INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag , kl i Hammersborg Torg 1, 10. etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING Valg av møteleder Opptak av navnefortegnelse Valg av sekretær og en eller to andelseiere til å underskrive protokollen Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2007 Årsberetning og regnskap for 2007 Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR INNKOMNE FORSLAG A) Gjennomgang av rentekostnads fordelingen. B) Firma som eier andel i borettslaget. (se side 16) 5. VALG AV TILLITSVALGTE Valg av styreleder for 1 år Valg av 4 styremedlemmer for 1 år Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Oslo, Styret i Fidelino Ramon-Melo /s/ Ernst Bjerke /s/ Arina Stubhaug /s/ Anne Helness /s/ Leiv Terje Blaker /s/ Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og leietager har rett til å være tilstede og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen kan De i henhold til lov om borettslag 7-3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 ÅRSBERETNING FOR 2007 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Fidelino Ramon-Melo Bergerveien 71 Styremedlem Ernst Bjerke Holtegata 2 B Styremedlem Arina Stubhaug Grimsrudveien 80 Styremedlem Anne Helness Nordahl Bruns Gate 9 A Styremedlem Leiv Terje Blaker Nordahl Bruns Gate 9 A VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Bjørg Moen Bratrud Øvreveien 30 Varamedlem Geir Ola Nakken Nordahl Bruns Gate 9 C GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget har 0 ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Borettslagets revisor er TB Revisjon AS. EIENDOMMEN Borettslaget består av 36 andeler. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

3 3 BORETTSLAGETS LÅN Borettslaget har lån i Storebrand Bank. Se balansen samt note i regnskapet. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. TELENOR Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. Det gis rabatt på : - Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av: - ADSL, oppringt internett og mobiltelefoni - Bredbåndstelefoni - Med 3 typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. KABEL-TV Borettslaget har tegnet avtale med Get om digital TV og internett.

4 4 FORSIKRING Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at borettslaget til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte andelseier gjør inne i boligen. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis borettslagets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Andelseierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkeltes andel av borettslagets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler samt ligningsverdi. Omsetning av selskapets leiligheter skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for leilighetene hverken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for leilighetene.

5 5 STYRETS ARBEID Styret har i 2007 hatt 4 styremøter. Det ble avholdt en dugnad på forsommeren med en deltakere hvor indre fellesarealer ble feid og vasket og ytre fellesarealer ble spylt og ryddet. Det ble dessuten plantet. Styret har arbeidet med å få orden på økonomi og regnskap etter at OBOS overtok som ny forretningsfører Dette arbeidet vil fortsette i Styret har fortsatt arbeidet i forhold til NUNKUN med hensyn til å få fellesarealer ferdigstilt, samt få gjennomført ferdigstillelsesbefaring for fellesarealer og de enkelte leiligheter. Dette arbeidet vil fortsette i løpet av Styret har ordnet med refinansiering av borettslagslånet. Det var ingen husleieøkning i 2007, og husleien måtte derfor økes med 30 % fra for å ta igjen renteøkningen for 2007 samt ta høyde for økte offentlige avgifter i Grunnet fortsatte renteøkninger i 2008 vil husleien måtte økes med ytterligere 30 % fra Borettslaget har inngått vedlikeholdsavtale med Autronica for brannalarmen. Styret har inngått spotavtale på strøm med Hafslund Energi. Av planlagte arbeider er kun det som er knyttet til avtalen med Oslo kommune byfornyelsen om deltakelse i kvartalsgårdsrom. Arbeidet skulle vært igangsatt høsten Styret har forhandlet frem en femårig kollektiv avtale om kabel-tv og Internett med GET, uten etableringskostnader for borettslaget, som ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i april Borettslaget har ikke vaktmester og det er så ledes beboeres og andelseieres ansvar å påse at normalt vedlikehold foretas på dugnad. Styret planlegger å avholde et par dugnader i løpet av 2008 slik at de nødvendige vedlikeholdsoppgavene kan bli gjennomført.

6 6 BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. Borettslagets styre har for 2008 utarbeidet et budsjett som vil gi positive disponible midler i Budsjettforslaget innebærer forhøyelse av felleskostnader. Neste års budsjett er nærmere omtalt under punktene Kostnadsutvikling 2008 og Budsjett INNTEKTER Inntektene var i 2007 kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av pro & contra oppgjør v/rettsforlik med Nunkun Invest. KOSTNADER Kostnadene var i 2007 totalt kr ,-. Revisors honorar for regnskapsåret 2007 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

7 7 KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 1,8% Renter på sparekonto: 5,85% under 0,5 millioner 5,90% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 6,00% over 2 millioner STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 37% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29% av total strømpris. Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 34% av total strømpris. FORSIKRING Indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt 9,3%. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgiften øker med 9,7% og renovasjonsavgiften øker med 21%. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning.

8 8 INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2008 (Budsjett) Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsresultat på kr ,-. Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året Oversikten er basert på 30% økning av felleskostnader fra I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, I styret for Fidelino Ramon-Melo /s/ Ernst Bjerke /s/ Arina Stubhaug /s/ Anne Helness /s/ Leiv Terje Blaker /s/

9 9

10 10

11 11 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPETBorettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk.regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. NoteRegnskapRegnskapBudsjettBudsjett A. Disponible midler pr B. Endringer i disponible midler:årets resultat (se res.regnskap) Korrigert kostpris bygninger Korrigert borettsinnskudd Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag langs. lån B. Årets endring i disp. midler C. Disponible midler Spesifikasjon av disponible midleromløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

12 12 RESULTATREGNSKAPNoteRegnskapRegnskapBudsjettBudsjett DRIFTSINNTEKTER:INNKR. FELLESKOSTN ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER:REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER FESTEAVGIFT KOMMUNALE AVGIFTER ELEKTRISK ENERGI ANDRE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/ KOSTNAD:FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER:TIL OPPTJENT EGENKAPITAL FRA OPPTJENT EGENKAPITAL UDEKKET TAP

13 13 BALANSENote EIENDELER ANLEGGSMIDLERBYGNINGER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLERRESTANSER FELLESKOSTNADER KUNDEFORDRINGER KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS INNESTÅENDE I BANK SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELDEGENKAPITALINNSKUTT EGENKAPITAL 36 * UDEKKET TAP SUM EGENKAPITAL GJELDLANGSIKTIG GJELDPANT- OG GJELDSBREVLÅN BORETTSINNSKUDD SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELDFORSKUDD FELLESKOSTNADER LEVERANDØRGJELD PÅLØPNE RENTER SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR0OSLO , STYRET FOR NORDAHL BRUNSGATE 9 BORETTSLAGFIDELINO RAMON-MELO/S/ ERNST BJERKE/S/ ARINA STUBHAUG/S/ANNE HELNESS/S/ LEIV TERJE BLAKER/S/

14 14 NOTE: 1REGNSKAPSPRINSIPPERÅrsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsskikk. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig.note: 2INNKREVDE FELLESKOSTNADERDiverse43 200Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3ANDRE INNTEKTERBankkonto i Nordea400Ref. kikkhull og dørlenker7 611Nunkun Invest, pro & contra oppgjør v/rettsforlik SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4REVISJONSHONORARTB Revisjon AS, revisjonshonorar TB Revisjon AS, revisjonshonorar TB Revisjon AS, revisjonshonorar TB Revisjon AS, rådgivning, bistand med mer SUM REVISJONSHONORAR NOTE: 5KONSULENTHONORAROBOS Eiendomsforvaltning AS-5 695SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 6DRIFT OG VEDLIKEHOLDDrift/vedlikehold bygninger Drift /vedlikehold utvendig anlegg-2 179Drift/vedlikehold brannsikring-3 613Drift/vedlikehold vaskerianlegg-4 090SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.note: 7KOMMUNALE AVGIFTERVann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 8ANDRE DRIFTSKOSTNADERDriftsmateriell- 274Lyspærer og sikringer-576kontor- og datarekvisita-557trykksaker-1 377Andre kontorkostnader-8 600Porto-1 906Bankgebyr-1 113Konstaterte tap SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 9FINANSINNTEKTERRenter bankkonto156renter av driftskonto i OBOS4 967Renter av restanse felleskostnader391sum FINANSINNTEKTER 5 514NOTE: 10FINANSKOSTNADERGlitnir, renter av lån innfridd i år Storebrand, renter lån Storebrand, etableringsgebyr lån Storebrand, termingebyr lån-30renter leverandørgjeld-157sum FINANSKOSTNADER NOTE: 11BYGNINGERKostpris Korrigert i år SUM BYGNINGER Tomten er festet. G.nr.208 / B.nr.454Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold.note: 12KORTSIKTIGE FORDRINGERGjensidige, forskuddsbetalt forsikring SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

15 15 NOTE: 13PANT- OG GJELDSBREVLÅNSTOREBRANDRenter : 6,3 %, løpetid 40 åropprinnelig Nedbetalt i år GLITNIR BANK LUXENBOURGOpprinnelig 2004, løpetid 30 år Nedbetalt tidligere0nedbetalt i år / refinansiert til Storebrand SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN Lånet i Storebrand er et annuitetslån med flytende rente og avdragsfrihet frem til NOTE: 14BORETTSINNSKUDDSaldo Korrigert i år SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 15PANTSTILLELSEAv anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant.eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

16 16

17 17 Innkommet forslag B: I eies en andel av et selskap (juridisk person). Slik lovverket og vedtektene er i dag så er hovedregelen at juridiske personer ikke kan eie andeler i et borettslag så lenge de ikke kommer inn under Borettslagslovens 4-2 eller noe annet er fastsatt i vedtektene jfr. Borettslagslovens 4-3. Borettslagslovens 4-2(1) regulerer hvilke juridiske personer som kan eie andeler i et borettslag. Følgende juridiske personer kan til sammen eie andel eller andeler som gir rett til minst en bolig og opp til ti prosent av boligene i laget: 1. stat, 2. fylkeskommune, 3. kommune, 4. selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir leid og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, 5. stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune, 6. selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte. Styret ønsker at generalforsamlingen tar stilling til hvorvidt det er ønskelig å åpne for at juridiske personer utover de som omfattes av 4-2(1) i borettslagsloven kan eie andeler i borettslaget. Dersom dette er ønskelig må det fattes vedtak om at vedtektenes pkt 2.1 endres. Dagens ordlyd: 2.1. Andeler og andelseiere (1) Borettslaget har 3 andeler, hver pålydende NOK 100. Nytt pkt (1) (1) Borettslaget har 36 andeler, hver pålydende NOK 100. (2) Andelseierne har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser, og plikter ikke å gjøre innskudd i borettslaget utover det som følger av andelen, borettsinnskuddet og felleskostnadene. (3) Det skal utstedes et andelsbrev for hver andel. Enhver andelseier skal også få utlevert lagets vedtekter ved utstedelsen av andelene. Endres til: 2.1. Andeler og andelseiere (1) Borettslaget har 3 andeler, hver pålydende NOK 100. Nytt pkt (1) (1) Borettslaget har 36 andeler, hver pålydende NOK 100. (2) Andelseierne har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser, og plikter ikke å gjøre innskudd i borettslaget utover det som følger av andelen, borettsinnskuddet og felleskostnadene. (3) Det skal utstedes et andelsbrev for hver andel. Enhver andelseier skal også få utlevert lagets vedtekter ved utstedelsen av andelene. (4) Juridiske personer utover de som omfattes av Borettslagslovens 4-2 (1) kan eie en andel i borettslaget dersom formålet er å leie ut boligen til sine ansatte.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 10.04.2008, kl. 18.00 i BI Nydalens lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 Borettslag, avholdes tirsdag 26.04.2011, kl. 18.00 på Hammersborg Torg 1, konferansesenter

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 21. mai 2008, kl. 1800 på Sagene Lunsjbar, 2 etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i avholdes tirsdag 4. mai 2010, kl. 18.00 i kantinen til Selvaag, inngang Vekslerveien. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 6. april 2011, kl. 18:00 på Haugjordet Ungdomsskole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 25. mars, kl. 19.00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

1. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007

1. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 1 Ekebergkleiva borettslag 1. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Ekebergkleiva Borettslag, holdes torsdag 22.mai 2007, kl. 18:00 i Sal 1, Obos hovedinngang, Hammersborg Torg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv. I I A Borettslag, avholdes Tirsdag 12. april 2011, kl. 18:00 på Sandaker videregående skole, Hans Nielsen Hauges

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 19.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Det avholdes først et beboermøte for oppgang B og D

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sameiet Trondheimsveien 43, avholdes torsdag 24. februar 2011, kl. 17.30 hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, Hammersborg Torg 1, 9. etg. Til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 14. april 2008, kl. 19:00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer