Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt kl i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt 13.05.04 kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt.."

Transkript

1 5318 ÅRSMøteProtokoll Borettslaget Hagegt. 39 Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt kl i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt.. Tilstede var 10 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler og ingen med fullmakt. Tilsammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Jarran Dolve Møtet ble åpnet av Frode Eriksen Den oppsatte saksliste ble godkjent. TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Frode Eriksen B. Valg av sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen Som sekretær ble foreslått Jarran Dolve og til å underskrive protokollen Erik Haukenes og Liv Blom C. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt.

2 2. ÅRSBERETNING FOR 2003 Borettslaget Hagegt. 39 Styrets årsberetning for 2003 ble referert og foreslått tatt til etterretning. Tatt til etterretning 3. ÅRSREGNSKAPET 2003 A. Regnskapet for 2003 Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble referert og foreslått godkjent. B. Disponering av disponible midler Foreslås overført til neste års drift. 4. ANSVARSFRIHET FOR STYRET 5. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR Godtgjørelse til styret for perioden 2003/2004 ble foreslått satt til kr ,- Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2003 ble foreslått satt til kr 2 924,- 6. INNKOMNE FORSLAG A)Etablering av individuell nedbetaling av fellesgjeld Forslag 1: Generalforsamlingen i Borettslaget Hagegt. 39 gir styret fullmakt til åpne for individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN) fra og med 1. juni 2004 fram til 31. juli Generalforsamlingen gir dessuten styret fullmakt til å åpne for IN i en begrenset periode fram til generalforsamling 2005 dersom styret binder Husbank-renten. Forslag 2: Forslaget ble fremmet på generalforsamlingen. Tilsvarende forslag 1 men med tillegget; Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling for å avgjøre om renten skal bindes.

3 Forslag 2 ble vedtatt B) Revisjon av Husordensreglene for borettslaget Hagegata 39 Forslag: Generalforsamlingen i Borettslaget Hagegt. 39 vedtar de reviderte Husordensreglene og branninstruks. (Vedlagt). Enstemmig vedtatt C) Etablering av FellesMål Forslag: Generalforsamlingen i Borettslaget Hagegt. 39 gir styret fullmakt til å inngå avtale om fellesmåling (FellesMål) og felles innkjøp av strøm på vegne av andelseierne. Enstemmig vedtatt D) Installering av Kabel-nett fra UPC Forslag: Generalforsamlingen i Borettslaget Hagegt. 39 gir styret fullmakt til å sluttforhandle en avtale med UPC på bakgrunn av tilbud datert , og å organisere installasjonen vs andelseiere som må gi tilgang til sin leilighet ved monteringsarbeidet. Andelseiere som ikke ønsker installert UPCs kabel-nett vil kunne slippe dette, men må selv måtte ta kostnaden for installering om en senere ønsker å knytte seg til denne infrastrukturen. Forslaget ble trukket. 7. VALG A. Som leder for 2 år ble foreslått: Frode Eriksen

4 B. Som styremedlem for 2 år ble foreslått: Svein Olav Staalen C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: Narve Strand Linda Løvaas Generalforsamlingen hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Frode Eriksen/s/ møteleder Eirik Haukenes/s/ protokollvitne Jarran Dolve/s/ sekretær Liv Blom/s/ protokollvitne VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Frode Eriksen Styremedlem : Svein Olav Staalen Styremedlem : Benjamin S. Nedberg Varamedlem : Narve Strand Varamedlem : Linda Løvaas Oslo OBOS Eiendomsforvaltning AS.

5 Husordensregler i Borettslaget Hagegt Innledning Borettslaget Hagegt. 39 eies av de 25 andelseiere i fellesskap. Den enkelte andelseier er ansvarlig for at eiendommen holdes i forsvarlig stand, for å skape den trygghet og orden som skal til for å skape trivsel i borettslaget. Husordensreglene gjelder alle andelseiere, samt de som har tilhold i andelseiers leilighet, det være seg familiemedlemmer, besøkende eller framleietakere. Andelseier er ansvarlig for at disse overholdes. 2. Leilighet Generell nattero skal herske mellom 23:00 og 06:00. Støyende arbeider skal avsluttes senest 22:00. Musikk-, sangundervisning og øvelser skal ha styrets skriftlige samtykke. Andelseiere som arrangerer innflyttingsfest eller annet hyggelig lag som kan medføre støy ut over det normale, skal varsle dette ved skriftlig melding på oppslagstavle. Vær varsom og vis hensyn ved bruk av balkong. Installasjoner skal ikke gjøres permanente. Kostnader som følge av nedfall fra balkongen belastes andelseier. Alle beboere plikter å kjenne plassering og bruk av leilighetens hovedkran. Andelseiere er forpliktet til å til en hver tid i sin leilighet holde en tilstrekkelig varme som hindrer frost i vannrør. Andelseier har et særlig ansvar vedrørende vannskader, jfr. husleiekontrakten. 3. Fellesareal Fellesareal skal ikke benyttes slik at dette sjenerer andre beboere. I utgangspunktet er det styret som disponerer fellesarealet, og sørger for diverse utstyr som sykkelstativ, møbler, m.v. som er innkjøpt til felles bruk og nytte. Det skal ikke gjensettes gjenstander på fellesareal uten avtale med styret. Slike gjenstander fjernes av styret uten varsel. Mating av fugl og andre dyr fra eiendommen er ikke tillatt, med unntak av kjæledyr. Dører til fellesareal skal som hovedregel være låst. Må de åpnes skal det sørges for tilstrekkelig kontroll med hvem som tar seg inn i bygget. Det er ikke tillatt å kaste eller gjensette avfall i bakgård, med unntak av juletrær de to første ukene januar, samt avfall som er pakket i sort plastsekk.. Alle endringer av borettslagets fasade krever styrets skriftlige samtykke, og skal ikke foretas før dette evt. foreligger. Se husleiekontrakt for spesifisering. Dersom skader på borettslagets eiendom som kan tilbakeføres til en bestemt andelseier eller beboer, vil vedkommende bli gjort økonomisk ansvarlig for denne. Dersom skader ikke kan erstattes, vil skadene dekkes inn gjennom økning av husleie.

6 4. Nøkler Borettslagets låssystem er LM1-3002, Andelseier skal melde fra til styret så snart som mulig dersom nøkler kommer på avveier. Ved salg av leiekontrakt skal selger opplyse kjøper om hvor mange nøkler som er produsert for leilighetens dørlås, dersom dette er borettslagets låssystem. Etterbestilling av nøkler skjer på eget skjema, signert av den eller de i styret som har fullmakt til å bekrefte andelseieres tilhørighet. Fås ved henvendelse til styreleder. Påpasselige beboere er det beste hjelpemiddel mot ubudne gjester. Ikke slipp inn uvedkommende i bygningen. Ukjente personer i bakgård eller innendørs bør i det minste vite hvor de skal. Begås det kriminelle handlinger treffes politiet på Skilt Nyinnflyttede andelseiere skal snarest mulig melde fra til styret om ønsket navn på skilt til postkasse og callinganlegg. Borettslaget anskaffer dette i tråd med standard. Nye andelseiere får skiltene gratis. Ønskes ytterligere skilt for eksempel om husstanden endrer navn m.v. kjøpes dette etter veiledende priser fra borettslagets leverandør. Bestilles via styret. Det er ikke tillatt å plassere egne klistrelapper eller lignende på ringetavle for callinganlegg. Unntak gjelder ved salg av leilighet ved bruk av meglers klistrelapper. 6. Klager / styret Klager som ønskes eller krever styrebehandling skal alltid leveres skriftlig og signert til styrets leder eller til ett styremedlem. Klage på nabo bør først tas opp med denne. Styret skal etter beste evne påse at borettslaget fungerer økonomisk og praktisk. Styret er tilgjengelig for beboers meninger, klager og forslag. 7. Heis Heisdører skal ikke holdes oppe med makt, men ved å dekke til fotocelle i dørkarmen. Hvis heisen blir stående mellom to etasjer, forsøk å kjør heisen ned til 1. etasje. Dersom det ikke lar seg gjøre eller dersom dørene ikke åpnes kan du benytte heisens alarmknapp som kontakter Vaktservice as. Det er bare styret som har fullmakt til å bestille service på heis. Skader på, i eller i tilknytning til heis skal straks meldes styret.

7 8. Kjæledyr m.v. Borettslaget tillater i utgangspunktet kjæledyr. Borettslaget Hagegt. 39 Hold av slike skal meldes til styret ved anskaffelse, eller snarest mulig ved innflytting. Kjæledyr skal alltid være under eiers kontroll. På borettslagets område skal ekskrementer fjernes. Styret varsles når kjæledyr ikke lenger holdes. Borettslaget vil nekte hold av kjæledyr om dyret kan være til sjenanse eller kan oppfattes som truende for lagets beboere eller naboer, eller om dette må til for å ivareta eiendommens standard eller dyrets velvære. Hundeeiere i borettslaget forplikter seg til å sette seg inn i bestemmelser for hundehold i Oslo kommune, p.t. Politivedtektene og viltloven. 9. TV-anlegg Alle leiligheter er knyttet til borettslagets felles kabel-tv anlegg. Borettslaget sørger for avtale med leverandør av TV-signaler, som inngår i husleien med egen spesifisert post. Feil eller mangler ved kabel-tv anlegget skal fortrinnsvis meldes til Telenor Avidi, evt. til styreleder som formidler kontakt. 10. Avfallshåndtering Innendørs fellesareal rengjøres av eksternt innleid firma. Beboerne har et ansvar for å sikre tilgjengeligheten slik at vask kan skje. Klager rettes til styret. Husholdningssøppel skal pakkes inn og kastes i de grå beholderne for restavfall. Det er ikke tillatt å sette avfall utenfor kontainerne, annet enn i sammenknyttet sort søppelsekk. Tømmedager er mandag, onsdag og fredag. Papiravtall skal komprimeres plasseres i de grønne beholderne for papir. Det er ikke tillatt å plassere papiravfall utenfor kontainerne. Tømmedag er annenhver uke. Avfall som ikke kan kastes i kontainerne har borettslaget intet ansvar for. Den enkelte beboer må selv sørge for at slikt avfall blir kjørt bort til kommunale avfallsplasser, enten på Brobekk eller Grønmo der alt kan kastes avgiftsfritt. Glass og hermetikkbokser plasseres i kontainer ved inngangen til Tøyen senter. Etter behov - normalt hver vår - kan borettslaget etter behov/ønske i forbindelse med dugnad/våropprydning leie kontainer som plasseres utenfor hovedinngangen. Borettslaget har engasjert Oslo vaktmestersentral til å foreta normalt vaktmesterarbeid. Dette forhindrer ikke at hver enkelt andelseier bidrar med å fjerne eget eller sine gjesters avfall. Juletrær kjøres bort i regi av borettslaget den 15. januar.

8 11. Framleie Grunnideen med borettslag bygger på at andelseier bor i bolig i borettslaget. Dette er viktig for å skape trygge boforhold, demokratisk medinnflytelse og en felles interesse for å holde området i hevd. Borettslagsloven og husleieloven gir adgang til at boliger kan bebos av andre enn de som er andelseiere for et visst tidsrom. Det skal søkes om framleie dersom hele boligen leies ut. Eget skjema for dette fåes ved henvendelse til borettslagets styre. Andelseier er ansvarlig overfor borettslaget for alle skader og ulemper som borettslaget og andelseiere måtte påføres av framleieforholdet. Framleietaker må ikke flytte inn før godkjenning fra styret foreligger. Styret praktiserer forenklet behandling av framleieforhold der andelseier selv bor i leiligheten. I slike forhold skal andelseier melde utleie til styret når forholdet etableres og når det evt. avsluttes. Slikt framleie kan bare skje til enslige personer, jfr. husleiekontrakten. 13. Generelt Generelt sett er ethvert leieforhold i borettslag regulert av husleieloven, leiekontrakten, lagets vedtekter, vedtak i generalforsamling, husordensregler samt de rundskriv, oppslag eller vedtak som gis eller gjøres av styret. Brudd på disse er å betrakte som misligholdelse og kan føre til at styret krever salg av andel og fraflytting. Husordensreglene suppleres ved bestemmelser gitt i husleiekontraktens vedlegg «Standardbestemmelser for husleiekontrakter for andelsleiligheter i borettslag forvaltet av OEF». Husordensregler for Borettslaget Hagegt. 39 Vedtatt på generalforsamling Branninstruks for Borettslaget Hagegt. 39 Med hjemmel i Brannlovens 22, 23 og 25 m.v., samt forskrifter Alle som oppholder seg i Borettslaget Hagegt. 39 skal sette seg inn i branninstruks. Det sentrale brannvarslingsanlegget varsler ikke brannvesenet. I alle leiligheter henger varmedetektor, mens det i fellesareal henger røykdetektorer. Brannvarslingsanlegget inkluderer også næringslokalet. Brannmelder er plassert ved første trappeavsats i begge oppganger. Pulverapparat finnes på samme sted, samt øverst i A-oppgangen, samt på loft ved B-oppgangen. Andelseier skal sørge for at røykvarsler og vannlange (evt røykvarsler og godkjent pulverapparat) er til stede og fungerer. Selvlukkende dører skal aldri festes i åpen stilling. Bruk eller lagring av ildsfarlige vesker e.l. er ikke tillatt på kjeller eller loft.

9 BRANN!!! HUSK: Varsle, redde, slukke Brannvesen nås på 110. Brannvesenet må vite: - hvem som ringer - hva som har skjedd - hvor det brenner ALARM (skoleklokkelignende ringelyd, støtvis): 1. Ved falsk brannalarm for eksempel ved utløsning av brannmelder plikter den som er ansvarlig for alarmens utløsning å gå ut i bakgård og varsle de beboerne som kommer. 2. Finn røyk og/eller varmekilde. Varsle brannvesen snarest råd om dette. 3. Lukk alle dører og vinduer før du rømmer leiligheten. 4. Styreleder/medlem med sikkerhetskurs e.l. koordinerer slokningsarbeid inntil brannvesenet kommer. 5. Ikke bruk heis - som kan stanse ved strømbrudd! 6. De fleste dødsfall ved brann kommer av røykforgiftning. Vær forsiktig med evakuering ned en røykfylt oppgang. Er det ikke mulig å bruke trappeoppgang, bli i leiligheten og sørg for å varsle om din tilstedeværelse ved å ringe brannvesen eller ved å gjøre deg synlig fra vindu med et fargesterkt klesplagg hengende ut av vindu. 8. Rømmingsvei er ned trappegangen og ut i bakgård. 9. Loftet er en mulig (men ikke godkjent) rømmingsvei til den andre oppgangen. Husk: Det er lettere å løse problemet mens det er lite. Branninstruks for Borettslaget Hagegt. 39 Vedtatt på generalforsamling

Oslo, 27.04.04 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/

Oslo, 27.04.04 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2004 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes torsdag 13.05.04, kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/

Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, holdes onsdag 21. mai 2003, kl. 19.00 i Hagegata 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000. Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2011

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2011 BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 211 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes torsdag 5. mai 211 kl. 18: i bydelshuset i Grønland 28, 2.etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

- Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium

- Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet, styrende organ... 3 Forretningsfører... 3 Felleskostnader...

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50.

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. 5181 ÅRSMøteProtokoll 5181 Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold til innleverte

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 8. juni

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Torgveien Borettslag avholdes 3. November kl. 18.00 i Hotell 33, Østre Aker vei nr 33 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Lønnealléen Borettslag Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Lønnealléen Borettslag

Til andelseierne i Lønnealléen Borettslag LØNNEALLÉEN BORETTSLAG SIDE 1 Til andelseierne i Lønnealléen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene...

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene... 2 Innhold Innhold HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 5 3 HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... HJEMMESIDE... 4 HJEMMESIDE... HUSORDENSREGLER... 4 HUSORDENSREGLER... «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste

Detaljer

Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 6 med fullmakt. Tilsammen 58 stemmeberettigede.

Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 6 med fullmakt. Tilsammen 58 stemmeberettigede. 5037 ÅRSMøteProtokoll 5037 Ordinært sameiermøte i Haukåsen Sameie I ble avholdt 30.mars 2006 kl. 18.00 på Trosterud skole (samlingssalen). Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 l. LEIEFORHOLD Husordensreglene inngår som en del av vedtektene, dvs at brudd på disse er brudd på vedtektene. Andelseier

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Durud Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

VEDTEKTER. for. Fjellhagen borettslag. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag. (sist endret på generalforsamling 27. mai 2014)

VEDTEKTER. for. Fjellhagen borettslag. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag. (sist endret på generalforsamling 27. mai 2014) VEDTEKTER for Fjellhagen borettslag tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (sist endret på generalforsamling 27. mai 2014) 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor 1-1 Formål (1) Fjellhagen borettslag

Detaljer