Planprogram Kulturplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planprogram Kulturplan"

Transkript

1 Planprogram Kulturplan

2 Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad kommune. Kulturlivet skal bidra til gode opplevelser og opplevd livskvalitet hos innbyggerne våre og de som besøker bygda. I tillegg vil kulturlivet ha en sentral rolle i arbeidet med å synliggjøre Nannestad som bosted, et sted å drive næringsvirksomhet og Nannestad som et vitalt og aktivt samfunn. For at vi skal få et aktivitetsnivå og infrastruktur blant de beste, må vi ta noen strategiske valg og peke ut noen satsningsområder. Vi må skissere en ønsket retning for utviklingen og foreta noen prioriteringer på hva som er hensiktsmessig. En ferdig kulturplan må si noe om hva vi skal gjøre, når vi skal gjøre det, og hvor vi skal gjøre det. Dette planprogrammet omhandler temaene administrasjonen ser for seg i en kulturplan for Nannestad. Listen er ikke uttømmende med tanke på hvilket innhold som planen omfatter, men er ment som en oversikt over ønsket tematikk og innhold. Avgrensing og kommunens øvrige planer Forholdet til andre planer i Nannestad kommune Kommuneplan Kulturminnevernplan Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Øvrige planer Lovverk og sentrale føringer - Kulturlova - Bibliotekloven - Opplæringslova - Plan og bygningsloven - Øvrig relevant lovverk - NOU 2014:4 Kulturutredningen - Andre relevante publikasjoner Planverk og avgrensing innen kulturområdet Etter at det blir utarbeidet en kulturplan for Nannestad kommune, blir det nå 3 gjeldende planer innen kulturområdet i Nannestad kommune: - Kulturminnevernplan: Omhandler kulturminner i Nannestad, de ikke- materielle og de materielle - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet: Omhandler den delen av kulturområdet som har med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv å gjøre. Denne planen danner også grunnlaget for kommunens søknad om spillemidler.

3 - Kulturplanen som nå utarbeides omhandler den delen av kulturområdet som ikke omtales i de 2 øvrige planene. Det vil likevel være områder som vil være overlappende og spørsmål som angår mange områder i kommunen som vil bli omtalt i alle planene. Organisering Referansegruppe Oppvekst og kulturutvalget Arbeidsgruppe Jon Henrik Solhei, virksomhetsleder for kultur (leder) Marit Tuvnes, rådgiver kultur Tommy Jensen, Nannestad kulturråd Gro Nordahl, fagansvarlig kart og oppmåling Anne Johannessen, rektor Eltonåsen skole Kari Holst-Larsen, biblioteksjef Komiteer Det kan opprettes komiteer for områder dersom det er aktuelt Informasjon og medvirkning Planprogrammet sendes på høring til - Alle registrerte lag og foreninger i Nannestad - Kommuner i ØRU - Kulturinstitusjoner i Akershus - Akershus fylkeskommune - Nannestads befolkning og øvrige interesserte vil bli holdt løpende oppdatert i prosessen videre gjennom o Kommunens innbyggerportal o Facebooksiden «Kulturkontoret i Nannestad» o De større oppdateringene vil også bli lagt ut på Nannestad kommunes facebookside. Temaer i planen Generelt Kulturplanen skal skissere en prioritering og en retning for kulturlivet i Nannestad. Det er viktig at man klarer å prioritere for å løse de større oppgavene. Det er også sentralt i planen at man skisserer en retning man vil at kulturlivet skal utvikle seg i, for å lettere sette delmål og resultater for kulturlivet generelt. Planen må også inneholde en analyse der vi vurderer hvilke styrker og svakheter Nannestad som samfunn har, og hvilke muligheter og utfordringer vi har på kort og lang sikt. Aktører i Nannestad kommunes kulturliv Kommunal tjenesteproduksjon - Nannestad kulturskole - Nannestad bibliotek - Øvrig kulturadministrasjon

4 o Den kulturelle skolesekken o Den kulturelle spaserstokken o Arrangementer o Tilskudd og andre virkemidler - Skoler - Barnehager - Øvrige kommunale virksomheter Andre offentlige tjenesteytere - Akershus fylkeskommune - Statlige organisasjoner Organisasjoner med stor grad av offentlig støtte - Nannestad bygdemuseum - Nannestad frivilligsentral - Trossamfunn og livssynsorganisasjoner Frivillig kulturliv innen - Historie og kulturarv - Billedkunst - Musikk - Dans - Drama og teater - Litteratur - Matkultur - Turlag - Øvrig foreningsliv Andre private aktører - For eksempel danseskoler, sirkus, teater osv Kultur og næring - Opplevelsesnæring - Opplevelser tilknyttet landbruket - Nannestad kommune som en attraktiv kommune å drive kulturbasert næringsvirksomhet i Kartlegging av aktivitet og tilbud En sentral del av planen vil være å kartlegge hvilke aktører og tilbud som faktisk opererer i Nannestad kommune. Dette vil bidra til å gi innbyggerne informasjon om hvilke tilbud som faktisk eksisterer. Dette kan bidra til at flere får benytte seg av tilbudene, og flere kan bidra inn i organisasjonene som står for tjenesteproduksjon. Hva som bør løses i samarbeid med andre kommuner eller eksterne aktører Nannestad kommune har et samarbeid på noen områder i ØRU-vest området. Det er også tett kontakt, særlig med de andre kommunene på Øvre- Romerike med også med de andre kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune.

5 Noen områder er for store til at Nannestad skal eller bør løse disse selv, og andre er det mer hensiktsmessig å løse sammen med andre. Arenaer for utøvelse av kulturvirksomhet All kulturvirksomhet trenger en arena for å virke. Man trenger et lokale for å bedrive sin ukentlige virksomhet, og man trenger en arena for fremførelse, prosjekter osv. Kartlegging og vurdering av arenaene blir en sentral del av kulturplanarbeidet. - Arenaer for fremførelse - Arenaer for øvelse/ prøver - Private bygg/ Grendehus - Kommunale bygg - Utendørs arenaer for temporære arrangementer Arrangementer og arrangementsrekker f.eks: - Litteraturfestival - Kulturuker - Nannestadfestival - Vinterfestuka - Limaspillet - UKM + en rekke andre arrangementer Kulturlivet som samfunnsaktør og bidragsyter til en god folkehelse - Nettverksbygging mellom mennesker - Samarbeid mellom ulike aktører - Bidra til en så tilrettelagt drift som mulig for kulturaktørene. - Muligheter for å delta i og utfolde seg i kulturlivet. Kulturelt mangfold, og ivaretakelse og utfoldelse av ulike grupper - Hvordan tar vi vare på det kulturelle mangfoldet i Nannestad - Utnytte mulighetene et kulturelt mangfoldig samfunn gir - Hvordan bidra til økt integrering gjennom kulturuttrykk Kultur som utøves og oppleves av alle generasjoner - Sikre at ulike aldersgrupper og demografiske segment har mulighet til o Opplevelser o Deltagelse o Aktivisering For å sikre sin egen helse og livskvalitet, og for å være en ressurs for andre. Målsettinger og tiltak Beskrivelse av hvilke målsettinger, med tilhørende tiltak og økonomiske konsekvenser. Fremdriftsplan.

6 Fremdrift o Oppstart av planarbeidet vår 2014 o Planprogram legges på offentlig høring av OK-utvalget 8. september med 6 ukers høringsfrist. o Folkemøte/ presentasjon av planprogram i forbindelse med «Kulturkonferanse» i Kulturukene (uke 44-45) o Vår Forslag til kulturplan produseres, og evt komiteer for spesielle fagområder opprettes ved behov. o Første OK-møte etter sommeren 2015: ferdig plan legges ut til offentlig ettersyn av OK utvalget o Folkemøte om ny kulturplan tidlig høst 2015 o Ferdig plan behandles av OK utvalget og kommunestyret høst 2015.