VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORT!UTARBEIDET!AV!NAKUHEL!ASKER!! SEM, ASKER 2014!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORT!UTARBEIDET!AV!NAKUHEL!ASKER!! SEM, ASKER 2014!"

Transkript

1 VEVSTUA PÅ SEM PROSJEKTRAPPORTUTARBEIDETAVNAKUHELASKER SEM, ASKER 2014

2 NaKuHelAsker Innholdsfortegnelse: 1 FORORD SAMMENDRAG BAKGRUNN ANVENDELSEAVBYGNINGEN TILSTANDSBESKRIVELSE FREDNINGSSITUASJONEN RESTAURERINGSFORSLAG RESTAURERINGSKOSTNADER FINANSIERING DRIFTSØKONOMI FREMDRIFT LEIEAVTALE...18 VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 2

3 NaKuHelAsker VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 3 1 FORORD NaKuHel>sentereterenmøteplassformennesker,idéer,prosjekter,samhandlingog samskapning.formåletmedvirksomheteneråimøtekommenoenavdeutfordringene samfunnetståroverforiforholdtilpsykososialtstressogpsykosomatiskelidelser. MyetyderpåatenarenasomNaKuHelharenviktigfunksjonsom«mellomstasjon»ogmøteplass formangemennesker.nakuhelsaktivitetisemsvannsområdeteretfolkehelse#tiltakavstor betydningforaskersbefolkning. Vevstuahardesiste30 40årenenærmestståtttomt.NaKuHelharsiden2000>tallethattønsker omåutvidevirksomhetengjennomblantannetåtabyggetibruk.vevstuavilbidratilatnakuhel fåretterlengtetmerplassogmuligheterforåutvideaktivitetsområdetogmangfoldetvedsenteret. AskerkommuneharnyligkjøptØvreSemgård.Arbeidetmedåutredeetfremtidig FolkehelsesenterpåSemharkommetigang.Enprosjektgruppeavlaifebruar2014sin rapporttilaskerkommunefradettearbeidet.visjonenmedetoverbyggende folkehelsearbeidforfremtiden,er«styrketfolkehelsegjennominspirasjonogkunnskapom sammenhengenemellomnatur,kulturoghelse>medsærligfokuspåbarnogunge».med kommunens,nakuhelogandresvisjonerforsemogfremtiden,hardetendeligblittmuligåtanye initiativ. VipresentereridennerapportenetforslagtilrestaureringavVevstuaslikatbygningenblirtattvare påogkanblitattibruk.arbeidetharpågåttvåren2014,avensærdelesfagligkompetentog motivertarbeidsgruppe.alleharutelukkendejobbetpåfrivilligbasis.meddetterettesenstorog varmtakktilallesomharbidratttildennerapporten. PROSJEKTLEDELSE: VegardOlderheim(prosjektleder),IngerFevang,BorgerLenth,ArthurCollettKnudtzon ogfinnharaldseth. PROSJEKTERINGSGRUPPE: PeterEmilPaaske(siv.ing.),prosjekteringsledelse. MaritBrandt>Rasmussen(siv.arkitekt) JanAndersen(siv.arkitekt) ReidarHagen(ing.mrif.),brannteknikk. KnutIvarEdvardsen(siv.ing.),byggeteknikkogtilstandsrapport TomB.Jensen(fotograf). JorulfHaugen(byggmester),tekniskeinstallasjoner. Sem, KristinBredalBerge,dagligleder.

4 2 SAMMENDRAG NaKuHelAsker Rapportenshovedpunkter: 2.1 StiftelsenNaKuHelAskerforeslårågjennomføreenrestaureringavbygningenVevstuapåØvre SemsomeiesavAskerkommune.Gjennomføringenforutsettesåbyggepåetavtaltsamarbeidog inngåelseavenleieavtale. 2.2 RestaureringentarutgangspunktiatVevstuablirenintegrertdelavhelebygningsmassensom NaKuHelleier,meddirekteadkomstmellombygningene.DetvilsamleSmia,Biavlsbygningenog Vevstuatilenfunksjonellenhetmedfellesinfrastruktur. 2.3 Vevstuaerfredetogskalsåvidtmuligrestaureresutenombygging.Fredningsdokumentene beskriverenhovedetasjemedinndelingitresaler.detteleggestilgrunnforrestaureringenogden fremtidigeromutnyttelsen.tilstandsbeskrivelsenviseratloftetikkekanutnyttessomarbeidsplass utenstørreombygging(manglerlysflate). 2.4 Vevstuaforeslåstattibruk: forenvidereutviklingavnakuhel skjernevirksomhetbasertpåfrivillighet somdetførstetrinnietableringensometfolkehelse/vitensenter. ForbundetmedNaKuHel seksisterendebygg,planleggesvevstuaanvendtslik: Hovedplan(1.et.)inndelesitresalertilkulturaktiviteter,kunnskapsformidlingogutleie. Loft(2.et.)m/forbindelsei2.et.ogvildekkelagerbehovetforkontorerutenombygging. Kjellervilutfyllebehovetforlagringavmaterielltilutendørsaktiviteterutenombygging. 2.5 GjennomføringenforeslåsettersammemodellsomforEsvikenmedAskerkommunesomeier ogbyggherre,ogmednakuhelsomfrivilligutførendeavprosjekteringogbyggledelse,samt diversebidragiformavdugnadsarbeidunderbyggingen. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 4

5 2.6 Rapportenbeskriverenmuligfinansieringsmodell,slik: NaKuHelAsker Kostnader,styringsramme kr Frivilligdugnadsinnsats kr Kommunalrammebevilgning kr SpillemidlerAkersh.fylke kr Andreinnsamledemidler kr Kommunalsluttfinansiering kr Fremdriftiprosjektetavhengeravatkommunenprioritererdetisitthandlingsprogramfor 2015.Meddettesomforutsetningkanrestaureringenfåfølgendefremdrift: Vedtakikom.Handlingsprogram des2014 Vedtakbyggemelding feb2015 Finansieringinnsamledemidler des2014 FinasieringSpillemidler jun2015 Restaureringberegnetfra aug2015tilmai2016 Ferdigstlltforbruk juni2016. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 5

6 3 BAKGRUNN NaKuHelAsker ForslagetomårestaurereVevstuaforåinngåleieavtalemedNaKuHelharbakgrunni følgendeforhold: 3.1 NaKuHelsvirksomhet. StiftelsenNaKuHelAskerhardrevetsinvirksomhetpåSemsiden1994.Aktivitetenharvært kontinuerligøkende,ogstedeterblittenviktigmøteplassforalledeleravaskers befolkning.nakuhelsstatusforlokaleridagersomfølger: VirksomhetenharfrastartenhattsinbaseiBiavlsbygningenbasertpåenleieavtalemed tidligereeier,umb.deterlagtnedbetydeligfrivilliginnsatsbådeiåskaffemidlertilog gjennomførearbeiderioppussingogvedlikeholdavbygningen. I2005/6gjennomførteNaKuHelenfullstendigrehabiliteringavsidebygningen,Smia,tilen kostnadavca.kr2.0mill,plussbetydeligfrivilliginnsats.midlenebleskaffettilveieuten bidragfrahuseierelleraskerkommune. I2007inngikkNaKuHelleieavtalemedUMBomdetlillehusetTangen.Husetvarhelt nedslittogstoåpentforfolkogdyr.nakuhelgjennomførterehabilieringmed100%egne midlerogfrivilligarbeid.husetharsidenværtbruktsombasefornakuhelbarnehagen. ItilleggerDrivhusoghageinkludertiNaKuHelsleieavtale.Detteerogsåvedlikeholdtog drevetslikatdetidagframstårsomenpresentabeldelavøvresem>eiendommen. IavtalemedAskerkommunedriverNaKuHelogsåturkaféiBryggerhusetpåTveiter. UtviklingenavNaKuHelsvirksomheterharsammenhengmedmuligheterforstørreplass,oget ønskeomådisponerebygningen Vevstua bletattoppmedumbgjentattegangerutenå lykkes. 3.2 Folkehelse/Vitensenter. I2006startetNaKuHelendialogmedAskerkommuneomåoppretteetVitensenterfor folkehelsevedsemsvannet.isamarbeidmedkommunenerdetutarbeidetenprosjektrapport. Kommunestyretvedtok13.mai2014åfortsettearbeidetmedsiktepåetableringavsenterfor Folkehelse>/Vitensenteriløpetav2015.EnrestaureringavVevstuavilgifrigiegnedelokalerfor etableringen. 3.3 Friluftsdagfor5.klasseriAskerskolen Enårligfriluftsdagforalle5.klasseriAskerskolenerunderetableringietsamarbeidmellomAsker kommuneognakuhel.dennevirksomhetenharogsåbehovforkontorlokaler,lagerromogannet. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 6

7 NaKuHelAsker MedutgangspunktibehovforlokalerbådeforNaKuHelskjernevirksomhet,foroppstartavet Folkehelsesenteroggjennomføringavenfriluftsdagfor5.klasser,harvitattinitiativtilåfremme forslagetbeskrevetidennerapporten. 4 ANVENDELSEAVBYGNINGEN NaKuHelharbehovformerplass,ogønskerVevstuasomutvidetleieobjekt. Plassbehovetskaldekkestiftelsensvidereutviklingmedfokuspåfolkehelsearbeidiet samarbeidmedkommunen.vevstuaharbeliggenhetmedfellesveggtilnakuhel seksisterende lokaleribiavlsgårdensomigjenforbindesmedsmia.dettegirmuligheterforenrasjonell utnyttelseavallebygningenesamlet. Etasjeneharalleredesammenivå,ogvedååpneforpassasjetilVevstuameddøreribåde1.og2. etasjesikresdetenarealeffektivbrukavbygningsmassensamlet.biavlsbygningenogvevstuahar forøvrigogsåtidligereværtknyttetsammenmedendør.vevstuaerfredetogforutsetteren utnyttelsetilpassetlokalenesutformingslikdeerbeskrevetifredningsdokumentene,medtostørre salerogetmindreromfordeltrundtetgangpartimedtoaletteroggarderobe. Lofteti2.etasjeiVevstuagirikkemuligheterforombyggingtilkontorerpågrunnav mangelfullisoleringoglysforhold.loftetdekkerlikeveletetterlengtetbehovforlagerplass.det sammegjelderkjelleretasjenmedutvendigadkomstfraterreng. Detviseshertilplantegningpås.8. Denskisserteløsningenvilredusereinvesteringerogdriftskostnadervedatdeninfrastrukturvi alleredehar,iformavkafé/kantine/matproduksjon,kontorer,møtelokaler,resepsjonoggarderober ismia/biavlsbygningen,kansamordnesmedogutnyttesforalleaktuelleaktiviteterivevstua. LøsningenivaretarsamtidigbehovetforåskaffelokalertiletFolkehelse/Vitensenterien oppstartfaseogdenærmesteårenefremover. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 7

8 NaKuHelAsker 1 2 C-C D-D 3 Smia (kafe) m² VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT B-B C tavleskap brannslange D A-A A Vevstuen 96.1 m² nye toaletter hvelv må fjernes Ny garderobe 31.6 m² Verkstedet 57.0 m² støpt palt h=ca 200 mm Kjøkken/møterom 12.3 m² kontor butikk 12.5 m² Kontor Skole 10.8 m² Trapp/entre 16.8 m² Gang/kontorrekv m² Resepsjon 23.9 m² kontor Kontor smia drift m² m² Bakkjøkken 26.5 m² Møterom 20.3 m² B Tegner: Prosjekt nr tm 2820 km Tiltakshaver: Asker Kommune Kontrollert Godkjent Sem Gård. Vevstue/smie (hus 7) Plan fremt. garderobe SG arkitektur Målestokk 1:100 Format A3 km Filnavn Målestokk 1 : 100 Dato 09.05/14 Tegning nr Gnr/Bnr Sist korr Rev.indeks SG arkitektur as Hvervenmoveien Høneføss U:\1.Prosjekter\2820 Nedre Sem Gård Asker\0000 Mappemal tegninger\gjeldende registreringstegninger\7 Vevstua-Nakuhel\ rvt A1.1 Tlf: Org.nr

9 NaKuHelAsker VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT Anvendelseavbygningenesammenfattesslik: Den$store$salen,$96$kvm. Salenerunikisinformogfremstårsometvelegnetkultur>ogformidlingsrom.Rommethargod akustikkmedmyelysgjennomvinduerpåtrekanter,ogvildekkeenbredvariasjonavaktiviteter, somkulturarrangementer(konserter/teater),kurs,foredrag,seminarer,undervisning,utstillinger, utleieoggruppeaktiviteteravulikeslag.denstoresalenvilginyemuligheterforsamarbeidmed andreorganisasjoneroggruppermed behovforleieavlokaler.nakuhel registrererenlangtstørreetterspørsel enndagenskapasitetkandekke,for utleieavenklereogrimeligerelokaler forsammenkomstersom konfirmasjoner,minne>stunder, brylluper,jubileeretc.iasker. Smiaharkapasitettilproduksjonav mat,ogkandekkeetutvidetbehov forfremtidigearrangementeri Vevstua.Slikeaktivitetervilværeet viktigbidragforåsikreøkonomienog driftenavvevstua. $Den$lille$salen,$32$$kvm. DetteeretlangtmindreromsompassergodtforNaKuHel saktivitetsgrupperogmøter. Salenkanåpnesoglukkesmotnaborommenemedskyvedører. Den$mellomstore$salen,$57$kvm. RommetfårdørforbindelsemedBiavlsbygningen. Salenerrelativtstor,ogtenkesprimærtbruktsometaktivitetsromogarbeidstreningfor enkeltpersonerogsmågruppermedsærskiltebehov.enidékanværeådeleavrommetavmed skyveveggforågistørrefleksibilitetogplasstilkombinerteaktiviteter.detviseshertileksempel fraaskermuseum,medflerbruksromforpublikum.nakuheleridialogmedmulige samarbeidspartnereomdettekonseptet. Loftet.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ MedadkomstfraBiavlsgårdengirarealeti2.etasjeenkjærkommennylagerplass,knyttetoppmot eksisterendelokalerogkontorer.prosjektetomfatterikkearbeiderpåloftet. Kjeller.$ Kjellerenhargodetørreromsomegnersegforlagringavmateriellsombenyttestilute# arrangement.prosjektetomfatterikkearbeiderikjelleren.

10 NaKuHelAsker VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 10 Biavlsbygningen PågrunnavtilgangpådenyelokaleneiVevstuavilenkelteromiBiavlsbygningenfrigis. IsambrukmedVevstuavilfrigittearealerdekkebehovetfornyekontorlokalerioppstartenavSem Folkehelsesenterogskoleprosjektet(5.klassene). 5 TILSTANDSBESKRIVELSE Kompletttilstandsbeskrivelsevedlegges. 5.1 Historikkogbruksområder. Vevstuablebyggeti1918somenverkstedbygningforStatensSmåbrukerlærerskole.Deninneholdt frastarteni1.etasjesnekkerverksted,maskinromogsmie.i2.etasjevardetvevstue.underhele bygningen,unntattundersmiaerdetkjellersomblebrukttil grønnsakskjellerogredskapsromforhagebruket.smiablebyggeti1940sometfrittståendebygg (dennåværendekafeen)ogdetbleinstallertsnekkermaskineridentidligeresmia. Biavlsgårdenkomtili1952/53,oppførtibetong,ogsombindersammendenopprinnelige verkstedbygningenmeddensenereoppførtesmia.etteratnorgeslandbrukshøgskoleog Småbrukerlærerskolenbleslåttsammeni1963,blebygningenbenyttetavInstituttforBiavlved NLH.Deravnavnet Biavlsbygningen.I1992bledetteflyttettilÅsogNaKuHelfikkleiebygningen fra Tilstandsbeskrivelse Vevstuaerfundamentertpåtykkenatursteinsveggerogharytterveggeravuisolert bindingsverkmedutvendiglektekledningogprofilertinnvendig.vindueneersmårutete krysspostvinduer,somopprinnelighaddeettglass.bygningenhartrebjelkelagmedvanligbordgulv motkjellerogloft.takkonstruksjoneneretsperretakinnvendigunderstøttetmedsperrebukkerog

11 NaKuHelAsker tekkingmedflattakstein.vevstuahaddefrastartenkaldtloft.denstoresalen(vevstua)var opprinneligdeltiminsttrerom.etterferdigstillingharskiftendebehovførttilflereendringer. Takkonstruksjonenogetasjeskillemellomførsteetasjeogloftsetasjenforsterketforåkunnefjerne debærendedeleveggeneivevstuaogfåettstortrom.foråkunnebrukerommenepåloftethar manetterisolertsperretaketogsattinntakvinduer.endringeneomfatterogsåfjerningaven skorsteinivevstuaogbyggingavetkjøleromisammeetasje.idenseneretidertakettekketom medbrukavopprinneligtakstein. 5.3 Oppsummering Bygningenerigodstand,ogutensetningerogvesentligedeformasjonerverkenutvendigeller innvendig.innvendigeoverflatererslittogdelvisidårligforfatning. Fundamenter/kjellervegger Deteringensetningerellervesentligesprekkdannelseriveggene.Kjellerenframstårsom tørr,ogdeterikkeregistrertproblemermedfuktellersopp.vindueneikjellerveggeneerimidlertidi megetdårligforfatning, Yttervegger Deterikkesynligetegntilskaderpåbindingsverket.Innvendigpaneler,gerikterogtaklistereri genereltigodstand,menoverflatebehandlingenerslitt.deterforetattendelinngrepi kledningen/veggensomkonsekvensavominnredningerogmonteringavtekniskeinstallasjoner. Utvendigkledningerioverraskendegodstandsettiforholdtilalderogmanglendevedlikehold. Overflatebehandlingenerheltnedslittogenkeltebordoglektermåskiftesut. Loft$ Deterikkedeformasjonerellersynligefuktskaderitakkonstruksjonensomgirgrunntil bekymring.deternyligforetattenomleggingavtekkingensomsynesåværeimegetbrastand. Deterforetattenetterisoleringavhimlingensomikkeerutførtpåenbyggetekniskakseptabel måte,oggiretdårligutgangspunktforåholderommeneundertaketoppvarmetivanligbruk. Bjelkelagenefremstårutensjenerendesvikt,ogutensynligesoppskader. Gulv Gulvbordeneerdelvismegetslitt,spesieltiverkstedet,ogdetertattutåpningerogspunsetinnnye bordenkeltesteder.linoleumsbeleggetimidtseksjonen(havestua)ersannsynligvislagtpågrunn avekstrastorslitasjepåbordgulvetidennedelenavbygget. Vinduer Medfåunntakfremstårvindueneigenereltdårligforfatning,medmanglende overflatebehandling,løstkitt,enkelteknusteglassogdårligåpne/lukkefunksjon.deter imidlertidikkeobservertalvorligesoppskaderogtrevirketirammerogkarmereravgod kvalitet. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 11

12 NaKuHelAsker VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 12 Byggetekniske$tiltak.$ Fredningsvedtaketinnebæreratmanistørstmuliggradmåbevareopprinnelige konstruksjoner,kledninger,vinduer,listverkosv.dettebørikkebypåstoreproblemer ettersomdetikkeerbehovforågjøreomfattendeinngrepiveggerogbjelkelagutover nødvendigoppussingogutskiftingavmanglendeellerødelagtedeleravinnvendigog utvendigkledning,golvbord,belistningoggerikter.opprinneligkledningogbelistningbør videreføresiforbindelsemeddebyggetekniskearbeidenesomskalgjennomføresiområdetmellom inngangenoghagestua. Enetterisoleringforåredusereoppvarmingskostnadenekanenklestforetasmedinnblåsingav isolasjoniytterveggerogbjelkelag.utbedringavvinduenemedbedreisolertevarevinduerbør prioriteres. Tekniske$anlegg. Røranleggmedradiatorererikkeopprinnelige,troligfra50>tallet,ogernåkondemnable. Tilsvarendeeraltelektriskanleggogsanitæranleggødelagt.Ventilasjonsanleggogbrannanleggmå tilføresforåoppdaterebygningen. 6 FREDNINGSSITUASJONEN VevstuaomfattesavRiksantikvarensforslagtilfredningavØvreSembeskreveti:«UMB SemØvre.Vedleggnr.34.side14.(vedlegg) 6.1 Fredningsstatus. Selvomikkeendeligvedtakforeligger,tilsiervanligpraksisatslikebygningstiltakbør behandlessomomfredningenerstadfestet.bådeeksteriøroginteriørerivernekat.1. Fredningenaveksteriøroginteriørinkludererhovedelementersomkonstruksjon, fasadekomposisjon,planløsning,materialbruk,overflatebehandlingavbygningsdelersomvinduer, dører,gerikter,listverk,ildsteder,pipeløpovertak,ogdetaljersomskiltogdekormv.fastinventar somskap,ovnerm.v.erfredetsomdelavinteriøret. Detereninkonsekvensifredningsvedtaketettersomdespesiellekonstruksjoneneikkeer opprinnelige.detfremgåravtilstandsrapportenatdissekonstruksjoneneharkommetpåetsenere tidspunktforombyggingtilverksted.rommenefremståridagsomstoresalermedunikromfølelse slikdeterbeskrevetifredningen. 6.2 Konsekvenserfortiltak. Viharlagttilgrunnatsalenei1.etasjeskalbevaresmeddenetablerteogspesiellebære> konstruksjonenpåloftet.rommenesutformingoginndelingervelegnetsomstoreogmindre forsamlingslokaler.igangpartieterbyggetendretmedetplasstøptbetongromoppført. Betongrommetstikkerlittutidenopprinneligegangenoggjørdensmal. Iplaneneharvilagtvektpååtilbakeføregangentilopprinneligform.Viforeslårderforåsageav denutstikkendedelenavbetongrommet.foråopprettholdekravtiluniversellutforming,kanet

13 NaKuHelAsker toalettplasseresidetterommet.videreharviplanlagtytterligereettoalettsamtgarderobei gangen.rommeneikjellerogloftskalikkeendres. Nybrukavbygningenvilkreveattiltaketmåbyggemeldes,ognyeforskrifterfølges. Brukavrommenetilforsamlingslokalerkrevertilattekniskeinstallasjonerskaltilfredsstille forskriftene.detteinnebærernoenutfordringeriforholdtilfrednings>bestemmelsene. Forskrifteneskravtilbrannsikringogrømningsveierfølges.Brannrapportvedlegges. 6.3 Oppsummeringavdeviktigstepunktene: Bygningenkanklassifiseresibrannklasse1.Detteinnebæreratdetmåværeetbrann>skille mellomvevstuaogbiavlsbygningen.utbedringsarbeiderernødvendigforatgavlveggenmot Biavlsbygningenskaltilfredsstillebrannkravene. Dekketmellomkjeller1.og2.eteridaguisolertmedluftromogviforeslåratdetsprøytesinn brannhemmendeisolasjon.påundersidenavdekketmot2.et.foreslårvibrukav brannhemmendemalingpåbjelkeroghimlingsbord.underdekketoverkjellerforeslårviatdet monteresgipsplater. Somfølgeavkravtilrømningsveiermåbreddenpåhoveddørøkes.Døraerikkeoriginalogbør erstattes(kopiavopprinneligdør). 7 RESTAURERINGSFORSLAG Tegningermedbeskrivelsevedlegges. 7.1 Hovedetasje. VårtforslagtilbrukavVevstuasomforsamlingslokalerinnebærerateksisterenderomistoretrekk beholdesslikdefremståridag.hovedetasjenerinndeltitostoreogetmindrerom.inngangspartiet fårfellesgarderobeogtoalettigangenrettinnenfor.eksisterendebetongromigangentilpassesog innredesmedtoalett.øvrigadkomsttilpassesuniversellutformingogkravtilrømningsveier. 7.2 Loftogkjeller Arealeneskalikkerestaureresogkanuendretbenyttessomlagerrom.Transportentilloftetgårvia eksisterendetrapp.kjellerbenyttestiltekniskrom(tavler,berederosv.)ogforlagringavutendørs materiell. 7.3 Tilstandsrapporten. Dennebeskriveratgrunnmurogkonstruksjonereravsolidkvalitet.Deterikkebehovfor forsterkningerbortsettfrasikringavoppleggforutvekslings>fagverkvedpipe.all overflatebehandlingavgulv,veggerogtakihenholdtilretningslinjerfrariksantikvaren. Opprinneligutførelsetilstrebes. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 13

14 NaKuHelAsker Allevinduerrestaureresogknustglasserstattesmedgammeltglass.Vindueroppgraderesmed isolerglassogtetningslisterivarevinduer. Utvendigerbygningenmaltmed solignum,ogtilsvarendebehandlingvilblibenytteti restaureringen. Altelektriskforutsettesnyinstallertmedegenhovedtavle(ikjeller).Oppvarmingenmåforegå medpanelovnerinntiletnyttsamletenergisystemforhelebygningsmassenpåøvresemer vurdert. Sanitæranlegg(toaletter)igangsone,dogforutsettesattoaletteneiBiavlsbygningenkan benyttesnårallesaleneeribruk. Ventilasjonsanleggmedvarmegjenvinning.Kanalerførestilloft.Tavleplasseresikjeller. Egetbrannvarslingssystemetableres. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 14

15 NaKuHelAsker 8 RESTAURERINGSKOSTNADER. Kostnadsanslageterutarbeidetpågrunnlagavgjengspriserimarkedet. Samletstyringsrammeeks.mva.erkr6.0mill.Kostnadeneerberegnetpågrunnlagavinnhentede tilbudsamterfaringstall.detaljertgrunnlagkandokumenters. Determedregnetnoeusikkerhetiforholdtilprosjektetsstatus. Poster kr.heletusen Felleskostnader 300 Bygning 2126 VVS>installasjoner 800 Elektro>installasjonerinkl.brannvarsling 950 Huskostnad 4176 Utendørs 0 Entreprisekostnad 4176 Generellekostnader 500 Byggekostnad 4676 Spesiellekostnader(mva) 0 Reserver/Forventedetillegg 800 Sikkerhetsmargin 500 Rammekostnad 5976 STYRINGSMÅLeksmva Følgendekostnadererikketattmed: Løstogfastinventar Arbeiderutenforveggliv ArbeiderutoverbrannsikringiBiavlsgården Byggherreskostnadertilgebyrerogavgifter Prisstigning Mva. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 15

16 9 FINANSIERING NaKuHelAsker VevstuaerAskerkommuneseiendom. Foråklargjørebygningentilutleie>formålerdetnødvendigmedenrestaureringavbygget.Idet foregåendeavsnitterrestaureringskostnaderberegnettilsamletkr6,0mill. 9.1 Dugnadsarbeid. Askerkommuneerbyggherreogharansvarforfinansieringen. NaKuHelharideforegåendeavsnittbeskrevetplanforanvendelseogprosjekteringav bygget.somfrivilligarbeidtilbyrviprosjektledelse,byggeledelseogdiversebygnings> messigearbeiderunderrestaureringen. Frivilligarbeidvilutgjøreenviktigdelavfinansieringenogerberegnettilkr0,6mill. 9.2 Spillemidler. NakuHelerkjentmedAkershusfylkeskommunesreglerfortilskuddtilkulturbyggiformav spillemidler,ogvileggertilgrunnatkommunenønskeråsøkeslikfinansieringsstøtte. Spillemidlerkansøkesforkulturbyggtilrettelagtforflerbrukogformidlingtilallmen>nyttigeformål. Søknadsprosessenskalfremmesogkvalitetssikresgjennomkommunen. Enforutsetningforåmottatilskudderbl.a.atdettilretteleggesenlangsiktiganvendelseav byggettilkulturformåloverminst20år. Tilskuddytesmedinntil1/3avgodkjenteprosjektkostnaderutenøvrebeløpsgrense. Prosjektrapportenbeskriverallekjentekravtildokumentasjoner>omanvendelse,tilstand, tiltak,kostnader,tegninger,finansieringogleieforhold. Godkjenteprosjektkostnader(eks.dugnadsarbeid)antasåblikr5.4mill,ogberegnetstøtte utgjørkr1.8mill. 9.3 Kommunalrammebevilgning. Askerkommunemåavsetteegenkapitalforfullfinansieringavrestaureringen,somen rammebevilgningogmellomfinansieringførmerverdiavgift,beregnettilkr5.4mill. 9.4 Innsamledemidler. NaKuHelvilitilleggsøkeaktuellestiftelsersombevilgerstøttetilkulturbyggogtiltakinnen folkehelsearbeidet.søknadergårtilsparebankstiftelsen,gjensidigestiftelsenog Extrastiftelsen. Søknadsfristeneermedioseptember,ogenavklaringomtilskuddkanførstforeliggevedårsskiftet 2014/15.Anslagkr0,3mill. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 16

17 9.5 Muligfinansieringsplan. NaKuHelAsker 1.Dugnadsarbeid>andelarbeidskostnader kr >andelprosjekteringogbyggledelse. kr Sumdugnadsarbeid kr Spillemidler >beregnetmed1/3avkr5,4mill kr NaKuHel >anslagstøtteandre kr Beregnetkommunalsluttfinansiering kr Sumfinansiertstyringsramme kr Kontantstrøm. Kommunalrammebevilgning des.2014 kr Delutbetalingandretilskudd des.2014 kr Delutbetalingspillemidler,85% jun.2015 kr Sluttutbetalingspillemidler(ferdigattest) mai2016 kr Kommunalsluttfinansiering kr Oppsummert. Entilpassetfremdriftsplanforutsetteratrammebevilgningenbesluttesikommunens handlingsprogramfor2015(vedtakdes.2014) Basertpågjennomførtprosjekteringogberegnedeforutsetningerforfinansiering, vilkommunenssluttfinansieringforferdigstiltbyggutgjørenettokr3.3mill. 10 DRIFTSØKONOMI FredningsbestemmelserogplanløsningviseratVevstuabestkananvendessomenintegrertdelav NaKuhelsøvrigeleieobjekteriBiavlsbygningenogSmia. Utvidetarealbetyrlikeveløktedriftskostnader. NaKuHelmåsedriftenisammenhengogvurderesintotaløkonomi,basertpåuendretleiekostnad ogforeliggendepotensialerforøkteinntekter. Driftskostnadenevilihovedsakvære:Driftiformavvarmeogstrøm,renholdogpersonelli administrasjonenogvedlikehold,forutenanskaffelseavendelutstyr.basertpåerfaringermed leiekostnadogdriftdesenereårene,ansesdetmuligådekkedeøktedriftsutgiftermednye inntekterfraprosjektoppdrag,seminarer,kursogutleie. Vivisertilavsnittet Anvendelseavbygningen,hvordetfremgårsomenviktigforutsetningat infrastrukturenismiaogbiavlsbygningendannergrunnlagfordriftenavvevstua.hervil kommunensetableringavetfolkehelse/vitensenterblietnyttvekstpotensialeforsenteret,med formidlingogkulturaktiviteterlevertavnakuhel. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 17

18 NaKuHelAsker VårvurderingeratNaKuHelfårbalanseisinutvidededriftvedåinkludereVevstuaileieavtalenmed kommunenutenøkningihusleie.. 11 FREMDRIFT FremdriftenavprosjektetvilavhengeavAskerkommunestilsagnogallokeringavmidler. KommunenharalleredebesluttetågjennomføreetableringenavFolkehelse>/Vitensenteri løpetav2015,ogrestaureringenmåventesåfåfølgendefremdrift: VedtakikommunensHandligsprogram2015 des2014 Vedtakbyggemelding feb2015 Finansieringinnsamledemidler des2014 FinasieringSpillemidler mai2015 Restaureringberegnetfra aug2015 Ferdigstilt mai2016 Vevstuatasibrukfra jun2016. Prosjektstyringsplanfølgervedlagt. 12 LEIEAVTALE NaKuHelharidagenleieavtaleopprettetmedUMBsomgjelderut2015.Avtalenomfatter Biavlsgården,Smia,VeksthusetogTangen.IavtalemedAskerkommuneleiesogsåBryggerhuset påtveiter.nyleieavtalemedaskerkommuneskalopprettesfra2016.forutenallenåværende leieobjekter, forventerviatvevstuainkluderessomennybygningsdeldirekteforbundetmed Biavlsgården. NaKuHelpekerpåsinesamledeinvesteringeritidligereognybygningsmasse,og forventeratdettehensyntasinyleieavtale. VEVSTUAPROSJEKTRAPPORT 18

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

SKISSEPROSJEKT MAI 2008

SKISSEPROSJEKT MAI 2008 ALTERNATIV 1 DYRVIK ARKITEKTER AS GRINDAKER AS LANDSKAPSARKITEKTER Alternativ 1 Utomhusplan 1:1000 Grindaker as Landskapsarkitekter 73 mý E Inng Storgata c+ 4,0 D C A c+ 4,0 wc dusj 4 mý wc dusj 4 mý wc

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G KVINNHERAD KOMMUNE 02.10.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 5704 prosjekt: type bygg: brutto areal BTA: fase: ANBOD ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST % ENT.KO. KR/M2 ANMERKN.

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:

Detaljer

Høgreina borettslag. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Tid: Den 21.2.2007 kl. 19 00 Møtested er Granskogen skole. Øvre Flatås veg 34 b

Høgreina borettslag. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Tid: Den 21.2.2007 kl. 19 00 Møtested er Granskogen skole. Øvre Flatås veg 34 b Høgreina borettslag. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Tid: Den 21.2.2007 kl. 19 00 Møtested er Granskogen skole. Øvre Flatås veg 34 b Dagsorden Sak 1. Konstituering 1. Godkjenning innkalling

Detaljer

Kommunale boliger - samarbeid med privat utbygger

Kommunale boliger - samarbeid med privat utbygger Arkivsak-dok. 11/00001-32 Saksbehandler Anne Grethe Hole-Stenerud Saksgang Møtedato Råd for funksjonshemmede 07.10.2013 Kommunale boliger - samarbeid med privat utbygger Rådmannens innstilling: Råd for

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune. Ny skole i Tana bru. Skisseprosjekt

Deanu gielda Tana kommune. Ny skole i Tana bru. Skisseprosjekt Deanu gielda Tana kommune Ny skole i Tana bru Skisseprosjekt 25.11.2013 NY SKOLE I TANA BRU 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Grunnlag... 4 2.1 Prosjekteringsgrunnlag... 4 2.2 Kort om eksisterende

Detaljer

Asker ishall- alt 2 Situasjonsplan og terrengsnitt

Asker ishall- alt 2 Situasjonsplan og terrengsnitt 7 5 4 53 90 71 46 34 52c 60 36 42 Kunstgressbane 200701136 Bleikervangen Parkering 37 35 33 31 29 27 38 55/799 2 32 55/465 30 28 EKSISTERENDE HLL REHBILITERES Bleikerveien 26 22 23 21 NY ISHLL MED KONKURRNSEREN

Detaljer

Nytt klubbhus 2016. IL Heming 100 år

Nytt klubbhus 2016. IL Heming 100 år Nytt klubbhus 2016 IL Heming 100 år Om Heming Grunnlagt 25.januar 1916 «en gutteklubb langs Holmenkollbanen», i dag Norges største fleridrettslag, 5.335 medlemmer per 31.12.2013 Fikk Hemingbanen av bonden

Detaljer

PARKERING LEILIGHETER OPPBEVARING SOVEROM BOD/ KJØKKEN PEIS ENTRÉ SPRANG HIMLING INNGANGSPARTI OVERDEKT GANG- OG SYKKELVEG BAD LEILIGHET 2 KONTOR

PARKERING LEILIGHETER OPPBEVARING SOVEROM BOD/ KJØKKEN PEIS ENTRÉ SPRANG HIMLING INNGANGSPARTI OVERDEKT GANG- OG SYKKELVEG BAD LEILIGHET 2 KONTOR BUSSHOLDEPLASS Notater: MØTEPLASS SOGNEFJORDVEGEN GANG OG SYKKELVEG SOVEROM 13.0 M2 OVERDEKT INNGANGSPARTI 4.4 M2 OPPBEVARING GANG SOVEROM 13.0 M2 / KJØKKEN 11.5 M2 BAD 4.5 M2 6.7 M2 4.4 M2 OPPBEVARING

Detaljer

HELEN & HARD AS Vindmøllebakken 2, 4014 Stavanger - tlf: fax: e-post: - webside: GNR / BNR: A20-1

HELEN & HARD AS Vindmøllebakken 2, 4014 Stavanger - tlf: fax: e-post: - webside:  GNR / BNR: A20-1 Fasade Vest Søppelrom Ansatt WC. m² Opphøyd gulv/ Scene Vask Kjøkken,. m Bardisk Café/Kiosk. m² Magasin bibliotek. m² Terasse. m² Kasse. m² Kiosk. m². m². m² Ansatt WC. m² +. Aviser Fasade ord. m². m²

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

Til rådet for funksjonshemmede i Gran Kommune

Til rådet for funksjonshemmede i Gran Kommune Til rådet for funksjonshemmede i Gran Kommune Viser til planer for Markadumpa i Gran, etter orientering av G. Korvann på møte i Rådet for funksjonshemmede 26/8 2013. Vi i NFU Hadeland Lokallag ser at Gran

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET KONSTRUKSJON Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Veksthus Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 Jobbe med det lette på det massive Lettkonstruksjon, og veksthus.utnytte

Detaljer

KONTRAKT NR.: FRAM Vedlegg F-5 Bygg, anlegg, materiell og tjenester holdt av Forsvaret Side 1 av 8

KONTRAKT NR.: FRAM Vedlegg F-5 Bygg, anlegg, materiell og tjenester holdt av Forsvaret Side 1 av 8 Vedlegg F-5 Bygg, anlegg, materiell og tjenester holdt av Forsvaret Side 1 av 8 Andøya Et eget bygg vil bli stilt til disposisjon for Leverandøren. Bygget inneholder bl.a: 2 stk kontorer, møterom, garderobe,

Detaljer

SØRLANDET HELSEPARK MULIGHETSSTUDIE SAMLOKALISERING FASTLEGER, HELSESTASJONEN OG FYSIOTERAPAUTENE RISØR KOMMUNE

SØRLANDET HELSEPARK MULIGHETSSTUDIE SAMLOKALISERING FASTLEGER, HELSESTASJONEN OG FYSIOTERAPAUTENE RISØR KOMMUNE Mai 2017, revisjon 1 Risør kommune Mulighetsstudie Sørlandet Helsepark og økonomiske vurderinger SØRLANDET HELSEPARK MULIGHETSSTUDIE SAMLOKALISERING FASTLEGER, HELSESTASJONEN OG FYSIOTERAPAUTENE RISØR

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.2 side 1 av 6 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Innledning... 2 2. Avtaleforhold... 2 3. Bussanlegget i Eidsvoll...

Detaljer

Ryenstubben 3. 500-3.700 m²

Ryenstubben 3. 500-3.700 m² Ryenstubben 3 500-3.700 m² 2 Innhold AREALTABELL 13 KONTOR Møbleringsplan 2. etasje (916,5 m² UA.) 14 KONTOR Møbleringsplan 3. etasje (922 m² UA.) 15 KONTOR Møbleringsplan 4. etasje (475 m² UA.) 16 TEKNISK

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV

SJØLANDSBY TERRENGPROFIL STRØM TERRENGPROFIL FORSLAG TERRENGPROFIL FORSLAG SITUASJONSPLAN 1 : 500 FUGLEPERSPECTIV OVERGANGEN MELLOM SJØ OG JORD HAVNIVÅET Symbiosen mellom natur og land skulle adresseres (løses) i dette nye maritime vitensenter i Tungevågen. Vi søker å skape en dualitet (en balanse eller samspill)

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Nytt kapittel i soga om Jomsborg

Nytt kapittel i soga om Jomsborg Nytt kapittel i soga om Jomsborg Jomsborg er eit ikon av eit ungdomshus. Det ligg og tronar på haugen sin mellom furuene slik det, med ymse til- og ombygg, har gjort sidan 1914. Med sitt stemningsfylte

Detaljer

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER

Oppdragsgiver. Tana kommune. Rapporttype. Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER Oppdragsgiver Tana kommune Rapporttype Kostnadskalkyle 23.05.2014 TANA BRU:BASSENG KOSTNADSKALKYLE FOR UTBYGGINGSALTERNATIVER 2 (8) TANA BRU:BASSENG Oppdragsnr.: 1350002380-003 Oppdragsnavn: Ny skole i

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

Steinsvikskrenten. Vedlegg til salgsoppgave - priser og tegninger

Steinsvikskrenten. Vedlegg til salgsoppgave - priser og tegninger Steinsvikskrenten Vedlegg til salgsoppgave - priser og tegninger 6 5 4 0 4 8 +,85 +,85 +,85 40 8 +7,6 7 5 4 m 6 44 4 4 4 8 Boss 7 5 9 +9 +7 9 Lek 7 0m 6 +9 +7 +8 9 Bambus +8 +7 5 +7,6 +7, +6 +7, :8 7 +5

Detaljer

Stord Hestesportsenter Tveita Gard. Stord Ride- og Køyreklubb & Sunnhordland Travlag

Stord Hestesportsenter Tveita Gard. Stord Ride- og Køyreklubb & Sunnhordland Travlag Stord Hestesportsenter Tveita Gard Stord Ride- og Køyreklubb & Sunnhordland Travlag Agenda Stord Hestesportsenter historie og organisering Planlegging Anlegget status og tegninger Framdrift Finansiering

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

A 101. ARKITEKTHUSET Knut H. Knudtsen AS 1:100 G B B VEGGER SOM RIVES NYE VEGGER BRANNKRAV: EI 60 (A 60) EKSIST. STÅLDRAGER

A 101. ARKITEKTHUSET Knut H. Knudtsen AS 1:100 G B B VEGGER SOM RIVES NYE VEGGER BRANNKRAV: EI 60 (A 60) EKSIST. STÅLDRAGER BRNNKRV: EI 60 ( 60) EKSIST. STÅLDRGER NB- LLE MÅL MÅ KONTROLLMÅLES 23400 13000 GMMEL HEISSJKT OG MSKINROM RIVES 116 Rektor 18,5 m2 Lydkrav 60 db 114 Musikkverksted 50,0m2 115 Kontor 21,8 m2 113 7,3 m2

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

SNITT. 35 g. Sh=167,4 Bjelkelag konstruksjon= 223. Mål:1:50 149/203. Dato: 06-06-09 Dato: 04-05-09

SNITT. 35 g. Sh=167,4 Bjelkelag konstruksjon= 223. Mål:1:50 149/203. Dato: 06-06-09 Dato: 04-05-09 Takstoler. Takstoler leveres av Ugland Industrier AS Foretaket har sentral godkjenning Takstoler monteres ihht monteringsanvisning. Vi gjør spesiellt oppmerksom på monteringsanvisningens krav om forankring

Detaljer

BÅRLIBRÅTEN BOFELLESSKAP PROSJEKTNR. 214 152 07 JULI 2015

BÅRLIBRÅTEN BOFELLESSKAP PROSJEKTNR. 214 152 07 JULI 2015 BÅRLIBRÅTEN BOFELLESSKAP PROSJEKTNR. 07 JULI 2015 1 X= Y= 0,000 0,000 Snitt B Snitt D Snitt D Fasade sør Snitt tekjøkken Snitt tekjøkken X = 612 250,000 Y = 6 646 450,000 Fasade vest Snitt Felles kj Snitt

Detaljer

A05-01 SONEPLANER A05-01 PLAN 1 PLAN 2 TEGNFORKLARING FORMIDLING/ UTSTILLING FLERBRUKSDEL KJØKKEN MAGASIN UTLEIE GARDEROBE MIST MUSEET KYSTENS ARV

A05-01 SONEPLANER A05-01 PLAN 1 PLAN 2 TEGNFORKLARING FORMIDLING/ UTSTILLING FLERBRUKSDEL KJØKKEN MAGASIN UTLEIE GARDEROBE MIST MUSEET KYSTENS ARV A05-01 avf vare frys kjøl 47 m 2 faste utstillinger 411 m² 410 m 2 gard kontor tørrl. 81 m 2 magasin/formidling 19 magasin 46 m² kjøkken 4 194 m 2 mottak 9 m² sluse lager kontor kiosk/ kafe 1 oppv. evt.

Detaljer

KHK D-1 SFO GNR. 8/5 A 001 B SØKNAD OM TILTAK ARKITEKTHUSET +72, ,85 +73,40 :20 +70,05 3,5 3,5 7,7. Påført ny garasje

KHK D-1 SFO GNR. 8/5 A 001 B SØKNAD OM TILTAK ARKITEKTHUSET +72, ,85 +73,40 :20 +70,05 3,5 3,5 7,7. Påført ny garasje N D-1 9p l HC ing 3,5 14 ing gard erob e,7 ppe n gru ppe rom 72 HC alta 12 gru HC rom SFO HC kjøkk en +71 9 ELP. opph old KK 6,6 SY NY GA par RA JE ker +72,3 SJE ELP. NO RE SY GA 43 R A S pl ker par 1

Detaljer

Sealtech. Loggia Tak Betongmann. Prosjekt: Fremdriftsplan- Innven Dato: to 17.09.15. Side 1

Sealtech. Loggia Tak Betongmann. Prosjekt: Fremdriftsplan- Innven Dato: to 17.09.15. Side 1 ID smodus snavn Varighet Start Slutt Foregående Navn på aug 15 aktiviteter ressurser sep 15 okt 15 nov 15 1 Innvendige arbeider 120 dagerma 14.09.15 fr 26.02.16 2 Trapper ("rømningstrapp") 4 dager ma 23.11.15

Detaljer

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS?

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? FUNKSJONER KINO BAKGRUNN RIKSTEATER Eksisterende kino Riksteaterets anbefaling til nye kulturhus FESTSAL UNGDOMSKLUBB MUSEUM Festsal med backstage for musikere Ungdomsklubb

Detaljer

1/4. Vitensenter i Randaberg. energibesparende i bruk. Dette er reflektert i. løsninger for vannoppsamling, naturlig ventilasjon

1/4. Vitensenter i Randaberg. energibesparende i bruk. Dette er reflektert i. løsninger for vannoppsamling, naturlig ventilasjon 1/4 energibesparende i bruk. Dette er reflektert i løsninger for vannoppsamling, naturlig ventilasjon av kontorer og andre bruksområder med utstillingsarealet fungerende som atrium, og med termal masse

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall - videre fremdrift Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-8 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Selbu ungdomsskole - nybygg/rehabilitering av gymsal og svømmehall

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Bølgebevegelse som inspirasjon

Bølgebevegelse som inspirasjon 3 4 5 ølgebevegelse som inspirasjon Laks og ørret har en karakteristisk bevegelse kalt "bølgebevegelse". Dette er svigninger som driver gjennom kroppen i motsatt retning av bevegelsen med en hastighet

Detaljer

Søknad om støtte til rehabilitering av basseng - Sund Folkehøgskole

Søknad om støtte til rehabilitering av basseng - Sund Folkehøgskole Arkivsak. Nr.: 2013/1753-9 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Søknad om støtte til rehabilitering av basseng - Sund Folkehøgskole

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

ARKIPARTNER AS. 827 Sandved skole 19.12.14. Prosjekt Sandnes Kommune. Oppdragsgiver: Tegningsnavn. Prosjektnr.: Situasjonsplan 1-500.

ARKIPARTNER AS. 827 Sandved skole 19.12.14. Prosjekt Sandnes Kommune. Oppdragsgiver: Tegningsnavn. Prosjektnr.: Situasjonsplan 1-500. 4 31. m m 6.7 9 21. 07.01.2015 13:45:28 m 6.0 H:\ Sandved skole\01 TEGNINGER\Situasjon.rvt m Sandved skole nr.: Situasjonsplan 1-500 19.12.14 mams hb Målestokk: Tegningsnr.: 1:500 A001 JENS ZETLITZGT 38

Detaljer

2.4m. 2.5m. 18.8m. 26.5m. 7.2m. 5.4m. 5.4m. 1.7 2.9m 20,0 20,5 21.0 21.5 22.0 22.5 D-01

2.4m. 2.5m. 18.8m. 26.5m. 7.2m. 5.4m. 5.4m. 1.7 2.9m 20,0 20,5 21.0 21.5 22.0 22.5 D-01 22.0 21.0 21.5 20,5 20,0 m 1.7 2.9m 5.4m 5.4m D-01 22.5 26.5m 18.8m 2.5m 7.2m 2.4m 21.5 TM 36A FLATT FALL 1:75 SLUK BROSTEIN TM GATE FORTAU C+21.10 C+21.90 C+21.90 FLATT SLUK SPRINGVANN C+21.40 EKS. TRE

Detaljer

Klubbhus på Tangen. Thon Vettre hotell Klubbhus komitéen

Klubbhus på Tangen. Thon Vettre hotell Klubbhus komitéen Orientering om arbeid med Klubbhus på Tangen Thon Vettre hotell 06.05.2014 Klubbhus komitéen Jostein Torp, Kjell Erik Johnsen, Terje Fossnes, Morten Erichsen Historien om klubbhus 1999 en arbeidsgruppe

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 PROSJEKTKOSTNAD... 4

INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 PROSJEKTKOSTNAD... 4 VADSØ KOMMUNALE EIEENDOMSSELSKAP KF PROSJEKTKOSTNAD BEKKEFARET BOFELLESSKAP 13.04.2015 INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 PROSJEKTKOSTNAD... 4 FINASIERING... 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...

Detaljer

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN

FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN Dokument type Forprosjekt VA Dato 2011-11-11 FORPROSJEKT VA-ANLEGG GRANÅSVEIEN FORPROSJEKT Revisjon 00 Dato 2011-11-11 Utført av Trond Paulsen Kontrollert av Jørn G. Thomassen Godkjent av Jørn G. Thomassen

Detaljer

1004 ARNA VGS. Tegningsliste

1004 ARNA VGS. Tegningsliste 0 RN VGS. Tegningsliste Revidert Tegningsnr. Tegningsformat Revisjonsnr. Siste rev. dato Utgivelsesdato Tittel Målestokk Prosjektleder PGL Origo rkitektgruppe S, Nikolaikirkealmenningen b, 00 ERGEN RK

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 LANGNESVEIEN 3B, TROMSØ Kommune: 1902/Tromsø Gnr/bnr: 119/410 AskeladdenID: 175093 Referanse til landsverneplan: Kompleks 728 Omfang

Detaljer

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom

Perspektiv 03 ILLUSTRASJON REGULERING. Arkitekt. Langgt. 30 4306 Sandnes TITTEL. PROSJEKT Brødrende Kverneland/Kruse Smith Eiendom ILLUSTRSJON REGULERING Perspektiv 0 0 Sandnes ESKERVEGEN :, :0, 0 0-. TELEFON: 0000 . /. /,..,.0 R. +,0 EK SI ST ER. +, EN. EGEN ESKERV..0 DE +, +, GR E NS +,0 E.. R.0 k +,0 +,. 00 Trafo.0. 00 00 +,0 0..0

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE eiendommen Eiendommen Eiendommen ble oppført i 1964 og går over 8 plan i tillegg til 2 underetasjer. Beliggenhet Eiendommen har en av

Detaljer

Klubbhus Harestua IL

Klubbhus Harestua IL Klubbhus Harestua IL Oppsummering Harestua er det største tettstedet i Lunner og hadde 2658 innbyggere ved inngangen til 2017. Harestua Idrettslag er den største frivillige organisasjonen med 1040 medlemmer.

Detaljer

Plan 01 - ombygget as built 1 : 100

Plan 01 - ombygget as built 1 : 100 Tegn.nr. 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FOR ETLJER ETONG OG ELEKTRO, KRF RI OG RIE N:\PROSJEKT\\0 rubakkveien \Tegninger\\0_kontor.rvt 00 00 00 landskap 0.0 m² vegg bygges mellom vinduer G L. m² 0 GL. m². 00

Detaljer

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem.

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem. ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 R T R GRUPPENUMMER / B3 STUDENTER / Maria Pettersen, Astrid Christine Humerfelt, Anette Rudshaug TOMT / Torget BESKRIVELSE/ ROTOR er et sykkelsenter som skal stimulere til økt

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Møtet startar med middag. Utval Stad Dato Kl.: Formannskapet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Møtet startar med middag. Utval Stad Dato Kl.: Formannskapet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl.: Formannskapet Formannskapssalen 30.10.2008 14:00 Det vert med dette kalla inn til møte, Sakene er lagt ut på Tenestetorget fram til møtedagen. Varamedlemar

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

Energimerking for fremtiden

Energimerking for fremtiden Energimerking for fremtiden Agenda Om SEEN Nordic AS Hva kreves for å energimerke yrkesbygg? Hva slags bygningsinformasjon bør du ha klart før du bestiller energimerking? Praktisk eksempel på energimerking

Detaljer

Bilde fra trallebanen av fabrikk

Bilde fra trallebanen av fabrikk Bilde fra trallebanen av fabrikk Flyfoto Elkem Notat Til : Kopi : Fra : Bjørn Helge Bergesen Dato : 03.05.2007 Bygningsmasse som Elkem Bjølvefossen kan frigjøre til annen aktivitet Nr Navn på bygg Grunnflate

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1

Plan 1 Bygg A. Rotvoll Allé 1 A111 6,2 m2 A112 A113 9,2 m2 A114 10,3 m2 A115 8,4 m2 A116 10,4 m2 A118 Garderobe 6,4 m2 A117 Te-kjøkken 6,6 m2 A102 Inngang 19,0 m2 A128 7,8 m2 A129 Arkiv/lager 5,3 m2 A127 12,2 m2 A126 18,3 m2 A125 7,9

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF

TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF TIL LEIE KONTORER I VESTRE STRANDGATE 32 Leiepris: NOK fra 1.250 kr/kvm pr år eks mva. Næringsmegler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF VESTRE STRANDGATE 32 KONTOR SEKSJON VELDIG SENTRALT I KRISTIANSAND

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut TRONDHEIM SØR Kombinasjonsareal inntil Østre Rosten leies ut Adresse: Kvenildmyra 6 Totalt areal: Ca.2078 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2002 Prisantydning: Kr. 850/ 1100,- eks mva pr. kvm BTA

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 901/Risør Opprinnelig funksjon: Tollbod Nåværende funksjon: Politistasjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

Kommunestyret 7. juni Idrettshall Svømmeanlegg

Kommunestyret 7. juni Idrettshall Svømmeanlegg Kommunestyret 7. juni 2017 Idrettshall Svømmeanlegg Idrettshall Møte med Akershus fylkeskommune 23.05.2017: AFK anbefaler at kommunen påtar seg eier- og byggherreansvaret Dersom kommunen påtar seg dette

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram

Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram Hovedplan VA - Volda kommune Planprogram J01 2016-11-29 For bruk ToLRe SiKSu ToLRe Versjon Dato Omtale Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeida av Norconsult AS som del av det oppdraget

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Studenthuset. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den kl i møterom Studenthuset. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 08.06.2010 kl. 10.00 i møterom Studenthuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Teikningsliste. (G1) - Tiltakshavar: Balestrand Kommune. Fase: Forprosjekt

Teikningsliste. (G1) - Tiltakshavar: Balestrand Kommune. Fase: Forprosjekt Teikningsliste Fase: (G1) - : Prosjekt nr: 14063 : : n= ant. papirtegningar dwf= DWF format T= i tegningshefte d= dwg-format p= pdf-format e=exel Teikningstittel Fagkode Teikn.dato A11.001 Situasjonsplan

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

MULTIKOMFORT. Fremtidens boliger - 3 hus på Myklebust i Sola kommune

MULTIKOMFORT. Fremtidens boliger - 3 hus på Myklebust i Sola kommune MULTIKOMFORT Fremtidens boliger - 3 hus på Myklebust i Sola kommune De tre boligene på Myklebust i Sola kommune er ett av to prosjekter i Norge hvor Optimera AS demonstrerer Saint Gobains Multikomfortkonsept.

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

TEGNINGS- OG DISTRIBUSJONSLISTE

TEGNINGS- OG DISTRIBUSJONSLISTE D I S T R I B U S J O N / A N T A L L K O P I E R TEGNINGS- OG DISTRIBUSJONSLISTE NR: 1 OPPDRAGSNUMMER: DATO 3120313 2013-04-15 OPPDRAGSGIVER: TIME KOMMUNE OPPDRAG:, OMBYGG, BYGG C BYGG Tegningsnummer

Detaljer

FANA IL FOTBALL Tors Nesttun. med oppføring av nytt garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass.

FANA IL FOTBALL Tors Nesttun. med oppføring av nytt garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass. Bergen Kommune Idrettsseksjonen v/ronny Lockert Postboks 7700 5020 Bergen Nesttun, xx.08.2016 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI 1. Søknad om kommunal garanti for diverse låneforpliktelser i forbindelse med oppføring

Detaljer

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg Ca. 2183 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kantine med kjøkken

Detaljer

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14

Fyrtårn. Terrasse. Sykkel p. Rampe. Bådværft. Rampe HAV OG FOLK 1:1000. HAV OG FOLK.1 indd.indd 1 01/12/14 09.14 N Fyrtårn Terrasse Sykkel p HC P Bådværft BEDDIN 0 10 50 100 1:1000 P.1 indd.indd 1 Åpen Arkitektkonkurranse Maritimt vitensenter i Tungevåren, Randaberg Arkitektonisk idé Vitenvågen skal være et markant

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

Rotor Sykkel Senter 2011

Rotor Sykkel Senter 2011 Rotor Sykkel Senter 0 Ark / Gruppe B Homayoun Samim & Magnus Hagen Trondheim ligger omgitt av Nidelven og Trondheimsfjorden, men vender ryggen mot vannet. Kanskje er det byens nordvendthet og stadig skiftende

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret Hammerfest rådhus, kommunestyresalen 31.03.2011 Ekstraordinært møte. Utvalg:

Møteinnkalling. Kommunestyret Hammerfest rådhus, kommunestyresalen 31.03.2011 Ekstraordinært møte. Utvalg: Utvalg: Møtested: Dato: Kommunestyret Hammerfest rådhus, kommunestyresalen 31.03.2011 Ekstraordinært møte Møteinnkalling Tidspunkt: 11:00 lunsj 11:30 kommunestyremøte Forfall meldes til utvalgssekretæren

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/1482 611 Jan Samuelsen Per Aimar Carlsen Solveig Klevstad SYSLE SKOLE - BYGGETRINN II RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Det utarbeides konkurransegrunnlag

Detaljer

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca

Revisjon av energikrav i TEK 2007. Konsekvenser for maxit Leca Revisjon av energikrav i TEK 2007 (hovedsakelig 8-2 Energibruk) Konsekvenser for maxit Leca Håndverksmur AS - medlemsmøte 23-25. mars 2007, Bergen v /John Christian Forester, Murhusavd. maxit as 1 Tidsplan:

Detaljer