Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07.12.00 Protokollen ble signert og godkjent i desember 2000."

Transkript

1 Innkalling til styremøte i Borettslaget Hagegt. 39 Onsdag 21. mars 2001, klokken 18:00, hos styrets leder Gjelder: Frode Eriksen, Svein Staalen, Liv Blom. Varamedlemmer (Hanne Svärd, Are Wormnes, Tord Riiser) kan med fordel møte med tale og forslagsrett. Dagsorden: 01/01 Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokollen ble signert og godkjent i desember /01 Inn- og utgående brev, mottatte fakturaer/attestasjon, orienteringer utgående brev brev til Tøyen Nedre Kampen vel, innmelding brev til Inka Eiendom. Info om kontaktperson vedr. utbedringsarbeid fom fullmakt til Mette Harviken vedr. signering for utbedringer utført av Inka Eiendom oppslag, vedr. Inka Eiendom og utbedringsarbeid brev til Access, som svar på brev vedr. heisstans. Gjentar spørsmålet hva BL kan gjøre innkalling til ekstraord. generalforsamling den brev til alle andelshavere vedr. tekst på postkasseskilt brev til styremedlemmer med kopi av stevning sendt Inka Eiendom av brev til Oslo Avisdrift med to nøkler type A, for distribusjon av Osloposten. Nøkkelkvittering brev til Inka Eiendom. Henviser alle henvendelser fra Inka Eiendom til advokat Jan-Erik Nielsen brev til Access Heiser vedr. ønske om kopi av avtale for installasjon av heis inngående brev brev fra Haavind Vislie v. Jan-Erik Nielsen av Kopi av stevning til Oslo byrett brev fra Gjensidige. Gal forsikring, korreksjon brev fra forretningsfører av Styrebehandling av årsregnskap o.l. Se under brev fra Tøyen nedre Kampen Vel, bekreftelse av medlemsskap brev fra Bredbåndsfabrikken, invitasjon til informsjonsmøte brev fra forretningsfører. Månedsstatud husleie. "Optima"-tilbud fra Bonett. Kort om Jus kopi av brev til Inka Eiendom fra advokat Nielsen (kopi vedlagt) nøkler I januar ble det innkjøpt to nøkler type A og en nøkkel type H (hovednøkkel). Siden forrige møte den er det inngått følgende avtaler om utlån av nøkler NorPost (Osloposten) (2xA) Liv Blom (1xT2) Hanne Svärd (1xA) faktura som er mottatt, signert og sendt forretningsfører Telenor Mobil, GSM-alarm heis 470, Siemens, kontroll brannalarm 3020, Access Heiser. Serviceavtale første halvår , Access heiser. Heistans ,00 inkassovarsel "opplysninger skjermet etter styrets vedtak" saker/spørsmål fra beboere ingen Rundskriv Rundskriv 01/01 vedr. Inka Eiendom. Til alle Vedr. navn på ringeklokke/postkasse. Til alle Vedr. setningsskade. Til leilighetene 6, 11, 16 og Vedr. befaring knyttet til setningsskade. Til leilighetene 6, 11, 16 og Rundskriv 02/01 vedr. forslag gen. fors, rabattavtale med brosjyre, husleie og skilting. Til alle. Tatt til etterretning 03/01 Regnskap Merknader fra selskapets revisor Ved gjennomgåelse av årsregnskapet har selskapets revisor kommet med noen spørsmål/bemerkninger. Revisjonsnotatet følger vedlagt. Det foreslås at dette gjennomgås og at styret fatter de nødvendige tiltak. Styremedlemmer skal signere på innkallingen og på regnskapet.

2 I brev av er Hagegaten 39 AS bedt om å gi tilbakemelding på hvordan selskapet ser på situasjonen knyttet til blant annet kjellerarealet og det salg som der har funnet sted jfr. generalforsamlinger i 1999, i og med at arealet er tatt i bruk av selskapet. I borettslagets brev ber vi blant annet om en tilbakemelding på når oppgjør skjer. 9. februar 2001 ble det purret på en tilbakemelding muntlig overfor daglig leder i Hagegaten 39 AS. Dette ble gjentatt 5. mars. Styret foreslår at kjøpesummen på føres som utestående fordring siden lokalet anses som solgt. 04/01 Årsoppgjøret for 2000 Årsoppgjøret er vedlagt. Regnskapet er gjort opp med en reduksjon av disponible midler på kr ,-. De største overskridelsene kommer fra advokat/opak , overforbruk strøm , diverse vedlikehold knyttet til stevning samt heis Det foreslås at regnskapet for 2000 godkjennes og undertegnes, og at resultatet forelegges generalforsamlingen med følgende disposisjoner: kr dekkes av framtidig drift. Selskapets disponible midler per utgjør kr ,- Regnskapet er gjort opp med en reduksjon av disponible midler på kr ,-. Resultatet forelegges generalforsamlingen med følgende disposisjoner: kr dekkes av framtidig drift. Selskapets disponible midler per utgjør kr ,- 05/01 Årsberetning for 2000 Forslag til årsberetning for 2000 følger vedlagt, inkludert forslag til "styrets arbeid" forfattet av styreleder. Styret gjør de nødvendige tilføyelser og endringer, samt evt. endringer i budsjettet for Resultatet legges fram som styrets årsberetning til generalforsamlingen. 1. Styret foreslår følgende budsjettmessige endringer for 2001: Utgifter andre forv. tj. (advokatkostnader) økes med til andre driftsutgifter reduseres med til elektrisk energi reduseres med til Målet med endringene er å sikre at det på driftsbudsjettet står penger til de advokatkostnader vi vet kommer. Det krever disiplin for å sørge for at innsparingene faktisk skjer. Strømkostnadene er kvalitetssikret så langt råd er. 2. Styret registrerer at laget har flere utestående fordringer hos Inka Eiendom, UPC og Modus. Forretningsfører får instruks om å sørge for inndrivelse av de utestående fordringene på normal måte snarest. Styret holdes orientert om endringer i fordringene. 3. Styret tar forslaget til årsberetning til etterretning og framlegger dette som styrets forslag til årsberetning til generalforsamlingen. 4. Sammen med innkallingen skal følgende vedlegges: - vedtekter - trivselsregler - stevning til Oslo byrett av kopi av annonse fra Dagsavisen kopi av artikkel fra Kapital vedr. salg av leilighet i Hagegt. 39 Styreleder sørger for at forretningsfører får tilgang til vedleggene. 06/01 Innkomne forslag til generalforsamlingen Undertegnede vil foreslå fire saker til generalforsamlingen. Kan styret slutte seg til noen av disse sakene kan de fremmes som styrets forslag. 1. Felles strøminnkjøp Undertegnede foreslår at styret jobber for å innføre et felles strøminnkjøp av typen Optima. Det foreligger tilbud fra tre ulike aktører i markedet. Forskjellen på situasjonen nå og fra i høst er at eier av næringseiendommen sier seg villig til å delta i et felles innkjøp sammen med borettslaget. Denne vil i løpet av våren få lagt inn nye strømkabler med bedre kapasitet enn dagens. Med det økte forbruket dette representerer ved at lokalet faktisk skal tas i bruk, vil avtalen totalt sett bli gunstigere for borettslaget. De tre selskapene tilbyr 100 prosent finansiering, det vil si at innstallering dekkes ved at abonnent ikke får de laveste prisene fra starten inntil anlegget er nedbetalt. Dette er av Optima beregnet til vel tre år. Jeg mener derfor at fordelene en oppnår ved en slik løsning nå oppveier eventuelle ulemper. Innstallasjonen krever generalforsamlingsvedtak, siden vi på denne måten også binder andelseiernes strømleveranse. Eksisterende avtaler kan fortsette ut eventuelle kontraktsfestede perioder. Gjennom Optima kan strøm faktureres over husleieblanketter, men jeg mener vi skal vente litt med en slik ordning

3 for å redusere borettslagets risiko. Jeg foreslår følgende vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på borettslagets vegne å inngå avtale om fellesinnkjøp av strøm, basert på at leverandøren finansierer insialleringen ved å gjøre bruk av lavere leie og strømpriser. Styret innhenter tilbud fra Bonett Energi, Optima, Oslo Energi og evt. andre. Styret velger det for borettslaget økonomisk sett gunstigste tilbud. 2. Ombygging boder (forslaget med skisser legges fram på møtet) I påvente av at borettslagets rettssak mot Inka Eiendom avklares bør vi avgjøre hvordan vi skal disponere kjeller og loftsboder. I dag mangler det to kjellerboder og tre loftsboder for at hver andelseier skal få disponere hver sin. I A-oppgangens kjeller samt på loftet krever det ombyggning av dagens bodstruktur for å øke antall goder/boder. I A-oppgangens kjeller er arealet stort nok til at dette kan skje uten problem. Om alle skal ha hver sin loftsbod må imidlertid omfattende arbeider til. Det rimeligste er å bygge om deler av loftet. Imidlertid vil ti boder som vender mot bakgården ligge urørt. Om vi velger denne løsningen vil disse ti bodene være betydelig større enn resten, og en bør vurdere om disse bodene skal loddes ut. Se vedlagte skisser. I B-oppgangen kreves det et visst vedlikeholdsarbeide for å beskytte kjeller mot vannlekkasje. Dette er omtalt i stevningen mot Inka Eiendom. Her trengs i utgangspunktet ikke endringer av dagens bodstruktur og antallet stemmer også med antall leiligheter i oppgangen. 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å planlegge og igangsette ombygging av de fem sammenhengende bodene i A-oppgangens kjeller, for å øke antallet til sju. Beboere får to ukers varslingsfrist før bodene skal være tømt og ombyggingen settes i gang. 2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å planlegge og igangsette ombygging av boder på loftet, med unntak av de som vender mot bakgården. Antall boder skal øke med tre. 3. Bodene på loftet som vender mot bakgården blir etter ombyggingen vesentlig større enn andre boder på loftet. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til ved loddtrekning å fordele de boder som vender mot bakgården. 4. Styret sørger for nummerskilt som hver andelseier skal bruke for å merke boder etter ombygging. 3. Endringer trivselsregler Undertegnede foreslår å endre trivselsreglene noe. Jeg foreslår også at det etableres "Generell informasjon om borettslaget Hagegt. 39" og "Branninstruks for borettslaget Hagegt. 39" som egne vedlegg til trivselsreglene. Førstnevnte er svært generell på enkelte ting som i det minste nyinnflyttede kan ha en viss glede av. Branninstruks ble etterlyst på generalforsamlingen i fjor. I tillegg til disse kommer" Standardbestemmelser for husleiekontrakter for andelsleiligheter i borettslag forvaltet av OBOS Eiendomsforvaltning" som følger med husleiekontrakten. Forslag til "Trivselsregler", med "Generell informasjon om borettslaget Hagegt. 39" og "Branninstruks for borettslaget Hagegt. 39" som vedlegg, godkjennes. 4. Styrehonorar. Vi har snakket om å legge styregodtgjørelse gjort i fjor (for året 1999) fram for årets generalforsamling. Jeg har sett flere andre borettslag praktisere fordelingen slik at det er styret som gjør fordelingen uten at generalforsamlingen for forelagt forslaget eller resultatet. Dette vil likevel framkomme i senere styrevedtak. Jeg mener at en i tillegg til en generell godtgjøring bør innføre en møtegodtgjøring - i det minste symbolsk. Mens den generelle godtgjøringen skal reflektere det ansvar og den forpliktelse som styremedlemmene påtar seg, mener jeg at en i tillegg bør få en viss godtgjøring for den tid en bruker på møter. Motargumentet er selvsagt at borettslaget ikke har spesielt mye penger for tiden. Argumentet for er å sørge for at de som deltar i styret og bruker sin tid på å drive borettslaget skal ha igjen noe for jobben. Borettslaget bør ha råd til å sørge for en god og kontinuerlig drift. Om møtegodtgjøringen settes til 150 kroner per møte per pers, og det møter fem medlemmer på tilsammen 10 møter gjennom året (som er ett møte mer enn i fjor) ender det med kroner i kostnad. " 1. Godtgjørelse til revisor fastsettes til kroner xxxx (det som regningen lyder på). 2. Godtgjørelse til styret fastsettes til kroner Styret fordeler selv honoraret ut fra de ulike arbeidsoppgaver/funksjoner som utøves. I tillegg betales en møtegodtgjørelse på kroner 150 per møte." 5. Vedtektsendringer Jeg vil foreslå noen vedtektsendringer. Disse legges fram på møtet.

4 07/01 Ordinær generalforsamling Forslag til innkalling og saksliste for generalforsamling er vedlagt. Det foreslås at innkallingen og sakslista gjennomgås og godkjennes. Nødvendige tilføyelser og endringer foretas. Møteleder må velges. Styret må bestemme tid og sted for generalforsamlingen, samt hvem som sørger for bestilling av lokalet. Forretningsfører har per dato anledning torsdag 3. mai, samt tirsdag, onsdag og torsdag 8, 9 og 10 mai. 08/01 Tryking av årsberetningshefter Det foreslås at forretningsfører bestiller trykking av innkalling med vedlegg. Heftene hentes av styrets leder som sørger for distribusjon. Forretningsfører bestiller trykking av innkalling med vedlegg. Heftene hentes av styrets leder som sørger for distribusjon. 09/01 Vedr. framleie - saken utgår, men med muntlig orientering 10/01 Vedr. sameiet/setningsskade I slutten av januar ble det foretatt arbeider i næringslokalet i 1. etasje. Det skulle legges inn en ny støtte i en bærende vegg. For hjørneleilighetene er det den veggen som ligger mellom stue og soverom. Undertegnede er av Øistein Haugen fortalt at statikers beregning for jobben viste seg ikke å holde stikk og gården fikk en setningsskade. Det betyr at bæreveggen er sunket med 2-3 mm, som for leilighetene betyr tilsvarende setningsskader. Undertegnede avtalte med Haugen at han skulle ordne skader direkte med de andelshavere dette gjelder, som er alle fire hjørneleiligheter ble det avholdt befaring i de fire leilighetene dette gjelder. Det er distribuert et eget rundskriv med informasjon om saken datert Skaden skjedde trolig i uke 4 ( januar). De fire andelseierne blir i etterkant av befaringen kontaktet av Hagegaten 39 AS. Styret i borettslaget får kopi av korrespondanse. Tas til etteretning. 11/01 Vedr. Inka Eiendom Dette har skjedd: Den 8. januar distribuerer borettslaget via bud et brev til Inka Eiendom der vi opplyser hvem som er kontaktperson for Inka Eiendom når selskapet etter eget ønske skal starte utbedring av de mangler selskapet erkjenner å ha ansvaret for. Arbeidene skulle ifølge Inka Eiendom starte den 15. januar. Det var avtalt med Mette Irene Harviken at hun kunne påta seg denne jobben, som inkluderte det å låse håndterkere inn og ut av lokaler, samt kvittere for mangler. Imidlertid skjedde det ingenting verken den første eller andre uken. I slutten av den andre uken ble det derfor i samråd med advokat bestemt at stevning skulle sendes. Denne er derfor datert fredag den 26. januar. Kopi av denne er distribuert til alle i styret. Først mandag den 5. februar begynte det å ringe håndverkere. Også tirsdag og onsdag ringte det folk som sa de skulle gjøre arbeider på vegne av Inka Eiendom. Det er verdt å merke seg at dette skjedde etter at stevningen var sendt fra borettslaget, og dermed mottatt av Inka Eiendom. Borettslaget sender så den 7. februar et brev til Inka Eiendom der vi ber om at alle henveldelser fra Inka Eiendom til borettslaget heretter kan tas direkte med advokat Nielsen. Den 9. februar ringer Bjørn-Erik Indahl i Inka Eiendom til Nielsen. Denne samtalen er av Nielsen beskrevet som utrivelig, men kort fortalt krevde Indahl det skriftlig at borettslaget ikke lenger tillot Inka Eiendom å utbedre mangler. Den 14. februar ble det derfor etter Nielsens ønske avholdt et møte på hans kontor vedrørende oppfølging av saken. Foruten Nielsen og undertegnede deltok advokatfullmektig Harald Lund Frederiksen og styrets nestleder Svein Olav Staalen på møtet. Det prinsippielle spørsmålet, som jeg tidligere har informert om via e-post/brev, var om borettslaget likevel fant det formålstjenelig å tillate Inka en siste sjanse til utbedinger, isteden for å utbedre mangler selv i påvente av en rettsforhandling. Alternativene veid opp mot hverandre var å få utbedret noen eller alle de mangler Inka Eiendom har erkjent ansvaret for, eller å la søksmålet stå i og med at Inka Eiendom selv ikke overholdt sin egen frist. Konklusjonen var at saken var best tjent med å stå slik den var. Et brev ble i ettertid forfattet av Nielsen og sendt til Inka Eiendom, datert 16. februar. Brevet er vedlagt.

5 Når det gelder selve saken er det nå opp til Oslo byrett når den skal berammes, evt. om motparten kommer med et forliksutspill. Uansett vil denne saken få økonomiske konsekvenser for borettslaget, som det kan være ubehagelig å håndtere inntil resultatet av en rettssak er klart. Tilsvarsfrist for motparten var Per dags dato er det ikke kjent om denne er overholdt. Orienteringen tas til etterretning. 12/01 Utbedring av mangler/vedlikehold/innkjøp Det vises til stevning mot Inka Eiendom av , og til OPAK sin rapport som beskriver mangler det er reklamert på som ikke er utbedret. Borettslaget bør nå ta stilling til om vi på egen regning skal utbedre mangler. Vår økonomi setter store begrensninger på hva vi kan utføre. Undertegnede og forretningsfører har forsøkt å se litt fram i tid på hvilke kapitalreserver vi har, og har kommet til at med de regninger som venter på oss så har vi kanskje kroner tilgjengelig. I tillegg kommer utestående fordringer på kroner. Dette kan gi borettslaget en ramme på kroner på noen måneders sikt, men i første omgang altså bare vel Jeg mener vi overfor de beboere som har dårligst tid, bør utbedre mangler i leiligheter snarest. Det å kjøpe og montere kikkhull og ringeklokker er trolig enkelt og relativt rimelig og bør kunne utføres raskt. Det vil dessuten sjekke ut flere leiligheter som bare har denne type mangel. Jeg har bedt Andre Hagfors skaffe forslag til modeller og priser. I tillegg er det fra vårt korte muntlige møte etter ekstraordinær generalforsamlingen utarbeidet liste over hvilke postkasseskilt som skal bestilles og hvilke navnelapper på ringeklokke som skal produseres. Jeg vil også foreslå innkjøp av en "A" og en "B" som skrus i vegg eller dør i bakgård for å merke inngangene, samt et skilt til å sette mot Sigurdsgt.. Når det gjelder callinganlegget må vi ta stilling til om vi skal få leverandøren, ABA-Elektro, til å på nytt se på anlegget, eller om vi skal be andre om å feilsøke og fikse. Vi har tidligere snakket om å kjøpe inn brannslukningsapparat. Jeg har forhørt meg med "Låsmester 1", tidl. Brann og sikkerhetssenteret i Kjølberggt. Der har Houseguard nå et svært godt tilbud på brannslukkere ut mars. ABE 6 kg. pulverapparat koster ut mars 350 inkl. mva. inkl. en røykvarsler. Normalpris ligger på vel 600 kroner. Tilbudet kommer nå fordi det er 10 år siden brannslutningsutstyr og røykvarsler ble påbudt i alle hjem. Pulverapparat bør skiftes ut eller fylles opp hvert 10. år. Styret bør benytte dette gunstige tilbudet. Vi må bestemme om laget skal kjøpe apparat til alle leiligheter, eller om en skal gi tilbudet til alle beboere som selv kan velge om en vil forestå innkjøp. Borettslaget selv bør vurdere apparat til fellesareal. Årlig kontroll koster 118 kroner per apparat. Total pris for forslagene unntatt 7. 8 og 9 blir på vel 2700 kroner. 7 og 8.1 velges, kommer summen på vel , altså unntatt callinganlegg. Om dette kommer på under kroner, noe som er trolig, vil laget trolig kunne utføre alle tiltakene innenfor den tilgjengelige kortsiktige økonomiske ramme. 1. Postkasseskilt der nåværende skilt ikke er standard bestilles og distribueres på borettslagets regning. Antatt behov 15 skilt til á 40 kr. Ansvar: Andre Hagfors. 2. Nye lapper på ringeklokker, produseres og plasseres. Antatt kostnad 0. Ansvar; Frode Eriksen. 3. Borettslaget bestiller via vaktmester ringeklokker og kikkhull til de leiligheter der dette mangler, jfr. stevning av , og engasjerer Hagfors til monteringsarbeidet. Antatt kostnad 1000?kr. Ansvar: Andre Hagfors og Frode Eriksen. 4. Borettslaget går til innkjøp av en "A" og en "B" som skrus i vegg eller dør i bakgård for å merke inngangene. Antatt kostnad 150 kr. Ansvar: Andre Hagfors. 5. Borettslaget går til innkjøp av 11 vindushåndtak til vindu i B-oppgangen til en pris på vel 50 per stk. 6. Borettslaget går til innkjøp av et skilt med teksten "Hagegt. 39" skrus i vegg over inngangsdør mot gate. Antatt kostnad 400 kr. Ansvar: Andre Hagfors. 7. Borettslaget utbedrer mangler i leilghetene åtte (Bjelde) og ni (Låstad/Iversen). Kostnadene for dette jfr. OPAKs rapport er henholdsvis og 875 kroner. Beboerne får først tilbud om en økonomisk tilsvarende OPAKs beregning, mot at mangelen "nulles ut", det vil si at andelshaverne må frasi seg fremtidige krav knyttet til disse konkrete manglene. Hagfors får tilbud om jobben om utbedring dersom han er kvalifisert. 8. alternativ 1. Borettslaget går til innkjøp av 29 pulverapparat ABE 6kg fra Låsmester 1, for tilsammen kroner apparat fordeles med ett på hver andelseier. alternativ 2. Borettslaget går til innkjøp av fire pulverapparat ABE 6kg fra Låsmester 1, á kr 350, tilsammen Alle beboere informeres om tilbudet hos Låsmester 1. Tilbudet er opplyst å vare ut mars. 9. Callinganlegg (intet forslag)

6 13/01 Etablering av nettsted, kjøp av domene Jeg foreslår at borettslaget registrerer et eget domene i ".no"-hirarkiet med tanke på å opprette et eget nettsted. Foruten at dette vil gi en permanent og bedre generell informasjon til beboere og andre, vil et nettsted være en relativt rimelig investering for å øke verdien på lagets eiendom, spesielt ved videresalg av leiligheter. Kostnad for registrering av domene ligger på vel 1000 kr, deretter en årlig avgift på vel 350 kr. Prisen for kommersielle server-parker ligger på fra 2000 kroner per år. Om laget skal registrere domene er det med hensyn til kostnaden at en velger et navn en er rimelig sikker på at en vil benytte en stund framover. Borettslaget Hagegt. 39 registrerer domenet "hagegata39.no". Et forslag til nettsted forelegges styret før etablering skjer. Styret avsetter inntil 3000 i etableringskostnader og driftskostnader første år, samt inntil 2000 kroner i årlige driftskostnader. Nettstedet lages med utgangspunkt i egne ressurser. Inntil styret bestemmer annet er styreleder nettstedets ansvarlige redaktør. 14/01 Likviditet Borettslaget har dårlig likviditet. Borettslaget foretatt et låneopptak på kr for å bedre den kortsiktige likviditeten. Borettslaget vil kunne regne med å ha vel kroner til rådighet i første tertial, inkludert en avsetning på kroner til advokatkostnader, se sak 12/01. I tillegg vil borettslagets likviditet kunne bedres ved inndriving av utestående fordringer som sammen med inntekt fra salg av kjellerareale kommer på vel kroner. Det vises til sak 5/01 vedr. inndriving av fordringene. Inndrivingene bør følges av styret siden det ved alle tilfellene trolig er snakk manglende betaling som følge av avtalebrudd. Orienteringen tas til etterretning. 15/01 Problem med heis A-oppgang For femte gang siden i fjor sommer har heisen i A-oppgangen stanset. Som det går fram av budsjettsaken har heisstans så langt kostet oss vel kroner, og slik det ser ut nå kan det virke som om heisstansene ikke vil avta. Undertegnede har forsøkt å få Access Heiser til å komme med en fornuftig forklaring til hvorfor heisen i B-oppgangen får så mange driftsstans. Vedlagt er to brev fra undertegnede til Access Heis, samt ett brev som kom som svar, samme dag som heisen stanset for fjerde gang i januar. Tirsdag den kontaktet undertegnede Access Heiser ved Arve Langgård. Målet var å få tilgang til den kontrakt som lå til grunn for innstallering av heiser i Hagegt. 39, i hovedsak for å avklare hvilket ansvar de ulike parter hadde ved installering og senere. Langgård ville i utgangspunktet ikke utlevere avtalen siden den var mellom Access Heiser og oppdragsgiver som var Azteka Eiendom. Vi ble imidlertid enige om at jeg tar skriftlig kontakt med han og ber om avtalen. Han vil ha be Access sin advokat om å vurdere saken. Hans vegring for automatisk å gi fra seg avtalen er at det ikke var borettslaget som var kunde, men Azteka Eiendom. Jeg har ennå ikke sjekket, men jeg går ut fra at selskapet har de samme eierne som Inka Eiendom, det vil si Bjørn-Erik Indahl og Kjell Kristoffersen med 50/50 eierandel. Han opplyser at Access burde ha utført heistekniske mangler. Entrepenør er ansvarlig for bygningstekniske mangler, men han mener vi neppe kan kreve at Inka skal betale for installajon av toveiskommunikasjon, i og med at kravet om dette ble etablert etter at heisene ble innstallert. Bakgrunnen for min henvendelse var å forsøke å få klarhet både i hvem som egentlig skal betale for de heisstans vi har opplevd, men også hvem som har ansvaret for hva etter de kontraktsmessige forhold. Heisene er solgt med tre års reklamasjonsrett. Langgård sier generelt sett at temperatur kan påvirke driftssikkerhet om vinteren. Han henviste til at denne heisen ligger i en sjakt utenfor bygget, og at det i denne gjerne blir kaldt. Han sier også at det at noen forsøker manuelt å stanse heisdørene kan føre til driftsstans, noe som gjelder prosent av alle heiser han sier Access må sette igang igjen. Dette skjer spesielt ved flytting der heisen brukes ofte. Han sa den enkleste løsningen var å bruke tape foran sensoren i heisen. Om heisstans sier han at noen heiser aldri stanser, men det vanlige er 2-3 ganger hvert år. Når vi nå har hatt fem driftsstans i A-oppgangen siden sommeren i fjor er dette med andre ord i overkant av det normale. Han opplyser da at vi isteden for en serviceavtale kan inngå en "kasko" avtale. Den er dyrere men inkluderer også alt. Vi betaler da ikke noe mer enn det avtalen koster. Avtalen kan inngås for 10 år, og inkluderer også bytte av slitedeler som uansett må byttes etter x antall år - og betales av oss. Han tipper at noe slikt for oss vil koste til kroner per heis per år. Jeg bad han utarbeide et slikt tilbud for

7 våre heiser. Deretter spør han om heissjakten er isolert. Jeg spør han om dette står i utbyggingsavtalen mellom Access og Azteka. Han sier at det i avtalen partene er avtalt at det i heissjakt skal være minimum fem grader pluss. Og han sier videre: "Om den ikke er isolert er dette et brudd på kontrakten." Jeg vet ikke om heissjakten er isolert, men jeg tipper at det ikke er det. Jeg har muntlig informert Harald Lund Frederiksen om at dette er noe vi kan komme til å følge opp som en del av stevningen. Jeg har per sendt brev til Access med forespørsel om å få kopi av avtale. Orienteringen tas til etterretning. 16/01 Eventuelt Frode Eriksen (styrets leder)

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer