Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000."

Transkript

1 Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord Riiser) kan med fordel møte med tale og forslagsrett. Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokollen ble signert og godkjent i desember /01 Inn- og utgående brev, mottatte fakturaer/attestasjon, orienteringer utgående brev brev til Tøyen Nedre Kampen vel, innmelding brev til Inka Eiendom. Info om kontaktperson vedr. utbedringsarbeid fom fullmakt til Mette Harviken vedr. signering for utbedringer utført av Inka Eiendom oppslag, vedr. Inka Eiendom og utbedringsarbeid brev til Access, som svar på brev vedr. heisstans. Gjentar spørsmålet hva BL kan gjøre innkalling til ekstraord. generalforsamling den brev til alle andelshavere vedr. tekst på postkasseskilt brev til styremedlemmer med kopi av stevning sendt Inka Eiendom av brev til Oslo Avisdrift med to nøkler type A, for distribusjon av Osloposten. Nøkkelkvittering brev til Inka Eiendom. Henviser alle henvendelser fra Inka Eiendom til advokat Jan-Erik Nielsen brev til Access Heiser vedr. ønske om kopi av avtale for installasjon av heis inngående brev brev fra Haavind Vislie v. Jan-Erik Nielsen av Kopi av stevning til Oslo byrett brev fra Gjensidige. Gal forsikring, korreksjon brev fra forretningsfører av Styrebehandling av årsregnskap o.l. Se under brev fra Tøyen nedre Kampen Vel, bekreftelse av medlemsskap brev fra Bredbåndsfabrikken, invitasjon til informsjonsmøte brev fra forretningsfører. Månedsstatud husleie. "Optima"-tilbud fra Bonett. Kort om Jus kopi av brev til Inka Eiendom fra advokat Nielsen (kopi vedlagt) nøkler I januar ble det innkjøpt to nøkler type A og en nøkkel type H (hovednøkkel). Siden forrige møte den er det inngått følgende avtaler om utlån av nøkler NorPost (Osloposten) (2xA) Liv Blom (1xT2) Hanne Svärd (1xA) faktura som er mottatt, signert og sendt forretningsfører Telenor Mobil, GSM-alarm heis 470, Siemens, kontroll brannalarm 3020, Access Heiser. Serviceavtale første halvår , Access heiser. Heistans ,00 inkassovarsel "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" saker/spørsmål fra beboere ingen Rundskriv Rundskriv 01/01 vedr. Inka Eiendom. Til alle Vedr. navn på ringeklokke/postkasse. Til alle Vedr. setningsskade. Til leilighetene 6, 11, 16 og Vedr. befaring knyttet til setningsskade. Til leilighetene 6, 11, 16 og Rundskriv 02/01 vedr. forslag gen. fors, rabattavtale med brosjyre, husleie og skilting. Til alle. Tatt til etterretning 03/01 Regnskap Merknader fra selskapets revisor Ved gjennomgåelse av årsregnskapet har selskapets revisor kommet med noen spørsmål/bemerkninger. Revisjonsnotatet følger vedlagt. Det foreslås at dette gjennomgås og at styret fatter de nødvendige tiltak. Styremedlemmer skal signere på innkallingen og på regnskapet.

2 I brev av er Hagegaten 39 AS bedt om å gi tilbakemelding på hvordan selskapet ser på situasjonen knyttet til blant annet kjellerarealet og det salg som der har funnet sted jfr. generalforsamlinger i 1999, i og med at arealet er tatt i bruk av selskapet. I borettslagets brev ber vi blant annet om en tilbakemelding på når oppgjør skjer. 9. februar 2001 ble det purret på en tilbakemelding muntlig overfor daglig leder i Hagegaten 39 AS. Dette ble gjentatt 5. mars. Styret foreslår at kjøpesummen på føres som utestående fordring siden lokalet anses som solgt. 04/01 Årsoppgjøret for 2000 Årsoppgjøret er vedlagt. Regnskapet er gjort opp med en reduksjon av disponible midler på kr ,-. De største overskridelsene kommer fra advokat/opak , overforbruk strøm , diverse vedlikehold knyttet til stevning samt heis Det foreslås at regnskapet for 2000 godkjennes og undertegnes, og at resultatet forelegges generalforsamlingen med følgende disposisjoner: kr dekkes av framtidig drift. Selskapets disponible midler per utgjør kr ,- Regnskapet er gjort opp med en reduksjon av disponible midler på kr ,-. Resultatet forelegges generalforsamlingen med følgende disposisjoner: kr dekkes av framtidig drift. Selskapets disponible midler per utgjør kr ,- 05/01 Årsberetning for 2000 Forslag til årsberetning for 2000 følger vedlagt, inkludert forslag til "styrets arbeid" forfattet av styreleder. Styret gjør de nødvendige tilføyelser og endringer, samt evt. endringer i budsjettet for Resultatet legges fram som styrets årsberetning til generalforsamlingen. 1. Styret foreslår følgende budsjettmessige endringer for 2001: Utgifter andre forv. tj. (advokatkostnader) økes med til andre driftsutgifter reduseres med til elektrisk energi reduseres med til Målet med endringene er å sikre at det på driftsbudsjettet står penger til de advokatkostnader vi vet kommer. Det krever disiplin for å sørge for at innsparingene faktisk skjer. Strømkostnadene er kvalitetssikret så langt råd er. 2. Styret registrerer at laget har flere utestående fordringer hos Inka Eiendom, UPC og Modus. Forretningsfører får instruks om å sørge for inndrivelse av de utestående fordringene på normal måte snarest. Styret holdes orientert om endringer i fordringene. 3. Styret tar forslaget til årsberetning til etterretning og framlegger dette som styrets forslag til årsberetning til generalforsamlingen. 4. Sammen med innkallingen skal følgende vedlegges: - vedtekter - trivselsregler - stevning til Oslo byrett av kopi av annonse fra Dagsavisen kopi av artikkel fra Kapital vedr. salg av leilighet i Hagegt. 39 Styreleder sørger for at forretningsfører får tilgang til vedleggene. 06/01 Innkomne forslag til generalforsamlingen Undertegnede vil foreslå fire saker til generalforsamlingen. Kan styret slutte seg til noen av disse sakene kan de fremmes som styrets forslag. 1. Felles strøminnkjøp Undertegnede foreslår at styret jobber for å innføre et felles strøminnkjøp av typen Optima. Det foreligger tilbud fra tre ulike aktører i markedet. Forskjellen på situasjonen nå og fra i høst er at eier av næringseiendommen sier seg villig til å delta i et felles innkjøp sammen med borettslaget. Denne vil i løpet av våren få lagt inn nye strømkabler med bedre kapasitet enn dagens. Med det økte forbruket dette representerer ved at lokalet faktisk skal tas i bruk, vil avtalen totalt sett bli gunstigere for borettslaget. De tre selskapene tilbyr 100 prosent finansiering, det vil si at innstallering dekkes ved at abonnent ikke får de laveste prisene fra starten inntil anlegget er nedbetalt. Dette er av Optima beregnet til vel tre år. Jeg mener derfor at fordelene en oppnår ved en slik løsning nå oppveier eventuelle ulemper. Innstallasjonen krever generalforsamlingsvedtak, siden vi på denne måten også binder andelseiernes strømleveranse. Eksisterende avtaler kan fortsette ut eventuelle kontraktsfestede perioder. Gjennom Optima kan strøm faktureres over husleieblanketter, men jeg mener vi skal vente litt med en slik ordning

3 for å redusere borettslagets risiko. Jeg foreslår følgende vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på borettslagets vegne å inngå avtale om fellesinnkjøp av strøm, basert på at leverandøren finansierer insialleringen ved å gjøre bruk av lavere leie og strømpriser. Styret innhenter tilbud fra Bonett Energi, Optima, Oslo Energi og evt. andre. Styret velger det for borettslaget økonomisk sett gunstigste tilbud. 2. Ombygging boder (forslaget med skisser legges fram på møtet) I påvente av at borettslagets rettssak mot Inka Eiendom avklares bør vi avgjøre hvordan vi skal disponere kjeller og loftsboder. I dag mangler det to kjellerboder og tre loftsboder for at hver andelseier skal få disponere hver sin. I A-oppgangens kjeller samt på loftet krever det ombyggning av dagens bodstruktur for å øke antall goder/boder. I A-oppgangens kjeller er arealet stort nok til at dette kan skje uten problem. Om alle skal ha hver sin loftsbod må imidlertid omfattende arbeider til. Det rimeligste er å bygge om deler av loftet. Imidlertid vil ti boder som vender mot bakgården ligge urørt. Om vi velger denne løsningen vil disse ti bodene være betydelig større enn resten, og en bør vurdere om disse bodene skal loddes ut. Se vedlagte skisser. I B-oppgangen kreves det et visst vedlikeholdsarbeide for å beskytte kjeller mot vannlekkasje. Dette er omtalt i stevningen mot Inka Eiendom. Her trengs i utgangspunktet ikke endringer av dagens bodstruktur og antallet stemmer også med antall leiligheter i oppgangen. 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å planlegge og igangsette ombygging av de fem sammenhengende bodene i A-oppgangens kjeller, for å øke antallet til sju. Beboere får to ukers varslingsfrist før bodene skal være tømt og ombyggingen settes i gang. 2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å planlegge og igangsette ombygging av boder på loftet, med unntak av de som vender mot bakgården. Antall boder skal øke med tre. 3. Bodene på loftet som vender mot bakgården blir etter ombyggingen vesentlig større enn andre boder på loftet. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til ved loddtrekning å fordele de boder som vender mot bakgården. 4. Styret sørger for nummerskilt som hver andelseier skal bruke for å merke boder etter ombygging. 3. Endringer trivselsregler Undertegnede foreslår å endre trivselsreglene noe. Jeg foreslår også at det etableres "Generell informasjon om borettslaget Hagegt. 39" og "Branninstruks for borettslaget Hagegt. 39" som egne vedlegg til trivselsreglene. Førstnevnte er svært generell på enkelte ting som i det minste nyinnflyttede kan ha en viss glede av. Branninstruks ble etterlyst på generalforsamlingen i fjor. I tillegg til disse kommer" Standardbestemmelser for husleiekontrakter for andelsleiligheter i borettslag forvaltet av OBOS Eiendomsforvaltning" som følger med husleiekontrakten. Forslag til "Trivselsregler", med "Generell informasjon om borettslaget Hagegt. 39" og "Branninstruks for borettslaget Hagegt. 39" som vedlegg, godkjennes. 4. Styrehonorar. Vi har snakket om å legge styregodtgjørelse gjort i fjor (for året 1999) fram for årets generalforsamling. Jeg har sett flere andre borettslag praktisere fordelingen slik at det er styret som gjør fordelingen uten at generalforsamlingen for forelagt forslaget eller resultatet. Dette vil likevel framkomme i senere styrevedtak. Jeg mener at en i tillegg til en generell godtgjøring bør innføre en møtegodtgjøring - i det minste symbolsk. Mens den generelle godtgjøringen skal reflektere det ansvar og den forpliktelse som styremedlemmene påtar seg, mener jeg at en i tillegg bør få en viss godtgjøring for den tid en bruker på møter. Motargumentet er selvsagt at borettslaget ikke har spesielt mye penger for tiden. Argumentet for er å sørge for at de som deltar i styret og bruker sin tid på å drive borettslaget skal ha igjen noe for jobben. Borettslaget bør ha råd til å sørge for en god og kontinuerlig drift. Om møtegodtgjøringen settes til 150 kroner per møte per pers, og det møter fem medlemmer på tilsammen 10 møter gjennom året (som er ett møte mer enn i fjor) ender det med kroner i kostnad. " 1. Godtgjørelse til revisor fastsettes til kroner xxxx (det som regningen lyder på). 2. Godtgjørelse til styret fastsettes til kroner Styret fordeler selv honoraret ut fra de ulike arbeidsoppgaver/funksjoner som utøves. I tillegg betales en møtegodtgjørelse på kroner 150 per møte." 5. Vedtektsendringer Jeg vil foreslå noen vedtektsendringer. Disse legges fram på møtet.

4 07/01 Ordinær generalforsamling Forslag til innkalling og saksliste for generalforsamling er vedlagt. Det foreslås at innkallingen og sakslista gjennomgås og godkjennes. Nødvendige tilføyelser og endringer foretas. Møteleder må velges. Styret må bestemme tid og sted for generalforsamlingen, samt hvem som sørger for bestilling av lokalet. Forretningsfører har per dato anledning torsdag 3. mai, samt tirsdag, onsdag og torsdag 8, 9 og 10 mai. 08/01 Tryking av årsberetningshefter Det foreslås at forretningsfører bestiller trykking av innkalling med vedlegg. Heftene hentes av styrets leder som sørger for distribusjon. Forretningsfører bestiller trykking av innkalling med vedlegg. Heftene hentes av styrets leder som sørger for distribusjon. 09/01 Vedr. framleie - saken utgår, men med muntlig orientering 10/01 Vedr. sameiet/setningsskade I slutten av januar ble det foretatt arbeider i næringslokalet i 1. etasje. Det skulle legges inn en ny støtte i en bærende vegg. For hjørneleilighetene er det den veggen som ligger mellom stue og soverom. Undertegnede er av Øistein Haugen fortalt at statikers beregning for jobben viste seg ikke å holde stikk og gården fikk en setningsskade. Det betyr at bæreveggen er sunket med 2-3 mm, som for leilighetene betyr tilsvarende setningsskader. Undertegnede avtalte med Haugen at han skulle ordne skader direkte med de andelshavere dette gjelder, som er alle fire hjørneleiligheter ble det avholdt befaring i de fire leilighetene dette gjelder. Det er distribuert et eget rundskriv med informasjon om saken datert Skaden skjedde trolig i uke 4 ( januar). De fire andelseierne blir i etterkant av befaringen kontaktet av Hagegaten 39 AS. Styret i borettslaget får kopi av korrespondanse. Tas til etteretning. 11/01 Vedr. Inka Eiendom Dette har skjedd: Den 8. januar distribuerer borettslaget via bud et brev til Inka Eiendom der vi opplyser hvem som er kontaktperson for Inka Eiendom når selskapet etter eget ønske skal starte utbedring av de mangler selskapet erkjenner å ha ansvaret for. Arbeidene skulle ifølge Inka Eiendom starte den 15. januar. Det var avtalt med Mette Irene Harviken at hun kunne påta seg denne jobben, som inkluderte det å låse håndterkere inn og ut av lokaler, samt kvittere for mangler. Imidlertid skjedde det ingenting verken den første eller andre uken. I slutten av den andre uken ble det derfor i samråd med advokat bestemt at stevning skulle sendes. Denne er derfor datert fredag den 26. januar. Kopi av denne er distribuert til alle i styret. Først mandag den 5. februar begynte det å ringe håndverkere. Også tirsdag og onsdag ringte det folk som sa de skulle gjøre arbeider på vegne av Inka Eiendom. Det er verdt å merke seg at dette skjedde etter at stevningen var sendt fra borettslaget, og dermed mottatt av Inka Eiendom. Borettslaget sender så den 7. februar et brev til Inka Eiendom der vi ber om at alle henveldelser fra Inka Eiendom til borettslaget heretter kan tas direkte med advokat Nielsen. Den 9. februar ringer Bjørn-Erik Indahl i Inka Eiendom til Nielsen. Denne samtalen er av Nielsen beskrevet som utrivelig, men kort fortalt krevde Indahl det skriftlig at borettslaget ikke lenger tillot Inka Eiendom å utbedre mangler. Den 14. februar ble det derfor etter Nielsens ønske avholdt et møte på hans kontor vedrørende oppfølging av saken. Foruten Nielsen og undertegnede deltok advokatfullmektig Harald Lund Frederiksen og styrets nestleder Svein Olav Staalen på møtet. Det prinsippielle spørsmålet, som jeg tidligere har informert om via e-post/brev, var om borettslaget likevel fant det formålstjenelig å tillate Inka en siste sjanse til utbedinger, isteden for å utbedre mangler selv i påvente av en rettsforhandling. Alternativene veid opp mot hverandre var å få utbedret noen eller alle de mangler Inka Eiendom har erkjent ansvaret for, eller å la søksmålet stå i og med at Inka Eiendom selv ikke overholdt sin egen frist. Konklusjonen var at saken var best tjent med å stå slik den var. Et brev ble i ettertid forfattet av Nielsen og sendt til Inka Eiendom, datert 16. februar. Brevet er vedlagt.

5 Når det gelder selve saken er det nå opp til Oslo byrett når den skal berammes, evt. om motparten kommer med et forliksutspill. Uansett vil denne saken få økonomiske konsekvenser for borettslaget, som det kan være ubehagelig å håndtere inntil resultatet av en rettssak er klart. Tilsvarsfrist for motparten var Per dags dato er det ikke kjent om denne er overholdt. Orienteringen tas til etterretning. 12/01 Utbedring av mangler/vedlikehold/innkjøp Det vises til stevning mot Inka Eiendom av , og til OPAK sin rapport som beskriver mangler det er reklamert på som ikke er utbedret. Borettslaget bør nå ta stilling til om vi på egen regning skal utbedre mangler. Vår økonomi setter store begrensninger på hva vi kan utføre. Undertegnede og forretningsfører har forsøkt å se litt fram i tid på hvilke kapitalreserver vi har, og har kommet til at med de regninger som venter på oss så har vi kanskje kroner tilgjengelig. I tillegg kommer utestående fordringer på kroner. Dette kan gi borettslaget en ramme på kroner på noen måneders sikt, men i første omgang altså bare vel Jeg mener vi overfor de beboere som har dårligst tid, bør utbedre mangler i leiligheter snarest. Det å kjøpe og montere kikkhull og ringeklokker er trolig enkelt og relativt rimelig og bør kunne utføres raskt. Det vil dessuten sjekke ut flere leiligheter som bare har denne type mangel. Jeg har bedt Andre Hagfors skaffe forslag til modeller og priser. I tillegg er det fra vårt korte muntlige møte etter ekstraordinær generalforsamlingen utarbeidet liste over hvilke postkasseskilt som skal bestilles og hvilke navnelapper på ringeklokke som skal produseres. Jeg vil også foreslå innkjøp av en "A" og en "B" som skrus i vegg eller dør i bakgård for å merke inngangene, samt et skilt til å sette mot Sigurdsgt.. Når det gjelder callinganlegget må vi ta stilling til om vi skal få leverandøren, ABA-Elektro, til å på nytt se på anlegget, eller om vi skal be andre om å feilsøke og fikse. Vi har tidligere snakket om å kjøpe inn brannslukningsapparat. Jeg har forhørt meg med "Låsmester 1", tidl. Brann og sikkerhetssenteret i Kjølberggt. Der har Houseguard nå et svært godt tilbud på brannslukkere ut mars. ABE 6 kg. pulverapparat koster ut mars 350 inkl. mva. inkl. en røykvarsler. Normalpris ligger på vel 600 kroner. Tilbudet kommer nå fordi det er 10 år siden brannslutningsutstyr og røykvarsler ble påbudt i alle hjem. Pulverapparat bør skiftes ut eller fylles opp hvert 10. år. Styret bør benytte dette gunstige tilbudet. Vi må bestemme om laget skal kjøpe apparat til alle leiligheter, eller om en skal gi tilbudet til alle beboere som selv kan velge om en vil forestå innkjøp. Borettslaget selv bør vurdere apparat til fellesareal. Årlig kontroll koster 118 kroner per apparat. Total pris for forslagene unntatt 7. 8 og 9 blir på vel 2700 kroner. 7 og 8.1 velges, kommer summen på vel , altså unntatt callinganlegg. Om dette kommer på under kroner, noe som er trolig, vil laget trolig kunne utføre alle tiltakene innenfor den tilgjengelige kortsiktige økonomiske ramme. 1. Postkasseskilt der nåværende skilt ikke er standard bestilles og distribueres på borettslagets regning. Antatt behov 15 skilt til á 40 kr. Ansvar: Andre Hagfors. 2. Nye lapper på ringeklokker, produseres og plasseres. Antatt kostnad 0. Ansvar; Frode Eriksen. 3. Borettslaget bestiller via vaktmester ringeklokker og kikkhull til de leiligheter der dette mangler, jfr. stevning av , og engasjerer Hagfors til monteringsarbeidet. Antatt kostnad 1000?kr. Ansvar: Andre Hagfors og Frode Eriksen. 4. Borettslaget går til innkjøp av en "A" og en "B" som skrus i vegg eller dør i bakgård for å merke inngangene. Antatt kostnad 150 kr. Ansvar: Andre Hagfors. 5. Borettslaget går til innkjøp av 11 vindushåndtak til vindu i B-oppgangen til en pris på vel 50 per stk. 6. Borettslaget går til innkjøp av et skilt med teksten "Hagegt. 39" skrus i vegg over inngangsdør mot gate. Antatt kostnad 400 kr. Ansvar: Andre Hagfors. 7. Borettslaget utbedrer mangler i leilghetene åtte (Bjelde) og ni (Låstad/Iversen). Kostnadene for dette jfr. OPAKs rapport er henholdsvis og 875 kroner. Beboerne får først tilbud om en økonomisk tilsvarende OPAKs beregning, mot at mangelen "nulles ut", det vil si at andelshaverne må frasi seg fremtidige krav knyttet til disse konkrete manglene. Hagfors får tilbud om jobben om utbedring dersom han er kvalifisert. 8. alternativ 1. Borettslaget går til innkjøp av 29 pulverapparat ABE 6kg fra Låsmester 1, for tilsammen kroner apparat fordeles med ett på hver andelseier. alternativ 2. Borettslaget går til innkjøp av fire pulverapparat ABE 6kg fra Låsmester 1, á kr 350, tilsammen Alle beboere informeres om tilbudet hos Låsmester 1. Tilbudet er opplyst å vare ut mars. 9. Callinganlegg (intet forslag)

6 13/01 Etablering av nettsted, kjøp av domene Jeg foreslår at borettslaget registrerer et eget domene i ".no"-hirarkiet med tanke på å opprette et eget nettsted. Foruten at dette vil gi en permanent og bedre generell informasjon til beboere og andre, vil et nettsted være en relativt rimelig investering for å øke verdien på lagets eiendom, spesielt ved videresalg av leiligheter. Kostnad for registrering av domene ligger på vel 1000 kr, deretter en årlig avgift på vel 350 kr. Prisen for kommersielle server-parker ligger på fra 2000 kroner per år. Om laget skal registrere domene er det med hensyn til kostnaden at en velger et navn en er rimelig sikker på at en vil benytte en stund framover. Borettslaget Hagegt. 39 registrerer domenet "hagegata39.no". Et forslag til nettsted forelegges styret før etablering skjer. Styret avsetter inntil 3000 i etableringskostnader og driftskostnader første år, samt inntil 2000 kroner i årlige driftskostnader. Nettstedet lages med utgangspunkt i egne ressurser. Inntil styret bestemmer annet er styreleder nettstedets ansvarlige redaktør. 14/01 Likviditet Borettslaget har dårlig likviditet. Borettslaget foretatt et låneopptak på kr for å bedre den kortsiktige likviditeten. Borettslaget vil kunne regne med å ha vel kroner til rådighet i første tertial, inkludert en avsetning på kroner til advokatkostnader, se sak 12/01. I tillegg vil borettslagets likviditet kunne bedres ved inndriving av utestående fordringer som sammen med inntekt fra salg av kjellerareale kommer på vel kroner. Det vises til sak 5/01 vedr. inndriving av fordringene. Inndrivingene bør følges av styret siden det ved alle tilfellene trolig er snakk manglende betaling som følge av avtalebrudd. Orienteringen tas til etterretning. 15/01 Problem med heis A-oppgang For femte gang siden i fjor sommer har heisen i A-oppgangen stanset. Som det går fram av budsjettsaken har heisstans så langt kostet oss vel kroner, og slik det ser ut nå kan det virke som om heisstansene ikke vil avta. Undertegnede har forsøkt å få Access Heiser til å komme med en fornuftig forklaring til hvorfor heisen i B-oppgangen får så mange driftsstans. Vedlagt er to brev fra undertegnede til Access Heis, samt ett brev som kom som svar, samme dag som heisen stanset for fjerde gang i januar. Tirsdag den kontaktet undertegnede Access Heiser ved Arve Langgård. Målet var å få tilgang til den kontrakt som lå til grunn for innstallering av heiser i Hagegt. 39, i hovedsak for å avklare hvilket ansvar de ulike parter hadde ved installering og senere. Langgård ville i utgangspunktet ikke utlevere avtalen siden den var mellom Access Heiser og oppdragsgiver som var Azteka Eiendom. Vi ble imidlertid enige om at jeg tar skriftlig kontakt med han og ber om avtalen. Han vil ha be Access sin advokat om å vurdere saken. Hans vegring for automatisk å gi fra seg avtalen er at det ikke var borettslaget som var kunde, men Azteka Eiendom. Jeg har ennå ikke sjekket, men jeg går ut fra at selskapet har de samme eierne som Inka Eiendom, det vil si Bjørn-Erik Indahl og Kjell Kristoffersen med 50/50 eierandel. Han opplyser at Access burde ha utført heistekniske mangler. Entrepenør er ansvarlig for bygningstekniske mangler, men han mener vi neppe kan kreve at Inka skal betale for installajon av toveiskommunikasjon, i og med at kravet om dette ble etablert etter at heisene ble innstallert. Bakgrunnen for min henvendelse var å forsøke å få klarhet både i hvem som egentlig skal betale for de heisstans vi har opplevd, men også hvem som har ansvaret for hva etter de kontraktsmessige forhold. Heisene er solgt med tre års reklamasjonsrett. Langgård sier generelt sett at temperatur kan påvirke driftssikkerhet om vinteren. Han henviste til at denne heisen ligger i en sjakt utenfor bygget, og at det i denne gjerne blir kaldt. Han sier også at det at noen forsøker manuelt å stanse heisdørene kan føre til driftsstans, noe som gjelder prosent av alle heiser han sier Access må sette igang igjen. Dette skjer spesielt ved flytting der heisen brukes ofte. Han sa den enkleste løsningen var å bruke tape foran sensoren i heisen. Om heisstans sier han at noen heiser aldri stanser, men det vanlige er 2-3 ganger hvert år. Når vi nå har hatt fem driftsstans i A-oppgangen siden sommeren i fjor er dette med andre ord i overkant av det normale. Han opplyser da at vi isteden for en serviceavtale kan inngå en "kasko" avtale. Den er dyrere men inkluderer også alt. Vi betaler da ikke noe mer enn det avtalen koster. Avtalen kan inngås for 10 år, og inkluderer også bytte av slitedeler som uansett må byttes etter x antall år - og betales av oss. Han tipper at noe slikt for oss vil koste til kroner per heis per år. Jeg bad han utarbeide et slikt tilbud for

7 våre heiser. Deretter spør han om heissjakten er isolert. Jeg spør han om dette står i utbyggingsavtalen mellom Access og Azteka. Han sier at det i avtalen partene er avtalt at det i heissjakt skal være minimum fem grader pluss. Og han sier videre: "Om den ikke er isolert er dette et brudd på kontrakten." Jeg vet ikke om heissjakten er isolert, men jeg tipper at det ikke er det. Jeg har muntlig informert Harald Lund Frederiksen om at dette er noe vi kan komme til å følge opp som en del av stevningen. Jeg har per sendt brev til Access med forespørsel om å få kopi av avtale. Orienteringen tas til etterretning. 16/01 Eventuelt Frode Eriksen (styrets leder)

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 5. november 2003, kl. 19:00 hos Frode

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 5. november 2003, kl. 19:00 hos Frode Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 5. november 2003, kl. 19:00 hos Frode Gjelder: Frode, Svein Olav, Benjamin, samt varamedlemmene Liv og Robert (sistnevnte med tale/forslagsrett).

Detaljer

27/01 Inn- og utgående brev, mottatte fakturaer/attestasjon, orienteringer

27/01 Inn- og utgående brev, mottatte fakturaer/attestasjon, orienteringer Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 17. oktober 2001, klokken 18:00, hos styrets leder leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Olav Staalen, Are Wormnes. Varamedlemmer (Jan Gunnar Heistad,

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Innkalling Generalforsamling 2015 Tid: Mandag 18. mai 2015 kl. 17:00 Sted: Oslo og Omegn Boligforvaltnings lokaler Sandakerveien 64, 5. etg. OBF Side 1 av 6 Agenda 1. Konstituering a/ valg av møteleder

Detaljer

1 Nøklevann Borettslag

1 Nøklevann Borettslag 1 Nøklevann Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nøklevann Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG

STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG STYREMØTE I SOFIES HAGE BORETTSLAG Møtedato og tidspunkt 17.januar 2012, kl. 19.00-21.00 Møtested Styrerommet, Sofies Hage Innkalt Forfall Referent Eli Myrkaskog, Jan Sender, Bjørn Myhrvold, Simen Strand

Detaljer

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 tirsdag 9. april 2003, kl. 18:00 hos Frode

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 tirsdag 9. april 2003, kl. 18:00 hos Frode Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 tirsdag 9. april 2003, kl. 18:00 hos Frode Gjelder: Frode, Svein Olav, Liv. Robert møter med tale/forslagsrett. Dagsorden: 11/03 - godkjenning av protokoll

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Referat Generalforsamling 2015 Borettslaget Frostaveien 1 26.03.15 Sak 1 Konstituering Frammøte ble registrert av styret. 19 av 69 andeler var representert: 04, 07, 10, 18, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 38,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 26. APRIL 2010 Antall til stede: 43 stk., hvorav 1fullmakt. DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering. Sak 1/10 Godkjenning av innkalling.

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt.

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt. 1 Heimdalsgata 4 borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Sameiet Vidars gate 10 (o.nr. 991 248 374)

Innkalling til ordinært årsmøte i Sameiet Vidars gate 10 (o.nr. 991 248 374) Innkalling til ordinært årsmøte i Sameiet Vidars gate 10 (o.nr. 991 248 374) Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte mandag 19. mars 2012 kl. 1800. Møtet vil bli avholdt i vaskerommet i Vidars

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap BJØLSEN BORETTSLAG GENERALFORSAMLING 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Tirsdag 23. april kl. 18:00 Sted: Akerselva Sykehjem (Kuben) Mor Go`hjertas vei 22 REGISTRERINGSBLANKETT FOR GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt 13.05.04 kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt..

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt 13.05.04 kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt.. 5318 ÅRSMøteProtokoll Borettslaget Hagegt. 39 Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt 13.05.04 kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt.. Tilstede var 10 andelseiere i henhold

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Henrik Hellerøy og Harald Staff foreslått. Vedtak: Vedtatt

Henrik Hellerøy og Harald Staff foreslått. Vedtak: Vedtatt 1 Valdresgata Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Valdresgata Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl i menighetssalen, Ellingsrud kirke Oslo, 29. oktober 2010 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 8. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Budsjett 2011 i menighetssalen, Ellingsrud

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag.

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag. PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 09.04.13 kl. 18.00 Sted: Skullerud skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2013 i Rustadterrassen borettslag. SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 1 LI BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. APRIL 2013 SIDE 2 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2012 SIDE 4-7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2012 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv II A Borettslag ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole.

Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv II A Borettslag ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole. 6079 ÅRSMøteProtokoll 6079 Ordinær generalforsamling i ble avholdt 3. mai 2006 kl. 18.00 på Sandaker Videregående skole. Tilstede var 31 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 3 med fullmakt.

Detaljer

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2010 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 17. mars 2010 kl. 1900-2100 på BELSET Skole - Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 29. april 2014 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede andelseierne: X andelseiere, X fullmakter Total: X stemmeberettiget

PROTOKOLL. Til stede andelseierne: X andelseiere, X fullmakter Total: X stemmeberettiget Landskronaveien Borettslag PROTOKOLL for ordinær Generalforsamling i Landskronaveien Borettslag avholdt 23. mars 2017 kl. 18:00 på Skjetten Sportsklubb klubbhus, Festsalen, Nordens vei 21, 2013 Skjetten

Detaljer

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag

PROTOKOLL. Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag PROTOKOLL Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18.00 Sted: Rustad skole ble det avholdt ordinær generalforsamling 2017 i Fagergåsa Borettslag 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer

BOLIGSELSKAPET GJETEMYRSVEIEN 9 AS Organisasjonsnummer Innkalling til generalforsamling for 2008 Tid: 29. april 2009 kl 1830 Sted: Bjørnehuset St.Hanshaugen Til behandling: 1. Åpning, herunder registrering av tilstedeværende aksjonærer/stemmer 2. Valg av møteleder

Detaljer

Borettslaget Harry Borthens vei 13

Borettslaget Harry Borthens vei 13 Harry Borthens vei 13 Møtereferat, styremøte mandag 27.04.09 Tilstede: Birger Jensen, Anne Marie Schei og Kåre Magnus Busch Sak 1: Orientering om diverse feil og avvik etter plan- og bygningsloven, heis

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 SAKSLISTE Borettslaget Rosenli INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Det innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 20. april 2005 kl. 18.00 i Emmaus Gård (Løå) SAKSLISTE 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 09.06.1999, kl. 19.00 i Kampen bydelshus, Bøgt. 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Maridalsveien 64 Borettslag Dato 23.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kafeteriaen i Møllehjulet bosenter, Vøyensvingen 6-8 Tilstede var 13 andelseiere og 0 med fullmakt

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 16.06.15 kl. 18.00 Sted: Heimdalsgata 30 - Festlokalet ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

Styremøte 14. Oktober 2014

Styremøte 14. Oktober 2014 Styremøte 14. Oktober 2014 Sted: Spångbergveien 17, Arne Reisegg Myklestad Til stede: Arne Reisegg Myklestad Renate Salomonsen, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen Forfall:

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Flaen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Flaen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Styremøte 31. mars 2014

Styremøte 31. mars 2014 Styremøte 31. mars 2014 Sted: Tåsenveien 14 E, Christian Nissen Til stede: Tore Broholt, Anette Gundersen, Renate Salomonsen, Arne Reisegg Myklestad Forfall: Christian Nissen Referent: Berit Nyman Møtet

Detaljer

Hellerudtoppen Borettslag

Hellerudtoppen Borettslag Til borettshaverne. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Hellerudtoppen Borettslag Tid: Torsdag 28. oktober 2010, kl. 19:00. Sted: Grendehuset SAKSLISTE. A. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014

Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Til: Alle beboere i Gjønnesskogen Huseierforening Fra: Styret i Gjønnesskogen Huseierforening Innkalling til ordinær generalforsamling onsdag 7. mai 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen orettslag Møtedato 28. april 2009 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Røykås Grendehus Tilstede var 52 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

info Gunnar følger opp revisor Øystein

info Gunnar følger opp revisor Øystein Referat fra styremøte holdt 24.02.10 (Møte 2, 2010) Sted: Hagestua café Tilstede: Espen,,, Marina, Sverre og Distribusjon: De tilstedeværende + Kristin Neste møte: Onsdag 24.03.10 kl 1830 på Hagestua Cafè

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den 24.05.2012 kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Tilstede var 9 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Tøyenhus Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET RORBUA BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-xx-xx. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua BA. Laget ble stiftet på konstituerende generalforsamling

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG FOR 2016 Årsmøtet ble avholdt tirsdag 21. mars 2017 i Tinnheiveien 17. 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 21 stemmeberettigede,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

Styremøte 19. Januar 2015

Styremøte 19. Januar 2015 Styremøte 19. Januar 2015 Sted : Tåsenveien 14 F, Vivi Christensen Til stede: Arne Reisegg Myklestad, Anette Gundersen, Christian Nissen, Tore Broholt, Vivi Christensen, Fraværende: Renate Salomonsen Referent

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 Konstituering Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Vedtak: Valgt. Vedtak: Godkjent. Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Maridalsveien 205 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 14.05.2014

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag. --- oo0oo --- Thomas Hansen P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i Rustadterrassen borettslag Avholdt: 02.mai-2011, kl 18:00 Sted: Rustad skole --- oo0oo --- Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den 9.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Korsvoll menighetshus. Tilstede var 17 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Nedre Ravnåsen Borettslag avholdes torsdag 14.januar 2016 kl. 1800 i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag Dato 04.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Voksen kirke. Tilstede var 48 andelseiere og 6 med fullmakt, til sammen 54 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

ordinær generalforsamling 2011 Hafslund ASA Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

ordinær generalforsamling 2011 Hafslund ASA Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Side 1 av 6 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2011 Hafslund ASA onsdag 4. mai 2011 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Side 2 av 6 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 26. januar 2012 kl 18.00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Tirsdag 25. april 2017 kl i Edlandshuset, Rosenli 12

Tirsdag 25. april 2017 kl i Edlandshuset, Rosenli 12 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Tirsdag 25. april 2017 kl. 19.00 i Edlandshuset, Rosenli 12 Borettslaget Rosenli Rosenli 17, 4015 Stavanger. Telefon: 51 56 20 62 - E-post: post@rosenli.no Internettadresse:

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tøyenhus Borettslag ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 24.04.14

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte

Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Innkalling til ekstraordinært sameiermøte Ekstraordinært sameiermøte i Jakobsbråtan boligsameie avholdes onsdag 23. september. 2015 kl. 19 i Smestadtoppen Barnehage. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon.

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon. VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG 1 Navn: Formål - medlemsskap - ansvar. Foreningens navn er : Sjøvegen Huseierlag Sjøvegen Huseierlag er en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

DET GLADE KVARTAL II BORETTSLAG

DET GLADE KVARTAL II BORETTSLAG DET GLADE KVARTAL II BORETTSLAG Styremøteprotokoll, 02-2007 Dato: 08.02.2007 Tid: kl 18.00 Sted: Amtmann Meinichs Gate 17 H404, Heikki Sørum Styremedlemmer tilstede: Heikki Sørum HS, Leil.nr. 403 (Vara)

Detaljer

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen

Oslo, 1.juli 2014 Styret for Skogssletta Borettslag. Monica Grefsrud Tommie Rudi Svein Tore Severinsen 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag avholdes tirsdag 8.juli 2014 kl. 18 på lekeplassen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I CELLCURA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i CellCura ASA holdes i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, oppgang A, 5. etasje, Oslo fredag 28. juni 2013

Detaljer

GJELLERÅSEN BORETTSLAG

GJELLERÅSEN BORETTSLAG GJELLERÅSEN BORETTSLAG ORDINÆR GENERALFORSAMLING - PROTOKOLL TID: Tirsdag 18. mars 2003 kl. 1900 STED: Klubbhuset, Skjetten sportsklubb FRA SKEDSMO BOLIGBYGGELAG MØTTE: Turid Weng TIL BEHANDLING FORELÅ:

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling mandag 27. april 2015 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidligere Stangnes Barneskole Andelseiere eller personer med fullmakt har stemmerett.

Detaljer

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 10. september 2003, kl. 18:00 hos Frode

Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 10. september 2003, kl. 18:00 hos Frode Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 onsdag 10. september 2003, kl. 18:00 hos Frode Gjelder: Frode, Svein Olav, Benjamin, samt varamedlemmene Liv og Robert (sistnevnte med tale/forslagsrett).

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Iladalen I A/S 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Iladalen I A/S 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Iladalen I A/S Protokoll fra ordinær generalforsamling i Iladalen I A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. mandag 29. april 2002 kl. 19.00

SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE. mandag 29. april 2002 kl. 19.00 SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE v/basale Boligforvaltning Oslo AS P.B. 1670, Vika, 0120 Oslo Tlf. 22010710 / fax 22010711 SAMEIERMØTE Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE mandag

Detaljer

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer.

Vi er pr. 31.12.2014 137 medlemmer. VELKOMMEN!! Høysand Vann & Avløps lag SA Årsmøte 19.juni 2015 kl.19-21 Dagsorden: Årsmøte, 19/6-2015 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG V E D T E K T E R for MØLLETOPPEN BORETTSLAG vedtatt på konstituerende generalforsamling dato 08.02.2005 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor. Mølletoppen borettslag er et andelslag som har til

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

VEDTEKTER. KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg. (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått)

VEDTEKTER. KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg. (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått) 1 KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg VEDTEKTER (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått) 1 Kinnskogen Radio/TV- anlegg (heretter kalt KjennRTV) er en selvstendig forening bestående av medlemmer som er tilknyttet

Detaljer