Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d."

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2001 A) Årsregnskap for 2001 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 1 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med varadelegert til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, I styret for Borettslaget Bjerregaardsgate 19 Aase Stabell /s/ Tone Hanevold /s/ Knut V. Bekvik /s/ Nina Evensen /s/ På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om boligselskap 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 2 Borettslaget Bjerregaardsgate ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Knut Vegard Bekvik Colletsgate 54 Nestleder : Tone Hanevold Bjerregaardsgt. 19 Sekretær : Nina Evensen Bjerregaardsgt. 19 Styremedlem : Aase Stabell Bjerregaardsgt. 19 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Wenche Andersen Bjerregaardsgt. 19 Marianne Kock Knudsen Bjerregaardsgt. 19 Suzana Pitlik Bjerregaardsgt. 19 Solveig Olsen Bjerregaardsgt. 19 C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Knut Vegard Bekvik Tone Hanevold som delegert som vara D. VALGKOMITEEN: Ane Terum Bjerregaardsgt. 19 Yvonne Waage Bjerregaardsgt. 19 Anders Moe Bjerregaardsgt FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget Bjerregaardsgate 19 ligger i bydel St. Hanshaugen/Ila i Oslo og har adresse: Bjerregaardsgate 19. Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier til andelseierne. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av 54 andelsleiligheter, fordelt på 1 bygning.

3 3 Borettslaget Bjerregaardsgate 19 Eiendommen har gårdsnummer 218 og bruksnummer 61 og er på 795,5 m 2. Tomten er bygslet av staten i 99 år, fra og med Første innflytting i borettslaget skjedde Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Industrivakt. SERVICE PÅ ANTENNEANLEGGET UPC s servicetelefon er betjent mellom kl og E-post: (Kabel-TV) (Telefoni) (Internett) Internett: upc.no NØKLER/SKILT Nøkler/rekvisisjon kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til styret/nestleder. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos styreleder, og betales av den enkelte. FRAMLEIE Pr er 3 andelsleiligheter framleid. Søknader om framleie skal behandles av borettslagets styre. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS, telefon VASKERI Fellesvaskeriet er i kjelleren, og er gratis. BRANNSIKRINGSUTSTYR Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokkingsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Andelseier har selv ansvar for å skifte batteri i røykvarsler og teste at den fungerer. Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt og/eller at brannslange er i brukbar stand. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

4 RABATTAVTALE MED TELENOR 4 Borettslaget Bjerregaardsgate 19 Borettslaget har inngått rabattavtale med Telenor forhandlet fram av OBOS. Med avtalen får du 20 prosent rabatt på abonnementsprisen (fastavgiften). I tillegg får du rabatt på tellerskrittene etter følgende satser:? Av de første/inntil kr pr år gis 15 % i rabatt? Av de neste kr (kr ) pr år gis 25 % rabatt? Av de neste kr (kr ) pr år gis 30 % rabatt? Ytterligere beløp over kr pr år gir 35 % rabatt For brukere av internett gis følgende tilbud på produktet Fastpris Internett: Ved å betale kr 180,- pr måned (ordinær pris er kr 200,- pr mnd/10% rabatt) kan du surfe for inntil kr 400,- pr måned. Ved etablering av ISDN gis 40 % rabatt. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice på telefon KRAFTLEVERANSE TIL BOLIGSELSKAPETS FELLESANLEGG Kraftprisene har øket betydelig siden i fjor og er nå nesten dobbelt så høy som ved tilsvarende periode i fjor. Avgiftene (elektrisitetsavgiften og mva.) til staten utgjør nå i underkant av 50% av strømprisen for avgiftspliktige husholdninger. OBOS har for 2002 forhandlet frem tre ulike kraftprodukter som kan benyttes for levering av kraft til boligselskapenes fellesanlegg. Avtalen for kommende 1-års periode er inngått med Oslo Energi AS. Ditt boligselskap har valgt å inngå avtale om: Kraftforvaltning: Kraftproduktet hensyntar boligselskapets behov for en forutsigbar kraftpris (prisgaranti) samtidig som det fanger opp svingningene i markedet, slik at boligselskapet vil kunne nyte godt av reduksjoner i markedsprisene. 25% av boligselskapets totale anslåtte forbruk for kommende periode er bundet til en fastpris på 19,7 øre/kwh eksklusive offentlige avgifter. De resterende 75% av kraftvolumet handles i spotmarkedet på el-børsen av Oslo Energis kraftforvaltere. Prisgarantien, dvs den maksimale prisen en kan risikere å måtte betale for kraften, er på 25,94 øre/kwh eksklusive offentlige avgifter. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 1989 Samtlige vinduer ble skiftet ut Nytt tak 1990/91 Nye brannslanger 1995/96 Nye innglassede og større balkonger 2000 Ny heis installert

5 RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET 5 Borettslaget Bjerregaardsgate 19 Styret har vedtatt retningslinjer for det løpende styrearbeidet. Formålet med retningslinjene er å klargjøre de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte og være en veileder og støtte i de tillitsvalgtes utøvelse av sine verv. Beboerne honorerer arbeidet gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonoraret. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og vil derfor minst omfattes av Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Styret har utarbeidet eget system for internkontroll. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i SpareBank1 Skadeforsikring med polisenummer POLO Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Meld fra om skaden til: Forsikringsavdelingen i OBOS telefon faks E-post Hvis flere leiligheter er berørt, opplys dette og hvordan berørte andelseiere kan kontaktes. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. SPAREBANK1 SKADEFORSIKRING Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har Sparebank1 Skadeforsikring en egenandel på kr 3.000,- for Fra er dette endret til kr 6.000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslaget vedtar dette. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker den enkeltes innbo og løsøre.

6 5. OMSETNING AV LEILIGHETER 6 Borettslaget Bjerregaardsgate 19 Andelseierne har intern forkjøpsrett ved salg av leiligheter i eget borettslag. Andelseiere som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene eller på OBOS hjemmesider (www.obos.no/megleren/index). Melding om bruk av forkjøpsrett skal meldes direkte til OBOS-megleren. Leiligheter som er solgt gjennom andre eiendomsmeglere enn OBOS-megleren, blir utlyst til fast pris/prisantydning i fellesannonse i Aftenposten og Dagsavisen tirsdag og torsdag. Som andelseier i boligselskapet har man fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (i høyeste bud), foran OBOS-medlemmer som ikke bor i borettslaget. 6. MØTER OG BEFARINGER Det ble avholdt 6 styremøter i 2001, inkludert Generalforsamlingen som ble avholdt 21. mai STYRETS ARBEID Arbeider, vedlikehold m.m.: Kjølerommet. Motoren i Borettslagets kjølerom ble skiftet i 2001, og nytt kuldemedie ble valgt. Anlegget fungerer nå bra, og støynivået fra den nye motoren er meget tilfredsstillende. Stoppekraner. Gamle stoppekraner i kjelleren er skiftet ut i Dugnad. Styret arrangerte dugnad i oktober på Borettslagets fellesarealer, og oppslutningen var upåklagelig. En stor container ble leid inn, og kjellerganger og underkjeller ble grundig ryddet. Det ble dessuten vasket rundt på de fellesarealer som ikke blir vasket av vaskehjelp. Samtidig ble lyspærer og batterier i brannvarslere skiftet. Sykkelbod ble også ryddet og vasket. Balkongene. I henhold til en 5-års garantiperiode på balkongene, og befaring i fjor, er det i 2001 foretatt en delvis utbedring av mangler. Entreprenør Ragnar Evensen A/S har gitt beskjed til underentreprenør av innglassing, som har skiftet ut rustne popnagler. Maling oppunder takskjegget i 5. etasje skaller av, og vil sannsynligvis også dekkes av garantien. Dette garantiarbeidet er ennå ikke påbegynt. Vaktmester. Borettslaget har ingen fast ansatt vaktmester. Per Magnussen som bor i Borettslaget har tidligere vært ansatt vaktmester, og fungerer fortsatt som vaktmesteren til mange oppgaver på timebasis.

7 7 Borettslaget Bjerregaardsgate 19 Utbyggingsplaner, Bjerregaards gt. 21. OAS (Oslo Akershus Samskipnad) eier nabobygget i Bjerregaards gate 21, og planlegger utbygging. Etter en arkitektkonkurranse ble forslaget presentert for styrene i omkringliggende borettslag. På vegne av beboerne i området uttrykte alle styrene skepsis til forslaget. Kommunen behandler søknaden i forskjellige instanser, og prosessen vil ta 1-3 år før endelig vedtak foreligger. OAS er avhengige av økonomisk støtte for å gjennomføre prosjektet, og pr. i dag foreligger ikke en slik støtte. Det er derfor usikkert hvilken form og hvilket omfang utbygging vil få, endog om det i det hele tatt blir noen utbygging. Styret har engasjert seg i saken, bl.a. ved å engasjere en advokat sammen med andre borettslag i området. Det er dessuten opprettet en motstandsgruppe mot utbyggingen, hvor representanter for vårt borettslag deltar aktivt. Planlagte arbeider: Vaskeriet. Det blir fortløpende vurdert om kapasiteten i vaskeriet bør økes, enten i form av én ekstra maskin, eller innkjøp av helt nytt utstyr. Styret registrerer at noen beboere har installert vaskemaskin på badet, og benytter således sjelden fellesvaskeriet. Maling av gavlvegger. Gavlveggene på begge sider av blokka bør males. Styret har innhentet et tilbud fra Ragnar Evensen A/S, i håp om å kombinere dette arbeidet med garantiarbeid (maling oppunder taket i 5. etg.). Styret vurderte tilbudet for å være for høyt, og valgte derfor å utsette saken til garantiarbeidene er utført. Flere tilbud vil bli innhentet. 8. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2001 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg bl.a. gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Man avskriver aldri på borettslagets anleggsmidler. Videre blir avdrag på lån utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld benyttes begrepet disponible midler. Dette viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2001 er satt opp under denne forutsetning.

8 8 Borettslaget Bjerregaardsgate 19 Inntekter Inntektene i 2001 var totalt kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Utgifter Utgiftene i 2001 var totalt kr ,-. Det er en reduksjon av utgiftene i forhold til budsjettet for år De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at maling av gavlvegger er utsatt. - Energi og brensel ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var økte kraftpriser, samt periodisering. Resultatet av driften for 2001, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en økning av borettslagets disponible midler på kr ,-. Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene. 9. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR 2002 Det er fattet vedtak i stat og kommune som får betydning for økonomien. A. KOMMUNALE AVGIFTER ÅR 2002 Det blir ingen økning av renovasjonsavgiften og vann- og avløpsavgiften for For å stimulere til ytterligere gjenbruk og gjenvinning av avfall, vedtok Stortinget i 1998 at alt avfall til sluttbehandling i forbrenningsanlegg eller til deponi,skal ilegges en statlig avgift fra Denne avgiften ble indeksjustert for år Med virkning fra er avgiften indeksjustert med ca 1,9 %. Renovasjonsetaten gjør oppmerksom på at prisene er under kontinuerlig vurdering og eventuelt kan bli endret i løpet av B. BORETTSLAGETS LÅN OG INNSKUDD LÅN I OBOS Borettslaget har 1 lån i OBOS med flytende rente: Løpetid 20 år. Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til notene til regnskapet.

9 RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD 9 Borettslaget Bjerregaardsgate 19 Renter på driftskonto (mellomregning) i OBOS pr var 3,75 %. C. FORRETNINGSFØRERHONORARET Det vil ikke bli noen økning av forretningsførerhonoraret for Generelt har OBOS ikke øket sine forretningsførerhonorarer på 9 år. Dersom forretningsførerhonoraret hadde vært øket med konsumprisindeksen ville det ha vært ca. 68 % høyere enn i dag. D. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret økte i 2001, tilsvarende konsumprisindeksen, med 2,2 %. Også for år 2002 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. Fra er det innført mva. på revisjonstjenester. E. FORSIKRING Premien på alle bygningsforsikringer gikk opp med 6,5 % fra 2001 til Forsikringsselskapene har dessuten i 2001 gjennomført retaksering av bygningsmassen for de fleste boligselskapene. Dette har for mange ført til betydelig økning i forsikringssummen. For noen har dette gitt en kraftig merøkning av premien på bygningsforsikringen. Forsikringspremien for vårt borettslag gikk opp med ca 42,5%. F. STRØMPRISENE Elektrisitetsavgiften er vedattt redusert med 2 øre (ekskl. mva) fra og med Kraftprisene lå i 2001 gjennomgående på et høyere nivå enn hva vi har vært vant med de siste årene. Det er mye som tyder på at de skal ytterligere opp i årene som kommer. Det er verdt å merke seg at de offentlige avgiftene (el. avgift og merverdiavgift) nå utgjør ca halvparten av strømprisen for de avgiftspliktige husholdningene. G. OLJEPRISENE Oljeprisene har i motsetning til i fjor holdt seg på et stabilt nivå med bare mindre endringer året sett under ett. OBOS har forhandlet frem rabattavtaler med Hydro Texaco, Esso, Statoil og Shell. Avtalene gir boligselskapet en rabatt på i størrelsesorden 120 øre øre pr liter på oljeselskapenes ordinære listepriser. CO 2 avgiften har økt med 1 øre pr liter, til 49 øre pr liter olje. H. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2 % i 2002.

10 10. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR Borettslaget Bjerregaardsgate 19 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet reduksjon i de disponible midler på kr ,-. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2002 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. VERKEN HUSLEIEØKNING ELLER LÅNEOPPTAK Driften i 2002 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av husleien. Oslo, I styret for Borettslaget Bjerregaardsgate 19 Aase Stabell /s/ Tone Hanevold /s/ Knut V. Bekvik /s/ Nina Evensen /s/

11 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 Revisjonsberetning for 2001 Vi har revidert årsregnskapet for Borettslaget Bjerregaardsgate 19 for regnskapsåret 2001, som viser disponible midler på kr Årsoppgjøret, som består av årsberetning, driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld, samt noter, er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsoppgjøret og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at? årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk? ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk? opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av disponible midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 26. april 2002 PricewaterhouseCoopers DA Jostein Hauger /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

12 12 Borettslaget Bjerregaardsgate ÅRSREGNSKAPET 186 B/L BJERREGAARDSGATE 19 DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER * ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR ANDRE HONORARER FORRETNINGSFØRERHONORAR * ANDRE FORVALTN.TJENESTER * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER * FORSIKRINGER FESTEAVGIFT * KOMMUNALE AVGIFTER * ENERGI OG BRENSEL SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. NEDBETALT LÅN ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

13 13 Borettslaget Bjerregaardsgate 19 OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD * GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG * ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 15* BYGNINGER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 16* PANTEGJELD * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 54 X SUM LANGSIKTIG GJELD PANTSTILLELSE KR OSLO DEN / I STYRET FOR BORETTSLAGET BJERREGAARDSGATE 19 Aase Stabell /s/ Tone Hanevold /s/ Knut V. Bekvik /s/ Nina Evensen /s/ O B O S Martin Mæland /s/ ADM. DIREKTØR Egil J. Havre /s/ REGNSKAPSSJEF

14 14 Borettslaget Bjerregaardsgate 19 NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie Forretningslokaler SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter av innestående i OBOS SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER Ref.fra forsikringselskap SUM ANDRE INNTEKTER NOTE : 04 ANDRE FORVALTN.TJENESTER Aksjonsgruppen mot utbygging SUM ANDRE FORVALTN.TJENESTER NOTE : 05 PERSONALUTGIFTER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid -480 Lønn rengjøringshjelp Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikr (ikke oppgpl.) -664 SUM PERSONALUTGIFTER NOTE : 06 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro -168 Drift/vedl.hold utvendig anlegg Drift/vedl.hold antenneanlegg Drift/vedl.hold vaskerianlegg Kostnader dugnader -301 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE : 07 ANDRE RENTEUTGIFTER Forvaltningsgebyr -212 Termingebyr på lån -60 SUM ANDRE RENTEUTGIFTER -272

15 15 Borettslaget Bjerregaardsgate 19 NOTE : 08 PANTEGJELDSRENTER OBOS SUM PANTEGJELDSRENTER NOTE : 09 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Renovasjon, søppeltømming Lyspærer og sikringer -547 Snørydding Andre fremmede tjenester Kontorrekvisita Trykksaker -391 Møter,kurs,oppdatering mv -328 Andre kontorkostnader Telefon Porto Bank og kortgebyr -761 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE : 10 FORSIKRINGER Forsikring bygninger Andre forsikringer -224 SUM FORSIKRINGER NOTE : 11 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE : 12 ENERGI OG BRENSEL Elektrisk energi Fyring sluttavregn. 1999/ Fyring avregn SUM ENERGI OG BRENSEL NOTE : 13 GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER Forskuddstrekk lønnssyst Skyldig arb.giveravg. lønnssy Skyldige feriepenger SUM GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP

16 16 Borettslaget Bjerregaardsgate 19 NOTE : 14 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OAF/fyring SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE : 15 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi REHABILITERING/TILLEGGSBEBYGG Tilgang SUM BYGNINGER Tomten er bygslet fra Staten i 99 år fra G.NR. 218 B.NR. 6 NOTE : 16 PANTEGJELD OBOS Renter 7.60 % Løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTEGJELD NOTE : 17 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE : 18 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

17 17 Borettslaget Bjerregaardsgate 19 LEILIGHETSNOTE Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Påkostn. Restgjeld Disp. leil. innskudd pr.mnd kostpris /rehab. midler "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. F.eks: Påkostninger her gjelder kjøp av tomten. "Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel.

18 6. VALGKOMITÉEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 1. Som leder foreslås: Ingen innstilt 2. Som styremedlemmer foreslås: 18 Borettslaget Bjerregaardsgate Ane Terum Bjerregaardsgate Nina Evensen Bjerregaardsgate Aase Stabell Bjerregaardsgate Som varamedlemmer foreslås: 1. Wenche Andersen Bjerregaardsgate Cornelia Pedersen Bjerregaardsgate Marianne Koch Knudsen Bjerregaardsgate Helene Uglem Bjerregaardsgate Som valgkomité foreslås: 1. Anne Berit Surlien Bjerregaardsgate Elisabeth Normannsvik Bjerregaardsgate Yvonne Waage Bjerregaardsgate Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Ingen innstilt 6. Som varamedlem for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Ane Terum Bjerregaardsgate Dato 18/ I valgkomitéen for Borettslaget Bjerregaardsgate 19

19 19 Borettslaget Bjerregaardsgate 19 Ordinær generalforsamling i Bjerregaardsgt. 19 Borettslag ble avholdt onsdag 29. mai 2002, kl i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7D Tilstede var 26 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 0 med fullmakt, til sammen 26 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Helene Osvold Møtet ble åpnet av: Knut Vegard Bekvik TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Knut Vegard Bekvik VEDTAK: Valgt B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. VEDTAK: Godkjent C. Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen Som sekretær ble foreslått Helene Osvold og til å underskrive protokollen Nina Evensen og Ane Terum VEDTAK: Valgt D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. VEDTAK: Godkjent 2. ÅRSBERETNING FOR 2001 Styrets årsberetning for 2001 ble gjennomgått og foreslått tatt til etterretning. VEDTAK: Tatt til etterretning 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2001 A. Regnskapet for 2001 Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble gjennomgått og foreslått godkjent. VEDTAK: Godkjent B. Anvendelse av disponible midler. Disponible midler, kr ,- foreslås overført til neste års drift. VEDTAK: Godkjent 4. GODTGJØRELSER A. Godtgjørelse til styret ble foreslått satt til kr B. Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2001 ble foreslått satt til kr VEDTAK: Godkjent

20 20 Borettslaget Bjerregaardsgate VALG AV TILLITSVALGTE A. Som leder for 1 år ble foreslått: Amund Bergan Bjerregaardsgate 19 VEDTAK: Valgt B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Ane Terum Bjerregaardsgate 19 VEDTAK: Valgt C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: 1. Wenche Andersen Bjerregaardsgate Cornelia Pedersen Bjerregaardsgaet Marianne Koch Knudsen Bjerregaardsgate Helene Uglem Bjerregaardsgate 19 Benkeforslag: Egil Nergård Bjerregaardsgate 19 VEDTAK: Valgt ble: Wenche Andersen, Cornelia Pedersen med 13 stemmer mot Egil Nergård med 10 stemmer, Marianne Koch Knudsen og Helene Uglem. D. Som valgkomite for 1 år ble foreslått: Anne Berit Surlien Bjerregaardsgate 19 Elisabeth Normannsvik Bjerregaardsgate 19 Yvonne Waage Bjerregaardsgate 19 VEDTAK: Valgt E. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Amund Bergan som delegert med Ane Terum som vara. VEDTAK: Valgt Generalforsamlingen hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Knut Vegard Bekvik /s/ møteleder Ane Terum /s/ protokollvitne Helene Osvold /s/ sekretær Nina Evensen /s/ protokollvitne VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG I KONSTITUERENDE STYREMØTE HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Amund Bergan Nestleder : Ane Terum Sekretær : Nina Evensen Styremedlem : Aase Stabell Oslo TSL

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag avholdes tirsdag.20. mai.2003 kl. 19.00 i Godlia Skoles aula, inngang B (tilgang på heis). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 11. april 2000 kl. 18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 10. april 2003 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 14.05.2003 kl. 18.00 i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 2. juni 2003 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5.

Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen).

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 351 Haugerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag avholdes mandag 05.05.2003 kl. 18.00 i Menighetssalen i Røa kirke, Nordengveien 9. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer