1 Akersbakken Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Akersbakken Borettslag"

Transkript

1 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag Møtedato: 27.mai 2015 Møtetidspunkt: Møtested: Gamle Aker kirkesenter Til stede: 35 andelseiere, 8 representert ved fullmakt, totalt 43 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS, ble representert ved Stein Jelstad. Møtet ble åpnet av Jan Olav Birkenhagen Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Henning Hoel foreslått. Vedtak: Valgt B Godkjenning av de stemmeberettigede Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede. Vedtak: Godkjent C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Stein Jelstad foreslått, og som protokollvitne ble Siv Hofsvang og Pål Strandenæs foreslått. Vedtak: Valgt D Godkjenning av møteinnkallingen Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: Godkjent 2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2014 A Behandling av årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2014 ble gjennomgått og foreslått godkjent. Vedtak: Godkjent B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 3. Fastsettelse av godtgjørelser A Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr B Godtgjørelser til andre honorarer ble foreslått satt til kr 0. Vedtak: A vedtatt, B utgår Behandling av innkomne forslag og saker For alle saker (A-L) se innkallingen for fullstendig saksfremstilling.

2 A Antall styremedlemmer 2 Akersbakken Borettslag Endring av 8-1 (1) Styret: Forslag til ny tekst for 8-1 (1) er: «Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og inntil 4 andre medlemmer med inntil 2 varamedlemmer» Vedtak: Forslaget vedtatt, imot 1 stemme. (ordet inntil tilført også foran 2 varamedlemmer på generalforsamlingen) B Periodebegrensing for styremedlemmer Forslagstiller: Eirik Ottesen, Akersbakken 9 Paragraf 8-1 (2) endres til: «(2) Funksjonstiden for styreleder er ett år. De andre medlemmene velges for to år. Det skal velges to styremedlemmer hvert år, slik at det til enhver tid sitter medlemmer i styret med minst ett års erfaring. Varamedlemmer velges for ett år og kan gjenvelges. En styreleder som er andelseier i borettslaget kan kun gjenvelges fire perioder (fire år) på rad, og kan deretter ikke gjenvelges på nytt før etter to år. En innleid styreleder kan sitte på oppdrag fra generalforsamlingen så lenge denne finner det formålstjenlig. Ordinære styremedlemmer kan kun gjenvelges tre perioder (seks år) på rad, og kan deretter ikke gjenvelges på nytt før etter 2 år.» Styret innstiller på at vedtektenes 8-1 (2) opprettholdes slik den er i dag. Vedtak: 14 stemmer for forslagsstillers forslag, flere stemmer imot, forslaget falt. C Valg av varamedlemmer til styret og erstatning av styremedlemmer som fratrer i løpet av sin periode Forslagstiller Eirik Ottesen Paragraf 8-1 punkt (3) endres til (4), og et nytt punkt (3) som følger under legges til denne paragrafen: «(3) Det skal velges et 1. og et 2. varamedlem. Dersom et ordinært styremedlem fratrer i løpet av sin valgperiode, så skal 1. varamedlem automatisk ta dette styremedlemmets plass. Fratrer ytterligere et ordinært styremedlem så skal 2. varamedlem ta dette styremedlemmets plass. Dersom flere enn 2 styremedlemmer og/eller styreleder fratrer i løpet av en periode, må generalforsamlingen sammenkalles til valg av nye styrerepresentanter.»

3 Endring av 8-1 (1) Styret: 3 Akersbakken Borettslag Borettslaget skal ha et styre som skal bestå med 2 varamedlemmer som er rangert som 1. og 2. varamedlem. Vedtak: med inntil 2 varamedlemmer som er rangert som 1. og 2. varamedlem. Enstemmig vedtatt. D Bruksendring av fellesarealer og krav til arealplan før avstemming i generalforsamlingen Forslagstiller Eirik Ottesen Paragraf 8-3 utvides med et nytt punkt (3) som følger: «(3) Omdisponering eller bruksendring av fellesarealer med en størrelse på over 5m2, kan uavhengig av kostnadsramme kun vedtas av generalforsamlingen etter punkt (2). Med fellesarealer menes uteområder og bakgård, og innendørs fellesarealer slik som kjellere, loft, vaskerom eller alle andre arealer delt mellom beboerne. Med bruksendring menes all omarbeiding av arealet på permanent basis, i form av installasjon av faste objekter eller endring av et grøntareal til asfaltert/brosteinsbelagt areal eller annet permanent arbeid og omvendt. En detaljert og fullstendig beskrivelse, inklusive en arealplan, for et slikt forslag til bruksendring må presenteres for generalforsamlingen senest i innkallingen til generalforsamling. Arealplanen skal være gjengitt i korrekt målestokk og fortrinnsvis baseres på en offentlig tilgjengelig plantegning og/eller flyfoto.» Styret innstiller på at vedtektenes 8-3 opprettholdes slik de er i dag. Vedtak: 12 stemmer for, overveldende flertall imot forlaget fra forslagstiller, forslaget falt. E Krav til tre anbud og prosjektregnskap på større investeringsprosjekter Forslagstiller Eirik Ottesen Paragraf 8-3 utvides med et nytt punkt (4) som følger: «Alle enkeltarbeider i borettslaget som settes ut til 3. part, og har en kostnadsramme som overstiger 5% av borettslagets totale inntekter, skal settes ut på anbud til minst tre uavhengige entreprenører/tilbydere og være gjenstand for skriftlig avtaleinngåelse. En fullstendig kravspesifikasjon som inneholder en arealplan for arbeidet skal ligge til grunn for slike forespørsler, og entreprenørene skal forespørres på likt grunnlag. En kort oppsummering av tilbudene med en begrunnelse for valg av entreprenør skal fremlegges for generalforsamlingen forut for avstemming av prosjektet, og senest i innkallingen til generalforsamling. Det skal føres et separat og fullstendig prosjektregnskap for slike arbeider/innvesteringer uavhengig av om de går over flere regnskapsår, og dette skal fortrinnsvis presenteres for

4 4 Akersbakken Borettslag generalforsamlingen som fotnote til det ordinære regnskapet det året arbeidet er sluttfakturert, og senest påfølgende regnskapsår. Styret innstiller på at vedtektenes 8-3 opprettholdes slik de er i dag. Vedtak: 16 stemmer for forslaget, flertallet imot, forslaget falt. F Tilbakeføre ansvar for vinduer og balkongdører til borettslagets eiendom Forslagstiller: Anders O. Hauglund, Akersbakken 13 Bakgrunn for saken Det har kommet inn forslag fra beboer om å tilbakeføre ansvar for vinduer og balkongdører til borettslagets eiendom, se vedlegg 1 innkallingen, side 37. Beboer foreslår å endre vedtektene som en følge av dette. Styrets konklusjon Styret anbefaler at gjeldene praksis som er etablert opprettholdes, og dermed at vedtektene forblir uendret. Det innebærer at styret anbefaler at generalforsamlingen stemmer imot forslag fra beboer om å tilbakeføre ansvar for vinduer til borettslagets eiendom. Benkeforslag under generalforsamlingen: Styret skal utrede spørsmål om borettslagets vedlikeholdsplikt med hensyn til vinduer og balkongdører, og fremlegge en anbefaling for neste generalforsamling. Vedtak: Benkeforslaget vedtatt med overveldende flertall G Oppgradering av internett og tv- tilbud. Forslagsstiller: Rolf Steinar Ruud Forslag til vedtak «Generalforsamlingen vedtar at styret skal kontakte Lynet og inngå avtale for etablering av fibernett forutsatt at dette er kostnadsfritt for borettslaget og ikke innebærer endringer i TVleveransen.» Styrets forslag til vedtak Akersbakken borettslag inngår avtalen GET har gitt tilbud om (se innkallingen). Vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå avtale med GET. Vedtatt med overveldende flertall, imot 3 stemmer.

5 H Utredning av utadslående ytterdører 5 Akersbakken Borettslag Kostnader ved endring av slagretning på ytterdørene ansees å være for høye i et kost / nytteperspektiv. Ytterdørene endres ikke i henhold til beboers forslag. Vedtak: Vedtatt med overveldende flertall, imot 8 stemmer. I Utbedring av eksisterende leilighetsdører og ytterdører Borettslagets leilighetsdører oppgraderes med brannteknisk godkjente selvlukkende dørpumper. Borettslagets ytterdører utbedres med generell service på alle låser og beslag. Knappvrider skiftes til knapphendel slik at de innadslående dørene blir lettere å åpne. Vedtak: 28 stemmer for, forslaget vedtatt. J Installasjon av automatisk brannalarmanlegg i leilighetene, på loft og i kjeller Styret innhenter tre stk. forpliktende priser på et automatisk brannalarmanlegg. Kostnader og praktiske forhold ved gjennomføring av tiltaket, presenteres for avstemning på neste generalforsamling. Vedtak: Enstemmig vedtatt K Installasjon av nytt calling - / porttelefonanlegg Styret innhenter tre stk. forpliktende priser på nytt porttelefonanlegg. Kostnader og praktiske forhold ved gjennomføring av tiltaket, presenteres for avstemning for generalforsamlingen. Vedtak: Vedtatt, imot 3 stemmer.

6 L Oppgradering Husordensregler Forslagsstiller: Styret 6 Akersbakken Borettslag Bakgrunn og begrunnelse: Styret har gjennomgått husordensreglene for Akersbakken borettslag (datert ), og har gjort endringer i ordlyden, samt oppgradert reglene til dagens praksis. Se vedlegg 2, side innkallingen, for komplette foreslåtte husordensregler. Godkjennes Vedtak: En protokolltilførsel, De nye husordensregler innebærer ingen reelle endringer, kun språklig modernisering. Regel 3 Dyrehold: Beholdes som i de gamle husordensregler. Vedtatt med overveldende flertall, imot 3 stemmer. 5. Valg av tillitsvalgte A Som styreleder for 1 år, ble Ellen Kristine Holst foreslått. Vedtak: Holst stilte krav om kr månedlig som styrelederhonorar for å stille som styreleder. Valgt v/akklamasjon, og godkjent honorarkrav. B Som styremedlem for 2 år, ble Annika Fallsen Huhtala foreslått. Som styremedlem for 2 år, ble Eirik Magnus Ottesen foreslått. Som styremedlem for 1 år, ble Siv Hofsvang foreslått. Som styremedlem for 1 år, ble Toril Sundsdal foreslått. Vedtak: Valgt v/akklamasjon C Som 1. varamedlem for 1 år, ble Siv Eberholst foreslått. Som 2. varamedlem for 1 år, ble Marius Parmann foreslått. Vedtak: Valgt v/akklamasjon D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert Ellen Kristine Holst Varadelegert Nestleder Vedtak: Valgt E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått Turid Sandvik, Øystein Holm-Haagensen, Jan Olav Birkenhagen Vedtak: Valgt v/akklamasjon Møtet ble hevet kl.: Protokollen signeres av Møteleder Henning Hoel /s/ Protokollvitne Siv Hofsvang /s/ Referent Stein Jelstad /s/ Protokollvitne Pål Strandenæs /s/

7 7 Akersbakken Borettslag Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Ellen Kristine Holst Akersbakken Styremedlem Annika Fallsen Huhtala Akersbakken Styremedlem Eirik Magnus Ottesen Akersbakken Styremedlem Siv Hofsvang Akersbakken Styremedlem Toril Sundsdal Fr. Qvams gate Styret vil konstituere seg på neste styremøte. Oslo, 27.mai S.J.

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

1 Røverkollen Borettslag

1 Røverkollen Borettslag 1 Røverkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530

64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie Møtedato: 23.4.14 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Ringen kino 64 eiere av boligseksjoner med eierbrøk til sammen 4 870/51530 Forretningsfører

Detaljer

Generalforsamling onsdag 25.02.15 for AS Sandakerveien 11

Generalforsamling onsdag 25.02.15 for AS Sandakerveien 11 Generalforsamling onsdag 25.02.15 for AS Sandakerveien 11 Til behandling foreligger: Generalforsamlingen avholdes kl 18.00 til 20.00 på sagene skole. Oppmøte kl 17.45 for registrering. Spis litt før du

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika.

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. 5227 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

1 S/E Kannikbakken 6

1 S/E Kannikbakken 6 1 S/E Kannikbakken 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Kannikbakken 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Sameiet Tonsenhagen 11

1 Sameiet Tonsenhagen 11 1 Sameiet Tonsenhagen 11 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Tonsenhagen 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag

Generalforsamling i Fagerholt Borettslag Generalforsamling i Fagerholt orettslag Møtedato 09.05.2006 Møtetidspunkt 18.30 Møtested Haugerud kirke Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 36 andelseiere 7 med fullmakt

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vålen Borettslag Møtedato 29.04.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Etterstad videregående skole Tilstede var 64 andelseiere Og 14 med fullmakt til sammen 74 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var 37 andelseiere Og 9 med fullmakt til sammen 46

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva Taft og Kenneth Bredesen. Oddrun Godegjord kom under sak 3

PROTOKOLL. Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva Taft og Kenneth Bredesen. Oddrun Godegjord kom under sak 3 PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Bjørnefaret borettslag avholdt onsdag 20. mai 2015. Sted Bjørnestua, Elgtråkket 11 Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer