Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag kl på Grindbakken Skole.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag 07.05.2002 kl. 18.30 på Grindbakken Skole."

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag kl på Grindbakken Skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2001 A) Årsregnskap for 2001 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 1 styremedlem for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av 1 representant med vara til Hovseter Vaktmestersentral for 1 år Oslo, I styret for Måltrostskogen Borettslag Tom Skundberg /s/ Håkon Toverød /s/ På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om boligselskap 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 2 Måltrostskogen Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Tom Skundberg Arnulf Øverlands vei 5 Nestleder : Håkon Toverød Arnulf Øverlands vei 9 Sekretær : Arne Saugstad Grindbakken 12 Styremedlem : Anne Kristin Eikeland Grindbakken 50 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Ingun Spiten Arnulf Øverlands vei 9 Aasmund Aslesen Grindbakken 10 Morten Syljeseth Grindbakken 14 (flyttet) Tove Kristiansen Grindbakken 4 C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Tom Skundberg som delegert med Håkon Toverød som vara. D. VALGKOMITEEN: Vivi-Ann Mauseth Arnulf Øverlands vei 3 Knut Habostad Grindbakken 14 Vera Mediaas Grindbakken 8 E. REPRESENTANT MED VARA TIL HOVSETER VAKTMESTERSENTRAL: Tom Skundberg som representant med Håkon Toverød som vara. 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Måltrostskogen Borettslag ligger i Røa bydel i Oslo og har adresse: Arnulf Øverlands vei 1-11 og Grindbakken Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier til andelseierne. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer

3 3 Måltrostskogen Borettslag Borettslaget består av 106 andelsleiligheter, fordelt på 5 bygninger. Eiendommen har gårdsnummer 33 og bruksnummer 2314 og er på m 2. Borettslaget eier tomten. Første innflytting i borettslaget skjedde Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. VAKTMESTERTJENESTEN Borettslaget har avtale med Hovseter Vaktmestersentral til å ivareta den daglige drift og vanlig vedlikehold i borettslaget. Vaktmesteren har kontor i Hovseterveien 68 A og kan treffes på telefon /faks /epost: Det er installert telefonsvarer som kan ta imot beskjeder. Trefftiden er mellom kl og kl hver virkedag. Lørdag, søndag og helligdager er vaktmesterkontoret stengt. Unngå å ringe privat til vaktmester utenom ordinær arbeidstid. Beskjeder til vaktmester kan legges i postkassene i garasjene under Grindbakken 12 og Arnulf Øverlands vei 7. SERVICE PÅ ANTENNEANLEGGET UPC s servicetelefon er betjent mellom kl og E-post: (Kabel-TV) (Telefoni) (Internett) Internett: upc.no PARKERING/BODER Borettslaget har 3 garasjer og diverse boder for utleie. Det er pr. i dag ingen ledige boder. Ta kontakt med styret for informasjon. NØKLER/SKILT Nøkler/rekvisisjon kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til Hovseter Vaktmestersentral v/jan Glorvigen, og må betales av den enkelte. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles på samme sted. Styret ber om at alle som ikke har, bestiller dette snarest. FRAMLEIE Pr er 1 andelsleiligheter framleid. Søknader om framleie skal behandles av borettslagets styre. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS, telefon

4 4 Måltrostskogen Borettslag BRANNSIKRINGSUTSTYR Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokkingsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Andelseier har selv ansvar for å skifte batteri i røykvarsler og teste at den fungerer. Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt og/eller at brannslange er i brukbar stand. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. RABATTAVTALE MED TELENOR Borettslaget har inngått rabattavtale med Telenor forhandlet fram av OBOS. Med avtalen får du 20 prosent rabatt på abonnementsprisen (fastavgiften). I tillegg får du rabatt på tellerskrittene etter følgende satser: Av de første/inntil kr pr år gis 15 % i rabatt Av de neste kr (kr ) pr år gis 25 % rabatt Av de neste kr (kr ) pr år gis 30 % rabatt Ytterligere beløp over kr pr år gir 35 % rabatt For brukere av internett gis følgende tilbud på produktet Fastpris Internett: Ved å betale kr 180,- pr måned (ordinær pris er kr 200,- pr mnd/10% rabatt) kan du surfe for inntil kr 400,- pr måned. Ved etablering av ISDN gis 40 % rabatt. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice på telefon KRAFTLEVERANSE TIL BOLIGSELSKAPETS FELLESANLEGG Kraftprisene har øket betydelig siden i fjor og er nå nesten dobbelt så høy som ved tilsvarende periode i fjor. Avgiftene (elektrisitetsavgiften og mva.) til staten utgjør nå ca. halvparten av strømprisen for avgiftspliktige husholdninger. OBOS har for 2002 forhandlet frem tre ulike kraftprodukter som kan benyttes for levering av kraft til boligselskapenes fellesanlegg. Avtalen for kommende 1-års periode er inngått med Oslo Energi AS. Kraftforvaltning: Kraftproduktet hensyntar boligselskapets behov for en forutsigbar kraftpris (prisgaranti) samtidig som det fanger opp svingningene i markedet, slik at boligselskapet vil kunne nyte godt av reduksjoner i markedsprisene. 25% av boligselskapets totale anslåtte forbruk for kommende periode er bundet til en fastpris på 19,7 øre/kwh eksklusive offentlige avgifter. De resterende 75% av kraftvolumet handles i spotmarkedet på el-børsen av Oslo Energis kraftforvaltere. Prisgarantien, dvs den maksimale prisen en kan risikere å måtte betale for kraften, er på 25,94 øre/kwh eksklusive offentlige avgifter. REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD 1996 Betongrehabilitering og maling av all utvendig betong. Kostnad

5 5 Måltrostskogen Borettslag ca kr. 2.0 mill. Forsterkning av alle låsebeslag. Samt montering av nye forsikringsgodkjente låser i nesten alle garasjer. Beising av gavler på verandaer. Maling av kjellerdører Endelig ferdigstillelse av betongrehabiliteringen. Beising av rekkverk og treverk på balkongsidene. Maling av gulvet i kjellere. Installering av nytt lys i garasjene Falken sjekket alle røykvaslere og brannslukningsapparater. Falken renset og reparert hele ventilasjonsanlegget. Montering av blikkplater i garasjene ble startet. Muring av utepeis i Arnulf Øverlands vei Nytt tak i alle garasjene for å hindre at fuglene fjernet isolasjonen samtidig som garasjene ble lysere og isolerer bedre. OBOS Prosjekt AS lagde en rapport vedrørende borettslagets lekeplasser som vil bli iverksatt i år OPAK AS lagde en rapport med forslag til løsning vedr. avrenningsproblematikken fra enkelte gavlterrasser Ny innkjørsel til Arnulf Øverlands vei Ferdigstillelse av nye hvite tak i alle garasjene. Installering av nytt kabel-tv anlegg i alle leilighetene. Legging av nytt utvendig tak i Arnulf Øverlands vei 11 etter vannlekkasje. Muring av utepeis i Grindbakken. Ny trapp mellom Grindbakken 10 og Nye husker på lekeplassene. Sluk for overflatevann utenfor Grindbakken 12. Utbedring av oppkjørsel til Grindbakken RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for det løpende styrearbeidet. Formålet med retningslinjene er å klargjøre de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte og være en veileder og støtte i de tillitsvalgtes utøvelse av sine verv. Beboerne honorerer arbeidet gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonoraret. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Boligselskap er definert som virksomhet og vil derfor minst omfattes av Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. Fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift.

6 6 Måltrostskogen Borettslag 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i SpareBank1 Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Meld fra om skaden til: Forsikringsavdelingen i OBOS telefon faks E-post Hvis flere leiligheter er berørt, opplys dette og hvordan berørte andelseiere kan kontaktes. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. SPAREBANK1 SKADEFORSIKRING Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har Sparebank1 Skadeforsikring en egenandel på kr 3.000,- for Fra er dette endret til kr 6.000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, blir andelseier belastes hele egenandelen. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker den enkeltes innbo og løsøre. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER Andelseierne har intern forkjøpsrett ved salg av leiligheter i eget borettslag. Andelseiere som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene eller på OBOS hjemmesider (www.obos.no/megleren/index). Melding om bruk av forkjøpsrett skal meldes direkte til OBOS-megleren. Leiligheter som er solgt gjennom andre eiendomsmeglere enn OBOS-megleren, blir utlyst til fast pris/prisantydning i fellesannonse i Aftenposten og Dagsavisen tirsdag og torsdag. Som andelseier i boligselskapet har man fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (i høyeste bud), foran OBOS-medlemmer som ikke bor i borettslaget.

