I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160."

Transkript

1 På årsmøtet til Gjøvik og Toten hestesportsklubb , ble det vedtatt å endre navn til Gjøvik Rideklubb. Bakgrunnen for navneendringen var at klubben skulle ha sitt utspring i Gjøvik rideskole. Formålet med klubben skulle være å skape gode forutsetninger for driften av rideskolen. Styrets sammensetning ble som følger: Leder: Nestleder/sekretær: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Espen Lillehagen Kirsti Thoresen Terese Johansen Oda Rønning Danielsen Einar Solbrækken Geir Stavdal Vi har avholdt 7 styremøter og 3 arbeidsmøter. I begynnelsen av oktober var antall medlemmer passert 100-tallet. Per dags dato er antallet omkring 160.

2 I 2014 har hovedfokuset for klubbens styre vært å sikre driften av rideskolen: Å få på plass de forutsetninger som var nødvendige; og det handlet først og fremst om å sikre et fortsatt tilskudd fra kommunen. 25.mars var Haakon Edland og Knut Westrum i et møte med Gjøvik kommune. Kommunen var i dette møtet klare på, at en forutsetning for videreføring av det økonomiske tilskuddet, var en klubbdrevet rideskole. På klubbens første styremøte, 27.3, ble det dannet en arbeidsgruppe bestående av Espen Lillehagen, Kirsti Thoresen, Haakon Edland og Knut Westrum. Denne gruppen fikk ansvar for den videre dialogen med kommunen, for å utarbeide en redegjørelse som svar på kommunens krav. Arbeidsgruppen skulle også se på mulighetene for en overtakelse av rideskoledriften. Klubbens konklusjon etter arbeidet med redegjørelsen, var at overtakelse kunne være mulig - takket være den store viljen som fantes blant både styremedlemmer og andre, til å gjøre en innsats for å skape et løft for rideskolen og hestesporten i Gjøvik. Men en overtakelse ville kun være mulig, ved en opprettholdelse av den kommunale støtten, og dette måtte vi overbevise kommunen om. 9.september avholdt klubben ekstraordinært årsmøte. Her ble det vedtatt en fullmakt til overtakelse av hele eller deler av rideskoledriften. Det ble også vedtatt å ta inn to nye styremedlemmer: Knut Westrum og Lars Svarthaug. På styremøte 16.september var det flertall for 100 % overtakelse av rideskoledriften fra I et nytt møte med kommunen 1. oktober formidlet klubbens representanter (Haakon Edland, Mari Krogh og Knut Westrum) våre vurderinger. Vi redegjorde også for status på klubb og senter, samt hvordan klubben "lå an i løypa" mht. overtakelse 1.januar Rett i forkant hadde vi oversendt et skriftlig grunnlag, for den redegjørelsen vi ga muntlig under møtet.

3 I korte trekk gikk redegjørelsen ut på at klubben tenker langsiktig og vil videreutvikle dagens tilbud herunder innen overskuelig fremtid realisere planene om ny rideskolestall. Vi ønsker å være aktuelle ikke bare for kjernebrukerne som er - og alltid vil være - rideskoleelevene og de som benytter tilbudet om terapi-/tilrettelagt ridning, men også for de som ellers har hest som hobby, samt for de som satser på riding som idrett. I kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har kommunen forankret en målsetting om at Gjøvik skal ha både bredde og topp-idrett. Det er ingen grunn til at vi ikke skal kunne fostre toppidrettsutøvere innen ridesporten i klubben vår historien har vist at det er fullt mulig. Vi understreket at klubben er offensiv og at vi gjerne vil satse, men at det samtidig er viktig å vise ansvarlighet og bygge et godt grunnlag for det som skal skje videre. Driftsbudsjett for 2015 basert på snitt-tall siste 3 driftsår ble også sendt kommunen. Dette underbygde behovet for kommunale midler, og spesielt i lys av at vi i startfasen skulle finansiere opp aksjekapital til det nye driftsselskapet, samt til utkjøp av hester og utstyr. Det vi ba kommunen om var følgende: - At kommunen opprettholdt tilskuddsordningen, kr ,- pr. år i minst to år til, altså frem til og med At kommunen tok ansvar for festekontrakten med Sogstad. Omtrent halve arealet som rideskolen bruker tilhører Sogstad, herunder stallen. Den andre halvparten ligger på kommunal grunn, herunder ridehuset. - At klubben ble sikret bruksrett til adkomstvegen opp til senteret, samt parkeringsarealene. - At kommunen driftet adkomstvegen opp til senteret, herunder tar ansvar for snøbrøytingen frem til inngangen på stallen, inkl. parkeringer, og de gatelys som finnes langs vegtraseen.

4 - At klubben fikk en fortrinnsrett til at rideskoleleder kan leie det huset som benyttes av rideskoleleder i dag. - At klubben fikk overta leieforholdet til beitene på Øverby. - At klubben fikk leie ridehuset som før. Det som viste seg å bli mest utfordrende, var det økonomiske tilskuddet og ansvaret for leieforholdet til Sogstad - primært grunnet kommunens behov for å gjøre store budsjettkutt. Etter flere møter med kommunen utover senhøsten fikk vi likevel aksept for begge deler, både at kommunen tok ansvar for leiekontrakten med Sogstad, og for en opprettholdelse av det kommunale tilskuddet - dog slik at tilskuddet ble redusert til kr ,- pr. år. Dette ble vedtatt i kommunestyret 18.desember. Andre sentrale punkter i vedtaket var: Ridehuset, overtatt fra Gjøvik ridesenter AS som følge av avvikling av selskapet, leies ut til Gjøvik Rideklubb for kr. 1,-/år. Gjøvik Rideklubb er ansvarlig for alle drift- og vedlikeholdskostnader, men det gis en garanti på at kommunen bekoster eventuelle oppgraderinger eller endringer på ridehuset dersom dette blir et krav ihht lov, forskrift, vedtak i opprinnelig leieperiode. Gjøvik kommune fester bort tomt til ny stall. Festeavtale er på 30 år, og med en årlig leie på kr. 1-/ pr. år. Kommunen drifter adkomstveg opp til ridesenteret. Kostnad, estimert til kr ,-/år, dekkes av Gjøvik Rideklubb. Gjøvik Rideklubb gis fortrinnsrett på leie av hus i Bassengparkvegen. Leieavtale vedrørende ca. 75 dekar på område Øverby til beite videreføres.

5 Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler. Gjøvik kommunes bidrag forutsetter at Gjøvik Rideklubb viderefører ridesenteraktiviteten omtrent på samme nivå som de siste årene, herunder rideskole, terapiridning og tilrettelagt rideaktivitet. Stiftelsesmøte for selskapet Gjøvik rideskole as, ble avholdt 18.desember. Styret i stiftelsen ble som følger: Leder: Knut Westrum Medlemmer: Mari Krogh Espen Lillehagen Haakon Edland Stiftelsen var avhengig av en aksjekapital på kr. Ved utgangen av 2014 hadde vi reist den nødvendige aksjekapitalen, gjennom blant annet inntekter fra åpen dag og juleshow. En viktig paragraf i vedtektene til Gjøvik rideskole er paragraf 3, som fastslår at selskapet ikke er fortjenestebasert. Selskapet kunne dermed registreres i Frivillighetsregisteret, noe som gir tilgang til tippemidler, mulighet for blant annet å søke om momskompensasjon og til å kunne bli en lotteriverdig organisasjon. I tillegg kan klubbens medlemmer være sikre på at alle inntekter og all dugnadsvirksomhet kommer klubbens medlemmer til gode. Vi har opprettet en hjemmeside for rideklubben. Denne siden oppdateres jevnlig. Målet er at den skal brukes aktivt av alle som er involvert i rideskolen. Og vi ønsker at den skal være med på å markedsføre tilbudene vi har, til alle med interesse for ridning og hest, i Gjøvik og omegn.

6 Klubben har i i 2014 bistått Gjøvik Miljøhestesenter med gjennomføring av «Åpen dag», «Juleshow» og et rideskolestevne. Vi har gjennomført en dugnad. Det er den videre driften av rideskolen som har vært klubbens viktigste fokus i Mange arbeidstimer er nedlagt for å kunne komme dit vi er nå, med et klubbeid selskap som driver av Gjøvik rideskole. Nå ser vi framover, og vi har mange ideer, drømmer og ønsker for rideskolen. Vi har utarbeidet en handlingsplan der noen av disse «drømmene» er nedfelt i mål for klubbarbeidet i For å nå målene i denne planen, er vi avhengig av engasjerte og aktive medlemmer. Sammen kan vi utvikle og sikre videre drift av rideskolen vår.