Oslo, I styret for borettslaget Hagegt. 39

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag , kl i Kampen bydelshus, Bøgt. 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak av navnefortegnelse. B) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen. C) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. D) Valg av møteleder 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSOPPGJØRET FOR 1998 Behandling av regnskap 1998 og disponible midler. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 5. ENDRING AV VEDTEKTENE 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 1 styremedlem for 2 år. B) Valg av 1 varamedlem for 2 år. Oslo, I styret for borettslaget Hagegt. 39 Frode Eriksen /s/ Annelene Rør /s/ I generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en med stemmerett for en andel. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Borettslaget Hagegata 39 ÅRSRAPPORT FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: VALGT Styreleder : Frode Eriksen år Styremedlem: Bjørn Erik Indahl år Styremedlem: Annelene Rør år Varamedlem : Liv Blom år Varamedlem : Hanne Svard år 2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning A.S. Borettslagets revisor er Otterstads Revisjonskontor A/S. EIENDOMMEN Borettslaget består av 1 bygning med tilsammen 25 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslagets eiendom har gårdsnr. 231 bruksnr. 164 og er på 494 m2. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert en røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. BORETTSLAGETS LÅN Borettslaget har lån i Husbanken og i Oslo Energi. Se balansen og note i regnskapet. TELENOR Borettslaget er for tiden tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning AS om rabattordning på teletjenester for den enkelte beboer.

3 3 Borettslaget Hagegata 39 FORSIKRING Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring og polisenummeret er Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at borettslaget til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte andelseier gjør inne i boligen. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis borettslagets forsikring skal benyttes, må beboerne straks ta kontakt med OBOS Eiendomsforvaltning A.S v/forvaltningskonsulenten tlf eller OBOS' forsikringsavdeling, tlf , slik at skademelding blir sendt forsikringsselskapet. Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS. EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER Omsetning av selskapets leiligheter skjer til markedspris. Det finnes ikke generelle takster for leilighetene hverken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for leilighetene. Ved salg/refinansiering kan takst bestilles hos forretningsfører. Når det gjelder øvrige leilighetsopplysninger, henvises det til egen note i årsregnskapet. 3. STYRETS ARBEID Borettslaget Hagegt. 39 ble etablert 20.september 1996, og var fram til innflytting av de fleste leilighetene i månedsskiftet februar/mars 1998 mer å anse som en papirorganisasjon, konstruert av utbyggere/huseier, med sikte på å opparbeide eiendommen gnr 231 bnr 164 til beboelige leiligheter. Styret i laget har således fram til 2.april 1998 ikke bestått av reelle beboere, men av representanter for utbyggere og eiere. Den 23.september 1996 inngikk borettslaget avtale med Hagegaten 39 AS om kjøp av boligdelen av eiendommen Hagegt. 39 for 3,3 millioner kroner. Inka Eiendom AS kjøpte den 30.september 1997 Modus AS rettigheter til utbedring av Hagegt. 39. Modus AS og Hagegaten 39 AS har samme eier.

4 4 Borettslaget Hagegata 39 Høsten 1997 ble det via Varden Eiendomsmegling startet salg av 22 leiligheter i laget, og innflytting fant sted fra slutten av februar leiligheter i 6.etg. ble senere solgt og innflyttet sommeren Innflyttingsperioden var skjemmet av anleggsarbeid i og utenfor bygget. Bakgården ble ikke opparbeidet før innflytting, og heller ikke heis var i drift ved innflyttingstidspunktet. Pr dato har styret ennå ikke gjennomført en avsluttende gjennomgang av fellesareal og boenheter sammen med Inka Eiendom, jf utbyggingsavtalen av , punkt 5. Styret har erfart at flere av beboerne fremdeles sitter med mangler i sine leiligheter. Styret regner med at en endelig gjennomgang av fellesareal kan gjennomføres i løpet av 1999 slik at de gjenværende arbeidene kan utføres. Styret forutsetter at alle mangler i leilighetene blir rettet ved Inka Eiendoms ettårsgjennomgang av bygget. Styret Styret tiltrådte sin funksjon på ekstraordinær generalforsamling 2.april Denne beretningen gjelder således for perioden t.o.m Styret har gjennomført 6 møter i løpet av perioden. Sittende styre har ikke fått overlevert noen styrepapirer som forteller om aktiviteten i det avtroppende styret for perioden Styrets generelle inntrykk er at mye tid brukes for å samle trådene. Vår forretningsfører har gjort en god innsats med å skaffe til veie nødvendig dokumentasjon. Styret har hatt direkte samtaler vedrørende fellesareal og boenheter med Inka Eiendom, og har dessuten ført en dialog med Telenor Avidi og Access vedrørende installering og drift av kabel-tv og heiser. Borettslaget utgjør en del av sameiet Hagegt. 39. Tidligere styre/tillitsvalgte har pr dags dato ikke overlevert noen dokumenter til sittende styre eller borettslagets forretningsfører vedrørende etablering av sameiet, annet enn kopi av grunnbokopplysningene med fordelingsnøkkel for kostnader. I henhold til «Lov om eierseksjoner» skal det eksistere et styre for sameiet siden en seksjonering faktisk er foretatt, men dette er det ikke opplyst om til sittende styre i borettslaget. Styret har brukt mye av tiden våren 1999 til å avklare spørsmål rundt sameiet.

5 5 Borettslaget Hagegata 39 Beboermøter Det har vært gjennomført to beboermøter i laget. Beboermøtene er rådgivende organ for styret. Det er blant annet utarbeidet «trivselsregler» for lagets beboere på beboermøtet. Fester 1.august ble det gjennomført sosialt samvær i bakgården, med grilling. Avtaler Borettslaget har i skrivende stund følgende avtaler i virksomhet: Forretningsføreravtale: OBOS Eiendomsforvaltning AS Revisor: Otterstads Revisjonskontor AS Vask av fellesareal: Tripp Trapp Renhold v/ Karl Gustav Hole Forsikring: Gjensidige ASA Nøkler/låser: Norsk Innbruddssikring AS Heisanlegg: Access AS (ennå ikke inngått serviceavtale) Alarmsystem, serviceavtale: Cerberus AS Kabel-TV: Telenor Avidi AS Strøm: Hurum Energi AS Laget har byttet strømleverandør fra Oslo Energi til Hurum Energi AS, grunnet antatte besparelser på vel 4000 kroner pr år. Den påtenkte vaktmester trakk seg uventet fra stillingen tidlig i februar Vedlikehold Det er ikke gjennomført spesielt vedlikehold i borettslaget i perioden i regi av styret annet enn arbeid i forbindelse med Inka Eiendoms ferdigstilling av eiendommen. Det er i skrivende stund ingen planer for ytterligere vedlikeholdsarbeider. Kjæledyr I henhold til trivselsreglene må andelseiere varsle styret om husdyrhold. Styret har fått varsel om følgende kjæledyr i laget:! en katt Bomiljø I nærområdet foregår det betydelige arbeider for å opparbeide bedre nærmiljø, blant annet i Kjølberggt. Y2K-problematikk Borettslaget har to interne anlegg som kan påvirkes av Y2K-problematikken; heisanlegg og alarmsystem. Det er utstedt garantibevis for at heisanlegget skal fungere også 1.januar Leverandøren av brannvarslingsanlegget, Cerberus AS, har på spørsmål fra styret garantert sitt anlegg for å fungere også etter Styret har utover dette ikke vurdert hvilke andre konsekvenser Y2K vil få for lagets drift eller beboernes sikkerhet. Vi vil imidlertid vise til retningslinjer gitt av Direktoratet for sivilt beredskap.

6 6 Borettslaget Hagegata REGNSKAPET FOR 1998 Resultatet av driften året 1998 viser en endring i disponible midler på kr ,25 slik at disponible midler pr utgjør kr ,25, og som styret foreslår overført til neste års drift. Forøvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. 5. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR 1999 Merknad: Bruk følgende tekst ved negative disp. midler, kopier og lim inn: Dette betyr at borettslaget ikke har disponible midler, og styret foreslår at dette dekkes av neste års drift. KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften for 1999 øker med ca. 5% (inkl. ny statlig avgift på 12,5%). Vann- og avløpsavgiften er økt med 10%. Eiendomsskatten er fjernet fra RENTER OBOS Eiendomsforvaltning AS benytter mellomregningsprinsippet med sine oppdragsgivere. Pr gjelder følgende rentesatser: Mellomregningskonto (foliokonto) 4,25 % p.a. Særvilkårskonto (6 mnd. binding) 8,00 % p.a. Negativ kasse (overtrekk) 1,75 % pr. mnd. HUSBANKEN De borettslag som har fastrenteavtale inngått før har en rentesats på 5,5%. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene som styret har tatt i betraktning når det gjelder budsjettet, har en regnet med en generell prisøkning på ca 5 %. 6. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 1999 Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 1999.) Oversikten er basert på 20 % økning av husleiene fra I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten.

7 7 Borettslaget Hagegata 39 Oslo, I styret for borettslaget Hagegt. 39 Frode Eriksen /s/ Annelene Rør /s/

8 REVISORS BERETNING 8 Borettslaget Hagegata 39

9

10 10 Borettslaget Hagegata 39 BUDSJETT DRIFTSOVERSIKT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER , * RENTEINNTEKTER 3.821, SUM INNTEKTER , UTGIFTER: REVISJONSHONORAR 1.958, FORRETNINGSFØRERHONORAR , * ANDRE HONORARER ,00-0- REP.OG VEDLIKEHOLD 0, REHAB./PÅKOSTNINGER , * ANDRE RENTEUTGIFTER 36, * PANTEGJELDSRENTER , * ANDRE DRIFTSUTGIFTER 6.627, * FORSIKRINGER , * KOMMUNALE AVGIFTER , * ENERGI OG BRENSEL , SUM UTGIFTER , RESULTAT FØR FINANSIELLE INN OG UTBETALINGER ,

11 11 Borettslaget Hagegata 39 FINANSIELLE INN./UTBET. TILLEGGSINNB.BORETTSINNS ,00 OPPTAK LÅN ,00 NEDBETALT LÅN INVEST.AV AKSJER OG ANDE 2.500, ENDRING DISP. MIDLER , ============ DISPONIBLE MIDLER 1.1 ÅRETS BEVEGELSE , DISPONIBLE MIDLER ,25 =======

12 12 Borettslaget Hagegata 39 OVERSIKT EIENDELER OG GJELD 1998 OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS ,25 HUSLEIERESTANSER ,00 10* KORTSIKTIGE FORDRINGER , SUM OMLØPSMIDLER ,25 ======== KORTSIKTIG GJELD: FORSKUDD HUSLEIE ,00- PÅLØPNE RENTER ,00-11* ANNEN KORTSIKTIG GJELD , SUM KORTSIKTIG GJELD ,00- ======== DISPONIBLE MIDLER ,25 ======== ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 12* BYGNINGER , SUM ANLEGGSMIDLER ,00 ======== LANGSIKTIG GJELD: 13* PANTEGJELD ,00-14* BORETTSINNSKUDD ,00- ANDELSKAPITAL 25 * , SUM LANGSIKTIG GJELD ,00- ======== PANTSTILLELSE KR ,- OSLO DEN / I STYRET FOR BORETTSLAGET HAGEGATA 39 Frode Eriksen /s/ Annelene Rør /s/ OBOS EIENDOMSFORVALTNING Henning Michaelsen /s/ FORRETNINGSFØRER Tove Bjørnstad /s/ FORVALTNINGSKONSULENT

13 13 Borettslaget Hagegata 39 NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Husleie ,00 Kjølevann ,00 SUM LEIEINNTEKTER ,00 NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter av innestående i OBOS 3.040,85 Husleie 781,00 SUM RENTEINNTEKTER 3.821,85 NOTE : 03 ANDRE HONORARER OEF ,00- SUM ANDRE HONORARER ,00- NOTE : 04 ANDRE RENTEUTGIFTER Termingebyr Husbanken 36,00- SUM ANDRE RENTEUTGIFTER 36,00- NOTE : 05 PANTEGJELDSRENTER Inka Eiendom ,00- Husbank 1.prioritet ,88- Oslo Energi Enøk-lån 4.907,00- SUM PANTEGJELDSRENTER ,88-

14 14 Borettslaget Hagegata 39 NOTE : 06 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Kontorrekv.,trykksaker 870,07- Porto,telefonkostnader 1.701,40- Lokaleleie 300,00- Kostn.ny husleiekategori 3.750,00- Gebyr bank og post 5,75- SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER 6.627,22- NOTE : 07 FORSIKRINGER Bygninger ,00- SUM FORSIKRINGER ,00- NOTE : 08 KOMMUNALE AVGIFTER Vannavgift ,73- Renovasjonsavgift ,58- Feieavgift 1.295,19- Eiendomsskatt 31,00 SUM KOMMUNALE AVGIFTER ,50- NOTE : 09 ENERGI OG BRENSEL Elektrisk energi ,00- SUM ENERGI OG BRENSEL ,00- NOTE : 10 KORTSIKTIGE FORDRINGER INKA Eiendom,rest Enøk-lån ,00 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER ,00

15 15 Borettslaget Hagegata 39 NOTE : 11 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Viken Energi ,00- Otterstad Revisjonskontor 1.958,00- SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD ,00- NOTE : 12 BYGNINGER Tilgang i år ,00 SUM BYGNINGER ,00 TOMTEN ER KJØPT I 1998 G.NR. 231 B.NR. 164 NOTE : 13 PANTEGJELD HUSBANK 1.PRIORITET Renter 5,5 % Løpetid 30 år Opprinnelig i år , ,00- OSLO ENERGI ENØK-LÅN Renter... % Løpetid.. år Opprinnelig i år , ,00- SUM PANTEGJELD ,00- NOTE : 14 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig i år ,00- SUM BORETTSINNSKUDD ,00- NOTE : PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr LEILIGHETSNOTE

16 16 Borettslaget Hagegata 39 Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Påkostn. Restgjeld Disp. Annet leil. innskudd pr.mnd kostpris /rehab. midler == "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble etablert. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble etablert. "Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel. Hver enkelt FK må korrigere eller fjerne tekst i hvert enkelt tilfelle.

17 17 Borettslaget Hagegata 39

18 5. ENDRING AV VEDTEKTENE Styret foreslår en del språklige endringer i vedtektene. For oversiktens skyld er gjeldende vedtekter gjengitt bakerst i heftet. 1. 3, siste ledd: «..., samt ordensregler dersom slike er fastsatt.» erstattes med: «..., samt trivselsregler (ordensregler).» 2. 5, tredje ledd, nest siste linje: «han...» erstattes med «..vedkommende..» 3. 5, fjerde ledd, første linje: «..., skal det gis ham og overdrageren skriftlig...» erstattes med «..., skal det gis partene skriftlig...» 4. 8, andre ledd: endres til: «... to år, med valg av styreleder og et medlem det ene året og et styremedlem året etter.» «Formannen» erstattes med «Styrets leder» , første setning: «formann» erstattes med «leder» , siste setning: «han» erstattes med «møteleder».

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/

Oslo, 03.04.2002. I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/s/ Are Wormsnes/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 15.05.2002, kl. 18.00 i Hageg 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Oslo, 27.04.04 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/

Oslo, 27.04.04 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2004 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes torsdag 13.05.04, kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/

Oslo, 09. april 2003 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Frode Eriksen/s/ Svein Olav Staalen/ s/ Liv Blom/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, holdes onsdag 21. mai 2003, kl. 19.00 i Hagegata 36, i lokalene til ABC Trafikksenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5.

Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 Borettslag, avholdes tirsdag 26.04.2011, kl. 18.00 på Hammersborg Torg 1, konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

1. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007

1. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 1 Ekebergkleiva borettslag 1. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Ekebergkleiva Borettslag, holdes torsdag 22.mai 2007, kl. 18:00 i Sal 1, Obos hovedinngang, Hammersborg Torg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 19.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Det avholdes først et beboermøte for oppgang B og D

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 21. mai 2008, kl. 1800 på Sagene Lunsjbar, 2 etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter sameie, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE, AVHOLDES ONSDAG 1. APRIL 2009 KL. 19.00 I VEITVET ELDRESENTER. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer