Oslo, I styret for borettslaget Hagegt. 39. Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 27.04.04 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2004 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes torsdag , kl i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen. C) Opptak av navnefortegnelse. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2003 Behandling av regnskap 2003 og disponible midler. 4. SPØRSMÅL OM ANSVARSFRIHET 5. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 6. INNKOMNE FORSLAG A) Individuell nedbetaling av fellesgjeld B) Revisjon av husordensreglene C) Etablering av fellesmål D) Installering av kabel-nett fra UPC 7. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år. B) Valg av 1 styremedlem for 2 år. C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år. Oslo, I styret for borettslaget Hagegt. 39 Frode Eriksen/S/ Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/ I generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Borettslaget Hagegata 39 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: VALGT Leder : Frode Eriksen Styremedlem : Svein Olav Staalen (permisjon januar-juni 2004) Styremedlem : Benjamin Skagen Nedberg Varamedlem : Liv Blom (Fast januar-juni 2004) Varamedlem : Robert Kresz (permisjon januar-juni 2004) 2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Iht. regnskapsloven 3-3 omfattes boligselskapet av likestillingsloven og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre, komiteer og utvalg. Borettslaget styre består av 1 kvinne og 4 menn. Styrets leder er mann. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning A.S. Borettslagets revisor er Fagrevisjon AS. (Otterstads Revisjonskontor AS endret navn til Fagrevisjon AS). EIENDOMMEN Borettslaget består av en del av én bygning med til sammen 25 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslagets eiendom har gårdsnr. 231 bruksnr. 164, seksjonsnr. 1 og er på 494 m2. Borettslaget ligger i Oslo og har som hovedformål å leie ut boliger til andelseierne. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap.

3 3 Borettslaget Hagegata 39 HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge-anleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. BORETTSLAGETS LÅN Borettslaget har lån i Husbanken, OBOS og Hafslund Strøm. Se oversikt Eiendeler og gjeld samt note i regnskapet. TELENOR Borettslaget er for tiden tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning AS om rabattordning på teletjenester for den enkelte beboer. EL- KRAFT-AVTALE OBOS har fremforhandlet avtale med Hafslund Strøm AS for leveranse av El-kraft. Borettslaget har tiltrådt denne avtalen. AVTALE OM OLJELEVERANSE OBOS har inngått samarbeidsavtale med AS Norske Shell om levering av fyringsolje til rabatterte priser. Boligselskapet har tiltrådt denne avtalen. FORSIKRING Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige NOR og forsikringsnummeret er Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at borettslaget til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte andelseier gjør inne i boligen.

4 4 Borettslaget Hagegata 39 Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER Andelseierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkeltes andel av borettslagets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler samt ligningsverdi. Omsetning av selskapets leiligheter skjer til markedspris. Det finnes ikke generelle takster for leilighetene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for leilighetene. Når det gjelder øvrige leilighetsopplysninger, henvises det til egen note i årsregnskapet. 3. STYRETS ARBEID HOVEDSAKENE: Ingen endring av husleie i 2003 Nedsatt husleie/varmtvann/kabel-tv med kroner i 2004 Ny heisavtale med Ribe heis as/vaktservice as Refusjon av kroner betalt for ikke utført pipefeiing i perioden Otis refunderte 4000 kroner for ikke-utført men avtalt vedlikehold på heis Avtale med Hagegaten 39 AS om sameiet Hagegt. 39 Ombygning av loftsboder vedtatt av generalforsamlingen - og gjennomført i desember - slik at alle andeler får disponere hver sin. De 12 andelseierne som måtte flytte ut og deretter inn igjen mottok en kompensasjon på 500 kroner. Tre leiligheter ble omsatt sent på året. En lå ute over et halvt år. En ble solgt i løpet av 2 uker. Fastrenteavtale med Husbanken avviklet ved årsskiftet. Det betyr rentefall fra fastrentenivået på 5,5 prosent til 3,7 prosent i Q1 (og ned til 3,2 i Q2 og 2,6 i Q3) Ryddet opp blant syklene; fire vrak ble fjernet av Viking/Falken Bygningsmessige investeringer i 2003: i målerskap/kontroll av vedlikehold på calling-anlegg på ombygging av loftsboder på bytte av låssystem Igangsatt arbeid for å utbedre vanninntregning i kjeller samt fasadepuss.

5 5 Borettslaget Hagegata 39 KORT INTRODUKSJON Eiendommen med gårs og bruksnummer 231/164 stod ferdig for innflytting i Folketellingen i 1901 kunne fortelle om vel 140 beboere, foruten tre forretninger i 1. etasje. Bygningen eies i dag av Sameiet Hagegt. 39. Borettslaget Hagegt. 39 utgjør det meste av sameiet, vel 85% mens den andre seksjonen er en næringseiendom som eier deler av kjeller og 1. etasje mot krysset Hagegt/Sigurdsgt. Der planlegges det et serveringslokale. Borettslaget Hagegt. 39 ble juridisk etablert 20. september 1996 av Hagegaten 39 AS. I august 1997 ble bygget seksjonert, der Hagegaten 39 AS beholdt næringseiendommen som seksjon to, mens borettslagsdelen ble solgt til Inka Eiendom as. Inka Eiendom rehabiliterte borettslagsdelen og solgte boliger til andelseiere fra høsten 1997 og fram til sommeren 1998 da de tre loftsleilighetene ble solgt. Borettslagets reelle drift jfr. Lov om borettslag startet 2. april 1998 da en konstituerende generalforsamling valgte et styret bestående av reelle andelseiere. STYREARBEIDET Styret har avholdt seks styremøter i 2003; 29. januar, 9. april, 21. mai, 25. juni, 10. september og 5. november. Møtet 21. mai var i forbindelse med generalforsamling, mens møtet 25. juni var muntlig innkalt. Til øvrige styremøter forelå der skriftlig innkalling, samt signerte referat. INTERN INFORMASJON Det ble avholdt et informasjonsmøte i forbindelse med generalforsamlingen den 21. mai. Styret informerer øvrig jfr. Husordensreglene gjennom nummererte rundskriv, samt ved oppslag etter behov. I 2002 ble det distribuert 13 rundskriv: 10. januar: Ny leverandør av heisalarm, melding om heisstans, vedlikehold målerskap, callinganlegg, sykkelbod og fellesmål 23. februar: Callinganlegg, generalforsamling mars: Bytte av låssystem 3. april: Bytte av låssystem, varsel 29. april: Generalforsamling, dugnad, sykler, kontainer 19. mai: Generalforsamling, informasjonsmøte, dugnad, sykler, eierløst løsøre 25. september: Egenmelding brannsikkerhet 15. oktober: Tilsyn om brannsikkerhet (oppslag) 13. november: Husleie november: Ombygging loft 13. november: Vedlikehold november: Kompensasjon

6 6 Borettslaget Hagegata desember: Loftsboder, kompensasjon, juletrær, brannsikring De vedtak som vurderes som interessante for andelseiere blir opplyst i rundskriv. referatene er øvrig tilgjengelige, uten at disse er etterspurt. Dugnad 8. mai inviterte styret til dugnad, som forsøkes gjort til en årlig foreteelse. Fra enkelte andelseiere, spesielt blant de tilflyttende, ble dette nevnt som et positivt tiltak for at en skal kunne se sine nye naboer. Bomiljø Det er ikke mottatt klager for brudd på Husordensregler i Styret har på eget initiativ tatt opp en sak vedrørende oppføring av parabolantenne uten styrets samtykke, som ble løst i tråd med praksis knyttet til slike antenner. Ut over dette foreligger det ved årsskiftet ingen uavklarte saker fra andelseiere knyttet til brudd på trivselsregler, husleiekontrakt e.l. Nærmiljø Det foreligger en reguleringsplan for Sigurdsgt, som vil gjøre stengningen av gata permanent. Borettslaget har uttalt seg positivt til dette. Planen er at en tredel av gatas bredde mellom Kolstadgt. og Hagegt. skal ombygges til fortau på borettslagets side. Borettslaget har uttalt seg positivt til dette, men bedt om at dette skjer i den grad dette ikke er til hinder for at andelseiere i gata kan benytte flyttebil til og fra hovedinngangen. Borettslaget er medlem av Tøyen/Nedre kampen vel. Kjæledyr Ved årsskiftet var det meldt om kjæledyr i tre leiligheter. Leil. 1: katt Leil. 2: katt (2), fugl (2) Leil. 10: fugl Framleie Ved årsskiftet var to leiligheter (10 og 23) framleid grunnet studier i utlandet. Salg av leiekontrakter Tro leiekontrakter ble omsatt i løpet av året. Dette er betydelig lavere enn i 2002 da ni av leiekontraktene ble omsatt. Prisene har vist en stigende tendens ut over høsten. Tøyen anses som et attraktivt strøk i Oslo.

7 7 Borettslaget Hagegata 39 Sameiet Bygården på eiendommen 231/164 er organisert som et sameie, der borettslaget utgjør seksjon en. Seksjon to eies av Hagegaten 39 AS og utgjør det meste av 1. etasje i oppgang B, samt en betydelig del av kjelleren. Det ble ikke avholdt ordinært sameiemøte i Styret utgjøres av Frode Eriksen (leder), samt Svein Olav Staalen og Øistein Haugen, sistnevnte for seksjon to. På et møte den 25. juni kom seksjonene til enighet om en del forhold borettslaget tok opp med seksjon to i brev datert 6. juni En protokoll fra møtet er datert 29. september, men er ennå ikke signert. Heiser Etter flere år med Access (som i 2001 ble kjøpt av Otis) som leverandør av service på borettslagets heiser, valgte styret i januar 2003 å bytte til Ribe Heis as med virkning fra Borettslaget har etter krav mot Otis as fått refundert penger knyttet til forskuddsbetalt, men ikke levert heisservice i Det ble sent i 2002 investert vel kroner i oppgradering av varmeovner i tilknytning til heissjakt og heiskontrollrom i heisen i A-oppgangen, foruten varmekabel på heisens sylinder. Dette for å forebygge stans som følge av lav temperatur. Dette synes å ha virket for heisen stanset ikke en gang i perioden 1. desember 2002 og fram til sommeren Sommeren og høsten 2003 har det likevel vært 8 driftsstans på heisen i A-oppgangen, med en snittkostnad på vel 2000 kroner per gang. For borettslaget har kostnadene knyttet til heisstans vært betydelige, og ligget rundt kroner de siste årene. Dette mener styret er for høyt i forhold til hydrauliske heisers normale driftsstans. Dette kommer i tillegg til en årlig kostnad for heisvedlikehold på vel kroner. Fra 2003 er vedlikeholdskostnadene noe redusert og ikke lenger knyttet til forskuddsbetaling, men etterskuddsbetaling knyttet til faktiske gjennomførte besøk. Vedlikehold Etter forliket med Inka Eiendom høsten 2001 har borettslaget økt bruken av penger til å gjennomføre vedlikehold. I 2003 ble det budsjettert med er rekordstort vedlikeholdsbudsjett kroner var alene avsatt til en planlagt drenering for å hindre vanninntregning i kjeller. Dette ble etter

8 8 Borettslaget Hagegata 39 avtale med Hagegaten 39 AS ikke gjennomført for å sjekke ut et alternativ; elektroosmose, der grunnmuren varmes opp med elektroder for å holde vannet unna. Når dette skrives er det kjent at denne metoden kommer på vel 1 million kroner for Hagegt. 39, noe som gjør drenering til det billigste. Det er enighet i sameiet om at dette skal skje og OBOS prosjekt er engasjert for å gjennomføre dette. Ellers er følgende større vedlikehold gjennomført i 2003: kr i målerskap/kontroll av vedlikehold OPAK påviste under en befaring i 2002 at monteringen av målerskapet i kjellerne ikke var forskriftsmessig utført. Tandbergs Elektriske ble engasjert for å utbedre manglene. OPAK har senere vurdert arbeidet og funnet målerskapene i forskriftsmessig stand kr på calling-anlegg Styret valgte å oppgradere tavla til callinganlegget våren Utført av Dasic as kr på ombygging av loftsboder Generalforsamlingen vedtok å øke antallet boder slik at alle andelseiere fikk hver sin. Styret utførte vedtaket i månedsskiftet november/desember. Utført av Oslo Vaktmester Sentral AS kr på bytte av låssystem Styret vedtok å bytte borettslagets gamle låssystem CBM-154 med et nytt, blant annet får å fjerne alle nøkler som i tidens løp er stjålet, mistet, m.v. der styret ikke er varslet om dette. Nå er krav om at styret skal varsles ved mistede nøkler skrevet inn i husordensreglene. Verre var at det ikke fantes enn oppdatert låsplan for dette systemet, og til overmål gikk leverandøren av systemet konkurs like etter innflyttingen i borettslaget våren Styret fikk heller ikke innfridd sitt ønske om plassering av låssystemet da TrioVing plasserte leverandørens avtaler til nye selskap. Løsningen ble altså å kjøpe ett nytt komplett låssystem til borettslaget. Alle eksisterende låser ble byttet, og en komplett låsplan finnes. Styret kan ved ved hjelp av låsplanen se hvor mange nøkler som er produsert til hver leilighet. Pr. dags dato er det ikke varslet om nøkler på avveie. Gjennomført i april 2003, av Låsmester1 as. Igangsatt arbeid for å utbedre vanninntregning i kjeller. Sameiet har engasjert Norsk Osmose Tekologi for å vurdere hva som må gjøres for å holde kjelleren i Hagegt. 39 tørr, også på regnversdager. En befaring i desember til kroner kastet av seg en rapport med anbefalinger om hva som bør gjøres. Borettslagets kostnad for rapporten er en tredel av kroner. I 2004 er det budsjettert med til sammen kroner i ulikt ekstra

9 9 Borettslaget Hagegata 39 vedlikehold. Blant annet nærmere kroner til arbeider med kjelleren, foruten tilsvarende for å pusse fasade mot 1. etasje og kjeller da blant annet taggingen skal bort. Styret har på prinsipielt sluttet seg til Oslo kommunes antitagging-kampanje med abonnement på fjerning av tagging. Vedlikeholdet i 2004 gjennomføres ved hjelp av avsatte midler, samt rentenedgang fra Husbankens side i Avtaler Borettslaget har en rekke faste leverandører av varer og tjenester var dette: Forretningsførertjenester: OBOS Eiendomsforvaltning as. Forvaltningskonsulent er Terje Sørhuus, tlf Revisjonstjenester: Otterstads Revisjonskontor as Tjenesteleverandører: Vask av trapperom en gang ukentlig: Tripp Trapp Renhold as Låssystem: Låsmester1, Kjølberggt. 36. Heisvedlikehold: Ribe heis as Heisalarm for uthenting ved driftsstans: Vaktservice as Brannalarm, service: Siemens as Kabel-TV leveranser, samt div. andre tjenester. Telenor Avidi as Via sameiet kjøpes følgende tjenester: Snømåking/strøing: Oslo Vei as Forsikring: Norman Forsikring/Gjendisige Der dette er formålstjenlig har borettslaget innhentet tilbud fra flere leverandører. BORETTSLAGETS GENERELLE ØKONOMI Rentenivået i Husbanken er den enkeltfaktor som er mest avgjørende for borettslagets økonomi og for husleienivået. Styret valgte å redusere husleienivået fra 1. januar 2004 med vel kroner. Dette kommer som følge av rentenedgang på borettslagets lån i Husbanken, ved at borettslaget har valgt å ikke forlenge fastrenteavtalen som ble etablert med virkning fra 1. januar 1999, og som løper ut Fastrenteavtalen var på 5,5 prosent. Borettslaget har budsjettert med en Husbankrente i 2004 på i snitt 4 prosent. Per dags dato ( ) er det klart at flytende rente 1. kvartal blir på 3,7 prosent, 3,2 prosent i andre kvartal og 2,6 prosent i tredje kvartal. Fremtidig husleienivå vil bli lagt slik at borettslaget over driften kan

10 10 Borettslaget Hagegata 39 generere et overskudd stort nok til å kunne avsette tilstrekkelig med penger til vedlikeholdsfondet som ble opprettet av generalforsamlingen i Fremtidig husleie Tre pr. dags dato kjente forhold påvirker fremtidig husleienivå: 1. Alminnelig kostnadsutvikling og vedlikeholdsbehov 2. Opphør av eksisterende fastrenteavtale i Husbanken 3. Opphør av avdragsfri periode på Husbanklån Når det gjelder første punkt vil borettslaget forsøke å øke inntektene i tråd med kostnadsøkningen. Vedlikeholdsbehovet vil imidlertid kunne påvirke husleienivået. Mest avgjørende er likevel betingelsene knyttet til borettslagets Husbanklån. Hvordan påvirkes husleie av renteendringer på Husbanklånet? Husbanklånet er på 13,5 millioner kroner og er et annuitetslån (dvs at en betaler det samme terminbeløpet (avdrag + renter) gjennom hele lånets løpetid dersom renten er uforandret. Etter hvert som lånet nedbetales, vil renteandelen av terminbeløpet bli mindre og avdragsdelen øke tilsvarende.). En renteendring på 0,5% på borettslagets lån utgjør ,- kr (gjennomsnittlig 225 kr/mnd/leil). Fastrenteavtalen går ut Lånet er avdragsfritt til juni Gitt gjeldende rente og nedbetalingsprofil, vil første avdrag, stort kr ,-, bli betalt Hvert kvartal øker avdragsdelen med ca kr 1.100,-, mens renteandelen avtar tilsvarende. Terminbeløp blir da kr ca kr ,- ( for et helt år). Avdrag for året 2007 ser ut til å bli kr ,-. Husbankrenta må reduseres til vel 3% før rentegevinsten dekker avdragene. Skatteeffekten kan vi se bort fra, siden den kommer den enkelte andelseier «til gode». Rentereduksjoner resulterer i, for låntagere, høyere skatt. Avdrag 2008 blir ca kr ,-. Med uforandret lånerente betyr dette en gjennomsnittlig husleieøkning på 1100 kr/mnd/leil. når en skal starte på avdragsbetalingen. Du kan finne ca-tall for egen leilighet ved å ta utgangspunkt i den gjennomsnittlige husleie for alle leiligheter på vel 4400 kr. Forbehold: Regnestykkene er veiledende og gir ikke nødvendigvis et korrekt bilde av borettslagets fremtidige husleie, og er heller ikke bindene for fremtidige styrevedtak.

11 11 Borettslaget Hagegata 39 INNTEKTS OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2004 Styret har satt opp en oversikt over de forventede inntekter og utgifter for året Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. Oversikten er basert på følgende: - Vel kroner i lavere inntekt på husleie/varmt vann/kabel-tv - Flytende rente i Husbanken med en gjennomsnittlig rente på 4 prosent gjennom året - Ekstra vedlikehold på kroner I posten drift- og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold i dette. Dette er det informert om i eget rundskriv 11/03 (distribuert ). Det er budsjettert med vel kroner i februar og august til innvendige arbeider i kjelleren i B-oppgangen, samt borettslagets andel av fasadepuss for fasade i 1. etasje mot Hagegt. og Sigurdsgt. I tillegg er det avsatt prosjektkostnader for disse to vedlikeholdsoppgavene p å til sammen vel kroner. Det er også bedt om pris fra Oslo Vaktmestersentral på diverse mindre vedlikeholdsarbeider, som blir utført fra og med november 2003 og utover. Ut over dette er det ordinære vedlikeholdet, inkludert kostnad til planlagt vaktmestertjeneste med oppstart i 2004 budsjettert med kroner, mot normalt i størrelsesorden Endringer i 2004: Dreneringsarbeider det ble budsjettert med i januar 2003 blir ikke utført etter planen, idet sameiets parter bestemte seg for å utrede en plan for osmoseteknisk tørking av grunnmur. Etter en befaring i desember 2003 ble det i januar 2004 levert en rapport til sameiet som konkluderte med at et slikt prosjekt ville komme på nær kroner. Sameiet valgte derfor å gå tilbake til den opprinnelige planen med å drenere ved grunnmur. Borettslagets andel for dette arbeidet er 1/3-del etter antallet med seksjon REGNSKAPET FOR 2003 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for borettslag. Resultatet av driften året 2003 viser en endring i disponible midler på kr ,- slik at disponible midler pr utgjør kr ,-, og som styret foreslår overført til driften Inntektene i 2003 var totalt kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter.

12 12 Borettslaget Hagegata 39 Utgiftene i 2003 var totalt kr ,-. Det er en reduksjon av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2003 på kr ,-. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var ikke utført dreneringsarbeid budsjettert med ,- i januar Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2003 er satt opp under denne forutsetning. Forøvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. Diagram: Utgifter 2003 M ED LEM SKON TINGEN T 0,01 % EN ER GI/ FYRING 4 % KOMMUNALE AVGIFTER 4 % FO RSIKR INGER 5 % ANDRE DRIFTSU TG IFTER 5 % REVISJONSHONORAR 0,3 % STYREHONORAR 1 % FO RR ETN INGSFØRER HONORAR 3 % KO NSULEN T OG FORVALTN.TJ 1 % PERSONALUTGIFTER 1 % DRIFT OG VEDLIKEHOLD 11 % ANDRE RENTEUTGIFTER 0,1 % PA NTEGJELDSR EN TE R 65 %

13 13 Borettslaget Hagegata 39 Diagram: Budsjetterte kostnader 2004 ANDRE DRIFTSU TGIFTER 3 % STY REHON OR AR 1 % FO RR ETN INGSFØR.HO N. 3 % EN ERG I/ FY RING 4 % KOMMUNALE AVGIFTER 4 % FO RSIKR INGER 4 % REVISJONSHONORAR 0,5 % KO NSU LEN THO NO RA R 0,5 % PER SO NA LUTG IFTER 1 % DRIFT OG VEDLIKEHO LD 42 % RENTEUTGIFTER 37 % 5. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Driftskonto (foliokonto) 0,25 % p.a. Særvilkårskonto (inntil 8 uttak pr. år) 2,75 % p.a. Negativ kasse (overtrekk) 1,50 % pr. mnd. STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet). Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift. Kraftpris utgjør ca. 35 %, nettleie ca. 30 % og statlige avgifter ca. 35 %. FORSIKRING Det vil bli en generell økning av forsikringspremien i 2004 på ca. 11%, hvorav økning i byggeindeksen utgjør ca. 6% og prisøkning på ca. 5% i de fleste forsikringsselskapene. Økningen av borettslagets forsikringspremie for 2004 er på ca. 6 %

14 14 Borettslaget Hagegata 39 KOMMUNALE AVGIFTER De kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon øker med 13,3% fra 2003 til ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. Oslo, I styret for borettslaget Hagegt. 39 Frode Eriksen/S/ Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/

15 15 Borettslaget Hagegata 39 FAGREVISJON AS Medlem av Den norske Revisorforening Ansvarlige revisorer: Møllergt. 37, 0179 Oslo Telefon Telefaks E-post Bankgiro Organisasjonsnummer Revisornummer } NO MVA Otterstad, Kjeld Ole - statsautorisert revisor Kromvoll, Terje - statsautorisert revisor Sandsnes, Merete Otterstad - statsautorisert revisor Eriksen, Christian Fredrik - registrert revisor Til generalforsamlingen i Borettslaget Hagegt. 39 Deres ref.: Vår ref.: KOO/TØ F:\TEKST\Revber2003\16318to.mail REVISJONSBERETNING FOR 2003 Vi har revidert årsregnskapet for Borettslaget Hagegt. 39 for regnskapsåret 2003, som viser disponible midler med kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av disponible midler. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets økonomiske stilling 31. desember 2003 og for endring i disponible midler i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av disponible midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, den 4. mai 2004 FAGREVISJON AS Kjeld Ole Otterstad /s/ statsautorisert revisor

16 16 Borettslaget Hagegata 39 DRIFTSOVERSIKT Regnskap 2003 Regnskap 2002 Budsjett 2003 Budsjett 2004 DRIFTSINNTEKTER: LEIEINNTEKTER RENTEINNTEKTER INNTEKTER ANT ANL ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: KONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØR.HON KONSULENTHONORAR PERSONALUTGIFTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD RENTEUTGIFTER FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSUTGIFTER SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER NEDBETALT LÅN ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

17 17 Borettslaget Hagegata 39 OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS HUSLEIERESTANSER KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: FORSKUDD HUSLEIE LEVERANDØRGJELD GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: BYGNINGER TOMT SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: PANTEGJELD BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL (25 * 100) SUM LANGSIKTIG GJELD PANTSTILLELSE KR Oslo, / STYRET FOR HAGEGATA 39 BL FRODE ERIKSEN/S/ LIV BLOM/S/ BENJAMIN SKAGEN NEDBERG/S/ OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS Øivind Aastorp/s/ Forretningsfører Jarran Dolve/s/ Forvaltningskonsulent

18 18 Borettslaget Hagegata 39 NOTE: 1 LEIEINNTEKTER Husleie Kjølevann Kabel TV SUM LEIEINNTEKTER NOTE: 2 RENTEINNTEKTER Renter bank (OBOS) Renter av driftskonto i OBOS Andre renteinntekter SUM RENTEINNTEKTER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Refusjoner UPC Access Gjensidige Nor SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER Juridisk bistand Opak AS SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER NOTE: 5 PERSONALUTGIFTER Ordinær lønn, fast ansatte Annen lønn -640 Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring SUM PERSONALUTGIFTER NOTE: 6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift /vedl.hold utvendig anl Drift/vedl.hold heisanlegg Kabel/Tv-anlegg Drift/vedl.hold brannsikring Kostnader dugnader -471 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

19 19 Borettslaget Hagegata 39 NOTE: 7 RENTEUTGIFTER HUSBANKEN OBOS OSLO ENERGI ENØK-LÅN Andre rentekostnader -755 SUM RENTEUTGIFTER NOTE: 8 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Lokalleie -500 Container Verktøy og redskaper -151 Driftsmateriell -357 Lyspærer og sikringer -835 Datarekvisita -783 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Kontor og datarekvisita -644 Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv -154 Andre kontorkostnader Telefon Porto Bilgodtgjørelse -960 Reisekostnader -335 Bankgebyr -344 SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE: 9 KORTSIKTIGE FORDRINGER Modus AS SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 10 GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER Forskuddstrekk -329 Skyldig arbeidsgiveravgift -174 Skyldige feriepenger SUM GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER NOTE: 11 BYGNINGER Tilgang SUM BYGNINGER Tomten er kjøpt i 1998 Gnr.231/bnr.164/snr. 1

20 20 Borettslaget Hagegata 39 NOTE: 12 PANTEGJELD HUSBANKEN Renter : 4,20%, løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år 0 ENØK-LÅN Renter : 6,47%, løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Renter : 3,75%, løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTEGJELD NOTE: 13 BORETTSINNSKUDD Saldo Korrigering SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 14 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: kr ,- Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr har en bokført verdi på kr.: ,-

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt 13.05.04 kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt..

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt 13.05.04 kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt.. 5318 ÅRSMøteProtokoll Borettslaget Hagegt. 39 Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt 13.05.04 kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt.. Tilstede var 10 andelseiere i henhold

Detaljer

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 09.06.1999, kl. 19.00 i Kampen bydelshus, Bøgt. 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 5. november 2003, kl. 19:00 hos Frode

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 5. november 2003, kl. 19:00 hos Frode Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 5. november 2003, kl. 19:00 hos Frode Gjelder: Frode, Svein Olav, Benjamin, samt varamedlemmene Liv og Robert (sistnevnte med tale/forslagsrett).

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 20. april 2004, kl. 18.30 i Prestlia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Westye Egebergsgt. 1, avholdes torsdag 10. april 2003, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 24.april 2008, kl. 1800 i Vahl vg.skole, Herslebsgate 26, 0561 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes mandag 11. mai 2009, kl. 18.30 i Lørenskog kultursenter, Snippen og Mølla. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 03.06.2008, kl. 18.00 i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder

Detaljer

Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/

Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, holdes onsdag 21. mai 2003, kl. 19.00 i Hagegata 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 29.04.2009, kl. 19.00 i Hersleb skole, Herslebs gate 20 B, Rom 342. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

5. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR Godtgjørelse til styret for perioden 1999/00 foreslås satt til kr. 10.000,- Oslo, 10/4 2000

5. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR Godtgjørelse til styret for perioden 1999/00 foreslås satt til kr. 10.000,- Oslo, 10/4 2000 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2000 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes torsdag 11/5 2000, kl. 19.00 i Hagenstuen Café i Hagegt. 34. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 30. april 2003, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Løren Torg Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Løren Torg Borettslag avholdes mandag 23. mai 2011 kl. 18.00 i kantina til Selvaag. Til behandling foreligger:

Detaljer

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H

SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SAMEIET ETTERSTADKROKEN 5H, OSLO Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Sameiet Etterstadkroken 5H Mandag 18. mars 2013 kl.

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26.05.2011, kl. 18.00 i Sessvollmoen militærleir, bygg 0103. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

5. REKLAMASJONSSAK Informasjon om status vil bli gitt på møtet

5. REKLAMASJONSSAK Informasjon om status vil bli gitt på møtet INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Ordinær generalforsamling i Hammergården Borettslag, avholdes torsdag 9. juni 2005, kl. 18.00 på Sagene Samfunnshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 ÅnsnnnETNrNG 2oo9 Sameiet administrerer driften av eiendommen Kannikbakken 6 i Stavanger og sameiets forretningskontor er i Stavanger kommune. Arbeidsmiljø og generell trivsel på

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 tirsdag 9. april 2003, kl. 18:00 hos Frode

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 tirsdag 9. april 2003, kl. 18:00 hos Frode Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 tirsdag 9. april 2003, kl. 18:00 hos Frode Gjelder: Frode, Svein Olav, Liv. Robert møter med tale/forslagsrett. Dagsorden: 11/03 - godkjenning av protokoll

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2002 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 24. april 2002, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Oslo, 02.03.2005 Styret i Parkgården Sameie. Kristin Heinrich /s/ Gisle Christensen /s/ Eileen Hølleland /s/ styreleder styremedlem styremedlem

Oslo, 02.03.2005 Styret i Parkgården Sameie. Kristin Heinrich /s/ Gisle Christensen /s/ Eileen Hølleland /s/ styreleder styremedlem styremedlem 5513 ÅRSMELDING 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Parkgården Sameie, avholdes torsdag 17.03.2005, kl. 19.00 i Slottsparken Apartment Hotel, Wergelands vei 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2004 Ordinært sameiermøte i Sameiet Ringgaten Terrasse, avholdes mandag 29. mars 2004, kl. 18.00 i Lilleborg Kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 22. april 2008, kl. 18.00 i Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, Ungdomssalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Skullerudtunet Terrasse Sameie, avholdes onsdag 25. april 2007, kl. 1800 i Skullerudstua. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Vestre Ingieråsen Boligsameie, avholdes torsdag 27. mars 2003 kl. 1830 i Kommunestyresalen i Rådhuset på Kolbotn. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Oslo, 05.05 2003 I styret for Borettslaget Grenseveien 30. Torsten Austigard /s/ Jan Sverre Paulsen /s/ Espen Tjønneland /s/

Oslo, 05.05 2003 I styret for Borettslaget Grenseveien 30. Torsten Austigard /s/ Jan Sverre Paulsen /s/ Espen Tjønneland /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i Grensevn. 30 Borettslag, avholdes mandag 19.05.2003, kl. 18.00 hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, auditoriet Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte for Solstadtunet sameie. Sted: Nasle Aktivitetshus (Larkollveien 915) Dato: 6.desember

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

Oslo, 03. mars 2004 I styret for Ammerudsletta Borettslag Erik Koritov/s/ Kjersti Lindahl/s/ Jørn Larsen/s/ Tordis Andresen/s/ Rolf Risborg/s/

Oslo, 03. mars 2004 I styret for Ammerudsletta Borettslag Erik Koritov/s/ Kjersti Lindahl/s/ Jørn Larsen/s/ Tordis Andresen/s/ Rolf Risborg/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2004 Ordinær generalforsamling i Ammerudsletta borettslag avholdes, torsdag 15.04. 2004, kl. 19.00 i Sarons lokaler, Ammerudveien 29 F. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus

Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til ordinært sameiermøte i Gjønnesskogen Boligsameie, torsdag 4. april 2013 kl. 18.00 i Haslum Idrettslags klubbhus SAKLISTE: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 10. september 2003, kl. 18:00 hos Frode

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 10. september 2003, kl. 18:00 hos Frode Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 10. september 2003, kl. 18:00 hos Frode Gjelder: Frode, Svein Olav, Benjamin, samt varamedlemmene Liv og Robert (sistnevnte med tale/forslagsrett).

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Borettslaget 4 Blocks Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Behandling av regnskap for 2004 og disponering av overskudd.

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Behandling av regnskap for 2004 og disponering av overskudd. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken, avholdes torsdag 21.04.2005, kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 27. mai 2010, kl. 18.00 på Grünerløkka skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 15 april 2008, kl. 18.00 på Etterstadkroken Videregående skole(kantinen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv II A Borettslag ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole.

Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv II A Borettslag ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole. 6079 ÅRSMøteProtokoll 6079 Ordinær generalforsamling i ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole. Tilstede var 31 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 3 med fullmakt.

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag VEDTEKTER for Sjøhagen Moss Borettslag tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 09.06.2005, med endringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 01.03.2011 1 -

Detaljer

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011

Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 VEDTEKTER for SAMEIET WESTYE EGEBERGS GATE 2 Sist endret ved ordinært sameiermøte torsdag 14. april 2011 SAMEIEKONTRAKT Underskrevne sameiere i Westye Egebergsgt.2 i Oslo er enige om at følgende regler

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 Borettslag, avholdes tirsdag 26.04.2011, kl. 18.00 på Hammersborg Torg 1, konferansesenter

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 3. mai 2011 kl.18.00, Tåsen idrettkrets klubbhus, Tåsenveien 32. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING Valg

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer