5. REKLAMASJONSSAK Informasjon om status vil bli gitt på møtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5. REKLAMASJONSSAK Informasjon om status vil bli gitt på møtet"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Ordinær generalforsamling i Hammergården Borettslag, avholdes torsdag 9. juni 2005, kl på Sagene Samfunnshus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen. C) Opptak av navnefortegnelse. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2004 Behandling av regnskap 2004 og disponible midler. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 5. REKLAMASJONSSAK Informasjon om status vil bli gitt på møtet 6. SØKNAD OM INNSETTING AV TAKVINDUER OG ENDRING AV KONSTRUKSJON I LEILIGHET 309, FRA KRISTIANSEN OG LØKEN Se side 15 for nærmere detaljer 7. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år. B) Valg av 1 styremedlem for 2 år. C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år. D) Valg av valgkomité. Oslo, Styret i Hammergården Borettslag Aina Skrøvseth/s/ Øystein Løken/s/ Geir Fuskeland/s/ I generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Hammergården Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: STYRET: VALGT Leder : Aina Skrøvseth 2004 for 1 år Styremedlem : Øystein Løken 2003 for 2 år Styremedlem : Geir Fuskeland 2004 for 2 år Varamedlem : Birger Kolsrud Jåsund 2004 for 1 år Varamedlem : Marit Larsen 2004 for 1 år 2. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Iht. regnskapsloven 3-3 omfattes boligselskapet av likestillingsloven og det oppfordres derfor ved valg til en fordeling av kjønn i styre, komiteer og utvalg. Borettslagets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er kvinne. Boligselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Selskapet har 0 ansatte. Boligselskapet følger likestillingslovens bestemmelser og vil tilstrebe likestilling ved eventuelle nyansettelser. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning A.S. Borettslagets revisor er Fagrevisjon AS. EIENDOMMEN Borettslaget består av 3 bygninger med til sammen 27 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslagets eiendom har gårdsnummer 221, bruksnummer 80, seksjon nummer 2. Borettslaget ligger i Oslo og har som hovedformål å leie ut boliger til andelseierne. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses normalt for et boligselskap. BORETTSLAGETS LÅN Borettslaget har lån i BN-Bank. Se oversikt Eiendeler og gjeld samt note 14 i regnskapet. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar 1997.

3 3 Hammergården Borettslag Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. ANTENNEANLEGG OG TELEFONI UPC's servicetelefon er åpen kl , lørdag/søndag kl , kan også meldes på OBOS og UPC har inngått avtale om internett- og telefontjenester for den enkelte beboer. TELENOR Borettslaget er for tiden tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning på teletjenester som telefoni, mobiltelefoni og internettabonnement for den enkelte beboer. FORSIKRING Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i if Skadeforsikring med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at borettslaget til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte andelseier gjør inne i boligen. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis boligselskapets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS.

4 4 Hammergården Borettslag 3. STYRETS ARBEID Sameiet Styremøter Styremøter i Sameiet holdes kun ved behov. I løpet av 2004 ble det avhold 3 møter. Borettslaget har to av tre medlemmer i sameiestyret. Sameiets varamedlem gikk ut av styret våren 2004 pga flytting. Styret har ikke sett behovet for å velge ett nytt varamedlem. Inngåtte avtaler og kontrakter Sameiet har driftsavtale med ISS Eiendomsservice og vår nye vaktmester er Zlatko Veseli. Henvendelser fra beboere kan enten sendes på e-post til eller selskapets sentralbord tlf: Styreleder kan også kontaktes. OBOS har fremforhandlet avtale med Hafslund Strøm AS for leveranse av El-kraft. Sameiet har tiltrådt denne avtalen. Sameiet har vært nødt til å bytte garasjeporten pga flere innbrudd og hærverk på garasjeporten høsten/jul Ny garasjeport ble installert mars På grunn av misnøye med eksisterende avtale med Scanmark AS ble serviceavtalen med Scanmark AS sagt opp. Tilbud på ny garasjeport ble hentet inn fra nye leverandører og styret endte opp med å velge Portservice pga pris og leveranse. Sameiet har også inngått serviceavtale med Portservice med 2 faste servicer i året. Ved problemer/feil kan Portservice nåes på servicetelefon: Husleieregulering Grunnet generelt økte kostnader og ønske om å legge seg opp noe midler til fremtidige vedlikeholdskostnader, ble det anbefalt av vår forvaltningskonsulent å øke husleien. Styret så seg derfor nødt til å øke husleien med 10 % med virkning fra Reklamasjonssaken I samarbeid med Hammergården Borettslag tok Sameiet i oktober 2003 ut Forliksklage mot selger av eiendommen, Industrifinans Boligeiendom Hammergata 1 AS (nå byttet navn til K1 Invest AS). Styreleder fra Borettslaget og Sameiet møtte sammen med vår advokat Stein Langberget fra advokatfirmaet Johnsrud, Sanderud & Skjærstad AS vår selger K1 Invest AS i Forliksrådet 15 september 04. Forliksrådet fant saken for kompleks til å avis dom, men ga uttrykk for at Sameiet/Borettslaget har en god sak. Hammergården Borettsalg og Sameiet må ta ut stevning mot K1 Invest AS innen 15 september 2005 for at saken ikke skal foreldes. Annet av interesse for beboerne P.g.a. pensjon gikk vår forvaltningskonsulent Liv Inger Engan av i OBOS i februar 05. Sameiet har fått ny forvaltningskonsulent f.o.m som er Hanne Foss. Hanne kan kontaktes på telefon , e-post

5 5 Hammergården Borettslag Borettslaget Styremøter holdes en gang hver annen måned. Saker som beboerne ønsker å ta opp må komme inn skriftlig. INFOSKRIV Som et ledd i å skape en tettere kommunikasjon og informasjon mellom styret og beboere innførte styreleder distribusjon av infoskriv til hver leilighet. Styret har videre tenkt tanken om å opprette en nettside for borettslaget. I første omgang er det bestemt å innhente mailadresser til beboerne, slik at infoskriv kan sendes som e-post. PORTEN VÅR Garasjeporten har vært en stor plage. Etter innbrudd og hærverk på porten flere ganger som har resultert i store serviceutgifter, besluttet styret å kjøpe ny port. Vår tidligere servicepartner Scanmark var ikke tilfredstillende slik at styret valgte å gå over til Portservice som har vist mye større profesjonalitet både i kommunikasjon og på service. Styret vil rette en ekstra takk til Geir Fuskeland som har vært vår garasjeansvarlig denne perioden, og sørget for bl.a. kartlegging av og fordeling av garasjeplasser, og en bra avtale med Portservice om ny port. HEISEN Heisen i Bentsegata har vært en annen stor plage. Den har en meget høy frekvens på stopp som har medført store kostnader til service. Styret har opprettet en god dialog med Euroheis som innrømmer at vi har et heisproblem. De vil nå gjennomføre en logging av heisens tilstand som sendes til heisfabrikanten i Tyskland for å se om de kan avdekke de mangler som gjør at heisen er ustabil. Dette gjøres på Euroheis sin regning. JULETRETENNING Styret håper at borettslaget for fremtiden har innført en ny tradisjon med å tenne julegran i bakgården. Den første tenningen ble meget godt mottatt og styret takker for bra oppmøte og sporty sangere i ring rundt treet akkompagnert på trekkspill av vår tusenkunstner, Nils Harald i 501. Gløgg og pepperkaker samlet det hele til ett hyggelig avbrekk i førjulstria. HUSLEIEREGULERING Styret vedtok å øke husleien med 5% fra Bakgrunnen for endringen er økning i kommunale avgifter og en generell økning av priser på varer og tjenester. LÅN Borettslagets to lån i BN-bank er bundet med en fastrente på 6,1 % p.a. frem til FREMLEIE Borettslaget gjør oppmerksom på at fremleie skal godkjennes av styret selv om dette er en formalitet. Ordningen er også viktig av skattemessige årsaker. PARKERING FORBUDT SKILT Etter irritasjon og hinder for søppelbiler og div. ble det besluttet å henge opp ett parkering forbudt skilt på søppelboden i Bentsegata. I ett infoskriv til beboerne ble det

6 6 Hammergården Borettslag informert om at denne plassen kan brukes av beboerne for av og pålessing og henting/levering. Vi oppfordrer igjen til å respektere dette skiltet. UTSEENDE PÅ BYGGET VÅRT Vi beboere kan være med å gjøre noen få ting selv for at det skal se penere og ryddigere ut rundt oss. Styret mener at vi er ganske flinke, men vi kan bli bedre: *Postkasser og ringeklokker finnes i borettslagets standard. Ta kontakt med styret. *Søppelvett med nye regler for vår HMS-ansvarlig Birger Kolsrud Jåsund. Lær dem! *Rot i garasjen kan fjernes. *Plukke opp etter våre firbente i bakgården, eller aller helst gå med dem utenfor. *Vasking av fellesarealene. Tips; ha musikk på ørene. SANDKASSE På bakgrunn av ønske, med meget ulike oppfatninger om sandkasse i bakgården ble det avholdt avstemning blant beboerne. Resultatet ble 8 for, 11 mot, 3 nøytrale. Til sammen 22 leiligheter avga sin stemme. DUGNAD Det ble avholdt dugnad i borettslaget lørdag 23 april. Fint vær og positive beboere gjorde en flott innsats i vårpussing av bakgården og fellesarealer. Tradisjonen tro avsluttet vi det hele med grilling og sosialt samvær. 4. REGNSKAPET FOR 2004 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for borettslag. Resultatet av driften året 2004 viser en endring i disponible midler på kr 6 294,- slik at disponible midler pr utgjør kr ,-, og som styret foreslår overført til driften Inntektene i 2004 var totalt kr ,-. Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2004 på kr ,-. Den viktigste årsaken til avviket skyldes en refusjon på kr ,- fra sameiet i forbindelse med advokathonorar. Utgiftene i 2004 var totalt kr ,-. Det er en økning av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2004 på kr ,-. Den viktigste utgiftsposten med avvik fra budsjettet er: Drift og vedlikehold som ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var en økning i utgifter i forhold til vedlikehold av heisanlegg. Forutsetning om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2004 er satt opp under denne forutsetning. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Forøvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og den regnskapsmessige oversikt som fremkommer under noter til regnskapet.

7 7 Hammergården Borettslag 5. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Særvilkårskonto (inntil 8 uttak pr. år) 2,00 % p.a. Negativ kasse (overtrekk) 1,50 % pr. mnd. STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 41% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29% av total strømpris. Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 30% av total strømpris. FORSIKRING Det vil bli en generell økning av forsikringspremien i 2005 på ca. 2,0 %. KOMMUNALE AVGIFTER Vann og avløpsavgiften øker med 7,9 % fra 2004 til Ingen økning i renovasjonsavgiften. MERVERDIAVGIFTEN Denne øker til 25% fra 1. januar ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning. 6. INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2005 (BUDSJETT) Styret har satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i år Tallene er vist som egen kolonne ved siden av resultatregnskapet. (Budsjett 2005.) Oversikten er basert på 5% økning av husleiene fra Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn - og utbetalinger, og en forventet økning i de disponible midler på kr ,-. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, Styret i Hammergården Borettslag Aina Skrøvseth/s/ Øystein Løken/s/ Geir Fuskeland/s/

8 REVISORS BERETNING 8 Hammergården Borettslag

9 9 Hammergården Borettslag HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG DRIFTSOVERSIKT Regnskap 2004 Regnskap 2003 Budsjett 2004 Budsjett 2005 DRIFTSINNTEKTER: LEIEINNTEKTER RENTEINNTEKTER ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØR.HON KONSULENTHONORAR PERSONALUTGIFTER DRIFT OG VEDLIKEHOLD RENTEUTGIFTER UTGIFTER SAMEIE ANDRE DRIFTSUTGIFTER SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER NEDBETALT LÅN ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

10 10 Hammergården Borettslag HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: DRIFTSKONTO I OBOS HUSLEIERESTANSER KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: FORSKUDD HUSLEIE LEVERANDØRGJELD GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: BYGNINGER TOMT ANDEL I HAMMERGATEN 1 S/E VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: PANTEGJELD ANDEL I HAMMERGATEN 1 S/E BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 27 * SUM LANGSIKTIG GJELD PANTSTILLELSE KR GARANTIANSVAR KR OSLO, STYRET FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Aina Skrøvseth/s/ Øystein Løken/s/ Geir Fuskeland/s/ OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS Øivind Aastorp/s/ Daglig Leder Hanne Foss/s/ Forvaltningskonsulent

11 11 Hammergården Borettslag NOTE: 1 LEIEINNTEKTER Garasjeleie Husleie SUM TEORETISK LEIE REDUKSJON TEORETISK LEIE Garasjeleie -696 SUM LEIEINNTEKTER NOTE: 2 RENTEINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 70 Renter av husleierestanser 790 SUM RENTEINNTEKTER 860 NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Ref. s5392 vedr. Advfa Steenstrup Stordrange DA SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALUTGIFTER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALUTGIFTER NOTE: 5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS -53 Drift /vedl.hold utvendig anlegg Drift/vedl.hold heisanlegg Kabel/Tv-anlegg Drift/vedl.hold brannsikring Drift/vedl.hold garasjeanlegg Kostnader dugnader -629 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 6 RENTEUTGIFTER Renter lån Bolig- og Næringskreditt ASA lån Renter lån Bolig- og Næringskreditt ASA lån Gebyr lån Bolig- og Næringskreditt ASA lån Gebyr lån Bolig- og Næringskreditt ASA lån SUM RENTEUTGIFTER

12 12 Hammergården Borettslag NOTE: 7 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Driftsmateriell Andre fremmede tjenester Kontor og datarekvisita -399 Kopieringsmateriell Møter, kurs, oppdateringer mv Telefon Porto Bank og kortgebyr -309 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE: 8 KORTSIKTIGE FORDRINGER Hammergården 1 SE SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 9 ANNEN KORTSIKTIG GJELD S5362, feilf. vedr. akto bet. sameiet SUM ANNEN KORTS. GJELD NOTE: 10 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten er kjøpt. Gnr.221/bnr.80 NOTE: 11 Borettslaget er sameier i Sameiet Hammergaten 1 hvor vår andel er 2055/2968. Denne andelen er inntatt i Oversikt Eiendeler og Gjeld under gruppen Anleggsmidler og Langsiktig Gjeld. NOTE: 12 VARIGE DRIFTSMIDLER Garasjeanlegg Kostpris/bokført verdi SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

13 13 Hammergården Borettslag NOTE: 13 PANTEGJELD BNbank Renter : 6,10%, løpetid 49 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Bnbank Renter : 6,10%, løpetid 50 år Opprinnelig SUM PANTEGJELD Borettslagets to lån har en fastrente på 6,10 % p.a. løpende frem til NOTE: 14 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 15 PANSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr har en bokført verdi på kr.: NOTE: 16 GARANTIANSVAR Dette refererer seg i sin helhet til solidaransvar for den samlede gjeld i Sameiet Hammergården 1, hvor vår andel er 69,24 %. Denne andel er inntatt i Oversikt Eiendeler og gjeld under gruppen Anleggsmidler og Langsiktig gjeld. Vår andel av driftsutgiftene er inntatt i Driftsoversikten. Til orientering vedlegges kopi av sameiets regnskap.

14 14 Hammergården Borettslag NOTE: 17 LEILIGHETER Ant.leil Oppr.innsk. Leie pr.mnd Oppr.kostp. Påk./reh. Restgjeld Disp.mid "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. "Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel.

15 15 Hammergården Borettslag 6. Søknad fra Siv Kristiansen og Øystein Chr. Løken om innsetting av takvinduer og endring av konstruksjon i leilighet 309 Vinteren 2003 søkte leilighet 309 Oslo Plan- og bygningsetat om utnyttelse av tilhørende kaldtloft. For å få en best mulig utnyttelse av råloftet ble det også søkt om innsetting av takvindu og endring av konstruksjon. Endring av konstruksjon går ut på å erstatte eksisterende dragere med ståldragere slik at man får en enklere ankomst til hemsen. Søknaden ble godkjent av Plan- og bygningsetaten våren 2003 og har en gyldighet på 3 år. Leilighet 309 søkte i tillegg Generalforsamlingen 2003 om å sette inn takvinduer og endre konstruksjonen for bedre utnyttelse av leilighetens tilhørende kaldloft. Generalforsamlingen avviste søknaden på grunn av skepsis for at utnyttelse av kaldloftet kunne påvirke pågående reklamasjonssak mot Industrifinans AS på en negativ måte. Generalforsamlingen vedtok i stedet at leiligheten skulle få lov til å sette inn tre takvinduer og endre konstruksjon (som godkjent av Plan- og bygningsetaten) når ferdigattest på bygget forelå. Ettersom Hammergården fremdeles ikke har mottatt ferdigattest, ber vi derfor om at Generalforsamlingen 2005 på nytt vurderer søknaden om innsetting av tre takvinduer og endring av konstruksjon. Med kjennskap til pågående prosess vedrørende ferdigattest, kan vi ikke se at innsetting av takvinduer og endring av konstruksjon påvirker reklamasjonssaken mot Industrifinans AS. Vi ber derfor på nytt om Generalforsamlingens samtykke til innsetting av takvindu og endring av konstruksjon.

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

Oslo, 05.05 2003 I styret for Borettslaget Grenseveien 30. Torsten Austigard /s/ Jan Sverre Paulsen /s/ Espen Tjønneland /s/

Oslo, 05.05 2003 I styret for Borettslaget Grenseveien 30. Torsten Austigard /s/ Jan Sverre Paulsen /s/ Espen Tjønneland /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Ordinær generalforsamling i Grensevn. 30 Borettslag, avholdes mandag 19.05.2003, kl. 18.00 hos OBOS Eiendomsforvaltning AS, auditoriet Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2005 Ordinært sameiemøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 11.04, 2005, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus på Bjørndal. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Sameie, avholdes tirsdag 24.04.2007, Kl 20.00 i Bjørndal Idrettsforening klubbhus TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 09.06.1999, kl. 19.00 i Kampen bydelshus, Bøgt. 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 11. april 2007, kl. 18.00 i OBOS sine lokaler, Hammerborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 21. mai 2008, kl. 1800 på Sagene Lunsjbar, 2 etg. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 07.05.2008, kl. 19.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Heimdalsgata 4 Borettslag, avholdes tirsdag 26.04.2011, kl. 18.00 på Hammersborg Torg 1, konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2011 Ordinært årsmøte i, holdes onsdag 30. mars 2011, kl. 18.00 i Sagstua grendehus, Sagstuveien 17E. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i, avholdes tirsdag 9. mars 2010, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 20. april 2009, kl. 18.00 på SAS hotellet i Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

Oslo, 27.04.04 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/

Oslo, 27.04.04 I styret for borettslaget Hagegt. 39. Liv Blom/S/ Benjamin Skagen Nedberg/S/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2004 Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes torsdag 13.05.04, kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 8. mars 2010, kl. 18:00 i Obos lokaler på Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Slåbråtan Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Slåbråtan Boligsameie, avholdes tirsdag 22. mars 2011, kl. 19:00 på Valentinos Pizza, Pianobaren, Greverudsenteret.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Nordre Åsen Kv. I I A Borettslag, avholdes Tirsdag 12. april 2011, kl. 18:00 på Sandaker videregående skole, Hans Nielsen Hauges

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i avholdes torsdag 17. mars 2011, kl. 18.00 på Etterstad videregående skole, Auditoriet, Etterstadsletta 5. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 2 Boligsameie, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 18:00 på Radisson Blu Hotel Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 4. mars 2009, kl. 19.30 på Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2. Det avholdes først et beboermøte for oppgang B og D

Detaljer