Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, holdes onsdag 21. mai 2003, kl i Hagegata 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen. C) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. D) Opptak av navnefortegnelse. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2002 Behandling av regnskap 2002 og disponible midler. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 5: SPØRSMÅL OM ANSVARSFRIHET 6. INNKOMNE FORSLAG 1) Trivselsregler for borettslaget Hagegt. 39 2) Tømming av boder 3) Vedlikeholdsfond 4) Etablering av FellesMål Forslagene er utdypet bak i heftet. 7. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 1 styremedlem for 2 år. B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år. Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39 Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/ I generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Borettslaget Hagegata 39 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: VALGT Leder : Frode Eriksen 2002 for to år Styremedlem : Are Wormnes 2001 for to år Styremedlem : Svein Olav Staalen 2002 for to år Varamedlem : Liv Blom 2002 for ett år Varamedlem : Robert Kresz 2002 for ett år 2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Iht. regnskapsloven 3-3 omfattes boligselskapet av likestillingsloven og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre, komitéer og utvalg. Boligselskapets styre består av 0 kvinner og 3 menn. Styrets leder er mann. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning A.S. Borettslagets revisor er Otterstads Revisjonskontor A/S. EIENDOMMEN Borettslaget består av en del av én bygning med tilsammen 25 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslagets eiendom har gårdsnr. 231 bruksnr. 164, seksjonsnr. 1 og er på 494 m2. Borettslaget ligger i Oslo og har som hovedformål å leie ut boliger til andelseierne. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter

3 3 Borettslaget Hagegata 39 ved bygge-anleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. BORETTSLAGETS LÅN Borettslaget har lån i Husbanken og i Oslo Energi. Se oversikt Eiendeler og gjeld samt note i regnskapet. TELENOR Borettslaget er for tiden tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning AS om rabattordning på teletjenester for den enkelte beboer. EL- KRAFT-AVTALE OBOS har fremforhandlet avtale med Oslo Energi AS for leveranse av El-kraft. Borettslaget har tiltrådt denne avtalen. AVTALE OM OLJELEVERANSE OBOS har inngått samarbeidsavtale med AS Norske Shell om levering av fyringsolje til rabatterte priser. Boligselskapet har tiltrådt denne avtalen. FORSIKRING Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige NOR og forsikringsnummeret er Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at borettslaget til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte andelseier gjør inne i boligen. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

4 4 Borettslaget Hagegata 39 EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER Andelseierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkeltes andel av borettslagets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler samt ligningsverdi. Omsetning av selskapets leiligheter skjer til markedspris. Det finnes ikke generelle takster for leilighetene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for leilighetene. Når det gjelder øvrige leilighetsopplysninger, henvises det til egen note i årsregnskapet. 3. STYRETS ARBEID Hovedsakene: Saken reist mot Inka Eiendom as forlikes, noe som gir laget tilbake kroner i prisavslag/kompensasjon Rettshjelpsdelen av lagets forsikring blir akseptert gjeldende for hele saken noe som gir vel kroner i refusjon fra Gjensidige Otis as vrakes som leverandør av heisservice etter mislighold av kontrakt og ny avtale inngås med Ribe Heis as Over kroner gjenvinnes ved en gjennomgang av fakturaer fra Otis as, samt krav om refusjon av forskudd for ikke-leverte tjenester Det investeres vel kroner i nye varmeovner og varmekabel i heisen i oppgang A. Så langt har heisen ikke stanset Det investeres vel kroner for å få målerskapene i de to kjellerne i forskriftsmessig stand Ni leiekontrakter omsettes hvorav tre på høsten. Høsten gir også fallende priser og tregere marked Historien på 10 sekunder Eiendommen med gårs og bruksnummer 231/164 ble påbegynt og satt opp midt under boligkrakket i Oslo som startet i jula 1898 og varte gjennom hele Bygningen stod ferdig for innflytting i Bygingen har hatt flere eiere, hvorav et aksjeselskap registrert i Oslo handelsregister eide bygget i 60 år fra 1916 til Bygget ble solgt på tvangsauksjon for å drive inn skattegjeld til kemneren på slutten av 1980-tallet. Borettslaget Hagegt. 39 ble jurudisk etablert 20. september 1996 av Hagegaten 39 AS, som i sin tur hadde kjøpt bygget av Forsvarets Personellservice i I august 1997 ble bygget seksjonert, der Hagegaten 39 AS beholdt næringseiendommen som seksjon to, mens borettslagsdelen ble solgt til Inka Eiendom as. Inka Eiendom rehabiliterte borettslagsdelen og solgte boliger til andelseiere fra høsten 1997.

5 5 Borettslaget Hagegata 39 Borettslagets reelle drift slik intensjonen er i borettslagsloven, startet 2. april 1998 da en konstituerende generalforsamling valgte styret i borettslaget bestående av andelseiere som bodde der. Styret viser til en egen publikasjon vedr. borettslagets historie «gnr. 231, bnr. 164», som er produsert for å kaste lys over bygningens over hundreårige historie og borettslaget fem første (reelle) driftsår. Styrearbeidet Styret har avholdt seks styremøter i 2002; 13. mars, 3. april, 12. juni, 23. august, 16. oktober og 5. desember. Alle møter avholdes privat i Hagegt. 39, men i 2002 ble augustmøtet avholdt hos advokatfirmaet Haavind Vislie der ett styremedlem var med på telefon. Blant styresaker som ble behandlet i 2002 var: - Stevningen av Inka Eiendom, som i august 2002 endte med forlik - Problemer med heis og oppgradering av varmeutstyr - Innbrudd i postkasser - Tagging på fasade - Klage på andelseier vedr. støy - Forbredelser til generalforsamling - Etablering av kraftavtale, fullmakt til OBOS - Konstituering av nytt styre - Mangellapp fra Heiskontrollen - Utbedringsbehov - Vinterlagring av utemøbler - Vinterlagring av en motorsykkel - Tilsetting av vaktmester - Avserning av penger til høyrentekonto med mer Intern informasjon Det ble avholdt et informasjonsmøte i forbindelse med generalforsamlingen den 15. mai. Lokalene for generalforsamlingen var ABC Trafikkinstitutt i Hagegt. Det vil si vis a vis borettslaget i krysset Hagegt./Sigurdsgt. Likevel deltok bare ni andelseiere, hvorav en via fullmakt. Imidlertid er lokalet nært, og bra for dette formål og forsøkes beholdt som møtelokale. Styret informerer om de viktigste sakene gjennom nummererte rundskriv, samt ved oppslag etter behov. I 2002 ble det distribuert fire rundskriv: 10. mars: Oppslag vedr. tidspunkt for generalforsamling. 7. juni: Dugnad, leie av kontainer, fellesareal, grill, sykkelbod, heis i A-oppgang, stevning, næringslokalet og generalforsamlingens referat. 30. august: Forlik med Inka Eiendom.

6 6 Borettslaget Hagegata oktober: Endringer husleie, dreneringsarbeider, spørsmål om vedlileholdsoppgaver, dispensasjon i forb. med vinterlagring av motorsykkel, arbeider i seksjon to, leie av gategrunn i forb. med arbeid på Tøyen senter. Borettslaget distribuerte i år 2000 styrets vedtak til alle andelseiere, men fikk ingen respons da en sluttet med dette. Ingen har bedt om å bli informert om sakene styret behandler eller styrets vedtak. Styret velger derfor å informere om de saker en mener har almen interesse gjennom rundskriv, som jfr. trivselsreglene er å anse som en del av disse. En forholdsvis stor del av lagets andelseiere er representert i styret, fem av 25, selv om det reelle antall beboere jfr. folkeregistret er nesten det dobbelte. Dugnad 12. juni inviterte styret til dugnad, som forsøkes gjort til en årlig foreteelse. Fra enkelte andelseiere, spesielt blant de tilflyttende, ble dette nevnt som et positivt tiltak for at en skal kunne se sine nye naboer. Bomiljø Det ble mottatt en klage for brudd på trivselsregler i 2002, knyttet til støy. Denne saken er avklart. Ut over dette foreligger der ved årsskiftet ingen uavklarte saker fra andelseiere knyttet til brudd på trivselsregler, husleiekontrakt e.l. Endring i 2003: I januar 2003 tok borettslagets styre på eget initiativ opp med en andelseier en parabolantenne montert i strid med trivselsregler og husleiekontrakt. Styrets framsatte krav ble fulgt opp. Denne saken er avklart. Nærmiljø Byggearbeidene i Kjølberggt. ble avsluttet høsten 2001 som siste prosjekt i «Miljøbyen Gamle Oslo». Det foreligger en reguleringsplan for Sigurdsgt, som vil gjøre stengningen av gata permanent. Borettslaget har uttalt seg positivt til dette. Planen er at en tredel av gatas bredde mellom Kolstadgt. og Hagegt. skal ombygges til fortau på borettslagets side. Borettslaget har uttalt seg positivt til dette, men bedt om at dette skjer i den grad dette ikke er til hinder for at andelseiere i gata kan benytte flyttebil til og fra hovedinngangen. Borettslaget er medlem av Tøyen/Nedre kampen vel. Kjæledyr Ved årsskiftet var det registrert kjæledyr i fire leiligheter. Leil. 1: katt Leil. 2: katt (2), fugl (2) Leil. 10: fugl

7 7 Borettslaget Hagegata 39 Leil. 22: hund Endringer i 2003: Leil. 22 ble solgt 15. januar. Framleie Ved årsskiftet var en leilighet framleid grunnet studier i utlandet. Salg av leiekontrakter Åtte av leiekontraktene i borettslaget ble omsatt i løpet av året, mens det var igangsatt salg for en niende der eierskiftet skjedde i januar Foregående år er det omsatt 2-4 leiekontrakter per år. Prisene første halvår var svært gode ofte med salg etter en visning. Etterspørsel og priser falt i andre halvår. Tøyen anses likevel som et attraktivt strøk i Oslo. Sameiet Bygården på eiendommen 231/164 er organisert som et sameie, der borettslaget utgjør seksjon en. Seksjon to eies av Hagegaten 39 AS og utgjør det meste av 1. etasje i oppgang B, samt en betydelig del av kjelleren. Det ble avholdt ordinært sameiemøte Styret utgjøres av Frode Eriksen (leder), samt Svein Olav Staalen og Øistein Haugen, sistnevnte for seksjon to. Borettslaget mener at det er mulig å kommunisere med eier av seksjon to, men er svært misfornøyd med seksjonens holdning til sin egen eiendom i Hagegt. 39, samt overfor de fordringer borettslaget har overfor denne seksjonen, og generell arbeidshastighet. Per dags dato mener borettslaget å kunne dokumentere følgende fordringer og uavklarte forhold overfor seksjon to - i ikkeprioritert rekkefølge: 1. Manglende oppussing av sykkelbod i tråd med avtale om salg av kjellerareale i 1999, og i brev av 15. mai Manglende bidrag til fasadearbeider i forb. med rehabiliteringen av borettslaget i 1997/98 3. Manglende tetting i tak/vegger i kjellerne som følge av installasjonsarbeider i Påpekt av brannvesenet ved befaring Salg av kjellerareale i 1999 er ikke fulgt opp slik en forventet og avtalen var. Reseksjonering er ikke foretatt og salgssummen er ikke overført til borettslaget. 5. Diverse arbeider i hjørneleiligheter som følge av skader etter setningsskade. Flere avtaler med andelseierne ble inngått i 2001 men er ikke fulgt opp etter en befaring i mars Kravene vurderes overtatt av borettslaget. For to av leilighetene er kravene framsatt og delvis dokumentert før leilighetene ble solgt i Drenering i Hagegt/Sigurdsgt. Muntlig avtalt at dette skulle følges opp av Hagegaten 39 AS. Har ikke skjedd. Har avtalt at seksjon to skal ta en tredel av totalkostnaden, beregnet til vel kroner.

8 8 Borettslaget Hagegata Befaringen «Brannsikker Bygård» den 26. februar avdekket av seksjon to trolig ikke er brannsikret med alarm eller annet utstyr. Borettslaget vil fremme krav om at tilknytning skjer til borettslagets anlegg for seksjonseiers regning, evt. annen tilfredsstillende løsning. Forholdene blir våren 2003 tatt opp med seksjonseier med det formål å sette opp en avtale som gir en klar tidsfrist på utføring av arbeid. Heiser Borettslaget har ikke vært fornøyd med driftssikkerheten knyttet til våre heiser og har ved flere anledninger kontaktet Access/Otis for å få tilbakemedling eller råd på hva borettslaget kan eller bør gjøre for å bedre driftssikkerheten uten at vi har fått noen konkrete svar. For borettslaget har kostnadene knyttet til heisstans vært betydelige, og ligget rundt kroner de siste årene. Dette kommer i tillegg til en årlig kostnad for heisvedlikehold på vel kroner. Våren 2002 gjennomfører borettslaget en måling av temperaturen i ytre heissjakt, som må sies å stå for 90 prosent av problemene med borettslagets heiser. Da kommer det fram at heissjakten ikke isolerer så godt som spesifikasjonen fra heisleverandøren viser. Borettslaget vurderer å bruke dette i saken mot Inka Eiendom for å utvide grunnlaget for stevningen siden det er dette selskapet som har konstruert og satt opp ytre heissjakt. Dette skjer likevel ikke ettersom saken forlikes. Høsten 2002 mottar borettslaget et svært høyt antall besøk fra Otis på våre heiser, i hovedsak grunnet driftsforstyrrelser. Avtalen har vært utformet slik at Otis kommer automatisk uten at borettslaget har noen kontroll på når eller hvor mange servicebesøk Otis gjennomfører som følge av heisstans. Bare ett av sju servicebesøk høsten 2002 er utført etter bestilling fra styret i borettslaget. Styret fant til slutt denne situasjonen som så uholdbar at en blant annet på bakgrunn av denne, samt en rekke andre grunner valgte å si opp vedlikeholdskontrakten med Otis. Blant de andre årsakene er; - manglende servicebesøk i 2000, - manglende tilbakemedinger på heiskontrollens bemerkninger, - manglende vilje til å informere borettslagets om ens egne heiser, - manglende tilbakemeldinger på borettslagets henvendelser, - manglende forbedringer etter Otis overtakelse av Access, - manglende dokumentasjon knyttet til faktura, Oppsigelsen skjedde på et tidspunkt som ikke var i henhold til vedlikeholdskontrakten, men Otis aksepterte oppsigelsen i jaunar I ettertid er det også klart at Otis ikke utførte det kontraktsfestede og forskuddsbetalte vedlikeholdsbesøk i 2002, noe som alene representerer kontraktsbrudd fra Otos sin side. Borettslaget har krevd pengene tilbake, i brev av 14. februar 2003, men har så langt ikke mottatt noen tilbakemelding. Access har imidlertid tilbakebetalt borettslaget det laget krevde for manglende vedlikeholdsbesøk i 2000.

9 9 Borettslaget Hagegata 39 I november stanset heisen i A-oppgangen ved inngangen på kuldeperioden. Det ble avdekket at varmeovnen i heiskontrollrommet, samt i bunnen av heissjakten ikke fungerte, og det ble bestilt nye og større ovner som raskt ble installert av elektriker. Samtidig bad borettslaget om tre ulike tilbud på innstallering av varmekabel på sylinderen i ytre heissjakt. Parallelt med dette ble det bedt om tilbud på vedlikeholdsavtale for hele anlegget. Ribe Heis as leverte de rimeligste og kvalitetsmessig beste tilbudene og ble akseptert som leverandør av varmekabel, foruten heisservice fra og med Årlig kostnad for vedlikeholdskontrakten for heisene blir med Ribe heis vel 40 prosent lavere enn med Otis. Samtidig bytter borettslaget leverandør av heisalarmtjenester, knyttet til uthenting av folk fra heis når den står. Mens Falken samarbeidet med Otis er det Vaktservice som nå har denne oppgaven. Siden begynnelsen på desember 2002 er det ikke registrert driftsforstyrrelser på borettslagets heiser. Rutinen i dag er at all heisvedlikehold ut over ordinære servicebesøk først skal klareres med borettslagets tillitsvalgte. Vedlikehold Det er ikke utført større vedlikeholdsarbeider i Borettslaget gjennomførte imidlertid på høsten en oppgradering av målertavlene i de to kjellerne, og investeringene der beløper seg til vel kroner. Opak ble engasjert for å avdekke manglene i forkant og kontrollere arbeidet i etterkant, som ble utført av Tandbergs elektriske. Det er eierne som har ansvaret for det elektriske anlegg, og dette var hovedargumentet for at dette skjedde. Årsaken til at dette skjedde på høsten var forliket med Inka Eiendom som gjorde at borettslaget fikk penger til å utføre jobben. Det vises til arbeider vedrørende heiser i 2002, i eget kapittel om heiser. Det er gjort styrevedtak på drenering i Hagegt/Sigurdsgt. Borettslaget har budsjettert med kroner som lagets andel for dette arbeidet som skjer i samarbeid med seksjon to i sameiet. Det er budsjettert med januar som utbetalingsmåned, men arbeidet er ennå ikke utført. Seksjon to i sameiet hadde påtatt seg oppgaven å styre dette, men intet har skjedd. Se kapittel om sameiet. Det ble i 2002 igangsatt arbeid med å bytte tavla til callinganlegget. Tavla ble byttet i mars Etter småmangler ved installeringen er tavla nå operativ. Det er ikke mottatt melding om at tavla ikke fungerer. Flere vedlikeholdsoppgaver står for dør, blant annet fjerning av grafitti på fasade, også dette i samarbeid med seksjon to, som ikke har bidratt med sin del av kostnaden for rehabiliteringsarbeidet for fasaden i 1997/8.

10 10 Borettslaget Hagegata 39 Av andre oppgaver er utbedring av mangler jfr. forliket med Inka Eiendom. Stevning mot/forlik med Inka Eiendom Når det gjelder detaljer knyttet til stevningen av Inka Eiendom vises til borettslagets første prosesskrift med stevning datert 26. januar 2001, motpartens svar og borettslagets andre prosesskrift med svar på motpartens svar. Kopier av dette kan fås fra borettslaget. Inka Eiendom kjøpte borettslagsdelen av Hagegaten 39 AS i august 1997 med sikte på å oppgradere seksjonen til 30-års standard boliger bestående av 2 og 3-roms leiligheter i et alletede etablert borettslag. Allerede høsten 1998 sendte borettslaget brev til Inka Eiendom med spørsmål om framdriften vedrørende mangler. I svaret borettslaget mottok innrømmet selskapet at det var flere avtalte arbeider som ikke var utført. Kort fortalt går borettslagets stevning på mangler på utførte arbeider, på mangler på eiendommen og mangler i leiligheter. Kravet var prisavslag på rehabiliteringen, og i borettslagets første prosesskeift ble erstatningskravet stipulert til vel kroner. Andelseiere ble i rundskriv bedt om å melde inn sine mangler innen 15. mai 2000, og alle mottatte reklamasjoner ble tatt med i stevningen. Blant de dyre kravene var lekkasje i kjeller under oppgang B ved tungt regnfall. Advokatfirmaet Haavind Vislie ble kontaktet av borettslaget etter styrevedtak 7. mars 2000, og derfra er det advokat Jan-Erik Nielsen og advokatfullmektig Harald Lund Frederiksen som har bistått selskapet. Det meste av arbeidet ble lagt ned i løpet av året I august 2001 ble det gjennomført samtaler mellom partene uten at en kom til en løsning. Men en ble enig om hva en var uenig om og Inka Eiendom aksepterte et visst ansvar. Det en ikke var enig om var størrelsen på kompensasjonen Inka Eiendom skulle betale borettslaget. Borettslagets krav var da justert ned til kroner, ved at flere poster ble utelatt som tvilsomme i forhold til resultatet etter en juridisk behandling for en domstol. Det øvrige i kravet følte borettslaget og dets juridiske rådigivere seg rimelig sikre på holdt for en domstolsbehandling. Saken lå stort sett i bero etter dette og ble berammet i Oslo tingrett, først til juni, deretter flyttet til 2. september Det var avsatt tre dager til saken. Styret startet sin avsluttende behandling av saken ved et styremøte på Haavind Vislies kontor 23. august. Der ble hovedprinsippene for styrets strategi ble lagt. Borettslagets advokat utarbeidet et siste prosesskrift til Oslo Tingrett, med kopi til motpartens advokat. Dette resulterte i en rask tilbakemelding fra motpartens advokat med to alternativ; et pengebeløp samt utførelse av erkjente mangler, eller et høyere pengebeløp uten ansvar for å utbedre erkjennte mangler.

11 11 Borettslaget Hagegata 39 Etter en e-postutveksling om formiddagen 23. august endte styret på at en heller ville akseptere et pengebeløp der Inka Eiendom var ute av verden enn det motsatte. Forlik ble inngått 29. august 2002, der borettslaget mottar kroner i kompensasjon innen 2. september. Saken er dermed ute av verden når det gjelder stevningen av 26. januar 2001 med tillegg. Avtaler Borettslaget har en rekke faste leverandører av varer og tjenester var dette: Forretningsførertjenester: OBOS Eiendomsforvaltning as. Forvaltningskonsulent er Terje Sørhuus, tlf Revisjonstjenester: Otterstads Revisjonskontor as Tjenesteleverandører: Vask av trapperom en gang ukentlig: Tripp Trapp Renhold as Låssystem: Låshuset Larsens eftf. as, Dronningenagt. 32. Heisvedlikehold: Otis as Heisalarm for uthenting ved driftsstans: Falken as Brannalarm, service: Siemens as Kabel-TV leveranser, samt div. andre tjenester. Telenor Avidi as Via sameiet kjøpes følgende tjenester: Snømåking/strøing: Oslo Vei as Endringer ved årsskiftet: Borettslaget valgte å si opp avtalene med Otis/Falken ved årsskiftet grunnet mislighold fra leverandørenes side. Nye leverandører er Ribe Heis as og Vaktservice as. Endringer i 2003: Borettslaget valgte i mars å bytte ut låssystemet CBM-154 og eksisterende leverandør. Ny leverandør av nøkler m.v. er: Låsmester1 (i Kjølberggt.). Der dette er formålstjenelig har borettslaget innhentet tilbud fra flere leverandører. Borettslagets generelle økonomi 70 prosent av kostnadene til borettslaget er knyttet til renter på Husbanklån. Rentenivået der er med andre ord avgjørende for borettslagets økonomi og for husleienivået. Som en følge av kompensasjonen fra Inka Eiendom, samt refusjon av en betydelig del av de betalte advokatkostnadene har borettslaget noen driftsmidler til rådighet. Dette gir mulighet til diverse vedlikehold, som dels også er utført. Pengene vil disponeres i den grad dette er nødvendig til vedlikehold og brannsikring, samt annet nødvendig

12 12 Borettslaget Hagegata 39 arbeide som for eksempel drenering i Hagegt./Sigurdsgt., som det er budsjettert med i januar Styret tar sikte på at vedlikehold som ikke MÅ utføres, ikke blir utført med det første. Styret valgte å ikke øke husleien i Årsaken til dette var en ekstra stor husleieøkning i 2002 som en følge av usikkerhet knyttet til kostnader i forbindelse med stevningen mot Inka Eiendom. Nå er denne saken avklart og borettslagets rammebetingelser er i større grad kjent for årene som kommer. Fremtidig husleienivå vil ligge slik at borettslaget over driften kan generere et overskudd stort nok til å kunne avsette tilstrekkelig med penger til vedlikeholdsfondet som ble opprettet av generalforsamlingen i Fremtidig husleie Tre per dags dato kjente forhold påvirker fremtidig husleienivå: 1. Alminnelig kostnadsutvikling og vedlikeholdsbehov 2. Opphør av eksisterende fastrenteavtale i Husbanken 3. Opphør av avdragsfri periode på Husbanklån Når det gjelder første punkt vil borettslaget forsøke å øke inntektene i tråd med kostnadsøkningen. Vedlikeholdsbehovet vil imidlertid kunne påvirke husleienivået. Mest avgjørende er likevel betingelsene knyttet til borettslagets Husbanklån. Hvordan påvirkes husleie av renteendringer på Husbanklånet? Husbanklånet er på 13,5 millioner kroner og er et annuitetslån (dvs at en betaler det samme terminbeløpet (avdrag + renter) gjennom hele lånets løpetid dersom renten er uforandret. Etter hvert som lånet nedbetales, vil renteandelen av terminbeløpet bli mindre og avdragsdelen øke tilsvarende.). En renteendring på 0,5% på borettslagets lån utgjør ,- kr (gjennomsnittlig 225 kr/mnd/leil). Fastrenteavtalen går ut Lånet er avdragsfritt til juni Gitt gjeldende rente og nedbetalingsprofil, vil første avdrag, stort kr ,-, bli betalt Hvert kvartal øker avdragsdelen med ca kr 1.100,-, mens renteandelen avtar tilsvarende. Terminbeløp blir da kr ca kr ,- ( for et helt år). Avdrag for året 2007 ser ut til å bli kr ,-. Husbankrenta må reduseres til vel 3% før rentegevinsten dekker avdragene. Skatteeffekten kan vi se bort fra, siden den kommer den enkelte andelseier «til gode». Rentereduksjoner resulterer i, for låntagere, høyere skatt. Avdrag 2008 blir ca kr ,-.

13 13 Borettslaget Hagegata 39 Med uforandret lånerente betyr dette en gjennomsnittlig husleieøkning på 1100 kr/mnd/leil. når en skal starte på avdragsbetalingen. Du kan finne ca-tall for egen leilighet ved å ta utgangspunkt i den gjennomsnittlige husleie for alle leiligheter på vel 4400 kr. Forbehold: Regnestykkene er veiledende og gir ikke nødvendigvis et korrekt bilde av borettslagets fremtidige husleie, og er heller ikke bindene for fremtidige styrevedtak. Per 22. mars opplyser Husbanken at det tilbys fastrentelån til 5,5 prosent fra juni Flytende rente ligger på 7,2 prosent. Oslo REGNSKAPET FOR 2002 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for borettslag. Resultatet av driften året 2002 viser en endring i disponible midler på kr ,- slik at disponible midler pr utgjør kr ,-, og som styret foreslår overført til driften Inntektene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr ,-,-. De viktigste årsakene til avviket skyldes erstatning fra Inka Eiendom as etter forlik. Utgiftene i 2002 var totalt kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til totalbudsjettet, med unntak av noen få enkeltposter. - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var ekstraordinære vedlikeholdsutgifter til heis og elektrisk anlegg. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning. Forøvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet.

14 14 Borettslaget Hagegata 39 Kostnadsdiagram Andre driftsutgift. 4 % Avdrag 3 % Rep.vedlh./invest. Pers.kost./styreh. 12 % 1 % Kom.avg./forsikr. 9 % Energi og brensel 5 % Div. honorarer 4 % Finanskostnader 62 % 5. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr : Mellomregningskonto (foliokonto) Særvilkårskonto (6 mnd. binding) Negativ kasse (overtrekk) 3,25 % p.a. 6,85 % p.a. 1,75 % pr. mnd. STRØMPRISENE Kraftprisene har siste år øket betydelig og det forventes også en kraftig økning i Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift. Kraftpris utgjør ca. 35 %, nettleie ca. 30 % og statlige avgifter ca. 35 %. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer økte kraftig i Det er også for 2003 en kraftig økning i forsikringspremiene som i hovedsak skyldes ca. 6% økning i byggeindeksen, staten har økt naturskadepremien og i tillegg en generell økning i alle forsikringsselskapene.

15 15 Borettslaget Hagegata 39 Økningen av borettslagets forsikringspremie for 2003 er på 8%. KOMMUNALE AVGIFTER Ingen økning i Renovasjonsavgiften. Vann- og avløpsavgiften øker med 2,5% fra 2002 til ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning.

16 16 Borettslaget Hagegata INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2003 (BUDSJETT) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i år Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2003.) Oversikten er basert på uendrede husleier for året I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter drenering i Hagegt. Og Sigurdsgt. for å forebygge lekkasjer inn i kjelleren under A-oppgangen. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet reduksjon i de disponible midler på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Kostnadsdiagram Andre driftsutgift. 5 % Rep.vedlh./invest. 21 % Avdrag 3 % Div. honorarer 4 % Energi og brensel 4 % Pers.kost./styreh. 1 % Kom.avg./forsikr. 8 % Finanskostnader 54 % Oslo, I styret for borettslaget Hagegt. 39 Frode Eriksen/s/ Liv Blom/s/ Svein Olav Staalen/s/

17 17 Borettslaget Hagegata 39 OTTERSTADS REVISJONSKONTOR AS ANSVARLIGE REVISORER: Medlem av Den norske Revisorforening Otterstad, Kjeld Ole Kromvoll, Terje Møllergt. 37, 0179 Oslo Bankgiro Sandsnes, Merete Otterstad Telefon Organisasjonsnummer } NO MVA Statsautoriserte revisorer Telefax Revisornummer Til generalforsamlingen i Borettslaget Hagegt. 39 Deres ref.: Vår ref.: KOO/TØ F:\Tekst\Revber2002\16318tom REVISJONSBERETNING FOR 2002 Vi har revidert årsregnskapet for Borettslaget Hagegt. 39 for regnskapsåret 2002 som viser disponible midler med kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av disponible midler. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld samt noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å vurdere og uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjonen omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonskikk, omfatter revisjonen også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning, interne kontroll- og regnskapssystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av disponible midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, den 23. april 2003 OTTERSTADS REVISJONSKONTOR AS Kjeld Ole Otterstad / s / statsautorisert revisor

18 18 Borettslaget Hagegata 39 DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER * ANDRE INNTEKTER ANTENNEANLEGG SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR * KONSULENT OG FORVALTN.TJ * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER * FORSIKRINGER * KOMMUNALE AVGIFTER TAP PÅ FORDRINGER * ENERGI OG BRENSEL SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. OPPTAK LÅN NEDBETALT LÅN ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

19 19 Borettslaget Hagegata 39 OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS INNESTÅENDE SPAREKONTO HUSLEIERESTANSER * KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: FORSKUDD HUSLEIE LEVERANDØRGJELD * GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 15* BYGNINGER TOMT SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 16* PANTEGJELD * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL (25 X 100) SUM LANGSIKTIG GJELD * PANTSTILLELSE KR OSLO DEN / I STYRET FOR BORETTSLAGET HAGEGATA 39 FRODE ERIKSEN/S/ LIV BLOM/S/ SVEIN OLAV STAALEN/S/ OBOS EIENDOMSFORVALTNING A/S ØIVIND AASTORP/S/ FORRETNINGSFØRER TERJE SØRHUUS/S/ FORVALTNINGSKONSULENT

20 20 Borettslaget Hagegata 39 NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Husleie Kjølevann Kabel TV SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter av sparekonto i OBOS Renter av driftskonto i OBOS Husleie SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER Refusjoner Falken A/S 996 Forlik Inka Eiendom A/S SUM ANDRE INNTEKTER NOTE : 04 KONSULENT OG FORVALTN.TJEN. OPAK Advokatfirmaet Haavind Vislie DA SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJE NOTE : 05 PERSONALUTGIFTER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALUTGIFTER NOTE : 06 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold elektro Drift/vedl.hold utvendig anl Drift/vedl.hold fellesanl Drift/vedl.hold heiser Drift/vedl.hold antenneanl Drift/vedl.hold brannsikring Kostnader dugnader -374 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 09.06.1999, kl. 19.00 i Kampen bydelshus, Bøgt. 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt 13.05.04 kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt..

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt 13.05.04 kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt.. 5318 ÅRSMøteProtokoll Borettslaget Hagegt. 39 Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt 13.05.04 kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt.. Tilstede var 10 andelseiere i henhold

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Westye Egebergsgt. 1, avholdes torsdag 10. april 2003, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 tirsdag 9. april 2003, kl. 18:00 hos Frode

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 tirsdag 9. april 2003, kl. 18:00 hos Frode Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 tirsdag 9. april 2003, kl. 18:00 hos Frode Gjelder: Frode, Svein Olav, Liv. Robert møter med tale/forslagsrett. Dagsorden: 11/03 - godkjenning av protokoll

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

5. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR Godtgjørelse til styret for perioden 1999/00 foreslås satt til kr. 10.000,- Oslo, 10/4 2000

5. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR Godtgjørelse til styret for perioden 1999/00 foreslås satt til kr. 10.000,- Oslo, 10/4 2000 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2000 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes torsdag 11/5 2000, kl. 19.00 i Hagenstuen Café i Hagegt. 34. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2000 Behandling av regnskap 2000 og disponible midler. Oslo, 30/4-2001

2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2000 Behandling av regnskap 2000 og disponible midler. Oslo, 30/4-2001 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2001 Ordinær generalforsamling i Hammergården Borettslag, avholdes tirsdag 22.05 2001, kl. 1800 i Sagene Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Oslo, 27.04.04 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/

Oslo, 27.04.04 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2004 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes torsdag 13.05.04, kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 03.06.2008, kl. 18.00 i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 30. april 2003, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 24. april 2002, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 5. november 2003, kl. 19:00 hos Frode

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 5. november 2003, kl. 19:00 hos Frode Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 5. november 2003, kl. 19:00 hos Frode Gjelder: Frode, Svein Olav, Benjamin, samt varamedlemmene Liv og Robert (sistnevnte med tale/forslagsrett).

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Oslo, 05.05 2003 I styret for Borettslaget Grenseveien 30. Torsten Austigard /s/ Jan Sverre Paulsen /s/ Espen Tjønneland /s/

Oslo, 05.05 2003 I styret for Borettslaget Grenseveien 30. Torsten Austigard /s/ Jan Sverre Paulsen /s/ Espen Tjønneland /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i Grensevn. 30 Borettslag, avholdes mandag 19.05.2003, kl. 18.00 hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, auditoriet Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 20. april 2004, kl. 18.30 i Prestlia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 9 april 2008, kl. 18.00 i Bomberommet TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 5. mai 2008 Endret på ordinær generalforsamling 3. juni 2010 Endret på ordinær generalforsamling 15.05.2012. Endret på ordinær

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Vestre Ingieråsen Boligsameie, avholdes torsdag 27. mars 2003 kl. 1830 i Kommunestyresalen i Rådhuset på Kolbotn. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21.04.2010, kl. 18.00 i OBOS Hetland sine lokaler, Langflåtveien 29, Mariero. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Ringgaten Terrasse, avholdes tirsdag 8. april 2003, kl. 1900 i Lilleborg Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08.

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2007 - Resultat Utarbeidet av AS OSLO OG OMEGN BOLIGFORVALTNING, den 11.03.2008 13:08 Note Regnskap 2007 Regnskap 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Inntekter Inndekning av felleskostnader 1

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 29.04.2009, kl. 19.00 i Hersleb skole, Herslebs gate 20 B, Rom 342. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer