INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag kl i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSOPPGJØRET FOR 1999 A) Regnskapet for 1999 B) Disponering av disponible midler 4. GODTGJØRELSER TIL STYRET OG REVISOR A) Styret B) Revisor 5. FORSLAG Forslag om utbygging av hustype A Forslaget blir presentert på generalforsamlingen. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med varamedlem til OBOS generalforsamling for 1 år F) Andre utvalg Oslo, 11. april 2000 I styret for Tirilltoppen Borettslag Benedikt Ingthorsson /s/ Kjell Arnesen /s/ Aud S. Hyde /s/ Niels Henning Gundersen /s/ Anne Storfold /s/ Beboermøte Etter generalforsamlingen blir det en kort pause, så holdes det beboermøte.

2 På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle/samboende møte, men bare med en stemme for andelen. Ektefelle/samboer må møte med fullmakt fra andelseier, for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleier har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen

3 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Benedikt Ingthorsson Tiriltunga 50 Nestleder : Anne Storfold Tiriltunga 216 Sekretær : Aud Hyde Tiriltunga 194 Styremedlem : Niels Henning Gundersen Tiriltunga 226 Styremedlem : Kjell Kristiansen Tiriltunga 100 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Kjell Arnesen Tiriltunga 148 Ruth Ingebrigtsen Titiltunga 42 Jon Christian Fleischer Tiriltunga 12 Carlos Jacobsen Tiriltunga 64 C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: D. VALGKOMITEEN: Aud Hyde Per Danielsen Tiriltunga 130 Rolf Andersson Tiriltunga 162 Gerd Hansen Tiriltunga FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt med OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av 125 andelsleiligheter, fordelt på 27 bygninger. Eiendommen har gårdsnummer 191 bruksnummer 145 og er på m 2. Borettslaget eier tomten. Borettslagets adresse er Tiriltunga Første innflytting i borettslaget var

4 VAKTMESTERTJENESTEN Borettslaget har avtale med HVS AS om vaktmestertjeneste. Vaktmesteren kan kontaktes på telefon VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Securitas om vektertjeneste. Ved behov for assistanse av bomiljøvekteren kan Securitas kontaktes på telefon / SERVICE PÅ ANTENNEANLEGGET Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget da dette kan skape forstyrrelser i signalene til andre beboere. UPCs servicetelefon er betjent mellom kl NØKLER/SKILT De andelseierne som har garasje i Tirillsletta Borettslag får nøkkelrekvisisjon ved henvendelse til OBOS. Rekvisisjonen koster kr 100,-. Nøkkel til garasjen i Tirilltoppen fås ved henvendelse til styret. FRAMLEIE Pr er ingen andelsleiligheter framleid. Søknader om framleie skal behandles av borettslagets styre. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS. BRANNSIKRINGSUTSTYR Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokningsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Andelseier har ansvar for å skifte batteri i røykvarsler, og teste at den fungerer. Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt, eventuelt at brannslange er i brukbar stand. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. REHABILITERING Sommeren 1996 ble borettslaget beiset. Minste antatte holdbarhetstid er ca 6-8 år. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEIDET Styret har vedtatt retningslinjer for det daglige styrearbeidet. Formålet med retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Disse ønsker og krav skal være en veileder og støtte i de tillitsvalgtes - 4 -

5 utøvelse av sine verv. Beboerne honorerer denne innsats og resultater gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonoraret. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften av ) trådte i kraft Formålet med forskriften er i forhold til borettslaget bl.a. å: - sikre at ledelse og arbeidstaker følger opp de krav som stilles i arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid - forberede arbeidsrutiner og fremme arbeidsmiljø og sikkerhet - verne mot helse- og miljøskader fra produkter, lekeplassutstyr og elektriske anlegg - hindre brann og branntilløp - fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger - sørge for bedre behandling av avfall Forskriften stiller krav om at borettslaget skal systematisere dette arbeidet i samarbeid med de ansatte, og følge dette opp kontinuerlig. Internkontrollsystemet er en beskrivelse av hvordan HMS-arbeidet skal drives. Mange lover og forskrifter krever at styret må sette seg inn i, og utarbeide gode sikkerhetsrutiner for alle arbeidsfunksjoner i borettslaget, for å unngå skader og være godt forberedt på alle situasjoner som kan oppstå. Alle borettslag vil minst omfattes av Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, samt Brannvernloven. Borettslaget må dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at det er etablert et system for internkontroll. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Vår Bank og Forsikring. Polisenummer KO Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Meld fra om skaden til: Forsikringsavdelingen i OBOS tlf Hvis flere leiligheter er berørt, opplys dette og hvordan berørte andelseiere kan kontaktes. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon, og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet

6 Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har Vår Bank og Forsikring en egenandel på kr 3.000,- Dersom skaden rammer bare en bolig, trekkes det bare ½ egenandel. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER Andelseierne har forkjøpsrett ved salg av leiligheter i eget borettslag. Andelseiere som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene. Meldingen om bruk av forkjøpsretten, skal meldes direkte til OBOSmegleren. Leiligheter som er solgt gjennom andre enn OBOS, blir utlyst til fast pris i fellesannonsen. Som andelseier i borettslaget har man fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (høyeste bud), foran medlem med lengst ansiennitet i OBOS. 6. MØTER OG BEFARINGER Styret har siden forrige ordinære Generalforsamling avholdt 10 møter. Styremøtene ble avhold i OBOS avdelingskontor på Holmlia. 7. STYRETS ARBEID Det ble vedtatt 2 husleieøkninger i perioden, først 9% fra 1 september 1999, og siden 7% fra 1 mars Hovedårsaken til husleieøkningen var at lånebetingelsene på Husbanklånene ble forandret fra trappelån til annuitetslån. Forandringene medfører hurtigere nedbetaling av lånene. Forrige styre startet et arbeid med utarbeidelse av felles søknad for utbygginger til Plan- og bygningsetaten. Dette arbeidet har nåværende styret sluttført og man har fått en sentral godkjenning fra Plan- og bygningsetaten. Når dette er nevnt, må det påpekes at samtlige som har tenkt å bygge, må søke Plan- og bygningsetaten om sin utbygging og få den godkjent. Søknad til plan og bygningsetaten skal vedleges godkjenning fra styret og kopi av beregnet utnyttelsesgrad for borettslaget. Før utlevering av nødvendig dokumentasjon fra styret kan skje skal det innbetales kr. 900,- til laget. Det har vært en del problemer med diverse baderom i noen av husene. Dette har styret brukt mye tid på, som har måttet forholde seg til kravene fra involverte beboere. Sakene blir behandlet individuelt, og på nåværende tidspunkt er ingen av dem sluttført. Det kan nevnes i denne sammenhengen at styret har besluttet å gå til rettssak mot Ragnar Evensen (hovedentreprenør) på grunn av lekkasje utenfra og inn i et baderom. Styret har måttet klage på papirtømmingen, hvor tømming ikke har vært i henhold til avtale. Skriftlig klage har blitt sendt, således håper styret på en forbedring fra Renholdsverket

7 Nåværende styre stod ovenfor en vanskelig sak, hvor det skulle besluttes om borettslaget skulle melde sin interesse i å være med på Multinett sitt forslag om levering av TV/Radio signaler. Multinett forhandlet en kontrakt med, UPC tidligere Janco, og de anbefalte sterkt for alle borettslag på Holmlia å være med. Etter diverse møtevirksomhet besluttet styret til slutt å bli med på ordningen. Dette innebar gratis oppgradering av kabelnettet. Avtalen medfører at antall kanaler er noe redusert. Dekoder er anskaffet til alle leiligheter for ekstra kanaler, og kontakten i leilighetene er oppgradert slik at beboere får anledning å bruke Internett på kabelnettet. Da det har vært en del klager på parkering/kjøring i borettslaget, har styret inngått en avtale med firma som vil bøtelegge de bilene som står parkert i bomiljøet i en lengre periode. 4. September 1999 ble det avholdt 10-års jubileum i skolegården på Toppåsen Skole, og beboere fikk anledning til å feste sammen. Underholdning i form av klovn, leker for barn og levende musikk for voksne var på programmet. Etter signaler gitt av beboere oppfattet styret festen som en stor suksess. Festkomiteen takkes for et godt arrangement. Suksessen var så stor, at det er noen som har ytret ønske om en årlig sommerfest. Det ble holdt dugnad, som regnet mere eller mindre bort. Noen reparasjoner av lekeapparater ble foretatt, samt skiftet sand i samtlige sandkasser. Containere ble det bestilt til slutt hvor ordningen varte over 2 dager. Skøyteprosjektet fortsetter. Frivillige foreldre har i vinter sprøytet sportsplassen, slik at ungene får gått på skøyter. Detter har vært veldig populært, og styret benytter anledningen til å takke alle involverte for innsatsen. Det har oppstått en del problemer med garasjeportene i løpet av perioden. Etter at følerne ble flyttet til innsiden er dette rettet opp. Garasjesaken fortsetter. Møte med advokaten som kjører saken for borettslaget har vært avholdt 2 ganger. Håpet er at et forlik oppnås med PEAB. 8. BEMERKNINGER TIL REGNSKAPET FOR 1999 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 50, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg bl.a. gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Man avskriver aldri på borettslagets anleggsmidler. Videre blir avdrag på lån utgiftsført

8 I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler. Dette viser hva borettslaget pr (regnskapsåret), kan overføre til regnskapsåret Ny kontoplan OBOS har i løpet av 1999 endret kontoplanen sin slik at den er tilpasset ny regnskapslov. Klassifiseringen av hvilke kostnader som hører inn under de ulike hovedpostene i regnskapet, samt navnene på enkelte hovedposter er noe endret. Tallene fra 1998 regnskapet er tilpasset det nye oppsettet. Inntekter Det ble for 1999 budsjettert med kr ,- i leieinntekter, og til sammen kr ,- i andre inntekter. Avviket i regnskapet skyldes husleieøkning pr og høyere renter enn forutsatt. Utgifter Under rep- og vedlikehold er det budsjettert med kr ,-, mens utgiftene til sammen ble på kr ,-. Andre driftsutgifter ble budsjettert med kr ,-. Utgiftene ble på til sammen kr ,-. På grunn av den nye kontoplanen er kostnader flyttet fra konto for andre driftsutgifter til konto for reparasjoner og vedlikehold. Totalt for disse postene er det spart kr ,-. Pantegjeldsrenter ble budsjettert med kr ,-. Totale pantegjeldsrenter ble på kr ,-. Avviket under denne posten skyldes overgangen til fastrentelån i Husbanken pr Til energi og brensel ble det budsjettert kr ,-. Utgiftene ble på til sammen kr Avviket skyldes nedjusterte à-konto betalinger etter foregående milde vintre. Resultatet av driften for 1999 viser en negativ endring i disponible midler på kr ,- etter finansielle inn- og utbetalinger. Disponible midler pr er på kr ,-. Styret foreslår at de disponible midlene overføres til neste års drift. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten, og de regnskapsoversikter som framkommer under noter til driftsoversikten. 9. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR 2000 Det er fattet vedtak i stat og kommune som får betydning for økonomien

9 A. KOMMUNALE AVGIFTER ÅR 2000 Vann- og avløpsavgiften økes ikke i år Feieravgiften er øket med 3 %. Eiendomsskatten skal ikke skrives ut for år Renovasjonsavgiften økes med 3 % i forhold til For å stimulere til ytterligere gjenbruk og gjenvinning av avfall, vedtok Stortinget i 1998 at alt avfall til sluttbehandling i forbrenningsanlegg eller til deponi skal ilegges en statlig avgift fra Denne avgiften er indeksjustert med 2 % med virkning fra Renovasjonsetaten gjør oppmerksom på at prisene er under kontinuerlig vurdering og eventuelt kan bli endret i løpet av B. BORETTSLAGETS LÅN / INNSKUDD DEN NORSKE STATS HUSBANK Borettslaget har bundet renten på lånene i Husbanken fra Renten er 5,5 %. Avtalen gjelder i 5 år. OBOS Renter på innskudd: Renter på driftskonto (mellomregning) pr er 2,75 %. Renter på sparekonto (særvilkår) pr er 5,8 %. C. FORRETNINGSFØRERHONORARET Det vil ikke bli noen generell økning av forretningsførerhonoraret for D. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret økte i 1999, tilsvarende konsumprisindeksen, med 2,5 %. Også for år 2000, vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. E. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 11 % fra 1999 til Storebrand hadde også et generelt tillegg på ytterligere 7 %. Ut over dette er prisen justert med bakgrunn i borettslagets egen skadesituasjon. Forsikringspremien for vårt borettslag gikk totalt opp med 41 % på grunn av mange skader foregående år. F. STRØMPRISENE I Statsbudsjettet er det fremmet forslag om å øke el.avgiften med 2,5 øre, i tillegg til dagens 5,94 øre pr KWh. Hensikten er å begrense veksten i energiforbruket

10 G. FJERNVARME Prisen på fjernvarmen (V7 tariffen) er sammensatt av kraftpris m/påslag, nettleie til husholdningskunder samt forbruksavgift til Staten. Det gis 10 % rabatt på summen av disse leddene. Med bakgrunn i dagens prognoser for elektrisk kraft synes prisen å ville variere fra 36,28 øre/kwh i januar år 2000, til størrelsesorden 31,00 øre/kwh i sommerhalvåret og opp mot ca 36 øre/kwh på slutten av året. Veiet over året 2000 gir dette en gjennomsnittlig pris på i størrelsesorden 34,50 øre/kwh. I fjor lå gjennomsnittlig pris på 30,92 øre/kwh. Prisene er eksklusiv merverdiavgift. Økningen skyldes økt nettleie og økt forbruksavgift til staten. Økningen utgjør ca 11,5 %. H. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2000 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet positiv endring i de disponible midler på kr ,-. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Borettslagets driftskostnader, vedlikeholdskostnader og personalkostnader er budsjettert i henhold til de planer som foreligger. I posten reparasjon og vedlikehold er det her beregnet kr På de øvrige kostnadene er det tatt hensyn til de endringer som er nevnt foran. Oversikten er basert på husleieinntekter som er justert opp med 7 % fra 1. mars i år. 11. STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ Stiftelsen har siden 1993 utgitt lokalavisen "Avisen vår" med fire nummer i året. Daglig leder, Bente Nilsen, holder til i OBOS' lokaler på Holmlia Senter, og kan treffes på telefon

11 Oslo, 11. april 2000 I styret for Tirilltoppen Borettslag Benedikt Ingthorsson /s/ Kjell Arnesen /s/ Aud S. Hyde /s/ Niels Henning Gundersen /s/ Anne Storfold /s/

12 AVSATT PLASS FOR REVISORS BERETNING Regnskapet er revidert og godkjent av revisor Revisors beretning er gjengitt i eget dokument og kan fås ved henvendelse til

13

14 DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER * ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR * ANDRE FORVALTN.TJENESTER * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER FORSIKRING BYGNINGER * KOMMUNALE AVGIFTER ELEKTRISK ENERGI SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. NEDBETALT LÅN ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

15 OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS * KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG * ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 13* AKSJER * BYGNINGER TOMT SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 15* PANTEGJELD * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 125 X SUM LANGSIKTIG GJELD * PANTSTILLELSE KR O B O S Martin Mæland /s/ MARTIN MÆLAND ADM. DIREKTØR Egil J. Havre /s/ EGIL J. HAVRE REGNSKAPSSJEF OSLO DEN / I STYRET FOR TIRILLTOPPEN BORETTSLAG Benedikt Ingthorsson /s/ Kjell Arnesen /s/ Aud S. Hyde /s/ Niels Henning Gundersen /s/ Anne Storfold /s/

16 NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter av innestående i OBOS SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER Salg nøkler 160 Avgift påbygg Termostat betalt av beboer 220 Feil kostnadsført SUM ANDRE INNTEKTER NOTE : 04 ANDRE FORVALTN.TJENESTER Adv.honorar Arkitekthonorar Holmlia Vaktmesterservice AS -351 OBOS Prosjekt AS Takst OBOS, ref. styremøte -667 SUM ANDRE FORVALTN.TJENESTER NOTE : 05 PERSONALUTGIFTER Lønn Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALUTGIFTER

17 NOTE : 06 DRIFT OG VEDLIKEHOLD STØRRE BYGNM.VEDLIKEHOLD OBOS Prosjekt AS Ringside Graveservice AS Tre i Bygg SUM STØRRE BYGNM.VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro -528 Drift/vedl.hold utvendig anlegg Drift/vedl.antenneanl / ab.avgift Drift/vedl.hold fyranlegg Drift/vedl.hold ventilasjonsanlegg Drift/vedl.hold garasjeanlegg Egenandeler forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE : 07 ANDRE RENTEUTGIFTER Forvaltningsgebyr -560 Termingebyr husbanken -432 Morarenter HVS -209 SUM ANDRE RENTEUTGIFTER NOTE : 08 PANTEGJELDSRENTER Husbank grunnlån Husbank grunnlån Husbank grunnlån SUM PANTEGJELDSRENTER NOTE : 09 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Lokalleie -640 Renovasjon, søppeltømming Diverse leiekostnader / leie garasje Tirillsletta brl Lyspærer og sikringer Vaktm.tjenester Andre fremmede tjenester Trykksaker Aviser,tidsskrifter,faglitt Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Porto Bank og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER

18 NOTE : 10 KOMMUNALE AVGIFTER Vannavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE : 11 KORTSIKTIGE FORDRINGER Avgift påbygg, tilg. fra beboer 950 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 950 NOTE : 12 ANNEN KORTSIKTIG GJELD OBOS, faktureringsgebyr -100 SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -100 NOTE : 13 AKSJER Multinett AS: Kjøpt 1984: 14 aksjer à kr Oppskrevet til kr. 225 pr. aksje Oppskrevet til kr. 310 pr. aksje Holmlia Vaktmesterservice AS: Kjøpt 1993: 125 aksjer à kr Kjøpt 1994: 536 aksjer à kr SUM AKSJER OG ANDELER NOTE : 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER TOMTEN ER KJØPT I 1986 G.NR. 191 B.NR. 144,

19 NOTE : 15 PANTEGJELD HUSBANK GRUNNLÅN Renter 5,5 % Løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år HUSBANK GRUNNLÅN Renter 5,5 % Løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år HUSBANK GRUNNLÅN Renter 5,5 % Løpetid 30 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTEGJELD NOTE : 16 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE : 17 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr

20 Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Restgjeld Disp. leil. innskudd pr.mnd kostpris midler

21 VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 1. Som leder foreslås: Finn Hagen Tiriltunga Som styremedlemmer foreslås: 1. Aud Hyde Tiriltunga Carlos Jacobsen Tiriltunga Som varamedlemmer foreslås: 1. John Christian Fleicsher Titiltunga Nina Baldjili Tiriltunga Inger Haug Tiriltunga Håkon Willoch Tiriltunga Som valgkomite foreslås: 1. Per Danielsen Tiriltunga Rolf Anderson Tiriltunga Gerd Hansen Tiriltunga Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Finn Hagen Tiriltunga 186 Som varamedlem for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Per Danielsen Tiriltunga 130 Mai, 2000 I valgkomiteen for Tiriltoppen Borettslag Per Danielsen /s/ Rolf Anderson /s/ Gerd Hansen /s/

22 UTSKRIFT AV PROTOKOLL Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag ble avholdt mandag 22. mai 2000, kl i samlingssalen på Toppåsen skole Merknad: Tilstede var 22 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 3 med fullmakt. Til sammen 25 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Kathrine Ween Sie. Møtet ble åpnet av Benedikt Ingthorsson. Den oppsatte saksliste ble godkjent. TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Benedikt Ingthorsson. B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. C. Valg av sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen Som sekretær ble foreslått Kathrine W. Sie og til å underskrive protokollen Per Danielsen og Jon Bergan

23 D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. 2. ÅRSBERETNING FOR 1999 Styrets årsberetning for 1999 ble referert og foreslått tatt til etterretning. 3. ÅRSOPPGJØRET FOR 1999 A. Regnskapet for 1999 Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble referert og foreslått godkjent. B. Disponering av disponible midler Styret foreslo å overføre disponible midler til neste års drift. 4. GODTGJØRELSER TIL STYRET OG REVISOR A. Godtgjørelse til styret ble foreslått satt til kr ,-. B. Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 1999 ble foreslått satt til kr 3.264,

24 5. FORSLAG Forslag om utbygging av hustype A. Forslaget ble enstemmig godkjent. 6. VALG A. Som leder for 1 år ble foreslått: Finn Hagen Tiriltunga 186 B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Aud Hyde Tiriltunga 194 Carlos Jacobsen Tiriltunga 64 C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: 1. Nina Baldjili Tiriltunga Inger Haug Tiriltunga Håkon Willoch Tiriltunga Christian Fugleseth Tiriltunga 40 D. Som valgkomite for 1 år ble foreslått: Per Danielsen Tiriltunga 130 Rolf Anderson Tiriltunga 162 Gerd Hansen Tiriltunga

25 E. Som delegert med varamedlem til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Finn Hagen delegert Per Danielsen varadelegert Generalforsamlingen hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Benedikt Ingthorsson /s/ møteleder Jon Bergan /s/ protokollvitne Kathrine W. Sie /s/ sekretær Per Danielsen /s/ protokollvitne VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG I KONSTITUERENDE STYREMØTE HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Finn Hagen Tiriltunga 186 Nestleder : Niels Henning Gundersen Tiriltunga 226 Sekretær : Aud Hyde Tiriltunga 194 Styremedlem : Kjell Kristiansen Tiriltunga 100 Styremedlem : Carlos Jacobsen Tiriltunga 64 Oslo 8. juni 2000 Kathrine Ween Sie /s/

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer