VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORT!UTARBEIDET!AV!NAKUHEL!ASKER!! SEM, ASKER 2014!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORT!UTARBEIDET!AV!NAKUHEL!ASKER!! SEM, ASKER 2014!"

Transkript

1 VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORTUTARBEIDETAVNAKUHELASKER SEM, ASKER 2014

2 NaKuHelAsker Innholdsfortegnelse: 1 FORORD SAMMENDRAG BAKGRUNN ANVENDELSEAVBYGNINGEN TILSTANDSBESKRIVELSE FREDNINGSSITUASJONEN RESTAURERINGSFORSLAG RESTAURERINGSKOSTNADER FINANSIERING DRIFTSØKONOMI FREMDRIFT LEIEAVTALE...18 VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 2

3 NaKuHelAsker VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 3 1 FORORD NaKuHel>sentereterenmøteplassformennesker,idéer,prosjekter,samhandlingog samskapning.formåletmedvirksomheteneråimøtekommenoenavdeutfordringene samfunnetståroverforiforholdtilpsykososialtstressogpsykosomatiskelidelser. MyetyderpåatenarenasomNaKuHelharenviktigfunksjonsom«mellomstasjon»ogmøteplass formangemennesker.nakuhelsaktivitetisemsvannsområdeteretfolkehelse#tiltakavstor betydningforaskersbefolkning. Vevstuahardesiste30 40årenenærmestståtttomt.NaKuHelharsiden2000>tallethattønsker omåutvidevirksomhetengjennomblantannetåtabyggetibruk.vevstuavilbidratilatnakuhel fåretterlengtetmerplassogmuligheterforåutvideaktivitetsområdetogmangfoldetvedsenteret. AskerkommuneharnyligkjøptØvreSemgård.Arbeidetmedåutredeetfremtidig FolkehelsesenterpåSemharkommetigang.Enprosjektgruppeavlaifebruar2014sin rapporttilaskerkommunefradettearbeidet.visjonenmedetoverbyggende folkehelsearbeidforfremtiden,er«styrketfolkehelsegjennominspirasjonogkunnskapom sammenhengenemellomnatur,kulturoghelse>medsærligfokuspåbarnogunge».med kommunens,nakuhelogandresvisjonerforsemogfremtiden,hardetendeligblittmuligåtanye initiativ. VipresentereridennerapportenetforslagtilrestaureringavVevstuaslikatbygningenblirtattvare påogkanblitattibruk.arbeidetharpågåttvåren2014,avensærdelesfagligkompetentog motivertarbeidsgruppe.alleharutelukkendejobbetpåfrivilligbasis.meddetterettesenstorog varmtakktilallesomharbidratttildennerapporten. PROSJEKTLEDELSE: VegardOlderheim(prosjektleder),IngerFevang,BorgerLenth,ArthurCollettKnudtzon ogfinnharaldseth. PROSJEKTERINGSGRUPPE: PeterEmilPaaske(siv.ing.),prosjekteringsledelse. MaritBrandt>Rasmussen(siv.arkitekt) JanAndersen(siv.arkitekt) ReidarHagen(ing.mrif.),brannteknikk. KnutIvarEdvardsen(siv.ing.),byggeteknikkogtilstandsrapport TomB.Jensen(fotograf). JorulfHaugen(byggmester),tekniskeinstallasjoner. Sem, KristinBredalBerge,dagligleder.

4 2 SAMMENDRAG NaKuHelAsker Rapportenshovedpunkter: 2.1 StiftelsenNaKuHelAskerforeslårågjennomføreenrestaureringavbygningenVevstuapåØvre SemsomeiesavAskerkommune.Gjennomføringenforutsettesåbyggepåetavtaltsamarbeidog inngåelseavenleieavtale. 2.2 RestaureringentarutgangspunktiatVevstuablirenintegrertdelavhelebygningsmassensom NaKuHelleier,meddirekteadkomstmellombygningene.DetvilsamleSmia,Biavlsbygningenog Vevstuatilenfunksjonellenhetmedfellesinfrastruktur. 2.3 Vevstuaerfredetogskalsåvidtmuligrestaureresutenombygging.Fredningsdokumentene beskriverenhovedetasjemedinndelingitresaler.detteleggestilgrunnforrestaureringenogden fremtidigeromutnyttelsen.tilstandsbeskrivelsenviseratloftetikkekanutnyttessomarbeidsplass utenstørreombygging(manglerlysflate). 2.4 Vevstuaforeslåstattibruk: forenvidereutviklingavnakuhel skjernevirksomhetbasertpåfrivillighet somdetførstetrinnietableringensometfolkehelse/vitensenter. ForbundetmedNaKuHel seksisterendebygg,planleggesvevstuaanvendtslik: Hovedplan(1.et.)inndelesitresalertilkulturaktiviteter,kunnskapsformidlingogutleie. Loft(2.et.)m/forbindelsei2.et.ogvildekkelagerbehovetforkontorerutenombygging. Kjellervilutfyllebehovetforlagringavmaterielltilutendørsaktiviteterutenombygging. 2.5 GjennomføringenforeslåsettersammemodellsomforEsvikenmedAskerkommunesomeier ogbyggherre,ogmednakuhelsomfrivilligutførendeavprosjekteringogbyggledelse,samt diversebidragiformavdugnadsarbeidunderbyggingen. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 4

5 2.6 Rapportenbeskriverenmuligfinansieringsmodell,slik: NaKuHelAsker Kostnader,styringsramme kr Frivilligdugnadsinnsats kr Kommunalrammebevilgning kr SpillemidlerAkersh.fylke kr Andreinnsamledemidler kr Kommunalsluttfinansiering kr Fremdriftiprosjektetavhengeravatkommunenprioritererdetisitthandlingsprogramfor 2015.Meddettesomforutsetningkanrestaureringenfåfølgendefremdrift: Vedtakikom.Handlingsprogram des2014 Vedtakbyggemelding feb2015 Finansieringinnsamledemidler des2014 FinasieringSpillemidler jun2015 Restaureringberegnetfra aug2015tilmai2016 Ferdigstlltforbruk juni2016. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 5

6 3 BAKGRUNN NaKuHelAsker ForslagetomårestaurereVevstuaforåinngåleieavtalemedNaKuHelharbakgrunni følgendeforhold: 3.1 NaKuHelsvirksomhet. StiftelsenNaKuHelAskerhardrevetsinvirksomhetpåSemsiden1994.Aktivitetenharvært kontinuerligøkende,ogstedeterblittenviktigmøteplassforalledeleravaskers befolkning.nakuhelsstatusforlokaleridagersomfølger: VirksomhetenharfrastartenhattsinbaseiBiavlsbygningenbasertpåenleieavtalemed tidligereeier,umb.deterlagtnedbetydeligfrivilliginnsatsbådeiåskaffemidlertilog gjennomførearbeiderioppussingogvedlikeholdavbygningen. I2005/6gjennomførteNaKuHelenfullstendigrehabiliteringavsidebygningen,Smia,tilen kostnadavca.kr2.0mill,plussbetydeligfrivilliginnsats.midlenebleskaffettilveieuten bidragfrahuseierelleraskerkommune. I2007inngikkNaKuHelleieavtalemedUMBomdetlillehusetTangen.Husetvarhelt nedslittogstoåpentforfolkogdyr.nakuhelgjennomførterehabilieringmed100%egne midlerogfrivilligarbeid.husetharsidenværtbruktsombasefornakuhelbarnehagen. ItilleggerDrivhusoghageinkludertiNaKuHelsleieavtale.Detteerogsåvedlikeholdtog drevetslikatdetidagframstårsomenpresentabeldelavøvresem>eiendommen. IavtalemedAskerkommunedriverNaKuHelogsåturkaféiBryggerhusetpåTveiter. UtviklingenavNaKuHelsvirksomheterharsammenhengmedmuligheterforstørreplass,oget ønskeomådisponerebygningen Vevstua bletattoppmedumbgjentattegangerutenå lykkes. 3.2 Folkehelse/Vitensenter. I2006startetNaKuHelendialogmedAskerkommuneomåoppretteetVitensenterfor folkehelsevedsemsvannet.isamarbeidmedkommunenerdetutarbeidetenprosjektrapport. Kommunestyretvedtok13.mai2014åfortsettearbeidetmedsiktepåetableringavsenterfor Folkehelse>/Vitensenteriløpetav2015.EnrestaureringavVevstuavilgifrigiegnedelokalerfor etableringen. 3.3 Friluftsdagfor5.klasseriAskerskolen Enårligfriluftsdagforalle5.klasseriAskerskolenerunderetableringietsamarbeidmellomAsker kommuneognakuhel.dennevirksomhetenharogsåbehovforkontorlokaler,lagerromogannet. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 6

7 NaKuHelAsker MedutgangspunktibehovforlokalerbådeforNaKuHelskjernevirksomhet,foroppstartavet Folkehelsesenteroggjennomføringavenfriluftsdagfor5.klasser,harvitattinitiativtilåfremme forslagetbeskrevetidennerapporten. 4 ANVENDELSEAVBYGNINGEN NaKuHelharbehovformerplass,ogønskerVevstuasomutvidetleieobjekt. Plassbehovetskaldekkestiftelsensvidereutviklingmedfokuspåfolkehelsearbeidiet samarbeidmedkommunen.vevstuaharbeliggenhetmedfellesveggtilnakuhel seksisterende lokaleribiavlsgårdensomigjenforbindesmedsmia.dettegirmuligheterforenrasjonell utnyttelseavallebygningenesamlet. Etasjeneharalleredesammenivå,ogvedååpneforpassasjetilVevstuameddøreribåde1.og2. etasjesikresdetenarealeffektivbrukavbygningsmassensamlet.biavlsbygningenogvevstuahar forøvrigogsåtidligereværtknyttetsammenmedendør.vevstuaerfredetogforutsetteren utnyttelsetilpassetlokalenesutformingslikdeerbeskrevetifredningsdokumentene,medtostørre salerogetmindreromfordeltrundtetgangpartimedtoaletteroggarderobe. Lofteti2.etasjeiVevstuagirikkemuligheterforombyggingtilkontorerpågrunnav mangelfullisoleringoglysforhold.loftetdekkerlikeveletetterlengtetbehovforlagerplass.det sammegjelderkjelleretasjenmedutvendigadkomstfraterreng. Detviseshertilplantegningpås.8. Denskisserteløsningenvilredusereinvesteringerogdriftskostnadervedatdeninfrastrukturvi alleredehar,iformavkafé/kantine/matproduksjon,kontorer,møtelokaler,resepsjonoggarderober ismia/biavlsbygningen,kansamordnesmedogutnyttesforalleaktuelleaktiviteterivevstua. LøsningenivaretarsamtidigbehovetforåskaffelokalertiletFolkehelse/Vitensenterien oppstartfaseogdenærmesteårenefremover. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 7

8 NaKuHelAsker 1 2 C-C D-D 3 Smia (kafe) m² VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT B-B C tavleskap brannslange D A-A A Vevstuen 96.1 m² nye toaletter hvelv må fjernes Ny garderobe 31.6 m² Verkstedet 57.0 m² støpt palt h=ca 200 mm Kjøkken/møterom 12.3 m² kontor butikk 12.5 m² Kontor Skole 10.8 m² Trapp/entre 16.8 m² Gang/kontorrekv m² Resepsjon 23.9 m² kontor Kontor smia drift m² m² Bakkjøkken 26.5 m² Møterom 20.3 m² B Tegner: Prosjekt nr tm 2820 km Tiltakshaver: Asker Kommune Kontrollert Godkjent Sem Gård. Vevstue/smie (hus 7) Plan fremt. garderobe SG arkitektur Målestokk 1:100 Format A3 km Filnavn Målestokk 1 : 100 Dato 09.05/14 Tegning nr Gnr/Bnr Sist korr Rev.indeks SG arkitektur as Hvervenmoveien Høneføss U:\1.Prosjekter\2820 Nedre Sem Gård Asker\0000 Mappemal tegninger\gjeldende registreringstegninger\7 Vevstua-Nakuhel\ rvt A1.1 Tlf: Org.nr

9 NaKuHelAsker VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT Anvendelseavbygningenesammenfattesslik: Den$store$salen,$96$kvm. Salenerunikisinformogfremstårsometvelegnetkultur>ogformidlingsrom.Rommethargod akustikkmedmyelysgjennomvinduerpåtrekanter,ogvildekkeenbredvariasjonavaktiviteter, somkulturarrangementer(konserter/teater),kurs,foredrag,seminarer,undervisning,utstillinger, utleieoggruppeaktiviteteravulikeslag.denstoresalenvilginyemuligheterforsamarbeidmed andreorganisasjoneroggruppermed behovforleieavlokaler.nakuhel registrererenlangtstørreetterspørsel enndagenskapasitetkandekke,for utleieavenklereogrimeligerelokaler forsammenkomstersom konfirmasjoner,minne>stunder, brylluper,jubileeretc.iasker. Smiaharkapasitettilproduksjonav mat,ogkandekkeetutvidetbehov forfremtidigearrangementeri Vevstua.Slikeaktivitetervilværeet viktigbidragforåsikreøkonomienog driftenavvevstua. $Den$lille$salen,$32$$kvm. DetteeretlangtmindreromsompassergodtforNaKuHel saktivitetsgrupperogmøter. Salenkanåpnesoglukkesmotnaborommenemedskyvedører. Den$mellomstore$salen,$57$kvm. RommetfårdørforbindelsemedBiavlsbygningen. Salenerrelativtstor,ogtenkesprimærtbruktsometaktivitetsromogarbeidstreningfor enkeltpersonerogsmågruppermedsærskiltebehov.enidékanværeådeleavrommetavmed skyveveggforågistørrefleksibilitetogplasstilkombinerteaktiviteter.detviseshertileksempel fraaskermuseum,medflerbruksromforpublikum.nakuheleridialogmedmulige samarbeidspartnereomdettekonseptet. Loftet.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ MedadkomstfraBiavlsgårdengirarealeti2.etasjeenkjærkommennylagerplass,knyttetoppmot eksisterendelokalerogkontorer.prosjektetomfatterikkearbeiderpåloftet. Kjeller.$ Kjellerenhargodetørreromsomegnersegforlagringavmateriellsombenyttestilute# arrangement.prosjektetomfatterikkearbeiderikjelleren.

10 NaKuHelAsker VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 10 Biavlsbygningen PågrunnavtilgangpådenyelokaleneiVevstuavilenkelteromiBiavlsbygningenfrigis. IsambrukmedVevstuavilfrigittearealerdekkebehovetfornyekontorlokalerioppstartenavSem Folkehelsesenterogskoleprosjektet(5.klassene). 5 TILSTANDSBESKRIVELSE Kompletttilstandsbeskrivelsevedlegges. 5.1 Historikkogbruksområder. Vevstuablebyggeti1918somenverkstedbygningforStatensSmåbrukerlærerskole.Deninneholdt frastarteni1.etasjesnekkerverksted,maskinromogsmie.i2.etasjevardetvevstue.underhele bygningen,unntattundersmiaerdetkjellersomblebrukttil grønnsakskjellerogredskapsromforhagebruket.smiablebyggeti1940sometfrittståendebygg (dennåværendekafeen)ogdetbleinstallertsnekkermaskineridentidligeresmia. Biavlsgårdenkomtili1952/53,oppførtibetong,ogsombindersammendenopprinnelige verkstedbygningenmeddensenereoppførtesmia.etteratnorgeslandbrukshøgskoleog Småbrukerlærerskolenbleslåttsammeni1963,blebygningenbenyttetavInstituttforBiavlved NLH.Deravnavnet Biavlsbygningen.I1992bledetteflyttettilÅsogNaKuHelfikkleiebygningen fra Tilstandsbeskrivelse Vevstuaerfundamentertpåtykkenatursteinsveggerogharytterveggeravuisolert bindingsverkmedutvendiglektekledningogprofilertinnvendig.vindueneersmårutete krysspostvinduer,somopprinnelighaddeettglass.bygningenhartrebjelkelagmedvanligbordgulv motkjellerogloft.takkonstruksjoneneretsperretakinnvendigunderstøttetmedsperrebukkerog

11 NaKuHelAsker tekkingmedflattakstein.vevstuahaddefrastartenkaldtloft.denstoresalen(vevstua)var opprinneligdeltiminsttrerom.etterferdigstillingharskiftendebehovførttilflereendringer. Takkonstruksjonenogetasjeskillemellomførsteetasjeogloftsetasjenforsterketforåkunnefjerne debærendedeleveggeneivevstuaogfåettstortrom.foråkunnebrukerommenepåloftethar manetterisolertsperretaketogsattinntakvinduer.endringeneomfatterogsåfjerningaven skorsteinivevstuaogbyggingavetkjøleromisammeetasje.idenseneretidertakettekketom medbrukavopprinneligtakstein. 5.3 Oppsummering Bygningenerigodstand,ogutensetningerogvesentligedeformasjonerverkenutvendigeller innvendig.innvendigeoverflatererslittogdelvisidårligforfatning. Fundamenter/kjellervegger Deteringensetningerellervesentligesprekkdannelseriveggene.Kjellerenframstårsom tørr,ogdeterikkeregistrertproblemermedfuktellersopp.vindueneikjellerveggeneerimidlertidi megetdårligforfatning, Yttervegger Deterikkesynligetegntilskaderpåbindingsverket.Innvendigpaneler,gerikterogtaklistereri genereltigodstand,menoverflatebehandlingenerslitt.deterforetattendelinngrepi kledningen/veggensomkonsekvensavominnredningerogmonteringavtekniskeinstallasjoner. Utvendigkledningerioverraskendegodstandsettiforholdtilalderogmanglendevedlikehold. Overflatebehandlingenerheltnedslittogenkeltebordoglektermåskiftesut. Loft$ Deterikkedeformasjonerellersynligefuktskaderitakkonstruksjonensomgirgrunntil bekymring.deternyligforetattenomleggingavtekkingensomsynesåværeimegetbrastand. Deterforetattenetterisoleringavhimlingensomikkeerutførtpåenbyggetekniskakseptabel måte,oggiretdårligutgangspunktforåholderommeneundertaketoppvarmetivanligbruk. Bjelkelagenefremstårutensjenerendesvikt,ogutensynligesoppskader. Gulv Gulvbordeneerdelvismegetslitt,spesieltiverkstedet,ogdetertattutåpningerogspunsetinnnye bordenkeltesteder.linoleumsbeleggetimidtseksjonen(havestua)ersannsynligvislagtpågrunn avekstrastorslitasjepåbordgulvetidennedelenavbygget. Vinduer Medfåunntakfremstårvindueneigenereltdårligforfatning,medmanglende overflatebehandling,løstkitt,enkelteknusteglassogdårligåpne/lukkefunksjon.deter imidlertidikkeobservertalvorligesoppskaderogtrevirketirammerogkarmereravgod kvalitet. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 11

12 NaKuHelAsker VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 12 Byggetekniske$tiltak.$ Fredningsvedtaketinnebæreratmanistørstmuliggradmåbevareopprinnelige konstruksjoner,kledninger,vinduer,listverkosv.dettebørikkebypåstoreproblemer ettersomdetikkeerbehovforågjøreomfattendeinngrepiveggerogbjelkelagutover nødvendigoppussingogutskiftingavmanglendeellerødelagtedeleravinnvendigog utvendigkledning,golvbord,belistningoggerikter.opprinneligkledningogbelistningbør videreføresiforbindelsemeddebyggetekniskearbeidenesomskalgjennomføresiområdetmellom inngangenoghagestua. Enetterisoleringforåredusereoppvarmingskostnadenekanenklestforetasmedinnblåsingav isolasjoniytterveggerogbjelkelag.utbedringavvinduenemedbedreisolertevarevinduerbør prioriteres. Tekniske$anlegg. Røranleggmedradiatorererikkeopprinnelige,troligfra50>tallet,ogernåkondemnable. Tilsvarendeeraltelektriskanleggogsanitæranleggødelagt.Ventilasjonsanleggogbrannanleggmå tilføresforåoppdaterebygningen. 6 FREDNINGSSITUASJONEN VevstuaomfattesavRiksantikvarensforslagtilfredningavØvreSembeskreveti:«UMB SemØvre.Vedleggnr.34.side14.(vedlegg) 6.1 Fredningsstatus. Selvomikkeendeligvedtakforeligger,tilsiervanligpraksisatslikebygningstiltakbør behandlessomomfredningenerstadfestet.bådeeksteriøroginteriørerivernekat.1. Fredningenaveksteriøroginteriørinkludererhovedelementersomkonstruksjon, fasadekomposisjon,planløsning,materialbruk,overflatebehandlingavbygningsdelersomvinduer, dører,gerikter,listverk,ildsteder,pipeløpovertak,ogdetaljersomskiltogdekormv.fastinventar somskap,ovnerm.v.erfredetsomdelavinteriøret. Detereninkonsekvensifredningsvedtaketettersomdespesiellekonstruksjoneneikkeer opprinnelige.detfremgåravtilstandsrapportenatdissekonstruksjoneneharkommetpåetsenere tidspunktforombyggingtilverksted.rommenefremståridagsomstoresalermedunikromfølelse slikdeterbeskrevetifredningen. 6.2 Konsekvenserfortiltak. Viharlagttilgrunnatsalenei1.etasjeskalbevaresmeddenetablerteogspesiellebære> konstruksjonenpåloftet.rommenesutformingoginndelingervelegnetsomstoreogmindre forsamlingslokaler.igangpartieterbyggetendretmedetplasstøptbetongromoppført. Betongrommetstikkerlittutidenopprinneligegangenoggjørdensmal. Iplaneneharvilagtvektpååtilbakeføregangentilopprinneligform.Viforeslårderforåsageav denutstikkendedelenavbetongrommet.foråopprettholdekravtiluniversellutforming,kanet

13 NaKuHelAsker toalettplasseresidetterommet.videreharviplanlagtytterligereettoalettsamtgarderobei gangen.rommeneikjellerogloftskalikkeendres. Nybrukavbygningenvilkreveattiltaketmåbyggemeldes,ognyeforskrifterfølges. Brukavrommenetilforsamlingslokalerkrevertilattekniskeinstallasjonerskaltilfredsstille forskriftene.detteinnebærernoenutfordringeriforholdtilfrednings>bestemmelsene. Forskrifteneskravtilbrannsikringogrømningsveierfølges.Brannrapportvedlegges. 6.3 Oppsummeringavdeviktigstepunktene: Bygningenkanklassifiseresibrannklasse1.Detteinnebæreratdetmåværeetbrann>skille mellomvevstuaogbiavlsbygningen.utbedringsarbeiderernødvendigforatgavlveggenmot Biavlsbygningenskaltilfredsstillebrannkravene. Dekketmellomkjeller1.og2.eteridaguisolertmedluftromogviforeslåratdetsprøytesinn brannhemmendeisolasjon.påundersidenavdekketmot2.et.foreslårvibrukav brannhemmendemalingpåbjelkeroghimlingsbord.underdekketoverkjellerforeslårviatdet monteresgipsplater. Somfølgeavkravtilrømningsveiermåbreddenpåhoveddørøkes.Døraerikkeoriginalogbør erstattes(kopiavopprinneligdør). 7 RESTAURERINGSFORSLAG Tegningermedbeskrivelsevedlegges. 7.1 Hovedetasje. VårtforslagtilbrukavVevstuasomforsamlingslokalerinnebærerateksisterenderomistoretrekk beholdesslikdefremståridag.hovedetasjenerinndeltitostoreogetmindrerom.inngangspartiet fårfellesgarderobeogtoalettigangenrettinnenfor.eksisterendebetongromigangentilpassesog innredesmedtoalett.øvrigadkomsttilpassesuniversellutformingogkravtilrømningsveier. 7.2 Loftogkjeller Arealeneskalikkerestaureresogkanuendretbenyttessomlagerrom.Transportentilloftetgårvia eksisterendetrapp.kjellerbenyttestiltekniskrom(tavler,berederosv.)ogforlagringavutendørs materiell. 7.3 Tilstandsrapporten. Dennebeskriveratgrunnmurogkonstruksjonereravsolidkvalitet.Deterikkebehovfor forsterkningerbortsettfrasikringavoppleggforutvekslings>fagverkvedpipe.all overflatebehandlingavgulv,veggerogtakihenholdtilretningslinjerfrariksantikvaren. Opprinneligutførelsetilstrebes. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 13

14 NaKuHelAsker Allevinduerrestaureresogknustglasserstattesmedgammeltglass.Vindueroppgraderesmed isolerglassogtetningslisterivarevinduer. Utvendigerbygningenmaltmed solignum,ogtilsvarendebehandlingvilblibenytteti restaureringen. Altelektriskforutsettesnyinstallertmedegenhovedtavle(ikjeller).Oppvarmingenmåforegå medpanelovnerinntiletnyttsamletenergisystemforhelebygningsmassenpåøvresemer vurdert. Sanitæranlegg(toaletter)igangsone,dogforutsettesattoaletteneiBiavlsbygningenkan benyttesnårallesaleneeribruk. Ventilasjonsanleggmedvarmegjenvinning.Kanalerførestilloft.Tavleplasseresikjeller. Egetbrannvarslingssystemetableres. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 14

15 NaKuHelAsker 8 RESTAURERINGSKOSTNADER. Kostnadsanslageterutarbeidetpågrunnlagavgjengspriserimarkedet. Samletstyringsrammeeks.mva.erkr6.0mill.Kostnadeneerberegnetpågrunnlagavinnhentede tilbudsamterfaringstall.detaljertgrunnlagkandokumenters. Determedregnetnoeusikkerhetiforholdtilprosjektetsstatus. Poster kr.heletusen Felleskostnader 300 Bygning 2126 VVS>installasjoner 800 Elektro>installasjonerinkl.brannvarsling 950 Huskostnad 4176 Utendørs 0 Entreprisekostnad 4176 Generellekostnader 500 Byggekostnad 4676 Spesiellekostnader(mva) 0 Reserver/Forventedetillegg 800 Sikkerhetsmargin 500 Rammekostnad 5976 STYRINGSMÅLeksmva Følgendekostnadererikketattmed: Løstogfastinventar Arbeiderutenforveggliv ArbeiderutoverbrannsikringiBiavlsgården Byggherreskostnadertilgebyrerogavgifter Prisstigning Mva. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 15

16 9 FINANSIERING NaKuHelAsker VevstuaerAskerkommuneseiendom. Foråklargjørebygningentilutleie>formålerdetnødvendigmedenrestaureringavbygget.Idet foregåendeavsnitterrestaureringskostnaderberegnettilsamletkr6,0mill. 9.1 Dugnadsarbeid. Askerkommuneerbyggherreogharansvarforfinansieringen. NaKuHelharideforegåendeavsnittbeskrevetplanforanvendelseogprosjekteringav bygget.somfrivilligarbeidtilbyrviprosjektledelse,byggeledelseogdiversebygnings> messigearbeiderunderrestaureringen. Frivilligarbeidvilutgjøreenviktigdelavfinansieringenogerberegnettilkr0,6mill. 9.2 Spillemidler. NakuHelerkjentmedAkershusfylkeskommunesreglerfortilskuddtilkulturbyggiformav spillemidler,ogvileggertilgrunnatkommunenønskeråsøkeslikfinansieringsstøtte. Spillemidlerkansøkesforkulturbyggtilrettelagtforflerbrukogformidlingtilallmen>nyttigeformål. Søknadsprosessenskalfremmesogkvalitetssikresgjennomkommunen. Enforutsetningforåmottatilskudderbl.a.atdettilretteleggesenlangsiktiganvendelseav byggettilkulturformåloverminst20år. Tilskuddytesmedinntil1/3avgodkjenteprosjektkostnaderutenøvrebeløpsgrense. Prosjektrapportenbeskriverallekjentekravtildokumentasjoner>omanvendelse,tilstand, tiltak,kostnader,tegninger,finansieringogleieforhold. Godkjenteprosjektkostnader(eks.dugnadsarbeid)antasåblikr5.4mill,ogberegnetstøtte utgjørkr1.8mill. 9.3 Kommunalrammebevilgning. Askerkommunemåavsetteegenkapitalforfullfinansieringavrestaureringen,somen rammebevilgningogmellomfinansieringførmerverdiavgift,beregnettilkr5.4mill. 9.4 Innsamledemidler. NaKuHelvilitilleggsøkeaktuellestiftelsersombevilgerstøttetilkulturbyggogtiltakinnen folkehelsearbeidet.søknadergårtilsparebankstiftelsen,gjensidigestiftelsenog Extrastiftelsen. Søknadsfristeneermedioseptember,ogenavklaringomtilskuddkanførstforeliggevedårsskiftet 2014/15.Anslagkr0,3mill. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 16

17 9.5 Muligfinansieringsplan. NaKuHelAsker 1.Dugnadsarbeid>andelarbeidskostnader kr >andelprosjekteringogbyggledelse. kr Sumdugnadsarbeid kr Spillemidler >beregnetmed1/3avkr5,4mill kr NaKuHel >anslagstøtteandre kr Beregnetkommunalsluttfinansiering kr Sumfinansiertstyringsramme kr Kontantstrøm. Kommunalrammebevilgning des.2014 kr Delutbetalingandretilskudd des.2014 kr Delutbetalingspillemidler,85% jun.2015 kr Sluttutbetalingspillemidler(ferdigattest) mai2016 kr Kommunalsluttfinansiering kr Oppsummert. Entilpassetfremdriftsplanforutsetteratrammebevilgningenbesluttesikommunens handlingsprogramfor2015(vedtakdes.2014) Basertpågjennomførtprosjekteringogberegnedeforutsetningerforfinansiering, vilkommunenssluttfinansieringforferdigstiltbyggutgjørenettokr3.3mill. 10 DRIFTSØKONOMI FredningsbestemmelserogplanløsningviseratVevstuabestkananvendessomenintegrertdelav NaKuhelsøvrigeleieobjekteriBiavlsbygningenogSmia. Utvidetarealbetyrlikeveløktedriftskostnader. NaKuHelmåsedriftenisammenhengogvurderesintotaløkonomi,basertpåuendretleiekostnad ogforeliggendepotensialerforøkteinntekter. Driftskostnadenevilihovedsakvære:Driftiformavvarmeogstrøm,renholdogpersonelli administrasjonenogvedlikehold,forutenanskaffelseavendelutstyr.basertpåerfaringermed leiekostnadogdriftdesenereårene,ansesdetmuligådekkedeøktedriftsutgiftermednye inntekterfraprosjektoppdrag,seminarer,kursogutleie. Vivisertilavsnittet Anvendelseavbygningen,hvordetfremgårsomenviktigforutsetningat infrastrukturenismiaogbiavlsbygningendannergrunnlagfordriftenavvevstua.hervil kommunensetableringavetfolkehelse/vitensenterblietnyttvekstpotensialeforsenteret,med formidlingogkulturaktiviteterlevertavnakuhel. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 17

18 NaKuHelAsker VårvurderingeratNaKuHelfårbalanseisinutvidededriftvedåinkludereVevstuaileieavtalenmed kommunenutenøkningihusleie.. 11 FREMDRIFT FremdriftenavprosjektetvilavhengeavAskerkommunestilsagnogallokeringavmidler. KommunenharalleredebesluttetågjennomføreetableringenavFolkehelse>/Vitensenteri løpetav2015,ogrestaureringenmåventesåfåfølgendefremdrift: VedtakikommunensHandligsprogram2015 des2014 Vedtakbyggemelding feb2015 Finansieringinnsamledemidler des2014 FinasieringSpillemidler mai2015 Restaureringberegnetfra aug2015 Ferdigstilt mai2016 Vevstuatasibrukfra jun2016. Prosjektstyringsplanfølgervedlagt. 12 LEIEAVTALE NaKuHelharidagenleieavtaleopprettetmedUMBsomgjelderut2015.Avtalenomfatter Biavlsgården,Smia,VeksthusetogTangen.IavtalemedAskerkommuneleiesogsåBryggerhuset påtveiter.nyleieavtalemedaskerkommuneskalopprettesfra2016.forutenallenåværende leieobjekter, forventerviatvevstuainkluderessomennybygningsdeldirekteforbundetmed Biavlsgården. NaKuHelpekerpåsinesamledeinvesteringeritidligereognybygningsmasse,og forventeratdettehensyntasinyleieavtale. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 18

Deanu gielda Tana kommune. Ny skole i Tana bru. Skisseprosjekt

Deanu gielda Tana kommune. Ny skole i Tana bru. Skisseprosjekt Deanu gielda Tana kommune Ny skole i Tana bru Skisseprosjekt 25.11.2013 NY SKOLE I TANA BRU 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Grunnlag... 4 2.1 Prosjekteringsgrunnlag... 4 2.2 Kort om eksisterende

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

Låven på Huseby gård

Låven på Huseby gård Side nr. 1 av 26 FORPROSJEKT Januar - 2006 Låven på Huseby gård - et treffsted på Korset Forord Side nr. 2 av 26 De gamle bygningene på Huseby gård omkranset av grønne plener og det store jordet danner

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning. Sauherad og Nes sokn. Teknisk vurdering med kalkyle OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Nes kirke Tilstandsanalyse nivå 2 - Bygning OPPDRAGSGIVER Sauherad og Nes sokn EMNE Teknisk vurdering med kalkyle DATO: 28. APRIL 2014 DOKUMENTKODE: 814082-RIB-RAP- 00001_rev00 RAPPORT OPPDRAG

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Verditakst. Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES. Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE

Verditakst. Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES. Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE Verditakst Lagereiendom på Øvre Kråkenes 27 5152 BØNES Gnr. Bnr. Beskrivelse 16 35 5235 m2. 16 53 161 m2. BERGEN KOMMUNE Utført av: Erlend Eide Byggm.Ing.Takstmann Befaringsdato: 27.06.2011 Verditakst

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE KONSEPTVALGUTREDNING ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Utarbeidet av: Rambøll AS for Byggekomite prosjekt Østre Porsgrunn Kirke Dato: 24. mars 2014 Revidert: Status: Byggekomiteens anbefaling til Porsgrunn Kirkelige

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

Salgstrinn 3 og 4. Heimansåsen. et enklere liv i Slemmestad. www.heimansaasen.no

Salgstrinn 3 og 4. Heimansåsen. et enklere liv i Slemmestad. www.heimansaasen.no Salgstrinn 3 og 4 Heimansåsen et enklere liv i Slemmestad www.heimansaasen.no Slemmestad. Et tettsted med lange tradisjoner i indre Oslofjord. Heimansåsen Etter stor suksess med de første fire byggene,

Detaljer

MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG

MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG Ved Melløsparken Prisantydning: 15 500 000,- Eiet tomt 2016 kvm BTA: 1366 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG Tom Thorvaldsen tom.thorvaldsen@dnb.no (m:)

Detaljer

UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG

UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG UTBYGGING AV HÅLOGALANDSSYKEHUSET STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT UTDRAG Dato 17.06.2003/ 01.03.2004 BOARCH arkitekter as Prosjekt Partner Bodø as Intekno as Ingeniørtjeneste as Hålogalandssykehuset Stokmarknes

Detaljer

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT 1 arkitektur planlegging Storgt 2, 6300 Åndalsnes 71 22 14 00 post@streken.no www.streken.no Org.nr. 980 663 248 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 INNLEDNING. SAMMENDRAG 00 BAKGRUNN

Detaljer

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen Organisering av prosjektet

Detaljer

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål

BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål RAPPORT BKK Dale Kraftstasjon Kulturformål OPPDRAGSGIVER BKK AS EMNE Fremtidig bruk av kraftstasjon - Kulturformål DATO / REVISJON: 2. februar 2015 / 01 DOKUMENTKODE: 615333-TVF-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret Hammerfest rådhus, kommunestyresalen 31.03.2011 Ekstraordinært møte. Utvalg:

Møteinnkalling. Kommunestyret Hammerfest rådhus, kommunestyresalen 31.03.2011 Ekstraordinært møte. Utvalg: Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Hammerfest rådhus, kommunestyresalen 31.03.2011 Ekstraordinært møte Møteinnkalling Tidspunkt: 11:00 lunsj 11:30 kommunestyremøte Forfall meldes til utvalgssekretæren

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste 1 Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtested:

Detaljer

SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4).

SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4). SEIERSTEN IDRETTSPARK VURDERING AV ALTERNATIV LØSNING MED 2. DIVISJONS FOTBALLBANE OG 400 M LØPEBANE (ALTERNATIV 4). 1 Innledning: Formannskapet vedtok i sitt møte av 23.10.13 blant annet følgende: «Rådmannen

Detaljer

NORDBRÅTAN BARNEHAGE. Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune

NORDBRÅTAN BARNEHAGE. Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune NORDBRÅTAN BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av ombygging og utvidelse for Modum Kommune Drammen 28.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom og bygning... 3 Program for ombygging og utvidelse

Detaljer

7 nye familievennlige eneboliger for salg

7 nye familievennlige eneboliger for salg eiendomsutvikling utbygger - Asmaløy, Hvaler 7 nye familievennlige eneboliger for salg Felt B12 Bildet er en illustrasjon av 180 kvm bolig 110 m 2 BRA (107 m 2 P-rom) Pris fra kr 2.795.000 3 sov 2 bad

Detaljer

Domus Media. KS2 Endelig rapport 30. juni 2008

Domus Media. KS2 Endelig rapport 30. juni 2008 KS2 Endelig rapport 30. juni 2008 Forord Holte Consulting og Econ Pöyry har på oppdrag fra Finansdepartmentet og Kunnskapsdepartementet utført en ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag

Detaljer

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer!

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer! Foredling & Kvalitet Eie eller leie - du bestemmer! Straumeveien 166 - Attraktive kontorlokaler Kontor / Salgslokale like ved Nordåsvannet Foredling & Kvalitet Nabolagsprofil TM Straumeveien 166 5151 Straumsgrend

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer