Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 10. september 2003, kl. 18:00 hos Frode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 10. september 2003, kl. 18:00 hos Frode"

Transkript

1 Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 10. september 2003, kl. 18:00 hos Frode Gjelder: Frode, Svein Olav, Benjamin, samt varamedlemmene Liv og Robert (sistnevnte med tale/forslagsrett). I forkant av møtet tas en befaring på borettslagets eiendom m.v. Dagsorden: 32/03 - godkjenning av protokoll fra møter 9. april, 21. mai og 25. juni 2003 Protokoll fra møtet 9.april og 21. mai er allerede signert og godkjent. I tillegg vedlegges referat fra møte den 25. juni. 33/ Utgående Til Låsmester1. Antakelse av tilbud - bestilling av nøkkelskifte Til Otis as. vedr. manglende tilbakemelding Til Låsmester1. Signert sikkerhetsavtale for etterbestilling av systemnøkler og låsplan Til kemneren i Oslo. vedr. tilbakebetaling av feieavgift Til Låshuset Larsen. Opphevelse av signatur for CBM Til Brann og redninsetaten. Vedr. feiing. Bl. gav beskjed om at feiing ikke var nødvendig i Til Ruth Birkeland vedr. nøkler til leilighet Til Oslo Politidistrikt ved Inger E. Sagedal. Vedr. tidligere ubesvarte henveldelser om materiale til 100-åra historie Til Oslo Politidistrikt ved Inger E. Sagedal. Purring Til byggmakker, Høvellast, purring på oppsigelse av kreditt Inngående Fra Gjensidige Nor. Ny forsikringsavtale Fra Brann og redningsetaten vedr. feieagvift Fra Låsmester1. Tilbud på bytte av låssystem Fra forr. fører. Saldoutskrift per Fra forr. fører. Husleiesaldo per mars Fra Ribe Heis. Kopi av rapportskjema ftil heiskontrollen vedr. utbedring av mangler fra siste kontroll ( ) Fra Låsmester1. Kvittering på 95 nøkler til system «LM1-3002» Fra kemneren i Oslo. Vedr. feieavgift. Oversender brev fra bl. til Brann og redningsetaten Fra Tøyen nedre Kampen Vel. Info om årsmøte, kont Fra Sundal Renhold. tilbud på renhold Fra forr. fører. Tilbud fra Øksøy Husservice (dører/vinduer) Fra Otis. Retur nøkkel, vil retl krevd beløp for mangl. vedlikehold i Bilder fra Scanpix Brev fra rennovasjonsetaten. Etterløser nøkkel Brev fra Brann- og redningsetaten. Aksepterer feierefusjon Fra Siemens. Kvittering på utført sjekk av varslingsanlegg Fra forr. fører. opplyser om frist for endringer husleie 2. halvår Fra forr. fører. status hisleie per Fra forr. fører. Kopi av brev fra kemneren med melding om reusjon av feiekostnader for årene Fra forr. fører. Rentereduksjon på lån i OBOS Fra forr. fører. Rentereduksjon på innskudd i OBOS Fra forr. fører. Informasjonsbrev fra Telenor Avidi/Åpen K anal april Fra. forr. fører. økonomisk rapport 1. tertial 2003.

2 Fra Oslo Energi/Hafslund. E-post vedr. kostnad for FellesMål Fra Vestre as. Utemiljøkatalog Fra Bykkmakker, Høvellast. Bekreftet sperring av konto Fra Jans skorep og nøkkelservice. Postkasseskilt til Valrygg Fra forr. fører. Kort om jus Fra Normann Forsikring. Besiktigelsesskjema for våtromskontroll Fra forr. fører. Nabovarsel vedr. oppføring av skur i kjølberggt Fra forr. fører. Avdrag enøklån (avdrag , saldo ) Fra forr. fører. Fra Telenor Avidi vedr. adresseliste Fra Per Monsen, Arkitektktr Gasa as, vedr. forslag til nye boder på loft Fra forr. fører. Rentenedgang (drift: 1,75 til 0,75, sær 5,25 til 4,25) Fra forr. fører. Rentenedgang på lån (ned til 4,75) Fra forr. fører. status husleie 1. juli Fra Telenor. Nye priser på privatabonnement (tilkn. heisalarm) Fra forr. fører. Saldo konto per (driftskonto , særvilkår , tilsammen ) Fra forr. fører. melding om sommerferie for forv. kons (i hele august) Fra forr. fører. kopi av faktura fra Otis as, pål. 0 kr Fra forr. fører. status husleie 1. august Fra forr. fører. Renteendring. Driftkto 0,5 (-0,75), Særvilk. 3,25 (-1) Fra forr. fører. Renteendring. Lån , nå 3, Fra Oslo vei. Informasjon om ny adresse (Pb Økern, 0512 Oslo) Fra forr. fører. status husleie 1. sept Fra forr. fører. Informasjon om fastrentelån i Husbanken Fra Oslo brann og redningsetat. Tilbud om alarmoverføring Signerte faktura Tripp Trapp Renhold, april 2296, Post og teletilsynet årsgebyr 375, Låsmester1 1042, Låsmester , Kontingent 2003 Tøyen nedre kampen Vel 500, Dasic. Service callinganlegg. 1436, KREDITERING: Otis as 4581, Låsmester1, bytte sluttstykke 4150, Tripp Trapp Renhold, mai 2296, Allkopi. Årsberetning , ABC Trafikkinstitutt, leie gen. fors. lokale 500, Otterstads revisjonskontor as. revisjon , Telenor Mobil, GSM-abonnement vedr. heisalarm. 490, Fra Jans skorep og nøkkelservice. Postkasseskilt. 50, Tripp trapp renhold juni 2296, Utbedring av mangler, Heiskontroll, 2. april , Ribe heis as, service ihht kontrakt 2945, Tripp trapp renhold juli 2296, Tripp trapp renhold august 2296, Faktura Telenor Mobil, Alarm heis 454, Tripp trapp renhold sept 2296,73 Saker om/fra andelseiere "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" Forespørsel fra andel nr. 6 vedr. kopi av forsikringsavtale Forespørsel fra Haukenes om å montere stativ for flagg på balkong "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" Brev fra Valrygg vedr. nytt postkasseskilt med navneendring. Effektuert.

3 Begjæring om fravikelse av andel (grunnet mangl. husleieinnbetaling) "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" Fra forr. fører. ber om godkjenning av Kristin Rui Slettebakken som ny andelseier til leil. 19 (Geir Fodstad) Til forr. fører. Godkjenning av ny andelseier av leil "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" Retur av bestillingsliste fra Hayden/Slettebakken. Kurstilbud fra OBOS Besøk i en av Oslos moskeer Internett - Styrerommet Fra OBOS kompetanse. kursprogram høsten 2003 Rundskriv m.v /03 vedr. bytte av låssystem. dato og tid. Postlisten tas til etterretning. 34/03 - konstituering av nytt styre Det nye styret konstitueres slik: Frode Eriksen (styreleder), Svein Olav Staalen (nestleder), Benjamin Skagen Nedberg (styremedlem), samt varamedlemmene Liv Blom og Robert Kresz. 35/03 - anvisningsrett 1. Styreleder får anvisningsrett for enkeltfakturaer på inntil kroner, samt for enkeltfakturaer med beløp over dette dersom beløpet er direkte knyttet til styrevedtak der det finnes signert protokoll. 2. Enkeltfakturaer ut over dette skal signeres av styreleder, samt ett styremedlem. 36/03 - telefon/portorefusjon Styreleder får dekket 50 prosent av kostnadene for telefonabonnement, eller mobilabonnement mot original faktura, for kommende styreperiode. 37/03 - retningslinjer for styrearbeid Vedlagte retningslinjer for styrearbeid vedtas som retningslinjer for styrearbeid i borettslaget Hagegt. 39. Unntak gjelder for attestasjon/anvisning av utbetaling, der styret følger vedtak i sak 35/03. 38/03 - årstimeplan/styremøter 1. Vedlagt er utkast til årstimeplan for borettslaget, utarbeidet av forvaltningskonsulenten. 2. Styret tar i neste periode sikte på å avholde styremøter i juni (konstituering), i september, i november (budsjett neste år, evt. husleieøkning), i januar og i mars (forbredelser til generalforsamling.). Møter ut over dette avholdes etter behov. Møtetidspunkt og sted avtales mellom styremedlemmene, varamedlemmer varsles og mottar innkalling og møter etter eget ønske. Ved evt. forfall blant styremedlemmer varsles varamedlemmer om det. 39//03 - justering av fullmakter - utkvittering av nøkler Styret bør vurdere om uthenting av folk fra heis skal honeres per stykkpris ut over styrehonorar,

4 grunnet den besparelsen slik uthenting vil gi fremfor om Vaktservice skal gjøre jobben, samt at dette er styremedlemmenes fritid, og neppe kan sies å være innenfor det tillitsvalgte normalt forventes å gjøre. 1. Styreleder justerer avtalen med Vaktservice as, der alle de tre styremedlemmene kan ringes opp når heisalarmen går for å sjekke om en kan ta ut folk fra heisen selv. Vaktservice ringer først fast og mobil til Frode, deretter til Svein Olav og deretter til Benjamin. Utkast til brev vedlagt. 2. Styreleder informerer Ribe Heis as skriftlig om at de tre styremedlemmene alle har fullmakt til å bestille heisservice ved heisstans. Utkast til brev vedlagt. 3. For å utføre ovennevnte oppgaver er det behov for at styremedlemmer kvitterer ut nøkler til borettslagets (nye) låssystem. Styremedlemmene trenger nøkkel som åpner fellesdører i motsatt oppgang av hvor de bor, samt nøkkel til heiskontrollrom. 40/03 - husordensregler Etter en kritisk titt på husordensreglene som ble vedtatt på generalforsamlingen ble disse svært lange, faktisk to tettskrevne A-4 ark. I forbindelse med ny lov om borettslag gjeldende fra årsskiftet vil husordensreglene uansett måtte justeres til neste år for å inkludere bestemmelser i standardbestemmelseme som følger husleiekontrakten. Vil derfor foreslå en «kortutgave» av husordensreglene til bruk ved oppslag i de to oppgangene. I disse er en del av bestemmelsene redigert bort, men det er tatt høyde for det i forbeholdet nederst til høyre i vedlagte utkast. Framlagte forslag slås opp i oppgang A og B, evt. innenfor en type vannbeskyttelse, plast m.v. 41/03 - vaktmestertjenester april-juli Viser til vedlagte notat vedr. vaktmestertjenester for april, kvittert for av Svein Olav som stillingens foresatte, foruten tilsvarende for perioden mai-juli. For mai blir det ikke levert noe timeskjema ut over budsjettrammen, mens forbruket i juni var lite og i juli stort. Ekstrakostnader i april skyldes i hovedsak arb. i forb med låsbytte. Styret tar vaktmesterrapport datert og til etterretning. Ettersom stillingens foresatte har attestert for arbeidet innebærer rapporten datert at det er utbetalt lønn med 2100 kr (10,5 t), kjøregodtgjøring med 522 kr, bomringavgift med 60 kr og parkering med 167 kr for vaktmesterstillingen i april, ut over det budsjetterte. 42/03 - prosjekt vedr brannsikkerhet i Hagegt. 39 Oppfølging av sak 14/03 Vedr. punkt 2e) ble det den 3. september avholdt befaring i Hagegt. 39, seksjon 2, der Cerberus befarte og beskrev behovet for brannvarslingsanlegg. Deltakerne var cerberus med to personer og Hagegaten 39 AS sin byggeleder, foruten borettslagets styreleder. Borettslaget mottar et tilbud på utvidelsen som knyttes til eksisterende varslingstavle som egen sløyfe. Brannvarslingsanlegget har ut over dette to sløyfer, opplyste cerberus; en for A-oppgangen og en for B-oppgangen. Og gode nyheter; Detektorene i alle fellesareal er for røyk. Dermed slipper vi å bytte dette. Styret tar saken til etterretning, med følgende status: 1. Bytte av låssystem. UTFØRT. Kostad vel kroner. 2. Tiltak som en følge av rapporten etter Brannsikker Bygård. a) Anskaffe og montere et kontainerhus. IKKE UTFØRT b) Tilstrekkelig isolasjon i rørtrekk mellom kjeller og 1. etasje. INITIATIV TATT.

5 c) Dårlig tetting på inngangsdørene til leiligheter. INITIATIV TAS (pkt. 3). d) Dør inn til loftet i 6. etasje. INITIATIV TAS e) Brannalarmanlegg: næringseiendommen. INITIATIV TATT. 3.Sende ut en egenmelding til andelseierne. FORSLAG VEDLAGT 4. Andre tiltak kan være å skrive om «Trivselsreglene». VEDTATT PÅ GEN. FORS. 43/03 - sykler uten kjent eier Jfr. sak 30/03. Sykler uten kjent eier ble onsdag 18. juni satt i 1. etasje i B-oppgangen med oppslag som gav en siste sjanse til mulige eiere. Syklene ble hentet av Viking for Falken Sykkelregister den 1. juli ettersom ingen eiere hadde meldt seg. Styret tar orienteringen til etterretning. 44/03 - ombygging loftsboder Oppfølging av generalforsamlingsvedtak. Tilbud på tegning innhentet fra arkitekten som opprinnelig tegnet gården, Gasa as, og mottatt i begynnelsen av juni. Denne er oppdatert med hensyn til eksisterende rør gjennom bygget, i motsetning til byggetegningene... Borettslagets bestilling var enkel, Vi trenger ytterligere tre boder. gasa as har ikke visst/brydd seg om at taket skryner, og har økt antall boder som skal ligge med under en meter under bodtaket. Styreleder har derfor selv tatt målestokken og millimeterpapiret i bruk, målt inn pipeløp og kommet fram til en mulig løsning. Denne løser kanskje også et annet problem. Andelseierne i leilighet 8 kan akseptere å droppe en avtale om kjellerbod i B-oppgangen, dersom de før en større bod på loftet. De har i dag bod på det arealet som ikke berøres av ombyggingen. Vedlagt er Gasa as sin tegning, samt tegning fra styreleder. Styret vedtar ombygging av boder på loftet med utgangspunkt i tegning fra styreleder. Tilbud innhentes fra aktuelle selskap, blant annet Oslo vaktmestersentral 45/03 - vedlikehold OPAK er kontaktet med tanke på byggeledelse/tilbudsinnhenting vedrørende lekkasje i kjeller. Det er ikke inngått noen skriftlig avtale ennå, men OPAK har fått oversendt bilder fra kjelleren for lettere å kunne gjøre seg opp en oppfatning av situasjonen. Kontaktperson er Holje Tveit. Styreleder og Oslo vaktmestersentral har planlagt en befaring på eiendommen den 8. september (når styremøtet avholdes er den forhåpentligvis avholdt) med tanke på å utføre en del arbeider, jfr. vedlagte liste. Denne er senere supplert. Oslo vaktmestersentral er bedt om å komme med pris på arbeidene. Jobbene er såpass enkle at det neppe trengs byggeledelse på de. OPAK har imidlertidig sagt seg villig til å se på tilbydet. () se sak xx/03 46/03 - orienteringssaker 1. Rennovasjonsetaten fikk 24. april tilgang til to nøkler til Hagegt Eirik Haukenes har bedt om å få montere et stativ for feste av flaggstang på balkong. Godkjent av styreleder på telefon. 3. Jfr. styrevedtak i sak 16/03. Kemneren har bekreftet at der blir refundert betalt feieavgift for årene , i tillegg til at vi ikke blir krevd for feieavgift for resten av Årene 1998 og 1999? 4. Telefon fra Oslo Politdistrikt vedr. brev med info om brannen den Fastsettelse av husleie fra Andel kabel-tv økes til 105 kroner per leilighet per måned, jfr faktura fra Telenor Avidi. Varmt vann er knyttet til kostnadene for strøm og ettersom borettslaget er knyttet til strømavtalen OBOS har inngått med Hafslund Strøm/Oslo Energi vil våre kostnader være lavere enn det nivået som ble beregnet da dagens avgift ble økt for to år

6 siden med 100%. Et anslag kan være at denne kostnaden reduseres med 1/4-del, fra 320 for 3- roms til 240, og fra 220 til 165 for toroms. Nivået for husleie settes senere i samråd med forvaltningskonsulent. Av betydning for dette er vedlikehold på investeringer i borettslagets anlegg. 6. Viking på vegne av Falken Sykkelregister kom den 1. juli og hentet de fire syklene som var gjensatt i Hagegt. 39 etter dugnaden 8. mai. Hos Falken blir syklene registrert og lagret for en viss tid. 7. "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" 8. Ny leilighet solgt. Nr. 10, gikk for kroner. Prisnivået for en slik 2-roms må sies å være akseptabelt. Salget gikk svært raskt. En leilighet, nr. 7 har ligget ute i fire måneder og er av samme type, to etasjer nedenfor. Er ikke solgt per dags dato. 47/03 - eventuelt Frode Eriksen - styreleder

42/02 Økonomisk rapport per Q3 2002 - husleie 2003

42/02 Økonomisk rapport per Q3 2002 - husleie 2003 Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 16. oktober 2002, klokken 18:30, hos Frode. Gjelder: Frode Eriksen, Svein Olav Staalen, Are Wormnes. Varamedlemmer (Liv Blom, Robert Kresz) kan

Detaljer

Oslo, 27.04.04 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/

Oslo, 27.04.04 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2004 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes torsdag 13.05.04, kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000. Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord

Detaljer

Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/

Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, holdes onsdag 21. mai 2003, kl. 19.00 i Hagegata 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks 1 Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER /

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv. I I A Borettslag, avholdes Tirsdag 12. april 2011, kl. 18:00 på Sandaker videregående skole, Hans Nielsen Hauges

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i AS St. Halvardsgate 25 A-C, avholdes tirsdag 31. mai 2011, kl. 18:00 i rulleboden ved vaskeriet i St. Halvardsgate 25A. Til behandling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 2 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie avholdes onsdag 10.04.2013 kl. 18:30 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger:

Detaljer

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap

Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 2011 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap Bjølsen Borettslag GENERALFORSAMLING 211 Innkalling - Årsberetning - Årsregnskap 2 1 STEMMESEDDEL STEMMESEDDEL Andelen stemmer for: alternativ 1 alternativ 2 alternativ 3 alternativ 4 avstår fra å stemme

Detaljer

Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS

Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS 1 Dæhlenengen Byggeselskap AS Til aksjonærene i Dæhlenengen Byggeselskap AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Rabben borettslag

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/04-2012

NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/04-2012 NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT PÅ SAMEIERMØTE I SAMEIET LØRENPLATÅET DEN 23/4-212 Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved frammøte på sameiermøtet i bytte mot nummererte stemmeskilt.

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer