringens art, nivå og varighet, og på bakgrunn av arbeidstakerens helsetilstand. Undersøkelse skal utføres av kompetent helsepersonell. Dersom det konstateres at en arbeidstaker lider av en infeksjon og/eller en sykdom som kan skyldes eksponering for en biologisk faktor i arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver gi tilbud om egnet helseundersøkelse til andre arbeidstakere som er blitt eksponert på lignende måte. Eventuell andre aktuelle eksponeringer. Avløpsanlegg: om arbeid ved avløpsanlegg (542). 24. Helseundersøkelse Alle arbeidstakere som kan bli eksponert for giftige eller helseskadelige stoffer (herunder biologiske faktorer), skal tilbys helseundersøkelse ved ansettelse og deretter med regelmessige mellomrom. 25. Vaksinasjon Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys vaksinasjon mot den eller de biologiske faktorer de kan bli eksponert for dersom sikker

15 og effektiv vaksine foreligger. Arbeidstakerne skal informeres om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjon. Asbest: om asbest. 19. Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som kan bli eksponert eller har vært eksponert for asbeststøv i arbeid for arbeidsgiveren, gjennomgår egnet helseundersøkelse av lunger og luftveier. Helseundersøkelse skal utføres av kompetent lege. Helseundersøkelse skal foretas før arbeidstakerne settes til arbeid hvor de kan bli eksponert for asbeststøv. Denne undersøkelsen skal omfatte røntgenundersøkelse av lungene. Helseundersøkelse skal deretter foretas minst hvert tredje år. Legen avgjør om det er nødvendig med hyppigere helseundersøkelser og innholdet i undersøkelsene på bakgrunn av arbeidstakernes helsetilstand og eksponeringens nivå og varighet. Ved arbeidsforholdets opphør, avgjør legen om det er behov for ytterligere helseundersøkelser. Dersom det er behov for videre oppfølging, skal arbeidstakerne ha skriftlig orientering om dette. Utgifter til helseundersøkelse av arbeidstakerne som ikke dekkes av folketrygden, betales av arbeidsgiveren. Side 15 av 33

16 Register over arbeidstakere: 21. Register Arbeidsgiveren skal føre register over arbeidstakere som skal gjennomgå helseundersøkelse etter 19. Registeret skal inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, stilling, dato for tilsetting, arbeidets art og varighet, samt den eksponeringen arbeidstakerne utsettes for. Registeret skal videre inneholde opplysninger om dato for helseundersøkelse og navn på legen som gjennomførte undersøkelsen. Registeret skal bare inneholde disse opplysningene. Registeret skal være tilgjengelig for verne- og helsepersonale, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, andre personer med særlig oppgave å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen og Arbeidstilsynet. Arbeidstaker som er oppført i registeret, skal gjøres kjent med dette og ha adgang til opplysningene som gjelder egen person. Opplysninger i registeret av ikke personlig art skal gjøres kjent for arbeidstakerne. Opplysninger om den enkelte arbeidstaker skal oppbevares i minst 60 år etter at eksponeringen er avsluttet. Registeret, eller deler av det, skal ikke tilintetgjøres uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Dersom virksomheten opphører, skal registeret overføres til Direktoratet for arbeidstilsynet. Registeret skal skrives inn i PRS. Side 16 av 33

17 4.2.3 Andre helseundersøkelser om verne- og helsepersonale. (518) 6. Verne- og helsepersonalets oppgaver Arbeidsgiver skal sørge for at verne- og helsepersonalet d. overvåker og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølgning. Side 17 av 33

18 5 Psykososialt arbeidsmiljø Paragraf Psykososialt arbeidsmiljø 5.1 Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø 5. 2 Til rettelegge for egenutvikling 5. Psykososialt arbeidsmiljø 5.1 Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø Veiledning/rådgivning Arbeidsmiljøutvikling Organisatorisk veiledning Trivselsfremmende fokusering Konflikthåndtering Arbeidsmiljømekling 5.2 Tilrettelegge for egenutvikling Veiledning/rådgivning/ støttesamtaler Stimulere til egenomsorg Stressmestring Debriefing/defusing Mestringstips Paragraf 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet (1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. (2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. (3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. (4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. (5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf. I henhold til arbeidsmiljø- undersøkelsen 2003 er det bekymring blant ansatte at stress på jobb kan gi helseplager. Arbeidsmiljøutvikling, stressmestring og organisatorisk veiledning er eksempler på for å redusere helseplager. Side 18 av 33

19 6 Smittevern Smittevernloven, om Tuberkulose, Arbeidsmiljølov en med forskrift 524, 535, 542, 550. ALLE PUNKTENE TILHØRER SYKEHUSETS INFEKSJONSK ONTROLL- PROGRAM SOM ER PÅLAGT I FØLGE SMITTEVERN- LOVEN. Side 19 av Smittevern 6.1Blodsmitte 6.2MRSA 6.3Tuberkulose 6. Smittevern 6.1. Blodsmitte: Oppfølging Prøvetaking Dokumentasjon Viderehenvisning Opplæring/undervisning 6.2 MRSA Prøvetaking Oppfølging 6.3 Tuberkulose Prøvetaking Tuberkulinprøve/BCGvaks Miljøundersøkelser Oppfølging Rådgivning/veiledning Viderehenvisning Dokumentasjon Undervisning Smittevernloven med veileder om blodsmitte i helsevesenet: 6.1 Blodsmitte Ansatte som har vært utsatt for blodsmitteuhell skal ha oppfølging etter et uhell som rask profylakse evt. vaksinasjon eller behandling, støtte/veiledning i forhold til for eksempel videre smitte pasienter/familie, blodprøvetaking og evt. viderehenvisning etter retningslinjer. 6.2 MRSA om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere i helsevesenet + Nasjonale retningslinjer for å forebygge infeksjoner: Økning i MRSA ( Meticillin-resistente gule stafylokokker) er et økende problem i Europa. Retningslinjer skal hindre spredning fra evt. smittede nytilsatte og pasienter. 6.3 Tuberkulose Tuberkuloseforskrift med veileder (samarbeid WHO og Folkehelseinstituttet): Forebygge smitte og sykdom og evt oppfølging /behandling ved kontroll av personalet, vaksinering og miljøundersøkelser. Kompetent personale blir vektlagt i retningslinjene.

20 6.4Vaksinering 6.5 Pandemiplan (pandemisk influensa) 6.4 Vaksinering Vaksinering Oppfølging Veiledning/rådgivning Undervisning 6.5 Pandemiplan Vaksinering Oppfølging Veiledning/rådgivning Undervisning 6.4 Vaksinasjon Smittevernloven med veileder om blodsmitte i helsevesenet og AML med forskrift om vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer. I flg. forskrift skal arbeidstaker tilbys vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for, og disse skal betales av arbeidsgiver. 6.5 Pandemiplan Regionale helseforetak og sykehus har plikt til å utarbeids beredskapsplan (Spesialisthelseloven 2-1b, Lov om helsemessig og sosial beredskap 2-2). Side 20 av 33

21 7 Utvalgsarbeid AML 7-1 Med forskrift 321 Bidrag 7. Utvalgsarbeid 7.1 Diverse utvalg 7. Utvalgsarbeid 7.1 Diverse utvalg AMU ARUB Rusmiddel-forebyggende arbeid Attføringsutvalg Sengekomite Strålevernutvalg Diverse innkjøpsutvalg IA prosjektgruppe Verdier i praksis AMU Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg. (1I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det være arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og verneog helsepersonalet er representert. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere. (2) Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg ARUB AMU s rådgivende utvalg for byggesaker. Her sitter leder for AMS og bedriftsfysioterapeut, den ergonomiske kompetansen er svært viktig i utviklingen av nye/endring av gamle arbeidsplasser Rusmiddelforebyggende arbeid I enkeltsaker opprettes støttegrupper der arbeidsgiver og AMS er representert. Drive forebyggende arbeid, bl.a. arrangere kurs 2 ganger i året i samarbeid med Undervisningsseksjonen. Side 21 av 33

22 Side 22 av 33 Bidrag Sengekomite Sengekomiteen ble i sin tid oppnevnt av sykehusets direktør men er i løpet av det siste året underlagt økonomidirektør. Sengekomiteens mandat er: Være pådriver til innkjøp av funksjonelle sykehussenger i forhold til eksisterende sykehus. Være pådriver til innkjøp av funksjonelle sykehussenger og nattbord i forhold til det nye sykehuset. Dette skjer i nært samarbeid med Helsebygg Midt-Norge. Stille kunnskaper til rådighet i anskaffelsesprosessen i forhold til sykehussenger, nattbord, madrasser og lignende. Bedriftsfysioterapeuten er komiteens leder, og her er det også viktig at AMS er representert sammen med representanter for de ulike sengeposter, innkjøp, tekniker fra Sengesentralen, portørtjenesten Strålevernutvalg AMS er representert i sykehusets strålevernutvalg sammen med representanter for de ulike avdelinger som benytter ioniserende stråling Diverse innkjøpsutvalg Brukerutvalget er en effektiv måte å arbeide forebyggende på. Både når det gjelder renholdsmidler og kontorutstyr kan vi være med å bestemme hvilke produkter/utstyr vi vil ha inn til organisasjonen. På denne måten kan vi luke ut det mest helseskadelige og være med på å påvirke organisasjonen til å velge de beste produkter i forhold til de ansattes arbeidsmiljø

23 Bidrag Diverse innkjøpsutvalg Det er av stor betydning at det kjøpes inn riktig utstyr for å unngå helseproblemer. AMS kan bistå i innkjøpsfasen med kunnskap bl.a. om ergonomi, og valg av hensiktsmessige kjemikalier (for eksempel renholdsmidler). Side 23 av 33

24 8. Kursvirksomhet 8. Kursvirksomhet 8.1 Verne- og miljøkurs 8.2 Brannvernopplæring 8.3 Opplæring i 8.4 bruk av elektromedisinsk utstyr 8.5 Rusmiddelforebyggend e arbeid 8. Kursvirksomhet 8.1 Verne- og miljøkurs Undervisning i BIA/IA Undervisning i ergonomi Undervisning i fysisk arbeidsmiljø Undervisning i psykososialt arbeidsmiljø Undervisning i rusmiddelforebyggende arbeid Side 24 av 33

25 9. Sikkerhet Arbeidsmiljøloven med forskrift 522, 524, Sikkerhet 9.1 Arbeidsulykker 9.2 Personsikkerhet 9. Sikkerhet 9.1 Arbeidsulykker Forebyggende arbeid Skademeldingsskjema Utvikling/drift av database 9.2 Personsikkerhet Hindre uvedkommende adgang (Skallsikring, nøkkelkort, vakter osv) Beskyttelse mot utagerende pasienter/personer (utforming av rom, alarmer osv) Side 25 av 33

26 10. Ytre miljø om klassifisering, merking, mv. av farlige kjemikalier Forurensnings loven 10. Ytre miljø 10.1 Avfallshåndtering Innsamling av avfall Innsamling av EE-avfall Innsamling av batterier Innsamling av metallavfall Innsamling av papp og papir Innsamling av restavfall 10.2 Utslipp Forbrenning av risikoavfall Side 26 av 33

27 11. Brann Plan og Bygningsloven. om brannvern. om brannforebyggende tiltak og brannsyn m/veiledning. om organisering og dimensjonering av brannvesen m/veiledning. om feiing m/veiledning. Lov om Brannvern. Teknisk forskrift Side 27 av 33 Hovedpunkter 11. Brann 11.1 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter Kvalitetssikre nye bygg 11.2 Krav til brannvernleder Oppdatere seg på lov og regelverk 11.3 Brannøvelser Avholde brannøvelser (se prosedyre i EQS,Brannvernopplæring) 11.4 Branninstrukser Utarbeide branninstrukser ( se prosedyre i EQS Branninstruks) 11.5 Alminnelig aktsomhet Metode

28 m/veiledning. om godkjenning for srett m/veil. om organisering av sentral godkjenning. om saksbehandlin g og kontroll m/veil. om konsekvensutredninger m/veil Se branninstruks og brannsyn 11.6 Ryddige rømningsveier Kontroll av rømningsveier 11.7 Særskilte brannobjekter Alle byggene på St.Olavs hospital HF er særskilte brannobjekter, med skjerpede krav Branntilsyn Gjennomgang av alle bygg årlig Årlig kontroll og service av slukkeutstyr Årlig kontroll av varslingsanlegg Månedlig kontroll av branndører Side 28 av 33

29 12. El. sikkerhet. om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg 30,10,98 med hjemmel i lov av 24 mai 1929 nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 2. for elektriske anlegg sikkerhet ved arbeide i elektrolyseanlegg av 14 mai Side 29 av El. sikkerhet 12.1 Ivareta sikkerhet ved arbeide i og drift av lavspennings anlegg 12.2 Overordnet planlegging 12.3 Planlegging av arbeidet og valg av arbeidsmetode Arbeide på frakoblet og spenningslaust anlegg 15. Sikkerhetsbarriere 1: Frakobling og spenningsprøving. Sikkerhetsbarriere 2: Sikring mot innkobling (merking, låsing, kortslutning) Arbeide under spenning, AUS 16. Sikkerhetsbarriere 1: Personlig beskyttelse (visir, hjelm, bekledning, hansker, skotøy). Sikkerhetsbarriere 2: Anleggsbeskyttelse (avskjerming, verktøy).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for virksomheter der arbeidstakere kan bli utsatt for støy i forbindelse med arbeidet. Vår saksbehandler Siri Koller Tufte Frode Vatne, tlf 22 95 70 75 Til NOTAT - X Deres dato Kopi til Deres referanse 1 av 5 Klassering Lnr 315.5 88883/2005 FORSLAG TIL NY STØYFORSKRIFT Forslag til ny forskrift

Detaljer

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen

Nye HMS forskrifter 01.01.2013. Åpent møte 2012, Hermod Pettersen Nye HMS forskrifter 01.01.2013 Regelforenklingsprosjektet Utgangspunkt 99s 24s 52s 55s 27s 17s Arbeidstilsynet Midt Norge 2012 Målet Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMSforskriftene

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning DATO: FOR-2012-12-19-1371 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 15 s 2606 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER:

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Omlegging av forskriftene

Omlegging av forskriftene Omlegging av forskriftene Historikk Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977 (opphevet). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. 2005. Diverse forskrifter, utfyllende til rammeloven. Rangsmessig

Detaljer

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB

«EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB «EcoExposure»- eksponeringsregisteret ved UiB Innholdsfortegnelse Hvordan opprette bruker/lisens s 2 Hvordan registrere eksponering s 4 EcoOnlines manual for EcoExposure s 9 Kapittel 31 i Forskrift for

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern

Lover og forskrifter om smittevern. Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern Lover og forskrifter om smittevern Overlege Ragnhild Raastad Avdeling for smittevern 2 3 4 Arbeidsgivers plikter, arbeidstakers rettigheter De fleste lovfestede krav er rettet mot arbeidsgiver Arbeidstaker

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste

Detaljer

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. HMS-datablad og stoffkartotek Elizabeth Ravn, Direktoratet for arbeidstilsynet Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek, 2005 1 Lover og forskrifter HMS-datablad og stoffkartotek Innhold HELSESKADER (JF. MERKEFORSKRIFTENE)... 2 DOSE EKSPONERING... 2 VERNETILTAK... 2 ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Yrkesvaksiner -formål Beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet Forebygge at arbeidstakerne

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Verne- og helsepersonale

Verne- og helsepersonale best. nr. 518 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 21. april 1994, nr. 333 Verne- og helsepersonale ARBEIDSTILSYNET Utgitt juni 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Vern mot støy på arbeidsplassen

Vern mot støy på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 398 Forskrift om Vern mot støy på arbeidsplassen Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. april 2006, nr. 456. Utgitt mai 2006

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for, med kontor i Trondheim Organisert

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.2 Sjekkliste biologiske arbeidsmiljøfaktorer Utgave: 0.00 Skrevet av: kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs HMS-rådgiver: Tove Martinsen Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste omgivelser Påvirkninger vi utsettes for på jobb, men

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager

Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager Arbeidstilsynet Forebygging av arbeidsrelaterte støyplager Hovedfunn 2012 Innhold Gjennomføring av Arbeids tilsynets støyprosjekt...s. 3 Viktige inntrykk fra tilsynene...s. 6 Tema på tvers av næringene...s.

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE TEKNISK DRIFT Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Forskriftenes krav til helseovervåkning av støy- og vibrasjonseksponerte

Forskriftenes krav til helseovervåkning av støy- og vibrasjonseksponerte Forskriftenes krav til helseovervåkning av støy- og vibrasjonseksponerte FARLIG FREKVENS Konferanse 5.-6. mai 2010 Ingrid Sivesind Mehlum, overlege ph.d. Statens arbeidsmiljøinstitutt Arbeidsmiljølovgivningen

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene

Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene 15.10.2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus 7468 Trondheim Høringsuttalelse Utkast til nye forskrifter til arbeidsmiljøloven Forum for hovedverneombud i helseforetakene Hovedverneombudene i

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Grete B. Åsvang, tlf. 75 51 29 47 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2007 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Vedlegg 1 Oversikt over lukkede pålegg

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN (AMS) OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2009 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ARBEIDSMILJØSEKSJONEN () OG SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Forebygge yrkesrelaterte Inkluderende arbeidsliv (IA) - Delta i ressursgruppe for IA i Svein-Erik Inset Ifølge møteplan helseplager/

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.

Årsrapport Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste. Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4. Årsrapport 2016 Aust-Agder fylkeskommunes bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Utarbeidet av: Stilling Navn Dato Signatur Daglig leder Reidun 26.4.2017 Midtun Årsrapporten er sendt til: Organisasjonsavdelingen

Detaljer

HMS samarbeidsforum 5-6 juni 2013

HMS samarbeidsforum 5-6 juni 2013 HMS samarbeidsforum 5-6 juni 2013 06.06.2013 2 06.06.2013 3 Tabell 1: De ti hyppigst meldte eksponeringsfaktorene foruten støy 06.06.2013 4 Hvorfor eksponeringsregistre? 1. Krav fra myndighetene 2. BHT

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift

Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Ny forskrift om BHT og ny Bransjeforskrift Arbeidshelse Quality Hotel Augustin 19. Mai 2010 Ingun Elisabeth Rosenberg, seniorinspektør Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen

Helsekontroller som metode. Tor Erik Danielsen Helsekontroller som metode Tor Erik Danielsen Viktig? Helsekontroller: plasseres høyt blant lederes prioriteringer plasseres høyest blant oppgaver BHT bistår med plasseres høyest blant oppgaver som ønskes

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-2 Journalnr.: 15/294 Møte: Nr.05/15 26.11.2015 Saksansvarlig: Krenar Badivuku Sakstittel: Helse-

Detaljer

Tilpassete musikklokaler i et HMS-perspektiv

Tilpassete musikklokaler i et HMS-perspektiv Tilpassete musikklokaler i et HMS-perspektiv Hvordan påvirkes arbeidssituasjonen til kulturskolelærere, korpsdirigenter og andre av dårlige tilpassete lokaler? Hans Ole Rian Forbundsleder, MFO HMS-perspektiv

Detaljer

Brukerveiledning - Eksponeringsregister

Brukerveiledning - Eksponeringsregister Brukerveiledning - Eksponeringsregister Register over eksponerte arbeidstakere (1) ProductXchange har inkludert en funksjon hvor man kan etablere register over eksponerte arbeidstakere i tråd med krav

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer