Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet"

Transkript

1 Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger er samarbeid og samhandling. Sentrale elementer i Altamodellen er legevakta, spesialistpoliklinikken, føde- og sykestue samt psykisk helsevern. Sentrale myndigheter har uttalt at Altamodellen var en viktig inspirasjonskilde i forhold til arbeidet med samhandlingsreformen. Alta kommune ønsket å videreutvikle Altamodellen og tilpasse denne for fremtidige behov. Det ble etablert et eget prosjekt der det også ble fokusert på interkommunalt samarbeid. Sentrale satsningsområder i prosjektet har vært: Diabetes- regionalt team Utvidet sykestuedrift (fra 9 til 20 senger) Utvide billeddiagnostisk tilbud En forutsetning for ovenstående er utbygging Alta Helsesenter Prosessen med å omsette satsningsområdene til tiltak har trukket ut. Delvis skyldes dette at de økonomiske virkemidlene i samhandlingsreformen ikke er tilstrekkelig for å etablere nye kommunale helsetjenester, og delvis skyldes det at Alta kommune ikke opplever god nok interesse for utvikling av nye og flere spesialisthelsetjenester fra Helse Finnmark HF. Dette har også bakgrunn i at det ikke finnes tilgjengelige arealer. Nåværende prosjekt i Altamodellen har derfor ikke hatt den ønskede progresjon. Det er gjennomført forhandlinger mellom Alta kommune og Helse Finnmark HF som et resultat av samhandlingsreformen. Det er inngått en overordnet samarbeidsavtale samt ulike tjenesteavtaler. Alta kommune betrakter ikke resultatet som endelig, og k-vedtak 97/12 lyder blant annet Innen utgangen av 2015 må et nytt og forbedret somatisk spesialisthelsetjenestettilbud bygd på utvikling av Altamodellen, herunder sengeplasser på spesialisthelsetjenestenivå, lokalisert på Alta helsesenter, være fremforhandlet. Det vises også til proposisjonen om statsbudsjettet fra HOD der det lyder: Det foreslås å videreføre tilskuddet på kr 8,6 mill i Kravene til registrering og rapportering av pasientbehandling til Norsk Pasientregister videreføres i Tilskuddet videreføres etter Det er behov for desentraliserte spesialisthelsetjenester ved sykestuene i Finnmark. Politisk ledelse i Alta kommune har nå tatt et initiativ for å skape et bredere og faglig forankret grunnlag for utvikling av helsetilbudet i Alta. Det er nedsatt en gruppe bestående av hovedutvalgsleder for helse og sosial og sentrale ansatte i helse og sosial. I tillegg har Origo bistått i arbeidet med å foreslå utforming og målsettinger for prosjektet. Prosjektet er gitt navnet Nye Altamodellen. Prosjektet deles i to delprosjekter: Fagprosjekt og strategiprosjekt. Denne delplanen omhandler strategiprosjektet. Oppdragsgiver

2 Prosjekteier er Alta kommune v/ kommunestyret Formål Alta skal være i front på å tilby helsetjenester lokalt, uavhengig av forvaltningsnivå, sted og teknologi. Strategiprosjektet skal arbeide med informasjon og påvirkning i forhold til lokale, regionale og sentrale aktører. Mål Gi befolkningen i Alta tilgang på spesialisthelsetjenester lokalt. En viktig målsetting er å redusere behovet for å transportere syke mennesker for behandling som krever begrensede tekniske ressurser og spisskompetanse. Målet med strategiprosjekter er: Igangsette prosesser som sikrer at Nye Altamodellen blir realisert i henhold til fagprosjektets konklusjoner. Dette gjøres ved: Informasjons- og påvirkningsarbeid Mediearbeid Møte med lokale, regionale og sentrale aktører Bidra til endring av finansieringsmodeller Bidra til at Rundskriv 1-4/2004, HOD konkret blir gjennomført Definere klare løsninger og resultatmål Bidra til bygningsmessige tilpasninger Rammebetingelser Rammebetingelsene for fagprosjektet og strategiprosjektet er stramme. For uten å etablere to prosjektledere vil ulike del-utredninger, kjøp av tjenester, møter, reiser medføre ressursbruk. Det legges opp til at bruk av eget personell i Alta kommune ikke skal belastes prosjektene Kravspesifikasjon Strategiprosjektet består av en rekke arbeidspakker: 1. Informasjon- og påvirkningsplan trinn A Fokuset på helsetjenestene i Alta er betydelige. Diskusjonene er omfattende og mange enkeltpersoner i befolkningen, organisasjoner, politiske partier, lokal, regional og sentralt deltar. Det er ulike syn som delvis står i motsetning til hverandre, og det oppfattes som en utfordring at Alta kommune utad fremstår som en kommune med store motsetninger i forhold til ønsket utvikling av helsetjenestene. Strategiprosjektet må ha en aktiv rolle i denne problematikken. Strategiprosjektet skal ha en aktiv og styrt rolle i forhold til informasjon og dialog ovenfor Helse Finnmark HF, Helse Nord RHF, stortingspolitikere, Hdir og HOD. Strategiprosjektet har en politisk dimensjon som må tilpasses og endres de nødvendige forutsetninger underveis. 2.Mediarbeid Prosjektet skal ha fokus på å utvikle en mediestrategi som skal virke samlende og bidra til legitimitet og konsensus. Prosjektet må tilknytte seg kompetanse innenfor

3 kommunikasjonsrådgivning. 3. Rundskriv I-4/2004 Strategiprosjektet skal sørge for å få frem realitetene i rundskrivet, og ved behov bidra til at rundskriv blir fulgt opp. 4. Folkemøter og konferanse Strategiprosjektet vil gjennomføre folkemøte og eventuelt egen konferanse. 5. Informasjon og påvirkning trinn B. Resultatet av arbeidet i faggruppa vil bli publisert. Ut i fra konklusjonene av arbeidet i pkt. 1 og arbeidet i fagprosjektet vil det bli lagt strategier slik at den ønskede utvikling skal kunne realiseres. Aktører som involveres vil være Helse Finnmark HF, Helse Nord RHF, stortingspolitikere, Hdir og HOD. Strategiprosjektet vil påvirke sentrale aktører slik at Nye Altamodellen blir et pilotprosjekt for organisering og tilrettelegging for helsetjenester i Alta. Avgrensninger og unntakelser Prosjektet skal vurdere og foreslå løsninger for å oppfylle målet, uavhengig av forvaltningsnivå. Det vil si at driftsløsninger kan være basert i enten kommune- eller spesialisthelsetjenesten, privat eller en kombinasjon av disse. Prosjektets overordnede organisering Strategisk styringsgruppe består av en representant fra hvert parti i kommunestyret. Gruppen ledes av hovedutvalgsleder for helse og sosial. Viktige oppgaver vil være: Overordnet ansvar for prosjektet Bindeledd mellom partiene og prosjektgruppa Bli holdt orientert om progresjonen i prosjektene Være en ressursgruppe Bidra til tverrpolitisk forankring av prosjektet Prosjektgruppen består av representant fra rådmannen og kommunalleder for helse og sosial, nestleder i helse og sosial, prosjektlederne for fag- og strategiprosjektet samt ekstern deltaker fra helsetjenesten. I tillegg vil hovedutvalgsleder for helse og sosial delta. Strategiprosjektet vil bli sammensatt at ressurspersoner innenfor helsetjenesten. Deltakelsen i arbeidet vil være en kombinasjon av arbeidsoppgaver i deler og/eller hele prosjektperioden, samt bruk av ad-hoc løsninger. Arbeidsgruppen vil bestå av 2-4 personer der bl.a. hovedutvalgsleder for helse og sosial vil delta. Innholdet i strategiprosjektet er ikke endelig. Prosjektet må ha en dynamisk arbeidsform, og justere fokuset dersom dette er nødvendig for å sikre resultatet. Organiseringen synliggjøres slik:

4 Budsjett/personressurs Administrasjonen antyder en samlet øvre ramme for begge prosjektene på kr 2 mill. Den økonomiske rammen for strategiprosjektet er satt til kr ,-. Dette inneholder andel av lønn til prosjektleder, drift/møter samt ulike aktiviteter. Det vil bli søkt ekstern finansiering, for eksempel via tilbakeholdte skjønnsmidler, utfallet av søknaden er vanskelig å forutsi. Følgende budsjettramme fastsettes: Prosjektledelse strategiprosjekt i perioden kr ,- Drift, møter, reiser, folkemøter, gjennomføring av konferanse etc. kr ,- Sum kostnader strategiprosjekt kr ,- Delegasjon av myndighet Prosjektleder arbeider etter strategiprosjektets mandat i fht. arbeidsoppgaver og økonomiske rammer. Prosjektleder rapporter til prosjektgruppa. Plan og milepæler Prosjektet vil i neste omgang detaljplanlegge de konkrete oppgaver som skal utføres, og når de ulike leveranser skal være klar. De ulike oppgaver benevnes arbeidspakker. Det er utarbeidet

5 følgende milepælsplan: Prosjektets interne organisasjon Det vises til overordnet organisering. Det vil også bli benyttet eksisterende ressurser i Alta kommune fra relevante sektorer. Alta (dato) Alta (dato) Prosjekteier Prosjektleder

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling

Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling KS NIKT Veileder for samarbeid mellom helseforetak og kommuner om elektronisk samhandling Rapport fra arbeidsgruppe 1 1. Innledning og sammendrag 1.1 Innledning En arbeidsgruppe oppnevnt av KS og Nasjonal

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet

Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet ØF-rapport nr. 11/2001 Samarbeid gir styrke - evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidet av Lene Nyhus og Trude Hella Eide 1 Østlandsforskning er et for skningsinstitutt

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr.

Kommunalt innblikk. Kommuner i endring reform og innovasjon. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal og fylkeskommunal sektor, nr. 3, 2014 Kommuner i endring reform og innovasjon Åpen innovasjon jakten på de beste idéene Kommunereform i Danmark

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand 1 Forord På oppdrag av KS

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer