Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent"

Transkript

1 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Møtedato: Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Til stede: Velferdslokale Tøyenhus borettslag 38 andelseiere, 0 representert ved fullmakt, totalt 38 stemmeberettigede. Forretningsfører OBOS, ble representert ved Kenan Jasarevic. Møtet ble åpnet av Terje Svardal Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble Christoffer Eid Wiig foreslått. B Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene (og eventuelt fullmakter) som bevis for at vedkommende eier er til stede. C Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen Som referent ble Kenan Jasarevic foreslått, og til å signere protokollen ble Hilde Handeland og Runa Himle foreslått. D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2013 A Behandling av årsberetning og regnskap Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2013 ble gjennomgått og foreslått godkjent. B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen Fastsettelse av styrets godtgjørelse Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-. Andre honorarer: ,- Honorar valgkomite: 3 000,

2 4 Behandling av innkomne forslag og saker A Forsalg om vedtektsendring pkt 8-1(1) Gammel tekst: 8-1 Styret (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 3 andre medlemmer med 4 varamedlemmer. Ny tekst: 8-1 Styret (1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 4 varamedlemmer. Vedtak: Enstemmig vedtatt B Forsalg fra styret om vedtektsfesting av godkjennelse av innglasset balkong I Husordensreglene står følgende: Kapittel 6 Øvrige regler 6-1 Bruk av vinduer og balkonger (..) Det er tillatt å innglasse balkong av type og modell som til enhver tid er godkjent av styret (..) Ny tekst: 4-3 (4) Ved montering av innglasset balkong må skriftlig søknad sendes styret. Andelseiere som monterer innglasset balkong er ansvarlig vedlikehold av denne og eventuelle skader eller økt vedlikeholdsbehov på byggningskropp eller balkong. Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme. Teksten er fjernet fra husordensreglene og lagt til i vedtekter.

3 C Forsalg fra styret om tillegg i husordensreglene I Husordensreglene står følgende: 6-1 Bruk av vinduer og balkonger Det er ikke tillatt å lufte sengetøy, tepper eller annet tøy fra vinduer eller balkonger. Det er tillatt å montere markiser av type og modell som til enhver tid er godkjent av styret. Det er tillatt å innglasse balkong av type og modell som til enhver tid er godkjent av styret. Balkongene er eksklusivt areal for den leilighet balkongen tilhører. Vinduer ut til naboens balkong skal derfor kun brukes som fluktvei og skal ikke åpnes for andre formål. Ny tekst - tilegg: Det er ikke tillatt å bruke grill eller engangsgrill på balkonger. Det er lov til å bruke elektrisk grill. Benkeforslag: Ny tekst - tilegg: Det er ikke tillat med å bruke annen type grill enn elektrisk grill på balkongene. - Ingeborg Sandbukt Vedtak: Benkeforslag vedtatt mot 1 stemme. D Forsalg fra styret om krav ifm søknad om å bli andelseier Gammel tekst: Ikke direkte regulert av dagens vedtekter Ny tekst: 2-2 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier (3) For at ny andelseier kan kunne godkjennes må eiendomsmegleren opplyse om ny andelseiers fulle navn, telefonnummer, fødselsdato og e-postadresse. Eiendomsmegleren må videre opplyse om hva ny andelseier ønsker skal på ringetablå og postkasseskilt. Eiendomsmegleren må videre opplyse om overtakelsesdato. Hvis nye andelseier og eiendomsmegler ikke oppgir alle disse opplysningene, kan ikke styret realitetsbehandle overdragelse av andelen. Styret må ta kontakt med eiendomsmegler slik at de kan rette feil(ene) og søknaden kan behandles. Vedtak: Enstemmig vedtatt, 1 avholdende.

4 E Forsalg fra styret om endring av parkeringbestemmelser Gammel tekst: 3-3 Parkering Parkering av bil i gårdsrommet er ikke tillatt. Vaktmester kan gi midlertidig kjøretillatelse ved flytting eller lignende. Borettslaget har avtale om kontroll av området, og overtredelse av parkeringsforbudet sanksjoneres med bøter. Borettslaget disponerer fem parkeringsplasser i Sars gate ved Esso-stasjonen. Disse tildeles etter loddtrekning blant interesserte andelseiere årlig. Parkering av motorsykkel er kun tillatt på anvist plass nederst i gården. Parkering av sykkel er kun tillatt ved sykkelstativene. Ny tekst: 3-3 Parkering Parkering av bil i gårdsrommet er ikke tillatt. Vaktmester og styret kan gi midlertidig parkeringstillatelse ved flytting eller lignende. Borettslaget har avtale om kontroll av området, og overtredelse av parkeringsforbudet sanksjoneres med bøter. Borettslaget disponerer parkeringsplasser i Sars gate og Trondheimsveien. Disse tildeles etter årlig loddtrekning blant interesserte andelseier. Hvis ikke det er nok interesserte andelseiere kan styret tildele dem til andre. Borettslaget disponerer MC-parkeringsplasser nederst i bakgården. Parkering av sykkel er kun tillatt ved sykkelstativene. Vedtak: Vedtatt F Forsalg fra styret om overgangsbestemmelse ved styrevalget 2014 Forslag: Et av de to styremedlemmene som blir valgt på generalforsamlingen i 2014 blir kun valgt for ett år. Valgkomiteen opplyser i deres innstilling deres forslag til valgperiode. Bakgrunn: I følge vedtektene i borettslaget er valgperioden for styreleder og styremedlemmene to år. Styret ser det som hensiktsmessig at det for fremtiden kun blir valgt ett styremedlem samtidig som styreleder. Dette innebærer at når det ikke er valg på styreleder valg velges det tre styremedlemmer. Vedtak: Enstemmig vedtatt.

5 G Forsalg fra styret om å bygge gammelt frysrom i Sars gate 44 til sykkelrom Bakgrunn for forslaget Generalforsamlingen i 2013 vedtok at styret skulle sjekke ut mulighetene for å utnytte fellesområder på en bedre måte. Det ble også vedtatt at styret skulle undersøke mulighetene for å bygge om fryserommet til leilighet. Dette fant styret ut at ikke var gjennomførbart. Styret ønsker å utnytte plassen på en god måte, og vi anser å lage et sykkelrom som en god løsning, som gagner beboerne i gården. Forslag Styret i Tøyenhus borettslag fremmer forslag om at fryserommet i Sars' gate 44 gjøres om til sykkelrom. Dette brukes i dag som lager. Rommet vil romme 52 sykler, hvor det vil være lukket tilgang til rommet Sykkelrommet vil ha elektronisk kodelås. Kode oppgis til de som ønsker å benytte rommet. Det vil koste kr 200,- inkl. fakturagebyr (kr 75,-) per år. Forslag til vedtak Styret får i fullmakt å bruke inntil kr for å gjennomføre ombyggingen. Vedtak: Vedtatt mot 1 stemme.

6 H Forsalg fra styret om å lage overnattingsleilighet i en del av velferdslokalet i Tøyenhus borettslag Bakgrunn for forslaget Styret har gått videre med forslaget fra generalforsamlingen 2013 om å legge til rette for en overnattingsleilighet i borettslaget. En enkel omdisponering av arealet i Trondheimsv 83 B vil gi borettslaget en overnattingsleilighet uten å miste en vesentlig del av arealet til dagens bruk. Forslag Styret i Tøyenhus borettslag foreslår å gjøre om tidligere lager i velferdslokalet til soverom og oppgradere eksisterende toalett med dusjkabinett. Inngang vil være fra Trondheimsv 83 B, slik at overnattingsrommet og velferdslokalet holdes adskilt. Overnattingstilbudet vil kun være tilgjengelig for beboere i Tøyenhus Borettslag og maksimal utleieperiode vil være 7 dager. Det vil være mulig for overnatting for opptil 3 personer og utleieprisen vil være fast uavhengig av antall som bor der. Prisen vil være gitt på forhånd ut fra antall netter. Forslag til vedtak Styret får i fullmakt å bruke inntil kr for å gjennomføre ombyggingen. Vedtak: Forslaget faller da det ikke er 2/3 flertall av de avgitte stemmer som støtter forslaget. 12 stemmer mot 17 stemmer for 7 avholdende

7 H Forsalg fra styret om rehabilitering av fellesvakerier Bakgrunn for forslaget Styret har gått videre med forslaget fra generalforsamlingen 2013 om å finne mer effektiv bruk av eksisterende fellesarealer. Tøyenhus borettslags fellesvaskerier har ikke blitt oppgradert på en del år og har behov for oppgradering. Tøyenhus borettslag drifter og vedlikeholder pr dags dato seks fellesvaskerier. Naboen vår, Engelsborg borettslag, har gått fra seks til to fellesvaskerier og det fungerer fint der. Forslag Styret i Tøyenhus borettslag foreslår at de to fellesvaskeriene i Sars gate 52 og Trondheimsveien 73 moderniseres i løpet av sommeren/høsten 2014.Farger og utføring skal tar hensyn til arkitekturen fra 30/40-tallet. Hvert vaskeri utformes slik at det er mulig for 2 beboere å bruke arealet samtidig. Vaskeriene merkes forslagsvis opp som A og B samt C og D. Styret anbefaler videre å legge ned de øvrige vaskeriene da det pr dags dato ikke er forsvarbart å ha samtlige fellesvaskerier i bruk. Styret vil jobbe videre med å finne god alternativ bruk av de kjellerlokalene som blir ledige til gagn for borettslagets beboere. I realiteten går borettslaget fra seks ikke så morderne og benyttede vaskerier til fire moderniserte vaskerier. Drift og vedlikehold av de nye vaskeriene kommer til å effektiviseres. Samtlige beboere kommer å ha tilgang til fellesvaskeriene. Forslag til vedtak Styret får i fullmakt å bruke inntil kr for å gjennomføre ombyggingen. Vedtak: Vedtatt med alminnelig flertall. Mot 4 stemmer og 5 avholdende

8 5 Valg av tillitsvalgte A Som styreleder for 2 år, ble Terje Svardal foreslått. Vedtak: Vedtatt B Som styremedlem for 2 år, ble Christoffer Eid Wiig foreslått. Jf. styrets forslag til vedtektsendring, som styremedlem for 1 år foreslås: Som styremedlem for 1 år, ble Tone Hammerø Lund foreslått. Vedtak: Vedtatt C Som varamedlem for 1 år, ble Øyvind Kikut foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Sana Khalifi foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Anne Krog foreslått. Som varamedlem for 1 år, ble Stein Bjercke foreslått. Vedtak: Vedtatt. D Som representant i valgkomitéen for 1 år, ble Hilde Stenseng, Runa Himle, og Ragnhild Amdam foreslått. Vedtak: Vedtatt. E Som delegert med varadelegert for OBOS medlemslag til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Delegert Terje Svardal Varadelegert Inge Tofastrud Vedtak: Vedtatt Møtet ble hevet kl.: Protokollen signeres av møteleder Christoffer Eid Wig /s/ referent Kenan Jasarevic /s/ protokollvitne Hilde Handeland /s/ protokollvitne Runa Himle /s/

9 Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått følgende sammensetning: Navn Adresse Valgt for Leder Terje Svardal Trondheimsveien 83 C Nestleder Christoffer Eid Wiig Jørnsløkkveien Styremedlem Anna Malmhäll Sars' Gate Styremedlem Inge Tofastrud Trondheimsveien Styremedlem Tone Hammerø Lund Sars Gt Oslo den

Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag

Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag 1 Tøyenhus Borettslag Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag Dato 23.05.2013 Kl. 18:00. Møtested: Velferdsrommet til Tøyenhus borettslag, Trondheimsveien 83B. Tilstede var 30 andelseiere og 10 med fullmakt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Høgdaveien Borettslag Møtedato 12.06.2008 Møtetidspunkt 18:30 Møtested Philips lokaler i Sandstuveien Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Følgende personer ble valgt til tellekorps: Christopher Cockbain og Ina Abrahamsen.

Følgende personer ble valgt til tellekorps: Christopher Cockbain og Ina Abrahamsen. 1 Koksabukta Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Koksabukta Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 Nydalen Kvarter Sameie

1 Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie Møtedato: 22.04.2015 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: BI Nydalen Til stede: 71 seksjonseiere, 6 representert ved fullmakt,

Detaljer

1 Røverkollen Borettslag

1 Røverkollen Borettslag 1 Røverkollen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Røverkollen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag

3. INNBETALING AV ANDELER Andelskapitalen kr. 100,- pr. andel er innbetalt gjennom kjøpesummen. Oslo, 20/03 2002. Grenseveien 30 borettslag 5449konstituerende generalforsamling INNKALLING TIL KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Grenseveien 30 brl, avholdes onsdag 3. april 2002, kl. 17.00 i Oslo Kongressenter,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var Og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

1 S/E Kannikbakken 6

1 S/E Kannikbakken 6 1 S/E Kannikbakken 6 Protokoll fra ordinært sameiermøte i S/E Kannikbakken 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag Møtedato 29.05.2008 Møtetidspunkt 18:00 Møtested Fellesrommet, Thv. Meyers gt 5 Tilstede var 37 andelseiere Og 9 med fullmakt til sammen 46

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Etterstadkroken Vel den 30. juni 2010 kl. 19:00. Møtested : Restaurant Olsen. Tilstede var 7 eiere og 1 med fullmakt til sammen 8 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

1 Sameiet Tonsenhagen 11

1 Sameiet Tonsenhagen 11 1 Sameiet Tonsenhagen 11 Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Tonsenhagen 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Generalforsamling onsdag 25.02.15 for AS Sandakerveien 11

Generalforsamling onsdag 25.02.15 for AS Sandakerveien 11 Generalforsamling onsdag 25.02.15 for AS Sandakerveien 11 Til behandling foreligger: Generalforsamlingen avholdes kl 18.00 til 20.00 på sagene skole. Oppmøte kl 17.45 for registrering. Spis litt før du

Detaljer