42/02 Økonomisk rapport per Q husleie 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "42/02 Økonomisk rapport per Q3 2002 - husleie 2003"

Transkript

1 Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 16. oktober 2002, klokken 18:30, hos Frode. Gjelder: Frode Eriksen, Svein Olav Staalen, Are Wormnes. Varamedlemmer (Liv Blom, Robert Kresz) kan møte med tale og forslagsrett. Dagsorden: 40/02 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. april og 23. august Referat fra 12. juni har gått runden til alle møtende styremedlemmer som alle har signert (vedlagt). Referat fra 23. august (avholdt hos Haavind Vislie) ligger vedlagt, klart for signering. 41/02 Inn- og utgående brev, mottatte fakturaer/attestasjon, orienteringer Alle dokumenter knyttet til saken vedr. Inka Eiendom AS er ført under saken. Utgående brev Oppslag vedr. dugnad Fakset brev til Postbanken Eiendomsmekling att: Grefsrud Brev til forretningsfører med godkjenning av kjøper av andel Brev til "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" vedr. styrevedtak i sak 34/ Brev til forretningsfører med godkjenning av kjøper av andel Brev til forr. fører vedr. framleie av leil Brev til forretningsfører med godkjenning av kjøper av andel Brev til forretningsfører med godkjenning av kjøper av andel Aftenposten. ved adm. dir. Olav Mugaas. Spørsmål vedr. rutner knyttet til nøkler Norpost. Spørsmål om behov for fortsatt lån av to nøkler etter Oslopostens nedleggelse "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" Avtale for signering. vedr. kjøp av skjøteledning/plentrimmer Ribe heis as. Forespørsel om tilbud på varmekabler, service Ameco heiser as. Forespørsel om tilbud på varmekabler, service. Inngående brev Faks fra Hagegaten 39 AS vedr. framdrift. Kopi delt ut på generalforsamling. (egen styresak) Brev fra Otis med varsel om mulig streik blant heismontører Brev fra Postbanken Eiendomsmekling vedr. godkjenning og benyttelse av forkjøpsrett Brev fra OBOS vedr. prisendring på betalingsformidling Kopi av faktura fra Viken, jfr. borettslagets strømavtale via OBOS (8100,00) Sommerhilsen fra forvaltningskonsulenten Nabovarsel fra Viken Energi vedr. utskifting av nedstigningstårn til nye reklamebærende tårn Brev fra OBOS om renteendring på innskudd Brev fra OBOS vedr. renteensring på borettslagets lån Ferievarsel fra forretningsfører Saldo på driftskonto per ( ,35 kroner) Kopi av strømregning, jfr. borettslagets strømavtale via OBOS (10.361,50) Sikkerhetsrapport fra Siemens vedr. kontroll av brannvarslingsanlegg Saldoliste for husleie per juli Svar på forespørsel til Oslo Energi vedr. Fellesmål (vedlagt som egen sak) Kort om Jus fra Haavind Vislie Brev fra Aftenposten med anmodning om nøkelrekvisisjon Fra Telenor Avidi. Informasjon om kanalvalg "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" Retur av signert avtale mellom borettslaget og Hagfors vedr. kjøp av utstyr Saldoliste for husleie per august Invitasjon til teater fra OBOS Eiendomsforvaltning. Se orienteringer Svar fra Aftenposten, vedr. nøkler Signert avtale vedr. kjøp av utstyr av Andre Hagfors Statoil. Tilbud på kjøp av fyringsolje Telenor Avidi. Informasjon o m kanalvalg Fra forr. fører. Økonomisk rapport per q Reklame frasøve fabrikker vedr. utendørs lekestativ Saldoliste for husleie per september Otis. Tilbud på varmekabler på strempel i ytre heissjakt. (se egen styresak) Diverse per e-post til styret Svar på spørsmål fra megler vedr. salg av leilighet 16 og skader på vegg E-post fra styreleder til styremelemmer vedr. Aftenpostens budnøkkeøl Rundskriv m.v.

2 Rundskriv 02/02. Invitasjon til dugnad samt div. info Rundskriv 03/02. Informasjon om forlik med Inka Eiendom AS. Nye beboere o.l Fra forretningsfører. Ber om å godkjenne kjøper av leiligghet Fra forretningsfører. Ber om å godkjenne kjøper av leiligghet Fra forretningsfører. Bekreftelse på kjøp av leilighet Fra forretningsfører. Bekreftelse på kjøp av leilighet Fra forretningsfører. Ber om å godkjenne kjøper av leiligghet Fra forretningsfører. Ber om å godkjenne kjøper av leiligghet Fra forretningsfører. Bekreftelse på kjøp av leilighet Fra forretningsfører. Bekreftelse på kjøp av leilighet 8. Framleie "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" Signerte og videresendte faktura Triopp Trapp Renhold. Faktura juni. 2178, Faktura fra Otis, korreksjon på tidligere ubetalt faktura 2404, Diverse utstyr til dugnad. Byggmakker. 1268, Brev til forr. fører om utbetaling av utlegg til K Pedrick i forb. med dugnad (374,-) Refusjon av tidligere innbetaling til Falken INN: 996, Ragn Sells, kontainerleie 3221, Otis. Vedlikeholdskontrakt heis annet halvår , Post og teletilsynet. Gebyr kabeltv. 375, Tripp Trapp Renhold. faktura august 2187, Høvellast, diverse brostein. 339, Telenor. Mobilabonnenent. 454, Tripp Trapp Renhold. Faktura september. 2187, Haavind Vislie. Juridisk bistand august etter forsikringsdekning. 2902, Otis. Abonnement heisalarmservice. 2046, Tripp Trapp Renhold. Renhold oktober. 2187, Brev til forr. fører om utbetaling av penger til Hagfors vedr. kjøp av div. utstyr (300,-) Låshuset Larsens Eftf. Bytte av tre låser 3254,50 Kurstilbud fra OBOS Hjemmesideløsninger og e-post for boligselskaper Kommunikasjon og samspill i bomiljøet, Forvaltning av borettslaget Dataskole (Windows/Word), Forvaltning og jus i borettslaget Innføring i bruk av Internett Kurs i bruk av NBBLs pakke for å lage hjemmesider Temakvelder ; Asbestsanering, Konfliktforebygging og Brannsikkerhet i blokk Kursprogram OBOS, høsten 2002, våren Kurs i internkontroll, HMS Kursinvirasjoner for november; Økonomistyring, Opparbeiding av grøntanlegg Kurstilbud fra OBOS Prosjekt. Våtromsrehabilitering (gratis) Beboersaker "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" Begjæring om fravikelse grunnet manglende husleieinnbetaling Inngått avtale med "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" vedrørende nøkler til kjellerbod "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" Tas til etterretning. 42/02 Økonomisk rapport per Q husleie 2003 På grunn av ferieavviklig og manglende intern kommunikasjon har laget ikke mottatt kvartalsrapport per andre kvartal. Vi betaler ikke for denne rapporten, etter avtale med forretningsfører. Nå foreligger imidlertid kvartalsrapporten for tredje kvartal - og er vedlagt. Denne bør sees i sammenheng med likviditetsbudsjettet for som også er vedlagt. Situasjonen nå er at budsjettposten "Andre forvaltningstjenester" på kroner som i hovedsak utgjorde advokatkostnader, vil ende med stort overskudd i år på godt over kroner. De fleste andre postene vil ende som planlagt innenfor akseptable avvik, der drift og vedlikehold har størst avvik i hovedsak som følge av høye driftskostnader på heis.. I tillegg får borettslaget tilbakebetalt påløpte sakskostnader via forsikringsdekningen vår hos Gjensidige i forbindelse med saken mot Inka Eiendom AS på over kroner, foruten at vi har fått utbetalt

3 kroner som er selve kompensasjonen i forliket. Totalt sitter styret da med kroner å "handle" for. Vel av dette er bundet opp av tidligere vedtak om å drenere utenfor Hagegt. og Sigurdsgt., om en forutsetter at oppgjør for salg av kjellerareale til Hagegaten 39 AS inngår i dreneringen. Vi sitter da tilbake med kroner i handlefrihet, jfr. egen styresak om utbedringsarbeider. Slik det ser ut nå vil vi kunne gjøre opp 2003 med et brukbart overskudd dersom vi lar husleia stå uendret, og ikke betaler tilbake budsjettposten på kroner som ble opprettet for advokatkostnader i inneværende år. På generalforsamlingen i 2000 ble det vedtatt å opprette et vedlikeholdsfond, med et årlig innskudd som ble finansiert ved en ekstraordinær husleieøkning fra og med sommeren 2000 på fem prosent, som da utgjorde vel kroner. Styret fikk imidlertid fullmakt til å disponere disse pengene i stevningen mot Inka Eiendom. Nå bør vi planlegge slik at vedlikeholdsfondet kan fylles opp. Ideellt sett bør driften i borettslaget generere et lite overskudd på vel kroner per år per andel - som kan benyttes til å gjøre nødvendig vedlikehold i årene som kommer. Vedlikehold av fasade bør utføres hvert 6-10 år avhengig av omgivelsene, noe som alene kommer på vel en halv million kroner. I 2004 og 2006 blir andelseierne satt på to nye harde prøvelser ved ytterligere planlagte kostnadsøkninger. Om vi skal hjelpe lagets framtidige styre, mener jeg en riktig beslutning nå er å la husleienivået ligge uendret, også for å gjøre nye husleiehopp så minimalistiske som mulig. Styret bør også vurdere om en skal innfri lån. Vi sitter med to mindre lån. Ett på kroner som ble budsjettført første gang i Dette lånet koster laget i dag vel krone r per år og det gjenstår en saldo på vel kroner. Et ENØK-lån som Inka Eiendom tok opp på borettslagets vegne har en saldo nå på like under kroner, og her betaler borettslaget vel kroner i avdrag årlig. Om en prioriterer nedbetaling av lån fremfor utbedringsoppgaver vil disse måtte tas etter som tiden og likviditeten tillater dette. Dersom styret ønsker å la pengene stå og bære renter på høyrentekonto hos OBOS (7,35 prosent p.a.) kan også det være en mulighet men da må pengene flyttes fra driftskonto der de står i dag til 3,75 prosent p.a. På høyrentekonto er pengene bundet i seks måneder før de kan benyttes om nevnte rente skal oppnås kroner der vil gi renteinntekter på 7350 per år. 43/02 Vedr. Inka Eiendom Til denne saken hører følgende e-poster, brev og øvrig materiale - hvor et representativt utvag er kopiert og levert ut til styret. I tillegg kommer referat fra styremøtet 23. august, se sak 40/02: Kopi av brev til Gjensidige NOR vedr. borettslagets rettshjelpsdekning E-post fra styreleder til faste styremedlemmer vedr. samtaler med advokat E-post fra styreleder til Harald Lund Frederiksen, med korreksjoner til prosesskrift Notat til styret fra styreleder med kopi av siste prosesskrift, samt forlikstilbud Kopi av prosesskrift med vedlegg E-post fra styreleder til Frederiksen samt styret vedr. forliksløsing Notat til styret fra styreleder med info om forlik, samt den siste e-postrunden i styret Kopi av Opaks rapport av Kopi av avtale med Inka Eiendom, for signering av styreleder Kopi av felles prosesskrift til Oslo Tingrett vedr. forlik Avtale om prisavslag/erstatning, signert av styreleder Kjennelse fra Oslo Tingrett, der den berammede saken blir hevet. Kort fortalt: Borettslaget sendte 26. januar 2000 en stevning til Oslo Tingrett med krav om erstatning eller kompensasjon fra Inka Eiendom AS for mangler knyttet til selskapets rehabilitering av borettslaget Hagegt august 2002 ble det inngått forlik mellom partene der Inka Eiendom AS betaler borettslaget kroner i erstatning/kompensasjon. Litt lengere fortalt/oppsummering av siste del av prosessen: På siste styremøte ble det vedtatt å sende over til vår advokat et brev med vedlegg forfattet av styreleder vedrørende de sist dokumenterte mangler vedr. målerskap og temperatur i ytre heissjakt. I forkant av siste styremøte var det foretatt en viss kommunikasjon mellom styreleder og advokat vedr. mulige løsninger.

4 Det ble avtalt styremøte den 23. august, som resulterte i ett tredje prosesskrift fra vår side, der forhold knyttet til målerskap og ytre heissjakt ble tatt opp. Borettslagets styres holdning var at en burde få noe for dette. Borettslaget var innstilt på et forlik der Inka utførte avtalte arbeider stipulert til vel kroner, foruten en økonomisk kompensasjon på kroner. Forut for dette styremøtet ble det også avklart at forsikringsdekingen vår ble gjeldende hele saken, og ikke bare fra det tidspunkt en bad om å åpne forsikringen i mai. Samlet sett gav dette borettslaget en bedre økonomisk ramme, uansett hvordan saken kom til å forløpe, evt med en sak for tingretten. Like etter at prosesskriftet ble oversendt på faks fredag 23. august kom motparten med to nye forlikstilbud og Inka Eiendom gjorde jobben som var avtalt, eller uten at Inka skulle gjøre noe som helst. Etter en e-postveksling endte styret på å forsøke å forlike på et kontantbeløp på kroner, noe vår advokat kunne fortelle ikke lot seg gjøre. Motpartens tilbud var å anse som ultimatum. Ironisk nok var det Inka Eiendom selv som i august 2001 foreslo at en skulle utbedre de mangler en selv aksepterte, et tilbud selskapet i realiteten gikk tilbake på da siste forliksutspill fra motparten kom. Ulike vurderinger ble gjort, men ved å akseptere kroner uten arbeide aksepterte en indirekte at de økonomiske vurderingene fra Opak var i høyeste laget, men samtidig fikk en saken ute av verden. Et bidrag for å lande saken slik var også at borettslaget fikk forsikringsdekning som betød at sakens kostnader ble redusert til et minimum, og laget fikk refundert vel kroner av tidligere utlegg. Dessuten at en fra våre advokarets side antok at motpartenm ville kreve saken utsatt fordi siste prosesskrift kom for sent. Konklusjonen til styret etter intens e-postveksling onsdag 28. august var at en valgte å akseptere Inka Eiendoms ultimatum som gikk på kroner og intet mer.våre advokater helte også til en løsning der borettslaget slapp å ha noe med Inka Eiendom å gjøre. Den endelige avtalen ble signert av undertegnede i september, men avtalen er datert 29. auguat Den forestående behandlingen i Oslo Tingrett den 2. september ble det derfor ikke noe av. Pengene ble mottatt av borettslaget den 6. september. Det er noe uklart om de faktisk ble betalt innen den avtalte fristen 4. september. Det er også vanskelig å si om situasjonen ville vært annerledes om styret hadde engasjert advokat på et tidligere tidspunkt enn i mars Trolig burde en allerede høsten 1998 latt en advokat ta saken for å sikre oppfølging. Det er helt på det rene at styreleder i borettslaget forut for undertegnede, Bjørn-Erik Indahl, gjorde en elendig jobb i å ivareta borettslagets interesser når avtalen om utbedring ble inngåtrt med Inka Eiendom, der Indahl selv var en av to hovedaksjonærer. Med en bredere rutine og større kompetanse i styret fra 1998 av kunne kanskje denne saken ha vært unngått. Men akkurat det er en annen historie. Orienteringen tas til etterretning. 44/02 Utbedringsarbeider Viser til tidligere distribuerte kopi av OPAKs rapport datert , vedr. rekmalerte mangler, samt til forliket med Inka Eiendom AS. Borettslaget bør jfr. sak 42/02 vurdere om og hva en bør gjøre av utbedringer på eiendommen. Borettslaget bør ta utgangspunkt i de reklamasjoner som omtales i OPAKs rapport, som altså inkluderer både mangler som Inka Eiendom AS aksepterte å ta ansvaret for, samt andre mangler som har kommet dels på oppfordring fra borettslaget. Jfr. OPAKs rapport kan manglene deles i tre grupper: 1. Mangler på fellesareal 2. Mangler i leiligheter som er spesielle 3. Mangler i leiligheter som er generelle Manglene deles i tre hovedkategorier. 1. Mangler på fellesareal

5 Dette gjelder punkt: 7. Fasader, 8. Trapperom, 9. Kjeller, 10. Loft, 11. Heiser, 12. Inngangsdører til leiligheter, 13. Callinganlegg, 14. Hovednøkkel Når det gjelder disse manglene bør borettslaget vurdere fra tilfelle til tilfelle om dette er mangler som bør utbedres, og om de hvis de skal utbedres må gjøres nå eller kan vente. Noen av disse manglene er, selv om OPAK har påpekt de i sin rapport, neppe regningssvarende å utbedre, og er i noen tilfeller heller ikke basert på offentlige pålegg. Borettslaget frafalt da også i muntlige forhandlinger med motparten krav om å for eksempel installere håndløpere i trapperom. Dersom Sameiet Hagegt. 39 gjennomfører dreneringen som tidligere vedtatt av borettslaget, vil dette nødvendigvis medføre ekstra kostnader ved at en samtidig bør gjøre arbeid i kjelleren i B-oppgangen. Og dersom standarden der heves, vil spørsmålet om standardheving i kjelleren i A-oppgangen også komme. De mangler som gjelder for fellesareal, nevnt i OPAKs rapport, samt andre kommet til i ettertid knyttet til målerskap og ytre heissjakt er: - Fasader Manglende og mangelfull maling, fjerningav grafitti og utstående bolter og metall, male og tette ved vundt ut mot Sigurdsgt., reparere taknedløpsrør, fjerne armeringsjern som stikker ut ved inngang B. Fasadearbeider bør skje i regi av sameiet og i samarbeid med eierseksjon 2 i sameiet. - Trapperom Det bør vurderes om trappetrinn bør byttes eller pålegges et nytt belegg for lettere renhold. Kalkutslag i vegg ved inngang B, samt antydninger til dette i oppgang A. Må vurdere om en skal hygge løs gammel mur og legge på ny puss eller om det skal anlegges et brystpanel av tre for å skjule utslaget. Hull i gulv ved heis 2. og 3. etasje må støpes igjen. Trapper ned til kjeller må vurderes erstattet med støpte trapper. det bør vurderes om en skal gjøre noe med avslutning på håndløper i oppgang B. Gulv øverst oppgang A må males (grå). Ventil til vindu i oppgang B må skaffes og monteres, og manglende håndtak til vindu i oppgang B må skaffes. - Kjeller Kloss i kjeller B må hugges bort og evt. hull under støpes igjen. Dør inn til kjeller B holdes igjen av skjevt gulv. Arealet for boder i kjeller B må rengjøres, spyles og en bør vurdere om dette også før foretas i kjeller A. Bør urdere om kjellerne skal pusses, evt. montere nedfellt tak. - Drenere I Hagegt. og Sigurdsgt. Viser til tidligere styrebehandling og vedtak i sak xx/01. Antatt kostnad: som borettslagets andel - Heiser Viser til mangellapp fra Heiskontrollen. Heistekniske mangler skal utføres av Otis AS. Øvrge mangler skal utføres av boretslaget. Blant dette er å utbedre snublekanter ved sjaktdører. - Inngangsdører til leiligheter Det mangler kikkhull i dør 1,11,18 og 24. Det mangler ringeklokke i dør 1,11,16,18 og Callinganlegg Fungerer nå. Bør vurdere om ringetavle mot gata bør byttes. Viser til vedlagt tilbud. - Hovednøkel Borettslaget bør vurdere om en skal bytte låssystem. Se vedlagte notat. Borettslaget bør prioritere viktigheten og komme fram til en evt. framdriftsplan, samt hvem som skal utføre arbeidet eller hvordan arbeider skal utføres. Kvalifisert gjetning fra undertegnede sier at følgende mangler må utbedres raskt, enten fordi mangelen er verdiforringende for borettslaget eller representerer et sikkerhetsproblem: - Kjeller - Heiser (blant annet etter siste heiskontroll) - Inngangsdører til leiligheter (ringeklokker og kikkhull) - Callinganlegg (nytt panel) - Hovednøkkel (bytte av låssystem) Følgende bør utbedres raskt: - Fasader - Trapperom Følgende kan vi se bort ifra: Loft (gjelder bygningsmessige forhold påpekt av OPAK)

6 2. Mangler i leiligheter som er spesielle Dette gjelder punkt: - Leilighet 6 Rustflekker på bad. Muligens ikke noe problem lenger. Bør vurdere fuktmåling. - Leilighet 8 Skaprygg med skade Vundusglass med skade Åpen fuge ved vunduskarm ved balkongdør Aluminiums glassliste ved vundu i soverom er skadd - Leilighet 9 Utvendig dekklist over balkongdør er ikke malt - Leilighet 11 Riper utvendig på vundu Stygge skjøter i kjøkkeninnredning Leilighet 21 Manglende tetting rundt kabelgjennomføringer i vegger og stue samt rørgjennomføring for krav for vaskemaskin (spesiell mangel?) Manglene her er spesielle for den enkelte leilighet, med unntak av ringeklokker og kikkhull som gjelder flere og er reklamert spesielt på av borettslaget. Laget bør vurdere om en i slike tilfeller skal forelså en økonomisk kompensasjon overfor andelseieren, eller om en skal tilby å utføre arbeidet. Ofte kan det billigste for laget være å tilby en kompensasjon der manglene ikke er så skjemmende at de forringer livskvalitet. En bør også vurdere om en skal tilby samtlige andelseire håndverker til for eksempel å utbedre dører som er trege, isolasjon e.l., men dette vil til syvende og sist bli et økonomisk spørsmål. 3. Mangler i leiligheter som er generelle - det vil si som kunne gjelde alle Dette gjelder punkt: - Leilighet 6 Røyklukt fra naboleilighet - Leilighet 8 Sprekker mellom taklist og gipsplatehimling i kjøkken - Leilighet 9 Kant av vegg mellom kjøkken og stue mangler spatkling og maling etter tidligere reparasjoner - Leilighet 11 Lytt fra overliggende etasje, samt gjennom vegg til nabo Sprekker mellom taklist og gipsplatehimling i soverom - Leilighet 21 Sprekker langs taklister på innvendige skillevegger og fotlister - Leilighet 22 Tetting og fugung av sptrekker langs fotlister Treg dør til soverom Innenfor kategori 3. kan det være enkelt å gjøre opp mangler. Disse reklamasjonene er så generelle at de i større eller mindre grad vil gjelde alle. At noen har valgt å skrive reklamasjon på sprekker i vegg, der andre ikke har valgt å gjøre det samme det bør ikke bety at bare de som har skrevet reklamasjon bør få en kompensasjon for utbedring av sprekker, så lenge mange eller alle har sprekker (er det noen som ikke har?). Borettslaget har ikke bedt den enkelte andelseier å bidra med forsikringsdekning på sine personlige innboforsikringer, noe jeg også mener bør være et argument for likebehandling for en rekke mangler, blant annet slike generelle mangler. Jeg vil derfor foreslå en generell kompensasjon der borettslaget betaler ut en halv måneds husleie til alle andelseiere. Dette vil utgjøre vel kroner. Den mest rasjonellle måte å betale ut en slik kompensasjon på er å kreve halv husleie en måned. Det opplyses at dette er en kompensasjon for mangler ved rehabiliteringen og ikke husleiereduksjon. Slike penger er ifølge forretningsfører skattefrie. Vår adokat mener det ikke er knyttet noen juridiske problemer til dette, selv i tilfeller det andelseiere har solgt leilighet etter at forliket ble inngått.

7 Styret bør også ta stilling til et informasjonsmøte der saken i korthet gås igjennom og der en sonderer andelseiernes mening om hvilke tiltak som bør utføres raskest. 45/02 Oppgradering av heis - varmekabel Den sender undertegende brev til Otis AS ved adm. dir. Øystein Ueland, vedr. manglende pristilbud på henholdsvis servicepakke samt montering av varmekabel i A-heisen. To uker etterpå ringer han og i løpet av samtalen kommer det fram at han skal sende henvendelsen til rette vedkommende siden han selv drar på ferie like etter. Per oktober hadde vi ennå ikke hørt et pip. 2. oktober ringer undertegnede til Otis på Hamar der sentralbordet gir meg to telefonnumre til Oslo med folk som kan forestå ombygginger. Jeg ringer derfor videre til Per Arve Hansen. Han noterer henvendelsen og befaringen 8. mai i fjor med Per Arne Ruud som er servicesjef, og sier han kommer tilbake med en pris på denne monteringen. Tilbud vedlagt. Personlig så er dette i dyreste laget sammenlignet med de "noen tusen" Ruud sa i fjor vår til meg at dette ville koste. Uansett vil denne investeringen kunne redusere driftskostnadene på denne heisen i løpet av ett år eller to. Ruud antydet overfor meg at dette arbeidet kunne utføres av en elektriker. Akkurat det er jeg usikker på, men en kjapp sjekk på Kvasir gjør at jeg mener vi bør innhente to alternative tilbud fra heholdsvis Ribe Heis as og Ameco heiser AS, som ser ut til å være serviceselskap som ikke driver med installering av nye heiser, bare service og reparasjoner. Dette er selskap som jeg tipper ligger lavere i pris enn aktører som også installerer heiser. I samme anledning vil jeg for interessens skyld innhente tilbud på service på heisene fra de samme selskapene, om ikke annet for å sammenligne priser. Styreleder forsøker å hente inn tilbud på montering av varmekabel fra Ribe heis AS og Ameco Heiser AS. Styreleder får deretter fullmakt til å anta det rimeligste tilbudet. 46/02 Vedr. Hagegaten 39 AS Legges fram på møtet. 47/02 Fellesmål Viser til vedtak i generalforsamlingen 2001, der styret fikk fullmakt til på andelseiernes vegne å inngå avtaler av typen Optima. FellesMål er Oslo Energi sin utgave av dette. Undertegnede har innhentet mer informasjon og vedlegger tilbud. 48/02 Tilbakebetaling av utlegg Viser til vedlagte notat/kvitteringer fra styreleder vedr. utlegg på vegne av borettslaget. Frode Eriksen får tilbakebetalt kroner 1112,30 for utlegg på vegne av borettslaget, jfr vedlagte notat/ kvitteringer. 49/02 Orienteringssaker 1. "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" 2. Deler av Sigurdsgt. er av Trafikketaten utleid i oktober i forbindelse med arbeid på Tøyen senter. 3. Vedlegger annonse fra Dagsavisen en gang i sommer, samt utskrift fra Byantikvarens "gul liste" på eiendommen 231/164. Bygården er klassifisert som bevaringsverdig etter ajourføringen av listen den 18. juni i år. Bygården utgjør en av vel murgårder fra siste halvdel av 1800-tallet. Konkret betyr dette så vidt jeg vet at vi ikke kan gjøre fasadeendringer eller rive gården uten å ha innhentet samtykke fra myndigheten. 4. "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" 5. Status for boligsalg så langt i år er at det per dato er solgt sju leiligheter i år. En åttende er lagt ut for salg, men der har budene vært få. De solgte leilighetene er - etter salgstidspunkt (kvalifisert gjetning): Nr. selger/kjøper pris/fellesgjeld rom/(bra) solgt pris per kvm - nr. 2 Wålberg/Nordeng / /53 vinter nr. 24 Riiser/Nedberg / /47 vår nr. 7 Olsen/Pedrick / /60 vår nr. 21 Hagfors/Valrygg / /48 juli nr. 16 Linnestå/Jørgensen-Ismael / /48 juli nr. 8 Bjelde/Buer-Pettersen / /45 høst

8 - nr. 13 Hansen/Haukenes / /45 høst nr. 6 Harviken (usolgt) * / (2/48) høst? (27.083) (*=prisantydning) Gjennomsnitt per meter uanhengig av boligens størrelse (ikke medregnet leil. 6): Fire av de sju andelseierne har bodd i borettslaget siden 1998, og av disse selges bare 2-roms leiligheter. Borettslaget består av 15 to-roms, og sju av disse er/vil bli omsatt i år. Dette antallet er betydelig høyere enn hva som har vært vanlig, der salget har ligget på vel 2-4 leiligheter totalt per år. 6. Individuell nedbetaling av fellesgjeld vil være tilgjengelig for andelseiere når eksisterende avtale om å binde renta på Husbanklånet ikke lenger gjelder, det vil si fra sommeren Dette har Husbanken bekreftet muntlig overfor styreleder. Mulighetene for slik individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning) gjøres gjeldende etter vedtak på generalforsamling. 50/02 Eventuelt Frode Eriksen (styrets leder)

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 5. november 2003, kl. 19:00 hos Frode

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 5. november 2003, kl. 19:00 hos Frode Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 5. november 2003, kl. 19:00 hos Frode Gjelder: Frode, Svein Olav, Benjamin, samt varamedlemmene Liv og Robert (sistnevnte med tale/forslagsrett).

Detaljer

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 tirsdag 9. april 2003, kl. 18:00 hos Frode

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 tirsdag 9. april 2003, kl. 18:00 hos Frode Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 tirsdag 9. april 2003, kl. 18:00 hos Frode Gjelder: Frode, Svein Olav, Liv. Robert møter med tale/forslagsrett. Dagsorden: 11/03 - godkjenning av protokoll

Detaljer

27/01 Inn- og utgående brev, mottatte fakturaer/attestasjon, orienteringer

27/01 Inn- og utgående brev, mottatte fakturaer/attestasjon, orienteringer Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 17. oktober 2001, klokken 18:00, hos styrets leder leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Olav Staalen, Are Wormnes. Varamedlemmer (Jan Gunnar Heistad,

Detaljer

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 10. september 2003, kl. 18:00 hos Frode

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 10. september 2003, kl. 18:00 hos Frode Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 10. september 2003, kl. 18:00 hos Frode Gjelder: Frode, Svein Olav, Benjamin, samt varamedlemmene Liv og Robert (sistnevnte med tale/forslagsrett).

Detaljer

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000. Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord

Detaljer

Styremøte 19. Januar 2015

Styremøte 19. Januar 2015 Styremøte 19. Januar 2015 Sted : Tåsenveien 14 F, Vivi Christensen Til stede: Arne Reisegg Myklestad, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen, Fraværende: Renate Salomonsen Referent

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Jakobsbråtan boligsameie avholdes onsdag 23. september. 2015 kl. 19 i Smestadtoppen Barnehage. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården

Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Brannsikringstiltak, Oppussing og Generelt Vedlikehold av gården Styret har siden høsten 2010 hatt på dagsorden oppussing av gården. Dette arbeidet ble lagt på is da Brann- og redningsetaten (BRE) våren

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Ila Kvartal II A, avholdes torsdag 25.10.2007, kl. 18.00-20.30 i personalrommet på Ila skole, Fougstadsgt.

Detaljer

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014

Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Viktig informasjon angående bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Revidert 15.5.2014 Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer

Detaljer

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Stian, Aase, Terje, Anne (vara), Fritz (vara), Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 10.11.2014 og

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Referat Generalforsamling 2015 Borettslaget Frostaveien 1 26.03.15 Sak 1 Konstituering Frammøte ble registrert av styret. 19 av 69 andeler var representert: 04, 07, 10, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 38,

Detaljer

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL

Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Viktig informasjon angående Bytte av radiatorer Tøyenhus BRL Skifte av radiatorer Tøyenhus BRL Andelseierne i Tøyenhus borettslag vedtok på generalforsamlingen 2013 at samtlige radiatorer skal skiftes

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

info Gunnar følger opp revisor Øystein

info Gunnar følger opp revisor Øystein Referat fra styremøte holdt 24.02.10 (Møte 2, 2010) Sted: Hagestua café Tilstede: Espen,,, Marina, Sverre og Distribusjon: De tilstedeværende + Kristin Neste møte: Onsdag 24.03.10 kl 1830 på Hagestua Cafè

Detaljer

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz, Knut, Terje, Aase, Øystein, Knut Erik Orienteringssaker Godkjennelse av referat 26.09.2013 Referat signeres om godkjent Tidligere godkjente

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening

Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Møtereferat fra styremøte i Holmsåsen huseierforening Dato for møte: (Møte 1) 16.04.2013 kl 18:00 20:00 (Hos Jan) Neste møte 10.06.2013 kl 18:00 20:30 (Hos Sylvi ) Deltagere Tine Schem Jan Engebretsen

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

Tilstede var 15 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede.

Tilstede var 15 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sørkedalsveien 1 S/E Dato 25.04.2013 Kl. 1800. Møtested: BillaBong Café. Tilstede var 15 seksjonseiere og 1 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke Oslo, 29. oktober 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2011 i menighetssalen, Ellingsrud

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL avholdes Mandag 22. November 2010 kl. 18.00 i OBOS, Hammersborg Torg 1, 1. etg. TIL

Detaljer

Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/

Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, holdes onsdag 21. mai 2003, kl. 19.00 i Hagegata 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Rehabilitering av bakgårdsfasaden

Rehabilitering av bakgårdsfasaden Rehabilitering av bakgårdsfasaden Det er påkrevd å gjøre rehabilitering av bakgårdsfasaden og dette er noe styret har jobbet med siden høsten 2009. Styret har fått utarbeidet en kostnadsrapport fra OBOS

Detaljer

Styremøte 2. september 2014

Styremøte 2. september 2014 Styremøte 2. september 2014 Sted: Tåsenveien 14 E, Christian Nissen Til stede: Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall: Arne Reisegg Myklestad Referent:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv II A Borettslag ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole.

Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv II A Borettslag ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole. 6079 ÅRSMøteProtokoll 6079 Ordinær generalforsamling i ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole. Tilstede var 31 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 3 med fullmakt.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: 16.11.2011kl 19:00 Sted: Fellesrommet Tverrbakken 1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG Tverrbakken borettslag Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Informasjonsmøte om salg av loftet Solvang Park AS

Informasjonsmøte om salg av loftet Solvang Park AS 31.01.2017 Informasjonsmøte om salg av loftet Solvang Park AS Velkommen til informasjonsmøte om salg av loftet INTRODUKSJON AV STYRET OG ANDRE DELTAKERE Agenda Bakgrunn Vedlikeholdsplan Fremtidig husleie

Detaljer

Storskjæret borettslag

Storskjæret borettslag Storskjæret borettslag Våler i Solør 20 N Storskjæret borettslag Våler sentrum Storskjæret borettslag HASLEMOEN 20 Storskjæret borettslag Beliggenhet Borettslaget ligger på Storskjæret ved Haslemoen i

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

Grendehusvegen, 1929 Auli

Grendehusvegen, 1929 Auli Grendehusvegen, 1929 Auli Nybygg, Borettslag. 2 mannsboliger i flotte omgivelser, innflyttningsklare. BTA 151 kvm inkl. Utebod, terrasse BRA 123 kvm Primærareal 96,9 kvm Innskudd: fra 590 000,- Felleskostnader

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag avholdes mandag 12.september 2016 kl. 1800 på Manglerud Skole - Auditorium 1 hovedinngang (tidligere

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen Borettslag avholdes torsdag 14.januar 2016 kl. 1800 i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren?

Ener`n. Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering. Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Nytt system for energiregulering Har du gjort radiatoren klar for vinteren? Vi pusser opp! Det har lenge vært et behov for generell oppussing av inngangspartier, trappeoppganger og korridorer

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag Ekstraordinær generalforsamling i Verksgata Borettslag avholdes Mandag 22 mai 2017 kl. 19:00 på Engelsborg seniorsenter i Helgesens

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

E Valg av tellekorps Som tellekorps ble Arne Søreide og Øystein Olsen foreslått. Vedtak: Valgt.

E Valg av tellekorps Som tellekorps ble Arne Søreide og Øystein Olsen foreslått. Vedtak: Valgt. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

Styremøte 18. November 2014

Styremøte 18. November 2014 Styremøte 18. November 2014 Sted: Tåsenveien 14 e, Christian Nissen Til stede: Arne Reisegg Myklestad, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall: Renate Salomonsen Referent:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER OG LOFT SØNDRE ÅSEN KVARTAL II BORETTSLAG

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER OG LOFT SØNDRE ÅSEN KVARTAL II BORETTSLAG RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER OG LOFT SØNDRE ÅSEN KVARTAL II BORETTSLAG (gjeldende fra og med 19. mai 2011) 1 GENERELT 1.1 Bakgrunn Søndre Åsen Kvartal II Borettslag består av én bygning med

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Innkalling Generalforsamling 2015 Tid: Mandag 18. mai 2015 kl. 17:00 Sted: Oslo og Omegn Boligforvaltnings lokaler Sandakerveien 64, 5. etg. OBF Side 1 av 6 Agenda 1. Konstituering a/ valg av møteleder

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite

Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld. viktig å vite Til deg som sitter i styret i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Innhold Borettslagsmodellen, styrets oppgaver, fellesgjeld og felleskostnader........................... 4 Om borettslagsmodellen.............................................

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG

ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2007 FOR RUNDVANNET BORETTSLAG I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Dato 07.05..2013 Kl. 19.00. Møtested: Kolbotn IL klubbhus. Tilstede var 79 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 90 stemmeberettigede.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Forslag

Forslag Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Karihaugen Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 Tilstede var 13 andelseiere og 0 med fullmakt

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

- Klagesak vs DGN.loftprosjekt (info). Anette og Øystein vs ledelse i DGN i. - Status/navneskilt ved ringeklokke, samt reparasjon av løst ringepanel

- Klagesak vs DGN.loftprosjekt (info). Anette og Øystein vs ledelse i DGN i. - Status/navneskilt ved ringeklokke, samt reparasjon av løst ringepanel Styremøte Thulagården tirs. 1. oktober 2013, Hagenstua, Tøyensenteret. Tilstede fra styret: Sindre Søylen, Marina Engen, Gunnar Bakke, Anette Krogh, Øystein Hagen Kandidatstyre: Peter Stjernen, Asle Kvinnesland,

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Røverkollen borettslag avholdes 17.04.2012 kl. 18.00 i samlingssalen på Bjøråsen skole i Sverre Iversens vei 37 TIL BEHANDLING

Detaljer

GAMLEBYEN Lekker, ny og moderne leilighet med to soverom, to bad, balkong, heis, garasje og egen utleiehybel

GAMLEBYEN Lekker, ny og moderne leilighet med to soverom, to bad, balkong, heis, garasje og egen utleiehybel GAMLEBYEN Lekker, ny og moderne leilighet med to soverom, to bad, balkong, heis, garasje og egen utleiehybel ADRESSE: Alnagata 11, 0194 Oslo BTA/BRA (PRIMÆR ROM): 104/90m2 TAKSTVERDIER: PRISANTYDNING:

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie Dato Torsdag 25. april 2013 kl. 18:00. Møtested: Møtelokalet bak biblioteket, inngang mellom blokkene nr 26 og 28. Tilstede var 21 seksjonseiere

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

Utbygging av kjeller/loft

Utbygging av kjeller/loft Utbygging av kjeller/loft Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Torshov Kvartal VII borettslagg vedtatt på generalforsamling 2004. Endret på generalforsamling 15. mai 2007, 11. mai 2009 og 3. mai

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Det Glade Kvartal I Brl avholdes torsdag 20. august 2015 kl. 18:00 i Torshov kirke, Åsengata 25. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Vedlikehold: Styremedlem Helge Karlsson, nr. 158 E-post: eller helst: Mobil:

Vedlikehold: Styremedlem Helge Karlsson, nr. 158 E-post: eller helst: Mobil: Kontaktpersoner i borettslagsstyret 2015-2016, med ansvarsområder: Styreleder, økonomi: Nestleder Marit Lyngås, nr. 116 E-post: marit.lyngas@live.no - eller, helst: styreleder@nordasgrenda.no Mobil: 971

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Lindeberg. 1-roms andelsleilighet m/alkove. Lindebergåsen 15 A, 1071 Oslo. 35/31 m2 ADRESSE: BTA/BOA: PRISANTYDNING: Kr 780.000,-

Lindeberg. 1-roms andelsleilighet m/alkove. Lindebergåsen 15 A, 1071 Oslo. 35/31 m2 ADRESSE: BTA/BOA: PRISANTYDNING: Kr 780.000,- Lindeberg 1-roms andelsleilighet m/alkove ADRESSE: BTA/BOA: Lindebergåsen 15 A, 1071 Oslo 35/31 m2 PRISANTYDNING: Kr 780.000,- MEGLER: Advokat Erik Furre tlf. 92 04 61 00 Vår ref: E..045.04.06.EB HJEMMELSHAVERE:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER BORETTSLAGET SØNDRE ÅSEN KVARTAL I

RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER BORETTSLAGET SØNDRE ÅSEN KVARTAL I RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV KJELLER BORETTSLAGET SØNDRE ÅSEN KVARTAL I Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 13. november 2006. Endret av generalforsamlingen 22. mai 2008. Endret i styremøte 15.5.2013.

Detaljer

1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Søndre Åsen kvartal I. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Søndre Åsen kvartal I. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET SØNDRE ÅSEN KVARTAL I Vedtektene er fastsatt i henhold til lov om borettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtektene ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 13. juni 2006. Punkt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den 9.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Korsvoll menighetshus. Tilstede var 17 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen.

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen. PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling 2006 i Bjerkedalen Borettslag A/L. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell Sak 1: Åpning Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført fra egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Etterstad Sør Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. mandag 29. april 2002 kl. 19.00

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. mandag 29. april 2002 kl. 19.00 SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE v/basale Boligforvaltning Oslo AS P.B. 1670, Vika, 0120 Oslo Tlf. 22010710 / fax 22010711 SAMEIERMØTE Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE mandag

Detaljer

Styremøte 19. august 2014

Styremøte 19. august 2014 Styremøte 19. august 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Christian Nissen, Tore Broholt, Arne Reisegg Myklestad, Vivi Christensen Forfall: Renate Salomonsen, Anette Gundersen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag den 18.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Velferdslokalet. Tilstede var 38 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 40 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen orettslag Møtedato 28. april 2009 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Røykås Grendehus Tilstede var 52 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede

Detaljer

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG Møtedato og tidspunkt 17.januar 2012, kl. 19.00-21.00 Møtested Styrerommet, Sofies Hage Innkalt Forfall Referent Eli Myrkaskog, Jan Sender, Bjørn Myhrvold, Simen Strand

Detaljer

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Øystein, Fritz (Inntrer som fullt medlem), Aase, Knut Erik, Terje Meldt frafall: Stian Orienteringssaker Godkjenning av referat 11/02 2015.

Detaljer

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30 Vedtekter for Borettslaget Christian Kroghs gate 30 (etter endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2008) 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Christian Kroghs gate 30, gnr. 208

Detaljer