Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, holdes onsdag 21. mai 2003, kl i Hagegata 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen. C) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. D) Opptak av navnefortegnelse. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2002 Behandling av regnskap 2002 og disponible midler. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 5: SPØRSMÅL OM ANSVARSFRIHET 6. INNKOMNE FORSLAG 1) Trivselsregler for borettslaget Hagegt. 39 2) Tømming av boder 3) Vedlikeholdsfond 4) Etablering av FellesMål Forslagene er utdypet bak i heftet. 7. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 1 styremedlem for 2 år. B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år. Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39 Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/ I generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Borettslaget Hagegata 39 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: VALGT Leder : Frode Eriksen 2002 for to år Styremedlem : Are Wormnes 2001 for to år Styremedlem : Svein Olav Staalen 2002 for to år Varamedlem : Liv Blom 2002 for ett år Varamedlem : Robert Kresz 2002 for ett år 2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Iht. regnskapsloven 3-3 omfattes boligselskapet av likestillingsloven og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre, komitéer og utvalg. Boligselskapets styre består av 0 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning A.S. Borettslagets revisor er Otterstads Revisjonskontor A/S. EIENDOMMEN Borettslaget består av en del av én bygning med tilsammen 25 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslagets eiendom har gårdsnr. 231 bruksnr. 164, seksjonsnr. 1 og er på 494 m2. Borettslaget ligger i Oslo og har som hovedformål å leie ut boliger til andelseierne. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter

3 3 Borettslaget Hagegata 39 ved bygge-anleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. BORETTSLAGETS LÅN Borettslaget har lån i Husbanken og i Oslo Energi. Se oversikt Eiendeler og gjeld samt note i regnskapet. TELENOR Borettslaget er for tiden tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning AS om rabattordning på teletjenester for den enkelte beboer. EL- KRAFT-AVTALE OBOS har fremforhandlet avtale med Oslo Energi AS for leveranse av El-kraft. Borettslaget har tiltrådt denne avtalen. AVTALE OM OLJELEVERANSE OBOS har inngått samarbeidsavtale med AS Norske Shell om levering av fyringsolje til rabatterte priser. Boligselskapet har tiltrådt denne avtalen. FORSIKRING Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige NOR og forsikringsnummeret er Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at borettslaget til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte andelseier gjør inne i boligen. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

4 4 Borettslaget Hagegata 39 EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER Andelseierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkeltes andel av borettslagets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler samt ligningsverdi. Omsetning av selskapets leiligheter skjer til markedspris. Det finnes ikke generelle takster for leilighetene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for leilighetene. Når det gjelder øvrige leilighetsopplysninger, henvises det til egen note i årsregnskapet. 3. STYRETS ARBEID Hovedsakene: Saken reist mot Inka Eiendom as forlikes, noe som gir laget tilbake kroner i prisavslag/kompensasjon Rettshjelpsdelen av lagets forsikring blir akseptert gjeldende for hele saken noe som gir vel kroner i refusjon fra Gjensidige Otis as vrakes som leverandør av heisservice etter mislighold av kontrakt og ny avtale inngås med Ribe Heis as Over kroner gjenvinnes ved en gjennomgang av fakturaer fra Otis as, samt krav om refusjon av forskudd for ikke-leverte tjenester Det investeres vel kroner i nye varmeovner og varmekabel i heisen i oppgang A. Så langt har heisen ikke stanset Det investeres vel kroner for å få målerskapene i de to kjellerne i forskriftsmessig stand Ni leiekontrakter omsettes hvorav tre på høsten. Høsten gir også fallende priser og tregere marked Historien på 10 sekunder Eiendommen med gårs og bruksnummer 231/164 ble påbegynt og satt opp midt under boligkrakket i Oslo som startet i jula 1898 og varte gjennom hele Bygningen stod ferdig for innflytting i Bygingen har hatt flere eiere, hvorav et aksjeselskap registrert i Oslo handelsregister eide bygget i 60 år fra 1916 til Bygget ble solgt på tvangsauksjon for å drive inn skattegjeld til kemneren på slutten av 1980-tallet. Borettslaget Hagegt. 39 ble jurudisk etablert 20. september 1996 av Hagegaten 39 AS, som i sin tur hadde kjøpt bygget av Forsvarets Personellservice i I august 1997 ble bygget seksjonert, der Hagegaten 39 AS beholdt næringseiendommen som seksjon to, mens borettslagsdelen ble solgt til Inka Eiendom as. Inka Eiendom rehabiliterte borettslagsdelen og solgte boliger til andelseiere fra høsten 1997.

5 5 Borettslaget Hagegata 39 Borettslagets reelle drift slik intensjonen er i borettslagsloven, startet 2. april 1998 da en konstituerende generalforsamling valgte styret i borettslaget bestående av andelseiere som bodde der. Styret viser til en egen publikasjon vedr. borettslagets historie «gnr. 231, bnr. 164», som er produsert for å kaste lys over bygningens over hundreårige historie og borettslaget fem første (reelle) driftsår. Styrearbeidet Styret har avholdt seks styremøter i 2002; 13. mars, 3. april, 12. juni, 23. august, 16. oktober og 5. desember. Alle møter avholdes privat i Hagegt. 39, men i 2002 ble augustmøtet avholdt hos advokatfirmaet Haavind Vislie der ett styremedlem var med på telefon. Blant styresaker som ble behandlet i 2002 var: - Stevningen av Inka Eiendom, som i august 2002 endte med forlik - Problemer med heis og oppgradering av varmeutstyr - Innbrudd i postkasser - Tagging på fasade - Klage på andelseier vedr. støy - Forbredelser til generalforsamling - Etablering av kraftavtale, fullmakt til OBOS - Konstituering av nytt styre - Mangellapp fra Heiskontrollen - Utbedringsbehov - Vinterlagring av utemøbler - Vinterlagring av en motorsykkel - Tilsetting av vaktmester - Avserning av penger til høyrentekonto med mer Intern informasjon Det ble avholdt et informasjonsmøte i forbindelse med generalforsamlingen den 15. mai. Lokalene for generalforsamlingen var ABC Trafikkinstitutt i Hagegt. Det vil si vis a vis borettslaget i krysset Hagegt./Sigurdsgt. Likevel deltok bare ni andelseiere, hvorav en via fullmakt. Imidlertid er lokalet nært, og bra for dette formål og forsøkes beholdt som møtelokale. Styret informerer om de viktigste sakene gjennom nummererte rundskriv, samt ved oppslag etter behov. I 2002 ble det distribuert fire rundskriv: 10. mars: Oppslag vedr. tidspunkt for generalforsamling. 7. juni: Dugnad, leie av kontainer, fellesareal, grill, sykkelbod, heis i A-oppgang, stevning, næringslokalet og generalforsamlingens referat. 30. august: Forlik med Inka Eiendom.

6 6 Borettslaget Hagegata oktober: Endringer husleie, dreneringsarbeider, spørsmål om vedlileholdsoppgaver, dispensasjon i forb. med vinterlagring av motorsykkel, arbeider i seksjon to, leie av gategrunn i forb. med arbeid på Tøyen senter. Borettslaget distribuerte i år 2000 styrets vedtak til alle andelseiere, men fikk ingen respons da en sluttet med dette. Ingen har bedt om å bli informert om sakene styret behandler eller styrets vedtak. Styret velger derfor å informere om de saker en mener har almen interesse gjennom rundskriv, som jfr. trivselsreglene er å anse som en del av disse. En forholdsvis stor del av lagets andelseiere er representert i styret, fem av 25, selv om det reelle antall beboere jfr. folkeregistret er nesten det dobbelte. Dugnad 12. juni inviterte styret til dugnad, som forsøkes gjort til en årlig foreteelse. Fra enkelte andelseiere, spesielt blant de tilflyttende, ble dette nevnt som et positivt tiltak for at en skal kunne se sine nye naboer. Bomiljø Det ble mottatt en klage for brudd på trivselsregler i 2002, knyttet til støy. Denne saken er avklart. Ut over dette foreligger der ved årsskiftet ingen uavklarte saker fra andelseiere knyttet til brudd på trivselsregler, husleiekontrakt e.l. Endring i 2003: I januar 2003 tok borettslagets styre på eget initiativ opp med en andelseier en parabolantenne montert i strid med trivselsregler og husleiekontrakt. Styrets framsatte krav ble fulgt opp. Denne saken er avklart. Nærmiljø Byggearbeidene i Kjølberggt. ble avsluttet høsten 2001 som siste prosjekt i «Miljøbyen Gamle Oslo». Det foreligger en reguleringsplan for Sigurdsgt, som vil gjøre stengningen av gata permanent. Borettslaget har uttalt seg positivt til dette. Planen er at en tredel av gatas bredde mellom Kolstadgt. og Hagegt. skal ombygges til fortau på borettslagets side. Borettslaget har uttalt seg positivt til dette, men bedt om at dette skjer i den grad dette ikke er til hinder for at andelseiere i gata kan benytte flyttebil til og fra hovedinngangen. Borettslaget er medlem av Tøyen/Nedre kampen vel. Kjæledyr Ved årsskiftet var det registrert kjæledyr i fire leiligheter. Leil. 1: katt Leil. 2: katt (2), fugl (2) Leil. 10: fugl

7 7 Borettslaget Hagegata 39 Leil. 22: hund Endringer i 2003: Leil. 22 ble solgt 15. januar. Framleie Ved årsskiftet var en leilighet framleid grunnet studier i utlandet. Salg av leiekontrakter Åtte av leiekontraktene i borettslaget ble omsatt i løpet av året, mens det var igangsatt salg for en niende der eierskiftet skjedde i januar Foregående år er det omsatt 2-4 leiekontrakter per år. Prisene første halvår var svært gode ofte med salg etter en visning. Etterspørsel og priser falt i andre halvår. Tøyen anses likevel som et attraktivt strøk i Oslo. Sameiet Bygården på eiendommen 231/164 er organisert som et sameie, der borettslaget utgjør seksjon en. Seksjon to eies av Hagegaten 39 AS og utgjør det meste av 1. etasje i oppgang B, samt en betydelig del av kjelleren. Det ble avholdt ordinært sameiemøte Styret utgjøres av Frode Eriksen (leder), samt Svein Olav Staalen og Øistein Haugen, sistnevnte for seksjon to. Borettslaget mener at det er mulig å kommunisere med eier av seksjon to, men er svært misfornøyd med seksjonens holdning til sin egen eiendom i Hagegt. 39, samt overfor de fordringer borettslaget har overfor denne seksjonen, og generell arbeidshastighet. Per dags dato mener borettslaget å kunne dokumentere følgende fordringer og uavklarte forhold overfor seksjon to - i ikkeprioritert rekkefølge: 1. Manglende oppussing av sykkelbod i tråd med avtale om salg av kjellerareale i 1999, og i brev av 15. mai Manglende bidrag til fasadearbeider i forb. med rehabiliteringen av borettslaget i 1997/98 3. Manglende tetting i tak/vegger i kjellerne som følge av installasjonsarbeider i Påpekt av brannvesenet ved befaring Salg av kjellerareale i 1999 er ikke fulgt opp slik en forventet og avtalen var. Reseksjonering er ikke foretatt og salgssummen er ikke overført til borettslaget. 5. Diverse arbeider i hjørneleiligheter som følge av skader etter setningsskade. Flere avtaler med andelseierne ble inngått i 2001 men er ikke fulgt opp etter en befaring i mars Kravene vurderes overtatt av borettslaget. For to av leilighetene er kravene framsatt og delvis dokumentert før leilighetene ble solgt i Drenering i Hagegt/Sigurdsgt. Muntlig avtalt at dette skulle følges opp av Hagegaten 39 AS. Har ikke skjedd. Har avtalt at seksjon to skal ta en tredel av totalkostnaden, beregnet til vel kroner.

8 8 Borettslaget Hagegata Befaringen «Brannsikker Bygård» den 26. februar avdekket av seksjon to trolig ikke er brannsikret med alarm eller annet utstyr. Borettslaget vil fremme krav om at tilknytning skjer til borettslagets anlegg for seksjonseiers regning, evt. annen tilfredsstillende løsning. Forholdene blir våren 2003 tatt opp med seksjonseier med det formål å sette opp en avtale som gir en klar tidsfrist på utføring av arbeid. Heiser Borettslaget har ikke vært fornøyd med driftssikkerheten knyttet til våre heiser og har ved flere anledninger kontaktet Access/Otis for å få tilbakemedling eller råd på hva borettslaget kan eller bør gjøre for å bedre driftssikkerheten uten at vi har fått noen konkrete svar. For borettslaget har kostnadene knyttet til heisstans vært betydelige, og ligget rundt kroner de siste årene. Dette kommer i tillegg til en årlig kostnad for heisvedlikehold på vel kroner. Våren 2002 gjennomfører borettslaget en måling av temperaturen i ytre heissjakt, som må sies å stå for 90 prosent av problemene med borettslagets heiser. Da kommer det fram at heissjakten ikke isolerer så godt som spesifikasjonen fra heisleverandøren viser. Borettslaget vurderer å bruke dette i saken mot Inka Eiendom for å utvide grunnlaget for stevningen siden det er dette selskapet som har konstruert og satt opp ytre heissjakt. Dette skjer likevel ikke ettersom saken forlikes. Høsten 2002 mottar borettslaget et svært høyt antall besøk fra Otis på våre heiser, i hovedsak grunnet driftsforstyrrelser. Avtalen har vært utformet slik at Otis kommer automatisk uten at borettslaget har noen kontroll på når eller hvor mange servicebesøk Otis gjennomfører som følge av heisstans. Bare ett av sju servicebesøk høsten 2002 er utført etter bestilling fra styret i borettslaget. Styret fant til slutt denne situasjonen som så uholdbar at en blant annet på bakgrunn av denne, samt en rekke andre grunner valgte å si opp vedlikeholdskontrakten med Otis. Blant de andre årsakene er; - manglende servicebesøk i 2000, - manglende tilbakemedinger på heiskontrollens bemerkninger, - manglende vilje til å informere borettslagets om ens egne heiser, - manglende tilbakemeldinger på borettslagets henvendelser, - manglende forbedringer etter Otis overtakelse av Access, - manglende dokumentasjon knyttet til faktura, Oppsigelsen skjedde på et tidspunkt som ikke var i henhold til vedlikeholdskontrakten, men Otis aksepterte oppsigelsen i jaunar I ettertid er det også klart at Otis ikke utførte det kontraktsfestede og forskuddsbetalte vedlikeholdsbesøk i 2002, noe som alene representerer kontraktsbrudd fra Otos sin side. Borettslaget har krevd pengene tilbake, i brev av 14. februar 2003, men har så langt ikke mottatt noen tilbakemelding. Access har imidlertid tilbakebetalt borettslaget det laget krevde for manglende vedlikeholdsbesøk i 2000.

9 9 Borettslaget Hagegata 39 I november stanset heisen i A-oppgangen ved inngangen på kuldeperioden. Det ble avdekket at varmeovnen i heiskontrollrommet, samt i bunnen av heissjakten ikke fungerte, og det ble bestilt nye og større ovner som raskt ble installert av elektriker. Samtidig bad borettslaget om tre ulike tilbud på innstallering av varmekabel på sylinderen i ytre heissjakt. Parallelt med dette ble det bedt om tilbud på vedlikeholdsavtale for hele anlegget. Ribe Heis as leverte de rimeligste og kvalitetsmessig beste tilbudene og ble akseptert som leverandør av varmekabel, foruten heisservice fra og med Årlig kostnad for vedlikeholdskontrakten for heisene blir med Ribe heis vel 40 prosent lavere enn med Otis. Samtidig bytter borettslaget leverandør av heisalarmtjenester, knyttet til uthenting av folk fra heis når den står. Mens Falken samarbeidet med Otis er det Vaktservice som nå har denne oppgaven. Siden begynnelsen på desember 2002 er det ikke registrert driftsforstyrrelser på borettslagets heiser. Rutinen i dag er at all heisvedlikehold ut over ordinære servicebesøk først skal klareres med borettslagets tillitsvalgte. Vedlikehold Det er ikke utført større vedlikeholdsarbeider i Borettslaget gjennomførte imidlertid på høsten en oppgradering av målertavlene i de to kjellerne, og investeringene der beløper seg til vel kroner. Opak ble engasjert for å avdekke manglene i forkant og kontrollere arbeidet i etterkant, som ble utført av Tandbergs elektriske. Det er eierne som har ansvaret for det elektriske anlegg, og dette var hovedargumentet for at dette skjedde. Årsaken til at dette skjedde på høsten var forliket med Inka Eiendom som gjorde at borettslaget fikk penger til å utføre jobben. Det vises til arbeider vedrørende heiser i 2002, i eget kapittel om heiser. Det er gjort styrevedtak på drenering i Hagegt/Sigurdsgt. Borettslaget har budsjettert med kroner som lagets andel for dette arbeidet som skjer i samarbeid med seksjon to i sameiet. Det er budsjettert med januar som utbetalingsmåned, men arbeidet er ennå ikke utført. Seksjon to i sameiet hadde påtatt seg oppgaven å styre dette, men intet har skjedd. Se kapittel om sameiet. Det ble i 2002 igangsatt arbeid med å bytte tavla til callinganlegget. Tavla ble byttet i mars Etter småmangler ved installeringen er tavla nå operativ. Det er ikke mottatt melding om at tavla ikke fungerer. Flere vedlikeholdsoppgaver står for dør, blant annet fjerning av grafitti på fasade, også dette i samarbeid med seksjon to, som ikke har bidratt med sin del av kostnaden for rehabiliteringsarbeidet for fasaden i 1997/8.

10 10 Borettslaget Hagegata 39 Av andre oppgaver er utbedring av mangler jfr. forliket med Inka Eiendom. Stevning mot/forlik med Inka Eiendom Når det gjelder detaljer knyttet til stevningen av Inka Eiendom vises til borettslagets første prosesskrift med stevning datert 26. januar 2001, motpartens svar og borettslagets andre prosesskrift med svar på motpartens svar. Kopier av dette kan fås fra borettslaget. Inka Eiendom kjøpte borettslagsdelen av Hagegaten 39 AS i august 1997 med sikte på å oppgradere seksjonen til 30-års standard boliger bestående av 2 og 3-roms leiligheter i et alletede etablert borettslag. Allerede høsten 1998 sendte borettslaget brev til Inka Eiendom med spørsmål om framdriften vedrørende mangler. I svaret borettslaget mottok innrømmet selskapet at det var flere avtalte arbeider som ikke var utført. Kort fortalt går borettslagets stevning på mangler på utførte arbeider, på mangler på eiendommen og mangler i leiligheter. Kravet var prisavslag på rehabiliteringen, og i borettslagets første prosesskeift ble erstatningskravet stipulert til vel kroner. Andelseiere ble i rundskriv bedt om å melde inn sine mangler innen 15. mai 2000, og alle mottatte reklamasjoner ble tatt med i stevningen. Blant de dyre kravene var lekkasje i kjeller under oppgang B ved tungt regnfall. Advokatfirmaet Haavind Vislie ble kontaktet av borettslaget etter styrevedtak 7. mars 2000, og derfra er det advokat Jan-Erik Nielsen og advokatfullmektig Harald Lund Frederiksen som har bistått selskapet. Det meste av arbeidet ble lagt ned i løpet av året I august 2001 ble det gjennomført samtaler mellom partene uten at en kom til en løsning. Men en ble enig om hva en var uenig om og Inka Eiendom aksepterte et visst ansvar. Det en ikke var enig om var størrelsen på kompensasjonen Inka Eiendom skulle betale borettslaget. Borettslagets krav var da justert ned til kroner, ved at flere poster ble utelatt som tvilsomme i forhold til resultatet etter en juridisk behandling for en domstol. Det øvrige i kravet følte borettslaget og dets juridiske rådigivere seg rimelig sikre på holdt for en domstolsbehandling. Saken lå stort sett i bero etter dette og ble berammet i Oslo tingrett, først til juni, deretter flyttet til 2. september Det var avsatt tre dager til saken. Styret startet sin avsluttende behandling av saken ved et styremøte på Haavind Vislies kontor 23. august. Der ble hovedprinsippene for styrets strategi ble lagt. Borettslagets advokat utarbeidet et siste prosesskrift til Oslo Tingrett, med kopi til motpartens advokat. Dette resulterte i en rask tilbakemelding fra motpartens advokat med to alternativ; et pengebeløp samt utførelse av erkjente mangler, eller et høyere pengebeløp uten ansvar for å utbedre erkjennte mangler.

11 11 Borettslaget Hagegata 39 Etter en e-postutveksling om formiddagen 23. august endte styret på at en heller ville akseptere et pengebeløp der Inka Eiendom var ute av verden enn det motsatte. Forlik ble inngått 29. august 2002, der borettslaget mottar kroner i kompensasjon innen 2. september. Saken er dermed ute av verden når det gjelder stevningen av 26. januar 2001 med tillegg. Avtaler Borettslaget har en rekke faste leverandører av varer og tjenester var dette: Forretningsførertjenester: OBOS Eiendomsforvaltning as. Forvaltningskonsulent er Terje Sørhuus, tlf Revisjonstjenester: Otterstads Revisjonskontor as Tjenesteleverandører: Vask av trapperom en gang ukentlig: Tripp Trapp Renhold as Låssystem: Låshuset Larsens eftf. as, Dronningenagt. 32. Heisvedlikehold: Otis as Heisalarm for uthenting ved driftsstans: Falken as Brannalarm, service: Siemens as Kabel-TV leveranser, samt div. andre tjenester. Telenor Avidi as Via sameiet kjøpes følgende tjenester: Snømåking/strøing: Oslo Vei as Endringer ved årsskiftet: Borettslaget valgte å si opp avtalene med Otis/Falken ved årsskiftet grunnet mislighold fra leverandørenes side. Nye leverandører er Ribe Heis as og Vaktservice as. Endringer i 2003: Borettslaget valgte i mars å bytte ut låssystemet CBM-154 og eksisterende leverandør. Ny leverandør av nøkler m.v. er: Låsmester1 (i Kjølberggt.). Der dette er formålstjenelig har borettslaget innhentet tilbud fra flere leverandører. Borettslagets generelle økonomi 70 prosent av kostnadene til borettslaget er knyttet til renter på Husbanklån. Rentenivået der er med andre ord avgjørende for borettslagets økonomi og for husleienivået. Som en følge av kompensasjonen fra Inka Eiendom, samt refusjon av en betydelig del av de betalte advokatkostnadene har borettslaget noen driftsmidler til rådighet. Dette gir mulighet til diverse vedlikehold, som dels også er utført. Pengene vil disponeres i den grad dette er nødvendig til vedlikehold og brannsikring, samt annet nødvendig

12 12 Borettslaget Hagegata 39 arbeide som for eksempel drenering i Hagegt./Sigurdsgt., som det er budsjettert med i januar Styret tar sikte på at vedlikehold som ikke MÅ utføres, ikke blir utført med det første. Styret valgte å ikke øke husleien i Årsaken til dette var en ekstra stor husleieøkning i 2002 som en følge av usikkerhet knyttet til kostnader i forbindelse med stevningen mot Inka Eiendom. Nå er denne saken avklart og borettslagets rammebetingelser er i større grad kjent for årene som kommer. Fremtidig husleienivå vil ligge slik at borettslaget over driften kan generere et overskudd stort nok til å kunne avsette tilstrekkelig med penger til vedlikeholdsfondet som ble opprettet av generalforsamlingen i Fremtidig husleie Tre per dags dato kjente forhold påvirker fremtidig husleienivå: 1. Alminnelig kostnadsutvikling og vedlikeholdsbehov 2. Opphør av eksisterende fastrenteavtale i Husbanken 3. Opphør av avdragsfri periode på Husbanklån Når det gjelder første punkt vil borettslaget forsøke å øke inntektene i tråd med kostnadsøkningen. Vedlikeholdsbehovet vil imidlertid kunne påvirke husleienivået. Mest avgjørende er likevel betingelsene knyttet til borettslagets Husbanklån. Hvordan påvirkes husleie av renteendringer på Husbanklånet? Husbanklånet er på 13,5 millioner kroner og er et annuitetslån (dvs at en betaler det samme terminbeløpet (avdrag + renter) gjennom hele lånets løpetid dersom renten er uforandret. Etter hvert som lånet nedbetales, vil renteandelen av terminbeløpet bli mindre og avdragsdelen øke tilsvarende.). En renteendring på 0,5% på borettslagets lån utgjør ,- kr (gjennomsnittlig 225 kr/mnd/leil). Fastrenteavtalen går ut Lånet er avdragsfritt til juni Gitt gjeldende rente og nedbetalingsprofil, vil første avdrag, stort kr ,-, bli betalt Hvert kvartal øker avdragsdelen med ca kr 1.100,-, mens renteandelen avtar tilsvarende. Terminbeløp blir da kr ca kr ,- ( for et helt år). Avdrag for året 2007 ser ut til å bli kr ,-. Husbankrenta må reduseres til vel 3% før rentegevinsten dekker avdragene. Skatteeffekten kan vi se bort fra, siden den kommer den enkelte andelseier «til gode». Rentereduksjoner resulterer i, for låntagere, høyere skatt. Avdrag 2008 blir ca kr ,-.

13 13 Borettslaget Hagegata 39 Med uforandret lånerente betyr dette en gjennomsnittlig husleieøkning på 1100 kr/mnd/leil. når en skal starte på avdragsbetalingen. Du kan finne ca-tall for egen leilighet ved å ta utgangspunkt i den gjennomsnittlige husleie for alle leiligheter på vel 4400 kr. Forbehold: Regnestykkene er veiledende og gir ikke nødvendigvis et korrekt bilde av borettslagets fremtidige husleie, og er heller ikke bindene for fremtidige styrevedtak. Per 22. mars opplyser Husbanken at det tilbys fastrentelån til 5,5 prosent fra juni Flytende rente ligger på 7,2 prosent. Oslo REGNSKAPET FOR 2002 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for borettslag. Resultatet av driften året 2002 viser en endring i disponible midler på kr ,- slik at disponible midler pr utgjør kr ,-, og som styret foreslår overført til driften Inntektene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr ,-,-. De viktigste årsakene til avviket skyldes erstatning fra Inka Eiendom as etter forlik. Utgiftene i 2002 var totalt kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til totalbudsjettet, med unntak av noen få enkeltposter. - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var ekstraordinære vedlikeholdsutgifter til heis og elektrisk anlegg. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning. Forøvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet.

14 14 Borettslaget Hagegata 39 Kostnadsdiagram Andre driftsutgift. 4 % Avdrag 3 % Rep.vedlh./invest. Pers.kost./styreh. 12 % 1 % Kom.avg./forsikr. 9 % Energi og brensel 5 % Div. honorarer 4 % Finanskostnader 62 % 5. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr : Mellomregningskonto (foliokonto) Særvilkårskonto (6 mnd. binding) Negativ kasse (overtrekk) 3,25 % p.a. 6,85 % p.a. 1,75 % pr. mnd. STRØMPRISENE Kraftprisene har siste år øket betydelig og det forventes også en kraftig økning i Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift. Kraftpris utgjør ca. 35 %, nettleie ca. 30 % og statlige avgifter ca. 35 %. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer økte kraftig i Det er også for 2003 en kraftig økning i forsikringspremiene som i hovedsak skyldes ca. 6% økning i byggeindeksen, staten har økt naturskadepremien og i tillegg en generell økning i alle forsikringsselskapene.

15 15 Borettslaget Hagegata 39 Økningen av borettslagets forsikringspremie for 2003 er på 8%. KOMMUNALE AVGIFTER Ingen økning i Renovasjonsavgiften. Vann- og avløpsavgiften øker med 2,5% fra 2002 til ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning.

16 16 Borettslaget Hagegata INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2003 (BUDSJETT) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i år Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2003.) Oversikten er basert på uendrede husleier for året I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter drenering i Hagegt. Og Sigurdsgt. for å forebygge lekkasjer inn i kjelleren under A-oppgangen. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet reduksjon i de disponible midler på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Kostnadsdiagram Andre driftsutgift. 5 % Rep.vedlh./invest. 21 % Avdrag 3 % Div. honorarer 4 % Energi og brensel 4 % Pers.kost./styreh. 1 % Kom.avg./forsikr. 8 % Finanskostnader 54 % Oslo, I styret for borettslaget Hagegt. 39 Frode Eriksen/s/ Liv Blom/s/ Svein Olav Staalen/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 351 Haugerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag avholdes mandag 05.05.2003 kl. 18.00 i Menighetssalen i Røa kirke, Nordengveien 9. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i AS St. Halvardsgate 25 A-C, avholdes tirsdag 31. mai 2011, kl. 18:00 i rulleboden ved vaskeriet i St. Halvardsgate 25A. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer