Oslo, I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo,04.04.2001 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalet Sykepleieres Borettslag avholdes mandag 21.mai 2001 kl i Norske Kvinners Sanitetsforenings lokaler, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2000 A) Regnskap for 2000 B) Anvendelse av disponible midler 4. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre honorarer (påskjønnelse) 5. FORSLAG A) Forslag om å øke styrehonoraret B) Forslag om endring av vedtektenes 5(1) C) Forslag om endring av borettslagets navn Forslag er tatt inn på side VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 1 styremedlem for 1 år C) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år D) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år E) Valg av valgkomité for 1 år F) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag Knut Bekvik /s/ Anna Findebotten /s/ Solveig Olsen /s/ Tone Hanevold /s/ Hilde Brodshaug /s/

2 2 På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må møte med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om boligselskap 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

3 3 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Knut Vegard Bekvik Bjerregaardsgate 19 Nestleder : Jo Ketil Sandberg Bjerregaardsgate 19 Sekretær : Willy Skoland Bjerregaardsgate 19 Styremedlem: Solveig Olsen Bjerregaardsgate 19 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: ENDRINGER I PERIODEN: Anna Findebotten Bjerregaardsgate 19 Tone Hanevold Bjerregaardsgate 19 Hilde O. Brodshaug Bjerregaardsgate 19 Liv Nærø Bjerregaardsgate 19 På styremøte 27. september 2000 ble Jo Ketil Sandberg etter søknad fritatt fra vervet som styremedlem og Tone Hanevold har dermed rykket opp som fast møtende styremedlem. C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Anna Findebotten Knut Vegard Bekvik som delegert som vara D. VALGKOMITEEN: Nina Evensen Bjerregaardsgate 19 Per Arve Drageland Bjerregaardsgate 19 Jorun Fredriksen Bjerregaardsgate FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA.

4 4 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag ligger på St.Hanshaugen/Ila i Oslo og har adresse: Bjerregaardsgate 19. Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier til andelseierne. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av 54 andelsleiligheter, fordelt på 1 bygning. Eiendommen har gårdsnummer 218 og bruksnummer 61 og er på 795,5 m 2. Tomten er bygslet av staten i 99 år, fra og med Første innflytting i borettslaget var Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Industrivakt. SERVICE PÅ ANTENNEANLEGGET UPC s servicetelefon er betjent mellom kl E-postadressen er: NØKLER/SKILT Nøkler/rekvisisjon kan fås ved henvendelse til styret/nestleder. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos styreleder, og betales av den enkelte. FRAMLEIE Pr er 7 andelsleiligheter framleid. Søknader om framleie skal behandles av borettslagets styre. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS, telefon VASKERI Fellesvaskeriet er i kjelleren og er gratis. BRANNSIKRINGSUTSTYR Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokkingsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Andelseier har selv ansvar for å skifte batteri i røykvarsler og teste at den fungerer. Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt og/eller at brannslange er i brukbar stand. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

5 5 RABATTAVTALE MED TELENOR Borettslaget har inngått en ny rabattavtale med Telenor gjeldende fra Avtalen er forhandlet frem av OBOS. Med avtalen får du 20 prosent i rabatt på abonnementsprisen (fastavgiften) i tillegg til rabatt på tellerskrittene etter følgende satser:? Telefonregning under kr 4.000,- pr. år gir 15 % i rabatt.? På beløpet mellom kr og gis ytterligere 25 % i rabatt.? På beløpet mellom kr og gis ytterligere 30 % rabatt.? På beløp over kr 6000 gis det 35 % i rabatt. For brukere av Internett gis 10 % rabatt på abonnentspris for produktet Fastpris Internett, noe som betyr at det kan surfes for et beløp tilsvarende kr 400,- pr. mnd. mot å betale kun kr 180,- (20 % rabatt). Ved etablering av ISDN gis fremdeles 40 % rabatt. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice gratis på tlf KRAFTLEVERANSE TIL BOLIGSELSKAPETS FELLESANLEGG OBOS har også for 2000 forhandlet frem en ett års fastprisavtale om levering av strøm til borettslagenes fellesanlegg gjeldende fra Møre og Romsdal Energi leverte det rimeligste tilbudet på 13,68 øre/kwh eks. avgifter. Borettslaget har valgt å inngå en slik avtale. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD ÅR TILTAK 1989 Samtlige vinduer ble skiftet ut Nytt tak 1990/91 Nye brannslanger 1995/96 Nye innglassede og større balkonger 2000 Ny heis installert RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for det løpende styrearbeidet. Formålet med retningslinjene er å klargjøre de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte og være en veileder og støtte i de tillitsvalgtes utøvelse av sine verv. Beboerne honorerer arbeidet gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonoraret.

6 6 HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Hensikten er å få en oversikt over de sentrale HMS-handlingene det enkelte borettslag omfattes av og i samarbeid med eventuelt ansatte igangsette systematiske tiltak som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med helse,- miljø- og sikkerhetslovgivningen. Borettslaget må kunne dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at det er etablert et system for internkontroll. Alle borettslag vil minst omfattes av Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i SpareBank1 Skadeforsikring med polisenummer POL Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Meld fra om skaden til: Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Hvis flere leiligheter er berørt, opplys dette og hvordan berørte andelseiere kan kontaktes. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Vår Bank og Forsikring er kjøpt opp av SpareBank1-gruppen. Skadeforsikringer som tidligere har vært tegnet i Vår Bank og Forsikring er fra tegnet i SpareBank1 Skadeforsikring. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har Sparebank1 Skadeforsikring en egenandel på kr for Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslaget vedtar dette. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker den enkeltes innbo og løsøre.

7 7 5. OMSETNING AV LEILIGHETER Andelseierne har intern forkjøpsrett ved salg av leiligheter i eget borettslag. Andelseiere som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene eller på OBOS hjemmesider (www.obos.no/megleren/index.). Melding om bruk av forkjøpsrett skal meldes direkte til OBOS-megleren. Leiligheter som er solgt gjennom andre enn OBOS, blir utlyst til fast pris i fellesannonsen. Som andelseier i boligselskapet har man fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (i høyeste bud), foran OBOS-medlemmer som ikke bor i borettslaget. 6. MØTER OG BEFARINGER Det ble avholdt 8 styremøter i 2000, inkludert generalforsamlingen som ble avholdt 23. mai STYRETS ARBEID Nytt styre Det ble valgt nytt styre på generalforsamlingen, inkludert ny styreleder Knut Vegard Bekvik. Anna Findebotten gikk av som styreleder etter 15 år i styret. Hun har også i 2000 deltatt som varamedlem i styret. Per Magnussen gikk ut av styret. Den tidligere vaktmesteren hjelper fortsatt til med vedlikeholdsarbeider i borettslaget. 40-årsjubileum Rikshospitalets Sykepleieres borettslag fyller 40 år i Heis Ny heis ble ferdigstilt i januar Støynivået på heisen tilfredsstiller dagens krav. Heisalarm er direkte tilknyttet Falken. Det har vært mindre reparasjoner pa heisen i løpet av året. Stort sett har det vært problemer med låsebolter til heisdøren, som ikke alltid har åpnet seg når de skulle. Reparasjonene har vært garantiarbeider, og har dermed ikke medført kostnader for borettslaget. Fellesgjeld I forbindelse med nye vinduer, balkonger, og balkongdører i 1995, ble det tatt opp et felles lån i borettslaget. Fastrenteavtalen pa dette felleslånet gikk ut Styret besluttet å inngå ny fastrenteavtale til 7,60% rente fram til Styret mener dette fører til større økonomisk trygghet, ved å ha forutsigbarhet i forhold til borettslagets faste utgifter (i motsetning til et lån med flytende rente). Renten ligger noe over det tidligere rentenivået, og vil således medføre noe høyere fellesutgifter. Med bakgrunn i borettslagets økonomi har styret ikke funnet grunn til a budsjettere med økt husleie. Dagens husleie på kr.1.347,- vil dermed opprettholdes også i 2001.

8 8 Øvrige kostander Borettslaget har ikke hatt store uforutsette utgifter i Pr. 3. kvartal 2000 hadde vi hatt mindre utgifter enn budsjettert. Nye naboer OAS (Oslo Akershus Samskipnad) har tatt over nabobygget i Bjerregaards gate 21. Det har vært noe usikkerhet knyttet til de to naboeiendommene. Det ble satt opp to vannmalere tilhørende OAS på vår eiendom, noe OAS ble gjort oppmerksom på. Vannmålerne ble umiddelbart flyttet (uten at dette var noe krav fra styret). Det høres snakk om at OAS planlegger utvidelse av nabobygget. Dersom dette skal vise seg å medføre riktighet, vil dette kunne få konsekvenser for oss. Inntil videre foreligger ingen planer gjort kjent for styret. Planlagte arbeider i 2001 Vaskeriet Kapasiteten i vaskeriet blir mindre ettersom yngre folk flytter inn, og vasketidene i større grad blir konsentrert til ettermiddager og kveldstid. Styret vurderer å utvide kapasiteten i vaskeriet, i form av kjøp av en eller to nye vaskemaskiner og eventuelt en ny tørketrommel, som et supplement til dagens maskiner. Det er innhentet et tilbud. Kjølerommet Borettslaget har et kjølerom i underkjelleren som begynner a bli gammelt. Kjøleren er termostatstyrt og kobler seg automatisk av og på. Støynivået er forholdsvis høyt, og støyen sjenerer flere beboere. Det er indikasjoner på at kjølerommet blir benyttet av et mindretall av beboerne. Det må påregnes kostnader til vedlikehold av dette anlegget neste år. Balkongene I januar 2001 er det 5 år siden ferdigstillelsen av balkongene. Det er avtalt en 5-års garanti på dette arbeidet. I den forbindelse har styret informert alle beboerne om garantien, og bedt om en tilbakemelding dersom man kjenner til mangler på arbeidet. Styret fikk inn 19 svar om mulige reklamasjoner. Styret sendte før nyttår et felles brev til entreprenøren Ragnar Evensen A/S på bagrunn av svarene. Ragnar Evensen AlS har bekreftet mottak av brevet, og det er foretatt en befaring på grunnlag av dette. Spesielt ble de gjort oppmerksomme på at malingen oppunder takskjegget i 5. etasje skaller av. Dette vil sannsynligvis bli dekket av garantien. Maling av gavlvegger Gavlveggene pa begge sider av blokka bør males. Det er mulig at gammel maling må fjernes helt før ny spesialmaling påføres. Styret undersøker dette nærmere, og vil innhente et tilbud fra Ragnar Evensen A/S, slik at malingene oppunder taket (garantiarbeidet) kan kombineres med malingen av gavlveggene. Stoppekraner Flere av stoppekranene i kjelleren er gamle, og vannet stoppes ikke tilstrekkelig. Stoppekranene må derfor snarl skiftes ut.

9 9 Følgende leiligheter har byttet andelseier eller leieboer i 2000: Leilighet 105: Aina Johansen flyttet ut / solgte leilighet. Suzanna Pitlik flyttet inn / ny andelseier Leilighet 109: Yngvild Skjellum flyttet ut / solgte leilighet. Yvonne Waage flyttet inn / ny andelseier Leilighet 110: Sigrid Syneva Nortvedt flyttet ut. Marianne Karlsen flyttet inn / ny andelseier Hilde Nærsvik flyttet inn / fremleier fra Leilighet 201: Jens A. Hagerup andelseier. Geir Ove Golden fremleier / fornyet avtalen Leilighet 204: Jo Ketil Sandberg flyttet ut / solgte leilighet. Marianne Koch Knudsen flyttet inn / ny andelseier Leilighet 206: Berit Veflen Surlien andelseier. Nicole Wrage flyttet inn / fremleier fra Leilighet 208: Solrun F. Skjellum andelseier. Vanessa Quintavalle fremleier / utkastelse pr Thomas F. Pedersen flyttet inn / ny fremleier fra Leilighet 305: Erna Jørgensen andelseier. Ole Johnny Haakonsen fremleier / fornyet avtalen Leilighet 402: Brynhild Kampli døde i Ane Terum flyttet inn / ny andelseier Leilighet 411: Olga Sneeggen andelseier. Astrid Loe fremleier / fornyet avtalen Ol BEMERKNINGER TIL REGNSKAPET FOR 2000 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 50, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg bl.a. gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Man avskriver aldri på borettslagets anleggsmidler. Videre blir avdrag på lån utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse.

10 10 Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld benyttes begrepet disponible midler. Dette viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2000 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2000 beløper seg totalt til kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. Utgifter Utgiftene i 2000 beløper seg totalt til kr ,-. Det er en reduksjon av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2000 på kr ,-. Den viktigste utgiftsposten med avvik fra budsjettet er: - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket skyldes at kostnadene ved ny heis ble ca lavere enn budsjettert, samt noe lavere utgifter til drift og vedlikehold. Resultatet av driften for 2000, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, viser en reduksjon av borettslagets disponible midler på kr ,-. Borettslagets disponible midler pr er på kr ,-. Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld samt de etterfølgende regnskapsnotene. 9. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR 2001 Det er fattet vedtak i stat og kommune som får betydning for økonomien. A. KOMMUNALE AVGIFTER ÅR 2001 Renovasjonsgebyret økes med 3,5 % i forhold til Vann- og avløpsgebyret økes ikke i år Eiendomsskatten skal ikke skrives ut for år For å stimulere til ytterligere gjenbruk og gjenvinning av avfall, vedtok Stortinget i 1998 at alt avfall til sluttbehandling i forbrenningsanlegg eller til deponi skal ilegges en statlig avgift fra Denne avgiften ble indeksjustert for år Med virkning fra er avgiften indeksjustert med 2,6 %. Renovasjonsetaten gjør oppmerksom på at prisene er under kontinuerlig vurdering og eventuelt kan bli endret i løpet av 2001.

11 11 B. BORETTSLAGETS LÅN OG INNSKUDD LÅN I OBOS Restgjeld pr kr ,-. Fastrente 7,60% frem til Lånets løpetid, 20 år. Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til notene til regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto (mellomregning) i OBOS pr var 4,25 %. Renter på sparekonto (særvilkår) i OBOS pr var 7,35 %. C. FORRETNINGSFØRERHONORARET Det vil ikke bli noen økning av forretningsførerhonoraret for D. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret økte i 2000, tilsvarende konsumprisindeksen, med 3,1 %. Også for år 2001 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. E. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med gjennomsnittlig 15 % fra 2000 til Sparebank1 Skadeforsikring hadde i tillegg et generelt tillegg på 5 %. Økningen for borettslaget ble 19 %. F. STRØMPRISENE Stortinget har vedtatt en ytterligere økning av el.avgiften med 2,74 øre fra dagens 8,56 øre pr. KWh til 11,3 øre pr. KWh. I tillegg kommer mva. Hensikten er å begrense veksten i forbruket. For en husstand med et forbruk på KWh vil dette utgjøre en økning på ca. kr 250,- pr. år inkl. mva. H. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3 % i 2001.

12 INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2001 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr 8.907,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet økning i de disponible midler på kr ,-. For øvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Borettslagets driftskostnader, vedlikeholdskostnader og personalkostnader er budsjettert i henhold til de planer som foreligger. I posten drift og vedlikehold er det her beregnet kr ,- til større vedlikehold som blant annet omfatter maling av gavlvegger. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2001 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. VERKEN HUSLEIEØKNING ELLER LÅNEOPPTAK Driften i 2001 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av husleien. Oslo, I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag Knut Bekvik /s/ Anna Findebotten /s/ Solveig Olsen /s/ Tone Hanevold /s/ Hilde Brodshaug /s/

13 13 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag Revisjonsberetning for 2000 Vi har revidert årsregnskapet for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag for regnskapsåret 2000, som viser disponible midler på Årsoppgjøret, som består av årsberetning, driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld, samt noter, er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsoppgjøret og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at? årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2000 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk? ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk? opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av disponible midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 4. mai 2001 PricewaterhouseCoopers DA Jostein Hauger /s/ Statsautorisert revisor Regnskapet er revidert og godkjent av revisor 2001.

14 RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERES B/L DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER * ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR ANDRE FORVALTN.TJENESTER * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER FORSIKRINGER * KOMMUNALE AVGIFTER * ENERGI OG BRENSEL SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. NEDBETALT LÅN ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

15 15 OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD * GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG * ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 13* BYGNINGER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 14* PANTEGJELD * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 54 X SUM LANGSIKTIG GJELD PANTSTILLELSE KR OSLO DEN / I STYRET FOR RIKSHOSPITALETS SYKEPLEIERS BORETTSLAG Knut Bekvik /s/ Anna Findebotten /s/ Solveig Olsen /s/ Tone Hanevold /s/ Hilde Brodshaug /s/ O B O S Martin Mæland /s/ ADM. DIREKTØR Egil J. Havre /s/ REGNSKAPSSJEF

16 16 NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie Forretningslokaler SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter av innestående i OBOS Renter fra OBOS Energi SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER Avregn. OBOS Energi SUM ANDRE INNTEKTER NOTE : 04 PERSONALUTGIFTER Ordinær lønn, fast ansatte Lønn rengjøringshjelp Annen lønn Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikr (ikke oppgp.) SUM PERSONALUTGIFTER NOTE : 05 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold utvendig anl Drift/vedlikehold heiser Drift/vedl.hold antenneanlegg Drift/vedl.hold vaskerianlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE : 06 ANDRE RENTEUTGIFTER Forvaltningsgebyr -212 OBOS -60 SUM ANDRE RENTEUTGIFTER -272 NOTE : 07 PANTEGJELDSRENTER OBOS SUM PANTEGJELDSRENTER

17 17 NOTE : 08 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Lokalleie -500 Lyspærer og sikringer -367 Vaktm.tjenester Snørydding Kontorrekvisita Trykksaker -302 Andre kostnader tillitsvalgte -676 Andre kontorkostnader -129 Telefon Porto Bank og kortgebyr -891 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE : 09 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE : 10 ENERGI OG BRENSEL Elektrisk Energi Olje SUM ENERGI OG BRENSEL NOTE : 11 GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER Forskuddstrekk lønnssyst Skyldig arb.giveravg. lønnssyst Skyldige feriepenger SUM GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP NOTE : 12 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Varmeavregning SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE : 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi REHABILITERING/TILLEGGSBEBYGG Tilgang i SUM BYGNINGER Eiendommen er bygslet fra Staten i 99 år fra G.NR. 218 B.NR. 6

18 18 NOTE : 14 PANTEGJELD OBOS Renter 7.60 % Løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTEGJELD NOTE : 15 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE : 17 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr LEILIGHETSNOTE Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Påkostn. Restgjeld Disp. leil. Innskudd pr.mnd kostpris /rehab. midler "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. F.eks: Påkostninger her gjelder kjøp av tomten. "Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel.

19 19 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret om å øke styrehonoraret til kr ,-. B) Forslag fra styret om vedtektsendring: Det foreslås at forkjøpsretten skal tilfalle andelseierne i borettslaget, og ikke Rikshospitalet som tidligere, og dernest andelseiere i OBOS. Dette med forbehold om samtykke fra Rikshospitalet. Vedtektene 5(1) vil lyde: Dersom andel overdras, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i OBOS - utpekt av styret i boligbyggelaget - forkjøpsrett. C) Forslag fra styret om å endre borettslagets navn fra Rikshospitalets Sykepleieres borettslag til Borettslaget Bjerregaardsgate 19.

20 20 6. VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 1. Som leder foreslås: Knut Vegard Bekvik Bjerregaardsgt Som styremedlem for 1 år foreslås: Tone Hanevold Bjerregaardsgt Som styremedlemmer foreslås: 1. Lars Kvanum Bjerregaardsgt Nina Evensen Bjerregaardsgt Som varamedlemmer foreslås: 1. Aase Stabell Bjerregaardsgt Wenche Andersen Bjerregaardsgt Marianne Koch Knudsen Bjerregaardsgt Suzanna Pitlik Bjerregaardsgt Som valgkomite foreslås: 1. Ane Terum Bjerregaardsgt Yvonne Waage Bjerregaardsgt Anders Moe Bjerregaardsgt Som delegert med varadelegert til OBOS generalforsamling foreslås: Knut Vegard Bekvik med Per Arve Drageland som varadelegert. Oslo, I valgkomiteen for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag Per Arve Drageland /s/ Nina Evensen /s/

21 21 Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag ble avholdt mandag 21. mai 2001, kl i Norske Sanitetsforenings lokaler, Bergstien Tilstede var 11 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 1 med fullmakt. Til sammen 12 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Helene Osvold. Møtet ble åpnet av: Knut Vegard Bekvik. Den oppsatte saksliste ble godkjent. TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Knut Vegard Bekvik. VEDTAK: Valgt. B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. VEDTAK: Godkjent. C. Valg av sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen Som sekretær ble foreslått Helene Osvold og til å underskrive protokollen Solveig Olsen og Nina Evensen. VEDTAK: Valgt. D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. VEDTAK: Godkjent. 2. ÅRSBERETNING FOR 2000 Styrets årsberetning for 2000 ble referert og foreslått tatt til etterretning. VEDTAK: Tatt til etterretning. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2000 A. Regnskapet for 2000 Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble referert og foreslått godkjent. VEDTAK: Godkjent. B. Disponering av disponible midler Disponible midler kr ,- foreslås overført til neste års drift. VEDTAK: Godkjent. 4. GODTGJØRELSER A. Godtgjørelse til styret ble foreslått satt til kr ,-. B. Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2000 ble foreslått satt til kr 2.398,-. C. Andre honorarer (påskjønnelse). Kr ,- utbetales Anna Findbottem som en påskjønnelse for styrearbeid som leder for borettslaget i 15 år. VEDTAK: Godkjent. 5. FORSLAG A) Forslag fra styret om å øke styrehonoraret til kr ,-. VEDTAK: Godkjent.

22 22 B) Forslag fra styret om vedtektsendring: Det foreslås at forkjøpsretten skal tilfalle andelseierne i borettslaget, og ikke Rikshospitalet som tidligere, og dernest andelseiere i OBOS. Dette med forbehold om samtykke fra Rikshospitalet. Vedtektene 5(1) vil lyde: Dersom andel overdras, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i OBOS - utpekt av styret i boligbyggelaget - forkjøpsrett. VEDTAK: Godkjent mot 1 stemme. Dette med forbehold om samtykke fra Rikshospitalet. Ikrafttredelsestidspunkt: Vedtektsendringen trer i kraft med en gang, dog slik at den ikke kommer til anvendelse på salg av andel der bindende avtale om slag er inngått innen den 15. juni Som bindende avtale regnes at bud er akseptert. Ved arv av andel til fordel for personer som ikke omfattes av lov om borettslag 16, 3. ledd a) kommer vedteksendringen ikke til anvendelse dersom tidligere eier døde den 15. juni 2001 eller tidligere. C) Forslag fra styret om å endre borettslagets navn fra Rikshospitalets Sykepleieres borettslag til Borettslaget Bjerregaardsgate 19. VEDTAK: Godkjent mot 1 stemme. 6. VALG A. Som leder for 1 år ble foreslått: Knut Vegard Bekvik Bjerregaardsgate 19 VEDTAK: Valgt. B. Som styremedlem for 1 år ble foreslått: Tone Hanevold Bjerregaardsgate 19 VEDTAK: Valgt. C. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Aase Stabell Bjerregaardsgate 19 Nina Evensen Bjerregarrdsgate 19 VEDTAK: Valgt. D. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: 1. Wenche Andersen Bjerregaardsgate Marianne Kock Knudsen Bjerregaardsgate Suzanna Pitlik Bjerregaardsgate Solveig Olsen Bjerregaardsgate 19 VEDTAK: Valgt. E. Som valgkomite for 1 år ble foreslått: Ane Terum Bjerregaardsgate 19 Yvonne Waage Bjerregaardsgate 19 Anders Moe Bjerregaarsdaget 19 VEDTAK: Valgt. F. Som delegert med vara til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Knut Vegard Bekvik som deleger med Tone Hanevold som vara. VEDTAK: Valgt Generalforsamlingen hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Knut Vegard Bekvik /s/ Helene Osvold /s/ Solveig Olsen /s/ Nina Evensen /s/ møteleder sekretær protokollvitne protokollvitne

23 23 VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG I KONSTITUERENDE STYREMØTE HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Oslo : Knut Vegard Bekvik : Tone Hanevold : Nina Evensen : Aase Stabell

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes.

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 11. april 2000 kl. 18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5.

Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag avholdes tirsdag.20. mai.2003 kl. 19.00 i Godlia Skoles aula, inngang B (tilgang på heis). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 1 Blåfjellet Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 04. april 2002 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 10. april 2003 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Lysejordet Borettslag avholdes onsdag 21. 05. 2003 kl. 19 00 i Lysejordet skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag avholdes onsdag, 23. april 2003 kl. 19.00 i Røykås Grendehus, Vestaveien. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 2. juni 2003 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen).

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 14.05.2003 kl. 18.00 i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 s. 411 Valdresgata Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2001 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 52 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes torsdag 22.05.2003 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer