ÅRSBERETNING FOR Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:"

Transkript

1 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen Fidan Kacaniku Kirsti-Marie Norbakk Thommy Bommen VARAMEDLEMMER TIL STYRET: 1. Varamedlem: Tone Merete Kleppe 2. Varamedlem: Tyra Rennie 3. Varamedlem: Theresa Sandberg 4. Varamedlem: Heidi Wilhelmsen 5. Varamedlem: Mona Tørmoen VALGKOMITÉ: Valgkomiteleder: Valgkomitemedlem: Varamedlem: Karen Berntsen Anette Storberg - Olsen Lars Erik Peymann 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av Oslo og Omegn Boligforvaltning AS i henhold til kontrakt. Revisjonen er utført av Hedemark Revisjonsbyrå AS. 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer , ligger i bydel Grünerløkka i Oslo og har adressene: Trondheimsveien 165, 167, 169, 171 og 173 Borettslaget består av 65 andelsleiligheter i én blokk. I tillegg eier borettslaget to næringslokaler.

2 Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut leiligheter i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, og forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte, samt ved nyansettelser. STYRET Styret kan treffes på e-post: E-post besvares alle hverdager. Hjemmeside: Facebook: fb.com/borettslaget VAKTMESTER- OG RENGJØRINGSTJENESTE Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Bygårdsservice AS. Vaktmester kan kontaktes på mobil ved akutt behov. Ellers skal henvendelse gå gjennom styret. Vaktmester ivaretar oppgavene knyttet til rydding, snømåking, daglig drift, rengjøring, løpende vedlikehold. Rengjøring skjer en gang i uken i oppganger og annet fellesareal. KABEL-TV Borettslaget har avtale med Canal Digital Kabel-TV som leverer digital kabel-tv og internett til alle beboere. Canal Digital har servicetelefon 06090, som er betjent mandag til og med fredag mellom kl. 8 og 23, samt lørdag mellom kl 9 og 20. Besøk for mer informasjon og hjelp. PARKERING Borettslaget har 6 parkeringsplasser. Disse fordeles etter loddtrekning. Ved frafall blir ledige p-plasser gitt til nestemann på ventelisten.

3 Styret trekker parkeringsplasser i slutten av november, og beboere må sende e-post til innen 15. november for å være med i trekningen. Parkering kostet i 2010, 450 kr/mnd. NØKLER / SKILT Nøkler til inngangsdør, kjeller, vaskeri og sikringsskap kan bestilles av styret. Hovedinngangsnøkkel koster kr 150,- og nøkkel til vaskelås koster 250,-. Navnelapp til ringeklokke ordner styret etter anmodning fra beboer. Navnelapp til postkasse må den enkelte beboer ordne selv. Mal ligger på UTLEIE Det er ubegrenset rett for andelseier til å overlate bruken til barn, barnebarn, foreldre eller besteforeldre. Andelseier har rett til å leie ut boligen til andre i opptil 3 år, når denne har bebodd leiligheten sammenhengende i minst ett av de siste to år. VASKERI Borettslaget har eget fellesvaskeri som er lokalisert i 171. Dette kan benyttes mandag til fredag mellom kl. 7 og 23, lørdag mellom 7 og 19, og søndag mellom 11 og 19. Beboere avsetter tid ved å benytte lås i vasketavlen. Lås kan kjøpes av styret v/kasserer. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn er det vedtatt at alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseier som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt meldes dette skriftlig til styret.

4 RABATTAVTALE MED ENERGILEVERANDØR/FORSIKRING Borettslaget har avtale med Shell for levering av strøm og olje. Vi har en Switch avtale, som gjør at vi fyrer med billigste energikilde til enhver tid. REHABILITERING/ VEDLIKEHOLD 2011 Nødvendig vedlikehold Befaringer i forbindelse med planlagt oppussing. Nye nummerskilt ved oppganger mot bakgård Utbedret trapper v/ utgangsdør mot bakgård. Garantibefaring med utbedring av bad. Nye benker og askebegere i bakgården Nye beslag på avtrekkspiper på taket. Oppussing vaskeri og styrerom Oppussing av alle oppgangene, nye branndører til bodene, nye postkasser og ny belysning inne Nye brannslokningsapparater delt ut til beboere Nytt callinganlegg Oppgradering av fyrrommet: Utskriftning av 2 pumper, ekspansjonstanker og oljebrenner Nye søppelhus Rehabilitering av våtrom ferdig Rehabilitering av våtrom påbegynt Fasade (øverste etasje mot hagen) og soppskade i en leilighet i Inngangsdører og fyrkjele Tak. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Retningslinjene omhandler blant annet det ansvar styret har for økonomiske midler, habilitet, taushetsplikt, honorering, samt attestasjon og honorering av utbetalinger. HMS INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl. Res. 6

5 desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølgning av gjeldende krav fastsatt i: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Brann- og eksplosjonsvernloven Forurensningsloven Arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap ha minst internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge og anleggsarbeid, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget i fellesområdene og i boligene. Følgende er gjort i borettslaget: Brannvern Vaktmester tar jevnlige runder 1 gang i uken. FORSIKRINGER Sameiets eiendom er forsikret i W.R. Berkley Insurance Norway NUF med polisenummer Oppstår skade i boligen, forsøk å begrense skadeomfanget mest mulig og forsøk å kartlegge hva som er årsak til skaden. Kontakt styret og deretter skademottak hos Crawford and Company AS på telefon (hele døgnet) og opplys om skaden. Den enkelte andelseier bør ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). OVERDRAGELSER Det ble i 2011 gjennomført 9 overdragelser av andeler. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 15 møter.

6 Det er avholdt to dugnader med akseptabelt fremmøte. Nødvendig, lettere vedlikehold har vært gjennomført på dugnaden. Vi har fått fjernet tagging på yttervegg mot Trondheimsveien. Styret har i samarbeid med Integrert Byggrådgivning AS søkt og fått godkjent rammetillatelse for bygging av nye balkonger. Vi har innhentet pristilbud på rehabilitering av brannbalkonger/nye balkonger og oppussing av fasade mot bakgård. Saken blir presentert på informasjonsmøte 16. april Styret har hatt to utskiftninger i perioden. Thommy Bommen har blitt erstattet av Tone Merete Kleppa, og deretter Tyra Rennie. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2011 Regnskapet er ført etter regnskapslovens bestemmelser for små og mellomstore foretak og basert på fortsatt drift. I de tilfeller det er egne regler i forskrift for borettslag, som ikke er identisk med regnskapsloven, er forskriften fulgt. Driftsinntektene var totalt på kr ,- Driftskostnadene var totalt på kr ,- Årets resultat, inklusive finansposter, ble kr ,-. Etter avdrag på lån ga det en økning av borettslagets disponible midler med kr ,-. Styret foreslår at årets resultat brukes til å dekke tidligere års udekket tap. Borettslaget har negativ bokført egenkapital. Bygningen er imidlertid oppført med en verdi langt under den reelle og styret anser derfor at den reelle egenkapitalen er positiv og at forutsetningene for fortsatt drift er oppfylt.

7 KOSTNADSUTVIKLING FOR 2012 INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet underskudd på kr ,- når avdrag på lån er hensyntatt. Oppussingsprosjektet av fasade og brannbalkonger vil føre til et låneopptak når det igangsettes. Det gjør at felleskostnadene vil måtte justeres i tråd med lånebeløp, når det inngås. Det er i 2011 ikke foretatt justering i forhold til konsumprisindeksen, da borettslagets regnskap viser betryggende økonomistyring. For øvrig vises det til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på grunn av de planer for 2012 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt i tidligere årsberetninger. FORSIKRING Prisen på bygningsforsikring indeksreguleres normalt etter byggeprisindeksen, eventuelt korrigert for skadehistorikk. Indeksøkningen for 2011 er 9,3 %. OLJE/STRØMPRISENE Borettslaget er fornøyd med Switch-avtalen med Shell som har gitt oss den billigste strømprisen, uavhengig av type.

8

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012

BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2012 BJØLSEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 22 Generalforsamling i BJØLSEN BORETTSLAG avholdes tirsdag 8. mai 22 kl. 8: på Akerselva Sykehjem TIL BEHANDLING FORELIGGER:. KONSTITUERING A Valg av

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2012-2013 Styremedlem Beate Viktoria Ørbeck 2012-2013 Styremedlem

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer