ARBEIDSMILJØSEKSJONEN. Rev. august 2008 Side 1 av 33

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSMILJØSEKSJONEN. Rev. august 2008 Side 1 av 33"

Transkript

1 Side 1 av 33

2 Innholdsfortegnelse 1. Bedriftsintern attføring / IA 2. Ergonomi 3. Fysisk arbeidsmiljø 4. Helseundersøkelser 5. Psykososialt arbeidsmiljø 6. Smittevern 7. Utvalgsarbeid 8. Kursvirksomhet 9. Sikkerhet 10. Ytre miljø 11. Brann 12. El. sikkerhet 13. Foretakets satsningsområder 14. er Side 2 av 33

3 3-1(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 1. BIA AML Kap. 4 Side 3 av 33 1 BIA Forebygging av sykdom og oppfølging av ansatte med helsemessig arbeidshemming. 1.1 IA 2.2 Bistand i attføringssaker 1. BIA 1. BIA Arbeidsmiljøloven kap (1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende skal arbeidsgiver så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr. Gjennomgått attføring e.l. 4-6(3) Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i åtte uker. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Planen skal også inneholde aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og plan for videre oppfølging. 4-6(4) Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om

4 innholdet i oppfølgingsplanen senest innen tolv uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. Bedriftshelsetjenesten skal være representert i møtet. Dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker, eller arbeidstaker alene ønsker det, skal legen eller annen sykmeldende behandler delta i møtet, jf. folketrygdloven 25-5 første ledd andre punktum. Arbeidsgiver skal gi skriftlig melding om dialogmøtet til Arbeids- og velferdsetaten. Se også AML 2-3(2)g Arbeidstaker skal: delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver 2. Ergonomi til Arbeids- Side 4 av 33 2 Ergonomi 2.1 Arbeidsplassbesøk 1.1 IA Informasjon Rådgivning/veiledning Samarbeid internt/eksternt Dialogmøter, basismøter, samarbeidsmøter, informasjonsmøter 1.2 Bistand i attføringssaker Møter Samtaler Kartlegging Funksjonsvurdering Henvisning Rådgivning/veiledning Informasjon 1.1. IA: St. Olavs Hospital HF har inngått en samarbeidsavtale med trygdeetaten om Inkluderende arbeidsliv mv. fra nov Samarbeidsavtalen er basert på intensjonsavtalen mellom organisasjonene i arbeidslivet og Regjeringen. Målet for intensjonsavtalen er å: redusere sykefraværet med 20%, dvs. ned på 1998 nivå øke den reelle pensjonsalder Øke rekrutteringen til arbeidslivet av personer uten noe arbeidsforhold Som IA-bedrift har foretaket fått kontaktpersoner i trygdeetatens Arbeidslivssenter. Avtalen gjelder til og med Den hyppigste årsaken til fravær fra arbeid er muskel/skjelettrelaterte lidelser. Svært ofte er årsaken til muskel/skjelettlidelser relatert til

5 miljøloven, bestillingsnummer: 221, 528, 529, 531, 555 Side 5 av Samarbeid internt/eksternt 2.2 Forflytningsteknikk 2.3 Bistand ved byggesaker 2.4 Utvalg 2 Ergonomi 2.1 Arbeidsplassbesøk Befaring kartlegning Veiledning/rådgivning Forslag til tiltak/ Undervisning ergonomi. Mange har daglige problemer med muskel/skjelettapparatet, uten at de er borte fra arbeid. Arbeidsmiljøundersøkelsen 2003 bekrefter at mange rapporterer at de har muskel/skjelettrelaterte smerter Arbeidsplassbesøk om arbeid ved dataskjerm. 6.Vurdering og forebyggende tiltak Arbeidsgiver skal under planlegging, ved innkjøp av utstyr og ved oppfølging av dataskjermarbeidsplasser vurdere hvilke påvirkninger som samlet kan føre til fysiske og/eller psykiske helseskader. Arbeidsgiver skal igangsette tiltak for å motvirke disse. Bedriftsfysioterapeutene kan bistå i dette arbeidet, i samarbeid med leder og ansatte. om tungt og ensformig arbeid 6. Forebyggende tiltak I forbindelse med planlegging, utforming og utførelse av manuelt arbeid skal arbeidsgiver sørge for en enkeltvis og samlet vurdering av de arbeidsorganisatoriske forhold som kan innebære risiko for helseskade hos arbeidstaker, jf. 7 (vurdering av risiko). Arbeidet skal så langt som mulig ikke innebære bevegelser eller arbeidsstillinger som kan medføre helseskade. Ved planlegging og tilrettelegging av arbeidet skal det tas hensyn til arbeidstakernes individuelle forutsetninger og behovet for variasjon i arbeidsoppgaver.

6 2.2 Forflytningsteknikk Undervisning/opplæring Bruk av hjelpemidler Koordinator/pådriver ryggombudsordning AMS foretar spesifikke ergonomiske vurderinger i forhold til arbeidets art og omgivelser. 2.2 Forflytningsteknikk om tungt og ensformig arbeid, 6: Arbeidet skal så langt som mulig ikke innebære bevegelser eller arbeidsstillinger som kan medføre helseskade. Arbeidsmiljølovens 3-2 (1) pkt. a: For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. For helseinstitusjonene innebærer dette blant annet at det må gis regelmessig opplæring og instruksjon i bruk av de tekniske hjelpemidlene, og i forflytnings- og arbeidsteknikk for pleierne. På sengeposter er det hensiktsmessig med kurs i forflytningsteknikk, og det gjennomføres derfor kurs 2 ganger pr år for opplæring av ryggombud. Side 6 av Bistand ved byggesaker (nybygg/ombygninger) Deltar i planlegning og utforming av eksisterende og nye arbeidsplasser Bistår ved utforming av 2.3 Bistand ved byggesaker (nybygg/ombygninger) Primærforebyggende tiltak. AMS må være med ved planlegging av nybygg, ombygging etc. for å forebygge uheldige ergonomiske utforminger og løsninger av arbeidsplasser. AMS må utforme kravspesifikasjoner og risikovurdere spesifikke ergonomiske forhold.

7 kravspesifikasjoner 2.4 Utvalg Sengekomitearbeid Innkjøpsrådgivning deltar i brukerutvalg Side 7 av 33

8 3. Fysisk arbeidsmiljø Arbeidsplassen skal innrettes slik at arbeids-miljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ( 4-1 og 4-5). er til arbeidsmiljøloven: 187, 235, 235e, 324, 398, 524, 528, 535, 542, 550, 551, 565, 566 Side 8 av 33 3 Fysisk arbeidsmiljø 3.1 Kjemisk helsefare 3.2 Støy/vibrasjoner 3.3 Inneklima 3. Fysisk arbeidsmiljø 3.1 Kjemisk helsefare Befaring/innhenting av sikkerhetsblad Risikovurdering Målinger Vurdering/analyse Forslag til tiltak/rapportering Evt. undervisning/info. verneutstyr Gjennom brukerutvalg være med å kvalitetssikre inntak av renholdsmidler Behjelpelig ved oppbygging av stoffkartotek Risikovurdering I 6 i Kjemikalieforskriften står det at arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomst av kjemikalier og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. I veiledningen til forskriften står det at verne og helsepersonale med yrkeshygienisk kompetanse må delta i arbeidet med kartlegging og risikovurdering Målinger 15: Dersom arbeidsgiver ikke kan dokumentere at forurensninger i arbeidsatmosfæren er på et fullt forsvarlig nivå, skal det gjennomføres regelmessige målinger Tiltak 7: Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Arbeidsgiver skal føre register over de arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og arbeidstakere som arbeider med bly og blyforbindelser Informasjon og opplæring 9: Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombud får løpende info og opplæring om nødvendige vernetiltak for sikker utførelse av arbeidet Brukerutvalg Effektivt organ for arbeidsgiver for å kvalitetssikre stoffer som tas inn

9 (eks utvelgelse av rengj.midler i brukerutvalget). 3.4 Belysning 3.5 Ioniserende stråling 3.2 Støy/vibrasjoner Befaring/risikovurderinger Målinger Vurdering/analyse Forslag til tiltak/rapportering Evt. undervisning/info. verneutstyr Stoffkartotek Stoffkartotek forskriften. Arb.giver skal samle HMS-datablad i et eget stoffkartotek. Ved St. Olavs hospital gjøres dette elektronisk i Eco online systemet. I tillegg skal det finnes papirkopier på enheten. 3.2 Støy/vibrasjoner Risikovurdering I støyforskrift 398A 6 står det at arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for støy og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med støy. I 7 er tiltaksverdiene for de ulike arbeidsforhold gitt samt at det sies i 5 at støybelastningen søkes redusert til lavest mulig verdi og minst 10 db lavere enn tiltaksverdiene Målinger I 9 står det at når det gjennomføres måling som grunnlag for risikovurderingen skal målemetoder og måleinstrumenter være tilpasset miljøet, den type støyeksponering som forekommer og eksponeringens varighet Tiltak 10 Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer i risikovurderingen. Side 9 av 33

10 3.3 Inneklima Befaring/kartlegging Målinger Vurdering/analyse Forslag til tiltak/rapportering Undervisning 3.4 Belysning Befaring/kartlegging Måling Forslag til tiltak/rapportering 3.5 Ioniserende stråling Rådgivning i strålemedisinske spørsmål Informasjon 13 Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utsettes for støybelastninger som forutsetter hørselkontroll får info om lydnivå, hørselskaderisiko og forebyggende tiltak. 3.3 Inneklima I følge arbeidsmiljøundersøkelsen er dette en av de store utfordringene på sykehuset. Påvirker trivsel, effektivitet og kan når inneklimaet er dårlig gi en del helseplager 3.4 Belysning Arbeidsmiljøloven 4-4(1) stiler følgende krav til belysning: Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som ( ) lysforhold ( ) skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd. Side 10 av 33

11 4 Helseundersøkelser Arbeidsmiljøloven 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 10-11, og Målrettede helseundersøkelser 4.1 Lovbestemte undersøkelser 4.2 Andre undersøkelser 4. Målrettede helseundersøkelser 4.1 Lovbestemte undersøkelser Kliniske undersøkelser i henhold til lov og forskrift Ved St.Olav gjelder dette ansatte som arbeider i områder med hørselsskadelig støy som arbeider med kretfremkallende kjemikalier (inklusive cytostatika) som kan bli eksponert for ioniserende stråling over 6 msv/år (i praksis arbeidstakere som arbeider i kontrollerte eller overvåkete områder) som arbeider bare på natta som arbeider med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 og/eller Lovbestemte undersøkelser Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v (7) Arbeidstaker som hovedsakelig utfører arbeid om natten, skal gis tilbud om helsekontroll før tiltredelse og deretter med jevne mellomrom. Støy: om støy på arbeidsplassen. 19. Plikt til å sørge for hørselskontroll Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utsettes for normert ekvivalentnivå høyere enn 80 db (A) eller toppverdier av lydtrykknivå over 130 db (C) Peak får hørselen kontrollert ved audiometri. 20. Gjentatte kontroller Høreterskel skal bestemmes ved første gangs kontroll, senest 6 måneder etter tilsetting. Oppfølgende kontroll skal gjennomføres etter 1 år, deretter med intervaller som er tilpasset risiko for hørselsskade, men ikke med lengre intervaller enn 3 år. 21. Informasjon til arbeidstaker Arbeidstaker skal informeres om resultatet av undersøkelsen. Side 11 av 33 AMS tar ut lister over de forskjellige gruppene fra PRS der de enkelte arbeidstakerne skal være registrert med Kjemikalier. om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) (566). 29. Krav om helseundersøkelse Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjennomgår egnet

12 Side 12 av 33 objekttype SARB. De ansatte som er utsatt for hørselskadelig støy blir tilbudt hørselskontroll minimum hvert 3 år. Dersom intet annet er indisert vil de fire siste gruppene hvert tredje år motta et spørreskjema med helsespørsmål som fokuserer på mulige konsekvenser av den yrkesmessige eksponeringen av de forskjellige faktorene. De får også tilbud om helsesamtaler ved Arbeidsmiljøseksjonen. Disse samtalene vil også være vinklet mot de aktuelle eksponeringene. Dersom det er indisert vil det bli tatt prøver og eventuelt henvist til videre utredning. helseundersøkelse hvis arbeidstaker kan utsettes for farlige kjemikalier på en slik måte at det kan forårsake helseskade. Egnet helseundersøkelse skal kunne påvise sykdom eller helseeffekt forårsaket av de aktuelle kjemikaliene og gi grunnlag for forebyggende tiltak i virksomheten eller andre tiltak som kan redusere arbeidstakerens risiko for helseskade. Helseundersøkelsen skal utføres av kompetent lege før arbeidstakeren begynner arbeidet med farlige kjemikalier, og deretter med regelmessige mellomrom. Legen avgjør hyppigheten av og innholdet i undersøkelsen på bakgrunn av eksponeringens type, nivå og varighet, og på bakgrunn av arbeidstakerens helsetilstand. Arbeidstaker skal informeres om kravet om helseundersøkelse før arbeidet tildeles. Ioniserende stråling. om arbeid med ioniserende stråling. (187) 5. Helseundersøkelse Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal arbeide under forhold der bestrålingen kan medføre en dose på mer enn 6 msv pr. år eller en ekvivalent dose på mer enn 3/10 av dosegrensene gitt i forskrift 21. november 2003 nr om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) 21, gjennomgår helseundersøkelse før de settes til slikt arbeid. Helseundersøkelsen skal ta sikte på å avgjøre om det er medisinske grunner til hinder for at arbeidstakeren sysselsettes med ioniserende stråling eller om det er nødvendig med spesielle tiltak. Arbeidstakere som kan utsettes for en dose på mer enn 6 msv i løpet av 12 måneder eller en ekvivalent dose på mer enn 3/10 av

13 4.1.2 Andre undersøkelser etter indikasjon Forslag til tiltak 4.2 Andre undersøkelser Kartlegging/befaring Utvelgelse av målgruppe og indikasjon for undersøkelse Helseundersøkelse Forslag til tiltak dosegrensene fastsatt i strålevernforskriften 21, skal ha helseundersøkelse hvert 3. år, eller oftere om det tilrås av lege. Helseundersøkelsen skal ta sikte på å avgjøre om det er medisinske grunner til hinder for at arbeidstakeren fortsatt sysselsettes med ioniserende stråling eller om det er nødvendig med spesielle tiltak. Hvis det ved individuelle målinger påvises at arbeidstaker er blitt utsatt for en stråledose utover dosegrensene gitt i strålevernforskriften 21, skal arbeidstakeren henvises til lege for helseundersøkelse. Helseundersøkelse skal også foretas dersom arbeidstakeren av spesielle grunner ønsker dette, eller dersom lege har bestemt at arbeidstakeren skal undersøkes. Helseundersøkelsen skal utføres av kompetent lege. Kostnader ved legeundersøkelsene som ikke dekkes av folketrygden, bæres av virksomheten. Arbeidsgiveren skal sørge for at legen har alle eksponeringsopplysninger som kan være av betydning for helseundersøkelsen. Arbeidstakeren skal underrettes om resultatet av helseundersøkelsen. Arbeidstakere med legeattest om at de ikke kan arbeide med ioniserende stråling, skal overføres til arbeid uten yrkesmessig eksponering for ioniserende stråling. Side 13 av 33 Biologiske faktorer: om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen. 19. Helseundersøkelse Dersom risikovurderingen viser at arbeidstaker kan bli eksponert for

14 Side 14 av 33 helsefarlige biologiske faktorer på en slik måte at det er nødvendig med mer enn vanlige hygieniske vernetiltak, skal arbeidstaker ha egnet helseundersøkelse. Helseundersøkelsen skal gi grunnlag for forebyggende tiltak i virksomheten eller tiltak som kan redusere arbeidstakers risiko for helseskade som følge av arbeid med biologiske faktorer. Egnet helseundersøkelse skal utføres før arbeidstakeren kan bli eksponert for biologiske faktorer, og deretter med regelmessige mellomrom. Lege avgjør hyppigheten av og innholdet i undersøkelsen på bakgrunn av eksponeringens art, nivå og varighet, og på bakgrunn av arbeidstakerens helsetilstand. Undersøkelse skal utføres av kompetent helsepersonell. Dersom det konstateres at en arbeidstaker lider av en infeksjon og/eller en sykdom som kan skyldes eksponering for en biologisk faktor i arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver gi tilbud om egnet helseundersøkelse til andre arbeidstakere som er blitt eksponert på lignende måte. Eventuell andre aktuelle eksponeringer. Avløpsanlegg: om arbeid ved avløpsanlegg (542). 24. Helseundersøkelse Alle arbeidstakere som kan bli eksponert for giftige eller helseskadelige stoffer (herunder biologiske faktorer), skal tilbys helseundersøkelse ved ansettelse og deretter med regelmessige mellomrom. 25. Vaksinasjon Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys vaksinasjon mot den eller de biologiske faktorer de kan bli eksponert for dersom sikker

15 og effektiv vaksine foreligger. Arbeidstakerne skal informeres om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjon. Asbest: om asbest. 19. Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som kan bli eksponert eller har vært eksponert for asbeststøv i arbeid for arbeidsgiveren, gjennomgår egnet helseundersøkelse av lunger og luftveier. Helseundersøkelse skal utføres av kompetent lege. Helseundersøkelse skal foretas før arbeidstakerne settes til arbeid hvor de kan bli eksponert for asbeststøv. Denne undersøkelsen skal omfatte røntgenundersøkelse av lungene. Helseundersøkelse skal deretter foretas minst hvert tredje år. Legen avgjør om det er nødvendig med hyppigere helseundersøkelser og innholdet i undersøkelsene på bakgrunn av arbeidstakernes helsetilstand og eksponeringens nivå og varighet. Ved arbeidsforholdets opphør, avgjør legen om det er behov for ytterligere helseundersøkelser. Dersom det er behov for videre oppfølging, skal arbeidstakerne ha skriftlig orientering om dette. Utgifter til helseundersøkelse av arbeidstakerne som ikke dekkes av folketrygden, betales av arbeidsgiveren. Side 15 av 33

16 Register over arbeidstakere: 21. Register Arbeidsgiveren skal føre register over arbeidstakere som skal gjennomgå helseundersøkelse etter 19. Registeret skal inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, stilling, dato for tilsetting, arbeidets art og varighet, samt den eksponeringen arbeidstakerne utsettes for. Registeret skal videre inneholde opplysninger om dato for helseundersøkelse og navn på legen som gjennomførte undersøkelsen. Registeret skal bare inneholde disse opplysningene. Registeret skal være tilgjengelig for verne- og helsepersonale, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, andre personer med særlig oppgave å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen og Arbeidstilsynet. Arbeidstaker som er oppført i registeret, skal gjøres kjent med dette og ha adgang til opplysningene som gjelder egen person. Opplysninger i registeret av ikke personlig art skal gjøres kjent for arbeidstakerne. Opplysninger om den enkelte arbeidstaker skal oppbevares i minst 60 år etter at eksponeringen er avsluttet. Registeret, eller deler av det, skal ikke tilintetgjøres uten tillatelse fra Arbeidstilsynet. Dersom virksomheten opphører, skal registeret overføres til Direktoratet for arbeidstilsynet. Registeret skal skrives inn i PRS. Side 16 av 33

17 4.2.3 Andre helseundersøkelser om verne- og helsepersonale. (518) 6. Verne- og helsepersonalets oppgaver Arbeidsgiver skal sørge for at verne- og helsepersonalet d. overvåker og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølgning. Side 17 av 33

18 5 Psykososialt arbeidsmiljø Paragraf Psykososialt arbeidsmiljø 5.1 Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø 5. 2 Til rettelegge for egenutvikling 5. Psykososialt arbeidsmiljø 5.1 Tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø Veiledning/rådgivning Arbeidsmiljøutvikling Organisatorisk veiledning Trivselsfremmende fokusering Konflikthåndtering Arbeidsmiljømekling 5.2 Tilrettelegge for egenutvikling Veiledning/rådgivning/ støttesamtaler Stimulere til egenomsorg Stressmestring Debriefing/defusing Mestringstips Paragraf 4-3. Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet (1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. (2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten. (3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. (4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. (5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf. I henhold til arbeidsmiljø- undersøkelsen 2003 er det bekymring blant ansatte at stress på jobb kan gi helseplager. Arbeidsmiljøutvikling, stressmestring og organisatorisk veiledning er eksempler på for å redusere helseplager. Side 18 av 33

19 6 Smittevern Smittevernloven, om Tuberkulose, Arbeidsmiljølov en med forskrift 524, 535, 542, 550. ALLE PUNKTENE TILHØRER SYKEHUSETS INFEKSJONSK ONTROLL- PROGRAM SOM ER PÅLAGT I FØLGE SMITTEVERN- LOVEN. Side 19 av Smittevern 6.1Blodsmitte 6.2MRSA 6.3Tuberkulose 6. Smittevern 6.1. Blodsmitte: Oppfølging Prøvetaking Dokumentasjon Viderehenvisning Opplæring/undervisning 6.2 MRSA Prøvetaking Oppfølging 6.3 Tuberkulose Prøvetaking Tuberkulinprøve/BCGvaks Miljøundersøkelser Oppfølging Rådgivning/veiledning Viderehenvisning Dokumentasjon Undervisning Smittevernloven med veileder om blodsmitte i helsevesenet: 6.1 Blodsmitte Ansatte som har vært utsatt for blodsmitteuhell skal ha oppfølging etter et uhell som rask profylakse evt. vaksinasjon eller behandling, støtte/veiledning i forhold til for eksempel videre smitte pasienter/familie, blodprøvetaking og evt. viderehenvisning etter retningslinjer. 6.2 MRSA om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere i helsevesenet + Nasjonale retningslinjer for å forebygge infeksjoner: Økning i MRSA ( Meticillin-resistente gule stafylokokker) er et økende problem i Europa. Retningslinjer skal hindre spredning fra evt. smittede nytilsatte og pasienter. 6.3 Tuberkulose Tuberkuloseforskrift med veileder (samarbeid WHO og Folkehelseinstituttet): Forebygge smitte og sykdom og evt oppfølging /behandling ved kontroll av personalet, vaksinering og miljøundersøkelser. Kompetent personale blir vektlagt i retningslinjene.

20 6.4Vaksinering 6.5 Pandemiplan (pandemisk influensa) 6.4 Vaksinering Vaksinering Oppfølging Veiledning/rådgivning Undervisning 6.5 Pandemiplan Vaksinering Oppfølging Veiledning/rådgivning Undervisning 6.4 Vaksinasjon Smittevernloven med veileder om blodsmitte i helsevesenet og AML med forskrift om vern av arbeidstakere mot farer ved arbeid med biologiske faktorer. I flg. forskrift skal arbeidstaker tilbys vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for, og disse skal betales av arbeidsgiver. 6.5 Pandemiplan Regionale helseforetak og sykehus har plikt til å utarbeids beredskapsplan (Spesialisthelseloven 2-1b, Lov om helsemessig og sosial beredskap 2-2). Side 20 av 33

21 7 Utvalgsarbeid AML 7-1 Med forskrift 321 Bidrag 7. Utvalgsarbeid 7.1 Diverse utvalg 7. Utvalgsarbeid 7.1 Diverse utvalg AMU ARUB Rusmiddel-forebyggende arbeid Attføringsutvalg Sengekomite Strålevernutvalg Diverse innkjøpsutvalg IA prosjektgruppe Verdier i praksis AMU Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg. (1I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det være arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og verneog helsepersonalet er representert. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere. (2) Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg ARUB AMU s rådgivende utvalg for byggesaker. Her sitter leder for AMS og bedriftsfysioterapeut, den ergonomiske kompetansen er svært viktig i utviklingen av nye/endring av gamle arbeidsplasser Rusmiddelforebyggende arbeid I enkeltsaker opprettes støttegrupper der arbeidsgiver og AMS er representert. Drive forebyggende arbeid, bl.a. arrangere kurs 2 ganger i året i samarbeid med Undervisningsseksjonen. Side 21 av 33

22 Side 22 av 33 Bidrag Sengekomite Sengekomiteen ble i sin tid oppnevnt av sykehusets direktør men er i løpet av det siste året underlagt økonomidirektør. Sengekomiteens mandat er: Være pådriver til innkjøp av funksjonelle sykehussenger i forhold til eksisterende sykehus. Være pådriver til innkjøp av funksjonelle sykehussenger og nattbord i forhold til det nye sykehuset. Dette skjer i nært samarbeid med Helsebygg Midt-Norge. Stille kunnskaper til rådighet i anskaffelsesprosessen i forhold til sykehussenger, nattbord, madrasser og lignende. Bedriftsfysioterapeuten er komiteens leder, og her er det også viktig at AMS er representert sammen med representanter for de ulike sengeposter, innkjøp, tekniker fra Sengesentralen, portørtjenesten Strålevernutvalg AMS er representert i sykehusets strålevernutvalg sammen med representanter for de ulike avdelinger som benytter ioniserende stråling Diverse innkjøpsutvalg Brukerutvalget er en effektiv måte å arbeide forebyggende på. Både når det gjelder renholdsmidler og kontorutstyr kan vi være med å bestemme hvilke produkter/utstyr vi vil ha inn til organisasjonen. På denne måten kan vi luke ut det mest helseskadelige og være med på å påvirke organisasjonen til å velge de beste produkter i forhold til de ansattes arbeidsmiljø

23 Bidrag Diverse innkjøpsutvalg Det er av stor betydning at det kjøpes inn riktig utstyr for å unngå helseproblemer. AMS kan bistå i innkjøpsfasen med kunnskap bl.a. om ergonomi, og valg av hensiktsmessige kjemikalier (for eksempel renholdsmidler). Side 23 av 33

24 8. Kursvirksomhet 8. Kursvirksomhet 8.1 Verne- og miljøkurs 8.2 Brannvernopplæring 8.3 Opplæring i 8.4 bruk av elektromedisinsk utstyr 8.5 Rusmiddelforebyggend e arbeid 8. Kursvirksomhet 8.1 Verne- og miljøkurs Undervisning i BIA/IA Undervisning i ergonomi Undervisning i fysisk arbeidsmiljø Undervisning i psykososialt arbeidsmiljø Undervisning i rusmiddelforebyggende arbeid Side 24 av 33

25 9. Sikkerhet Arbeidsmiljøloven med forskrift 522, 524, Sikkerhet 9.1 Arbeidsulykker 9.2 Personsikkerhet 9. Sikkerhet 9.1 Arbeidsulykker Forebyggende arbeid Skademeldingsskjema Utvikling/drift av database 9.2 Personsikkerhet Hindre uvedkommende adgang (Skallsikring, nøkkelkort, vakter osv) Beskyttelse mot utagerende pasienter/personer (utforming av rom, alarmer osv) Side 25 av 33

26 10. Ytre miljø om klassifisering, merking, mv. av farlige kjemikalier Forurensnings loven 10. Ytre miljø 10.1 Avfallshåndtering Innsamling av avfall Innsamling av EE-avfall Innsamling av batterier Innsamling av metallavfall Innsamling av papp og papir Innsamling av restavfall 10.2 Utslipp Forbrenning av risikoavfall Side 26 av 33

27 11. Brann Plan og Bygningsloven. om brannvern. om brannforebyggende tiltak og brannsyn m/veiledning. om organisering og dimensjonering av brannvesen m/veiledning. om feiing m/veiledning. Lov om Brannvern. Teknisk forskrift Side 27 av 33 Hovedpunkter 11. Brann 11.1 Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter Kvalitetssikre nye bygg 11.2 Krav til brannvernleder Oppdatere seg på lov og regelverk 11.3 Brannøvelser Avholde brannøvelser (se prosedyre i EQS,Brannvernopplæring) 11.4 Branninstrukser Utarbeide branninstrukser ( se prosedyre i EQS Branninstruks) 11.5 Alminnelig aktsomhet Metode

28 m/veiledning. om godkjenning for srett m/veil. om organisering av sentral godkjenning. om saksbehandlin g og kontroll m/veil. om konsekvensutredninger m/veil Se branninstruks og brannsyn 11.6 Ryddige rømningsveier Kontroll av rømningsveier 11.7 Særskilte brannobjekter Alle byggene på St.Olavs hospital HF er særskilte brannobjekter, med skjerpede krav Branntilsyn Gjennomgang av alle bygg årlig Årlig kontroll og service av slukkeutstyr Årlig kontroll av varslingsanlegg Månedlig kontroll av branndører Side 28 av 33

29 12. El. sikkerhet. om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg 30,10,98 med hjemmel i lov av 24 mai 1929 nr 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 2. for elektriske anlegg sikkerhet ved arbeide i elektrolyseanlegg av 14 mai Side 29 av El. sikkerhet 12.1 Ivareta sikkerhet ved arbeide i og drift av lavspennings anlegg 12.2 Overordnet planlegging 12.3 Planlegging av arbeidet og valg av arbeidsmetode Arbeide på frakoblet og spenningslaust anlegg 15. Sikkerhetsbarriere 1: Frakobling og spenningsprøving. Sikkerhetsbarriere 2: Sikring mot innkobling (merking, låsing, kortslutning) Arbeide under spenning, AUS 16. Sikkerhetsbarriere 1: Personlig beskyttelse (visir, hjelm, bekledning, hansker, skotøy). Sikkerhetsbarriere 2: Anleggsbeskyttelse (avskjerming, verktøy).

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

B-håndbok for avdeling LUNA

B-håndbok for avdeling LUNA B-håndbok for avdeling LUNA 1 Innledning... 3 2 Mål for helse, miljø og sikkerhet ved... 3 3 Forkortelser og definisjoner... 4 4 Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet... 5 4.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE

HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE HMS HOVEDBOK FOR LOPPA KOMMUNE 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)... 3 1.1 NASJONAL VISJON OM DET GODE ARBEIDSLIV... 3 1.2 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE... 4 1.3 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE... 4 1.4

Detaljer

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Del 1 Utgangspunkter Rammeveket Lovverket Arbeidsmiljøloven m/ forskrifter, herunder allmenngjorte

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS

Innledning. Dan Roy Erland Administrerende Direktør ESS Support Services AS Innledning ESS Support Service AS skal være et ledende selskap innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi skal sette oss høye og realistiske mål for arbeidet, og alltid jobbe for å bli bedre. Våre mål for HMS-arbeidet

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015

FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 FORSLAG TIL SATSNINGSOMRÅDER 2015 - Oppfølging av Arbeidsmiljøundersøkelsen o Har enhetene forbedret seg på sine utvalgte områder siden forrige undersøkelse? o Har alle enheter gjennomført oppfølgingsmøter

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

HMS-system for golfvirksomheter

HMS-system for golfvirksomheter HMS-system for golfvirksomheter Mars 2013 I samarbeid med Norges Golfforbund har Landbrukets HMS tjeneste utviklet et HMS system tilpasset golfvirksomheter. Ved første øyekast kan HMS-systemet virke overveldende

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

SATSNINGSOMRÅDER 2014

SATSNINGSOMRÅDER 2014 SATSNINGSOMRÅDER 2014 - Plan for BHT - Trening i arbeidstiden - Arbeidsmiljøundersøkelsen - 1 - Innhold 1.0 Innledning... - 3-2.0 NTNUs systematiske HMS-arbeid... - 3-2.1 HMS-systemet... - 3-2.1.1 Arbeidsmiljøutvalg...

Detaljer