3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Behandling av regnskap for 2004 og disponering av overskudd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Behandling av regnskap for 2004 og disponering av overskudd."

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken, avholdes torsdag , kl i kafé Renseriet i Kolstadgata. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen. C) Opptak av navnefortegnelse. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Behandling av regnskap for 2004 og disponering av overskudd. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret: Individuell måling av energiforbruk, s.19 B) Forslag fra styret: Felles strømabonnement for alle beboerne, s. 19 C) Forslag fra styret: Forhøyelse av aksjekapital ifm loftsutbyggingen, s. 20 D) Forslag fra styret: Endring i vedtektenes 3, antall aksjer, s VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år. B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år. C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år. D) Valg av valgkomité Oslo, I styret for Sommerfrydløkken Rune Christiansen/s/ Espen Fredriksen/s/ Tonje B. Thorn/s/ Ragnhild Wessel Holst/s/ I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har selskapets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: VALGT Leder : Rune Christiansen 2003 for 2 år Styremedlem : Ragnhild Wessel Holst 2003 for 2 år Styremedlem : Espen Fredriksen 2004 for 2 år Styremedlem : Tonje Thorn 2004 for 2 år Varamedlem : Wendy Johansen 2004 for 1 år Varamedlem : Ingvild Nilsen 2004 for 1 år 2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM SELSKAPET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Iht. regnskapsloven 3-3 omfattes boligselskapet av likestillingsloven og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre, komiteer og utvalg. Boligselskapets styre består av 4 kvinner og 2 menn. Styrets leder er mann. Boligselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Per i dag er det ansatt en mannlig vaktmester i full stilling. Imidlertid er firma Helbygg A/S engasjert under vaktmesters sykdom. Boligselskapet følger likestillingslovens bestemmelser og vil tilstrebe likestilling ved ev. nyansettelser. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Selskapets revisor er BDO Revico Oslo DA. Revisors honorar for siste regnskapsår er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning, og fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Se for øvrig årsrapportens punkt 4 om regnskapet. EIENDOMMEN Selskapet består av en rekke gårder som er kjedet sammen slik at de danner mesteparten av et kvartal mot Sigurdsgate, Hertug Skulesgate, Bisp Nikolasgate og Kjølberggata. Det er 13 oppganger og 146 leiligheter i gårdene. Selskapet eiendommer har følgende adresser: Sigurdsgt. 17 Sigurdsgt. 15 Hertug Skulesgt. 2

3 3 Hertug Skulesgt. 4 Hertug Skulesgt. 6 Hertug Skulesgt. 8 Hertug Skulesgt. 10 Hertug Skulesgt. 12 Hertug Skulesgt. 14 Bisp Nikolasgt. 6 Kjølberggt. 18 Kjølberggt. 20 Kjølberggt. 22 Eiendommen består av gnr. 231, bnr 25, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 254, 255, 256, 398 og 400. Tomten er en eiet tomt med totalareal: kvm. Selskapet er registrert med organisasjonsnummer Boligselskapet ligger i Oslo og har som hovedformål å leie ut boliger til aksjeeierne. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge-anleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Det er hver aksjonærs ansvar at dette forefinnes i leilighetene. Selskapets vaktmester har likevel rutinekontroll med at bestemmelsene følges. SELSKAPETS LÅN Selskapet har lån i Sparebankkredit og OBOS. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for det daglige styrearbeidet. Formålet med retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til selskapets tillitsvalgte,

4 4 og er ment å være en veileder og støtte i dette arbeidet. ANTENNEANLEGG OG TELEFONI UPC's servicetelefon er åpen kl , lørdag/søndag kl , kan også meldes på OBOS og UPC har fremforhandlet et om tilbud om internett- og telefontjenester for den enkelte beboer. TELENOR Borettslaget er for tiden tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på teletjenester som telefoni, mobiltelefoni og internettabonnement for den enkelte beboer. EL- KRAFT-AVTALE OBOS har fremforhandlet avtale med Hafslund Strøm AS for leveranse av El-kraft. Vårt selskap har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. AVTALE OM OLJELEVERANSE OBOS har inngått samarbeidsavtale med AS Norske Shell om levering av fyringsolje til rabatterte priser. Boligselskapet har tiltrådt denne avtalen. FORSIKRING Boligselskapets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige NOR og polisenummeret er Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at boligselskapet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte aksjeeier gjør inne i boligen. Den enkelte aksjeeier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Egenandelen ved skader i selskapets forsikring er kr ,-. Hvis boligselskapets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS. EIENDELER OG GJELD - OMSETNING OG TAKSTER Aksjeeierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkeltes andel av boligselskapets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler samt ligningsverdi.

5 5 Omsetning av selskapets leiligheter skjer til markedspris. Det finnes ikke generelle takster for leilighetene verken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for leilighetene. 3. STYRETS ARBEID Det ble avholdt 23 styremøter i perioden. Det ble avholdt dugnad 6. mai, med godt fremmøte. Den 27. august ble det arrangert gårdsfest. Fremmøtet var dessverre dårlig, med bare ca 15 personer tilstede. Været var dårlig, og hadde sannsynligvis en medvirkende årsak til det dårlige oppmøtet. Prosjekter utført i løpet av året: Brannvern Alle leiligheter i selskapet er oppgradert i løpet av 2004 med brannvern utstyr. I hver leilighet er det nå minimum 2 brannvarslere, samt vannslange for brannslukking. Alt utstyr er montert av fagfolk. Utstyret har en levetid på 10 år, og er vedlikeholdsfritt i den perioden. Prosjektet ble vedtatt gjennomført av generalforsamlingen 2004, og ble gjennomført i henhold til vedtatt budsjett. Skifte av glass / overlys i Kjølberggaten 18, 20 og 22. Arbeidet ble utført høsten 2004, noe forsinket. Totale kostnader ble kr ,-. Fyrkjele Gjennom året har det vært problemer med varmtvann tilgang og oppvarming. I følge firma Helbygg A/S skyldes dette dårlig og manglende vedlikehold de siste år. Systemet er nå oppgradert for i underkant av kr ,-. I tillegg til dette er det tettet en vannlekkasje i gårdsrommet som de siste årene har medført problemer for de nevnte systemer. Vaskerier Det er i løpet av året anskaffet to nye vaskemaskiner, en i Hertug Skulesgate 4 og en i Kjølbergaten 20, samt en tørketrommel i Hertug Skulesgate 4. Vaktmester situasjon. Firma Helbygg A/S har fungert som vaktmester i Styret har forlenget avtalen med firmaet til januar Som følge av dette er vaktmesterleiligheten fortsatt leid ut. Leiepris pr. dato er kr ,- pr måned. Parkering Styret har på oppfordring fra beboere hatt fokus på parkering i gårdsrommet. Siden gjentatte oppfordringer om ikke å langtidsparkere i gårdsrommet ikke førte frem, valgte styret høsten 2004 å få biler fjernet i for av borttauing. Etter et par borttauinger er problemet merkbart mindre, og styret håper at dette forsetter slik at det ikke blir behov for ytterligere borttauinger.

6 6 Renter på lån Styret har valgt ikke å binde rentene på noen av lånene i Renhold / Trappevask. Firma Tripp Trapp Renhold ble løst fra kontrakten våren 2004, blant annet som følge av for mange klager på kvaliteten på arbeidet som ble utført. Våren og sommeren 2004 ble renhold utført av egen ansatt. Styret inngikk høsten 2004 en inngått avtale med firma Sundal renhold. Månedsprisen er kr pr. måned. Styret har pr. medio mars 2005 ikke motatt klager på renhold, siden firma Tripp Trapp Renhold ble løst fra sin kontrakt. 4. REGNSKAPET FOR 2004 Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet for 2004 foreslås overført reduksjon udekket tap. Selskapets egenkapital er mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Dette skyldes større vedlikeholdsarbeider på takene. Forholdet vil rette seg etter hvert da selskapet har hatt overskudd de siste årene og har budsjettert med overskudd i Av den grunn anses forutsetning om fortsatt drift tilstede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Driftsinntektene i 2004 var totalt kr ,-. Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2004 på kr ,-. Den viktigste årsaken til avviket skyldes at en del av betalingen til multibygg ble holdt tilbake i 2003 grunnet uenighet om arbeidets utførelse. Dette beløpet ble aldri betalt ut og ble derfor inntektsført i Driftskostnadene i 2004 var totalt kr ,-. Det er en økning av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2004 på kr ,-. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Personalkostnader ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at det i løpet av året ble ansatt en person for å vaske trappene. - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at det ble installert en brannpakke i hver leilighet. Revisors honorar for regnskapsåret 2004 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Forøvrig vises til de enkelte tallene i resultatregnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet.

7 7 5. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Særvilkårskonto (inntil 8 uttak pr. år) 2,00 % p.a. Negativ kasse (overtrekk) 1,50 % pr. mnd. STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 41% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29% av total strømpris. Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 30% av total strømpris. FORSIKRING Det vil bli en generell økning av forsikringspremien i 2005 på ca. 2,0 %. Boligselskapets forsikringspremie blir i tillegg regulert ut fra skadefrekvens og skadeforebyggende tiltak. KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 7,9 % fra 2004 til Ingen økning i renovasjonsavgiften. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. 6. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2005 Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2005.) Oversikten er basert på en økning av husleier på 2 % fra 1. juli Oversikten gir et forventet årsresultat på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten.

8 8 Oslo, 14. mars 2005 I styret for Sommerfrydløkken as Rune Christiansen/s/ Espen Fredriksen/s/ Tonje B. Thorn/s/ Ragnhild Wessel Holst/s/

9 REVISORS BERETNING 9

10 SOMMERFRYDLØKKEN AS RESULTATREGNSKAP Regnskap 2004 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 DRIFTSINNTEKTER: LEIEINNTEKTER ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER AVSKRIVNINGER REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØR.HON KONSULENTHONORAR KONTINGENTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTNADER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES.AV FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: REDUKSJON UDEKKET TAP

11 SOMMERFRYDLØKKEN AS EIENDELER BALANSE ANLEGGSMIDLER BYGNINGER REHABILITERING LEILIGHETER VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER LEIERESTANSER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL AKSJEKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD PANT- OG GJELDSBREVLÅN SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD GJELD TIL OBOS FORSKUDDSLEIE LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR 0 0

12 12 OSLO, STYRET FOR SOMMERFRYDLØKKEN AS Rune Christiansen/s/ Espen Fredriksen/s/ Tonje B. Thorn/s/ Ragnhild Wessel Holst/s/ OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS Øivind Aastorp/s/ Daglig Leder Hanne Foss/s/ Forvaltningskonsulent

13 13 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. NOTE: 2 LEIEINNTEKTER Framleietillegg Husleie Trappevask SUM TEORETISK LEIE REDUKSJON TEORETISK LEIE Purregebyr -53 Husleie SUM LEIEINNTEKTER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Automatpenger Hafslund 500 Skifte av lås Multibygg AS, tilhører Salg av nøkler 600 Diverse inntekter SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Lønn rengjøringshjelp Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært 1 ansatt i selskapet gjennom året. NOTE: 5 AVSKRIVNINGER Bygg Fyrkjele Stigeledning Andre anlegg SUM AVSKRIVNINGER

14 14 NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon. NOTE: 7 STYREHONORAR Honorar til styret er på kr NOTE: 8 KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER NOTE: 9 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift /vedl.hold utvendig anlegg Kabel/Tv-anlegg Drift/vedl.hold fyringsanlegg Drift/vedl.hold brannsikring Drift/vedl.hold vaskerianlegg Drift/vedl.hold fryseanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi Olje Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI / FYRING

15 15 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarb./soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -353 Telefon Porto Bank og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter bank Renter av driftskonto i OBOS 53 Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter OBOS-lån Renter OBOS-lån Sparebankkreditt Renter leverandørgjeld -16 Renter OBOS neg.kasse Andre rentekostnader SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris Rehabilitering bygg - kostpris SUM BYGNINGER Boligbygg anses ikke å ha begrenset økonomisk levetid og er derfor ikke avskrevet

16 16 NOTE: 15 REHABILITERING LOFT Kostnader Kostnader Kostnader Kostnader Kostnader Tilskudd til rehabilitering fra beboere i Tilskudd til rehabilitering fra beboere i Tilskudd til rehabilitering fra beboere i Tilbakebetalt tilskudd i SUM REHABILITERING Tilskudd til rehabilitering fra beboere ble i 2000 inntektsført kto 399 med kr (Årsregnskapet for 2000 note 2) NOTE: 16 VARIGE DRIFTSMIDLER Andre bygninger Tilgang Avskrevet i år Avskrevet tidligere Fyringsanlegg Kostpris Avskrevet i år Avskrevet tidligere Gårdsrom Kostpris Avskrevet i år Avskrevet tidligere Kostpris Avskrevet i år Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 17 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte Andre fordringer SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

17 17 NOTE: 18 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er på kr fordelt på aksjer à kr Fordelingen er som følger: Leilighet 1 20, 46, 47, 91, 116, 117, 118, 119, 120, aksjer pr leilighet Leilighet 21, 24, 27, 30, 33, 97, 98, 99, 100, aksjer pr leilighet Leilighet 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 3431 aksjer pr leilighet Leilighet 36 45, 48 85, aksjer pr leilighet Leilighet 92, 93, 94, aksjer pr leilighet Leilighet aksjer pr leilighet Leilighet 86, 87, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, aksjer pr leilighet Leilighet 122, 123, 124, 125, 126, , aksjer pr leilighet Leilighet aksjer pr leilighet Leilighet aksjer pr leilighet Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. NOTE: 19 PANT- OG GJELDSBREVLÅN OBOS Renter : 2,55%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Sparebankkreditt Renter : 2,45%, løpetid 18 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Renter : 2,55%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 20 SKYLDIG OFF. MYNDIGHETER Forskuddstrekk -619 Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTS. GJELD

18 18 NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr.:

19 19 5 A) Energiøkonomisering forslag om individuell måling av forbruk En av de største kostnadene i Sommerfrydløkken AS sitt budsjett, er energikostnadene. Størsteparten av disse kostnadene går til oppvarming, gjennom radiatorene i alle leiligheter. Undersøkelser har vist at gårder med felles oppvarming har langt større energiforbruk en gårder som måler den enkeltes forbruk. Styret er av den formening at dette også gjelder Sommerfrydløkken AS, og vi ønsker derfor å innføre tiltak som kan redusere denne kostnaden. Samtidig ønsker styret at den enkelte beboer skal bli mer bevist sitt eget forbruk, og at tiltaket dermed også medfører en miljømessig gevinst. Erfaringer fra andre borettslag i Norge viser at den totale energi kostnaden knyttet til oppvarming synker med mellom 20% og 30% ved slike tiltak. Forslaget fra styret går i korthet ut på at det monteres måleutstyr på alle radiatorer i gården. Disse målerne vil registrere forbruket på hver radiator slik at beboerne kun betaler for eget forbruk. For de beboere som i dag bruker lite eller gjennomsnittlig oppvarming, vil dette bety at de får penger igjen i slutten av måleåret. De av oss som bruker mye oppvarming og som ikke ønsker å endre vanene, må betale noe ekstra i slutten av måleåret. Rent praktisk vil en del av fellesutgiftene spesifiseres på husleieblanketten som et à- konto beløp for varme med en årlig avregning. Målerne leses av en gang i året (de er utstyrt med radiosendere slik at ingen må inn i leilighetene for å lese av) og på bakgrunn av denne avlesingen regnes den enkeltes forbruk ut, som igjen danner grunnlaget for avregningen for hver enkel beboer. For ytterligere informasjon om dette, kontakt Ragnhild Wessel Holst eller Rune Christiansen i styret. Forslag til vedtak: Sommerfrydløkken AS vedtar innføring av individuell måling av energiforbruk 5 B) Felles strømabonnement I dag har hver leilighet hvert sitt private abonnement på nettleie og strøm. Tilsammen er vi 146 leiligheter som betaler like mange abonnementer til Hafslund energi. Strøm kan den enkelte abonnement selv velge hvor han / hun vil få fra, og det trenger som kjent ikke være fra Hafslund. Styret har sett på en mulighet for den enkelte beboer å spare penger på abonnementet, samtidig som Sommerfrydløkken AS kan tjene penger. Fordi Sommerfrydløkken AS er et aksjeselskap kan vi få næringslivstakst på både abonnement, nettleie og strøm. Her er det betydelige beløp å spare. I praksis betyr dette at vi ikke lengre skal betale nettleie og strøm hver for oss, men gå sammen som en kunde. I praksis betyr dette at det faste beløpet som hver og en av oss i dag betaler,

20 20 kr. 1000,- pr. leilighet blir redusert til kr. 50,- pr. leilighet. Også prisen vi betaler for transport av strøm blir redusert, fra ca 32 øre/kwh til 4 øre/kwh. Selve strømprisen blir uforandret. Styret har som målsetting at både selskapet og den enkelte beboer skal tjene på dette. Det er også knyttet en del investeringer opp mot dette, vi må ha nye målere etc. Styret foreslår derfor at selskapet beholder 950,- kroner, det vil si det som spares på abonnementet. Resten, det vil si den variable delen (dvs transport av strøm) beholder den enkelte beboer. For en beboer som brukere 3000 kwh i året, vil altså den totale besparelsen pr. år bli kr. 975,-. For Sommerfrydløkken AS vil fortjenesten bli kr ,- i året. Det vil medføre noe økte kostnader, men selskapet vil sitte igjen med i overkant av kr ,-. Skulle vi fått inn dette beløpet i økt husleie, måtte vi ha økt husleien med ca. 700,- kroner pr. beboer pr år. Faktureringen vil skje på samme som for oppvarming av radiatorene., dvs ved akonto beløp gjennom året, og en avregning etter at målingen er gjennomført. For ytterligere informasjon om dette, kontakt Ragnhild Wessel Holst eller Rune Christiansen i styret. Forslag til vedtak: Sommerfrydløkken AS vedtar å gå inn for et felles strømabonnement for alle beboerne. 5 C)Økning av selskapets aksjekapital med til sammen 16 aksjer. Bakgrunn: I forbindelse med loftsutbyggingen i selskapet ble det på årsmøtet i 2001 besluttet å øke aksjekapitalen for de berørte leilighetene med henholdsvis 2 og 3 aksjer. På grunn av ulike omstendigheter ble ikke dette vedtaket effektuert, og pengene ble ikke innbetalt. Det er et ufravikelig lovkrav at alle aksjeforhøyelser må være fullt innbetalt innen 3 måneder etter årsmøtet. Da dette ikke ble gjort i 2001, må det fattes et nytt vedtak i årsmøtet i Forslag til vedtak: Som en konsekvens av loftsutbyggingen gjennomføres det en aksjeutvidelse basert på to satser. Malen for disse satsene skal være den gjennomsnittlige arealutvidelsen som er på 36 m2 pr. leilighet. For leiligheter som ble utvidet med mer enn gjennomsnittet økes leilighetens aksjer med 3 tre og for leiligheter som utvides med mindre enn gjennomsnittet blir økningen på 2 to - aksjer. Leilighet nr 55, tilhørende Erik Lund, økes med 2 aksjer á kr 100,- fra aksjer

21 21 Leilighet nr 95, tilhørende Sveinung Molnes, økes med 3 aksjer á kr 100,- fra aksjer Leilighet nr 115, tilhørende Bjørn Lauksund, økes med 2 aksjer á kr 100,- fra aksjer Leilighet nr 125, tilhørende Jensen/Tangen, økes med 3 aksjer á kr 100,- fra aksjer Leilighet nr 135, tilhørende Espen Fredriksen, økes med 3 aksjer á kr 100,- fra aksjer Leilighet nr 144, tilhørende Benestad/Almås, økes med 2 aksjer á kr 100,- fra aksjer Den totale aksjekapitalen i Sommerfrydløkken AS økes med 16 aksjer, fra til aksjer. Aksjekapitaløkningen skal gjelde fra regnskapsåret Aksjeutvidelsen betales av de berørte aksjonærer. 5 D) Endring av 3 i vedtektene (antall aksjer/aksjekapitalen) Forslag til vedtak: Aksjekapitalen skal være kr ,- fordelt på 4058 aksjer á kr 100,- fullt innbetalt og lydende på navn.

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiermøte i Sameiet Sørkedalsveien 1, avholdes tirsdag 26. april 2005, kl. 18.00 hos Mandarin House, Sørkedalsveien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie, avholdes tirsdag 1. aprli 2003, kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Oslo, 05.05 2003 I styret for Borettslaget Grenseveien 30. Torsten Austigard /s/ Jan Sverre Paulsen /s/ Espen Tjønneland /s/

Oslo, 05.05 2003 I styret for Borettslaget Grenseveien 30. Torsten Austigard /s/ Jan Sverre Paulsen /s/ Espen Tjønneland /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i Grensevn. 30 Borettslag, avholdes mandag 19.05.2003, kl. 18.00 hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, auditoriet Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Haukåsen Sameie I, avholdes torsdag 30.03.2006, kl. 18.00 på Trosterud skole (samlingssalen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

5. REKLAMASJONSSAK Informasjon om status vil bli gitt på møtet

5. REKLAMASJONSSAK Informasjon om status vil bli gitt på møtet INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Ordinær generalforsamling i Hammergården Borettslag, avholdes torsdag 9. juni 2005, kl. 18.00 på Sagene Samfunnshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31.03.2008, kl. 18:00 på Trosterud Skole TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 25. mars, kl. 19.00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET i Nordre Skrenten 1 ONSDAG 27. APRIL 2011, KL 18.00.

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET i Nordre Skrenten 1 ONSDAG 27. APRIL 2011, KL 18.00. Nordre Skrenten 1 Sameiet INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I BOMBEROMMET i Nordre Skrenten 1 ONSDAG 27. APRIL 2011, KL 18.00. Til behandling foreligger (forslag til beslutninger se side 3): 1. ÅPNING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter sameie, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer