Låven på Huseby gård

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Låven på Huseby gård"

Transkript

1 Side nr. 1 av 26 FORPROSJEKT Januar Låven på Huseby gård - et treffsted på Korset

2 Forord Side nr. 2 av 26 De gamle bygningene på Huseby gård omkranset av grønne plener og det store jordet danner et unikt miljø i Skedsmokorset. Stedet har opprinnelig vært prestegård, senere ble det brukt som hjem for foreldreløse, syke og fattige, nå er flere av bygningene bygdemuseum. Enkelte oppfatter stedet som en fredet plett, barnehager og skoler bruker uteområdet ofte som turmål på dagtid, mens andre ønsker å ta i bruk de ikke-museale bygningene med tilknyttede områder til allsidige nærmiljøaktiviteter. To organisasjoner samarbeider i dag om utvikling og drift av området ut fra en avtale med Skedsmo kommune som eier av stedet Huseby Gårds Venner og Skedsmokorset Kulturforum. Forprosjektet er finansiert av Skedsmo kommune v/ kulturkontoret. Forprosjektet viser en måte å bruke den gamle låven på til beste for miljøet i og omkring Skedsmokorset. Dersom den fremlagte løsning får tilslutning vil den danne grunnlag for videre arbeid og nødvendig søknader om bruksendring og søknader om finansiering i Skedsmo kommune, Akershus fylkeskommune, staten og andre mulige finansieringskilder. Skedsmokorset, den 09. januar 2006 Huseby Gårds Venner er et samarbeidsorgan for enkeltpersoner og ca 20 organisasjoner som ønsker å bevare og videreutvikle de unike natur-, miljø og kulturverdier som bygninger og jordbruksareal representerer for befolkningen på Skedsmokorset. Skedsmokorset Kulturforum er et ideelt samarbeids- og serviceforum for ca 40 organisasjoner og har som formål å bidra til en positiv utvikling innen kultur- og oppvekstmiljøet i Skedsmokorset med omegn. Skedsmo kommune tok i juni 2005 initiativ til å engasjere Nils Gunnerud som prosjektleder for i samarbeid med Skedsmokorset Kulturforum og Huseby Gårds Venner utarbeide en plan for hvordan gårdens låve og fjøs kunne tas i bruk. Dette dokumentet beskriver bakgrunn for arbeidet og gir konkrete forslag til istandsetting ut fra en bygningsmessig vurdering og potensielle brukeres ønsker.

3 Innledning Side nr. 3 av 26 Fremtidig bruk av de ikke-museale bygningene på Huseby Gård har gjennom mange år vært et viktig tema for befolkningen på Skedsmokorset. Siden 2000 har følgende aktiviteter funnet sted: Folkemøte om lokalitetssituasjonen på Korset i regi av Skedsmo Samfunnshus Skedsmo Historielag inviterer til idémøte om etablering av venneforening for Huseby Gård Orienteringsmøte om behovet for et samarbeidsorgan for kultur- og organisasjonslivet i Skedsmo Stiftelsesmøte Huseby Gårds Venner Stiftelsesmøte Skedsmokorset Kulturforum Huseby Gårds fremtid. Arbeidsgruppe nedsatt av hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk Hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk gjør vedtak om forhandlinger Samarbeidsavtale mellom Huseby Gårds Venner og Skedsmokorset Kulturforum inngås Leieavtalen med Huseby Gårds venner godkjennes av Hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk. Med utgangspunkt i strategidokumentet Skedsmo som kulturkommune som ble behandlet av kommunestyret i 1999, har ulike forvaltningsorganer i Skedsmo kommune gjort vedtak i følgende saker: - Huseby Gårds framtid utvikling av Huseby Gård på Skedsmokorset som en fremtidig arena for kulturaktiviteter. - SAMBUS Samarbeide om Barn og Unges oppvekstvilkår i Skedsmo kommune. - Frivillighetsforum Skedsmo som en av 10 forsøkskommuner i Norge i regi av Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for frivillighet og samarbeide FRISAM. - Etablering av sentralt treffsted for ungdom på Skedsmokorset i trekanten mellom Skedsmo Stadion, Samfunnshuset på Skedsmokorset og Huseby Gård vedtatt i Skedsmo kommunestyre den 9.oktober 2002 (K-sak 02/082) Videre har Skedsmo kommunestyre vedtatt investeringstiltak S-2.2 med prosjektnummer 9208 Huseby Gård Utvikling som kultursenter medfinansiering kr. 2 MNOK i Følgende grupper er etablert i forbindelse med dette prosjektet: Prosjektgruppe: Nils Gunnerud Prosjektleder Kari Lunde Huseby Gårds venner Rolf Melvold Huseby Gårds Venner Vidar Larsen Huseby Gårds venner Lars S. Hauge Skedsmokorset Kulturforum Per Arne Grønlie Skedsmokorset Kulturforum Eivind Klemp Skedsmokorset Kulturforum (sekr.) For å sikre at det i dette prosjektet ikke utvikles nye lokaler på Huseby Gård i direkte konkurranse med eksisterende kulturbygg på Skedsmokorset vil det i det videre arbeid bli etablert en Referansegruppe: (møte avholdes Januar 2006) Skedsmo Kirkelige fellesråd Skedsmo Samfunnshus Normisjon Skedsmo (Emmaus) Repr. Skedsmo kommune - Ulike berørte brukersektorer Faglig bistand: Sivilarkitekt Gudmund Tangen Lillestrøm Sivilingeniør Vidar Svendby Svendby Bygg Consult AS - Feiring

4 Side nr. 4 av 26 For å sikre at prosjektet fanger opp nåværende- og fremtidige behov for kulturlokaler på Skedsmokorset etableres det en Brukergruppe: Eldrerådet i Skedsmo Folkeakademiet i Skedsmo Huseby 4H Kristi Menighet Lillestrøm/Skedsmo Ishockeyklubb Lions Club Skedsmo Naturvernforbundet i Skedsmo Romerike Soppforening Raumklang Samarbeidsutvalget Holt/Vestvollen Skedsmo Amatørteater Skedsmo Bygdekvinnelag Skedsmo Bygdeungdomslag Skedsmo Fotballklubb Skedsmo Historielag Skedsmo Husflidslag Skedsmo Håndballklubb Skedsmo Janitsjarorkester Skedsmo kommune kultursektoren Skedsmo Nord Rotary Klubb Skedsmo Pensjonistforening Skedsmo Sanitetsforening Skedsmo Skolekorps Skedsmokorset Rotary Klubb Skedsmokorset Spillforening Skedsmokorset Vel Twenty Twenty Blues Club Tærud Grendelag Tæruddalen Borettslag Ungdomsutvalget på Skedsmokorset Vardeåsen Storvel Vardeåsen Tut & Blæs Åsenhagen Tyrolerorkester Prosjektgruppen har rapportert til kultursjef Roald Hansen, og løpende diskutert innhold og løsninger med kulturkontoret. Dokumenter og prosjekter som danner underlag for dette program er: Rehabilitering av låve til kultursenter, av Nina Lind Solstad, hovedfagsoppgave juni Sentralt treffsted på Skedsmokorset. Undersøkelse utført av Skedsmo kommune våren Etablering av NaKuHel senter på Huseby gård, Skedsmokorset, prosjektgruppe januar Huseby Gårds framtid arbeidsgruppe høsten 2002 Låve-/fjøsgruppe. Prosjektgruppe igangsatt 2004 Parkgruppen. Arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra Skedsmokorset Vel, Skedsmo Nord Rotary Klubb, Skedsmokorset Rotary Klubb og Huseby Gårds venner med formål å utrede fremtidig bruk av Husebyjordet. Hagegruppe Arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra Huseby Gårds venner og Skedsmokorset Kulturforum med formål å utarbeide plan for hagen som ligger til bestyrerboligen.

5 Skedsmokorset Side nr. 5 av 26 Skedsmokorset har gjennom de siste 40 årene gjennomlevd en formidabel utbygging av nye boliger, hvor folketallet har øket fra i underkant av ca til dagens ca innbyggere. Totalt bor det ca innbyggere i Skedsmo kommune. Befolkningen på Skedsmokorset består pr av: barn 0 5 år (40,1 % av totalen i Skedsmo) barn 6 12 år (38,8 % av totalen i Skedsmo) 576 ungdom år (35,1 % av totalen i Skedsmo) 419 ungdom år (29,3 % av totalen i Skedsmo) 633 ungdom år (24,1 % av totalen i Skedsmo) voksne år (31,5 % av totalen i Skedsmo) pensjonister 67 + år (21,9 % av totalen i Skedsmo) Historisk tilbakeblikk: Fram til like etter 2.verdenskrig var Skedsmokorset i hovedsak å betrakte som et bygdesamfunn, men fra slutten av 40-årene startet en gradvis utbygging av boligområder først Prestegårdshagen. Tidlig på 60-tallet bestod Skedsmokorset vesentlig av Korsfjellet og Prestegårdshagen samt noe spredt bebyggelse langs Kirkeveien og Trondheimsveien. Trondheimsveien var hovedfartsåren mellom Oslo og Trondheim, med stor trafikk og mange ulykker i veikrysset på Skedsmokorset. På den tiden bestod tettstedet av 2 bensinstasjoner, 3 dagligvareforretninger, manufakturforretning, frisør, elektrisitetsforretning, pleiehjem, legekontor, tannlege, posthus, kafé, bakeri og kiosk. I tillegg var det en dagligvareforretning og slakter i Prestegårdshagen. Bygdekino var etablert i det gamle Folkets Hus (revet 1963) hvor Skedsmo-senteret (1965) ligger i dag. Bibliotek og bank var etablert ved Skedsmo Kirke. Av skoler fantes Sten skole, Tærud skole, Sten- Tærud Skole (1953) og noe senere Skedsmovollen Ungdomsskole (1963). Den første store utbyggingen etter at Korsfjellet var utbygd var Åsenhagen og Korshagen, samt Salerud, Korsfjellet vest og Slengåsen. Denne utbyggingen medførte at det ble bygget nye barneskoler i Åsenhagen (Åsenhagen og Korshagen skoler), Sten- Tærud skole ble påbygget og at Skedsmo Samfunnshus (andelslaget ble etablert i 1958) ble etablert etter at man hadde revet den gamle bygdekinoen. Samtidig ble den nye motorveien mellom Trondheim og Oslo bygget i Ved etableringen av det nye samfunnshuset (1986) ble Skedsmokorset delt i to ved at legekontor, tannlege, møbelforretning, dagligvare, bibliotek, kafé, samlingslokaler etc ble lokalisert til samfunnshuset, mens de øvrige forretninger lå igjen langs den gamle hovedveien Trondheimsveien. Utbyggingen av Tæruddalen, Holt-Vestvollen, Vardeåsen og Brånåsen medførte at det opprinnelig lille tettstedet opplevde en formidabel økning i folketallet. For å kunne ivareta kommunens forpliktelser mht til skoler, ble det bygget nye barneskoler på Vardeåsen og Brånås samt Tæruddalen Ungdomsskole. Skedsmovollen Ungdomsskole ble nedlagt og delvis revet. Møteplasser: I Samfunnshuset på Skedsmokorset kan man leie lokaler til teater, konserter, seminarer etc. I tillegg kan også private leie lokaler til sine arrangementer så som fester, begravelser, bryllup etc. Skolene har alltid vært naturlig samlingspunkt på fritiden med tilgjengelige lokaler som har blitt velvillig utlånt til lag og foreninger på Skedsmokorset. De nyeste skolene har fine samlingssaler som kan benyttes til arrangementer. Gratisprinsipp i forbindelse med utleie for barn og unge under 18 år er innført i Skedsmo kommune.

6 Behov for sentralt treffsted Side nr. 6 av 26 I tillegg har Skedsmo Fotballklubb og Lillestrøm/Skedsmo Ishockeyklubb lokaler på Skedsmo Stadion og Skedsmo Håndballklubb disponerer kontor og møtelokaler i Tærudhallen. Skedsmo Kommune leier ut Bygdemuseet på Huseby Gård til lag og foreninger, dog i begrenset omfang av hensyn til slitasje på museet, og leietakere må betale for bruk. Huseby Gårds venner og Skedsmokorset Kulturforum foretar også utleie/utlån av lokaler til lag og foreninger i Bestyrerboligen på Huseby Gård. Menighetshuset på Sten ved Skedsmo Kirke leies ut bl. annet til Skedsmo Hagelag og Skedsmokorset Rotary Klubb, og noen lag og foreninger leier kantiner og lokaler hos bedrifter på Skedsmokorset. Tingvoll ved Skedsmo kirke er også et lokale som utleies til lag og foreninger via kulturkontoret. Kapasiteten er begrenset, og det at alle lokalene ligger såpass spredt, gjør at vi ikke har fått et naturlig senter for kulturelle aktiviteter på Skedsmokorset: Et senter som kan trekke de ulike delene av Skedsmokorset sammen slik at tilhørigheten til stedet økes og som også kan bidra med å bringe generasjonene sammen. Et senter som innbyggerne vil være stolte av og som de vil hegne om og som kan bli en arne for utvikling av nye aktiviteter og tilbud. Et senter som viderefører tradisjonene på det lokale historiske treffstedet på Huseby Gård og som samarbeider med Skedsmo Bygdemuseum. Skedsmo kommune utførte våren 2002 en omfattende undersøkelse på Skedsmokorset for å klarlegge befolkningens behov for et sentralt treffsted. I undersøkelsen ble representanter for skolene, ungdomsklubbene, kulturorganisasjonene og div andre grupper spurt om hvordan de opplever miljøet på Skedsmokorset og hva de mener må til for å utvikle kulturelle aktiviteter i nærmiljøet. De som deltok i undersøkelsen var: Nærmiljøgruppa på Skedsmokorset Elevrådet ved Tæruddalen ungdomsskole Skoleledelsen ved Tæruddalen skole FAU ved Sten Tærud skole Ungdomsutvalget på Skedsmokorset Skedsmo amatørteater Skedsmo skolekorps Skedsmo Samfunnshus BA Arbeidsgruppa Huseby gård Juventas fritidsklubb Romerike avd Norges Motor Klubb Normisjon Skedsmo (Acta) Alle de som var med i undersøkelsen understreket at den store veksten i befolkningen har medført at det er et stort behov for en sentral møteplass på Skedsmokorset. Møtestedet må gi de ulike gruppene god anledning til å møtes og det må være areal for ulike fritidsaktiviteter og det må være anledning til uformelle møter og samvær på tvers av alder, etnisitet og sosiale ulikeheter. Spesielt ble eldre ungdom (15 18 år) fremhevet som en viktig gruppe.

7 Huseby Gård Side nr. 7 av 26 Skedsmo kommune eier Huseby gård. Kommunen kjøpte gården i 1889 for å bruke den til fattiggård, og det var den fram til Etter den tid har flere av bygningene fungert som bygdemuseum for Skedsmo. Det har vært liv og røre på Huseby i mange hundre år. Området rundt gården har god jord, og var av de første områdene våre forfedre tok i bruk. Det kan spores menneskelig aktivitet tilbake til år 600. Den gang tilhørte området Raumarrike, som vårt område het den gang. De eldste av dagens bygninger kan spores tilbake til 1600 tallet. Den eldste beskrivelsen av gårdsanlegget er fra 1680, den gang og fram til 1889 var gården prestegård for Skedsmo sogn. Huseby gård hadde opprinnelig 1000 mål dyret mark, og har i all tid vært en av Skedsmos største gårder. Det har stått 18 hus på gården og på det meste var det 17 husmannsplasser. Det var husdyr på gården fram til I de senere år har jorden vært leiet ut og driftsbygningene har ikke lenger sin opprinnelige funksjon. I dag er tunet på Huseby gård tatt i bruk til nye aktiviteter: Den museale delen, som består av Hovedbygning, Drengestuebygning, Arbeiderbolig, Stabbur og Smie. Denne delen drives av Skedsmo kommune Foreningsdelen, med gårdens bestyrerbolig og låve/fjøs. Denne delen drives av Huseby gårds venner i en samarbeidsavtale med Skedsmokorset Kulturforum via en leieavtale med Skedsmo kommune på 3 år fra Bestyrerboligen er de siste 2 årene så godt som ferdig restaurert og pusset opp i begge etasjer med både elektriske og sanitære anlegg. Annen etasje er i dag utleieleilighet. Første etasje inneholder storstua på ca. 35 m², kjøkken på ca. 12m² med tilstøtende anretningsrom ca. 6m², ett lite møterom på 10 m², HC-tilpasset toalett/wc, ett rom med kopimaskin og et rom på ca. 10 m² hvor Skedsmokorset Kulturforum har sitt kontor. Stua benyttes i dag til møterom for ulike lokale foreninger, og som lørdagskafé i regi av Huseby Gårds Venner, og foreningens ulike medlemslag utfører dugnad som vertskap. Stua leies også ut til private arrangementer, som for eksempel barnedåp, konfirmasjoner og lignende. Inntektene av utleien går uavkortet til drift av Bestyrerboligen og låven. Låvebygningen er fra perioden 1890 til Den har en grunnflate på rundt 1000 m 2 hvorav 200 m 2 utgjør det gamle fjøset. Låven brukes i dag kun til utleie for tre håndverkere, og til lagring av bobil, campingvogner og båter i vinterhalvåret. Det er låven som representerer det store utviklingspotensialet på Huseby gård, det er her en kan vitalisere gårdsanlegget og trekke tunet inn i lokalsamfunnets foreningsliv med bruk og tilhørighet. Aktivitetshagen er utearealet som ligger foran Bestyrerboligen. Det er inngått en avtale med Høgskolen i Akershus der studentene på Produkt- og designlinjen i et eget prosjekt skal utarbeide en plan for utforming av området til aktiviteter for alle aldersgrupper. Prosjektet gjennomføres januar/februar 2006 og skal fremvises i egen utstilling i Skedsmo rådhus juni 2006.

8 Virksomhet Side nr. 8 av 26 Målsetting Låven skal være åpen for all lovlig kulturaktivitet. Hovedbrukere vil være lag og foreninger, ungdom og ulike kulturprosjekter. I tillegg vil huset kunne leies ut til næringsliv, offentlig forvaltning og andre til arrangementer. Huset vil gi aktivitetene gode utviklingsmuligheter og være et uformelt treffsted. Låvens ulike rom skal utvikles slik at de i størst mulig grad kan utnyttes i et fleksibelt flerbrukssystem. Det vil bli utviklet lagringsplass for utstyr som benyttes i vanlige aktiviteter. På denne bakgrunn skal Låven ha følgende målsetting: være et møtested for Skedsmos innbyggere, et sted for utfoldelse og egenaktivitet. være med å utvikle Skedsmokorset til et vitalt sted der folk, organisasjoner og institusjoner sammen kan utvikle sine relasjoner og gi stedet "sjel". være et møtested på tvers av generasjoner, livssituasjon og livssyn. Aktiviteter Låven vil gi rom for følgende aktiviteter: Ungdomsaktiviteter med rom for ulike aktiviteter; musikk, dans, teater og drama, øverom for band, mekking, Ungdomskafé med Internett, spill og enkel servering. Kulturaktiviteter med hovedsal og støttefunksjoner, øverom, verksteder og lagerrom. Museumsutstilling som kan utfylle de gamle bygningene. Her kan det være skiftende utstillinger osv. Sosialt møtested - Det skal være mulig å bruke stedet uten å være knyttet til husets faste aktiviteter. En kafé sentralt i anlegget vil være et viktig uformelt treffsted der planlagte og improviserte visninger er med på å skape interesse for kultur- og annen sosial aktivitet. I kafeen vil det også være små konserter, forestillinger og utstillinger. Verksteder for utleie til håndverkere som kan skape liv og aktiviteter på dagtid. Bondens internasjonale frukt- og grønnsaksmarked. Ideen er å koble sammen de lokale bønders ønske om å selge sine produkter direkte til forbrukeren i boder på torg og markeder og de innvandrermiljøer som har spesialisert seg på import og salg av mer eksotiske ferskvarer. Fokus bør ligge på økologiske varer og en rettferdig verdenshandel.

9 Rombehov m 2 Side nr. 9 av 26 Ungdomsaktiviteter 250 m 2 Aktivitetssal m enkel servering 60 m 2 Danseverksted 40 m 2 Verksted 30 m 2 2 Band rom 50 m 2 Kontor 15 m 2 2 Grupperom 25 m 2 Spillerom 30 m 2 Sosialt møtested 315 m 2 Kafé 70 m 2 Kjøkken 20 m 2 Kjøl mat lager 5 m 2 Garderobe 20 m 2 Toaletter 50 m 2 Foajé 60 m 2 Resepsjon 10 m 2 Kontor x 2 30 m 2 Skrivestue 30 m 2 Arkiv m m 20 m 2 Kulturaktiviteter 380 m 2 Hovedsal 175 m 2 Scenelager 50 m 2 Utstyrslager 50 m 2 3 Møterom 75 m 2 Garderober m dusj 30 m 2 Verksteder 150 m 2 Verksted for ulike håndverk Museumsutstilling 130 m 2 Utstilling 60 m 2 Lager 70 m 2 Utendørs Hage Park Parkering 40 biler Amfi Utendørs klatrevegg Andre arealer 140 m 2 Natteravnene 20 m 2 Tegne-male verkst 30 m 2 Mekke verksted 40 m 2 Redskapsgarage 40 m 2 Gressklipper, utemøbler Renholdsrom 10 m 2

10 Skisser og tegninger Side nr. 10 av 26 Fasade nord Fasade syd

11 Side nr. 11 av 26 Fasade vest Fasade øst

12 Side nr. 12 av 26

13 Side nr. 13 av 26

14 Side nr. 14 av 26

15 Bygningsmessig vurdering Side nr. 15 av 26 Graveprøver av grunnforholdene For å vurdere grunnforholdene til låven ble det i forprosjektperioden foretatt graveprøver på 3 forskjellige pilarer på låven på Huseby. Her ble det konstatert at låven står på forskjellige typer pilarer - noen tykke i granitt (hovedpilarene) og tynnere i granitt (står imellom de tykke pilarene). I tillegg er noen pilarer i sement - har nok vært reparasjonsjobber - kanskje pga sig i de gamle fundamentene? Under graveprøvene ble det gravet fram 3 pilarer på strategiske punkter i låven. Alle pilarene var i granitt. Pilarene går ikke ned til frostfri grunn. De er også uisolerte og er forankret i bunnen på et delvis igjenslammet pukklag som tiltrekker seg fuktighet og vannsig. Eksempel på påle som stikker 1 m ned i bakken med vann innsig i underkant av pilaren. Graveprøvene bekreftet at det er nødvendig med en full masseutskifting og isolering av grunnen i låvebygningen. Dette kan gjøres på ulike måter, se beskrivelse av tiltak (Neste avsnitt)

16 Side nr. 16 av 26 Taket Taket på låven er kledd med aluminiumsplater, og ble lagt tidlig på 60 tallet. Slike tak har en levetid på rundt 25 år og vil i løpet av de nærmeste årene kreve en utskifting. Taket er i dag vanntett og det er ingen spor av lekkasjer. En forbindelse med en framtidig utbedring av taket vil en måtte vurdere om det skal benyttes nye plater eller takstein. Låven er konstruert for takstein og har en takvinkel og et reisverk som kan bære tyngden av et teglstenstak. Det er samlet inn gammel teglsten fra andre låver i distriktet som muligens kan benyttes til tekkingen. Fordi taket i dag er tett vil ikke ny taktekking inngå i prosjektets byggetrinn 1. Ytterkledning og isolering Låven har en rupanel kledning på i snitt 12,5 cm, med gjennomsnittelig 0,5 cm sprekk mellom panelene. Rundt ventilasjonsrister, takskjegg osv er det enkel belistning uten profilert eller på annen måte bearbeidet belistning. I de deler av låven der en må isolere rommene forutsettes det at en isolerer fra utsiden og skifter kledning. Dette vil være den måten en best kan bevare låven innvendig samtidig som det vil være svært vanskelig å se spor av slike inngrep fra utsiden. Grunnforhold og gulv I det gamle fjøset forutsettes det å grave ned til steinuren. Her isoleres muren med isolerende matter, grunnen dreneres og i-gjenfylles. I låven for øvrig forutsettes det å grave ut eksisterende masse og vinterisolere. Over dette fylles drenerende masse og på toppen isoleres og støpes nytt gulv. Dette vurderes som en relativt enkel prosess, men som vil forårsake en del skader på bakken rundt låven. Av den grunn vil en i prosjektets byggetrinn 1 skifte masse og isolere gulvet rundt hele låven, uavhengig av hvor stor del av låven som taes i bruk i første fase. Materialbruk I den rehabiliterte låven forutsettes det at en innvendig beholder mest mulig av låvens egenart. Det betyr at en i materialbruken i ny innredning vil benytte mest mulig av de eksisterende materialer. Der det må foretas utskiftninger vil en i så stor gra som mulig benytte andre bygningsmaterialer fra endre eldre bygninger, der det kreves nye materialer vil en benytte grov furu, rupanel. Det vil også bli brukt en del glass til rominndeling, dette for å gi anlegget best mulig lys og rom virkning. Endelig løsning forutsettes avklart med bevaringsmyndighetene i fylkeskommunen.

17 Økonomi Side nr. 17 av 26 Investeringsbudsjett alle tall i hele tusen Fjøs Del 1 Låve nord Del 2 Service avd Del 3 Låve syd Del 4 SUM Bygg 1 Felleskostnader Bygning VVS-installasjoner Elkraftinstallasjoner Tele- og kontrollinstallasjoner Andre installasjoner HUSKOSTNAD Utendørs ENTREPRISEKOSTNAD Generelle kostnader BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader PROSJEKTKOSTNAD i flg. kalkyle Marginer, reserver PROSJEKTKOSTNAD for budsjett Bruttoareal m 2 : Kvadratmeterpris kr/m 2 : Følgende kostnader er ikke medtatt i opprinnelig budsjett: - tomtekostnad - prisstigning - finanskostnader - salgskostnader - inventar og utstyr - Kun fundamenter og gulv er medtatt for del 2 og 4 SVENDBY BYGG CONSULT AS

18 Side nr. 18 av 26 Finansiering Prosjektkostnad første byggetrinn er budsjettert til 10,068 mill kr eks moms. Prosjektet forutsettes gjennomført på en slik måte at en mottar full momskompensasjon. Finansieringsplan Tilskudd Skedsmo kommune 2,0 mill kr 2,0 mill kr Søknad spillemidler 2,0 mill kr Div søknader prosjekt 1,0 mill kr 1,0 mill kr Egen innsats 0,5 mill kr 0,5 mill kr Lån 1,0 mill kr SUM 5,5 mill kr 4,5 mill kr Tilskudd Skedsmo kommune Det er avsatt 2 mill kr til prosjektet i Skedsmo kommunes investeringsbudsjett for I vår finansieringsplan er det forutsatt at tilskuddet fra Skedsmo kommune i 2007 er inntil 2 mill kr. Dersom dette ikke er gjennomførbart vil behovet for låneopptak bli tilsvarende større se driftsbudsjettet. Søknad spillemidler Vi mener at dette prosjektet kvalifiserer til søknad om spillemidler i Kulturdepartementet både innenfor ordningen Spillemiddeltilskudd til lokale kulturbygg og Tilskudd til regionale møteplasser og arenaer for kultur. Her åpnes det for at tiltakshaver kan søke om inntil 60% av prosjektets kostnad. Prosjektet vil på bakgrunn av dette søke om tilskudd 3,35 mill kr, men legger i budsjettet en forventning på 2 mill kr. Differansen vil bli dekket opp av et låneopptak. Renter og avdrag på lån vil belastes det årlige driftsbudsjettet. Diverse søknad prosjekt Det vil bli søkt om Bygdeutviklingsmidler og andre tilskuddsmidler til de deler av låveprosjektet som ikke sorterer til Kulturdepartementet. F. eks isolering og støping av gulv i låvens søndre del (del 4) Denne del er budsjettert med en kostnad på ca 1,5 mill kr, dersom en ikke lykkes i å finansiere denne del med tilskuddsmidler kan denne del utgå fra prosjektets trinn 1 og avventes til finansieringen er klar. Egen innsats En stor del av budsjettpost 1; Felleskostnader innbefatter rigg og drift på byggeplass. I dette prosjektet forutsettes en vesentlig del av denne administrasjonen å bli ivaretatt av prosjektleder. Under budsjettpost 2 Bygning er en stor del riving og bortkjøring av golv og bygningsrester fra eksisterende fjøs. Dette arbeidet forutsettes gjort på dugnad organisert gjennom Huseby gårds venner og Skedsmokorset Kulturforum. Innsatsen forutsettes å utgjøre til sammen ca timer a 150 kr, dvs 1 mill kr. Lån Det forutsettes et låneopptak på mellom 1 og 4 mill kr. Det forutsettes en nedbetalingstid på 20 år, og en snitt rente på 5%. Det gir en årlig lånekostnad på inntil kr i nedbetaling og kr i renter. I snitt vil lånekostnadene belaste årebudsjettet med mellom kr og kr. Det forutsettes at det gis kommunal garanti for lån.

19 Side nr. 19 av 26 Driftsbudsjett Kostnader Årlige bygningsmessige kostnader (Vaktmester, renhold, el/varme, vedlikehold, snømåking etc) kr Personell kr Aktiviteter/arrangementer kr Markedsføring kr Vedlikehold av utstyr kr Administrasjon kr Kapitalkostnader kr 5 % påslag kr SUM kr Inntekter Utleie av arealer 450 kv.m x kr ( fritidsklubb, næring, etc) kr Utleie av rom kr Tilskudd kr Arrangementsinntekter kr Prosjektinntekter kr SUM kr

20 Utbyggingsprosjektet Side nr. 20 av 26 Utbyggingsprosjektet del 1: Prosjektets eier: Prosjektets leder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Styringsgruppe: Stiftelsen Eivind Klemp Vidar Larsen, Rolf Melvold, Kari Lunde, Lars S. Hauge, Per Arne Grønlie Tidsplan: 1. Prosjekt overleveres til Skedsmo kommune for behandling Januar Stiftelse etableres Prosjektleder engasjeres 01. januar Prosjekt behandles i Hovedutvalget for Kultur, landbruk og miljø Primo ferbruar Søknad om spillemidler og annen finansiering 1. februar Byggestart - Grunnarbeider / riving / sikring / bunnledninger Etter påske Ferdigstillelse Mai Byggestart Garderober / toaletter / vestibyle Juni 2006 (Etter Husebymarkedet) 9. Ferdigstillelse 10. Byggestart Fjøset / møkk kjeller Juni 2006 (Etter Husebymarkedet) 11. Ferdigstillelse 12. Byggestart Kjøkken / Anretning / vask Juni 2006 (Etter Husebymarkedet) 13. Ferdigstillelse 14. Byggestart Møterom i hjørnerom + adkomst Juni 2006 (Etter Husebymarkedet) 15. Ferdigstillelse 16. Byggestart Brannsikring 17. Ferdigstillelse 18. Byggestart - Vann / avløp (over bunnledning) 19. Ferdigstillelse 20. Byggestart - El installasjoner / tele 21. Ferdigstillelse 22. Byggestart - Ventilasjon 23. Ferdigstillelse 24. Utbyggingsprosjekt del 1 ferdig Mai 2007

21 Side nr. 21 av 26 Utbyggingsprosjektet del 2: Prosjektets eier: Prosjektets leder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Styringsgruppe: Stiftelsen Eivind Klemp Vidar Larsen, Rolf Melvold, Kari Lunde, Lars S. Hauge, Per Arne Grønlie Tidsplan: 25. Prosjekt overleveres til Skedsmo kommune for behandling 15. desember Prosjekt behandles i Hovedutvalget for Kultur, landbruk og miljø Medio januar Søknad om spillemidler og annen finansiering 1. februar Byggestart Etter påske Utbyggingsprosjekt del 2 ferdig Mai 2008

22 Side nr. 22 av 26 Utbyggingsprosjektet del 3: Prosjektets eier: Prosjektets leder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Styringsgruppe: Stiftelsen Eivind Klemp Vidar Larsen, Rolf Melvold, Kari Lunde, Lars S. Hauge, Per Arne Grønlie Tidsplan: 30. Prosjekt overleveres til Skedsmo kommune for behandling 15. desember Prosjekt behandles i Hovedutvalget for Kultur, landbruk og miljø Medio januar Søknad om spillemidler og annen finansiering 1. februar Byggestart Etter påske Utbyggingsprosjekt del 3 ferdig Mai 2009

23 Side nr. 23 av 26 Utbyggingsprosjektet del 4: Prosjektets eier: Prosjektets leder: Prosjektgruppe: Referansegruppe: Styringsgruppe: Stiftelsen Eivind Klemp Vidar Larsen, Rolf Melvold, Kari Lunde, Lars S. Hauge, Per Arne Grønlie Tidsplan: 35. Prosjekt overleveres til Skedsmo kommune for behandling 15. desember Prosjekt behandles i Hovedutvalget for Kultur, landbruk og miljø Medio januar Søknad om spillemidler og annen finansiering 1. februar Byggestart Etter påske Utbyggingsprosjekt del 4 ferdig Mai 2010

24 Organisering - Huseby Gård Side nr. 24 av 26 Prosjektgruppen har vurdert ulike eie og driftsformer. Det vil være naturlig å skille mellom eierform og driftsform. Eierform Det er etter prosjektgruppens oppfatning best for eiendommen og for den videre utvikling at Huseby Gård med bestyrerbolig, låve og tilliggende utearealer også i fremtiden eies av Skedsmo kommune. Med dette utgangspunkt kan Skedsmo kommune leie ut bygningene og, dersom det er ønskelig, utearealene til en privat driver. På samme måte som f eks Gamle Lillestrøm. Forholdet mellom kommunen og driveren kan reguleres i en leiekontrakt med en virketid på 10 år. Deretter forlenges kontrakten med ytterligere 10 års leieperioder. Dersom en av partene ønsker det kan avtalen sies opp innen 1 år før gjeldende avtaleperiodes utløp. Leieprisen kan settes til kr. 1,- pr. år i hele leieperioden også ved forlengelse av leieavtalen. Skedsmo kommune som eier skal godkjenne alle vesentlige bygningsmessige tiltak foreslått av driver. Driftsorganisasjon Prosjektgruppen foreslår at det kan etableres en stiftelse med Huseby Gårds Venner og Skedsmokorset Kulturforum som eiere med like store eierandeler. Skedsmo kommune inviteres med i stiftelsen og kan, dersom de ønsker det ha f eks 34% av eierandelene. Dette vil sikre kommunen nødvendig flertall i alle vesentlige vedtektsmessige spørsmål. Dersom Skedsmo kommune ikke ønsker å være med i Stiftelsen økes de to organisasjonenes andel til 50%. Dersom stiftelsen får tre eiere vil stiftelsens styre gjenspeile eiernes andeler. Dersom stiftelsen får to eiere etableres det et styre med 3 representanter fra hver av de to organisasjonene samt at vi foreslår at Skedsmo kommune utpeker en representant, men stemme og forslagsrett. Stiftelsen skal ha en daglig leder denne tjenesten kan kjøpes av Skedsmokorset Kulturforum. Stiftelsen skal ha totalansvar for leieavtalen med Skedsmo kommune og drift og utvikling av Bestyrerboligen, låven og tilliggende arealer, herunder vedlikeholds- og vaktmestertjenester, renhold, økonomi og organisering. Framdrift organisering For å unngå at det i perioden fra forprosjektet er lagt fram (desember 2005) til de formelle forhold knyttet til organiseringen, avtaleverk og byggeprosjekt er klare foreslår prosjektgruppen at det videre arbeid med Husebylåven organiseres som et tidsavgrenset prosjekt. Prosjekttiden settes til 12 mnd fra til Prosjektet ledes av de to organisasjonene som i dag, og mandater for arbeidet skal være: Etablere Låven som (byggeprosjektet) Forberede organisering, drift og tjenester (innholdet) Prosjektet kan kjøpe tjenester fra Daglig leder i Skedsmokorset Kulturforum. I et omfang avhengig av tilskudd fra Skedsmo kommune. For å sikre nødvendig framdrift er det etter prosjektgruppens oppfatning nødvendig med 50 % stillingshjemmel. Tilsvarende et kronebeløp på inntil kr i 2006 (inklusive sosiale kostnader, kontorutgifter etc). I prosjektperioden rapporterer prosjektgruppen til kultursjefen og til de to organisasjonenes styrer.

Skedsmokorset - Hva skjer á? Husebymarkedet 2006 konferanse: Om Skedsmokorsets utvikling Samfunnshuset på Skedsmokorset 09.

Skedsmokorset - Hva skjer á? Husebymarkedet 2006 konferanse: Om Skedsmokorsets utvikling Samfunnshuset på Skedsmokorset 09. Skedsmokorset - Hva skjer á? Husebymarkedet 2006 konferanse: Om Skedsmokorsets utvikling Samfunnshuset på Skedsmokorset 09. Juni 2006 Lillestrøm Holt/Vestvollen Sten-Tærud Oslo Hamar Behov for TETTSTEDSUTVIKLING!

Detaljer

Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet?

Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet? Skedsmokorset Fra spredtsted til tettsted? Hvordan vil befolkningen ha sitt lokalmiljø utviklet? Lillestrøm Holt/Vestvollen Sten-Tærud Oslo Hamar Behov for tettstedsutvikling! Brånås Prestegårdshagen Frogner

Detaljer

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset.

Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. Fokus på vårt nærmiljø

Detaljer

En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset

En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Skedsmokorset. Fokus på vårt nærmiljø

Detaljer

En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset

En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset En presentasjon av fritidstilbud, lag og foreninger på Korset Fokus på vårt nærmiljø og aktiviteter: Skedsmokorset Kulturforum Stiftet 19. mars 2002 og er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo

FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård. Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo FORSLAG TIL DRIFTSMODELL FOR BREIVOLL GÅRD: Breivoll Gård Senter for Natur, Kultur og Helse i Follo Prospektet er utarbeidet av foreningen Breivolls Venner Rikke Soligard (Red.) 28.12.2012 Side 1 Innhold

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/12 12/282 ÅRSMELDING 2011 OPPVEKST- OG KULTURETATEN 14/12 12/2098 INNFØRING AV KOMMUNAL KONTANTSTØTTE I KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Mykje skole Møtedato: 25.04.2012 Tid: Kl. 18.00 NB!! Merk sted Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19. Varamedlemmer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

Tre alternativer og flere anbefalinger

Tre alternativer og flere anbefalinger 1 Schafteløkken Rapport til Frogner menighetsråds møte 19.11.2014 Tre alternativer og flere anbefalinger Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Frogner menighetsråd 21.5.2014 2 Forord Arbeidsgruppen

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Inn-Trøndelag Helsehus

Inn-Trøndelag Helsehus Rapport datert 20.november 2013 2013-11-20 Foto: Leif Arne Holme, 2009 Revisjon: J03 J03 20.11.2013 Endret ansvaret for DPS til 100% for HNT AtjRo Fiåså J02 06.11.2013 Diverse korrigeringer AtjRo Fiåså

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr 1 Broder. 4.juni 1942 Det er næsten ikke til å holde ut å se Solen rinne i Aarets skjønneste Måned, og tænke på hvor mang en Time

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er

En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er En alternativ utvikling av Kongsberg sentrum - Mulighetsskisse for å utvikle byen til det den er Utarbeidet på oppdrag fra Kongsberg Høyre ved leder og gruppeleder Kongsberg 15. februar, 2012 Kjell Gunnar

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer