Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl i Karlsrud voksenopplæringssenter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl. 18.30 i Karlsrud voksenopplæringssenter."

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl i Karlsrud voksenopplæringssenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2001 A) Årsregnskap for 2001 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år Valg av 1 styremedlem for 1 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 2 delegerte med varadelegerte til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av velferdsutvalg for 1 år Oslo, 12. mars 2002 I styret for Marmorberget Borettslag Vidar Håby /s/ Reidunn Toftesund /s/ Turi Borgersen /s/ På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om boligselskap 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 2 Marmorberget Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Vidar Håby Marmorvn 5 Nestleder : Rune Pedersen Marmorvn 10 Styremedlem : Turi Borgersen Ivar Knutsons vei 44 Styremedlem : Reidunn Toftesund Nylænde 3 Styremedlem : Arild Hågensen Antennevn 14 Arild Hågensen flyttet fra borettslaget rett etter generalforsamlingen, og har ikke deltatt i styrearbeidet. B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Ørjan Skau Antennevn 12 Sissel Lervold Marmorvn 16 Marianne Lien Antennevn 1 Helge Hansen Marmorvn 16 C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: D. VALGKOMITEEN: E. VELFERDSUTVALG: Vidar Håby og Rune Pedersen som delegert Reidunn Toftesund og Turi Borgersen som varadelegert Stein Madsen Marmorvn 18 Arild Fjellheim Antennevn 14 Lars Johnsrud Nylænde 1 Lisbeth Guttormsen Marmorvn 3 Edyta Johnsrud Nylænde 1 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA.

3 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET 3 Marmorberget Borettslag Marmorberget Borettslag ligger i Lambertseter bydel i Oslo og har adresse: Antennevn 1-9, Feltspatvn 1-9, Lambertsetervn 39-41/45-59, Marmorvn 1-9/4-24, Nylænde 1-3. Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier til andelseierne. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av 533 andelsleiligheter, fordelt på 23 blokker og 11 rekkehus. Borettslaget eier også tre tjenesteleiligheter hvor innskudd ikke er beregnet. Medregnet tjenesteleiligheten er det totalt 536 leiligheter, 492 i blokk og 44 i rekkehus. Eiendommen har gårdsnummer 159 bruksnummer 125 og er på m 2. Borettslaget eier tomten. Første innflytting i borettslaget var Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. DRIFTS- OG VAKTMESTERTJENESTEN Borettslaget har etablert driftskontor og driftstjeneste til å ivareta den daglige drift og vanlig vedlikehold i borettslaget. Driftsleder har kontor i Antenneveien 26 og kan treffes på telefon Det er installert telefonsvarer som kan ta imot beskjeder. Borettslagets e-post adresse er Lørdag, søndag og helligdager er kontoret stengt. Unngå i størst mulig grad å ringe privat til driftsleder/vaktmester utenom ordinær arbeidstid. SERVICE PÅ ANTENNEANLEGGET UPC s servicetelefon er betjent mellom kl og E-post: (Kabel-TV) (Telefoni) (Internett) Internett: upc.no PARKERING Borettslaget har parkerings- og garasjeplasser, som fordeles etter lister. Ved ønske om parkerings- eller garasjeplass, ta kontakt med driftslederen. Det er pr noen ledige parkeringsplasser, men ingen ledige garasjer.

4 4 Marmorberget Borettslag NØKLER/SKILT Bestilling av nøkler til fellesdørene gjøres ved henvendelse til driftskontoret. Skilt til ringeklokke bestilles på driftskontoret. VASKERI Borettslaget har ikke eget fellesvaskeri. FRAMLEIE Pr er 7 andelsleiligheter framleid. Søknader om framleie skal behandles av borettslagets styre. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS, telefon RENHOLD Firmaet ARA GROSS er engasjert til å vaske alle trappeoppgangene. BRANNSIKRINGSUTSTYR Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokkingsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Andelseier har selv ansvar for å skifte batteri i røykvarsler og teste at den fungerer. Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt og/eller at brannslange er i brukbar stand. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. RABATTAVTALE MED TELENOR Borettslaget har inngått rabattavtale med Telenor forhandlet fram av OBOS. Med avtalen får du 20 prosent rabatt på abonnementsprisen (fastavgiften). I tillegg får du rabatt på tellerskrittene etter følgende satser: Av de første/inntil kr pr år gis 15 % i rabatt Av de neste kr (kr ) pr år gis 25 % rabatt Av de neste kr (kr ) pr år gis 30 % rabatt Ytterligere beløp over kr pr år gir 35 % rabatt For brukere av internett gis følgende tilbud på produktet Fastpris Internett: Ved å betale kr 180,- pr måned (ordinær pris er kr 200,- pr mnd/10% rabatt) kan du surfe for inntil kr 400,- pr måned. Ved etablering av ISDN gis 40 % rabatt. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice på telefon KRAFTLEVERANSE TIL BOLIGSELSKAPETS FELLESANLEGG Kraftprisene har øket betydelig siden i fjor og er nå nesten dobbelt så høy som ved tilsvarende periode i fjor. Avgiftene (elektrisitetsavgiften og mva.) til staten utgjør nå i underkant av 50% av strømprisen for avgiftspliktige husholdninger.

5 5 Marmorberget Borettslag OBOS har for 2002 forhandlet frem tre ulike kraftprodukter som kan benyttes for levering av kraft til boligselskapenes fellesanlegg. Avtalen for kommende 1-års periode er inngått med Oslo Energi AS. Ditt boligselskap har valgt å inngå avtale om: Kraftforvaltning: Kraftproduktet hensyntar boligselskapets behov for en forutsigbar kraftpris (prisgaranti) samtidig som det fanger opp svingningene i markedet, slik at boligselskapet vil kunne nyte godt av reduksjoner i markedsprisene. 25% av boligselskapets totale anslåtte forbruk for kommende periode er bundet til en fastpris på 19,7 øre/kwh eksklusive offentlige avgifter. De resterende 75% av kraftvolumet handles i spotmarkedet på el-børsen av Oslo Energis kraftforvaltere. Prisgarantien, dvs den maksimale prisen en kan risikere å måtte betale for kraften, er på 25,94 øre/kwh eksklusive offentlige avgifter. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 1990 Utskiftning av oppgangsvinduer i blokkene. 1991/92 Rehabilitering av tak på samtlige blokker. Etterisolering av Marmorveien 1-11 og Lambertseterveien Oppussing/maling av lavblokker og alle vinduer. 1994/95 Utskiftning av lamper i oppganger nye utelys. Utskiftning av trapper i rekkehus. 1994/96 Ny asfalt i Marmorveien, Lambertseterveien og Antenneveien 1-9 og Utskiftning av garasjeporter. 1995/96 Etterisolering/oppussing av blokkene i Marmorveien 3-9 og Antenneveien 1-9. Utskiftning av balkonger på samtlige blokker. 1996/97 Opprustning av grøntanlegg og lekeplasser. 1998/99 Etterisolering/oppussing av blokkene i Marmorveien Rehabilitering av alle el-installasjoner i borettslaget, inkl. innvendig i alle leiligheter Oppgradering av antenneanlegget, ny driftsgarasje Rehabilitering av borettslagets porttelefonanlegg. Maling av oppganger i Marmorveien RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for det løpende styrearbeidet. Formålet med retningslinjene er å klargjøre de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte og være en veileder og støtte i de tillitsvalgtes utøvelse av sine verv. Beboerne honorerer arbeidet gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonoraret. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og vil derfor minst omfattes av Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til

6 6 Marmorberget Borettslag enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Styret har utarbeidet eget system for internkontroll. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Meld fra om skaden til driftskontoret, tlf , evt. til forsikringsavdelingen i OBOS telefon faks E-post Hvis flere leiligheter er berørt, opplys dette og hvordan berørte andelseiere kan kontaktes. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har fra en egenandel for alle typer skader på kr 6.000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslaget vedtar dette. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker den enkeltes innbo og løsøre. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER Andelseierne har intern forkjøpsrett ved salg av leiligheter i eget borettslag. Andelseiere som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene eller på OBOS hjemmesider (www.obos.no/megleren/index). Melding om bruk av forkjøpsrett skal meldes direkte til OBOS-megleren. Leiligheter som er solgt gjennom andre eiendomsmeglere enn OBOS-megleren, blir utlyst til fast pris/prisantydning i fellesannonse i Aftenposten og Dagsavisen tirsdag og torsdag. Som andelseier i boligselskapet har man fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (i høyeste bud), foran OBOS-medlemmer som ikke bor i borettslaget.

7 7 Marmorberget Borettslag 6. MØTER OG BEFARINGER I året 2001 ble det avholdt 19 arbeids- og styremøter, samt budsjett- og regnskapsmøte. Det ble videre avholdt en rekke møter i forbindelse med Renomme Vaskeri, som i løpet av 2001 avviklet sitt leieforhold i Marmorberget borettslag. Det har også i perioden vært avholdt en rekke møter med OBOS-konsulent Knut Heier i forbindelse med at både OBOS Lambertseter og Marmorberget fyller 50 år. Det er satt i gang et samarbeidsprosjekt hvor Lambertseter skole, OBOS og Marmorberget borettslag er involvert. Hensikten er å se på Lambertseter sin historie, og å få engasjert dagens ungdom som vil få i oppgave å utforme fremtidens boligbehov i bydelen. Det er også avviklet en del møter i forbindelse med ansettelse av ny driftsleder etter Asbjørn Hojem s bortgang. Styret har ellers hatt en god dialog med beboerne. 7. STYRETS ARBEID Klager Styret har i 2001 behandlet en del klager. Klagene som styret har behandlet, omhandler i hovedsak støy i forbindelse med festing samt en del klager på uforsvarlig hundehold. Arbeid i borettslaget Styret har arbeidet med bebyggelsesplan for rekkehusene i Marmorveien 4-24 og planen er fotsatt til godkjenning i Plan og bygningsetaten Portelefonanlegget er ferdig utskiftet. Service på brannslokningsapparater er gjennomført. Oppganger i Marmorvn er malt. Vinduer i rekkhusene er malt. Ny avtale for vask av trappeoppganger er inngått. Arbeid planlagt for 2002/2003 Sluttføre bebyggelsesplan for Marmorveien Det skal utarbeides en langtidsplan vedrørende vedlikehold, dette gjøres i samarbeid med OBOS prosjekt. Det vil bli arbeidet med planer for vaskeriet hva det skal brukes til kostnader etc. en prosess som for øvrig beboerne skal være med på. Hundeklubben Ny leder må velges i hundeklubben, hvis ikke avvikles denne funksjonen. 8. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2001 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg bl.a.

8 8 Marmorberget Borettslag gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Man avskriver aldri på borettslagets anleggsmidler. Videre blir avdrag på lån utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld benyttes begrepet disponible midler. Dette viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2001 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2001 var totalt kr ,-. Det er en reduksjon av inntektene i forhold til budsjettet for år 2001 på kr ,-. De viktigste årsakene til avviket skyldes renteinntektene var noe større enn antatt, mens andre inntekter var mye mindre enn antatt. Utgifter Utgiftene i 2001 var totalt kr ,-. Det er en reduksjon av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2001 på kr ,-. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-,mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var mindre aktivitet enn planlagt. - Andre driftsutgifter ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Årsaken til samlet avvik var overforbruk på en rekke enkeltposter. Resultatet av driften for 2001, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en økning av borettslagets disponible midler på kr ,-. Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se side 13 til 21). 9. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR 2002 Det er fattet vedtak i stat og kommune som får betydning for økonomien. A. KOMMUNALE AVGIFTER ÅR 2002 Det blir ingen økning av renovasjonsavgiften og vann- og avløpsavgiften for Feieravgiften økes med 3,5 %. Eiendomsskatten ilegges ikke år For å stimulere til ytterligere gjenbruk og gjenvinning av avfall, vedtok Stortinget i 1998 at alt avfall til sluttbehandling i forbrenningsanlegg eller til deponi,skal ilegges

9 9 Marmorberget Borettslag en statlig avgift fra Denne avgiften ble indeksjustert for år Med virkning fra er avgiften indeksjustert med ca 1,9 %. Renovasjonsetaten gjør oppmerksom på at prisene er under kontinuerlig vurdering og eventuelt kan bli endret i løpet av B. BORETTSLAGETS LÅN OG INNSKUDD LÅN I OBOS Borettslaget har 6 lån i OBOS med flytende rente. Den flytende renten på disse lånene var 7,15 % pr Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til note 16 til regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto (mellomregning) i OBOS pr var 3,75 %. Renter på sparekonto (særvilkår) i OBOS pr var 6,85 %. C. FORRETNINGSFØRERHONORARET Det vil ikke bli noen økning av forretningsførerhonoraret for D. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret økte i 2001, tilsvarende konsumprisindeksen, med 2,2 %. Også for år 2002 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. Fra er det innført mva. på revisjonstjenester. E. FORSIKRING Premien på alle bygningsforsikringer gikk opp med 6,5 % fra 2001 til Forsikringsselskapene har dessuten i 2001 gjennomført retaksering av bygningsmassen for de fleste boligselskapene. Dette har for mange ført til betydelig økning i forsikringssummen. For noen har dette gitt en kraftig merøkning av premien på bygningsforsikringen. Hadde vårt borettslag beholdt vårt gamle forsikringsselskap, ville forsikringspremien for vårt borettslag ha økt med 62 %. På bakgrunn av dette hentet styret inn priser fra andre selskap, og det billigste var if. Ved å gå over til dette selskapet sparte brl. kr ,-, og premien fra 2001 til 2002 økte kun med 27 %. F. STRØMPRISENE Elektrisitetsavgiften er vedattt redusert med 2 øre (ekskl. mva) fra og med Kraftprisene lå i 2001 gjennomgående på et høyere nivå enn hva vi har vært vant med de siste årene. Det er mye som tyder på at de skal ytterligere opp i årene som kommer. Det er verdt å merke seg at de offentlige avgiftene (el. avgift og merverdiavgift) nå utgjør ca halvparten av strømprisen for de avgiftspliktige husholdningene. G. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2 % i 2002.

10 10. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR Marmorberget Borettslag Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet økning i de disponible midler på kr ,-. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2002 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Driften i 2002 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av husleien. Oslo, 12. mars 2002 I styret for Marmorberget Borettslag Vidar Håby /s/ Reidunn Toftesund /s/ Turi Borgersen /s/

11 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Marmorberget Borettslag Revisjonsberetning for 2001 Vi har revidert årsregnskapet for Marmorberget Borettslag for regnskapsåret 2001, som viser disponible midler på kr Årsoppgjøret, som består av årsberetning, driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld, samt noter, er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsoppgjøret og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av disponible midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 15. mars 2002 PricewaterhouseCoopers DA Jostein Hauger /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

12 12 Marmorberget borettslag DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER SALG ANLEGGSMIDLER * ANDRE INNTEKTER FRYSEBOKSER EKSTRAORDIN.INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT GAVER REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR * ANDRE FORVALTN.TJENESTER * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD KJØP ANLEGGSMIDLER * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER * FORSIKRINGER * KOMMUNALE AVGIFTER ELEKTRISK ENERGI SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. TILLEGGSINNB.BORETTSINNSKUDD TILB.FØRT BORETTSINNSKUDD NEDBETALT LÅN ØKN.ANNEN LANGS.GJELD RED.ANNEN LANGS.GJELD INVEST.AV AKSJER OG ANDE SALG AV AKSJER OG ANDELE ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

13 13 Marmorberget borettslag OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS INNESTÅENDE SPAREKONTO * KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD * GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG * ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 15* BYGNINGER TOMT * VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 17* PANTEGJELD INNSKUDD GARASJER * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 533 X SUM LANGSIKTIG GJELD * PANTSTILLELSE KR OSLO DEN / I STYRET FOR MARMORBERGET BORETTSLAG Vidar Håby /s/ Reidunn Toftesund /s/ Turi Borgersen /s/ O B O S MARTIN MÆLAND / s/ ADM. DIREKTØR EGIL J. HAVRE /s/ REGNSKAPSSJEF

14 14 Marmorberget borettslag NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie Garasjeleie Forretningslokaler Trappevask Balkongtillegg SUM TEORETISK LEIE REDUKSJON TEORETISK LEIE Grunnleie Trappevask 649 Balkongtillegg 230 ANDRE LEIER Parkeringsleie SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Særvilkår OBOS Renter av innestående i OBOS SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER Norgesbuss 944 Avgiftsrefusjoner SUM ANDRE INNTEKTER NOTE : 04 ANDRE FORVALTN.TJENESTER Arkitekt A Christiansen -650 OBOS Plan og Bygningsetaten Polygon RIBA Rådgivende Ingeniører AS SUM ANDRE FORVALTN.TJENESTER

15 15 Marmorberget borettslag NOTE : 05 PERSONALUTGIFTER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Etterlønn,ikke avg.pl Annen lønn Påløpne feriepenger Fri bolig Arbeidsgiveravgift AFP -pensjon Yrkesskadeforsikr (ikke oppgpl) Ref.sykepenger Ref.arb.g.avg v/sykepenger Andre ref./reg Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær Andre personalkostnader SUM PERSONALUTGIFTER NOTE : 06 DRIFT OG VEDLIKEHOLD STØRRE BYGNM.VEDLIKEHOLD Datacall AS E W Kaasa & Sønn AS SUM STØRRE BYGNM.VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift/vedl.hold utvendig anl Drift/vedlikehold heiser Drift/vedl.hold antenneanl Drift/vedl.hold brannsikring Drift/vedl.hold parkeringsanl Vedl.hold leil.,lokaler Egenandeler forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE : 07 ANDRE RENTEUTGIFTER Renter leverandørgjeld Forvaltningsgebyr Termingebyr -660 SUM ANDRE RENTEUTGIFTER

16 16 Marmorberget borettslag NOTE : 08 PANTEGJELDSRENTER OBOS OBOS OBOS OBOS OBOS OBOS SUM PANTEGJELDSRENTER NOTE : 09 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Lokalleie Renovasjon, søppeltømming Skadedyrab./soppkontroll Diverse leiekostnader Verktøy og redskap Lyspærer og sikringer Datarekvisita Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Parkeringssystemer Kontorrekvisita Trykksaker Aviser,tidsskrifter,faglitt Møter,kurs,oppdatering mv Andre kontorkostnader Telefon Porto Drivstoff biler, maskiner Vedl.hold biler,maskiner Reisekostnader -500 Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE : 10 FORSIKRINGER Forsikring bygninger Anleggsmaskiner Andre forsikringer SUM FORSIKRINGER NOTE : 11 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

17 17 Marmorberget borettslag NOTE : 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Forskudd ansatt Håndkasse Parkeringsleie SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE : 13 GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER Forskuddstrekk Skyldig arb.giveravg Skyldige feriepenger SUM GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP. NOTE: 14 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Oppgjør lønn ansatt SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE : 15 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Oppskrevet TILLEGGSBEBYGGELSE Kostpris/Bokf.verdi Tilgang Nye balkonger SUM BYGNINGER TOMTEN ER KJØPT I 1986 G.NR. 159 B.NR. 125

18 18 Marmorberget borettslag NOTE : 16 ANDRE VARIGE DRIFTSMIDLER Feiemaskin Tilgang Fliskutter Tilgang Gressklipper nr. 2 Tilgang Gressklipper Kostpris Tilgang InternTV Tilgang Løvsuger Tilgang PC med printer Tilgang Tilgang Sandspreder Tilgang Sandsilo Tilgang Snøfreser Tilgang Tilhenger Tilgang Traktor m/utstyr Tilgang Traktor nr4 Tilgang Garasjeanlegg Tilgang i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

19 19 Marmorberget borettslag NOTE : 17 PANTEGJELD OBOS Renter 7,65 % Løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Renter 7,65 % Løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Renter 7,65. % Løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Renter 7,65 % Løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Renter 7,65 % Løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Renter 7,65 % Løpetid 15 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTEGJELD NOTE : 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Oppskrevet Tilbakeført oppskriving 1972 i år SUM BORETTSINNSKUDD NOTE : 19 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-

20 20 Marmorberget borettslag LEILIGHETSNOTE Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Påkostn. Restgjeld Balkonglån Disp. leil. innskudd pr.mnd kostpris /rehab. midler "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. Påkostninger her gjelder kjøp av tomten. "Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel.

21 21 Marmorberget borettslag Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag ble avholdt mandag , kl i Karlsrud voksenopplæringssenter Tilstede var 22 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 3 med fullmakt, til sammen 25 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Mary Rita Johnsen Møtet ble åpnet av: Vidar Håby. TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Som møteleder ble foreslått: Tore Udnæs. B. Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. C. Som sekretær ble foreslått Mary Rita Johnsen og til å underskrive protokollen Morten Bekken og Tove Hansen. D. Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. 2. ÅRSBERETNING FOR 2001 Styrets årsberetning for 2001 ble gjennomgått og foreslått tatt til etterretning. 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2001 A. Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble gjennomgått og foreslått godkjent. B. Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år GODTGJØRELSER A. Godtgjørelse til styret ble foreslått satt til kr ,-. B. Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2001 ble foreslått satt til kr ,-. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A. Som leder for 1 år ble foreslått: Vidar Håby, Marmorvn 5 B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: 1. Reidunn Toftesund Nylænde 3 2. Arild Fjellheim Antennevn 14

22 Som styremedlem for 1 år ble foreslått: Helge Hansen Marmorvn 16 C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: 1. Sissel Lervold Marmorvn Morten Bekken Marmorvn Bjørn Guttormsen Marmorvn 3 4. Stian Sva Antenneveien 32 D. Som valgkomite for 1 år ble foreslått: 1. Lars Johnsrud Nylænde 1 2. Stein Madsen Marmorvn Marmorberget borettslag E. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Vidar Håby Marmorvn 5 delegert Rune Pedersen Marmorvn 10 delegert Reidunn Toftesund Nylænde 3 varadelegert Arild Fjeldheim Antennevn 14 varadelegert F. Som velferdsutvalg for 1 år ble foreslått: Edyta Johnsrud Nylænde 1 Merethe Estensen Nylænde 1 Generalforsamlingen hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Tore Udnæs /s/ møteleder Morten Bekken /s/ protokollvitne Mary Rita Johnsen /s/ sekretær Tove Hansen /s/ protokollvitne VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG I KONSTITUERENDE STYREMØTE HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Vidar Håby Marmorveien 5 Nestleder : Rune Pedersen Marmorveien 10 Sekretær : Helge hansen Marmorveien 16 D Styremedlem : Reidunn Toftesund Nylænde 3 Styremedlem : Arild Fjellheim Antenneveien 14 Oslo AJB