7 7 Måltrostskogen Borettslag Det har vært solgt 10 boliger i løpet av Prisene er oppgitt inklusive fellesgjeld, og er som følger: Antall Antall rom Kvm Pris gjennomsnitt 4 2-roms 65 og ,- 5 3-roms 80, 85 og ,- 1 4-roms ,- 6. STYRETS ARBEID Styret har i 2001 avholdt 9 møter, flere befaringer og behandlet i alt 60 saker. Året 2001 har vært et rolig år i borettslaget og kostnadene har, som regnskapet viser, vært lavere enn budsjettert. Dette skyldes at investeringer i for eksempel lekeplassene ble delvis forskjøvet til For øvrig nyter borettslaget fordelen av fastrentelånet i Husbanken til 5,5% som varer ut Det har som nevnt ikke vært ekstraordinære utgifter noe som gjør at borettslaget har bygd opp en kontantbeholdning som muliggjør en omtekking av takene uten at husleien økes i Dugnad og andre arrangementer De gjennomførte dugnader (vår og høst) har hatt brukbar oppslutning og det har blitt utført mye nødvendig og nyttig arbeid. Oppslutningen kunne vært bedre og styret oppfordrer spesielt barnefamiliene til å delta da det jo er barna som benytter utearealene mest. Gamle og syke i Borettslaget er selvfølgelig fritatt for dugnadsplikten. Styret vil nok en gang minne om at dugnadsinnsatsen også kan foregå utenom dugnaden og at de som ikke kan delta av ulike grunner har anledning til å betale inn kr 250 til borettslagets konto i OBOS. Det dukker stadig opp ting som må gjøres og styret benytter anledningen til takke alle som har tatt i et ekstra tak i løpet av Første søndag i advent tente vi tradisjonen tro juletreet utenfor Arnulf Øverlands vei 7-9 og utenfor Grindbakken 10 til musikk av Grindbakken Musikkorps. Forsikringer Styret har styreansvarsforsikring og dugnadsforsikring som dekker skader på beboere under dugnad i borettslaget. Fremtidig vedlikehold Styret har i samarbeid med Protan AS gjennomført en inspeksjon av alle tak for å sjekke behovet for nytt takdekke som nevnt i beretningen i fjor. Bakgrunnen for inspeksjonen med Protan AS er at skader på taket som medfører lekkasje og påfølgende skade på en leilighet må dekkes av borettslaget da det ikke dekkes av forsikringen. En skade kan fort komme opp i kr pr. tilfelle. Styret har innhentet tilbud på takomtekking fra Protan AS og Hesselberg Tak AS som vil bli

8 8 Måltrostskogen Borettslag behandlet i løpet av våren I budsjettet for 2002 er det tatt høyde for at takene skiftes. Vannlekkasjer i leiligheter Det har vært registrert 3 store vannskader i løpet av Vannskade skyldes dårlige/utette rør på kjøkken og i badene. Alle skadene dekkes av fellesforsikringen, men har medført en kraftig økning av forsikringspremien. I tillegg har egenadelen, som dekkes av den enkelte beboer, økt til hele kr pr. skadetilfelle. Styret ber den enkelte beboer om å sjekke om det er lekkasje i røropplegget under kjøkkenbenken eller under vaskene i leilighetene for å unngå vannskader. Ofte kan det være nok å skru rørene hardere sammen. Ved spørsmål ring Hovseter Vaktmestersentral, Status Styret vurderer borettslagets økonomi som tilfredsstillende og planlegger ingen økning i husleien for år BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2001 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 50, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg bl.a. gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Man avskriver aldri på borettslagets anleggsmidler. Videre blir avdrag på lån utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld benyttes begrepet disponible midler. Dette viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2001 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2001 var totalt kr ,-. Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2001 på kr ,-. Den viktigste årsaken til avviket er økte renteinntekter som skyldes høyere innskudd på særvilkår enn budsjettert. Utgifter Utgiftene i 2001 var totalt kr ,-. Det er en reduksjon av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2001 på kr ,-. Den viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er:

9 9 Måltrostskogen Borettslag - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Resultat Resultatet av driften for 2001, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en økning av borettslagets disponible midler på kr ,-. Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene. 8. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR 2002 Kommunale avgifter Det blir ingen økning av renovasjonsavgiften og vann- og avløpsavgiften for Eiendomsskatten ilegges ikke år Lån i Husbanken Fastrenten på disse lånene er 5,5 % og renten er bundet ut år Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til notene til regnskapet. Renter på borettslagets innskudd Renter på driftskonto (mellomregning) i OBOS pr. april var 3,75 %. Renter på sparekonto (særvilkår) i OBOS pr. april var 6,85 %. Forretningsførerhonoraret Det vil ikke bli noen økning av forretningsførerhonoraret for Generelt har OBOS ikke øket sine forretningsførerhonorarer på 9 år. Dersom forretningsførerhonoraret hadde vært øket med konsumprisindeksen ville det ha vært ca. 68 % høyere enn i dag. Revisjonshonoraret Revisjonshonoraret økte i 2001, tilsvarende konsumprisindeksen, med 2,2 %. Også for år 2002 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. Fra er det innført mva. på revisjonstjenester. Forsikring Premien på alle bygningsforsikringer gikk opp med 6,5 % fra 2001 til Forsikringsselskapene har i tillegg i 2001 gjennomført retaksering av bygningsmassen.

10 10 Måltrostskogen Borettslag Forsikringspremien for vårt borettslag gikk derfor samlet opp med hele 35%. Strømpriser Elektrisitetsavgiften er vedtatt redusert med 2 øre (ekskl. mva) fra og med Kraftprisene lå i 2001 gjennomgående på et høyere nivå enn hva vi har vært vant med de siste årene. Det er mye som tyder på at de skal ytterligere opp i årene som kommer. Det er verdt å merke seg at de offentlige avgiftene (el. avgift og merverdiavgift) nå utgjør ca halvparten av strømprisen for de avgiftspliktige husholdningene. Øvrige kostnader Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3,5 % i BUDSJETT FOR 2002 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet reduksjon i de disponible midler på kr I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter utbedring av tak. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2002 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Driften i 2002 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av husleien. 10. SAMEIET HOVSETER VAKTMESTERSENTRAL Det vises til årsberetning og årsregnskap for sameiet som er inntatt bakerst i årsberetningsheftet. Borettslaget eier 9,5% av sameiet. Oslo, I styret for Måltrostskogen Borettslag Tom Skundberg /s/ Håkon Toverød /s/

11 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Måltrostskogen Borettslag Revisjonsberetning for 2001 Vi har revidert årsregnskapet for Måltrostskogen Borettslag for regnskapsåret 2001, som viser disponible midler på kr Årsoppgjøret, som består av årsberetning, driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld, samt noter, er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsoppgjøret og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av disponible midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 19. april 2002 PricewaterhouseCoopers DA Jostein Hauger /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

12 12 Måltrostskogen Borettslag DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR * ANDRE FORVALTN.TJENESTER * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER * FORSIKRINGER * KOMMUNALE AVGIFTER ELEKTRISK ENERGI SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. NEDBETALT LÅN ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

13 13 Måltrostskogen Borettslag OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS INNESTÅENDE SPAREKONTO * KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD * GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 13* BYGNINGER TOMT * ANDEL I HVS SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 14* PANTEGJELD * ANDEL I HVS * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 106 X SUM LANGSIKTIG GJELD * PANTSTILLELSE KR * GARANTIANSVAR KR O B O S OSLO DEN / I STYRET FOR MÅLTROSTSKOGEN BORETTSLAG Tom Skundberg /s/ Håkon Toverød /s/ MARTIN MÆLAND /s/ ADM. DIREKTØR EGIL J. HAVRE /s/ REGNSKAPSSJEF

14 14 Måltrostskogen Borettslag NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie Garasjeleie Ekstra kjellerboder SUM TEORETISK LEIE REDUKSJON TEORETISK LEIE Ekstra kjellerboder SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER OBOS særvilkår Renter av innestående i OBOS Andel renter Hovseter VMS SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE FORVALTN.TJENESTER OBOS forvaltning OBOS Prosjekt AS, befaring, rapport leil.102 og SUM ANDRE FORVALTN.TJENESTER NOTE : 04 PERSONALUTGIFTER Lønn Påløpne feriepenger -677 Arbeidsgiveravgift Kollektiv pensjonsforsikring HVS SUM PERSONALUTGIFTER NOTE : 05 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold elektro Drift/vedl.hold utvendig anlegg Drift/vedl.hold antenneanlegg Drift/vedl.hold parkeringsanlegg Egenandeler forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE : 06 ANDRE RENTEUTGIFTER Forvaltningsgebyr -424 Husbanken - termingebyr -576 SUM ANDRE RENTEUTGIFTER

15 15 Måltrostskogen Borettslag NOTE : 07 PANTEGJELDSRENTER Husbanken SUM PANTEGJELDSRENTER NOTE : 08 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Containere Driftsmaterialer Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Trykksaker Møter, kurs, oppdatering mv Telefon Porto Vedl.hold biler, maskiner osv Bank og kortgebyr Velferdskostnader -921 SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE : 09 FORSIKRINGER Forsikring bygninger Utvendig huseieransvarsforsikring -224 Styreansvar Dugnadsforsikring -547 SUM FORSIKRINGER NOTE : 10 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE : 11 KORTSIKTIGE FORDRINGER Kundefordringer Håndkasse SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE : 12 GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER Forskuddstrekk Skyldig arb.giveravgift -517 Skyldige feriepenger -676 SUM GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP

16 16 Måltrostskogen Borettslag NOTE : 13 BYGNINGER Tilgang SUM BYGNINGER TOMTEN ER KJØPT I 1984, G.NR B.NR NOTE : 14 PANTEGJELD HUSBANK GRUNNLÅN Renter 5,5 % Løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år HUSBANK GRUNNLÅN 2 Renter 5,5 % Løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år HUSBANK GRUNNLÅN 3 Renter 5,5 % Løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år HUSBANK GRUNNLÅN 4 Renter 5,5 % Løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTEGJELD NOTE : 15 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Korrigert innskudd SUM BORETTSINNSKUDD NOTE : 16 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-. NOTE : 17 GARANTIANSVAR Dette refererer seg i sin helhet til solidaransvar for den Samlede gjeld i Sameiet Hovseter Vaktmestersentral.

17 17 Måltrostskogen Borettslag NOTE : 18 Borettslaget er sameier i Hovseter Vaktmestersentral hvor vår andel er 9,4643 %. Denne andel er inntatt i Oversikt Eiendeler Og Gjeld under gruppen Anleggsmidler og Langsiktig gjeld. Vår andel av driftsutgifter er inntatt i Driftsoversikten Under driftsutgifter. LEILIGHETSNOTE Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Påkostn. Restgjeld Disp. leil. innskudd pr.mnd kostpris /rehab. midler "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang Borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang Borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget Har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. Påkostninger her gjelder kjøp av tomten. "Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets Disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel.

18 18 Måltrostskogen Borettslag VALGKOMITÉEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 1. Som leder foreslås: Tom Skundberg Arnulf Øverlands vei Som styremedlem foreslås: 1. Håkon Toverød Arnulf Øverlands vei 9 3. Som varamedlemmer foreslås: 1. Tove Kristiansen Grindbakken 4 2. Ester Spjøtvold Grindbakken Jan-Erik Lien Arnulf Øverlands vei Ingun Spiten Arnulf Øverlands vei 9 4. Som valgkomité foreslås: 1. Vera Mediaas Grindbakken 8 2. Kjell Bratlie Grindbakken 6 3. Grethe Slettvoll Arnulf Øverlands vei 1 5. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Tom Skundberg Arnulf Øverlands vei 5 6. Som varamedlem for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Håkon Toverød Arnulf Øverlands vei 9 7. Som representant til Hovseter Vaktmestersentral foreslås: Tom Skundberg Arnulf Øverlands vei 5 8. Som vararepresentant til Hovseter Vaktmestersentral foreslås: Håkon Toverød Arnulf Øverlands vei I valgkomitéen for Måltrostskogen Borettslag: Vivi-Ann Mauseth /s/

19 19 Måltrostskogen Borettslag ÅRSBERETNING FOR HOVSETER VAKTMESTERSENTRAL TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: Styreleder : Finn Grave Olaf Bulls vei 9 Nestleder : Tom Skundberg Arnulf Øverlands vei 5 Styremedlem: Tove Aasterud Olaf Bulls vei 1 A Styremedlem: Jan Berby Grindbakken 9 Styremedlem: Robert Schmitz Hovseterveien 64 C 2. VAKTMESTERSENTRALENS ANSATTE Pr hadde Vaktmestersentralen følgende ansatte: Jan Glorvigen Morten Sakariassen Habib Sabaredlovic Simon Evaristo Akilla Daglig leder Vaktmester Vaktmester (vikariat) Vaktmester (vikariat) Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. 3. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS. Sameiets revisor er PricewaterhouseCoopers DA. Sameiet bestreber seg på å holde forurensningen av det ytre miljø på et lavest mulig nivå. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Sameiets kontaktperson i OBOS Forvaltning er Atle Edvardsen. 4. FORSIKRING Sameiet er forsikret i Sparebanken 1 Forsikring 5. STYRETS ARBEID Styret i sentralen har hatt møte en gang i måneden og har behandlet 82 saker i løpet av år I tillegg har deler av styret hatt møter vedr. ansettelser og befaringer i forbindelse med eksterne oppdrag for Sentralen. Sentralen ansatte Jan Glorvigen som ny daglige leder i mai da tidligere daglig leder etter et års sykefravær sluttet pga. sykdom. Arbeidsmarkedet var stramt noe som medførte at sentralen har hatt 1 eller 2 vikarer gjennom hele 2001.Sykefraværet har vært unormalt høyt og en som ble ansatt i mai med tiltredelse i september sluttet allerede i desember. I tillegg hadde sentralen et dødsfall blant sine ansatte noe som var tragisk og dypt beklagelig. Dødsfallet var ikke

20 20 Måltrostskogen Borettslag jobbrelatert. Styret besluttet derfor med bakgrunn i ovennevnte å ansette to nye medarbeidere som begge har lang erfaring som vaktmestere. Den ene begynner 1. februar 2002 og den andre til trer 1. mai. Sentralen har innført uniformering av de ansatte både med sommer- og vinterantrekk og det er tatt godt imot av sameierene. Likeledes er sentralens kjøretøyer også tydelig merket med Hovseter Vaktmestersentral. Styret har mottatt få klager fra sameierene noe som tas som en bekreftelse på at arbeidet har vært utført tilfredsstillende. Styret oppfordrer fortsatt det enkelte borettslag til å gi skriftlige tilbakemeldinger om problemer vedrørende driften som ønskes forbedret slik at sentralen unngår at beboere blir misfornøyde. Økonomien gjennom året har vært tilfredsstillende og både driften og likviditeten har bedret seg noe som betyr at kontingenten for sameierene forblir uendret i Avskrivningene ble lavere enn budsjettert og skyldes blant annet utgiftsføring av tidligere investeringer med restverdi på under kr ,- samt salg av tre traktorer, bil og annet driftsmateriell. Sentralen har, som nevnt i årsberetningen for 2001, inngått leasingavtaler for to nye traktorer, en 3-tonner Wille 455 og en 5-tonner Wille tonneren kom på plass i januar 2001 og 5-tonneren i mai Leasingavtalene er på 7 år for begge traktorene og det er inngått gunstige serviceavtaler med Multi Maskin AS (leverandøren). De nye traktorene og bilene vil redusere vedlikehold og reparasjonsutgiftene og sørge for at sentralen kan utføre de oppgaver borettslagene etterspør på en tilfredsstillende måte. I tillegg har vi solgt en bil, vraket en bil og inngått leasingavtale på en pickup (Nissan) og en varebil (Citroen), begge på 5 år. Regnskapet for 2001 ble spesielt med store utskiftninger av maskinparken, noe som medførte at driftsutgiftene ble kr og leasing av maskiner ble kr høyere enn budsjett. Lønnskostnadene ble kr lavere enn budsjett samtidig som salg av anleggsmidler ble kr og andre inntekter kr høyere enn budsjett. Med et årsresultat på kr og en likviditetsbeholdning på ca. kr ,- vurderes sentralen å ha tilstrekkelig arbeidskapital til å møte I august 2000 ble det sendt ut et brev til samtlige borettslag om Kostnadsfordelig-Drift og sentralens plass i borettslagene. Styrets foreløpige konklusjon er at vi fortsetter med den kostnadsfordeling som er i dag da den, basert på mottatte tilbakemeldinger, er vurdert å være mest rettferdig. HMS (helse miljø og sikkerhet) er en kontinuerlig prosess hvor sentralen tilstreber å følge gjeldene lover og regler. Samarbeidet med OBOS representant har vært bra og likeledes takker vi for godt utført arbeid fra daglig leder og hans stab.

21 21 Måltrostskogen Borettslag 2. REGNSKAPET FOR 2001 Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet for 2001 og er overført til balansen under konto for egenkapital. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2001 er satt opp under denne forutsetning. Forøvrig vises til de enkelte tallene i regnskapet og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet. 3. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR ÅR 2002 RENTER OBOS benytter mellomregningsprinsippet med sine oppdragsgivere. Pr gjelder følgende rentesatser: Mellomregningskonto (foliokonto) Særvilkårskonto (6 mnd. binding) Negativ kasse (overtrekk) 4,25 % p.a. 7,35 % p.a. 1,75 % pr. mnd. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene som styret har tatt i betraktning når det gjelder budsjettet, har en regnet med en generell prisøkning på ca 4 %. 4. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR ÅR 2002 Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i år Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2002.) Oversikten er basert på uendrede innbetalinger fra sameierne for året I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, I styret for Sameiet Hovseter Vaktmestersentral Finn Grave /s/ Tom Skundberg /s/ Tove Aasterud /s/ Jan Berby /s/ Robert Schmitz /s/

22 22 Måltrostskogen Borettslag HOVSETER VAKTMESTERSENTRAL RESULTATREGNSKAP BUDSJETT DRIFTSINNTEKTER: INNBETALINGER * ANDRE INNTEKTER SALG ANLEGGSMIDLER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: 2* REVISJONSHONORAR * STYREHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR * ANDRE FORVALTN.TJENESTER * PERSONALKOSTNADER * FORSIKRINGER ENERGI OG BRENSEL * ANDRE DRIFTSKOSTNADER LEASING MASKINER * AVSKRIVNINGER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/KOSTNAD 9* FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES.AV FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: OVERFØRT TIL EGENKAPITAL

23 23 Måltrostskogen Borettslag BALANSE EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10* ANDRE ANLEGGSMIDLER * AKSJER OG ANDELER OMLØPSMIDLER 12* ANDRE FORDRINGER INNESTÅENDE OBOS INNESTÅENDE SPAREKONTO SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD * SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER * ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD OSLO DEN / I STYRET FOR SAMEIET HOVSETER VAKTMESTERSENTRAL Finn Grave /s/ Tom Skundberg /s/ Tove Aasterud /s/ Jan Berby /s/ Robert Schmitz /s/ OBOS MARTIN MÆLAND /s/ ADM.DIREKTØR EGIL J HAVRE /s/ REGNSKAPSSJEF

24 24 Måltrostskogen Borettslag Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag ble avholdt tirsdag , kl i Grindbakken Skole Tilstede var 28 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 3 med fullmakt, til sammen 31 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Atle Edvardsen Møtet ble åpnet av: Håkon Toverød TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Håkon Toverød VEDTAK: Valgt B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. VEDTAK: Godkjent C. Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen Som sekretær ble foreslått Atle Edvardsen og til å underskrive protokollen Bjørn Husstad og Erik Melberg VEDTAK: Valgt D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. VEDTAK: Godkjent 2. ÅRSBERETNING FOR 2001 Styrets årsberetning for 2001 ble gjennomgått og foreslått tatt til etterretning. VEDTAK: Tatt til etterretning 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2001 A. Regnskapet for 2001 Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble gjennomgått og foreslått godkjent. VEDTAK: Godkjent B. Anvendelse av disponible midler Disponible midler kr ,- foreslås overfør til neste års drift. VEDTAK: Godkjent 4. GODTGJØRELSER A. Godtgjørelse til styret ble foreslått satt til kr ,- B. Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2001 ble foreslått satt til kr 3.937,- VEDTAK: A og B godkjent

25 25 Måltrostskogen Borettslag 5. VALG AV TILLITSVALGTE A. Som leder for 1 år ble foreslått: Tom Skundberg Arnulf Øverlands v. 5 VEDTAK: Valgt B. Som styremedlem for 2 år ble foreslått: Håkon Toverød Arnulf Øverlands v. 9 VEDTAK: Valgt C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: 1. Tove Kristiansen Grindbakken 4 2. Ester Spjøtvold Grindbakken Jan- Erik Lien Arnulf Øverlands v Ingun Spiten Arnulf Øverlands v. 9 VEDTAK: Valgt D. Som valgkomité for 1 år ble foreslått: Vera Mediaas Grindbakken 8 Kjell Bratlie Grindbakken 6 Grethe Slettvoll Arnulf Øverlands v. 1 VEDTAK: Valgt E. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Tom Skundberg som delegert og Håkon Toverød som varadelegert VEDTAK: Valgt F. Som representant med vara til Hovseter Vaktmestersentral for 1 år. Tom Skundberg som representant med Håkon Toverød som vara. VEDTAK: Valgt Generalforsamlingen hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Håkon Toverød /s/ møteleder Erik Melberg /s/ protokollvitne Atle Edvardsen /s/ sekretær Bjørn Husstad /s/ protokollvitne

26 26 Måltrostskogen Borettslag VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG I KONSTITUERENDE STYREMØTE HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Tom Skundberg Arnulf Øverlands v. 5 Nestleder : Håkon Toverød Arnulf Øverlands v. 9 Sekretær : Arne Saugstad Grindbakken 12 Styremedlem : Anne Kristin Eikeland Arnulf Øverlands v. 7 Oslo SOH

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Oslo,04.04.2001 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag

Oslo,04.04.2001 I styret for Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalet Sykepleieres Borettslag avholdes mandag 21.mai 2001 kl. 18.00 i Norske Kvinners Sanitetsforenings lokaler, Bergstien 5. TIL BEHANDLING

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 6. juni 2001 kl. 18.30 i Samlingssalen på Toppåsen skole.

Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 6. juni 2001 kl. 18.30 i Samlingssalen på Toppåsen skole. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 6. juni 2001 kl. 18.30 i Samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes torsdag 23.05.2002 kl. 18.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag avholdes tirsdag.20. mai.2003 kl. 19.00 i Godlia Skoles aula, inngang B (tilgang på heis). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Øst Borettslag avholdes tirsdag 6.Mai 2003 kl. 18.00 i Hasle kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes.

Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes mandag 23. april 2001 kl. 18.30 i Festsalen på Ringnes. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Lysejordet Borettslag avholdes onsdag 21. 05. 2003 kl. 19 00 i Lysejordet skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 10. april 2003 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2001 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 52 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 1 Blåfjellet Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2002 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 04. april 2002 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 11. april 2000 kl. 18.30 i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 14.05.2003 kl. 18.00 i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 s. 411 Valdresgata Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid

Detaljer

Til beboere og andelseiere i Fossheim borettslag

Til beboere og andelseiere i Fossheim borettslag Til beboere og andelseiere i Fossheim borettslag Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid

Detaljer

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag

Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Til beboere/andelseiere i Fossheim borettslag Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 2. juni 2003 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag avholdes onsdag, 23. april 2003 kl. 19.00 i Røykås Grendehus, Vestaveien. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Himstadplassen Borettslag avholdes mandag 05.05.2003 kl. 18.00 i Menighetssalen i Røa kirke, Nordengveien 9. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 22.april

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer