INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag avholdes tirsdag.20. mai.2003 kl i Godlia Skoles aula, inngang B (tilgang på heis). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2002 A) Årsregnskap for 2002 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av velferds/festkomite for 1 år Oslo, 12. mars.2003 I styret for Solrabben Borettslag Svein Johansen /s/ Tor Magne Stavsholt /s/ Bjørg Johansen /s/ På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 2 SOLRABBEN BORETTSLAG ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Svein Johansen Kranveien 11 Nestleder : Tor Magne Stavsholt Kranveien 12 Sekretær : Karin Langtind Filerveien 14 Styremedlem : Bjørg Strand Johansen Kranveien 15 Styremedlem : Dieter Kreutzmann Kranveien 23 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Tor Øivinds Brunsæl Filerveien 8 Kjell Watterud Kranveien 7 C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: D. VALGKOMITÉEN: E. VELFERDS/FESTKOMITE: Svein Johansen som delegert Karin Langtind som varadelegert Sissel Hansen Filerveien 8 Hege Brodshaug Filerveien 8 Hanne Johansen Kranveien 21 Susan A. Johansen Kranveien FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA.

3 3 SOLRABBEN BORETTSLAG 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel Østensjø i Oslo og har adresse: Filerveien 6-18 Kranveien 1 41 og 2-24 Borettslaget består av 396 andelsleiligheter, fordelt på 17 bygninger. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter hvor innskudd ikke er beregnet. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 144, bruksnummer 1188 og er på m 2. Første innflytting i borettslaget skjedde Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, tilstreber et godt arbeidsmiljø og forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. STYRET Styret har kontor i Kranveien 16 med kontortid hver første onsdag i måneden mellom kl og kl Styrerommet har telefon og e-post VAKTMESTERTJENESTE Vaktmestrene Erik Hansen og Reidar Lundøy ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmestrene kan kontaktes på telefon Erik og Reidar Unngå å ringe privat til vaktmestrene utenom ordinær arbeidstid. KABEL-TV UPC er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, samt bredbånd, telefoni og digital-tv. UPC's servicetelefon er betjent mandag til fredag mellom kl samt lørdag og søndag kl Feilmelding og support kan også meldes på UPC's kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man bytte dekoder. På UPS's hjemmeside finner man oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med styret.

4 4 SOLRABBEN BORETTSLAG NØKLER/SKILT Nøkler/rekvisisjon kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til vaktmester. Kostnaden betales av andelseier. FRAMLEIE Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er pr registrert 4 framleide andelsleiligheter i borettslaget. VASKERI Det er fellesvaskerier i borettslaget, som benyttes fritt etter gjeldende regler. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn ble det i 1990 vedtatt at alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseier som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. RABATTAVTALE MED TELENOR Det er inngått ny rabattavtale med Telenor. Den viktigste endringen er rabatten på fastavgiften som er falt bort. Til gjengjeld er det blitt gratis å ringe på lørdager mot en oppstartavgift på 59 øre. (Gjelder kun telefonsamtaler til Norgespris). Følgende rabatt gjelder på tellerskritt: Inntil kr 4 000,- pr. år gir 20 % i rabatt Utover kr 4 000,- pr. år gir 25 % i rabatt Denne rabatten gjelder også mobil- og utenlandssamtaler. Ved å gå inn på kan du bestille en eller flere av tilleggstjenestene med rabatter fra 33 % til 50 %. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice på telefon KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gjennom OBOS, inngått avtale med Oslo Energi om leveranse av strøm til borettslagets fellesanlegg (gjelder ikke strøm til oljefyr/el-kjele). Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Oslo Energi fanger opp

5 5 SOLRABBEN BORETTSLAG bevegelsene i kraftmarkedet, fordi man forholder seg til både el-børsen og til spotmarkedet. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. Budsjettprisen Prisgrensen (maksimumspris) 34,87 kwh (inkl. gjeldende avgifter) 41,39 kwh (inkl. gjeldende avgifter) REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 1993 Alle inngangsdører til leilighetene skiftet. Ny fyrkjele, elektro installert Ny fyrkjele for olje installert. Ny oljetank installert. Alle piper reparert Asfaltert parkeringsplasser Skifte av balkonger 2002 Skiftet alle sikringsskap til automatsikringer. Isolert alle balkongtak i 4. etg. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeidet i borettslaget. Formålet er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler blant annet det ansvar styret har for økonomiske midler, habilitet, taushetsplikt, honorering, samt attestasjon og anvisning av utbetalinger. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap minst ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget fellesområdene og i leilighetene. Styret har utarbeidet eget system for internkontroll. Bakerst i heftet er det tatt inn en side med informasjon om brannsikkerhet fra Norsk Brannvernforening.

6 6 SOLRABBEN BORETTSLAG 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Sparebank 1 Skadeforsikring med polisenummer POLO Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Er flere leiligheter berørt, notèr hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. SPAREBANK1 SKADEFORSIKRING Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har Sparebank1 Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslaget vedtar dette. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER OBOS-medlemmer har forkjøpsrett ved kjøp av OBOS-leiligheter. Andelseiere i borettslag har fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (høyeste bud), foran andre OBOS-medlemmer. Andelseier som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser tirsdag og torsdag i dagsavisene. Her står alle leiligheter, uavhengig om de selges av OBOSmegleren eller andre eiendomsmeglere. Du finner også oversikt over boliger som er til salgs på Melding om bruk av forkjøpsrett skal meldes direkte til OBOS, avdeling forkjøp. OBOS-megleren har oversikt over hvilke leiligheter som er solgt og til hvilke priser. Ta gjerne kontakt med OBOS-megleren dersom det er spørsmål om kjøp eller salg av OBOS-leilighet.

7 7 SOLRABBEN BORETTSLAG 6. STYRETS ARBEID MØTER Styret har fra forrige ordinære generalforsamling avholdt 15 møter. ARBEID Styret har behandlet 146 protokollerte saker. Godkjent 35 nye andelseiere. Godkjent 3 leiligheter på fremleie for 1 år. Styret har hatt det noe roligere etter at balkongene er montert. HMS-kontroll, skiftet ut fotball-målene. OBOS garasjen/nytt bygg er skrevet protest brever til de forskjellige etater. Oppusset inngangspartiet i høyblokk. Sikringsskapet: alle er skiftet ut til automatsikringer. Vaktmesterne har deltatt på HMS kurs. En sak har gått så langt i behandling til forliksråd, med forlik. Ble avholdt en jubileumsfest for borettslaget som var 40 år. For barna ble det ordnet gratis Is-show med Walt Disney, reserverte 100 billetter, men interessen var veldig mager ( totalt 12 pers. meldte interesse). Leie av Velferden er gjenopptatt. Leide ut 2. juledag for barnedåp. Skiftet forsikringsselskap : If ( Storebrand ). TILSTANDSVURDERING Mange utskiftinger av sluk. Ingen husleieøkning til tross for høye strømpriser og økt forsikringspremie. Samarbeidet med de ansatte går bra. TRAFIKKFORHOLD Det henstilles til å bruke parkerings-plassene. PLANER FOR 2003 Planer om nye parkeringsforhold. Bedre dekning for mobiltelefon, inngått avtale. Nye beboere innkalles, får utdelt husordensreglene. Gjøre ferdig balkongene med innglassing, samt ettårsbefaring. Utearealer, inngangspartiene skal forbedres. Søppeldørene skiftes ut til ståldør. Innkjøp av ny lastebil Håper Velferden blir benyttet til forskjellige aktiviteter.

8 8 SOLRABBEN BORETTSLAG 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2002 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg blant annet gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Borettslagets anleggsmidler avskrives ikke, samt at avdrag på lån blir utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr ,-. De viktigste inntektspostene med avvik fra budsjettet er: høyere renteinntekter. Utgifter Utgiftene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en økning av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr ,-. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var automatsikringer. - Rehab/påkostninger ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var isolering av balkongtak. Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen).

9 9 SOLRABBEN BORETTSLAG 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2003 KOMMUNALE AVGIFTER Det blir ingen økning av renovasjonsavgiften. Feieravgiften økes med 3,75 % og vann- og avløpsavgiften med 2,5 %. BORETTSLAGETS LÅN OG INNSKUDD LÅN I OBOS Borettslaget har 1 lån i OBOS med flytende rente: - Lån 1 løper fra 2002 til Den flytende renten på disse lånene var 7,25 % pr Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til noten i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS pr var 3,75 %. Renter på sparekonto i OBOS pr var 6,85 %. FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2003 økte med 4 % til kr ,-. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret for 2002 økte tilsvarende konsumprisindeksen. I tillegg kommer effekten av moms på revisjonstjenester som slo ut med full virkning for regnskapsåret Også for 2003 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 6,1 % fra 2002 til 2003 (indeksøkning). I tillegg vedtok Stortinget at naturskadepremien skulle økes fra 17 til 20 promille av forsikringssummen. Forsikringsselskapene foretar en individuelle prising ut fra boligselskapets skadesituasjon. Det kan gi store utslag i forhold til generell prisøkning. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene slik at den normalt stiger i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, men mindre vann enn normalt i vannmagasinene høsten 2002 kan påvirke prisutviklingen.

10 10 SOLRABBEN BORETTSLAG Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 35 % av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 30 % av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 35 % av total strømpris. Gjennom samarbeidet mellom OBOS og Oslo Energi, kan alle OBOSmedlemmer få mulighet til gunstig pris på strøm til husholdninger. For ytterligere informasjon kontakt Oslo Energi Kundesenter på telefon eller internett ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet økning i de disponible midler på kr ,-. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2003 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Nåværende husleieinntekter vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler, blant annet med henblikk på fremtidige vedlikeholdsbehov. Oslo, 12. mars.2003 I styret for Solrabben Borettslag Svein Johansen /s/ Tor Magne Stavsholt /s/ Bjørg Johansen /s/

11 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Solrabben Borettslag Revisjonsberetning for 2002 Vi har revidert årsregnskapet for Solrabben Borettslag for regnskapsåret 2002, som viser disponible midler pr på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forslaget til anvendelse av disponible midler. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets og forretningsførerens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for endring i disponible midler i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk styret og forretningsføreren har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av disponible midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 28. mars 2003 PricewaterhouseCoopers DA Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

12 12 SOLRABBEN BORETTSLAG DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER * ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONT REVISJONSHONORAR SSSSTYREHONORAR ANDRE HONORARER FORRET.FØRHONAR * KONS OG FORVALTN.TJ * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDL.H KJØP ANLEGGSMIDLER REHAB./PÅKOSTNINGER * ANDRE RENTEUTG * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFT.UTG * FORSIKRINGER * KOMMUNALE AVGIFTER TAP PÅ FORDRINGER * ANDRE ANLEGG ENERGI OG BRENSEL SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. OPPTAK LÅN NEDBETALT LÅN ØKN.ANLANGSGJELD RED.ANLANGS.GJELD ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDL ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

13 13 SOLRABBEN BORETTSLAG OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS TRUKKET BYGGELÅN INNEST.SPAREKONT * KORT. FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD * GJELD OFF.MYNDH/FERIEP ANNEN KORTSGJELD SUM KORTS. GJELD OVERSIKT EIENDELER OG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLMIDL.ANSK.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 15* AKSJER / ANDELER * BYGNINGER * REHABILITERING TOMT * ANDRE ANL.MIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 19* PANTEGJELD * ANNEN LANGS GJELD * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAP 396 X SUM LANGS GJELD * PANTSTILLELSE KR OBOS Martin Mæland /s/ ADM. DIREKTØR OSLO DEN / I STYRET FOR SOLRABBEN BORETTSLAG Svein Johansen/s/ Tor Magne Stavsholt/s/ Bjørg Johansen /s/ Egil J. Havre /s/ REGNSKAPSSJEF

14 14 SOLRABBEN BORETTSLAG NOTER NOTE :01 LEIEINNTEKTER Grunnleie Diverse oppussing Leie tidl.år SUM TEORETISK LEIE ANDRE LEIER Parkeringsleie SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter av særvilkår i OBOS Renter av driftskonto i OBOS SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER Egenandeler forsikring Tilbakeført husleie 400 NetCom Tilbakeført avsetning i Ref. Sparebank Skadeforsikring SUM AN INNTEKTER NOTE : 04 KONSULENT OG FORVALTN.TJEN. Bjerknes Wahl-Larsen DNA OBOS Haavind Vislie SUM KONS FORVALTN.TJE NOTE : 05 PERSONALUTGIFTER Ord lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn Påløpne feriepenger Fri bolig Arbeidsgiveravgift AFP -pensjon Yrkesskadeforsikr.(ikke oppgpl) Andre ref./reg Arbeidsklær SUM PERSONALUTGIFTER

15 15 SOLRABBEN BORETTSLAG NOTE : 06 DRIFT OG VEDLIKEHOLD STØRRE BYGNM.VEDLHOLD Stensrud & Stensrud AS/ takarbeider SUM STØRRE BYGNM.VEDLHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift/vedl.hold utv anl Drift/vedl.hold heiser Drift/vedl.hold ant.anl Drift/vedl.hold fyranlegg Drift/vedl.hold brannsikr Drift/vedl.hold vask.anl Drift/vedl.hold park.anl Erstatning v/vannsk Egenandeler forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE : 07 ANDRE RENTEUTGIFTER Renter/gebyr Byggelån Forvaltningsgebyr Gebyr lån OBOS -270 SUM ANDRE RENTEUTGIFTER NOTE : 08 PANTEGJELDSRENT Renter lån OBOS SUM PANTEGJELDSRENT NOTE : 09 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Lokalleie Renovasjon, søppeltøm Skadedyrab./soppkontr Verktøy og redskap Telefon/kontormaskiner Datarekvisita -620 Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Kontorrekvisita Trykksaker Møter,kurs,oppdatering Andre kostn tillitsvalgte

16 16 SOLRABBEN BORETTSLAG Andre kontorkostnader -378 Telefon Porto Drivstoff biler,maskiner Vedl.hold biler,maskiner Forsikringer,avg.biler Bank og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE : 10 FORSIKRINGER Forsikring bygninger Anleggsmaskiner Andre forsikringer SUM FORSIKRINGER NOTE : 11 KOMM AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE : 12 UTGIFTER ANDRE ANLEGG Olje Elektrisk energi Brenselstillegg SUM UTGIFTER ANDRE ANLEGG NOTE : 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordringer, resk FORDR. ANSATTE Håndkasse vaktmester ANDRE FORDRINGER Refusjon Oslo Energi SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE : 14 GJELD OFF.MYND. /FERIEPENGER Forskuddstrekk lønn Skyldig arb.giveravg Skyldige feriepenger SUM GJELD OFF.MYND/FERIEP.

17 17 SOLRABBEN BORETTSLAG NOTE : 15 AKSJER / ANDELER 1andel Oppsal Samf.hus SUM AKSJER OG ANDELER NOTE : 16 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER TOMT KJØPT I 1986 G.NR.144 B.NR TJENESTELEIL HVOR INNSKUDD IKKE ER BEREGNET: NR 152 OG 175 NOTE : 17 REHABILITERING Lønn Skadeoppgjør Byggetekn.kons.hon Prosjektledelse Andre kons.honorar Byggeledelse Administrasjon Kopieringsutgifter 772 Andre gebyrer Andre kostnader Ledninger Hovedentreprenør Masser, jord, gjerder SUM REHAB.TERING ANDRE ANLEGGSMIDLER Gressklipper nr. 1 Kostpris/Bokf.v Tilgang Avgang IBM PC datautstyr Tilgang Avgang InternTV Tilgang Inventar Tilgang Kopimaskin Tilgang

18 18 SOLRABBEN BORETTSLAG Kopieringsmaskin Tilgang Avgang Lastebil nr.2 Tilgang PC med utstyr Tilgang i år Tilgang Plentraktor Tilgang Vikeplog Tilgang Sandcontainer Tilgang Snøfreser Tilgang Tilgang Traktor m/redskap Tilgang Tilgang Traktor nr. 1 Kostpris/Bokf.v, Tilgang i år Tilgang Avgang Liten traktor og plenkli Tilgang Høytrykks vaskeagregat Tilgang Antenneanlegg Kostpris/Bokf.v SUM ANDRE ANLEGGSMIDLER NOTE : 19 PANTEGJELD OBOS BYGGELÅN Renter 7,65 % Løpetid 25 år Opprinnelig i år Nedbetalt i år SUM PANTEGJELD

19 19 SOLRABBEN BORETTSLAG NOTE : 20 ANNEN LANGSIKTIG GJELD DEPOSITUM PARK.PLASSER Utbetalt depositum Innbetalt depositum SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE : 21 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE : 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

20 20 SOLRABBEN BORETTSLAG LEILIGHETSNOTE: Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Påkostn. Restgjeld Disp. Leil. innskudd pr.mnd Kostpris /rehab. midler Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. Oppnnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. for eksempel Påkostninger her gjelder kjøp av tomten. Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel. Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets Disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel.

21 21 SOLRABBEN BORETTSLAG INFORMASJON OM BRANNVERN NORSK BRANNVERNFORENING. Vedlegg til punktet om HMS-internkontroll (helse, miljø og sikkerhet) som er omtalt i årsberetningen. Uforsiktig omgang med elektrisk utstyr er en av de største brannårsakene i Norge. Mange av brannene starter på grunn av likegyldighet, uvitenhet og glemsomhet. Ta alltid ut støpselet etter bruk! Mange apparater er utstyrt med termostat. Går denne i stykker, kan temperaturen på kort tid øke kraftig og forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk. Tørrkoking er en hyppig brannårsak! Har du lett for å glemme og skru av kokeplaten, finnes det utkoplingsutstyr som bryter strømmen etter en viss tid. For eldre og funksjonshemmede kan hjelpemiddelsentralen i kommunen gi nærmere informasjon.

22 Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag ble avholdt tirsdag 20. mai. 2003, kl i Godlia skoles aula. Tilstede var 39 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 4 med fullmakt, til sammen 43 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Norman Hannevik Møtet ble åpnet av: Svein Johansen TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Norman Hannevik. VEDTAK: Godkjent B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. VEDTAK: Godkjent C. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen som referent ble foreslått Karin Langtind og til å underskrive protokollen Preben Andersen og Hanne Johansen. VEDTAK: Godkjent D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. VEDTAK: Godkjent 2. ÅRSBERETNING FOR 2002 Styrets årsberetning for 2002 ble gjennomgått og foreslått tatt til etterretning. VEDTAK: Godkjent 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2002 A. Regnskapet for 2002 Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble gjennomgått og foreslått godkjent. VEDTAK: Godkjent B. Anvendelse av disponible midler. Styret foreslår at de disponible midlene overføres til driften i år VEDTAK: Godkjent 4. GODTGJØRELSER A. Godtgjørelse til styret ble foreslått satt til kr ,-. B. Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2002 ble foreslått satt til kr 9.136,-. VEDTAK: Godkjent 5. VALG AV TILLITSVALGTE A. Som leder for 1 år ble foreslått: Svein Johansen Kranveien 11 VEDTAK: Valgt

23 23 SOLRABBEN BORETTSLAG B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Tor Magne Stavsholt Kranveien 12 Bjørg Strand Johansen Kranveien 15 VEDTAK: Valgt C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: 1. Bodil Kval Kranveien Preben Andersen Kranveien Bernt Bratlie Kranveien 13 VEDTAK: Valgt D. Som valgkomite for 1 år ble foreslått: Geir Frankrig Kranveien 17 Finn Larsen Kranveien 13 VEDTAK: Valgt E. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Svein Johansen Kranveien 11 delegert adresse Karin Langtind Filerveien 14 varadelegert adresse VEDTAK: Valgt F. Som velferds/festkomite for 1 år ble foreslått: Hanne Johansen Kranveien 21 Bodil Kval (hjelper) Kranveien 17 VEDTAK: Valgt Generalforsamlingen hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Norman Hannevik/s/ møteleder Preben Andersen/s/ protokollvitne Karin Langtind/s/ referent Hanne Johansen/s/ protokollvitne VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG I KONSTITUERENDE STYREMØTE HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Svein Johansen Kranveien 11 Nestleder : Tor Magne Stavsholt Kranveien 12 Styremedlem : Karin Langtind Filerveien 14 Styremedlem : Bjørg Strand Johansen Kranveien 15 Styremedlem : Dieter Kreutzmann Kranveien 23 Oslo twl

24 24 SOLRABBEN BORETTSLAG

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 14.05.2003 kl. 18.00 i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 10. april 2003 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 11. april 2000 kl. 18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer